(EU) č. 64/2013Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 64/2013 ze dne 24. ledna 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, pokud jde o správu celních kvót WTO na novozélandský sýr a máslo

Publikováno: Úř. věst. L 22, 25.1.2013, s. 1-5 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 24. ledna 2013 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 28. ledna 2013 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2014
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 64/2013

ze dne 24. ledna 2013,

kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, pokud jde o správu celních kvót WTO na novozélandský sýr a máslo

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (1), a zejména na čl. 144 odst. 1 a čl. 148 písm. c) ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V oddíle 1 kapitoly III hlavy 2 nařízení Komise (ES) č. 2535/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót (2), jsou stanovena pravidla správy kvót pro dovoz z některých třetích zemí určených v příloze III.B uvedeného nařízení. Zmíněná pravidla stanoví, že se dovozní licence vydávají na základě předložení příslušného osvědčení „Inward Monitoring Arrangement“ (IMA 1).

(2)

Ze zkušeností se správou celních kvót pro novozélandský sýr (čísla kvót 09.4514 a 09.4515) vyplývá, že stejně účinné správy uvedených kvót by mohlo být dosaženo použitím systému, který by byl pro dovozce a subjekty členských států vydávající licence méně administrativně náročný. Funkce osvědčení IMA 1 dokazující původ a způsobilost zboží při dovozu jsou v rámci tohoto režimu zachovány, avšak vydávání dovozních licencí již není podmíněno předložením tohoto osvědčení. Je proto vhodné na uvedené kvóty uplatnit pravidla kapitoly I hlavy 2 nařízení (ES) č. 2535/2001.

(3)

S cílem zabránit spekulacím a zároveň zajistit maximální využití celních kvót pro novozélandský sýr by měly být žádosti o licence omezeny na 25 % příslušné dostupné kvóty.

(4)

S přihlédnutím k sezónní povaze produkce mléka a mléčných výrobků na Novém Zélandu, vývoji cen a době nezbytné k dopravě dotyčných produktů do Unie je vhodné stanovit třetí kolo přidělování dovozních licencí v září pro kvóty uvedené v příloze I části K a v příloze III části A.

(5)

Nařízení (ES) č. 2535/2001 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

S cílem poskytnout žadatelům, příslušným orgánům a členským státům dostatek času na splnění nových pravidel je vhodné použít tato pravidla od kvótového roku 2014.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna nařízení (ES) č. 2535/2001

Nařízení (ES) č. 2535/2001 se mění takto:

1)

V článku 5 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„k)

kvót uvedených v příloze I části K.“

2)

V článku 6 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„V příloze I jsou stanoveny celní kvóty, použitelná cla, maximální roční množství, jež lze dovézt, dovozní kvótová období a jejich rozdělení na podobdobí.“

3)

V článku 13 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Žádosti o licence se vztahují nejméně na deset tun a nejvýše na množství stanovené v rámci kvóty na podobdobí uvedené v článku 6.

Nicméně žádosti o licence se vztahují:

a)

v případě kvót uvedených v čl. 5 písm. a) nejvýše na 10 % množství, které je k dispozici;

b)

v případě kvót uvedených v čl. 5 písm. k) nejvýše na 25 % množství, které je k dispozici“.

4)

V článku 14 se vkládá nový odstavec 1a, který zní:

„1a.   Pro kvóty uvedené v příloze I části K lze žádosti o licence podat pouze:

a)

od 20. do 30. listopadu pro dovozy uskutečněné od 1. ledna do 30. června následujícího roku;

b)

od 1. do 10. června pro dovozy uskutečněné od 1. července do 31. prosince následujícího roku;

c)

od 1. do 10. září pro dovozy uskutečněné od 1. října do 31. prosince následujícího roku.“

5)

V článku 19 se doplňuje nový odstavec 3, který zní:

„3.   Pro kvóty uvedené v příloze I části K se snížená celní sazba použije při:

a)

přijetí prohlášení o propuštění do volného oběhu;

b)

předložení dovozní licence a

c)

předložení osvědčení IMA 1 uvedeného v příloze IX, vydaného vydávajícím subjektem uvedeným v příloze XII a obsahujícího příslušné údaje stanovené v příloze XI, kterými se potvrzují požadavky na způsobilost a původ výrobku, jež je předmětem prohlášení o propuštění do volného oběhu.

Na dovozní licenci celní orgány uvádějí pořadové číslo osvědčení IMA 1.

Obdobně se použije čl. 37 odst. 2, 3 a 4.“

6)

V článku 34 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.   V příloze III.A jsou stanoveny celní kvóty, použitelná cla, maximální roční množství, jež lze dovézt, dovozní kvótová období a jejich rozdělení na podobdobí.“

7)

Článek 34a se nahrazuje tímto:

„Článek 34a

1.   Kvóty se rozdělí na dvě části podle přílohy III.A:

a)

kvótu č. 09.4195 (dále jen „část A“), která se rozdělí mezi dovozce Unie, jež jsou schváleni podle článku 7 a mohou prokázat, že dováželi v rámci jedné z kvót 09.4195 nebo 09.4182 během 24 měsíců uplynulých do měsíce listopadu, který předcházel kvótovému roku;

b)

kvótu č. 09.4182 (dále jen „část B“), která je vyhrazena pro žadatele:

i)

kteří jsou schváleni podle článku 7 a

ii)

kteří mohou prokázat, že během 12 měsíců uplynulých do měsíce listopadu, který předcházel kvótovému roku, dovezli do Unie a/nebo z ní vyvezli alespoň 100 tun mléka nebo mléčných výrobků kapitoly 04 kombinované nomenklatury v rámci nejméně 4 samostatných operací.

2.   Žádosti o dovozní licence lze podávat pouze:

a)

od 20. do 30. listopadu pro dovozy uskutečněné od 1. ledna do 30. června následujícího roku;

b)

od 1. do 10. června pro dovozy uskutečněné od 1. července do 31. prosince následujícího roku;

c)

od 1. do 10. září pro dovozy uskutečněné od 1. října do 31. prosince následujícího roku.

3.   Aby bylo možné žádosti o dovozní licence přijmout, mohou se na jednoho žadatele vztahovat:

a)

v případě části A na nejvýše 125 % množství, které daný žadatel dovezl v rámci kvót 09.4195 nebo 09.4182 během 24 měsíců uplynulých do měsíce listopadu, který předcházel kvótovému roku;

b)

v případě části B na nejméně 20 tun a nejvýše 10 % dostupného množství pro dané podobdobí, a to pokud je daný žadatel schopen dokázat ke spokojenosti příslušného orgánu dotyčného členského státu, že splňuje podmínky stanovené v odst. 1 písm. b).

Za předpokladu, že splňují podmínky způsobilosti, smějí žadatelé současně podat žádosti v rámci obou částí kvóty.

Pro část A a pro část B se žádosti o dovozní licence podávají odděleně.

4.   Žádosti o dovozní licence lze podávat pouze v členském státě, kde bylo uděleno schválení podle článku 7, a musí v nich být uvedeno číslo schválení hospodářského subjektu.

5.   Důkazy uvedené v odstavcích 1 a 3 se předkládají v souladu s čl. 5 druhým pododstavcem nařízení (ES) č. 1301/2006.

Tyto důkazy se předkládají zároveň s žádostí o dovozní licence a platí pro příslušný kvótový rok.“

8)

V příloze I se doplňuje nová část K, jejíž znění je uvedeno v příloze I tohoto nařízení.

9)

Příloha III část A se nahrazuje zněním, které je uvedeno v příloze II tohoto nařízení.

10)

V příloze III části B se zrušují údaje týkající se čísel kvót 09.4514 a 09.4515.

Článek 2

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od kvótového roku počínajícího 1. lednem 2014.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. ledna 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 341, 22.12.2001, s. 29.


PŘÍLOHA I

I.K

CELNÍ KVÓTY PODLE DOHOD GATT/WTO SPECIFIKOVANÉ PODLE ZEMÍ PŮVODU: NOVÝ ZÉLAND

Číslo kvóty

Kód KN

Popis

Země původu

Roční kvóta od 1. ledna do 31. prosince

(v tunách)

Množství od 1. ledna do 30. června

(v tunách)

Množství od 1. července do 31. prosince

(v tunách)

Množství od 1. října do 31. prosince

(v tunách)

Dovozní clo

(EUR/100 kg čisté hmotnosti)

09.4515

0406 90 01

Sýr ke zpracování (1)

Nový Zéland

4 000

4 000

17,06

09.4514

ex 0406 90 21

Celé sýry čedar (obvyklého tvaru plochého válce o čisté hmotnosti nejméně 33 kg, avšak nejvýše 44 kg, a sýry v blocích ve tvaru krychle nebo hranolu o čisté hmotnosti nejméně 10 kg) o obsahu tuku v sušině nejméně 50 % hmotnostních, zrající alespoň tři měsíce

Nový Zéland

7 000

7 000

17,06


(1)  Kontrola užívání k tomuto zvláštnímu účelu se provádí na základě použití právních předpisů, které Unie v této oblasti přijala. Dotyčné druhy sýrů se považují za zpracované, jestliže byly zpracovány na produkty položky 040630 kombinované nomenklatury. Použijí se články 291 až 300 nařízení (EHS) č. 2454/93.“


PŘÍLOHA II

III.A

CELNÍ KVÓTY PODLE DOHOD GATT/WTO SPECIFIKOVANÉ PODLE ZEMĚ PŮVODU: NOVOZÉLANDSKÉ MÁSLO

Kód KN

Popis

Země původu

Roční kvóta od 1. ledna do 31. prosince

(v tunách)

Množství od 1. ledna do 30. června

(v tunách)

Množství od 1. července do 31. prosince

(v tunách)

Množství od 1. října do 31. prosince

(v tunách)

Dovozní clo

(EUR/100 kg čisté hmotnosti)

ex 0405 10 11

ex 0405 10 19

Máslo, alespoň šest týdnů staré, o obsahu tuku nejméně 80 %, avšak méně než 85 % hmotnostních, vyrobené přímo z mléka nebo smetany, bez použití skladovaných surovin, během jediného, samostatného a nepřerušovaného výrobního procesu

Nový Zéland

74 693

Kvóta 09.4195

Část A:

20 540,5

Kvóta 09.4195

Část A:

20 540,5

Kvóta 09.4195

Část A:

70,00“

ex 0405 10 30

Máslo, alespoň šest týdnů staré, o obsahu tuku nejméně 80 %, avšak méně než 85 % hmotnostních, vyrobené přímo z mléka nebo smetany, bez použití skladovaných surovin, během jediného, samostatného a nepřerušovaného výrobního procesu, v němž může smetana projít fází, kdy dochází k zahuštění a/nebo frakcionaci máselného tuku (procesy nazývané „Ammix“ a „Roztíratelný“)

Kvóta 09.4182

Část B:

16 806

Kvóta 09.4182

Část B:

16 806

Kvóta 09.4182

Část B:


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU