(EU) č. 50/2013Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 50/2013 ze dne 22. ledna 2013 , kterým se provádí čl. 16 odst. 2 nařízení (EU) č. 204/2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

Publikováno: Úř. věst. L 20, 23.1.2013, s. 29-32 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 22. ledna 2013 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 23. ledna 2013 Nabývá účinnosti: 23. ledna 2013
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2016/44 Pozbývá platnosti: 20. ledna 2016

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 50/2013

ze dne 22. ledna 2013,

kterým se provádí čl. 16 odst. 2 nařízení (EU) č. 204/2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 204/2011 ze dne 2. března 2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi (1), a zejména na čl. 16 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 2. března 2011 přijala Rada nařízení (EU) č. 204/2011.

(2)

Rada se domnívá, že již neexistují důvody pro ponechání jednoho subjektu na seznamu obsaženém v příloze III nařízení (EU) č. 204/2011.

(3)

Údaje týkající se jedné osoby by měly být vyjmuty ze seznamu obsaženého v příloze III nařízení (EU) č. 204/2011 a měly by být zařazeny na seznam obsažený v příloze II uvedeného nařízení.

(4)

Měly by být aktualizovány informace týkající se některých osob zařazených na seznamy v přílohách II a III nařízení (EU) č. 204/2011.

(5)

Přílohy II a III nařízení (EU) č. 204/2011 by měly být proto odpovídajícím způsobem změněny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy II a III nařízení (EU) č. 204/2011 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. ledna 2013.

Za Radu

předseda

M. NOONAN


(1)  Úř. věst. L 58, 3.3.2011, s. 1.


PŘÍLOHA

Přílohy II a III nařízení (EU) č. 204/2011 se mění takto:

1)

V příloze II:

a)

se údaje v položkách 1 až 6 a 8 až 12 nahrazují těmito údaji:

„1.

KADDÁFÍ, Ajša Muammar (QADHAFI, Aisha Muammar)

Datum narození: 1978. Místo narození: Tripolis, Libye.

Dcera Muammara KADDÁFÍHO. Blízká spřízněnost s režimem.

Předpokládaný status/místo pobytu: Alžírsko.

Datum určení Organizací spojených národů: 26.2.2011.

2.

KADDÁFÍ, Hannibal Muammar (QADHAFI, Hannibal Muammar)

Číslo pasu: B/002210. Datum narození: 20.9.1975. Místo narození: Tripolis, Libye.

Syn Muammara KADDÁFÍHO. Blízká spřízněnost s režimem.

Předpokládaný status/místo pobytu: Alžírsko.

Datum určení Organizací spojených národů: 26.2.2011.

3.

KADDÁFÍ, Chámis Muammar (QADHAFI, Khamis Muammar)

Datum narození: 1978. Místo narození: Tripolis, Libye.

Syn Muammara KADDÁFÍHO. Blízká spřízněnost s režimem. Velení vojenským jednotkám zapojeným do potlačování demonstrací.

Předpokládaný status/místo pobytu: zemřel.

Datum určení Organizací spojených národů: 26.2.2011.

4.

KADDÁFÍ, Muammar Muhammad Abú Minjar (QADHAFI, Muammar Mohammed Abu Minyar)

Datum narození: 1942. Místo narození: Syrta, Libye.

Vedoucí představitel revoluce, vrchní velitel ozbrojených sil. Odpovědnost za příkaz k potlačení demonstrací, porušování lidských práv.

Předpokládaný status/místo pobytu: zemřel.

Datum určení Organizací spojených národů: 26.2.2011.

5.

KADDÁFÍ, Mutassím (QADHAFI, Mutassim)

Datum narození: 1976. Místo narození: Tripolis, Libye.

Poradce pro národní bezpečnost. Syn Muammara KADDÁFÍHO. Blízká spřízněnost s režimem.

Předpokládaný status/místo pobytu: zemřel.

Datum určení Organizací spojených národů: 26.2.2011.

6.

KADDÁFÍ, Sajf al-Islám (QADHAFI, Saif al-Islam)

Číslo pasu: B014995. Datum narození: 25.6.1972. Místo narození: Tripolis, Libye.

Ředitel Kaddáfího nadace. Syn Muammara KADDÁFÍHO. Blízká spřízněnost s režimem. Štvavá veřejná prohlášení podněcující k násilí vůči demonstrantům.

Předpokládaný status/místo pobytu: ve vazbě v Libyi.

Datum určení Organizací spojených národů: 26.2.2011.“

„8.

DŽÁBIR, Abú Bakr Júnis, generálmajor (JABIR, Major General Abu Bakr Yunis)

Datum narození: 1952. Místo narození: Džalo, Libye.

Ministr obrany. Celková odpovědnost za jednání ozbrojených sil.

Předpokládaný status/místo pobytu: zemřel.

Datum určení Organizací spojených národů: 26.2.2011.

9.

MA’TÚK, Ma’túk Muhammad (MATUQ, Matuq Mohammed)

Datum narození: 1956. Místo narození: Choms, Libye.

Tajemník pro veřejné služby. Vysoce postavený představitel režimu. Zapojen do revolučních výborů. V minulosti zapojen do potlačování opozice a do násilných činů.

Předpokládaný status/místo pobytu: není známo, pravděpodobně zajat.

Datum určení Organizací spojených národů: 26.2.2011.

10.

KADDÁFÍ, Muhammad Muammar (QADHAFI, Mohammed Muammar)

Datum narození: 1970. Místo narození: Tripolis, Libye.

Syn Muammara KADDÁFÍHO. Blízká spřízněnost s režimem.

Předpokládaný status/místo pobytu: Alžírsko.

Datum určení Organizací spojených národů: 26.2.2011.

11.

KADDÁFÍ, Sádí (QADHAFI, Saadi)

Číslo pasu: a) 014797, b) 524521. Datum narození: a) 27.5.1973, b) 1.1.1975. Místo narození: Tripolis, Libye.

Velitel zvláštních sil. Syn Muammara KADDÁFÍHO. Blízká spřízněnost s režimem. Velení vojenským jednotkám zapojeným do potlačování demonstrací.

Předpokládaný status/místo pobytu: Niger.

Datum určení Organizací spojených národů: 26.2.2011.

12.

KADDÁFÍ, Sajf al-Arab (QADHAFI, Saif al-Arab)

Datum narození: 1982. Místo narození: Tripolis, Libye.

Syn Muammara KADDÁFÍHO. Blízká spřízněnost s režimem.

Předpokládaný status/místo pobytu: zemřel.

Datum určení Organizací spojených národů: 26.2.2011.“

b)

vkládá se nová položka, která zní:

„14.

AL-BARÁSÍ, Safíja Farkaš (AL-BARASSI, Safia Farkash)

Datum narození: 1952. Místo narození: Al- Bajda, Libye.

Od roku 1970 manželka Muammara KADDÁFÍHO. Značný osobní majetek, který by mohl být použit pro účely režimu. Její sestra Fatima FARKAŠ je vdaná za ABDULLÁHA AL-SÁNÁSÍHO, ředitele libyjského vojenského zpravodajství.

Předpokládaný status/místo pobytu: Alžírsko.

Datum určení Organizací spojených národů: 24.6.2011.“

2)

V příloze III:

a)

v části „Osoby“ se položky 6 a 26 nahrazují tímto:

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

6.

AL-BAGHDÁDÍ, Abdulkádir Muhammad, Dr. (AL-BAGHDADI, Dr Abdulqader Mohammed)

Vedoucí styčného úřadu revolučních výborů.

Číslo pasu: B010574.

Datum narození: 1.7.1950.

Předpokládaný status/místo pobytu: vězněn v Tunisku.

Revoluční výbory se podílely na násilí vůči demonstrantům.

28.2.2011

26.

AL KUNI, Amid Husajn, plukovník (AL KUNI, Colonel Amid Husain)

Předpokládaný status/místo pobytu: jižní Libye

Guvernér města Ghat (jižní Libye). Přímo zapojen do náboru žoldnéřů.

12.4.2011

b)

v části „Osoby“ se vyjímá položka 10 AL-BARÁSÍ, Safíja Farkaš (AL-BARASSI, Safia Farkash);

c)

v části „Subjekty“ se vyjímá položka 50 Organisation for Development of Administrative Centres (ODAC).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU