2013/58/EUSměrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/58/EU ze dne 11. prosince 2013 , kterou se mění směrnice 2009/138/ES (Solventnost II) , pokud jde o den jejího provedení, den její použitelnosti a den zrušení některých směrnic (Solventnost I) Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 341, 18.12.2013, s. 1-3 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 11. prosince 2013 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 19. prosince 2013 Nabývá účinnosti: 19. prosince 2013
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/58/EU

ze dne 11. prosince 2013,

kterou se mění směrnice 2009/138/ES (Solventnost II), pokud jde o den jejího provedení, den její použitelnosti a den zrušení některých směrnic (Solventnost I)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 53 odst. 1 a článek 62 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

v souladu s řádným legislativním postupem (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (2) stanoví moderní systém vycházející z rizik pro regulaci pojišťoven a zajišťoven Unie a dohled nad nimi. Tento systém je nezbytný pro zajištění bezpečného a stabilního pojišťovnictví, schopného poskytovat udržitelné pojistné produkty a podporovat reálnou ekonomiku pomocí podpory dlouhodobých investic a větší stability.

(2)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/89/EU (3) zavádí určité změny článků 212 až 262 směrnice 2009/138/ES, které mají být použitelné od 10. června 2013.

(3)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/23/EU (4) pozměňuje směrnici 2009/138/ES tím, že prodlužuje lhůtu pro provedení z 31. října 2012 na 30. června 2013, odkládá den použitelnosti z 1. listopadu 2012 na 1. ledna 2014 a den zrušení stávajících směrnic o pojišťovnictví a zajišťovnictví (5) (společně označovaných „Solventnost I“) z 1. listopadu 2012 na 1. ledna 2014.

(4)

Dne 19. ledna 2011 přijala Komise návrh (dále jen „návrh Omnibus II“) na změnu, mimo jiné, směrnice 2009/138/ES, aby zohlednila novou architekturu dohledu v oblasti pojišťovnictví, zejména zřízení evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění – EIOPA). Návrh Omnibus II obsahuje rovněž ustanovení o odložení dne provedení a dne použitelnosti směrnice 2009/138/ES a o odložení dne zrušení Solventnosti I a slouží rovněž jako prostředek k přizpůsobení směrnice 2009/138/ES vstupu Smlouvy o fungování Evropské unie v platnost tím, že přeměňuje ustanovení zmocňující Komisi přijímat prováděcí opatření na ustanovení zmocňující Komisi přijímat akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty.

(5)

Vzhledem ke složitosti návrhu Omnibus II hrozí, že tento návrh nevstoupí v platnost před dnem provedení a dnem použitelnosti směrnice 2009/138/ES. Pokud by tato data nebyla změněna, byla by směrnice 2009/138/ES provedena před vstupem v platnost přechodných pravidel a významných úprav, včetně dalšího vyjasnění týkajícího se zmocnění k přijímání aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů, stanovených návrhem Omnibus II.

(6)

Aby se předešlo příliš zatěžujícím legislativním povinnostem členských států podle směrnice 2009/138/ES a následně podle nové architektury dohledu, již předpokládá návrh Omnibus II, je vhodné odložit den provedení a den použitelnosti směrnice 2009/138/ES a poskytnout tak orgánům dohledu, pojišťovnám a zajišťovnám dostatek času pro přípravu na uplatňování této nové architektury.

(7)

Z časové posloupnosti událostí je zřejmé, že odložení dne provedení a dne použitelnosti směrnice 2009/138/ES by se mělo vztahovat rovněž na její změny, které byly provedeny směrnicí 2011/89/ES.

(8)

V zájmu právní jistoty by měl být odpovídajícím způsobem odložen i den zrušení Solventnosti I.

(9)

Vzhledem k velmi krátké době zbývající do příslušných dnů stanovených ve směrnici 2009/138/ES by tato směrnice měla vstoupit v platnost neprodleně.

(10)

V důsledku toho je tudíž opodstatněné uplatnit výjimku pro případ naléhavosti stanovenou v článku 4 Protokolu č. 1 o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii, pokud jde o postoupení návrhu této směrnice vnitrostátním parlamentům,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 2009/138/ES se mění takto:

1)

V článku 309 se odstavec 1 mění takto:

a)

v prvním pododstavci se datum „30. června 2013“ nahrazuje datem „31. března 2015“;

b)

v druhém pododstavci se datum „1. ledna 2014“ nahrazuje datem „1. ledna 2016“.

2)

V čl. 310 prvním pododstavci se datum „1. ledna 2014“ nahrazuje datem „1. ledna 2016“.

3)

V čl. 311 druhém pododstavci se datum „1. ledna 2014“ nahrazuje datem „1. ledna 2016“.

Článek 2

Tato směrnice vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 3

Tato směrnice je určena členským státům.

Ve Štrasburku dne 11. prosince 2013.

Za Evropský parlament

předseda

M. SCHULZ

Za Radu

předseda

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 21. listopadu 2013 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 5. prosince 2013.

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/89/EU ze dne 16. listopadu 2011, kterou se mění směrnice 98/78/ES, 2002/87/ES, 2006/48/ES a 2009/138/ES, pokud jde o doplňkový dozor nad finančními subjekty ve finančním konglomerátu (Úř. věst. L 326, 8.12.2011, s. 113).

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/23/EU ze dne 12. září 2012, kterou se mění směrnice 2009/138/ES, pokud jde o den jejího provedení, den její použitelnosti a den zrušení některých směrnic (Úř. věst. L 249, 14.9.2012, s. 1).

(5)  Směrnice Rady 64/225/EHS ze dne 25. února 1964 o odstranění omezení svobody usazování a volného pohybu služeb v oblasti zajištění a retrocese (Úř. věst. 56, 4.4.1964, s. 878/64); první směrnice Rady 73/239/EHS ze dne 24. července 1973 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přístupu k činnosti v přímém pojištění jiném než životním a jejího výkonu (Úř. věst. L 228, 16.8.1973, s. 3); směrnice Rady 73/240/EHS ze dne 24. července 1973, kterou se odstraňují omezení svobody usazování v oblasti přímého pojištění jiného než životního (Úř. věst. L 228, 16.8.1973, s. 20); směrnice Rady 76/580/EHS ze dne 29. června 1976, kterou se mění směrnice 73/239/EHS (Úř. věst. L 189, 13.7.1976, s. 13); směrnice Rady 78/473/EHS ze dne 30. května 1978 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se soupojištění v rámci Společenství (Úř. věst. L 151, 7.6.1978, s. 25); směrnice Rady 84/641/EHS ze dne 10. prosince 1984, kterou se mění první směrnice (73/239/EHS), a to zejména ve vztahu k asistenčním službám pro turisty (Úř. věst. L 339, 27.12.1984, s. 21); směrnice Rady 87/344/EHS ze dne 22. června 1987 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se pojištění právní ochrany (Úř. věst. L 185, 4.7.1987, s. 77); druhá směrnice Rady 88/357/EHS ze dne 22. června 1988 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přímého pojištění jiného než životního, kterou se stanoví opatření k usnadnění účinného výkonu volného pohybu služeb (Úř. věst. L 172, 4.7.1988, s. 1); směrnice Rady 92/49/EHS ze dne 18. června 1992 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přímého pojištění jiného než životního (třetí směrnice o neživotním pojištění) (Úř. věst. L 228, 11.8.1992, s. 1); směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/78/ES ze dne 27. října 1998 o doplňkovém dozoru nad pojišťovnami v pojišťovací skupině (Úř. věst. L 330, 5.12.1998, s. 1); směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/17/ES ze dne 19. března 2001 o reorganizaci a likvidaci pojišťoven (Úř. věst. L 110, 20.4.2001, s. 28); směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/83/ES ze dne 5. listopadu 2002 o životním pojištění (Úř. věst. L 345, 19.12.2002, s. 1); směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/68/ES ze dne 16. listopadu 2005 o zajištění (Úř. věst. L 323, 9.12.2005, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU