(EU) č. 68/2013Nařízení Komise (EU) č. 68/2013 ze dne 16. ledna 2013 o katalogu pro krmné suroviny Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 29, 30.1.2013, s. 1-64 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 16. ledna 2013 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 19. února 2013 Nabývá účinnosti: 19. února 2013
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 68/2013

ze dne 16. ledna 2013

o katalogu pro krmné suroviny

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 ze dne 13. července 2009 o uvádění na trh a používání krmiv, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 a o zrušení směrnice Rady 79/373/EHS, směrnice Komise 80/511/EHS, směrnic Rady 82/471/EHS, 83/228/EHS, 93/74/EHS, 93/113/ES a 96/25/ES a rozhodnutí Komise 2004/217/ES (1), a zejména na čl. 26 odst. 2 a 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EU) č. 575/2011 ze dne 16. června 2011 o Katalogu pro krmné suroviny (2) (dále jen „katalog“) nahradilo první verzi Katalogu pro krmné suroviny uvedenou v nařízení Komise (EU) č. 242/2010 ze dne 19. března 2010, kterým se vytváří Katalog pro krmné suroviny (3).

(2)

Příslušní zástupci evropských krmivářských odvětví po konzultaci s jinými dotčenými stranami, ve spolupráci s příslušnými vnitrostátními orgány a s přihlédnutím k příslušným zkušenostem ze stanovisek vydaných Evropským úřadem pro bezpečnost potravin a k vědeckému nebo technologickému vývoji, vypracovali změny nařízení (EU) č. 575/2011.

(3)

Tyto změny se týkají nových položek, které se vztahují k technologickým postupům a krmným surovinám, a vylepšení stávajících položek, zejména pokud jde o deriváty olejů a tuků.

(4)

Uvedené změny se dále týkají maximálních obsahů chemických nečistot pocházejících z výrobního procesu a pomocných technických látek, které mají být stanoveny v souladu s přílohou I bodem 1 nařízení (ES) č. 767/2009. Specifická pravidla by se měla uplatnit u bývalých/vyřazených potravin, které se již jako potraviny nepoužívají, např. u přebytků, vadných výrobků nebo potravin, jejichž datum spotřeby uplynulo a které byly vyrobeny v souladu s potravinovým právem EU.

(5)

Podmínky stanovené v článku 26 nařízení (ES) č. 767/2009 jsou splněny.

(6)

S ohledem na velmi vysoký počet změn, které mají být v nařízení (EU) č. 575/2011 provedeny, je pro účely celistvosti, jasnosti a zjednodušení vhodné uvedené nařízení zrušit a nahradit.

(7)

Je vhodné snížit administrativní zátěž provozovatelů poskytnutím lhůty, která umožní bezproblémovou změnu označování, aby se předešlo zbytečnému narušení obchodních praktik.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vytváří se Katalog pro krmné suroviny uvedený v článku 24 nařízení (ES) č. 767/2009, jak je stanoven v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Nařízení (EU) č. 575/2011 se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení.

Článek 3

Krmné suroviny označené v souladu s nařízením (EU) č. 575/2011 před 19. srpnem 2013 mohou být nadále uváděny na trh a používány až do vyčerpání zásob.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. ledna 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 229, 1.9.2009, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 159, 17.6.2011, s. 25.

(3)  Úř. věst. L 77, 24.3.2010, s. 17.


PŘÍLOHA

KATALOG PRO KRMNÉ SUROVINY

ČÁST A

Obecná ustanovení

1.

Používání tohoto katalogu provozovateli krmivářských podniků je dobrovolné. Název krmné suroviny uvedený v části C se však může používat pouze pro krmnou surovinu splňující požadavky příslušné položky.

2.

Všechny položky v seznamu krmných surovin v části C musí splňovat omezení týkající se používání krmných surovin v souladu s příslušnými právními předpisy Unie. Provozovatelé krmivářských podniků používající krmné suroviny uvedené v katalogu musí zajistit, aby byly v souladu s článkem 4 nařízení (ES) č. 767/2009.

3.

„Bývalými/vyřazenými potravinami, které se již jako potraviny nepoužívají“ se rozumí potraviny jiné než zbytky ze stravování, které byly vyrobeny pro lidskou spotřebu v plném souladu s potravinovým právem EU, které však již nejsou určeny k lidské spotřebě z praktických nebo logistických důvodů nebo z důvodu problémů způsobených výrobními vadami, vadami balení nebo jinými závadami a které nepředstavují žádná zdravotní rizika, jsou-li používány jako krmivo. Stanovení maximálních obsahů uvedených v příloze I bodě 1 nařízení (ES) č. 767/2009 se nepoužije na bývalé/vyřazené potraviny, které se již jako potraviny nepoužívají, a na zbytky ze stravování. Uplatní se v případě, že se dále zpracovávají jako krmiva.

4.

V souladu se správnou praxí uvedenou v článku 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 (1) nesmějí být v krmných surovinách přítomny chemické nečistoty pocházející z výrobního procesu ani pomocné technické látky, pokud v katalogu není stanoven specifický maximální obsah. Látky, jejichž použití v krmivech je zakázáno, nesmějí být obsaženy a nestanoví se pro ně maximální obsahy. V zájmu transparentnosti se ke krmným surovinám, které obsahují přípustná rezidua, doplní příslušné informace poskytnuté provozovateli krmivářských podniků v souvislosti s obvyklými obchodními transakcemi.

5.

V souladu se správnou praxí uvedenou v článku 4 nařízení (ES) č. 183/2005, s uplatněním zásady ALARA (2) a aniž je dotčeno použití nařízení (ES) č. 183/2005, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES ze dne 7. května 2002 o nežádoucích látkách v krmivech (3), nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (4) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (5), je vhodné v Katalogu pro krmné suroviny stanovit maximální obsahy chemických nečistot pocházejících z výrobního procesu nebo maximální obsahy pomocných technických látek, které jsou přítomny v množství 0,1 % nebo více. V katalogu mohou být rovněž stanoveny maximální obsahy chemických nečistot a pomocných technických látek, které jsou přítomny v množství nižším než 0,1 %, pokud se tak považuje za vhodné pro správnou obchodní praxi. Pokud není v části B nebo C této přílohy stanoveno jinak, je maximální obsah vyjádřen v hmotnostních procentech.

6.

Specifické maximální obsahy chemických nečistot a pomocných technických látek jsou stanoveny buď v rámci popisu postupu v části B, nebo v rámci popisu krmné suroviny v části C, nebo na konci příslušné kategorie v části C. Kromě případů, kdy je specifický maximální obsah stanoven v části C, se jakýkoli maximální obsah stanovený v části B pro určitý postup použije na jakoukoli krmnou surovinu uvedenou v části C, pokud popis uvedené krmné suroviny obsahuje odkaz na tento postup a pokud postup, o který se jedná, odpovídá popisu v části B.

7.

Botanická čistota krmných surovin nesmí být nižší než 95 %. Botanické nečistoty, jako například zbytky jiných olejnatých semen nebo olejnatých plodů, pocházející z předchozího procesu zpracování však nesmějí překročit 0,5 % pro každý druh olejnatého semene nebo plodu. Odchylně od těchto obecných pravidel se v seznamu krmných surovin v části C stanoví specifická hodnota.

8.

Obecný název/pojem označující jeden nebo více postupů uvedený v posledním sloupci glosáře postupů v části B se připojí (6) k názvu krmné suroviny, aby bylo zřejmé, že byla podrobena příslušnému postupu nebo postupům. Krmná surovina, jejíž název je kombinací názvu uvedeného v části C a obecného názvu/pojmu jednoho nebo více postupů uvedených v části B, se považuje za zahrnutou do katalogu a její označení obsahuje povinné deklarace vztahující se na tuto krmnou surovinu, které jsou v příslušném případě uvedeny v posledním sloupci částí B a C. Je-li specifická metoda použitá při zmíněném postupu uvedena v posledním sloupci části B, uvede se v názvu krmné suroviny.

9.

Pokud se výrobní postup krmné suroviny odlišuje od popisu příslušného postupu uvedeného v glosáři postupů v části B, uvede se výrobní postup v popisu dotčené krmné suroviny.

10.

U řady krmných surovin lze používat synonymní výrazy. Tyto synonymní výrazy jsou uvedeny v hranatých závorkách ve sloupci „Název“ v položce pro dotčenou krmnou surovinu v seznamu krmných surovin v části C.

11.

V popisu krmných surovin v seznamu krmných surovin v části C se namísto slova „vedlejší výrobek“ používá slovo „výrobek“, aby se zohlednila situace na trhu a jazyk používaný v praxi provozovateli krmivářských podniků pro zdůraznění obchodní hodnoty krmných surovin.

12.

Botanický název rostliny se uvádí pouze v popisu první položky v seznamu krmných surovin v části C týkajících se uvedené rostliny.

13.

Základní zásadou pro povinné označování analytických složek určitých krmných surovin v katalogu je to, zda určitý výrobek obsahuje vysokou koncentraci určité složky, nebo zda výrobní postup změnil nutriční vlastnosti výrobku.

14.

V čl. 15 písm. g) nařízení (ES) č. 767/2009 ve spojení s bodem 6 přílohy I uvedeného nařízení jsou stanoveny požadavky na označování, pokud jde o obsah vlhkosti. V čl. 16 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení ve spojení s jeho přílohou V jsou stanoveny požadavky na označování, pokud jde o další analytické složky. Kromě toho bod 5 přílohy I nařízení (ES) č. 767/2009 vyžaduje deklaraci obsahu popela nerozpustného v kyselině chlorovodíkové, pokud překročí 2,2 % obecně, nebo pokud u určitých krmných surovin překročí obsah stanovený v příslušném oddíle přílohy V uvedeného nařízení. Některé položky v seznamu krmných surovin v části C se však od uvedených pravidel následujícím způsobem odchylují:

a)

Povinné deklarace uvedené v příslušném oddíle přílohy V nařízení (ES) č. 767/2009 se nahrazují povinnými deklaracemi týkajícími se analytických složek v seznamu krmných surovin v části C.

b)

Je-li sloupec týkající se povinných deklarací v seznamu krmných surovin v části C ponechán prázdný, pokud jde o analytické složky, které by musely být deklarovány v souladu s příslušným oddílem přílohy V nařízení (ES) č. 767/2009, nemusí být žádná z těchto složek uvedena v označení. Pokud však jde o obsah popela nerozpustného v kyselině chlorovodíkové, není-li v seznamu krmných surovin v části C stanoven žádný obsah, musí být obsah deklarován, pokud překročí 2,2 %.

c)

Je-li ve sloupci „Povinné deklarace“ v seznamu krmných surovin v části C uvedena jedna nebo více specifických hodnot obsahu vlhkosti, použijí se uvedené hodnoty namísto hodnot v bodě 6 přílohy I nařízení (ES) č. 767/2009. Je-li však obsah vlhkosti nižší než 14 %, není jeho deklarace povinná. Není-li v uvedeném sloupci stanoven žádný specifický obsah vlhkosti, použije se bod 6 přílohy I nařízení (ES) č. 767/2009.

15.

Provozovatel krmivářského podniku, který uvádí tvrzení, že daná krmná surovina má více vlastností, než jsou vlastnosti uvedené ve sloupci „Popis“ v seznamu krmných surovin v části C, nebo odkazuje na postup uvedený v části B, který lze považovat za tvrzení (např. ochrana v bachoru), musí splňovat ustanovení článku 13 nařízení (ES) č. 767/2009. Krmné suroviny mohou dále splňovat zvláštní účel výživy v souladu s články 9 a 10 nařízení (ES) č. 767/2009.

ČÁST B

Glosář postupů

 

Technologický postup

Definice

Obecný název/pojem

1

frakcionace vzduchem/oddělování vzduchem

oddělení částic prostřednictvím proudu vzduchu

frakcionovaný vzduchem/oddělený vzduchem

2

aspirace

postup pro odstranění prachu, jemných částic a dalších částí se suspendovanými jemnými podíly obilovin z volně loženého zrna přepravou prostřednictvím proudu vzduchu

aspirovaný

3

blanšírování

postup sestávající z tepelného ošetření organického materiálu varem nebo párou za účelem denaturace přírodních enzymů, změkčení tkáně a odstranění pachutí, po kterém následuje ponoření do studené vody, aby byl proces vaření zastaven

blanšírovaný

4

bělení

odstranění přirozeně se vyskytující barvy

bělený

5

zchlazení

snížení teploty pod teplotu okolí, ale nad bod mrazu pro usnadnění konzervace

zchlazený

6

řezání

zmenšení velikosti částic s použitím jednoho nebo více nožů

řezaný/nařezaný

7

čištění

odstranění předmětů (kontaminantů, např. kamenů) nebo vegetativních částí rostlin (např. úlomků slámy, slupek nebo plevele)

vyčištěný/vytříděný

8

koncentrace/zahuštění  (7)

zvýšení určitých obsahů odstraněním vody a/nebo jiných složek

koncentrát/zahuštěný

9

kondenzace

přeměna látky z plynné fáze na kapalnou

kondenzovaný

10

vaření

použití tepla za účelem změny fyzikálních a chemických vlastností krmných surovin

vařený

11

šrotování/drcení

zmenšení velikosti částic za použití šrotovníku/drtiče

šrotovaný, šrot/drcený

12

krystalizace

pročištění vytvořením pevných krystalů z kapalného roztoku. Nečistoty v kapalině obvykle nejsou spojeny s mřížkovou strukturou krystalu

krystalizovaný/krystalický

13

loupání  (8)

úplné nebo částečné odstranění vnějších vrstev zrn, semen, plodů, ořechů apod.

loupaný, částečně loupaný

14

vylušťování/odslupkování

odstraňování vnějších obalů bobů, zrn a semen obvykle fyzikálním způsobem

vyluštěný/odslupkovaný (9)

15

depektinizace

extrakce pektinů z krmné suroviny

depektinizovaný

16

desikace

proces odjímání vlhkosti

desikovaný

17

odslizení

postup používaný pro odstranění povrchové vrstvy slizu

odslizený

18

odcukření

celkové nebo částečné odstranění monosacharidů a disacharidů z melasy a jiných materiálů obsahujících cukr, chemickým nebo fyzikálním způsobem

odcukřený, částečně odcukřený

19

detoxifikace

postup, kterým se zničí toxické kontaminující látky nebo je snížena jejich koncentrace

detoxifikovaný/detoxikovaný

20

destilace

oddělování kapalných látek varem a odvodem kondenzované páry do oddělené nádoby

destilovaný/destilát

21

sušení

dehydratace umělým nebo přirozeným způsobem

sušený (přirozeně/na slunci, nebo uměle)

22

silážování

skladování krmných surovin v silážních prostorách případně s přidáním konzervantů nebo použitím anaerobních podmínek případně s doplňkovými látkami k silážování

silážovaný

23

odpařování

snížení obsahu vody

odpařený/odparek

24

expanze

tepelný proces, během něhož se vnitřní obsah vody v produktu prudce změní v páru, což vede ke zvětšení objemu výrobku

expandovaný/pufovaný

25

lisování

odstraňování olejů/tuků lisováním

výlisek/expeler/pokrutina a olej/tuk

26

extrakce

odstraňování tuků nebo olejů z určitých materiálů pomocí organického rozpouštědla nebo odstraňování cukru nebo jiných ve vodě rozpustných složek vodným roztokem

extrahovaný/moučka/šrot a oleje/tuky, melasa/pulpa/řízky a cukr nebo jiné ve vodě rozpustné složky

27

extruze

tepelný proces, během něhož se vnitřní obsah vody v produktu prudce změní v páru, což vede ke zvětšení objemu výrobku, v kombinaci se speciálním tvarováním průchodem matricí

extrudovaný

28

fermentace

proces, při němž dochází k produkci mikroorganismů, jako jsou například bakterie, houby nebo kvasinky, nebo k jejich použití k působení na materiály, aby podpořily změnu jejich chemického složení/vlastností

fermentovaný

29

filtrace

oddělování směsi kapalných a pevných materiálů průchodem kapaliny přes porézní prostředí nebo membránu

filtrovaný

30

vločkování

zpracování/úprava vlhkého tepelně upraveného materiálu pomocí válců

vločky

31

mletí mouky

zmenšení velikosti částic suchých zrn a pro účely snadnější separace jednotlivých frakcí (především mouky, otrub a middlings)

mouka, otruby, middlings (10), krmná mouka

32

frakcionace

oddělení fragmentů krmné suroviny proséváním a/nebo proudem vzduchu, který odnese pryč lehké části slupek

frakcionovaný

33

fragmentace

proces dělení krmné suroviny na zlomky

fragmentovaný

34

smažení

proces vaření krmných surovin v oleji nebo tuku

smažený

35

želírování

postup pro vytvoření želé, pevného, rosolovitého materiálu, jehož konzistence může být měkká a křehká až tvrdá a tuhá, obvykle za použití želírujících látek

želírovaný

36

granulování/tvarování/briketování

úprava krmných surovin za účelem získání specifické velikosti částic a konzistence

granulovaný/tvarovaný/briketovaný, brikety

37

drcení/mletí

zmenšení velikosti částic pevných krmných surovin suchou nebo mokrou cestou

drcený, drť/mletý/šrotovaný, šrot

38

ohřev

způsoby tepelné úpravy/tepelného ošetření, které se provádějí za určitých podmínek

tepelně upravený/tepelně ošetřený

39

hydrogenace

katalytický proces, jehož cílem je nasycení dvojných vazeb olejů/tuků/mastných kyselin, prováděný za vysoké teploty pod tlakem vodíku za účelem získání částečně nebo zcela nasycených triglyceridů/mastných kyselin, nebo zaměřený na získání polyolů redukcí karbonylových skupin sacharidů na hydroxylové skupiny

hydrogenovaný, částečně hydrogenovaný

40

hydrolýza

zmenšení velikosti molekul vhodným působením vody a buď tepla/tlaku, enzymů nebo kyselin/zásad

hydrolyzovaný

41

zkapalnění

přeměna z pevné nebo plynné fáze na kapalnou

zkapalněný/kapalný

42

macerace

zmenšování částic krmných surovin za použití mechanických prostředků, obvykle za přítomnosti vody nebo jiných kapalin

macerovaný

43

sladování

nakličování zrna za účelem aktivace v něm obsažených enzymů schopných štěpit škrob na fermentovatelné sacharidy a proteiny na aminokyseliny a peptidy

sladovaný/slad

44

rozpuštění/zkapalnění

přeměna z pevné fáze na kapalnou zahřátím

rozpuštěný/zkapalněný

45

mikronizace

proces zmenšení středního průměru částic pevného materiálu na velikost v řádu mikrometrů

mikronizovaný

46

předvaření/částečné ovaření

proces máčení ve vodě a podrobení tepelné úpravě za účelem úplné želatinizace škrobu, po němž následuje proces sušení

předvařený/částečně ovařený

47

pasterizace

zahřátí na kritickou teplotu po specifikovanou dobu za účelem eliminace škodlivých mikroorganismů, následovaný rychlým zchlazením

pasterizovaný

48

loupání

odstranění slupky/kůry z ovoce a zeleniny

loupaný

49

peletování

tvarování protlačováním otvory

pelety, peletovaný

50

omílání rýže

téměř úplné nebo částečné odstranění otrub a klíčků z loupané rýže

omletý

51

předželatinizace

přeměna škrobu za účelem významného zvýšení bobtnavosti ve studené vodě

předželatinizovaný (11)

52

lisování  (12)

fyzikální odstraňování kapalin jako tuku, oleje, vody nebo šťávy z pevných materiálů

výlisek/expeler/pokrutina (u olejnatých materiálů)

pulpa, výlisky (u ovoce atd.)

řízky (u cukrovky)

53

rafinace

celkové nebo částečné odstraňování nečistot nebo nežádoucích složek chemickou nebo fyzikální úpravou

rafinovaný, částečně rafinovaný

54

pražení

ohřev krmných surovin za sucha za účelem zlepšení stravitelnosti, zvýraznění barvy a/nebo snížení přirozeně se vyskytujících antinutričních faktorů

pražený/opražený

55

válcování/vločkování

zmenšení velikosti částic průchodem krmné suroviny, např. zrnin, mezi páry válců

mačkaný/vločkovaný

56

ochrana v bachoru

postup, jehož účelem je, buď fyzikální úpravou za použití tepla, tlaku, páry a kombinace takových podmínek a/nebo působením např. aldehydů, lignosulfonátů, hydroxidu sodného nebo organických kyselin (jako jsou kyselina propionová nebo tříslová (taninová)) chránit živiny před rozkladem v bachoru.

Krmné suroviny ruminálně chráněné aldehydy mohou obsahovat do 0,12 % volných aldehydů

ruminálně chráněný působením [doplňte]

57

prosévání

oddělení částic různých velikostí průchodem krmných surovin přes síto (síta) při jejich současném přetřásání nebo přesypávání

prosetý/tříděný/prosev/propad/přečištěný

58

odstředění

mechanické oddělení horní plovoucí vrstvy kapaliny, např. mléčného tuku

odstředěný

59

nakrájení na plátky

nakrájení krmných surovin na ploché kousky

nakrájený na plátky/plátkovaný/plátky

60

máčení/vyluhování

máčení a měkčení krmných surovin, obvykle semen, za účelem zkrácení doby vaření, snadnějšího odstranění obalu semen, umožnění nasáknutí vodou pro aktivaci procesu klíčení nebo snížení koncentrace přirozeně se vyskytujících antinutričních faktorů

máčený/vyloužený

61

sprejové sušení

snížení obsahu vlhkosti kapaliny tím, že se krmná surovina za účelem zvýšení poměru plochy k hmotnosti rozpráší na jemné nebo velmi jemné kapičky, kterými se prohání proud horkého vzduchu

sušený sprejově

62

napařování

postup používající tlakovou vodní páru pro ohřev a vaření za účelem zvýšení stravitelnosti

napařený

63

toastování

ohřev suchým teplem, obvykle aplikovaný na olejnatá semena, např. za účelem snížení nebo odstranění přirozeně se vyskytujících antinutričních faktorů

toastovaný

64

ultrafiltrace

filtrace kapalin prostřednictvím membrány propustné pouze pro malé molekuly

ultrafiltrovaný

65

odklíčkování

proces úplného nebo částečného odstranění klíčků z drcených zrn obilovin

odklíčkovaný

66

mikronizace infračerveným zářením

tepelný proces používající infračervené záření pro vaření a pražení obilí, kořenů, semen nebo hlíz nebo jejich vedlejších výrobků, po němž obvykle následuje vločkování

mikronizovaný infračerveným zářením

67

štěpení olejů/tuků a hydrogenovaných olejů/tuků

chemický proces hydrolýzy tuků/olejů. Reakce tuků/olejů s vodou za vysokých teplot a tlaků umožňuje získat hrubé mastné kyseliny v hydrofobní fázi a glycerolovou fázi (surový glycerol) v hydrofilní fázi

štěpený

ČÁST C

Seznam krmných surovin

1.   Zrna obilovin a výrobky z nich získané

Číslo

Název

Popis

Povinné deklarace

1.1.1

ječmen

Zrna druhu Hordeum vulgare L. Výrobek může být ruminálně chráněný.

 

1.1.2

ječmen předželatinizovaný

Výrobek získaný z mletého nebo zlomkového ječmene úpravou ve vlhkém a teplém prostředí a pod tlakem.

škrob

1.1.3

ječmen pražený

Výrobek získaný pražením ječmene, který je částečně pražený, světlé barvy.

škrob, pokud > 10 %

hrubý protein (dusíkaté látky), pokud > 15 %

1.1.4

ječné vločky

Výrobek získaný napařením nebo mikronizací infračerveným zářením a vločkováním loupaného ječmene. Může obsahovat malé množství ječných plev. Výrobek může být ruminálně chráněný.

škrob

1.1.5

ječná vláknina

Výrobek z výroby ječného škrobu. Sestává z částic endospermu a převážně z vlákniny.

hrubá vláknina

hrubý protein (dusíkaté látky), pokud > 10 %

1.1.6

ječné plevy

Výrobek z výroby ethanolu ze škrobu po suchém mletí, přečištění a loupání ječných zrn.

hrubá vláknina

hrubý protein (dusíkaté látky), pokud > 10 %

1.1.7

ječné middlings (omelky, opišky)

Výrobek získaný při zpracování přečištěného loupaného ječmene na kroupy, krupičnou mouku (semolina) nebo mouku. Sestává převážně z částic endospermu s jemnými částicemi vnějších obalů a malým podílem zbytků po přečištění zrn.

hrubá vláknina

škrob

1.1.8

ječný protein

Výrobek z ječmene získaný po separaci škrobu a otrub. Sestává převážně z proteinu.

hrubý protein (dusíkaté látky)

1.1.9

ječný protein krmný

Výrobek z ječmene získaný po separaci škrobu. Sestává převážně z proteinu a z částic endospermu.

vlhkost, pokud < 45 % nebo > 60 %

pokud vlhkost < 45 %:

hrubý protein (dusíkaté látky)

škrob

1.1.10

ječná rozpustná frakce

Výrobek z ječmene získaný po mokré extrakci proteinu a škrobu.

hrubý protein (dusíkaté látky)

1.1.11

ječné otruby

Výrobek z výroby mouky získaný z přečištěných zrn loupaného ječmene. Sestává převážně z částic vnějších obalů a z částí zrn, z nichž byla odstraněna větší část endospermu.

hrubá vláknina

1.1.12

tekutý ječný škrob

Sekundární škrobová frakce z výroby škrobu z ječmene.

pokud vlhkost < 50 %:

škrob

1.1.13

prosev sladovnického ječmene

Výrobek z mechanického prosévání (frakcionace podle velikosti) sestávající z nevyvinutých ječných zrn a frakcí ječných zrn oddělených před sladováním.

hrubá vláknina

hrubý popel, pokud > 2,2 %

1.1.14

zlomky ječného sladu a sladový prach

Výrobek sestávající z frakcí ječných zrn a sladu oddělených při výrobě sladu.

hrubá vláknina

1.1.15

plevy ze sladovnického ječmene

Výrobek z čištění sladovnického ječmene sestávající z frakcí plev a jemných podílů.

hrubá vláknina

1.1.16

ječné výpalky zahuštěné

Výrobek z výroby ethanolu z ječmene. Obsahuje tuhou krmnou frakci po destilaci.

vlhkost, pokud < 65 % nebo > 88 %

pokud vlhkost < 65 %:

hrubý protein (dusíkaté látky)

1.1.17

ječné výpalky mokré

Výrobek z výroby ethanolu z ječmene. Obsahuje tekutou krmnou frakci po destilaci.

vlhkost, pokud < 45 % nebo > 70 %

pokud vlhkost < 45 %:

hrubý protein (dusíkaté látky)

1.1.18

slad  (13)

Výrobek z naklíčeného obilí, sušený, mletý a/nebo extrahovaný.

 

1.1.19

sladový květ  (13)

Výrobek z klíčení sladovnických obilovin a čištění sladu sestávající z kořínků, jemných podílů obilovin, slupek a malých zlomkových zrn sladovaných obilovin. Může být mletý.

 

1.2.1

kukuřice  (14)

Zrna druhu Zea mays L. ssp. mays. Výrobek může být ruminálně chráněný.

 

1.2.2

kukuřičné vločky

Výrobek získaný napařením nebo mikronizací infračerveným zářením a vločkováním loupané kukuřice. Může obsahovat malé množství kukuřičných slupek.

škrob

1.2.3

kukuřičné middlings

Výrobek z výroby mouky nebo krupičné mouky (semolina) z kukuřice. Sestává převážně z částic vnějších obalů a z částí zrn, z nichž je odstraněno méně endospermu než u kukuřičných otrub. Může obsahovat malý podíl zlomků kukuřičných klíčků.

hrubá vláknina

škrob

1.2.4

kukuřičné otruby

Výrobek z výroby mouky nebo krupičné mouky (semolina) z kukuřice. Sestává převážně z vnějších obalů a malého podílu zlomků kukuřičných klíčků, s malým podílem částic endospermu.

hrubá vláknina

1.2.5

kukuřičné palice

Vřeteno kukuřičného klasu. Obsahuje neoddělená vřetena, zrna a listeny.

hrubá vláknina

škrob

1.2.6

kukuřičný prosev

Frakce zrn kukuřice oddělených proséváním při příjmu produktu.

 

1.2.7

kukuřičná vláknina

Výrobek z výroby kukuřičného škrobu. Sestává převážně z vlákniny.

vlhkost, pokud < 50 % nebo > 70 %

pokud vlhkost < 50 %:

hrubá vláknina

1.2.8

kukuřičný lepek (gluten)

Výrobek z výroby kukuřičného škrobu. Sestává převážně z lepku získaného během separace škrobu.

vlhkost, pokud < 70 % nebo > 90 %

pokud vlhkost < 70 %:

hrubý protein (dusíkaté látky)

1.2.9

kukuřičný lepek (gluten) krmný

Výrobek získaný při výrobě kukuřičného škrobu. Skládá se z otrub a kukuřičné rozpustné frakce. Výrobek může také obsahovat zlomkovou kukuřici a zbytky po extrakci oleje z kukuřičných klíčků. Mohou být přidány další výrobky získané ze škrobu a z rafinace nebo fermentace škrobových výrobků.

vlhkost, pokud < 40 % nebo > 65 %

pokud vlhkost < 40 %:

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

škrob

1.2.10

kukuřičné klíčky

Výrobek z výroby krupičné mouky (semolina), mouky nebo škrobu z kukuřice. Sestává především z kukuřičných klíčků, vnějších obalů a částic endospermu.

vlhkost, pokud < 40 % nebo > 60 %

pokud vlhkost < 40 %:

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

1.2.11

expelery z kukuřičných klíčků

Výrobek z výroby oleje získaný lisováním zpracovaných kukuřičných klíčků, na nichž mohou ještě ulpívat částice endospermu a osemení.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

1.2.12

extrahovaná moučka z kukuřičných klíčků

Výrobek z výroby oleje získaný extrakcí zpracovaných kukuřičných klíčků.

hrubý protein (dusíkaté látky)

1.2.13

surový olej z kukuřičných klíčků

Výrobek získaný z kukuřičných klíčků.

hrubý tuk

1.2.14

kukuřice předželatinizovaná

Výrobek získaný z mleté nebo zlomkové kukuřice úpravou ve vlhkém a teplém prostředí a pod tlakem.

škrob

1.2.15

kukuřičný výluh

Koncentrovaná tekutá frakce z namáčení kukuřice.

vlhkost, pokud < 45 % nebo > 65 %

pokud vlhkost < 45 %:

hrubý protein (dusíkaté látky)

1.2.16

siláž z cukrové kukuřice

Vedlejší výrobek odvětví zpracování cukrové kukuřice sestávající z nařezaných a zaschlých nebo vylisovaných vřeten, slupek a lůžek zrn. Vzniká nařezáním klasů, slupek a listů cukrové kukuřice s obsahem zrn cukrové kukuřice.

hrubá vláknina

1.2.17

drcená odklíčkovaná kukuřice

Výrobek získaný odklíčkováním drcené kukuřice. Sestává převážně z částic endospermu a může obsahovat malý podíl zlomků kukuřičných klíčků a částic vnějších obalů.

hrubá vláknina

škrob

1.3.1

proso

Zrna druhu Panicum miliaceum L.

 

1.4.1

oves

Zrna druhu Avena sativa L. a jiných kultivarů ovsa.

 

1.4.2

oves loupaný

Loupaná zrna ovsa. Může být ošetřený párou.

 

1.4.3

ovesné vločky

Výrobek získaný napařením nebo mikronizací infračerveným zářením a vločkováním loupaného ovsa. Může obsahovat malý podíl ovesných slupek.

škrob

1.4.4

ovesné middlings

Výrobek získaný při zpracování přečištěného loupaného ovsa na ovesné kroupy a mouku. Sestává převážně z ovesných otrub a malého podílu endospermu.

hrubá vláknina

škrob

1.4.5

ovesné otruby

Výrobek z výroby mouky získaný z přečištěných zrn loupaného ovsa. Sestává převážně z částic vnějších obalů a z částí zrn, z nichž byla odstraněna větší část endospermu.

hrubá vláknina

1.4.6

ovesné slupky

Výrobek získaný při loupání ovesných zrn.

hrubá vláknina

1.4.7

oves předželatinizovaný

Výrobek získaný z mletého nebo zlomkového ovsa úpravou ve vlhkém a teplém prostředí a pod tlakem.

škrob

1.4.8

ovesné kroupy

Vyčištěný oves s odstraněnými slupkami.

hrubá vláknina

škrob

1.4.9

ovesná mouka

Výrobek získaný mletím ovesných zrn.

hrubá vláknina

škrob

1.4.10

ovesná mouka krmná

Výrobek z ovsa s vysokým obsahem škrobu, po vyloupání.

hrubá vláknina

1.4.11

ovesné zbytky po zpracování ovsa, krmné

Výrobek získaný při zpracování přečištěného loupaného ovsa na ovesné kroupy a mouku. Sestává převážně z ovesných otrub a malého podílu endospermu.

hrubá vláknina

1.5.1

semena merlíku chilského (chinoa) extrahovaná

Vyčištěná celá semena rostliny merlík chilský (Chenopodium quinoa Willd.), z nichž byl odstraněn saponin obsažený v obalové části semen.

 

1.6.1

rýže zlomková

Část zrna rýže Oryza sativa L., která je kratší než tři čtvrtiny celého zrna. Rýže může být ovařená.

škrob

1.6.2

rýže omletá

Loupaná rýže, ze které byly při omílání rýže téměř úplně odstraněny otruby a klíčky. Rýže může být ovařená.

škrob

1.6.3

rýže předželatinizovaná

Výrobek získaný předželatinizováním z omleté nebo zlomkové rýže

škrob

1.6.4

rýže extrudovaná

Výrobek získaný extruzí rýžové mouky.

škrob

1.6.5

rýžové vločky

Výrobek získaný vločkováním zrn nebo zlomků zrn předželatinizované rýže.

škrob

1.6.6

rýže loupaná

Neopracovaná rýže (Oryza sativa L.) zbavená pouze slupek. Může být ovařená. Výsledkem procesu loupání a manipulace může být ztráta určitého množství otrub.

škrob

hrubá vláknina

1.6.7

rýžový krmný šrot

Výrobek získaný šrotováním krmné rýže sestávající buď ze zelených, křídových nebo nezralých zrn odstraněných během zpracování loupané rýže mletím, nebo z běžných loupaných zrn, která jsou žlutá nebo skvrnitá.

škrob

1.6.8

rýžová mouka

Výrobek získaný mletím omleté rýže. Rýže může být ovařená.

škrob

1.6.9

mouka z loupané rýže

Výrobek získaný mletím loupané rýže. Rýže může být ovařená.

škrob

hrubá vláknina

1.6.10

rýžové otruby

Výrobek získaný při omílání rýže sestávající hlavně z obalových částí zrna (oplodí, osemení, jádra, aleuronu) s částí klíčku. Rýže může být ovařená nebo extrudovaná.

hrubá vláknina

1.6.11

rýžové otruby s uhličitanem vápenatým

Výrobek získaný při omílání rýže sestávající hlavně z obalových částí zrna (oplodí, osemení, jádra, aleuronu) s částí klíčku. Může obsahovat do 23 % uhličitanu vápenatého použitého jako pomocná technická látka. Rýže může být ovařená.

hrubá vláknina

uhličitan vápenatý

1.6.12

rýžové otruby odtučněné

Rýžové otruby pocházející z extrakce oleje. Výrobek může být ruminálně chráněný.

hrubá vláknina

1.6.13

olej z rýžových otrub

Olej extrahovaný ze stabilizovaných rýžových otrub.

hrubý tuk

1.6.14

rýžové middlings

Výrobek z výroby rýžové mouky a škrobu získaný suchým nebo mokrým mletím a proséváním. Sestává převážně ze škrobu, proteinu, tuku a vlákniny. Rýže může být ovařená. Může obsahovat do 0,25 % sodíku a do 0,25 % síranů.

škrob, pokud > 20 %

hrubý protein (dusíkaté látky), pokud > 10 %

hrubý tuk, pokud > 5 %

hrubá vláknina

1.6.15

rýžové middlings s uhličitanem vápenatým

Výrobek získaný při omílání rýže, sestávající hlavně z částic aleuronové vrstvy a endospermu. Může obsahovat do 23 % uhličitanu vápenatého použitého jako technická látka. Rýže může být ovařená.

škrob

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

hrubá vláknina

uhličitan vápenatý

1.6.17

rýžové klíčky

Výrobek získaný při omílání rýže, sestávající hlavně z klíčků.

hrubý tuk

hrubý protein (dusíkaté látky)

1.6.18

expelery z rýžových klíčků

Výrobek zbylý z rozdrcených zrn po odstranění oleje.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

hrubá vláknina

1.6.20

rýžový protein

Výrobek z výroby rýžového škrobu získaný mokrým mletím, proséváním, separací, koncentrací a sušením.

hrubý protein (dusíkaté látky)

1.6.21

tekutá krmná rýže

Koncentrovaný tekutý výrobek z mokrého mletí a prosévání rýže.

škrob

1.6.22

rýže předželatinizovaná

Výrobek získaný expanzí zrn nebo zlomků zrn rýže.

škrob

1.6.23

rýže fermentovaná

Výrobek získaný fermentací rýže.

škrob

1.6.24

rýže zdeformovaná, rýže omletá/křídová, omletá

Výrobek získaný při omílání rýže sestávající hlavně ze zdeformovaných zrn a/nebo křídových zrn a/nebo poškozených zrn, celých či zlomkových. Může být ovařená.

škrob

1.6.25

rýže nezralá omletá

Výrobek získaný při omílání rýže, sestávající hlavně z nezralých a/nebo křídových zrn.

škrob

1.7.1

žito

Zrna druhu Secale cereale L.

 

1.7.2

žitné middlings

Výrobek z výroby mouky získaný z přečištěného žita. Sestává převážně z částic endospermu, s jemnými částicemi vnějších obalů a malým podílem různých částí zrna.

škrob

hrubá vláknina

1.7.3

žitná mouka krmná

Výrobek z výroby mouky získaný z přečištěného žita. Sestává převážně z částic vnějších obalů a z částí zrn, z nichž je odstraněno méně endospermu než u žitných otrub.

škrob

hrubá vláknina

1.7.4

žitné otruby

Výrobek z výroby mouky získaný z přečištěného žita. Sestává převážně z částic vnějších obalů a z částí zrn, z nichž byla odstraněna většina endospermu.

škrob

hrubá vláknina

1.8.1

čirok [milo]

Zrna/semena druhu Sorghum bicolor (L.) Moench.

 

1.8.2

čirok bílý

Zrna čiroku bílého.

 

1.8.3

čirokový lepek (gluten) krmný

Sušený výrobek získaný při separaci čirokového škrobu. Sestává převážně z otrub a malého množství lepku. Výrobek může také obsahovat sušené zbytky macerační vody a mohou být přidány klíčky.

hrubý protein (dusíkaté látky)

1.9.1

pšenice špalda

Zrna druhu Triticum spelta L., Triticum dicoccum Schrank, Triticum monococcum.

 

1.9.2

špaldové otruby

Výrobek z výroby špaldové mouky. Sestává převážně z vnějších obalů a malého podílu zlomků klíčků pšenice špaldy, s malým podílem částic endospermu.

hrubá vláknina

1.9.3

plevy pšenice špaldy

Výrobek získaný při loupání zrn pšenice špaldy.

hrubá vláknina

1.9.4

špaldové middlings

Výrobek získaný při zpracování přečištěné loupané pšenice špaldy na špaldovou mouku. Sestává převážně z částic endospermu s jemnými částicemi vnějších obalů a malým podílem zbytků po přečištění zrn.

hrubá vláknina

škrob

1.10.1

tritikale

Zrna hybridu Triticum × Secale cereale L. Hybrid.

 

1.11.1

pšenice

Zrna druhu Triticum aestivum L., Triticum durum Desf. a jiných kultivarů pšenice. Výrobek může být ruminálně chráněný.

 

1.11.2

pšeničný sladový květ

Výrobek z klíčení sladovnické pšenice a čištění sladu sestávající z kořínků, jemných podílů obilovin, slupek a malých zlomkových zrn sladované pšenice.

 

1.11.3

pšenice předželatinizovaná

Výrobek získaný z mleté nebo zlomkové pšenice úpravou ve vlhkém a teplém prostředí a pod tlakem.

škrob

1.11.4

pšeničné middlings

Výrobek z výroby mouky získaný z přečištěných zrn pšenice nebo loupané pšenice špaldy. Sestává převážně z částic endospermu s jemnými částicemi vnějších obalů a malým podílem zbytků po přečištění zrn.

hrubá vláknina

škrob

1.11.5

pšeničné vločky

Výrobek získaný napařením nebo mikronizací infračerveným zářením a vločkováním loupané pšenice. Může obsahovat malý podíl pšeničných slupek. Výrobek může být ruminálně chráněný.

hrubá vláknina

škrob

1.11.6

pšeničná mouka krmná

Výrobek z výroby mouky nebo z výroby sladu získaný z přečištěných zrn pšenice nebo loupané pšenice špaldy. Sestává převážně z částic vnějších obalů a z částí zrn, z nichž je odstraněno méně endospermu než u pšeničných otrub.

hrubá vláknina

1.11.7

pšeničné otruby  (15)

Výrobek z výroby mouky nebo z výroby sladu získaný z přečištěných zrn pšenice nebo loupané pšenice špaldy. Sestává převážně z částic vnějších obalů a z částí zrn, z nichž byla odstraněna větší část endospermu.

hrubá vláknina

1.11.8

pšeničná sladovaná fermentovaná drť

Výrobek získaný kombinací sladování a fermentace pšenice a pšeničných otrub. Výrobek je pak sušen a drcen.

škrob

hrubá vláknina

1.11.10

pšeničná vláknina

Vláknina získaná při zpracování pšenice. Sestává převážně z vlákniny.

vlhkost, pokud < 60 % nebo > 80 %

pokud vlhkost < 60 %:

hrubá vláknina

1.11.11

pšeničné klíčky

Výrobek z mletí mouky sestávající převážně z pšeničných klíčků, mačkaných nebo v jiné formě, na nichž mohou ještě ulpívat částice endospermu a vnějších obalů.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

1.11.12

pšeničné klíčky fermentované

Výrobek z fermentace pšeničných klíčků s inaktivovanými mikroorganismy.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

1.11.13

expelery z pšeničných klíčků

Výrobek z výroby oleje získaný lisováním pšeničných klíčků (Triticum aestivum L., Triticum durum Desf. a jiných kultivarů pšenice a loupané pšenice špaldy (Triticum spelta L., Triticum dicoccum Schrank, Triticum monococcum L.)), na nichž mohou ještě ulpívat částice endospermu a osemení.

hrubý protein (dusíkaté látky)

1.11.15

pšeničný protein

Pšeničný protein získaný při výrobě škrobu nebo ethanolu, případně částečně hydrolyzovaný.

hrubý protein (dusíkaté látky)

1.11.16

pšeničný lepek (gluten) krmný

Výrobek z výroby pšeničného škrobu a lepku. Sestává z otrub, ze kterých mohly být částečně odstraněny klíčky. Může být přidána pšeničná rozpustná frakce, zlomková pšenice a další výrobky získané ze škrobu a z rafinace nebo fermentace škrobových výrobků.

vlhkost, pokud < 45 % nebo > 60 %

pokud vlhkost < 45 %:

hrubý protein (dusíkaté látky)

škrob

1.11.18

pšeničný lepek (gluten) vitální

Pšeničný protein vyznačující se vysokou viskoelasticitou v hydratovaném stavu, s minimálně 80 % proteinu (N × 6,25) a maximálně 2 % popela v sušině.

hrubý protein (dusíkaté látky)

1.11.19

pšeničný škrob tekutý

Výrobek získaný z výroby škrobu/glukosy a lepku z pšenice.

vlhkost, pokud < 65 % nebo > 85 %

pokud vlhkost < 65 %:

škrob

1.11.20

pšeničný škrob obsahující protein, částečně odcukřený

Výrobek získaný při výrobě pšeničného škrobu, sestávající hlavně z částečně zcukřeného škrobu, rozpustných proteinů a dalších rozpustných částí endospermu.

hrubý protein (dusíkaté látky)

škrob

veškerý cukr vyjádřený jako sacharosa

1.11.21

pšeničná rozpustná frakce

Výrobek z pšenice získaný po mokré extrakci proteinu a škrobu. Může být hydrolyzovaný.

vlhkost, pokud < 55 % nebo > 85 %

pokud vlhkost < 55 %:

hrubý protein (dusíkaté látky)

1.11.22

pšeničné kvasnice – koncentrát

Tekutý vedlejší výrobek, který je uvolněn po fermentaci pšeničného škrobu pro výrobu alkoholu.

vlhkost, pokud < 60 % nebo > 80 %

pokud vlhkost < 60 %:

hrubý protein (dusíkaté látky)

1.11.23

prosev sladovnické pšenice

Výrobek z mechanického prosévání (frakcionace podle velikosti) sestávající z nevyvinutých pšeničných zrn a frakcí pšeničných zrn oddělených před sladováním.

hrubá vláknina

1.11.24

zlomky pšeničného sladu a sladový prach

Výrobek sestávající z frakcí pšeničných zrn a sladu oddělených při výrobě sladu.

hrubá vláknina

1.11.25

vnější obalové části sladovnické pšenice

Výrobek z čištění sladovnické pšenice sestávající z frakcí vnějších obalových částí a jemných podílů.

hrubá vláknina

1.12.2

obilná mouka  (16)

Mouka z mletí obilí.

škrob

hrubá vláknina

1.12.3

koncentrát z obilného proteinu  (16)

Koncentrát a sušený výrobek získaný z obilí po odstranění škrobu prostřednictvím fermentace kvasinek.

hrubý protein (dusíkaté látky)

1.12.4

prosev po čištění obilných zrn  (16)

Výrobky z mechanického prosévání (frakcionace podle velikosti), sestávající z malých zrn a frakcí zrn, která mohou být naklíčená, oddělených před dalším zpracováním zrna. Výrobky obsahují větší množství hrubé vlákniny (např. plev) než nefrakcionované obiloviny.

hrubá vláknina

1.12.5

obilné klíčky  (16)

Výrobek z mletí mouky a výroby škrobu sestávající převážně z obilných klíčků, mačkaných nebo v jiné formě, na nichž mohou ještě ulpívat částice endospermu a vnějších obalů.

hrubý protein (dusíkaté látky),

hrubý tuk

1.12.6

obilní výpalky  (16)

Obilný výrobek získaný odpařením koncentrátu vyčerpaného rmutu z fermentace a destilace obilí používaného při výrobě obilných destilátů.

vlhkost, pokud < 45 % nebo > 70 %

pokud vlhkost < 45 %:

hrubý protein (dusíkaté látky)

1.12.7

zahuštěné výpalky  (16)

Vlhký výrobek vyrobený jako pevná frakce odstředěním a/nebo filtrací vyčerpaného rmutu z fermentovaného a destilovaného obilí používaného při výrobě obilných destilátů.

vlhkost, pokud < 65 % nebo > 88 %

pokud vlhkost < 65 %:

hrubý protein (dusíkaté látky)

1.12.8

koncentrované výpalky z destilace  (16)

Vlhký výrobek z výroby alkoholu fermentací a destilací pšeničné zápary a cukerného sirupu po předchozí separaci otrub a lepku. Mohou obsahovat devitalizované buňky a/nebo části mikroorganismů použitých při fermentaci.

vlhkost, pokud < 65 % nebo > 88 %

pokud vlhkost < 65 %:

hrubý protein (dusíkaté látky), pokud > 10 %

1.12.9

zrna a výpalky z destilace  (16)

Výrobek získaný při výrobě alkoholu fermentací a destilací obilné zápary a/nebo jiných škrobnatých výrobků a výrobků obsahujících cukr. Mohou obsahovat devitalizované buňky a/nebo části mikroorganismů použitých při fermentaci. Výrobek může obsahovat 2 % síranů. Může být ruminálně chráněný.

vlhkost, pokud < 60 % nebo > 80 %

pokud vlhkost < 60 %:

hrubý protein (dusíkaté látky)

1.12.10

lihovarské výpalky sušené

Výrobek z destilace alkoholu získaný sušením pevných zbytků fermentovaných obilovin. Může být ruminálně chráněný.

hrubý protein (dusíkaté látky)

1.12.11

lihovarské výpalky tmavé  (16) [sušená zrna a výpalky z destilace]  (16)

Výrobek z destilace alkoholu získaný sušením pevných zbytků fermentovaných obilovin, do kterých byl přidán výpalkový sirup nebo zahuštěný vyčerpaný rmut. Může být ruminálně chráněný.

hrubý protein (dusíkaté látky)

1.12.12

pivovarské mláto  (16)

Pivovarský výrobek, který se skládá ze zbytků sladu a nesladovaných obilovin a jiných škrobnatých výrobků, které mohou obsahovat určité částice z chmelu. V typickém případě se uvádí na trh ve vlhkém stavu, může být ale také prodáván sušený. Výrobek může obsahovat do 0,3 % dimethylpolysiloxanu, do 1,5 % enzymů a do 1,8 % bentonitu.

vlhkost, pokud < 65 % nebo > 88 %

pokud vlhkost < 65 %:

hrubý protein (dusíkaté látky)

1.12.13

mláto z výroby whisky  (16)

Pevný výrobek z výroby whisky z obiloviny. Sestává ze zbytků z horkovodní extrakce sladované obiloviny. V typickém případě se uvádí na trh ve vlhkém stavu poté, co byl extrakt odstraněn usazením.

vlhkost, pokud < 65 % nebo > 88 %

pokud vlhkost < 65 %:

hrubý protein (dusíkaté látky)

1.12.14

lisované mláto

Pevný výrobek získaný při výrobě piva, sladového výtažku a whiskového destilátu. Sestává ze zbytků horkovodní extrakce mletého sladu a případně dalších cukerných nebo na škrob bohatých doplňků. V typickém případě se uvádí na trh ve vlhkém stavu poté, co byl extrakt odstraněn lisováním.

vlhkost, pokud < 65 % nebo > 88 %

pokud vlhkost < 65 %:

hrubý protein (dusíkaté látky)

1.12.15

výpalky

Výrobek zbylý v destilačním přístroji z první (rmutové) destilace sladových destilátů.

hrubý protein (dusíkaté látky), pokud > 10 %

1.12.16

výpalkový sirup

Výrobek z první (rmutové) destilace sladových destilátů vyrobený odpařením výpalku zbylého v destilačním přístroji.

vlhkost, pokud < 45 % nebo > 70 %

pokud vlhkost < 45 %:

hrubý protein (dusíkaté látky)


2.   Olejnatá semena, olejnaté plody a výrobky z nich získané

Číslo

Název

Popis

Povinné deklarace

2.1.1

babassové expelery

Výrobek z výroby oleje získaný lisováním ořechů palmy babassu odrůd Orbignya.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

hrubá vláknina

2.2.1

semeno lničky

Semena druhu Camelina sativa L. Crantz.

 

2.2.2

lničkové expelery

Výrobek z výroby oleje získaný lisováním semen lničky.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

hrubá vláknina

2.2.3

lničkový extrahovaný šrot (moučka)

Výrobek z výroby oleje získaný extrakcí a vhodnou tepelnou úpravou lničkových expelerů.

hrubý protein (dusíkaté látky)

2.3.1

kakaové slupky

Slupky sušených a pražených kakaových bobů Theobroma cacao L.

hrubá vláknina

2.3.2

kakaové vyluštěné lusky

Výrobek získaný zpracováním kakaových bobů.

hrubá vláknina

hrubý protein (dusíkaté látky)

2.3.3

kakaový částečně loupaný extrahovaný šrot (moučka)

Výrobek z výroby oleje získaný extrakcí sušených a pražených kakaových bobů Theobroma cacao L., ze kterých byla odstraněna část slupek.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

2.4.1

kokosové expelery

Výrobek z výroby oleje získaný lisováním sušených jader (endospermu) a vnější slupky (obalu) plodů kokosové palmy Cocos nucifera L.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

hrubá vláknina

2.4.2

kokosové expelery hydrolyzované

Výrobek z výroby oleje získaný lisováním a enzymatickou hydrolýzou sušených jader (endospermu) a vnější slupky (obalu) plodů kokosové palmy Cocos nucifera L.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

hrubá vláknina

2.4.3

kokosový extrahovaný šrot (moučka)

Výrobek z výroby oleje získaný extrakcí sušených jader (endospermu) a vnější slupky (obalu) plodů kokosové palmy.

hrubý protein (dusíkaté látky)

2.5.1

bavlníkové semeno

Semena bavlníku Gossypium spp., ze kterých byla odstraněna vlákna. Může být ruminálně chráněný.

 

2.5.2

bavlníkový částečně loupaný extrahovaný šrot (moučka)

Výrobek z výroby oleje získaný extrakcí bavlníkových semen, ze kterých byla odstraněna vlákna a část slupek (hrubá vláknina nejvýše 22,5 % v sušině). Může být ruminálně chráněný.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

2.5.3

bavlníkové expelery

Výrobek z výroby oleje získaný lisováním bavlníkových semen, ze kterých byla odstraněna vlákna.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

hrubý tuk

2.6.1

podzemnicové částečně loupané expelery

Výrobek z výroby oleje získaný lisováním částečně loupaných plodů podzemnice olejné Arachis hypogaea L. a jiných druhů rodu Arachis

(obsah hrubé vlákniny nejvýše 16 % v sušině).

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

hrubá vláknina

2.6.2

podzemnicový částečně loupaný extrahovaný šrot (moučka)

Výrobek z výroby oleje získaný extrakcí podzemnicových částečně loupaných expelerů (obsah hrubé vlákniny nejvýše 16 % v sušině).

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

2.6.3

podzemnicové loupané expelery

Výrobek z výroby oleje získaný lisováním loupaných plodů podzemnice olejné.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

hrubá vláknina

2.6.4

podzemnicový loupaný extrahovaný šrot (moučka)

Výrobek z výroby oleje získaný extrakcí podzemnicových loupaných expelerů.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

2.7.1

kapokové expelery

Výrobek z výroby oleje získaný lisováním semen kapoku (Ceiba pentadra L. Gaertn.).

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

2.8.1

lněné semeno

Semena lnu Linum usitatissimum L. (botanická čistota nejméně 93 %) celá, mačkaná nebo drcená. Může být ruminálně chráněný.

 

2.8.2

lněné expelery

Výrobek z výroby oleje získaný lisováním lněných semen (botanická čistota nejméně 93 %.)

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

hrubá vláknina

2.8.3

lněný extrahovaný šrot (moučka)

Výrobek z výroby oleje získaný extrakcí a vhodnou tepelnou úpravou lněných expelerů. Může být ruminálně chráněný.

hrubý protein (dusíkaté látky)

2.8.4

lněné expelery krmné

Výrobek z výroby oleje získaný lisováním lněných semen (botanická čistota nejméně 93 %.) Může obsahovat do 1 % použité bělicí hlinky a jiné filtrační pomocné látky (např. křemeliny, amorfních křemičitanů a amorfního oxidu křemičitého, fylosilikátů a celulózového nebo dřevného vlákna) a surových lecitinů z integrovaných zařízení na drcení a rafinaci.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

hrubá vláknina

2.8.5

lněný extrahovaný šrot (moučka) krmný

Výrobek z výroby oleje získaný extrakcí a vhodnou tepelnou úpravou lněných expelerů. Může obsahovat do 1 % použité bělicí hlinky a jiné filtrační pomocné látky (např. křemeliny, amorfních křemičitanů a amorfního oxidu křemičitého, fylosilikátů a celulózového nebo dřevného vlákna) a surových lecitinů z integrovaných zařízení na drcení a rafinaci. Může být ruminálně chráněný.

hrubý protein (dusíkaté látky)

2.9.1

hořčičné otruby

Výrobek ze zpracování hořčice (Brassica juncea L.). Sestává z částic vnějších obalů a z částí zrn.

hrubá vláknina

2.9.2

extrahovaný šrot (moučka) z hořčičných semen

Výrobek získaný extrakcí těkavého hořčičného oleje z hořčičných semen.

hrubý protein (dusíkaté látky)

2.10.1

semeno nigeru

Semena nigeru Guizotia abyssinica (L.f.) Cass.

 

2.10.2

nigerové expelery

Výrobek z výroby oleje získaný lisováním semen nigeru (popel nerozpustný v HCl nejvýše 3,4 %).

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

hrubá vláknina

2.11.1

olivová pulpa

Výrobek z výroby oleje získaný extrakcí lisovaných oliv Olea europea L. co možná nejvíce zbavených částí pecek.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

hrubý tuk

2.11.2

krmný olivový extrahovaný šrot odtučněný

Výrobek z výroby olivového oleje získaný extrakcí a vhodnou tepelnou úpravou expelerů olivové pulpy co možná nejvíce zbavených částí pecek. Může obsahovat do 1 % použité bělicí hlinky a jiné filtrační pomocné látky (např. křemeliny, amorfních křemičitanů a amorfního oxidu křemičitého, fylosilikátů a celulózového nebo dřevného vlákna) a surových lecitinů z integrovaných zařízení na drcení a rafinaci.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

2.11.3

olivový extrahovaný šrot odtučněný

Výrobek z výroby olivového oleje získaný extrakcí a vhodnou tepelnou úpravou expelerů olivové pulpy co možná nejvíce zbavených částí pecek.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

2.12.1

palmojádrové expelery

Výrobek z výroby oleje získaný lisováním jader palmy Elaeis guineensis Jacq., Corozo oleifera (HBK) L. H. Bailey (Elaeis melanococca auct.), ze kterých byla co možná nejvíce odstraněna tvrdá skořápka.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

hrubý tuk

2.12.2

palmojádrový extrahovaný šrot (moučka)

Výrobek z výroby oleje získaný extrakcí jader palmy, ze kterých byla co možná nejvíce odstraněna tvrdá skořápka.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

2.13.1

tykvové (dýňové) semeno

Semena druhu Cucurbita pepo L. a rostlin rodu Cucurbita.

 

2.13.2

tykvové (dýňové) expelery

Výrobek z výroby oleje získaný lisováním semen druhu Cucurbita pepo L. a rostlin rodu Cucurbita.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

2.14.1

řepkové semeno  (17)

Semena řepky Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk., indické Brassica napus L. var. glauca (Roxb.) O.E. Schulz a řepky Brassica rapa ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk. Botanická čistota nejméně 94 %. Může být ruminálně chráněný.

 

2.14.2

řepkové expelery

Výrobek z výroby oleje získaný lisováním semen řepky. Může být ruminálně chráněný.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

hrubá vláknina

2.14.3

řepkový extrahovaný šrot (moučka)

Výrobek z výroby oleje získaný extrakcí a vhodnou tepelnou úpravou řepkových expelerů. Může být ruminálně chráněný.

hrubý protein (dusíkaté látky)

2.14.4

řepkové semeno extrudované

Výrobek získaný z celého semene řepky úpravou ve vlhkém a teplém prostředí a pod tlakem zvyšujícím želatinizaci škrobu. Může být ruminálně chráněný.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

2.14.5

řepkoproteinový koncentrát

Výrobek z výroby oleje získaný oddělením proteinové frakce řepkových expelerů nebo semene řepky.

hrubý protein (dusíkaté látky)

2.14.6

řepkové expelery krmné

Výrobek z výroby oleje získaný lisováním semen řepky. Může obsahovat do 1 % použité bělicí hlinky a jiné filtrační pomocné látky (např. křemeliny, amorfních křemičitanů a amorfního oxidu křemičitého, fylosilikátů a celulózového nebo dřevného vlákna) a surových lecitinů z integrovaných zařízení na drcení a rafinaci. Může být ruminálně chráněný.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

hrubá vláknina

2.14.7

řepkový extrahovaný šrot (moučka) krmný

Výrobek z výroby oleje získaný extrakcí a vhodnou tepelnou úpravou řepkových expelerů. Může obsahovat do 1 % použité bělicí hlinky a jiné filtrační pomocné látky (např. křemeliny, amorfních křemičitanů a amorfního oxidu křemičitého, fylosilikátů a celulózového nebo dřevného vlákna) a surových lecitinů z integrovaných zařízení na drcení a rafinaci. Může být ruminálně chráněný.

hrubý protein (dusíkaté látky)

2.15.1

saflorové semeno

Semena safloru Carthamus tinctorius L.

 

2.15.2

saflorový částečně loupaný extrahovaný šrot (moučka)

Výrobek z výroby oleje získaný extrakcí částečně loupaných semen safloru.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

2.15.3

saflorové slupky

Výrobek získaný loupáním semen safloru.

hrubá vláknina

2.16.1

sezamové semeno

Semena druhu Sesamum indicum L.

 

2.17.1

částečně loupané sezamové semeno

Výrobek z výroby oleje získaný odstraněním části slupek.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

2.17.2

sezamové slupky

Výrobek získaný loupáním sezamových semen.

hrubá vláknina

2.17.3

sezamové expelery

Výrobek z výroby oleje získaný lisováním semen sezamu (popel nerozpustný v HCl nejvýše 5 %).

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

hrubý tuk

2.18.1

sójové boby toastované

Sójové boby (Glycine max. L. Merr.) podrobené vhodné tepelné úpravě (aktivita ureázy nejvýše 0,4 mg N/g × min.). Může být ruminálně chráněný.

 

2.18.2

sójové expelery

Výrobek z výroby oleje získaný lisováním semen sóji.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

hrubá vláknina

2.18.3

sójový extrahovaný šrot (moučka)

Výrobek z výroby oleje získaný ze sójových bobů po extrakci a vhodné tepelné úpravě (aktivita ureázy nejvýše 0,4 mg N/g × min.).

Může být ruminálně chráněný.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

pokud > 8 % v sušině

2.18.4

sójový loupaný extrahovaný šrot (moučka)

Výrobek z výroby oleje získaný z loupaných sójových bobů po extrakci a vhodné tepelné úpravě (aktivita ureázy nejvýše 0,5 mg N/g × min.). Může být ruminálně chráněný.

hrubý protein (dusíkaté látky)

2.18.5

sójové slupky

Výrobek získaný loupáním sójových bobů.

hrubá vláknina

2.18.6

sójové boby extrudované

Výrobek získaný ze sójových bobů úpravou ve vlhkém a teplém prostředí a pod tlakem zvyšujícím želatinizaci škrobu. Může být ruminálně chráněný.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

2.18.7

sójoproteinový koncentrát

Výrobek získaný z loupaných odtučněných sójových bobů po fermentaci nebo další extrakci za účelem snížení obsahu bezdusíkatých látek výtažkových.

hrubý protein (dusíkaté látky)

2.18.8

sójová extrahovaná pulpa [pasta ze sójových bobů]

Výrobek získaný při extrakci sójových bobů pro výrobu potravin.

hrubý protein (dusíkaté látky)

2.18.9

sójová melasa

Výrobek získaný při zpracování sójových bobů.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

2.18.10

vedlejší výrobek ze zpracování sójových bobů

Výrobky získané při zpracování sójových bobů pro výrobu potravin ze sójových bobů.

hrubý protein (dusíkaté látky)

2.18.11

sójové boby

Sójové boby (Glycine max. L. Merr.)

aktivita ureázy pokud > 0,4 mg N/g × min.

2.18.12

sójové vločky

Výrobek získaný napařením nebo mikronizací infračerveným zářením a mačkáním loupaných sójových bobů (aktivita ureázy nejvýše 0,4 mg N/g × min.).

hrubý protein (dusíkaté látky)

2.18.13

sójový extrahovaný šrot (moučka) krmný

Výrobek z výroby oleje získaný ze sójových bobů po extrakci a vhodné tepelné úpravě (aktivita ureázy nejvýše 0,4 mg N/g × min.). Může obsahovat do 1 % použité bělicí hlinky a jiné filtrační pomocné látky (např. křemeliny, amorfních křemičitanů a amorfního oxidu křemičitého, fylosilikátů a celulózového nebo dřevného vlákna) a surových lecitinů z integrovaných zařízení na drcení a rafinaci. Může být ruminálně chráněný.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

pokud > 8 % v sušině

2.18.14

sójový loupaný extrahovaný šrot (moučka) krmný

Výrobek z výroby oleje získaný z loupaných sójových bobů po extrakci a vhodné tepelné úpravě (aktivita ureázy nejvýše 0,5 mg N/g × min.). Může obsahovat do 1 % použité bělicí hlinky a jiné filtrační pomocné látky (např. křemeliny, amorfních křemičitanů a amorfního oxidu křemičitého, fylosilikátů a celulózového nebo dřevného vlákna) a surových lecitinů z integrovaných zařízení na drcení a rafinaci. Může být ruminálně chráněný.

hrubý protein (dusíkaté látky)

2.19.1

slunečnicové semeno

Semena slunečnice Helianthus annuus L. Výrobek může být ruminálně chráněný.

 

2.19.2

slunečnicové expelery

Výrobek z výroby oleje získaný lisováním semen slunečnice.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

hrubá vláknina

2.19.3

slunečnicový extrahovaný šrot (moučka)

Výrobek z výroby oleje získaný extrakcí a vhodnou tepelnou úpravou slunečnicových expelerů. Může být ruminálně chráněný.

hrubý protein (dusíkaté látky)

2.19.4

slunečnicový loupaný extrahovaný šrot (moučka)

Výrobek z výroby oleje získaný extrakcí a vhodnou tepelnou úpravou expelerů ze slunečnicových semen, z nichž byly zcela nebo částečně odstraněny slupky. Hrubá vláknina nejvýše 27,5 % v sušině.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

2.19.5

slupky ze slunečnicových semen

Výrobek získaný loupáním slunečnicových semen.

hrubá vláknina

2.19.6

slunečnicový extrahovaný šrot (moučka) krmný

Výrobek z výroby oleje získaný extrakcí a vhodnou tepelnou úpravou slunečnicových expelerů. Může obsahovat do 1 % použité bělicí hlinky a jiné filtrační pomocné látky (např. křemeliny, amorfních křemičitanů a amorfního oxidu křemičitého, fylosilikátů a celulózového nebo dřevného vlákna) a surových lecitinů z integrovaných zařízení na drcení a rafinaci. Může být ruminálně chráněný.

hrubý protein (dusíkaté látky)

2.19.7

slunečnicový loupaný extrahovaný šrot (moučka) krmný

Výrobek z výroby oleje získaný extrakcí a vhodnou tepelnou úpravou expelerů ze slunečnicových semen, z nichž byly zcela nebo částečně odstraněny slupky. Může obsahovat do 1 % použité bělicí hlinky a jiné filtrační pomocné látky (např. křemeliny, amorfních křemičitanů a amorfního oxidu křemičitého, fylosilikátů a celulózového nebo dřevného vlákna) a surových lecitinů z integrovaných zařízení na drcení a rafinaci. Hrubá vláknina nejvýše 27,5 % v sušině.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

2.20.1

rostlinný olej a tuk  (18)

Olej a tuk získané z rostlin (s výjimkou ricinového oleje z ricinovníku), může být odslizený, rafinovaný a/nebo hydrogenovaný.

vlhkost, pokud > 1 %

2.21.1

surové lecitiny

Výrobek získaný při odstraňování slizovitých látek ze surového oleje z olejnatých semen a olejnatých plodů působením vody. Při odstraňování slizovitých látek ze surového oleje mohou být přidány kyselina citronová, kyselina fosforečná nebo hydroxid sodný.

 

2.22.1

konopné semeno

Kontrolovaná semena konopí druhu Cannabis sativa L. s maximálním obsahem THC podle právních předpisů EU.

 

2.22.2

konopné expelery

Výrobek z výroby oleje získaný lisováním semen konopí.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

2.22.3

konopný olej

Výrobek z výroby oleje získaný lisováním rostlin a semen konopí.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

hrubá vláknina

2.23.1

makové semeno

Semena druhu Papaver somniferum L.

 

2.23.2

makový extrahovaný šrot (moučka)

Výrobek z výroby oleje získaný extrakcí expelerů z makových semen.

hrubý protein (dusíkaté látky)


3.   Semena luskovin a výrobky z nich získané

Číslo

Název

Popis

Povinné deklarace

3.1.1

boby toastované

Semena rostliny Phaseolus spp. nebo Vigna spp. podrobená vhodné tepelné úpravě. Může být ruminálně chráněný.

 

3.1.2

bobový proteinový koncentrát

Výrobek získaný z oddělené plodové vody z bobů při výrobě škrobu.

hrubý protein (dusíkaté látky)

3.2.1

svatojánský chléb sušený

Sušené plody stromu rohovníku Ceratonia siliqua L.

hrubá vláknina

3.2.3

sušené lusky svatojánského chleba

Výrobek získaný šrotováním sušených plodů (lusků) stromu rohovníku, z nichž byla odstraněna semena.

hrubá vláknina

3.2.4

mikronizovaná moučka ze sušených lusků svatojánského chleba

Výrobek získaný mikronizací sušených plodů stromu rohovníku, z nichž byla odstraněna semena.

hrubá vláknina

veškerý cukr vyjádřený jako sacharosa

3.2.5

klíčky svatojánského chleba

Klíčky semen stromu rohovníku.

hrubý protein (dusíkaté látky)

3.2.6

expelery z klíčků svatojánského chleba

Výrobek z výroby oleje získaný lisováním klíčků rohovníku.

hrubý protein (dusíkaté látky)

3.2.7

semena svatojánského chleba

Semena stromu rohovníku.

hrubá vláknina

3.3.1

cizrna

Semena rostliny Cicer arietinum L.

 

3.4.1

ervil

Semena rostliny Ervum ervilia L.

 

3.5.1

semeno pískavice

Semena pískavice (Trigonella foenum-graecum).

 

3.6.1

guarová moučka

Výrobek získaný odstraněním slizových látek extrakcí ze semen guarových bobů Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub.

hrubý protein (dusíkaté látky)

3.6.2

guarová moučka z klíčků

Výrobek získaný odstraněním slizových látek extrakcí z klíčků semen guarových bobů.

hrubý protein (dusíkaté látky)

3.7.1

bob koňský

Semena rostliny Vicia faba L. ssp. faba var. equina Pers. a var. minuta (Alef.) Mansf..

 

3.7.2

vločky z bobu koňského

Výrobek získaný napařením nebo mikronizací infračerveným zářením a mačkáním loupaných sójových bobů.

škrob

hrubý protein (dusíkaté látky)

3.7.3

obalové blány bobu koňského [bobové slupky]

Výrobek získaný loupáním semen bobu koňského, sestávající hlavně z vnějších obalů.

hrubá vláknina

hrubý protein (dusíkaté látky)

3.7.4

bob koňský loupaný

Výrobek získaný loupáním semen bobu koňského, sestávající hlavně z endospermů bobu koňského.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

3.7.5

protein z bobu koňského

Výrobek získaný mletím (šrotováním) bobu koňského a jeho frakcionací vzduchem.

hrubý protein (dusíkaté látky)

3.8.1

čočka

Semena rostliny Lens culinaris a.o. Medik.

 

3.8.2

slupky čočky

Výrobek získaný loupáním semen čočky.

hrubá vláknina

3.9.1

sladká lupina

Semena rostliny Lupinus spp. s nízkým obsahem hořkých semen.

 

3.9.2

sladká lupina loupaná

Loupaná semena lupiny.

hrubý protein (dusíkaté látky)

3.9.3

obalové blány lupiny [lupinové slupky]

Výrobek získaný loupáním semen lupiny, sestávající hlavně z vnějších obalů.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

3.9.4

lupinová pulpa

Výrobek získaný po extrakci složek lupiny.

hrubá vláknina

3.9.5

lupinové middlings

Výrobek získaný při výrobě lupinové mouky z lupiny. Sestává převážně z částí kotyledonu a malého podílu slupek.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

3.9.6

lupinový protein

Výrobek získaný z oddělené plodové vody z lupiny při výrobě škrobu nebo po mletí a frakcionaci vzduchem.

hrubý protein (dusíkaté látky)

3.9.7

lupinový protein (moučka)

Výrobek ze zpracování lupiny pro výrobu moučky s vysokým obsahem proteinu.

hrubý protein (dusíkaté látky)

3.10.1

fazole mungo

Boby druhu Vigna radiata L.

 

3.11.1

hrách

Semena rostliny Pisum spp. Výrobek může být ruminálně chráněný.

 

3.11.2

hrachové otruby

Výrobek získaný při výrobě hrachové mouky z loupaného hrachu. Sestává hlavně ze slupek odstraněných při loupání a čištění hrachu.

hrubá vláknina

3.11.3

hrachové vločky

Výrobek získaný napařením nebo mikronizací infračerveným zářením a mačkáním loupaných semen hrachu.

škrob

3.11.4

hrachová mouka

Výrobek získaný při mletí hrachu.

hrubý protein (dusíkaté látky)

3.11.5

hrachové slupky

Výrobek získaný při výrobě hrachové mouky z loupaného hrachu. Sestává hlavně ze slupek odstraněných při loupání a čištění a malého podílu endospermu.

hrubá vláknina

3.11.6

hrách loupaný

Loupaná semena hrachu.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

3.11.7

hrachové middlings

Výrobek získaný při výrobě hrachové mouky. Sestává převážně z částí kotyledonu a malého podílu slupek.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

3.11.8

propad po čištění hrachu

Výrobky z mechanického čištění sestávající ze zlomků hrachových zrn oddělených před dalším zpracováním.

hrubá vláknina

3.11.9

hrachový protein

Výrobek získaný z oddělené plodové vody z hrachu při výrobě škrobu nebo po mletí a frakcionaci vzduchem, případně částečně hydrolyzovaný.

hrubý protein (dusíkaté látky)

3.11.10

hrachová pulpa

Výrobek získaný mokrou extrakcí škrobu a proteinu z hrachu. Sestává hlavně z vnitřní vlákniny a škrobu.

vlhkost, pokud < 70 % nebo > 85 %

škrob

hrubá vláknina

popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině

3.11.11

hrachová rozpustná frakce

Výrobek získaný mokrou extrakcí škrobu a proteinu z hrachu. Sestává hlavně z rozpustných proteinů a oligosacharidů.

vlhkost, pokud < 60 % nebo > 85 %

veškerý cukr

hrubý protein (dusíkaté látky)

3.11.12

hrachová vláknina

Výrobek získaný extrakcí po umletí a prosetí loupaného hrachu.

hrubá vláknina

3.12.1

vikve

Semena rostliny Vicia sativa L. var. sativa a dalších variet.

 

3.13.1

hrachor

Semena rostliny Lathyrus sativus L. podrobená vhodné tepelné úpravě.

metoda tepelné úpravy

3.14.1

vikev monantha

Semena rostliny Vicia monanthos Desf.

 


4.   Hlízy, kořeny a výrobky z nich získané

Číslo

Název

Popis

Povinné deklarace

4.1.1

cukrovka

Kořen rostliny Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Doell.

 

4.1.2

cukrovkové skrojky

Čerstvý výrobek z výroby cukru sestávající hlavně z očištěných částí cukrovky a případně částí listů řepy.

popel nerozpustný v HCl, pokud > 5 % v sušině

vlhkost, pokud < 50 %

4.1.3

cukr (řepný) [sacharosa]

Cukr získaný vodní extrakcí z cukrovky.

sacharosa

4.1.4

řepná melasa

Sirupovitý výrobek získaný při výrobě nebo rafinaci cukru z cukrovky. Může obsahovat do 0,5 % odpěňovacích látek. Může obsahovat do 0,5 % změkčovadel. Může obsahovat do 2 % síranů. Může obsahovat do 0,25 % siřičitanů.

veškerý cukr vyjádřený jako sacharosa

vlhkost, pokud > 28 %

4.1.5

řepná melasa částečně odcukřená a/nebo zbavená betainu

Výrobek získaný po další vodní extrakci sacharosy a/nebo betainu z řepné melasy. Může obsahovat do 2 % síranů. Může obsahovat do 0,25 % siřičitanů.

veškerý cukr vyjádřený jako sacharosa

vlhkost, pokud > 28 %

4.1.6

melasa z isomaltulosy

Nekrystalizovaná frakce z výroby isomaltulosy enzymatickou přeměnou sacharosy z cukrovky.

vlhkost, pokud > 40 %

4.1.7

cukrovarské řízky vyloužené

Výrobek z výroby cukru sestávající z řízků cukrovky, z nichž byl vodní extrakcí získán cukr. Obsah vlhkosti nejméně: 82 %. Obsah cukru je nízký a blíží se nule v důsledku fermentace (kyselina mléčná).

popel nerozpustný v HCl, pokud > 5 % v sušině

vlhkost, pokud < 82 % nebo > 92 %

4.1.8

cukrovarské řízky lisované

Výrobek z výroby cukru sestávající z řízků cukrovky, z nichž byl vodní extrakcí získán cukr a které byly mechanicky lisovány. Obsah vlhkosti nejvýše: 82 %. Obsah cukru je nízký a blíží se nule v důsledku fermentace (kyselina mléčná). Výrobek může obsahovat do 1 % síranů.

popel nerozpustný v HCl, pokud > 5 % v sušině

vlhkost, pokud < 65 % nebo > 82 %

4.1.9

cukrovarské řízky lisované melasové

Výrobek z výroby cukru sestávající z řízků cukrovky, z nichž byl vodní extrakcí získán cukr, které byly mechanicky lisovány a k nimž byla přidána melasa. Obsah vlhkosti nejvýše: 82 %. Obsah cukru se snižuje v důsledku fermentace (kyselina mléčná). Výrobek může obsahovat do 1 % síranů.

popel nerozpustný v HCl, pokud > 5 % v sušině

vlhkost, pokud < 65 % nebo > 82 %

4.1.10

cukrovarské řízky sušené

Výrobek z výroby cukru sestávající z řízků cukrovky, z nichž byl vodní extrakcí získán cukr, byly mechanicky lisovány a sušeny. Může obsahovat do 2 % síranů.

popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině

veškerý cukr vyjádřený jako sacharosa, pokud > 10,5 %

4.1.11

cukrovarské řízky sušené melasové

Výrobek z výroby cukru sestávající z řízků cukrovky, z nichž byl vodní extrakcí získán cukr, byly mechanicky lisovány a sušeny a byla k nim přidána melasa. Může obsahovat do 0,5 % odpěňovacích látek. Může obsahovat do 2 % síranů.

popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině

veškerý cukr vyjádřený jako sacharosa

4.1.12

cukerný sirup

Výrobek získaný zpracováním cukru a/nebo melasy. Může obsahovat do 0,5 % síranů. Může obsahovat do 0,25 % siřičitanů.

veškerý cukr vyjádřený jako sacharosa

vlhkost, pokud > 35 %

4.1.13

cukrovarské řízky vařené

Výrobek z výroby jedlého sirupu z cukrovky, může být lisovaný nebo sušený.

pokud sušený

popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině

pokud lisovaný

popel nerozpustný v HCl, pokud > 5 % v sušině

vlhkost, pokud < 50 %

4.1.14

fruktooligosacharidy

Výrobek získaný z cukru cukrovky enzymatickým procesem.

vlhkost, pokud > 28 %

4.2.1

šťáva z červené řepy

Šťáva z lisování červené řepy (Beta vulgaris convar. crassa var. conditiva) s následnou koncentrací a pasterizací, která si zachovává typickou zeleninovou chuť a aroma.

vlhkost, pokud < 50 % nebo > 60 %

popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině

4.3.1

mrkev

Kořeny žluté nebo červené mrkve druhu Daucus carota L.

 

4.3.2

slupky z napařené mrkve

Vlhký výrobek z průmyslového zpracování mrkve sestávající ze slupek odstraněných z kořene mrkve napařením, do kterého může být přidán jako pomocná látka želatinový mrkvový škrob. Obsah vlhkosti nejvýše: 97 %.

škrob

hrubá vláknina

popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině

vlhkost, pokud < 87 % nebo > 97 %

4.3.3

oškrabky z mrkve

Vlhký výrobek odpadlý mechanickou separací při zpracování mrkve a převážně sestávající ze sušených mrkví a zbytků mrkve. Výrobek mohl být podroben tepelné úpravě. Obsah vlhkosti nejvýše: 97 %.

škrob

hrubá vláknina

popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině

vlhkost, pokud < 87 % nebo > 97 %

4.3.4

mrkvové vločky

Výrobek získaný vločkováním kořenů žluté nebo červené mrkve, které jsou následně usušeny.

 

4.3.5

mrkev sušená

Kořeny žluté nebo červené mrkve, bez ohledu na způsob úpravy, které jsou následně usušeny.

hrubá vláknina

4.3.6

krmná mrkev sušená

Výrobek sestávající z vnitřní dužniny a vnějších slupek, které jsou usušené.

hrubá vláknina

4.4.1

čekankový kořen

Kořeny rostliny Cichorium intybus L.

 

4.4.2

čekankové skrojky

Čerstvý výrobek ze zpracování čekanky. Sestává převážně z očištěných částí čekanky a částí listů.

popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině

vlhkost, pokud < 50 %

4.4.3

čekankové semeno

Semena rostliny Cichorium intybus L.

 

4.4.4

čekankové řízky lisované

Výrobek z výroby inulinu z kořenů rostliny Cichorium intybus L. sestávající z extrahovaných a mechanicky lisovaných řízků čekanky. Čekankové (rozpustné) sacharidy a voda byly částečně odstraněny. Výrobek může obsahovat do 1 % síranů a do 0,2 % siřičitanů.

hrubá vláknina

popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině

vlhkost, pokud < 65 % nebo > 82 %

4.4.5

čekankové řízky sušené

Výrobek z výroby inulinu z kořenů rostliny Cichorium intybus L. sestávající z extrahovaných a mechanicky lisovaných řízků čekanky, které jsou následně usušeny. Čekankové (rozpustné) sacharidy a voda byly částečně extrahovány. Výrobek může obsahovat do 2 % síranů a do 0,5 % siřičitanů.

hrubá vláknina

popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině

4.4.6

prášek z kořenů čekanky

Výrobek získaný řezáním, sušením a mletím kořenů čekanky. Může obsahovat do 1 % protispékavých látek.

hrubá vláknina

popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině

4.4.7

čekanková melasa

Výrobek získaný při výrobě inulinu a oligofruktosy z čekanky. Čekanková melasa sestává z organického rostlinného materiálu a minerálních látek. Může obsahovat do 0,5 % odpěňovacích látek.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý popel

vlhkost, pokud < 20 % nebo > 30 %

4.4.8

čekanková vináza

Vedlejší výrobek ze zpracování čekanky získaný po separaci inulinu a oligofruktosy a eluaci iontů. Čekanková vináza sestává z organického rostlinného materiálu a minerálních látek. Může obsahovat do 1 % odpěňovacích látek.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý popel

vlhkost, pokud < 30 % nebo > 40 %

4.4.9

čekankový inulin

Inulin je fruktan extrahovaný z kořenů rostliny Cichorium intybus L.; surový čekankový inulin může obsahovat do 1 % síranů a do 0,5 % siřičitanů.

 

4.4.10

oligofruktosový sirup

Výrobek získaný částečnou hydrolýzou inulinu z rostliny Cichorium intybus L; surový oligofruktosový sirup může obsahovat do 1 % síranů a do 0,5 % siřičitanů.

vlhkost, pokud < 20 % nebo > 30 %

4.4.11

oligofruktosa sušená

Výrobek získaný částečnou hydrolýzou inulinu z rostliny Cichorium intybus L. a následným sušením.

 

4.5.1

česnek sušený

Bílý až žlutý prášek z čistého mletého česneku druhu Allium sativum L.

 

4.6.1

maniok [tapioka] [kasava]

Kořeny rostliny Manihot esculenta Crantz, bez ohledu na způsob úpravy.

vlhkost, pokud < 60 % nebo > 70 %

4.6.2

maniok [tapioka] [kasava] sušený

Kořeny manioku, bez ohledu na způsob úpravy, které jsou následně usušeny.

škrob

popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině

4.7.1

cibulová pulpa

Vlhký výrobek odpadlý při zpracování cibule (rodu Allium) a sestávající ze slupek a celých cibulí. Pokud se jedná o výrobek z výroby cibulového oleje, obsahuje převážně vařené zbytky cibule.

hrubá vláknina

popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině

4.7.2

cibule smažená

Oloupané a rozdrobené kousky cibule, které jsou poté usmaženy.

hrubá vláknina

popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině

hrubý tuk

4.7.3

cibulová rozpustná frakce

Sušený výrobek odpadlý při zpracování čerstvé cibule. Získává se extrakcí alkoholem a/nebo vodou, vodní nebo alkoholová frakce je oddělena a sprejově sušena. Sestává hlavně ze sacharidů.

hrubá vláknina

4.8.1

brambory

Hlízy rostliny Solanum tuberosum L.

vlhkost, pokud < 72 % nebo > 88 %

4.8.2

brambory loupané

Brambory, z nichž byla odstraněna slupka napařením.

škrob

hrubá vláknina

popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině

4.8.3

slupky z napařených brambor

Vlhký výrobek z průmyslového zpracování brambor sestávající ze slupek odstraněných z hlízy bramboru napařením, do kterého může být přidán jako pomocná látka želatinový bramborový škrob. Může být rozmačkaný.

vlhkost, pokud < 82 % nebo > 93 %

škrob

hrubá vláknina

popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině

4.8.4

odřezky ze syrových brambor

Výrobek odpadlý z loupaných nebo neloupaných brambor při přípravě bramborových výrobků pro lidskou spotřebu.

vlhkost, pokud < 72 % nebo > 88 %

škrob

hrubá vláknina

popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině

4.8.5

oškrabky z brambor

Výrobek odpadlý mechanickou separací při zpracování brambor a převážně sestávající ze sušených brambor a zbytků brambor. Výrobek mohl být podroben tepelné úpravě.

vlhkost, pokud < 82 % nebo > 93 %

škrob

hrubá vláknina

popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině

4.8.6

brambory mačkané

Blanšírovaný nebo vařený a poté rozmačkaný výrobek z brambor.

škrob

hrubá vláknina

popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině

4.8.7

bramborové vločky

Výrobek získaný sušením opraných, loupaných nebo neloupaných, pařených brambor na válcové sušárně.

škrob

hrubá vláknina

popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině

4.8.8

bramborová dřeň (pulpa)

Výrobek z výroby bramborového škrobu sestávající z extrahovaných mletých brambor.

vlhkost, pokud < 77 % nebo > 88 %

4.8.9

bramborová dřeň (pulpa) sušená

Sušený výrobek z výroby bramborového škrobu sestávající z extrahovaných mletých brambor.

 

4.8.10

bramborová bílkovina

Výrobek z výroby škrobu získaný po separaci škrobu, obsahující převážně bílkovinné složky.

hrubý protein (dusíkaté látky)

4.8.11

bramborová bílkovina hydrolyzovaná

Výrobek získaný kontrolovanou enzymatickou hydrolýzou bramborových bílkovin.

hrubý protein (dusíkaté látky)

4.8.12

bramborová bílkovina fermentovaná

Výrobek získaný fermentací bramborové bílkoviny a následným sprejovým sušením.

hrubý protein (dusíkaté látky)

4.8.13

bramborová bílkovina fermentovaná tekutá

Tekutý výrobek získaný fermentací bramborové bílkoviny.

hrubý protein (dusíkaté látky)

4.8.14

koncentrované plodové vody z brambor

Koncentrovaný výrobek z výroby bramborového škrobu sestávající ze zbylých složek po částečném odstranění vlákniny, proteinů a škrobu z celé bramborové dřeně (pulpy) a odpaření části vody.

vlhkost, pokud < 50 % nebo > 60 %

pokud vlhkost < 50 %:

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý popel

4.8.15

bramborové granule

Sušené brambory (brambory po oprání, oloupání, zmenšení velikosti – nakrájení, vločkování atd. a odstranění obsahu vody).

 

4.9.1

batáty [sladké brambory]

Kořenové hlízy rostliny Ipomoea batatas L., bez ohledu na způsob úpravy.

vlhkost, pokud < 57 % nebo > 78 %

4.10.1

jeruzalémské artyčoky [topinambury]

Hlízy rostliny Helianthus tuberosus L., bez ohledu na způsob úpravy.

vlhkost, pokud < 75 % nebo > 80 %


5.   Ostatní semena a plody a výrobky z nich získané

Číslo

Název

Popis

Povinné deklarace

5.1.1

žaludy

Celé plody dubu letního Quercus robur L., dubu zimního Quercus petraea (Matt.) Liebl., dubu korkového Quercus suber L. nebo jiných druhů dubu.

 

5.1.2

žaludy loupané

Výrobek získaný loupáním žaludů.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

5.2.1

mandle

Celé plody rostliny Prunus dulcis, se slupkami nebo bez slupek, nebo jejich zlomky.

 

5.2.2

mandlové slupky

Mandlové slupky získané z loupaných mandlových semen fyzikálním oddělením od jader a umleté.

hrubá vláknina

5.2.3

mandlové expelery

Výrobek z výroby oleje získaný lisováním jader mandlí.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

5.3.1

anýzové semeno

Semena rostliny Pimpinella anisum.

 

5.4.1

jablečná dřeň (pulpa) sušená [jablečné výlisky sušené]

Výrobek získaný při výrobě šťávy z Malus domestica nebo při výrobě jablečného vína (cidru). Sestává převážně z vnitřní dužniny a vnějších slupek, které jsou usušené. Může být depektinizovaný.

hrubá vláknina

5.4.2

jablečná dřeň (pulpa) lisovaná [jablečné výlisky]

Vlhký výrobek získaný při výrobě šťávy z jablek nebo při výrobě jablečného vína (cidru). Sestává převážně z vnitřní dužniny a vnějších slupek, které jsou lisované. Může být depektinizovaný.

hrubá vláknina

5.4.3

jablečná melasa

Výrobek získaný po výrobě pektinu z jablečné dřeně (pulpy). Může být depektinizovaný.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

hrubé oleje a tuky, pokud > 10 %

5.5.1

cukrovkové semeno

Semena řepy cukrovky.

 

5.6.1

pohanka

Semena rostliny Fagopyrum esculentum.

 

5.6.2

pohankové slupky a otruby

Výrobek získaný při mletí pohankových zrn.

hrubá vláknina

5.6.3

pohankové middlings

Výrobek z výroby mouky získaný z přečištěné pohanky. Sestává převážně z částic endospermu, s jemnými částicemi vnějších obalů a malým podílem různých částí zrna. Nesmí obsahovat více než 10 % hrubé vlákniny.

hrubá vláknina

škrob

5.7.1

semeno červeného hlávkového zelí

Semena rostliny Brassica oleracea var. capitata f. Rubra.

 

5.8.1

semeno lesknice kanárské

Semena rostliny Phalaris canariensis.

 

5.9.1

semeno kmínu

Semena rostliny Carum carvi L.

 

5.12.1

zlomky kaštanů

Výrobek z výroby kaštanové mouky sestávající převážně z částic endospermu, s jemnými částicemi obalů a malým podílem zbytků kaštanu (Castanea spp.).

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

5.13.1

citrusová pulpa

Výrobek získaný lisováním citrusových plodů Citrus (L.) spp. nebo při výrobě šťávy z citrusových plodů. Může být depektinizovaný.

hrubá vláknina

5.13.2

citrusová pulpa sušená

Výrobek získaný lisováním citrusových plodů nebo při výrobě šťávy z citrusových plodů, který je následně usušen. Může být depektinizovaný.

hrubá vláknina

5.14.1

semeno jetele lučního

Semena rostliny Trifolium pratense L.

 

5.14.2

semeno jetele plazivého

Semena rostliny Trifolium repens L.

 

5.15.1

kávové slupky

Výrobek získaný z loupaných semen kávovníku (Coffea).

hrubá vláknina

5.16.1

semeno chrpy

Semena rostliny Centaurea cyanus L.

 

5.17.1

semeno okurky

Semena rostliny Cucumis sativus L.

 

5.18.1

semeno cypřiše

Semena rostliny Cupressus L.

 

5.19.1

datle

Plody rostliny Phoenix dactylifera L. Výrobek může být sušený.

 

5.19.2

semeno datle

Celá semena datlovníku.

hrubá vláknina

5.20.1

semeno fenyklu

Semena rostliny Foeniculum vulgare Mill.

 

5.21.1

fíky

Plody rostliny Ficus carica L. Výrobek může být sušený.

 

5.22.1

ovocná jádra  (19)

Výrobek sestávající z vnitřních, jedlých semen ořechů nebo ovocných pecek.

 

5.22.2

ovocné výlisky  (19)

Výrobek získaný při výrobě ovocných šťáv a ovocného pyré. Může být depektinizovaný.

hrubá vláknina

5.22.3

ovocné výlisky sušené  (19)

Výrobek získaný při výrobě ovocných šťáv a ovocného pyré, který je následně usušen. Může být depektinizovaný.

hrubá vláknina

5.23.1

řeřicha zahradní

Semena rostliny Lepidium sativum L.

hrubá vláknina

5.24.1

travní semena

Semena trav čeledí Poaceae, Cyperaceae a Juncaceae.

 

5.25.1

jádra z hroznového vína

Jádra vitis L. oddělená od hroznových výlisků, která nejsou odtučněná.

hrubý tuk

hrubá vláknina

5.25.2

jádra z hroznového vína extrahovaná (moučka)

Výrobek získaný při extrakci oleje z jader z hroznového vína.

hrubá vláknina

5.25.3

hroznové výlisky sušené [matolina (matoliny)]

Hroznové výlisky sušené ihned po extrakci alkoholu, ze kterých byly co možná nejvíce odstraněny stopky a jádra.

hrubá vláknina

5.25.4

jádra z hroznového vína tekutá

Výrobek získaný z jader hroznového vína po výrobě šťávy z hroznového vína. Obsahuje převážně sacharidy. Může být koncentrovaný.

hrubá vláknina

5.26.1

lískové ořechy

Celé plody rostliny Corylus (L.) spp., se slupkami nebo bez slupek, nebo jejich zlomky.

 

5.26.2

expelery lískových ořechů

Výrobek z výroby oleje získaný lisováním jader lískových ořechů.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

5.27.1

pektin

Pektin se získává vodní extrakcí (přírodních druhů) vhodného rostlinného materiálu, obvykle citrusových plodů nebo jablek. Jako organické srážecí činidlo se může použít pouze methanol, ethanol a propan-2-ol. Může obsahovat do 1 % methanolu, ethanolu a propan-2-olu nebo jejich kombinaci, vztaženo na bezvodou bázi. Pektin sestává hlavně z parciálních methylesterů kyseliny polygalakturonové a jejích amonných, sodných, draselných a vápenatých solí.

 

5.28.1

semeno perilly

Semena rostliny Perilla frutescens L. a výrobky z jejího umletí.

 

5.29.1

piniové oříšky

Semena rostliny Pinus (L.) spp.

 

5.30.1

pistácie

Plody rostliny Pistacia vera L.

 

5.31.1

semeno jitrocele

Semena rostliny Plantago (L.) spp.

 

5.32.1

semeno ředkve

Semena rostliny Raphanus sativus L.

 

5.33.1

semeno špenátu

Semena rostliny Spinacia oleracea L.

 

5.34.1

semeno ostropestřce

Semena rostliny Carduus marianus L.

 

5.35.1

pulpa (dřeň) z rajských jablek [rajčatové výlisky]

Výrobek získaný lisováním rajských jablek rostliny Solanum lycopersicum L. při výrobě rajčatové šťávy. Sestává převážně ze slupek a semen rajských jablek.

hrubá vláknina

5.36.1

semeno řebříčku

Semena rostliny Achillea millefolium L.

 

5.37.1

expelery jader meruněk

Výrobek z výroby oleje získaný lisováním jader meruněk (Prunus armeniaca L.). Může obsahovat kyselinu kyanovodíkovou.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

5.38.1

expelery černuchy seté

Výrobek z výroby oleje získaný lisováním semen černuchy seté (Bunium persicum L.).

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

5.39.1

expelery brutnáku lékařského

Výrobek z výroby oleje získaný lisováním semen brutnáku lékařského (Borago officinalis L.).

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

5.40.1

expelery pupalky dvouleté

Výrobek z výroby oleje získaný lisováním semen pupalky dvouleté (Oenothera L.).

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

5.41.1

expelery granátových jablek

Výrobek z výroby oleje získaný lisováním semen granátových jablek (Punica granatum L.).

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

5.42.1

expelery jader vlašských ořechů

Výrobek z výroby oleje získaný lisováním jader vlašských ořechů (Juglans regia L.).

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina


6.   Pícniny a objemná krmiva a výrobky z nich získané

Číslo

Název

Popis

Povinné deklarace

6.1.1

řepný chrást

Listy rostliny Beta spp.

 

6.2.1

obiloviny (rostliny)  (20)

Celé rostliny obilovin nebo jejich části. Výrobek může být sušený, čerstvý nebo silážovaný.

 

6.3.1

obilní sláma  (20)

Sláma z obilovin.

 

6.3.2

obilní sláma ošetřená  (20), (21)

Výrobek získaný vhodným ošetřením slámy z obilovin.

sodík, při ošetření hydroxidem sodným

6.4.1

jetelová moučka

Výrobek získaný sušením a šrotováním jetele Trifolium spp. Může obsahovat do 20 % vojtěšky (Medicago sativa L. a Medicago var. Martyn) nebo jiných pícnin sušených a šrotovaných současně s jetelem.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině

6.5.1

moučka z pícnin  (22) [travní moučka]  (22) [zelená moučka]  (22)

Výrobek získaný sušením a šrotováním a v některých případech tvarováním pícnin.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině

6.6.1

tráva přirozeně sušená [seno]

Druh jakékoliv trávy přirozeně sušené.

popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině

6.6.2

tráva horkovzdušně sušená

Výrobek získaný z trávy (jakéhokoliv druhu), která byla uměle zbavena vlhkosti (v jakékoliv formě).

hrubý protein (dusíkaté látky)

vláknina

popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině

6.6.3

tráva, byliny, luskoviny [zelená píce]

Čerstvé, silážované nebo sušené plodiny na orné půdě sestávající z trávy, luskovin nebo bylin, obecně popisované jako siláž, senáž, seno nebo zelená píce.

popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině

6.7.1

konopná moučka

Moučka získaná mletím sušených listů rostliny Cannabis sativa L.

hrubý protein (dusíkaté látky)

6.7.2

konopná vláknina

Výrobek získaný při zpracování konopí, zeleně zbarvený, sušený, vláknitý.

 

6.8.1

sláma z bobu koňského

Sláma z bobu koňského.

 

6.9.1

lněné stonky

Stonky lnu (Linum usitatissimum L.).

 

6.10.1

vojtěška [alfalfa]

Rostliny Medicago sativa L. a Medicago var. nebo jejich části.

popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině

6.10.2

vojtěška přirozeně sušená [alfalfa přirozeně sušená]

Vojtěška přirozeně sušená.

popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině

6.10.3

vojtěška horkovzdušně sušená [alfalfa horkovzdušně sušená]

Vojtěška, která byla uměle zbavena vlhkosti, v jakékoliv formě.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině

6.10.4

vojtěška extrudovaná [alfalfa extrudovaná]

Extrudované vojtěškové pelety.

 

6.10.5

vojtěšková moučka  (23) [alfalfa moučka]  (23)

Výrobek získaný sušením a šrotováním vojtěšky. Může obsahovat do 20 % jetele nebo jiných pícnin sušených a šrotovaných současně s vojtěškou.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 % v sušině

6.10.6

vojtěškové výlisky [alfalfa výlisky]

Sušený výrobek získaný lisováním šťávy z vojtěšky.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubá vláknina

6.10.7

vojtěškový proteinový koncentrát [alfalfa proteinový koncentrát]

Výrobek získaný umělým sušením frakcí vojtěškové vylisované šťávy, které byly za účelem vysrážení proteinů odděleny odstředěním a tepelně upraveny.

hrubý protein (dusíkaté látky)

karoten

6.10.8

vojtěšková rozpustná frakce

Výrobek získaný po extrakci proteinů z vojtěškové šťávy, může být sušený.

hrubý protein (dusíkaté látky)

6.11.1

kukuřičná siláž

Silážované rostliny Zea mays L. ssp. mays nebo jejich části.

 

6.12.1

hrachová sláma

Sláma z rostliny Pisum spp.

 


7.   Ostatní rostliny, řasy a výrobky z nich získané

Číslo

Název

Popis

Povinné deklarace

7.1.1

řasy  (24)

Řasy, živé nebo zpracované, včetně čerstvých, chlazených nebo zmrazených řas. Může obsahovat do 0,1 % odpěňovacích látek.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

hrubý popel

7.1.2

řasy sušené  (24)

Výrobek získaný sušením řas. Tento výrobek může být upraven promytím za účelem snížení obsahu jodu. Může obsahovat do 0,1 % odpěňovacích látek.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

hrubý popel

7.1.3

moučka z řas  (24)

Výrobek z výroby oleje z řas získaný extrakcí řas. Může obsahovat do 0,1 % odpěňovacích látek.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

hrubý popel

7.1.4

olej z řas  (24)

Výrobek z výroby oleje z řas získaný extrakcí. Může obsahovat do 0,1 % odpěňovacích látek.

hrubý tuk

vlhkost, pokud > 1 %

7.1.5

výtažek z řas  (24) [frakce z řas]  (24)

Vodný nebo alkoholový výtažek z řas, který obsahuje převážně sacharidy. Může obsahovat do 0,1 % odpěňovacích látek.

 

7.2.6

moučka z mořských řas

Výrobek získaný sušením a šrotováním makrořas, zejména hnědých mořských řas. Tento výrobek může být upraven promytím za účelem snížení obsahu jodu. Může obsahovat do 0,1 % odpěňovacích látek.

hrubý popel

7.3.1

Kůra  (25)

Očištěná a sušená kůra stromů nebo keřů.

hrubá vláknina

7.4.1

Květy  (25) sušené

Všechny části sušených květů jedlých rostlin a jejich frakce.

hrubá vláknina

7.5.1

brokolice sušená

Výrobek získaný sušením rostliny Brassica oleracea L. po oprání, zmenšení velikosti (nakrájení, vločkování atd.) a odstranění obsahu vody.

 

7.6.1

třtinová melasa

Sirupovitý výrobek získaný při výrobě nebo rafinaci cukru z rostliny Saccharum L. Může obsahovat do 0,5 % odpěňovacích látek. Může obsahovat do 0,5 % změkčovadel. Může obsahovat do 3,5 % síranů. Může obsahovat do 0,25 % siřičitanů.

veškerý cukr vyjádřený jako sacharosa

vlhkost, pokud > 30 %

7.6.2

Třtinová melasa částečně odcukřená

Výrobek získaný po další vodní extrakci sacharosy z třtinové melasy.

veškerý cukr vyjádřený jako sacharosa

vlhkost, pokud > 28 %

7.6.3

třtinový cukr [sacharosa]

Cukr získaný vodní extrakcí z cukrové třtiny.

sacharosa

7.6.4

třtinová bagasa

Výrobek získaný vodní extrakcí cukru z cukrové třtiny. Sestává hlavně z vlákniny.

hrubá vláknina

7.7.1

Listy  (25) sušené

Sušené listy jedlých rostlin a jejich frakce.

hrubá vláknina

7.8.1

lignocelulosa  (25)

Výrobek získaný mechanickým zpracováním sušeného surového přírodního dřeva, který sestává převážně z lignocelulosy.

hrubá vláknina

7.9.1

lékořicový kořen

Kořen rostliny Glycyrrhiza L.

 

7.10.1

máta

Výrobek získaný ze sušení nadzemních částí rostlin Mentha apicata, Mentha piperita nebo Mentha viridis (L.), bez ohledu na způsob úpravy.

 

7.11.1

špenát sušený

Výrobek získaný ze sušení rostliny Spinacia oleracea L., bez ohledu na způsob úpravy.

 

7.12.1

juka, mohave

Prášek z rostliny Yucca schidigera Roezl.

hrubá vláknina

7.13.1

rostlinné uhlí [dřevěné uhlí]

Výrobek získaný zuhelnatěním organického rostlinného materiálu.

hrubá vláknina

7.14.1

dřevo  (25)

Chemicky neošetřené vyzrálé dřevo nebo dřevná vlákna.

hrubá vláknina


8.   Mléčné výrobky a výrobky z nich získané

Číslo

Název

Popis

Povinné deklarace

8.1.1

máslo a výrobky z másla

Máslo a výrobky získané při výrobě nebo zpracování másla (např. podmáslí), pokud nejsou uvedeny samostatně.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

laktosa

vlhkost, pokud > 6 %

8.2.1

podmáslí/podmáslí sušené  (26)

Výrobek získaný při stloukání másla ze smetany nebo podobnými postupy.

Může být upraven zahuštěním a/nebo sušením.

Je-li výrobek zvlášť vyroben jako krmná surovina, může obsahovat:

do 0,5 % fosforečnanů, např. polyfosforečnanů (např. hexametafosforečnanu sodného), difosforečnanů (např. pyrofosforečnanu draselného), používaných ke snížení viskozity a ke stabilizaci proteinu při zpracování;

do 0,3 % kyselin, např. organických kyselin: kyseliny citronové, mravenčí, propionové, anorganických kyselin: kyseliny sírové, chlorovodíkové, fosforečné, používaných k úpravě pH v mnoha částech výrobních postupů;

do 0,5 % zásad, např. hydroxidu sodného, draselného, vápenatého, hořečnatého, používaných k úpravě pH v mnoha částech výrobních postupů;

do 2 % ztekujících prostředků, např. oxidu křemičitého, trifosforečnanu pentasodného, fosforečnanu vápenatého, používaných ke zlepšení tekutosti;

do 0,4 % emulgátoru lecitinu.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

laktosa

vlhkost, pokud > 6 %

8.3.1

kasein

Výrobek získaný z odtučněného mléka nebo podmáslí sušením kaseinu vysráženého s použitím kyselin nebo syřidla.

hrubý protein (dusíkaté látky)

vlhkost, pokud > 10 %

8.4.1

kaseinát

Výrobek extrahovaný ze sýřeniny nebo kaseinu použitím neutralizujících látek a sušením.

hrubý protein (dusíkaté látky)

vlhkost, pokud > 10 %

8.5.1

sýr a výrobky ze sýra

Sýr a výrobky ze sýra a mléčných výrobků.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

8.6.1

mlezivo/mlezivo sušené

Sekret mléčných žláz zvířat produkujících mléko do pěti dní po porodu. Může být upraven zahuštěním a/nebo sušením.

hrubý protein (dusíkaté látky)

8.7.1

mléčné vedlejší výrobky

Výrobky získané při výrobě mléčných výrobků (včetně, ale nikoliv pouze: někdejších mléčných výrobků, které se již nepoužívají jako potraviny, kalu z odstředivky nebo separátoru, výplachové vody, mléčných minerálních látek).

Je-li výrobek zvlášť vyroben jako krmná surovina, může obsahovat:

do 0,5 % fosforečnanů, např. polyfosforečnanů (např. hexametafosforečnanu sodného), difosforečnanů (např. pyrofosforečnanu draselného), používaných ke snížení viskozity a ke stabilizaci proteinu při zpracování;

do 0,3 % kyselin, např. organických kyselin: kyseliny citronové, mravenčí, propionové, anorganických kyselin: kyseliny sírové, chlorovodíkové, fosforečné, používaných k úpravě pH v mnoha částech výrobních postupů;

do 0,5 % zásad, např. hydroxidu sodného, draselného, vápenatého, hořečnatého, používaných k úpravě pH v mnoha částech výrobních postupů;

do 2 % ztekujících prostředků, např. oxidu křemičitého, trifosforečnanu pentasodného, fosforečnanu vápenatého, používaných ke zlepšení tekutosti;

do 0,4 % emulgátoru lecitinu.

vlhkost

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

veškerý cukr

8.8.1

fermentované mléčné výrobky

Výrobky získané fermentací mléka (např. jogurt atd.).

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

8.9.1

laktosa

Cukr oddělený z mléka nebo syrovátky purifikací a sušením.

laktosa

vlhkost, pokud > 5 %

8.10.1

mléko/mléko sušené  (26)

Syrové mléko získané z jednoho nebo více dojení. Může být upraven zahuštěním a/nebo sušením.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

vlhkost, pokud > 5 %

8.11.1

mléko odtučněné/mléko odtučněné sušené  (26)

Mléko, jehož obsah tuku byl snížen jeho oddělením.

Může být upraven zahuštěním a/nebo sušením.

hrubý protein (dusíkaté látky)

vlhkost, pokud > 5 %

8.12.1

mléčný tuk

Výrobek získaný oddělením tuku z mléka.

hrubý tuk

8.13.1

mléčná bílkovina (prášek)

Výrobek získaný sušením bílkovinných složek extrahovaných z mléka chemickým nebo fyzikálním postupem.

hrubý protein (dusíkaté látky)

vlhkost, pokud > 8 %

8.14.1

kondenzované a odpařené mléko a výrobky z něho

Kondenzované a odpařené mléko a výrobky získané výrobou nebo zpracováním těchto výrobků.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

vlhkost, pokud > 5 %

8.15.1

mléčný permeát/mléčný permeát (prášek)  (26)

Výrobek získaný filtrací (ultra-, nano- nebo mikrofiltrací) mléka (proniklý přes membránu), z něhož byla případně částečně odstraněna laktosa.

Může být upraven reverzní osmózou a zahuštěním a/nebo sušením.

hrubý popel

hrubý protein (dusíkaté látky)

laktosa

vlhkost, pokud > 8 %

8.16.1

mléčný retentát/mléčný retentát (prášek)  (26)

Výrobek získaný filtrací (ultra-, nano- nebo mikrofiltrací) mléka (zadržený membránou).

Může být upraven zahuštěním a/nebo sušením.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý popel

laktosa

vlhkost, pokud > 8 %

8.17.1

syrovátka/syrovátka sušená  (26)

Výrobek z výroby sýrů, tvarohu nebo kaseinu nebo podobných postupů.

Může být upraven zahuštěním a/nebo sušením.

Je-li výrobek zvlášť vyroben jako krmná surovina, může obsahovat:

do 0,5 % fosforečnanů, např. polyfosforečnanů (např. hexametafosforečnanu sodného), difosforečnanů (např. pyrofosforečnanu draselného), používaných ke snížení viskozity a ke stabilizaci proteinu při zpracování;

do 0,3 % kyselin, např. organických kyselin: kyseliny citronové, mravenčí, propionové, anorganických kyselin: kyseliny sírové, chlorovodíkové, fosforečné, používaných k úpravě pH v mnoha částech výrobních postupů;

do 0,5 % zásad, např. hydroxidu sodného, draselného, vápenatého, hořečnatého, používaných k úpravě pH v mnoha částech výrobních postupů;

do 2 % ztekujících prostředků, např. oxidu křemičitého, trifosforečnanu pentasodného, fosforečnanu vápenatého, používaných ke zlepšení tekutosti;

do 0,4 % emulgátoru lecitinu.

hrubý protein (dusíkaté látky)

laktosa

vlhkost, pokud > 8 %

hrubý popel

8.18.1

syrovátka delaktosovaná/syrovátka delaktosovaná sušená  (26)

Syrovátka, z níž byla částečně odstraněna laktosa.

Může být upravena zahuštěním a/nebo sušením.

Je-li výrobek zvlášť vyroben jako krmná surovina, může obsahovat:

do 0,5 % fosforečnanů, např. polyfosforečnanů (např. hexametafosforečnanu sodného), difosforečnanů (např. pyrofosforečnanu draselného), používaných ke snížení viskozity a ke stabilizaci proteinu při zpracování;

do 0,3 % kyselin, např. organických kyselin: kyseliny citronové, mravenčí, propionové, anorganických kyselin: kyseliny sírové, chlorovodíkové, fosforečné, používaných k úpravě pH v mnoha částech výrobních postupů;

do 0,5 % zásad, např. hydroxidu sodného, draselného, vápenatého, hořečnatého, používaných k úpravě pH v mnoha částech výrobních postupů;

do 2 % ztekujících prostředků, např. oxidu křemičitého, trifosforečnanu pentasodného, fosforečnanu vápenatého, používaných ke zlepšení tekutosti;

do 0,4 % emulgátoru lecitinu.

hrubý protein (dusíkaté látky)

laktosa

vlhkost, pokud > 8 %

hrubý popel

8.19.1

albumin mléčný/albumin mléčný (prášek)  (26)

Výrobek získaný sušením bílkovinných složek syrovátky extrahovaných ze syrovátky chemickým nebo fyzikálním postupem. Může být upraven zahuštěním a/nebo sušením.

Je-li výrobek zvlášť vyroben jako krmná surovina, může obsahovat:

do 0,5 % fosforečnanů, např. polyfosforečnanů (např. hexametafosforečnanu sodného), difosforečnanů (např. pyrofosforečnanu draselného), používaných ke snížení viskozity a ke stabilizaci proteinu při zpracování;

do 0,3 % kyselin, např. organických kyselin: kyseliny citronové, mravenčí, propionové, anorganických kyselin: kyseliny sírové, chlorovodíkové, fosforečné, používaných k úpravě pH v mnoha částech výrobních postupů;

do 0,5 % zásad, např. hydroxidu sodného, draselného, vápenatého, hořečnatého, používaných k úpravě pH v mnoha částech výrobních postupů;

do 2 % ztekujících prostředků, např. oxidu křemičitého, trifosforečnanu pentasodného, fosforečnanu vápenatého, používaných ke zlepšení tekutosti;

do 0,4 % emulgátoru lecitinu.

hrubý protein (dusíkaté látky)

vlhkost, pokud > 8 %

8.20.1

syrovátka demineralizovaná delaktosovaná/syrovátka demineralizovaná delaktosovaná sušená  (26)

Syrovátka, z níž byly částečně odstraněny laktosa a minerální látky.

Může být upravena zahuštěním a/nebo sušením.

Je-li výrobek zvlášť vyroben jako krmná surovina, může obsahovat:

do 0,5 % fosforečnanů, např. polyfosforečnanů (např. hexametafosforečnanu sodného), difosforečnanů (např. pyrofosforečnanu draselného), používaných ke snížení viskozity a ke stabilizaci proteinu při zpracování;

do 0,3 % kyselin, např. organických kyselin: kyseliny citronové, mravenčí, propionové, anorganických kyselin: kyseliny sírové, chlorovodíkové, fosforečné, používaných k úpravě pH v mnoha částech výrobních postupů;

do 0,5 % zásad, např. hydroxidu sodného, draselného, vápenatého, hořečnatého, používaných k úpravě pH v mnoha částech výrobních postupů;

do 2 % ztekujících prostředků, např. oxidu křemičitého, trifosforečnanu pentasodného, fosforečnanu vápenatého, používaných ke zlepšení tekutosti;

do 0,4 % emulgátoru lecitinu.

hrubý protein (dusíkaté látky)

laktosa

hrubý popel

vlhkost, pokud > 8 %

8.21.1

syrovátkový permeát/syrovátkový permeát (prášek)  (26)

Výrobek získaný filtrací (ultra-, nano- nebo mikrofiltrací) syrovátky (proniklý přes membránu), z něhož byla případně částečně odstraněna laktosa. Může být upraven reverzní osmózou a zahuštěním a/nebo sušením.

Je-li výrobek zvlášť vyroben jako krmná surovina, může obsahovat:

do 0,5 % fosforečnanů, např. polyfosforečnanů (např. hexametafosforečnanu sodného), difosforečnanů (např. pyrofosforečnanu draselného), používaných ke snížení viskozity a ke stabilizaci proteinu při zpracování;

do 0,3 % kyselin, např. organických kyselin: kyseliny citronové, mravenčí, propionové, anorganických kyselin: kyseliny sírové, chlorovodíkové, fosforečné, používaných k úpravě pH v mnoha částech výrobních postupů;

do 0,5 % zásad, např. hydroxidu sodného, draselného, vápenatého, hořečnatého, používaných k úpravě pH v mnoha částech výrobních postupů;

do 2 % ztekujících prostředků, např. oxidu křemičitého, trifosforečnanu pentasodného, fosforečnanu vápenatého, používaných ke zlepšení tekutosti;

do 0,4 % emulgátoru lecitinu.

hrubý popel

hrubý protein (dusíkaté látky)

laktosa

vlhkost, pokud > 8 %

8.22.1

syrovátkový retentát/syrovátkový retentát (prášek)  (26)

Výrobek získaný filtrací (ultra-, nano- nebo mikrofiltrací) syrovátky (zadržený membránou).

Může být upraven zahuštěním a/nebo sušením.

Je-li výrobek zvlášť vyroben jako krmná surovina, může obsahovat:

do 0,5 % fosforečnanů, např. polyfosforečnanů (např. hexametafosforečnanu sodného), difosforečnanů (např. pyrofosforečnanu draselného), používaných ke snížení viskozity a ke stabilizaci proteinu při zpracování;

do 0,3 % kyselin, např. organických kyselin: kyseliny citronové, mravenčí, propionové, anorganických kyselin: kyseliny sírové, chlorovodíkové, fosforečné, používaných k úpravě pH v mnoha částech výrobních postupů;

do 0,5 % zásad, např. hydroxidu sodného, draselného, vápenatého, hořečnatého, používaných k úpravě pH v mnoha částech výrobních postupů;

do 2 % ztekujících prostředků, např. oxidu křemičitého, trifosforečnanu pentasodného, fosforečnanu vápenatého, používaných ke zlepšení tekutosti;

do 0,4 % emulgátoru lecitinu.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý popel

laktosa

vlhkost, pokud > 8 %


9.   Výrobky ze suchozemských zvířat a výrobky z nich získané

Číslo

Název

Popis

Povinné deklarace

9.1.1

vedlejší produkty živočišného původu  (27)

Celá těla teplokrevných suchozemských zvířat nebo jejich části, čerstvé, zmrazené, vařené, okyselené nebo sušené.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

vlhkost, pokud > 8 %

9.2.1

živočišný tuk  (28)

Výrobek složený z tuku teplokrevných suchozemských zvířat.

Pokud je extrahován působením rozpouštědel, může obsahovat do 0,1 % hexanu.

hrubý tuk

vlhkost, pokud > 1 %

9.3.1

vedlejší produkty včelařství

Med, včelí vosk, mateří kašička, propolis, pyl, zpracované nebo nezpracované.

veškerý cukr vyjádřený jako sacharosa

9.4.1

zpracované živočišné proteiny (PAP)  (28)

Výrobek získaný ohřevem, sušením a drcením celých těl teplokrevných suchozemských zvířat nebo jejich částí, ze kterého může být částečně extrahován nebo fyzikálně odstraněn tuk.

Pokud je extrahován působením rozpouštědel, může obsahovat do 0,1 % hexanu.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

hrubý popel

vlhkost, pokud > 8 %

9.5.1

bílkoviny získané z výroby želatiny  (28)

Sušené živočišné bílkoviny potravinářské jakosti získané z výroby želatiny.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

hrubý popel

vlhkost, pokud > 8 %

9.6.1

hydrolyzované živočišné proteiny  (28)

Hydrolyzované proteiny získané teplotní a/nebo tlakovou, chemickou, mikrobiologickou nebo enzymatickou hydrolýzou živočišných bílkovin.

hrubý protein (dusíkaté látky)

vlhkost, pokud > 8 %

9.7.1

krevní moučka  (28)

Výrobek získaný z tepelné úpravy krve poražených teplokrevných zvířat.

hrubý protein (dusíkaté látky)

vlhkost, pokud > 8 %

9.8.1

krevní výrobky  (27)

Výrobky získané z krve nebo frakcí krve poražených teplokrevných zvířat; zahrnují sušenou/zmrazenou/tekutou krevní plazmu, sušenou plnou krev, sušené/zmrazené/tekuté červené krvinky nebo jejich frakce a směsi.

hrubý protein (dusíkaté látky)

vlhkost, pokud > 8 %

9.9.1

zbytky ze stravování [recyklát ze stravování]

Veškerý potravinářský odpad obsahující materiál živočišného původu včetně použitého stolního oleje s původem v restauracích, stravovacích zařízeních a kuchyních včetně ústředních kuchyní a kuchyní v domácnosti.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

hrubý popel

vlhkost, pokud > 8 %

9.10.1

kolagen  (28)

Výrobek na bázi proteinu získaný z kostí, kůží, kožek a šlach zvířat.

hrubý protein (dusíkaté látky)

vlhkost, pokud > 8 %

9.11.1

péřová moučka

Výrobek získaný sušením a šrotováním peří poražených zvířat, může být hydrolyzovaný.

hrubý protein (dusíkaté látky)

vlhkost, pokud > 8 %

9.12.1

želatina  (28)

Přírodní rozpustný protein, želírující nebo neželírující, získaný částečnou hydrolýzou kolagenu vyráběného z kostí, kůží a kožek, šlach a vaziv zvířat.

hrubý protein (dusíkaté látky)

vlhkost, pokud > 8 %

9.13.1

Škvarky  (28)

Výrobek získaný při výrobě loje, sádla a jiných extrahovaných nebo fyzikálně odstraněných tuků živočišného původu, čerstvý, zmrazený nebo sušený.

Pokud je extrahován působením rozpouštědel, může obsahovat do 0,1 % hexanu.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

hrubý popel

vlhkost, pokud > 8 %

9.14.1

produkty živočišného původu  (27)

Bývalé/vyřazené potraviny, které se již jako potraviny nepoužívají, obsahující živočišné produkty; upravené či nikoliv, například čerstvé, zmrazené, sušené.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

vlhkost, pokud > 8 %

9.15.1

vejce

Celá vejce od Gallus gallus L. se skořápkami nebo bez nich.

 

9.15.2

bílek

Výrobek získaný z vajec po oddělení skořápek a žloutku, pasterizovaný a případně denaturovaný.

hrubý protein (dusíkaté látky)

v příslušném případě metoda denaturace

9.15.3

vaječné výrobky sušené

Výrobky sestávající z pasterizovaných sušených vajec bez skořápek nebo ze směsi různých podílů sušeného bílku a sušeného vaječného žloutku.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

vlhkost, pokud > 5 %

9.15.4

vejce v prášku slazená

Sušená celá slazená vejce nebo jejich části.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

vlhkost, pokud > 5 %

9.15.5

vaječné skořápky sušené

Výrobek získaný z vajec drůbeže po odstranění obsahu (žloutku a bílku). Skořápky jsou sušené.

hrubý popel

9.16.1

suchozemští bezobratlí  (27)

Celá těla suchozemských bezobratlých nebo jejich části, ve všech jejich životních stadiích, kromě druhů patogenních pro člověka a zvířata; upravené či nikoliv, například čerstvé, zmrazené, sušené.

 

9.17.1

chondroitin-sulfát

Výrobek získaný extrakcí ze šlach, kostí a dalších živočišných tkání obsahujících chrupavku a měkkou pojivovou tkáň.

sodík


10.   Ryby, ostatní vodní živočichové a výrobky z nich získané

Číslo

Název

Popis

Povinné deklarace

10.1.1

vodní bezobratlí  (29)

Celá těla mořských nebo sladkovodních bezobratlých nebo jejich části, ve všech jejich životních stadiích, kromě druhů patogenních pro člověka a zvířata; upravené či nikoliv, například čerstvé, zmrazené, sušené.

 

10.2.1

vedlejší produkty z vodních živočichů  (29)

Pocházející ze zařízení nebo podniků zpracovávajících nebo vyrábějících výrobky určené k lidské spotřebě; upravené či nikoliv, například čerstvé, zmrazené, sušené.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

hrubý popel

10.3.1

moučka z korýšů

Výrobek vyrobený ohřevem, lisováním a sušením celých korýšů nebo jejich částí, včetně volně žijících garnátů/krevet a garnátů/krevet z farmových chovů.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

hrubý popel, pokud > 20 %

vlhkost, pokud > 8 %

10.4.1

ryby  (30)

Celé ryby nebo jejich části: čerstvé, zmrazené, vařené, okyselené nebo sušené.

hrubý protein (dusíkaté látky)

vlhkost, pokud > 8 %

10.4.2

rybí moučka  (30)

Výrobek získaný ohřevem, lisováním a sušením celých ryb nebo jejich částí, do něhož může být před sušením znovu přidán rybí vývar.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

hrubý popel, pokud > 20 %

vlhkost, pokud > 8 %

10.4.3

rybí vývar

Zahuštěný výrobek získaný při výrobě rybí moučky, který byl separován a stabilizován okyselením nebo sušením.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

vlhkost, pokud > 5 %

10.4.4

rybí protein hydrolyzovaný

Výrobek získaný kyselou hydrolýzou celých ryb nebo jejich částí, často koncentrovaný sušením.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

hrubý popel, pokud > 20 %

vlhkost, pokud > 8 %

10.4.5

moučka z rybích kostí

Výrobek získaný ohřevem, lisováním a sušením částí ryb. Sestává převážně z rybích kostí.

hrubý popel

10.4.6

rybí tuk

Tuk získaný z ryb nebo jejich částí, ze kterého byla následně odstraněna voda odstředěním (může zahrnovat údaje specifické pro daný druh, např. tuk z tresčích jater).

hrubý tuk

vlhkost, pokud > 1 %

10.4.7

rybí tuk hydrogenovaný

Tuk získaný hydrogenací rybího tuku.

vlhkost, pokud > 1 %

10.5.1

krilový olej

Olej získaný z vařeného a lisovaného mořského planktonního krilu, ze kterého byla následně odstraněna voda odstředěním.

vlhkost, pokud > 1 %

10.5.2

krilový proteinový koncentrát hydrolyzovaný

Výrobek získaný enzymatickou hydrolýzou celého krilu nebo jeho částí, často koncentrovaný sušením.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

hrubý popel, pokud > 20 %

vlhkost, pokud > 8 %

10.6.1

moučka z mořských kroužkovců

Výrobek vyrobený ohřevem a sušením celých mořských kroužkovců nebo jejich částí, včetně Nereis virens M. Sars.

tuk

popel, pokud > 20 %

vlhkost, pokud > 8 %

10.7.1

moučka z mořského zooplanktonu

Výrobek vyrobený ohřevem, lisováním a sušením mořského zooplanktonu, např. krilu.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

hrubý popel, pokud > 20 %

vlhkost, pokud > 8 %

10.7.2

olej z mořského zooplanktonu

Olej získaný z vařeného a lisovaného mořského zooplanktonu, ze kterého byla následně odstraněna voda odstředěním.

vlhkost, pokud > 1 %

10.8.1

moučka z měkkýšů

Výrobek vyrobený ohřevem a sušením celých měkkýšů nebo jejich částí, včetně olihní a mlžů.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

hrubý popel, pokud > 20 %

vlhkost, pokud > 8 %

10.9.1

moučka z olihní

Výrobek vyrobený ohřevem, lisováním a sušením celých olihní nebo jejich částí.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý tuk

hrubý popel, pokud > 20 %

vlhkost, pokud > 8 %


11.   Minerální látky a výrobky z nich získané

Číslo

Název

Popis

Povinné deklarace

11.1.1

uhličitan vápenatý  (31) [vápenec]

Výrobek získaný mletím zdrojů uhličitanu vápenatého (CaCO3), např. vápence, nebo vysrážením z kyselých roztoků.

Může obsahovat do 0,25 % propylenglykolu. Výrobek může obsahovat do 0,1 % pomocných látek pro mletí.

vápník, popel nerozpustný v HCl, pokud > 5 %

11.1.2

mořské lastury zvápenatělé

Výrobek přírodního původu získaný z mořských lastur, mletých nebo granulovaných, např. lastur ústřic nebo mořských mušlí.

vápník, popel nerozpustný v HCl, pokud > 5 %

11.1.3

uhličitan hořečnatý a vápenatý

Přírodní směs uhličitanu vápenatého (CaCO3) a uhličitanu hořečnatého (MgCO3). Výrobek může obsahovat do 0,1 % pomocných látek pro mletí.

vápník, hořčík, popel nerozpustný v HCl, pokud > 5 %

11.1.4

Maerl

Výrobek přírodního původu získaný ze zvápenatělých mořských řas, mletých nebo granulovaných.

vápník, popel nerozpustný v HCl, pokud > 5 %

11.1.5

lithothamnium [lithothamn]

Výrobek přírodního původu získaný ze zvápenatělých mořských řas (Phymatolithon calcareum (Pall.)), mletých nebo granulovaných.

vápník, popel nerozpustný v HCl, pokud > 5 %

11.1.6

chlorid vápenatý

Chlorid vápenatý (CaCl2). Výrobek může obsahovat do 0,2 % síranu barnatého.

vápník, popel nerozpustný v HCl, pokud > 5 %

11.1.7

hydroxid vápenatý

Hydroxid vápenatý (Ca(OH)2).

Výrobek může obsahovat do 0,1 % pomocných látek pro mletí.

vápník, popel nerozpustný v HCl, pokud > 5 %

11.1.8

síran vápenatý bezvodý

Síran vápenatý bezvodý (CaSO4) získaný mletím síranu vápenatého bezvodého nebo dehydratací síranu vápenatého dihydrátu.

vápník, popel nerozpustný v HCl, pokud > 5 %

11.1.9

síran vápenatý hemihydrát

Síran vápenatý hemihydrát (CaSO4 × ½ H2O) získaný částečnou dehydratací síranu vápenatého dihydrátu.

vápník, popel nerozpustný v HCl, pokud > 5 %

11.1.10

síran vápenatý dihydrát

Síran vápenatý dihydrát (CaSO4 × 2H2O) získaný mletím síranu vápenatého dihydrátu nebo hydratací síranu vápenatého hemihydrátu.

vápník, popel nerozpustný v HCl, pokud > 5 %

11.1.11

vápenaté soli organických kyselin  (32)

Vápenaté soli jedlých organických kyselin s nejméně 4 atomy uhlíku.

vápník, organická kyselina

11.1.12

oxid vápenatý

Oxid vápenatý (CaO) získaný kalcinací přírodního vápence.

Výrobek může obsahovat do 0,1 % pomocných látek pro mletí.

vápník, popel nerozpustný v HCl, pokud > 5 %

11.1.13

glukonan vápenatý

Vápenatá sůl kyseliny glukonové obecně vyjádřená jako Ca(C6H11O7)2 a její hydratované formy.

vápník, popel nerozpustný v HCl, pokud > 5 %

11.1.15

síran/uhličitan vápenatý

Výrobek získaný při výrobě uhličitanu sodného.

vápník, popel nerozpustný v HCl, pokud > 5 %

11.1.16

pyroglutaman (pidolát) vápenatý

L-pyroglutaman (pidolát) vápenatý (C5H6CaNO3). Může obsahovat do 1,5 % kyseliny glutamové a podobných látek.

vápník, popel nerozpustný v HCl, pokud > 5 %

11.1.17

uhličitan vápenatý-oxid hořečnatý

Výrobek získaný ohřevem přírodního vápníku a hořčíku obsahující látky jako dolomit. Výrobek může obsahovat do 0,1 % pomocných látek pro mletí.

vápník, hořčík

11.2.1

oxid hořečnatý

Kalcinovaný oxid hořečnatý (MgO), nejméně 70 % MgO.

hořčík, popel nerozpustný v HCl, pokud > 15 %

11.2.2

síran hořečnatý heptahydrát

Síran hořečnatý (MgSO4 × 7 H2O).

hořčík, síra, popel nerozpustný v HCl, pokud > 15 %

11.2.3

síran hořečnatý monohydrát

Síran hořečnatý (MgSO4 × H2O).

hořčík, síra, popel nerozpustný v HCl, pokud > 15 %

11.2.4

síran hořečnatý bezvodý

Síran hořečnatý bezvodý (MgSO4).

hořčík, síra, popel nerozpustný v HCl, pokud > 10 %

11.2.5

propionát hořečnatý

Propionát hořečnatý (C6H10MgO4).

hořčík

11.2.6

chlorid hořečnatý

Chlorid hořečnatý (MgCl2) nebo roztok získaný přirozenou koncentrací mořské vody po usazení chloridu sodného.

hořčík, chlor, popel nerozpustný v HCl, pokud > 10 %

11.2.7

uhličitan hořečnatý

Přírodní uhličitan hořečnatý (MgCO3).

hořčík, popel nerozpustný v HCl, pokud > 10 %

11.2.8

hydroxid hořečnatý

Hydroxid hořečnatý (Mg(OH)2).

hořčík, popel nerozpustný v HCl, pokud > 10 %

11.2.9

síran draselno-hořečnatý

Síran draselno-hořečnatý.

hořčík, draslík, popel nerozpustný v HCl, pokud > 10 %

11.2.10

hořečnaté soli organických kyselin  (32)

Hořečnaté soli jedlých organických kyselin s nejméně 4 atomy uhlíku.

hořčík, organická kyselina

11.3.1

hydrogen fosforečnan vápenatý  (33) [dikalcium-fosfát] [hydrogenortho- fosforečnan vápenatý]

Hydrogenfosforečnan vápenatý monohydrát získaný z kostí nebo anorganických zdrojů (CaHPO4 × H2O).

Ca/P > 1,2

Může obsahovat do 3 % chloridu vyjádřeného jako NaCl.

vápník, celkový fosfor, P nerozpustný v 2 % kyselině citronové, pokud > 10 %, popel nerozpustný v HCl, pokud > 5 %

11.3.2

dihydrogen- a hydrogenfosfo-rečnan vápenatý [mono-dikalcium-fosfát]

Výrobek získaný chemickou cestou a složený z dihydrogen- a hydrogenfosforečnanu vápenatého (CaHPO4. Ca(H2PO4)2 × H2O).

0,8 < Ca/P < 1,3

celkový fosfor, vápník, P nerozpustný v 2 % kyselině citronové, pokud > 10 %

11.3.3

dihydrogenfos-forečnan vápenatý [monokalcium-fosfát] [tetrahydrogen-diorthofosforečnan vápenatý]

Dihydrogenfosforečnan vápenatý (Ca(H2PO4)2 × H2O).

Ca/P < 0,9

celkový fosfor, vápník, P nerozpustný v 2 % kyselině citronové, pokud > 10 %

11.3.4

fosforečnan vápenatý [trikalcium-fosfát] [orthofosforeč-nan trivápenatý]

Fosforečnan vápenatý z kostí nebo anorganických zdrojů (Ca3(PO4)2 × H2O).

Ca/P > 1,3

vápník, celkový fosfor, vápník, P nerozpustný v 2 % kyselině citronové, pokud > 10 %

11.3.5

fosforečnan hořečnato-vápenatý

Fosforečnan hořečnato-vápenatý.

vápník, hořčík, celkový fosfor, vápník, P nerozpustný v 2 % kyselině citronové, pokud > 10 %

11.3.6

defluorizovaný fosfát

Přírodní fosfát, kalcinovaný a dále žíhaný při teplotě vyšší než pro odstranění nečistot.

celkový fosfor, vápník, sodík, P nerozpustný v 2 % kyselině citronové, pokud > 10 %, popel nerozpustný v HCl, pokud > 5 %

11.3.7

pyrofosforečnan vápenatý [difosforečnan divápenatý]

Pyrofosforečnan vápenatý.

celkový fosfor, vápník, P nerozpustný v 2 % kyselině citronové, pokud > 10 %

11.3.8

fosforečnan hořečnatý

Výrobek sestávající z monobasického a/nebo dibasického a/nebo tribasického fosforečnanu hořečnatého.

celkový fosfor, hořčík, P nerozpustný v 2 % kyselině citronové, pokud > 10 %, popel nerozpustný v HCl, pokud > 10 %

11.3.9

fosforečnan sodno-vápenato-hořečnatý

Výrobek sestávající z fosforečnanu sodno-vápenato-hořečnatého.

celkový fosfor, hořčík, vápník, sodík, P nerozpustný v 2 % kyselině citronové, pokud > 10 %

11.3.10

dihydrogenfos-forečnan sodný [mononatrium-fosfát] [dihydrogenort-hofosforečnan sodný]

Dihydrogenfosforečnan sodný

(NaH2PO4 × H2O).

celkový fosfor, sodík, P nerozpustný v 2 % kyselině citronové, pokud > 10 %

11.3.11

hydrogenfosfo-rečnan sodný [dinatrium-fosfát] [hydrogenortho-fosforečnan disodný]

Hydrogenfosforečnan sodný (Na2HPO4 × H2O).

celkový fosfor, sodík, P nerozpustný v 2 % kyselině citronové, pokud > 10 %

11.3.12

fosforečnan sodný [trinatrium-fosfát] [orthofosforeč-nan trisodný]

Fosforečnan sodný [trinatrium-fosfát] (Na3PO4).

celkový fosfor, sodík, P nerozpustný v 2 % kyselině citronové, pokud > 10 %

11.3.13

pyrofosforečnan sodný [difosforečnan tetrasodný]

Pyrofosforečnan sodný (Na4P2O7).

celkový fosfor, sodík, P nerozpustný v 2 % kyselině citronové, pokud > 10 %

11.3.14

dihydrogenfosforečnan draselný [dihydrogenorthofosforečnan draselný]

Dihydrogenfosforečnan draselný (KH2PO4 × H2O).

celkový fosfor, draslík, P nerozpustný v 2 % kyselině citronové, pokud > 10 %

11.3.15

hydrogenfosfo-rečnan draselný [hydrogenortho-fosforečnan didraselný]

Hydrogenfosforečnan draselný (K2HPO4×. H2O).

celkový fosfor, draslík, P nerozpustný v 2 % kyselině citronové, pokud > 10 %

11.3.16

fosforečnan sodno-vápenatý

Fosforečnan sodno-vápenatý (CaNaPO4).

celkový fosfor, vápník, sodík, P nerozpustný v 2 % kyselině citronové, pokud > 10 %

11.3.17

dihydrogenfos-forečnan amonný [monoamonium-fosfát] [dihydrogenorthofosforečnan amonný]

Dihydrogenfosforečnan amonný (NH4H2PO4).

celkový dusík, celkový fosfor, P nerozpustný v 2 % kyselině citronové, pokud > 10 %

11.3.18

hydrogenfos-forečnan amonný [diamonium-fosfát] [hydrogenort-hofosforečnan diamonný]

Hydrogenfosforečnan amonný ((NH4)2HPO4).

celkový dusík, celkový fosfor, P nerozpustný v 2 % kyselině citronové, pokud > 10 %

11.3.19

tripolyfosforeč-nan sodný [trifosforečnan pentasodný]

Tripolyfosforečnan sodný (Na5P3O9).

celkový fosfor, sodík, P nerozpustný v 2 % kyselině citronové, pokud > 10 %

11.3.20

fosforečnan sodno-hořečnatý

Fosforečnan sodno-hořečnatý (MgNaPO4).

celkový fosfor, hořčík, sodík, P nerozpustný v 2 % kyselině citronové, pokud > 10 %

11.3.21

fosfornan hořečnatý

Fosfornan hořečnatý (Mg(H2PO2)2 × 6H2O).

hořčík,

celkový fosfor,

P nerozpustný v 2 % kyselině citronové, pokud > 10 %

11.3.22

kostní moučka vyklížená

Vyklížené, sterilizované a drcené kosti, odtučněné.

celkový fosfor, vápník, popel nerozpustný v HCl, pokud > 10 %

11.3.23

popel z kostí

Minerální zbytky ze spalování, spalování pro energetické účely nebo zplyňování vedlejších produktů živočišného původu.

celkový fosfor, vápník, popel nerozpustný v HCl, pokud > 10 %

11.3.24

polyfosforečnan vápenatý

Heterogenní směs vápenatých solí kondenzovaných polyfosforečných kyselin, jejichž obecný vzorec je H(n + 2)PnO(3n + 1), přičemž „n“ je alespoň 2.

celkový fosfor, vápník, P nerozpustný v 2 % kyselině citronové, pokud > 10 %

11.3.25

dihydrogendifos-forečnan vápenatý

Dihydrogenpyrofosforečnan vápenatý (CaH2P2O7).

celkový fosfor, vápník, P nerozpustný v 2 % kyselině citronové, pokud > 10 %

11.3.26

dihydrogendifos-forečnan hořečnatý

Dihydrogenpyrofosforečnan hořečnatý (MgH2P2O7). Vyráběný z čisté kyseliny fosforečné a čistého hydroxidu hořečnatého nebo oxidu hořečnatého odpařením vody a kondenzací orthofosforečnanu na difosforečnan.

celkový fosfor, hořčík, P nerozpustný v 2 % kyselině citronové, pokud > 10 %

11.3.27

dihydrogendifos-forečnan sodný

Dihydrogendifosforečnan sodný (Na2H2P7O7).

celkový fosfor, vápník, P nerozpustný v 2 % kyselině citronové, pokud > 10 %

11.3.28

hydrogendifos-forečnan trisodný

Hydrogendifosforečnan sodný (bezvodý: Na3HP2O7, monohydrát: Na3HP2O7 × H2O).

celkový fosfor, sodík, P nerozpustný v 2 % kyselině citronové, pokud > 10 %

11.3.29

polyfosforečnan sodný [hexametafosfo-rečnan sodný]

Heterogenní směs sodných solí lineárních kondenzovaných kyselin polyfosforečných, jejichž všeobecný vzorec je H(n + 2)PnO(3n + 1), kde „n“ je nejméně 2.

celkový fosfor, sodík, P nerozpustný v 2 % kyselině citronové, pokud > 10 %

11.3.30

fosforečnan draselný

Fosforečnan draselný (bezvodý: K3PO4, hydrát: K3PO4 × n H2O (n = 1 nebo 3)).

celkový fosfor, draslík, P nerozpustný v 2 % kyselině citronové, pokud > 10 %

11.3.31

difosforečnan draselný

Pyrofosforečnan draselný (K4P2O7).

celkový fosfor, draslík, P nerozpustný v 2 % kyselině citronové, pokud > 10 %

11.3.32

trifosforečnan pentadraselný

Triforečnan pentadraselný (K5P3O10).

celkový fosfor, draslík, P nerozpustný v 2 % kyselině citronové, pokud > 10 %

11.3.33

polyfosforečnan draselný

Heterogenní směs draselných solí kondenzovaných lineárních kyselin polyfosforečných, jejichž všeobecný vzorec je H(n + 2)PnO(3n + 1), kde „n“ je nejméně 2.

celkový fosfor, draslík, P nerozpustný v 2 % kyselině citronové, pokud > 10 %

11.3.34

polyfosforečnan sodno-vápenatý

polyfosforečnan sodnovápenatý

celkový fosfor, sodík, vápník, P nerozpustný v 2 % kyselině citronové, pokud > 10 %

11.4.1

chlorid sodný  (31)

Chlorid sodný (NaCl) nebo výrobek získaný odpařovací krystalizací ze solanky (vakuovaná sůl) nebo odpařením mořské vody (mořská sůl) nebo mletím kamenné soli.

sodík, popel nerozpustný v HCl, pokud > 10 %

11.4.2

hydrogenuhliči-tan sodný [bikarbonát sodný]

Hydrogenuhličitan sodný (NaHCO3).

sodík, popel nerozpustný v HCl, pokud > 10 %

11.4.3

uhličitan sodný/hydrogenuhliči-tan sodný/hydrogenuhliči-tan amonný [karbonát sodný/bikarbonát sodný/bikarbonát amonný]

Výrobek získaný při výrobě uhličitanu sodného a hydrogenuhličitanu sodného, se stopami hydrogenuhličitanu amonného (hydrogenuhličitan amonný nejvýše 5 %).

sodík, popel nerozpustný v HCl, pokud > 10 %

11.4.4

uhličitan sodný

Uhličitan sodný (Na2CO3).

sodík, popel nerozpustný v HCl, pokud > 10 %

11.4.5

sesquiuhličitan sodný [uhličitan-hydrogenuhliči-tan trisodný]

Sesquiuhličitan sodný (Na3H(CO3)2).

sodík, popel nerozpustný v HCl, pokud > 10 %

11.4.6

síran sodný

Síran sodný (Na2SO4).

Může obsahovat do 0,3 % methioninu.

sodík, popel nerozpustný v HCl, pokud > 10 %

11.4.7

sodné soli organických kyselin  (32)

Sodné soli jedlých organických kyselin s nejméně 4 atomy uhlíku.

sodík, organická kyselina

11.5.1

chlorid draselný

Chlorid draselný (KCl) nebo výrobek získaný mletím přírodních zdrojů chloridu draselného.

draslík, popel nerozpustný v HCl, pokud > 10 %

11.5.2

síran draselný

Síran draselný (K2SO4).

draslík, popel nerozpustný v HCl, pokud > 10 %

11.5.3

uhličitan draselný

Uhličitan draselný (K2CO3).

draslík, popel nerozpustný v HCl, pokud > 10 %

11.5.4

hydrogenuhličitan draselný [bikarbonát draselný]

Hydrogenuhličitan draselný (KHCO3).

draslík, popel nerozpustný v HCl, pokud > 10 %

11.5.5

draselné soli organických kyselin  (32)

Draselné soli jedlých organických kyselin s nejméně 4 atomy uhlíku.

draslík, organická kyselina

11.6.1

sirný květ

Prášek získaný z přírodních usazenin minerálu. Také výrobek získaný z rafinace ropy podle postupů výrobců síry.

síra

11.7.1

attapulgit

Přírodní minerál obsahující hořčík, hliník a křemík.

hořčík

11.7.2

křemen

Přírodní minerál získaný mletím zdrojů křemene.

Výrobek může obsahovat do 0,1 % pomocných látek pro mletí.

 

11.7.3

kristobalit

Oxid křemičitý (SiO2) získaný rekrystalizací křemene.

Výrobek může obsahovat do 0,1 % pomocných látek pro mletí.

 

11.8.1

síran amonný

Síran amonný ((NH4)2SO4) získaný chemickou syntézou.

dusík vyjádřený jako hrubý protein (dusíkaté látky), síra

11.8.2

roztok síranu amonného

Síran amonný ve vodném roztoku obsahujícím nejméně 35 % síranu amonného.

dusík vyjádřený jako hrubý protein (dusíkaté látky)

11.8.3

amonné soli organických kyselin  (32)

Amonné soli jedlých organických kyselin s nejméně 4 atomy uhlíku.

dusík vyjádřený jako hrubý protein (dusíkaté látky), organická kyselina

11.8.4

mléčnan amonný [laktát amonný]

Mléčnan amonný (CH3CHOHCOONH4). Zahrnuje mléčnan amonný vyráběný fermentací pomocí Lactobacillus delbrueckii ssp. Bulgaricus, Lactococcus lactis ssp., Leuconostoc mesenteroides, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus spp. nebo Bifidobacterium spp., obsahující nejméně 44 % dusíku vyjádřeného jako hrubý protein (dusíkaté látky).

Může obsahovat do 0,8 % fosforu, 0,9 % draslíku, 0,7 % hořčíku, 0,3 % sodíku, 0,3 % síranů, 0,1 % chloridů, 5 % cukrů a do 0,1 % silikonového odpěňovacího činidla.

dusík vyjádřený jako hrubý protein (dusíkaté látky), hrubý popel

11.8.5

octan amonný

Octan amonný (CH3COONH4) ve vodném roztoku obsahujícím nejméně 55 % octanu amonného.

dusík vyjádřený jako hrubý protein (dusíkaté látky)


12.   (Vedlejší) výrobky z fermentace mikroorganismů

Číslo

Název

Popis

Povinné deklarace

12.1

výrobky získané z biomasy specifických mikroorganismů kultivovaných na určitých substrátech

Může obsahovat do 0,3 % odpěňovacích látek. Může obsahovat do 1,5 % filtračních/čiřících činidel. Může obsahovat do 2,9 % kyseliny propionové.

kyselina propionová, pokud > 0,5 %

12.1.1

protein z Methylophilus methylotrophus

Proteinový produkt vzniklý fermentací, získaný kultivací organismu Methylophilus methylotrophus (kmen NCIMB 10.515) (34) na methanolu, hrubý protein (dusíkaté látky) nejméně 68 % a reflexní index nejméně 50.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý popel

hrubý tuk

12.1.2

protein z Methylococcus capsulatus (Bath), Alca ligenes acidovorans, Bacillus brevis a Bacillus firmus

Proteinový produkt vzniklý fermentací pomocí Methylococcus capsulatus (Bath) (kmen NCIMB 11132), Alcaligenes acidovorans (kmen NCIMB 12387), Bacillus brevis (kmen NCIMB 13288) a Bacillus firmus (kmen NCIMB 13280) (34) na přírodním plynu (přibližně 91 % methan, 5 % ethan, 2 % propan, 0,5 % isobutan, 0,5 % n-butan), čpavku a minerálních solích, hrubý protein (dusíkaté látky) nejméně 65 %.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý popel

hrubý tuk

12.1.3

bakteriální protein z Escherichia coli

Proteinový produkt, vedlejší produkt výroby aminokyselin kultivací Escherichia coli K12 (34) na substrátech rostlinného nebo chemického původu, čpavku nebo minerálních solích; může být hydrolyzovaný.

hrubý protein (dusíkaté látky)

12.1.4

bakteriální protein z Corynebacterium glutamicum

Proteinový produkt, vedlejší produkt výroby aminokyselin kultivací Corynebacterium glutamicum  (34) na substrátech rostlinného nebo chemického původu, čpavku nebo minerálních solích; může být hydrolyzovaný.

hrubý protein (dusíkaté látky)

12.1.5

kvasnice a jejich části [pivovarské kvasnice] [kvasničný výrobek]

Všechny kvasnice a jejich části získané ze Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces carlsbergensis, Kluyveromyces lactis, Kluyveromyces fragilis, Torulaspora delbrueckii, Candida utilis/Pichia jadinii, Saccharomyces uvarum, Saccharomyces ludwigii nebo Brettanomyces ssp., (34)  (35) kultivovaných na substrátech většinou rostlinného původu, jako jsou například melasa, cukerný sirup, alkohol, lihovarské výpalky, obilí a produkty obsahující škrob, ovocné šťávy, syrovátku, kyselinu mléčnou, cukr, hydrolyzovaná rostlinná vlákna a fermentační živiny, jako například čpavek nebo minerální soli.

vlhkost, pokud < 75 % nebo > 97 %

pokud vlhkost < 75 %:

hrubý protein (dusíkaté látky)

12.1.6

silážované mycelium po výrobě penicilinu

Mycelium (dusíkaté sloučeniny), vlhký vedlejší produkt výroby penicilinu pomocí Penicillium chrysogenum (ATCC 48271) (34) kultivací na různých zdrojích sacharidů a jejich hydrolyzátů, tepelně upravený a silážovaný pomocí Lactobacillus brevis, plantarum, sake, collinoides a Streptococcus lactis pro inaktivaci penicilinu, dusík vyjádřený jako hrubý protein (dusíkaté látky) nejméně 7 %.

dusík vyjádřený jako hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý popel

12.1.7

kvasnice z výroby bionafty

Všechny kvasnice a jejich části získané z Yarrowia lipolytica  (34), (35) kultivované na rostlinných olejích, jakož i na zbytcích po odstranění slizu a na frakcích glycerolu vzniklých při výrobě biopaliva.

vlhkost, pokud < 75 % nebo > 97 %

pokud vlhkost < 75 %:

hrubý protein (dusíkaté látky)

12.2

jiné vedlejší výrobky z fermentace

Může obsahovat do 0,6 % odpěňovacích látek. Může obsahovat do 0,5 % změkčovadel. Může obsahovat do 0,2 % siřičitanů.

 

12.2.1

vinázy [zahuštěné rozpustné sirupy]

Vedlejší výrobky získané z průmyslového zpracování moštů/zápar z fermentačních procesů, například při výrobě alkoholu, organických kyselin a kvasnic. Skládají se z tekuté/viskózní frakce získané po oddělení moštů/zápar z fermentace. Mohou také obsahovat devitalizované buňky mikroorganismů použitých při fermentaci a/nebo jejich části. Substráty jsou většinou rostlinného původu, jako například melasa, cukerný sirup, alkohol, lihovarské výpalky, obilí a produkty obsahující škrob, ovocné šťávy, syrovátku, kyselinu mléčnou, cukr, hydrolyzovaná rostlinná vlákna a fermentační živiny, jako například čpavek nebo minerální soli.

hrubý protein (dusíkaté látky)

v příslušném případě uvést substrát a výrobní postup

12.2.2

vedlejší produkty výroby kyseliny L-glutamové

Vedlejší produkty výroby kyseliny L-glutamové fermentací pomocí Corynebacterium melassecola  (34) kultivací na substrátu složeném ze sacharosy, melasy, škrobových produktů a jejich hydrolyzátů, amonných solí a jiných dusíkatých sloučenin.

hrubý protein (dusíkaté látky)

12.2.3

vedlejší produkty výroby L-lysinu monohydrochloridu pomocí Brevibacterium lactofermentum

Vedlejší produkty výroby L-lysinu monohydrochloridu fermentací pomocí Brevibacterium lactofermentum  (34) kultivací na substrátu složeném ze sacharosy, melasy, škrobových produktů a jejich hydrolyzátů, amonných solí a jiných dusíkatých sloučenin.

hrubý protein (dusíkaté látky)

12.2.4

vedlejší produkty výroby aminokyselin pomocí Corynebacterium glutamicum

Vedlejší produkty výroby aminokyselin fermentací pomocí Corynbacterium glutamicum  (34) kultivací na substrátu rostlinného nebo chemického původu, čpavku nebo minerálních solích.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý popel

12.2.5

vedlejší produkty výroby aminokyselin pomocí Escherichia coli K12

Vedlejší produkty výroby aminokyselin fermentací pomocí Escherichia coli K12 (34) kultivací na substrátu rostlinného nebo chemického původu, čpavku nebo minerálních solích.

hrubý protein (dusíkaté látky)

hrubý popel

12.2.6

vedlejší produkt výroby enzymů pomocí Aspergillus niger

Vedlejší produkt výroby enzymů fermentací pomocí Aspergillus niger na pšenici a sladu.

hrubý protein (dusíkaté látky)


13.   Různé

Číslo

Název

Popis

Povinné deklarace

13.1.1

výrobky z průmyslové výroby pečiva a těstovin

Výrobky získané při výrobě a z výroby chleba, sušenek, oplatek nebo těstovin. Mohou být sušené.

škrob

veškerý cukr vyjádřený jako sacharosa

hrubý tuk, pokud > 5 %

13.1.2

výrobky z průmyslové cukrářské výroby

Výrobky získané při výrobě a z výroby cukrářských výrobků a koláčů. Mohou být sušené.

škrob

veškerý cukr vyjádřený jako sacharosa

hrubý tuk, pokud > 5 %

13.1.3

výrobky z výroby snídaňových cereálií

Látky nebo výrobky, které jsou určeny ke konzumaci člověkem nebo u nichž lze důvodně předpokládat, že je člověk bude konzumovat, zpracované, částečně zpracované nebo nezpracované. Mohou být sušené.

hrubý protein (dusíkaté látky), pokud > 10 %

hrubá vláknina

Hrubé oleje/tuky, pokud > 10 %

škrob, pokud > 30 %

veškerý cukr vyjádřený jako sacharosa, pokud > 10 %

13.1.4

výrobky z průmyslové výroby cukrovinek

Výrobky získané při výrobě a z výroby cukrovinek včetně čokolády. Mohou být sušené.

škrob

hrubý tuk, pokud > 5 %

veškerý cukr vyjádřený jako sacharosa

13.1.5

výrobky z průmyslové výroby zmrzliny

Výrobky získané při výrobě zmrzliny. Mohou být sušené.

škrob

veškerý cukr vyjádřený jako sacharosa

hrubý tuk

13.1.6

výrobky a vedlejší výrobky ze zpracování čerstvého ovoce a zeleniny  (36)

Výrobky získané při zpracování čerstvého ovoce a zeleniny (včetně slupek, celých kusů ovoce/zeleniny a jejich směsí). Mohou být sušené nebo zmrazené.

škrob

hrubá vláknina

hrubý tuk, pokud > 5 %

popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 %

13.1.7

výrobky ze zpracování rostlin  (36)

Výrobky získané zmrazením nebo sušením celých rostlin nebo jejich částí.

hrubá vláknina

13.1.8

výrobky ze zpracování koření a ochucovadel  (36)

Výrobky získané zmrazením nebo sušením koření a ochucovadel nebo jejich částí.

hrubý protein (dusíkaté látky), pokud > 10 %

hrubá vláknina

Hrubé oleje/tuky, pokud > 10 %

škrob, pokud > 30 %

veškerý cukr vyjádřený jako sacharosa, pokud > 10 %

13.1.9

výrobky ze zpracování bylin  (36)

Výrobky získané drcením, mletím, zmrazením nebo sušením bylin nebo jejich částí.

hrubá vláknina

13.1.10

výrobky z průmyslového zpracování brambor

Výrobky získané při zpracování brambor. Mohou být sušené nebo zmrazené.

Škrob

hrubá vláknina

hrubý tuk, pokud > 5 %

popel nerozpustný v HCl, pokud > 3,5 %

13.1.11

výrobky a vedlejší výrobky z výroby omáček

Látky z výroby omáček, které jsou určeny ke konzumaci člověkem nebo u nichž lze důvodně předpokládat, že je člověk bude konzumovat, zpracované, částečně zpracované nebo nezpracované. Mohou být sušené.

hrubý tuk

13.1.12

výrobky a vedlejší výrobky z průmyslové výroby ochucených snacků

Výrobky a vedlejší výrobky z odvětví výroby ochucených snacků získané při výrobě a z výroby ochucených snacků – bramborových lupínků, snacků na bázi brambor a/nebo obilovin (snacků přímo extrudovaných, na bázi těsta nebo peletovaných) a ořechů.

hrubý tuk

13.1.13

výrobky z průmyslové výroby potravin určených k přímé spotřebě

Výrobky získané při výrobě potravin určených k přímé spotřebě. Mohou být sušené.

hrubý tuk, pokud > 5 %

13.1.14

rostlinné vedlejší výrobky z výroby destilátů

Tuhé výrobky z rostlin (včetně bobulí a semen, jako je anýz) získané po maceraci těchto rostlin v alkoholovém roztoku nebo po odpaření/destilaci alkoholu nebo obojího, při přípravě aromat pro výrobu destilátů. Tyto výrobky musí být destilovány za účelem odstranění zbytků alkoholu.

hrubý protein (dusíkaté látky), pokud > 10 %

hrubá vláknina

Hrubé oleje/tuky, pokud > 10 %

13.1.15

krmné pivo

Výrobek z výroby piva, který nelze prodávat jako nápoj určený ke konzumaci člověkem.

obsah alkoholu

13.2.1

karamelizovaný cukr

Výrobek získaný kontrolovaným ohřevem jakéhokoliv cukru.

veškerý cukr vyjádřený jako sacharosa

13.2.2

dextrosa

Dextrosa se získává po hydrolýze škrobu a sestává z vyčištěné krystalizované glukosy, s krystalickou vodou nebo bez ní.

veškerý cukr vyjádřený jako sacharosa

13.2.3

fruktosa

Fruktosa jako vyčištěný krystalický prášek. Získává se z glukosy v glukosovém sirupu pomocí glukoso-isomerasy a inverzí sacharosy.

veškerý cukr vyjádřený jako sacharosa

13.2.4

glukosový sirup

Glukosový sirup je vyčištěný a koncentrovaný vodný roztok cukrů vhodných k výživě, získaných hydrolýzou ze škrobu.

veškerý cukr

vlhkost, pokud > 30 %

13.2.5

glukosová melasa

Výrobek vyrobený při procesu rafinace glukosových sirupů.

veškerý cukr

13.2.6

xylosa

Cukr extrahovaný ze dřeva.

 

13.2.7

laktulosa

Polosyntetický disacharid (4-O-D-galaktopyranosyl-D-fruktosa) získaný z laktosy pomocí isomerace glukosy na fruktosu. Vyskytuje se v tepelně ošetřeném mléce a mléčných výrobcích.

laktulosa

13.2.8

glukosamin (chitosamin)

Aminocukr (monosacharid), který je součástí struktury polysacharidů chitosanu a chitinu. Vyrábí se hydrolýzou exoskeletů korýšů a jiných členovců nebo fermentací obilí, jako například kukuřice nebo pšenice.

v příslušném případě sodík nebo draslík

v příslušném případě „z vodních živočichů“ nebo „fermentací“

13.3.1

Škrob  (37)

Škrob.

škrob

13.3.2

škrob předželatinizovaný  (37)

Výrobek sestávající ze škrobu expandovaného tepelnou úpravou.

škrob

13.3.3

směs škrobů  (37)

Výrobek sestávající z přírodního a/nebo modifikovaného potravinářského škrobu získaného z různých botanických zdrojů.

škrob

13.3.4

koláč ze škrobových  (37) hydrolyzátů

Výrobek z filtrace výluhu po hydrolýze škrobu, který sestává z: proteinu, škrobu, polysacharidů, tuku, oleje a filtračních pomocných látek (např. křemeliny, dřevného vlákna).

vlhkost, pokud < 25 % nebo > 45 %

pokud vlhkost < 25 %:

hrubý tuk

hrubý protein (dusíkaté látky)

13.3.5

Dextrin

Dextrin je produkt částečné kyselé hydrolýzy škrobu.

 

13.3.6

Maltodextrin

Maltodextrin je produkt částečné hydrolýzy škrobu.

 

13.4.1

Polydextrosa

Nahodilý polymer glukosy pevný, získaný tepelnou polymerací D-glukosy.

 

13.5.1

Polyoly

Výrobek získaný hydrogenací nebo fermentací, sestávající z redukovaných mono-, di- nebo oligosacharidů nebo polysacharidů.

 

13.5.2

Isomalt

Cukerný alkohol získaný ze sacharosy po enzymatické přeměně a hydrogenaci.

 

13.5.3

Mannitol

Výrobek získaný hydrogenací nebo fermentací, sestávající z redukované glukosy a/nebo fruktosy.

 

13.5.4

Xylitol

Výrobek získaný hydrogenací a fermentací xylosy.

 

13.5.5

Sorbitol

Výrobek získaný hydrogenací glukosy.

 

13.6.1

kyselé oleje z chemické rafinace  (38)

Výrobek získaný při odkyselení olejů a tuků rostlinného nebo živočišného původu pomocí zásad, po němž následuje okyselení a poté oddělení vodné fáze, který obsahuje volné mastné kyseliny, oleje nebo tuky a přírodní složky semen, plodů nebo živočišných tkání, např. mono- a diglyceridy, lecitin a vlákninu.

hrubý tuk

vlhkost, pokud > 1 %

13.6.2

mastné kyseliny esterifikované glycerolem  (39)

Glyceridy získané esterifikací glycerolu s mastnými kyselinami. Může obsahovat do 50 ppm niklu z hydrogenace.

vlhkost, pokud > 1 %

hrubý tuk

nikl, pokud > 20 ppm

13.6.3

mono-, di- a triglyceridy mastných kyselin  (39)

Výrobek sestávající ze směsí mono-, di- a triesterů glycerolu a mastných kyselin.

Mohou obsahovat malá množství volných mastných kyselin a glycerolu.

Může obsahovat do 50 ppm niklu z hydrogenace.

hrubý tuk

nikl, pokud > 20 ppm

13.6.4

soli mastných kyselin  (39)

Výrobek získaný reakcí mastných kyselin s nejméně 4 atomy uhlíku s hydroxidy, oxidy nebo solemi vápníku, hořčíku, sodíku nebo draslíku.

Může obsahovat do 50 ppm niklu z hydrogenace.

hrubý tuk (po hydrolýze)

vlhkost

Ca nebo Na nebo K nebo Mg (v příslušném případě)

nikl, pokud > 20 ppm

13.6.5

destiláty mastných kyselin z fyzikální rafinace  (38)

Výrobek získaný při odkyselení olejů a tuků rostlinného nebo živočišného původu destilací, který obsahuje volné mastné kyseliny, oleje nebo tuky a přírodní složky semen, plodů nebo živočišných tkání, např. mono- a diglyceridy, steroly a tokoferoly.

hrubý tuk

vlhkost, pokud > 1 %

13.6.6

hrubé mastné kyseliny ze štěpení  (38)

Výrobek získaný štěpením olejů/tuků. Podle definice sestává z hrubých mastných kyselin C6-C24, alifatických, lineárních, monokarboxylových, nasycených a nenasycených. Může obsahovat do 50 ppm niklu z hydrogenace.

hrubý tuk

vlhkost, pokud > 1 %

nikl, pokud > 20 ppm

13.6.7

čisté destilované mastné kyseliny ze štěpení  (38)

Výrobek získaný destilací hrubých mastných kyselin ze štěpení olejů/tuků, případně následovanou hydrogenací. Podle definice sestává z čistých destilovaných mastných kyselin C6-C24, alifatických, lineárních, monokarboxylových, nasycených a nenasycených.

Může obsahovat do 50 ppm niklu z hydrogenace.

hrubý tuk

vlhkost, pokud > 1 %

nikl, pokud > 20 ppm

13.6.8

mýdlové kaly  (38)

Výrobek získaný při odkyselení rostlinných olejů a tuků pomocí vodného roztoku hydroxidu vápenatého, hořečnatého, sodného nebo draselného, který obsahuje soli mastných kyselin, oleje nebo tuky a přírodní složky semen, plodů nebo živočišných tkání, např. mono- a diglyceridy, lecitin a vlákninu.

vlhkost, pokud < 40 % a > 50 %

Ca nebo Na nebo K nebo Mg (v příslušném případě)

13.6.9

mono- a diglyceridy mastných kyselin esterifikovaných organickými kyselinami, (39)  (40)

Mono- a diglyceridy mastných kyselin s nejméně 4 atomy uhlíku, esterifikovaných organickými kyselinami.

hrubý tuk

13.6.10

estery sacharosy a mastných kyselin  (39)

Estery sacharosy a mastných kyselin.

veškerý cukr vyjádřený jako sacharosa

hrubý tuk

13.6.11

Sacharoglyceridy mastných kyselin  (39)

Směs esterů sacharosy a mono- a diglyceridů mastných kyselin.

veškerý cukr vyjádřený jako sacharosa

hrubý tuk

13.8.1

glycerin surový

Vedlejší výrobek získaný z:

oleochemického postupu štěpení olejů/tuků za účelem získání mastných kyselin a glycerolové fáze, po němž následuje koncentrace glycerolové fáze pro získání surového glycerolu, nebo transesterifikace (může obsahovat do 0,5 % methanolu) přírodních olejů/tuků, kterou se získají methylestery mastných kyselin a glycerolová fáze, po čemž následuje koncentrace glycerolové fáze pro získání surového glycerolu;

výroby bionafty (methyl- nebo ethylesterů mastných kyselin) transesterifikací olejů a tuků neurčeného rostlinného a živočišného původu. V glycerinu mohou zůstat minerální a organické soli (do 7,5 %).

Může obsahovat do 0,5 % metanolu a do 4 % organické hmoty bez obsahu glycerolu (Matter Organic Non Glycerol, MONG), která sestává z methylesterů mastných kyselin, ethylesterů mastných kyselin, volných mastných kyselin a glyceridů;

saponifikace olejů/tuků rostlinného nebo živočišného původu za účelem získání mýdla, obvykle pomocí alkalických kovů/kovů alkalických zemin;

Může obsahovat do 50 ppm niklu z hydrogenace.

glycerol

draslík, pokud > 1,5 %

sodík, pokud > 1,5 %

nikl, pokud > 20 ppm

13.8.2

glycerin

Výrobek získaný z:

oleochemického postupu a) štěpení olejů/tuků, po němž následuje koncentrace glycerolové fáze a rafinace destilací (viz část B, glosář postupů, položka 20) nebo ionexový postup; b) transesterifikace přírodních olejů/tuků za účelem získání methylesterů mastných kyselin a surové glycerolové fáze, po níž následuje koncentrace glycerolové fáze za účelem získání surového glycerolu a rafinace destilací nebo ionexový postup;

výroby bionafty (methyl- nebo ethylesterů mastných kyselin) transesterifikací olejů a tuků neurčeného rostlinného a živočišného původu, s následnou rafinací glycerinu. Obsah glycerolu nejméně: 99 % v sušině;

saponifikace olejů/tuků rostlinného nebo živočišného původu za účelem získání mýdla, obvykle pomocí alkalických kovů/kovů alkalických zemin, následovaná rafinací surového glycerolu a destilací.

Může obsahovat do 50 ppm niklu z hydrogenace.

glycerol, pokud < 99 % v sušině

sodík, pokud > 0,1 %

draslík, pokud > 0,1 %

nikl, pokud > 20 ppm

13.9.1

methylsulfonylmethan

Organická sloučenina síry ((CH3)2SO2) získaná synteticky, která je totožná s přirozeně se vyskytujícím zdrojem v rostlinách.

síra

13.10.1

rašelina

Produkt z přírodního rozkladu rostliny (převážně rašeliníku) v anaerobním a oligotrofním prostředí.

hrubá vláknina

13.10.2

leonardit

Přírodní produkt, který se vyskytuje jako minerální komplex fenolických uhlovodíků známý rovněž jako humát, pocházející z rozkladu organické hmoty, jenž probíhal miliony let.

hrubá vláknina

13.11.1

propylenglykol [1,2-propandiol] [propan-1,2-diol]

Organická sloučenina (diol neboli dvojsytný alkohol) se vzorcem C3H8O2. Je to viskózní kapalina s nasládlou chutí, hygroskopická a mísitelná s vodou, acetonem a chloroformem. Může obsahovat do 0,3 % dipropylenglykolu.

propylenglykol

13.11.2

monoestery propylenglykolu a mastných kyselin  (39)

Monoestery propylenglykolu a mastných kyselin, samostatné nebo ve směsi s diestery.

propylenglykol

hrubý tuk


(1)  Úř. věst. L 35, 8.2.2005, s. 1.

(2)  Na co nejnižší přiměřeně dosažitelné úrovni (As Low As Reasonably Achievable).

(3)  Úř. věst. L 140, 30.5.2002, s. 10.

(4)  Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(6)  Odchylně od této povinnosti se v případě postupu „sušení“ obecný název/pojem může připojit.

(7)  V němčině může být v příslušném případě výraz „Konzentrieren“ nahrazen výrazem „Eindicken“, v takovém případě by obecný pojem měl být „eingedickt“.

(8)  Výraz „loupání“ lze v příslušném případě nahradit výrazem „vylušťování“ nebo „odslupkování“, v takovém případě by obecný pojem měl být „vyluštěný“ nebo „odslupkovaný“.

(9)  Pokud jde o rýži, tento postup se nazývá „loupání“ a obecný pojem zní „loupaná“.

(10)  Ve francouzštině se může použít označení „issues“.

(11)  V němčině se může použít pojem „aufgeschlossen“ a název „Quellwasser“ (odkazující na škrob). V dánštině se může použít pojem „Kvældning“ a název „Kvældet“ (odkazující na škrob).

(12)  Ve francouzštině může být v příslušném případě výraz „Pressage“ nahrazen výrazem „Extraction mécanique“.

(13)  Název může být doplněn druhem obilí.

(14)  V angličtině se používá výraz „maize“ nebo „corn“. To platí pro všechny kukuřičné výrobky.

(15)  Pokud byl tento výrobek umlet jemněji, může se k názvu připojit slovo „jemné“ nebo se název může nahradit odpovídajícím označením.

(16)  Název může být doplněn druhem obiloviny.

(17)  V příslušných případech lze název doplnit o slova „nízký obsah glukosinolátů“ podle definice v právních předpisech Společenství. To platí pro všechny výrobky z řepkového semene.

(18)  Název musí být doplněn druhem rostliny.

(19)  Název musí být doplněn druhem rostliny.

(20)  Název musí být doplněn druhem rostliny.

(21)  Název musí být doplněn způsobem provedeného ošetření.

(22)  K názvu může být přidán druh pícniny.

(23)  Název „moučka“ může být nahrazen názvem „pelety“. Způsob sušení může být připojen k názvu.

(24)  Název musí být doplněn druhem.

(25)  Název musí být doplněn druhem rostliny.

(26)  Výrazy nejsou synonymní a liší se hlavně v obsahu vlhkosti, v příslušném případě je nutno použít odpovídající výraz.

(27)  Aniž jsou dotčeny závazné požadavky týkající se obchodních dokladů a veterinárních osvědčení pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty stanovené nařízením Komise (EU) č. 142/2011 (příloha VIII kapitola III) (Úř. věst. L 54, 26.2.2011, s. 1), musí být v případě použití katalogu pro účely označování název

v příslušném případě nahrazen

živočišným druhem a

částí živočišného výrobku (např. játra, maso (pouze pokud se jedná o kosterní svalovinu)) a/nebo

uvedením živočišného druhu, který nebyl použit s ohledem na zákaz recyklace v rámci téhož druhu (např. neobsahuje drůbež), nebo

musí být název v příslušném případě doplněn o

živočišný druh a/nebo

část živočišného výrobku (např. játra, maso (pouze pokud se jedná o kosterní svalovinu)) a/nebo

uvedení živočišného druhu, který nebyl použit s ohledem na zákaz recyklace v rámci téhož druhu.

(28)  Pokud je katalog používán pro účely označování a aniž jsou dotčeny závazné požadavky týkající se obchodních dokladů a veterinárních osvědčení pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty stanovené nařízením (EU) č. 142/2011 (příloha VIII kapitola III), musí být název v příslušném případě doplněn o

zpracovaný živočišný druh (např. prasata, přežvýkavci, ptáci) a/nebo

zpracovanou surovinu (např. kosti) a/nebo

použitý postup (např. odtučněný, rafinovaný) a/nebo

uvedení živočišného druhu, který nebyl použit s ohledem na zákaz recyklace v rámci téhož druhu (např. neobsahuje drůbež).

(29)  Název musí být doplněn druhem.

(30)  Název musí být doplněn druhem, pokud se jedná o výrobu z farmových chovů.

(31)  Původ zdroje může být doplněn k názvu nebo může název nahradit.

(32)  Název musí být upraven nebo doplněn uvedením organické kyseliny.

(33)  Výrobní postup může být uveden v názvu.

(34)  Buňky mikroorganismů byly inaktivovány nebo devitalizovány.

(35)  Používané názvy kmenů kvasinek se mohou odchylovat od vědeckého názvosloví, proto lze používat i synonyma uvedených kmenů kvasinek.

(36)  Název musí být v příslušném případě doplněn druhem ovoce, zeleniny, rostliny, koření nebo byliny.

(37)  Název musí být doplněn uvedením botanického původu.

(38)  Název musí být doplněn uvedením botanického nebo živočišného původu.

(39)  Název musí být upraven nebo doplněn uvedením použitých mastných kyselin.

(40)  Název musí být upraven nebo doplněn uvedením organické kyseliny.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU