2013/62/EUSměrnice Rady 2013/62/EU ze dne 17. prosince 2013 , kterou se z důvodu změny statusu Mayotte vůči Evropské unii mění směrnice 2010/18/EU, kterou se provádí revidovaná rámcová dohoda o rodičovské dovolené uzavřená mezi organizacemi BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP a EKOS

Publikováno: Úř. věst. L 353, 28.12.2013, s. 7-7 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 17. prosince 2013 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 1. ledna 2014 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2014
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2019/1158 Pozbývá platnosti: 2. srpna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.SMĚRNICE RADY 2013/62/EU

ze dne 17. prosince 2013,

kterou se z důvodu změny statusu Mayotte vůči Evropské unii mění směrnice 2010/18/EU, kterou se provádí revidovaná rámcová dohoda o rodičovské dovolené uzavřená mezi organizacemi BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP a EKOS

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 349 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

v souladu se zvláštním legislativním postupem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropská rada rozhodnutím 2012/419/EU (2) rozhodla o změně statusu Mayotte vůči Unii s účinkem od 1. ledna 2014. Od uvedeného dne přestane být Mayotte zámořskou zemí či územím ve smyslu čl. 355 odst. 1 Smlouvy o fungování EU a stane se nejvzdálenějším regionem Unie ve smyslu článku 349 Smlouvy o fungování EU. Po změně právního statusu Mayotte se na tento ostrov bude ode dne 1. ledna 2014 vztahovat právo Unie. S ohledem na zvláštní strukturální sociální a hospodářskou situaci Mayotte by však měla být zavedena některá zvláštní opatření zaměřená na stanovení podmínek uplatňování práva Unie.

(2)

Vzhledem ke zvláštní strukturální sociální a hospodářské situaci Mayotte, a zejména ke skutečnosti, že z důvodu jeho odlehlosti, ostrovní povahy a složitého povrchu a podnebí je trh práce málo rozvinutý a míra zaměstnanosti je nízká, měla by být stanovena dodatečná lhůta pro provedení směrnice Rady 2010/18/EU (3), aby bylo zajištěno postupné dosažení rovného zacházení v oblasti rodičovské dovolené tak, aby nedošlo k destabilizaci postupného hospodářského rozvoje Mayotte. Uvedená dodatečná prováděcí lhůta by měla umožnit zlepšení této zvláštní znevýhodněné strukturální sociální a hospodářské situace Mayotte jakožto nového nejvzdálenějšího regionu.

(3)

Směrnice 2010/18/EU by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

V čl. 3 odst. 2 směrnice 2010/18/ES se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Odchylně od prvního pododstavce se v něm uvedená dodatečná lhůta prodlužuje do 31. prosince 2018, pokud jde o Mayotte jakožto nejvzdálenější region ve smyslu článku 349 Smlouvy o fungování EU.“

Článek 2

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2014.

Článek 3

Tato směrnice je určena Francouzské republice.

V Bruselu dne 17. prosince 2013.

Za Radu

předseda

L. LINKEVIČIUS


(1)  Stanovisko ze dne 12. prosince 2013 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Rozhodnutí Evropské rady 2012/419/EU ze dne 11. července 2012, kterým se mění status ostrova Mayotte vůči Evropské unii (Úř. věst. L 204, 31.7.2012, s. 131).

(3)  Směrnice Rady 2010/18/EU ze dne 8. března 2010, kterou se provádí revidovaná rámcová dohoda o rodičovské dovolené uzavřená mezi organizacemi BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP a EKOS a zrušuje se směrnice 96/34/ES (Úř. věst. L 68, 18.3.2010, s. 13).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU