(EU) č. 44/2013Nařízení Komise (EU) č. 44/2013 ze dne 17. ledna 2013 , kterým se stanoví zákaz rybolovu šprota obecného a souvisejících úlovků ve vodách EU subdivizí 22–32 plavidly plujícími pod vlajkou Německa

Publikováno: Úř. věst. L 18, 22.1.2013, s. 7-8 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 17. ledna 2013 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 23. ledna 2013 Nabývá účinnosti: 20. prosince 2012
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti: 31. prosince 2012

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 44/2013

ze dne 17. ledna 2013,

kterým se stanoví zákaz rybolovu šprota obecného a souvisejících úlovků ve vodách EU subdivizí 22–32 plavidly plujícími pod vlajkou Německa

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 36 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) č. 1256/2011 ze dne 30. listopadu 2011, kterým se pro rok 2012 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři a kterým se mění nařízení (EU) č. 1124/2010 (2), stanoví kvóty na rok 2012.

(2)

Podle informací, jež Komise obdržela, úlovky populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými, vyčerpaly kvótu přidělenou na rok 2012.

(3)

Rybolov uvedené populace je proto nutné zakázat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená na rok 2012 členskému státu uvedenému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu se zejména zakazuje úlovky z uvedené populace odlovené těmito plavidly uchovávat na palubě, přemísťovat, překládat nebo vykládat.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. ledna 2013.

Za Komisi, jménem předsedy,

Lowri EVANS

generální ředitelka pro námořní záležitosti a rybolov


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 320, 3.12.2011, s. 3.


PŘÍLOHA

Č.

86/Baltic

Členský stát

Německo

Populace

SPR/3BCD-C

Druh

Šprot obecný a související úlovky (sprattus sprattus)

Oblast

Vody EU subdivizí 22–32

Datum

20.12.2012


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU