2013/57/EUProváděcí směrnice Komise 2013/57/EU ze dne 20. listopadu 2013 , kterou se mění směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, kterými se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/53/ES a k článku 7 směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 312, 21.11.2013, s. 38-45 Druh předpisu: Prováděcí směrnice
Přijato: 20. listopadu 2013 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 11. prosince 2013 Nabývá účinnosti: 11. prosince 2013
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE KOMISE 2013/57/EU

ze dne 20. listopadu 2013,

kterou se mění směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, kterými se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/53/ES a k článku 7 směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2002/53/ES ze dne 13. června 2002 o Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin (1), a zejména na čl. 7 odst. 2 písm. a) a b) uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 2002/55/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva zeleniny na trh (2), a zejména na čl. 7 odst. 2 písm. a) a b) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Komise 2003/90/ES (3) a 2003/91/ES (4) byly přijaty s cílem zajistit, aby odrůdy, které členské státy zařadí do svých národních katalogů, vyhovovaly obecným zásadám stanoveným Odrůdovým úřadem Společenství (CPVO), pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky různých druhů vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení odrůd, jestliže takové obecné zásady byly stanoveny. Na ostatní odrůdy se podle uvedených směrnic vztahují obecné zásady Mezinárodní unie pro ochranu nových odrůd rostlin (UPOV).

(2)

CPVO a UPOV od té doby stanovily další obecné zásady a stávající obecné zásady aktualizovaly.

(3)

Směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(4)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro osivo a sadbu v zemědělství, zahradnictví a lesnictví,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Přílohy I a II směrnice 2003/90/ES se nahrazují zněním v části A přílohy této směrnice.

Článek 2

Přílohy směrnice 2003/91/ES se nahrazují zněním v části B přílohy této směrnice.

Článek 3

Pro zkoušky zahájené před 1. červencem 2014 mohou členské státy použít směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES ve zněních, která byla v platnosti před jejich pozměněním touto směrnicí.

Článek 4

Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 30. června 2014. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Použijí tyto předpisy ode dne 1. července 2014.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 5

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 6

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 20. listopadu 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 33.

(3)  Směrnice Komise 2003/90/ES ze dne 6. října 2003, kterou se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/53/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin (Úř. věst. L 254, 8.10.2003, s. 7).

(4)  Směrnice Komise 2003/91/ES ze dne 6. října 2003, kterou se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zeleniny (Úř. věst. L 254, 8.10.2003, s. 11).


PŘÍLOHA

ČÁST A

PŘÍLOHA I

Seznam druhů uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. a), které musí být v souladu s testovacími protokoly Odrůdového úřadu Společenství (CPVO)

Vědecký název

Obecný název

Protokol CPVO

Festuca filiformis Pourr.

Kostřava vláskovitá

TP 67/1 ze dne 23.6.2011

Festuca ovina L.

Kostřava ovčí

TP 67/1 ze dne 23.6.2011

Festuca rubra L.

Kostřava červená

TP 67/1 ze dne 23.6.2011

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina

Kostřava drsnolistá

TP 67/1 ze dne 23.6.2011

Lolium multiflorum Lam.

Jílek mnohokvětý

TP 4/1 ze dne 23.6.2011

Lolium perenne L.

Jílek vytrvalý

TP 4/1 ze dne 23.6.2011

Lolium x boucheanum Kunth

Jílek hybridní

TP 4/1 ze dne 23.6.2011

Pisum sativum L.

Hrách setý

TP 7/2 ze dne 11.3.2010

Brassica napus L.

Brukev řepka

TP 36/2 ze dne 16.11.2011

Cannabis sativa L.

Konopí seté

TP 276/1 ze dne 28.11.2012

Helianthus annuus L.

Slunečnice roční

TP 81/1 ze dne 31.10.2002

Linum usitatissimum L.

Len setý přadný/len setý olejný

TP 57/1 ze dne 21.3.2007

Avena nuda L.

Oves nahý

TP 20/1 ze dne 6.11.2003

Avena sativa L. (včetně A. byzantina K. Koch)

Oves setý

TP 20/1 ze dne 6.11.2003

Hordeum vulgare L.

Ječmen setý

TP 19/3 ze dne 21.3.2012

Oryza sativa L.

Rýže setá

TP 16/2 ze dne 21.3.2012

Secale cereale L.

Žito seté

TP 58/1 ze dne 31.10.2002

xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

Hybridy vzniklé křížením druhů rodu Triticum s druhy rodu Secale

TP 121/2 rev. 1 ze dne 16.2.2011

Triticum aestivum L.

Pšenice setá

TP 3/4 rev. 2 ze dne 16.2.2011

Triticum durum Desf.

Pšenice tvrdá

TP 120/2 ze dne 6.11.2003

Zea mays L.

Kukuřice setá

TP 2/3 ze dne 11.3.2010

Solanum tuberosum L.

Brambor

TP 23/2 ze dne 1.12.2005

Znění těchto protokolů je k dispozici na internetových stránkách CPVO (www.cpvo.europa.eu).

PŘÍLOHA II

Seznam druhů uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. b), které musí být v souladu s obecnými zásadami zkoušení Mezinárodní unie pro ochranu nových odrůd rostlin (UPOV)

Vědecký název

Obecný název

Obecná zásada UPOV

Beta vulgaris L.

Řepa obecná

TG/150/3 ze dne 4.11.1994

Agrostis canina L.

Psineček psí

TG/30/6 ze dne 12.10.1990

Agrostis gigantea Roth.

Psineček obrovský

TG/30/6 ze dne 12.10.1990

Agrostis stolonifera L.

Psineček výběžkatý

TG/30/6 ze dne 12.10.1990

Agrostis capillaris L.

Psineček tenký

TG/30/6 ze dne 12.10.1990

Bromus catharticus Vahl

Sveřep samužníkovitý

TG/180/3 ze dne 4.4.2001

Bromus sitchensis Trin.

Sveřep sitkovský

TG/180/3 ze dne 4.4.2001

Dactylis glomerata L.

Srha laločnatá

TG/31/8 ze dne 17.4.2002

Festuca arundinacea Schreber

Kostřava rákosovitá

TG/39/8 ze dne 17.4.2002

Festuca pratensis Huds.

Kostřava luční

TG/39/8 ze dne 17.4.2002

xFestulolium Asch. et Graebn.

Hybridy vzniklé křížením druhů rodu Festuca s druhy rodu Lolium

TG/243/1 ze dne 9.4.2008

Phleum nodosum L.

Bojínek cibulkatý

TG/34/6 ze dne 7.11.1984

Phleum pratense L.

Bojínek luční

TG/34/6 ze dne 7.11.1984

Poa pratensis L.

Lipnice luční

TG/33/6 ze dne 12.10.1990

Lotus corniculatus L.

Štírovník růžkatý

TG/193/1 ze dne 9.4.2008

Lupinus albus L.

Lupina bílá

TG/66/4 ze dne 31.3.2004

Lupinus angustifolius L.

Lupina úzkolistá

TG/66/4 ze dne 31.3.2004

Lupinus luteus L.

Lupina žlutá

TG/66/4 ze dne 31.3.2004

Medicago sativa L.

Vojtěška setá

TG/6/5 ze dne 6.4.2005

Medicago x varia T. Martyn

Tolice měňavá

TG/6/5 ze dne 6.4.2005

Trifolium pratense L.

Jetel luční

TG/5/7 ze dne 4.4.2001

Trifolium repens L.

Jetel plazivý

TG/38/7 ze dne 9.4.2003

Vicia faba L.

Bob obecný

TG/8/6 ze dne 17.4.2002

Vicia sativa L.

Vikev setá

TG/32/7 ze dne 20.3.2013

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

Tuřín

TG/89/6rev. ze dne 4.4.2001 + 1.4.2009

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

Ředkev olejná

TG/178/3 ze dne 4.4.2001

Arachis hypogea L.

Podzemnice olejná

TG/93/3 ze dne 13.11.1985

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Řepice

TG/185/3 ze dne 17.4.2002

 

 

 

Carthamus tinctorius L.

Světlice barvířská

TG/134/3 ze dne 12.10.1990

Gossypium spp.

Bavlník

TG/88/6 ze dne 4.4.2001

Papaver somniferum L.

Mák setý

TG/166/3 ze dne 24.3.1999

Sinapis alba L.

Hořčice bílá

TG/179/3 ze dne 4.4.2001

Glycine max (L.) Merrill

Sója luštinatá

TG/80/6 ze dne 1.4.1998

Sorghum bicolor (L.) Moench

Čirok obecný

TG/122/3 ze dne 6.10.1989

Znění těchto obecných zásad je k dispozici na internetových stránkách Mezinárodní unie pro ochranu nových odrůd rostlin (www.upov.int).

ČÁST B

PŘÍLOHA I

Seznam druhů uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. a), které musí být v souladu s testovacími protokoly Odrůdového úřadu Společenství (CPVO)

Vědecký název

Obecný název

Protokol CPVO

Allium cepa L. (Cepa group)

Cibule a echalion

TP 46/2 ze dne 1.4.2009

Allium cepa L. (Aggregatum group)

Šalotka

TP 46/2 ze dne 1.4.2009

Allium fistulosum L.

Cibule sečka

TP 161/1 ze dne 11.3.2010

Allium porrum L.

Pór

TP 85/2 ze dne 1.4.2009

Allium sativum L.

Česnek

TP 162/1 ze dne 25.3.2004

Allium schoenoprasum L.

Pažitka

TP 198/1 ze dne 1.4.2009

Apium graveolens L.

Celer

TP 82/1 ze dne 13.3.2008

Apium graveolens L.

Celer bulvový

TP 74/1 ze dne 13.3.2008

Asparagus officinalis L.

Chřest

TP 130/2 ze dne 16.2.2011

Beta vulgaris L.

Řepa salátová včetně „Cheltenham beet“

TP 60/1 ze dne 1.4.2009

Brassica oleracea L.

Kadeřávek

TP 90/1 ze dne 16.2.2011

Brassica oleracea L.

Květák

TP 45/2 ze dne 11.3.2010

Brassica oleracea L.

Brokolice

TP 151/2 ze dne 21.3.2007

Brassica oleracea L.

Kapusta růžičková

TP 54/2 ze dne 1.12.2005

Brassica oleracea L.

Kedluben

TP 65/1 ze dne 25.3.2004

Brassica oleracea L.

Kapusta hlávková, zelí hlávkové bílé a zelí hlávkové červené

TP 48/3 ze dne 16.2.2011

Brassica rapa L.

Zelí pekingské

TP 105/1 ze dne 13.3.2008

Capsicum annuum L.

Chilli nebo paprika roční

TP 76/2 ze dne 21.3.2007

Cichorium endivia L.

Endivie kadeřavá a eskariol

TP 118/2 ze dne 1.12.2005

Cichorium intybus L.

Čekanka průmyslová

TP 172/2 ze dne 1.12.2005

Cichorium intybus L.

Čekanka pro puky

TP 173/1 ze dne 25.3.2004

Citrullus lanatus (Thumb.) Matsum. et Nakai

Meloun vodní

TP 142/1 ze dne 21.3.2007

Cucumis melo L.

Meloun cukrový

TP 104/2 ze dne 21.3.2007

Cucumis sativus L.

Okurka salátová a okurka nakládačka

TP 61/2 ze dne 13.3.2008

Cucurbita pepo L.

Tykev obecná

TP 119/1 ze dne 25.3.2004

Cynara cardunculus L.

Artyčok a karda

TP 184/2 ze dne 27.2.2013

Daucus carota L.

Mrkev a mrkev krmná

TP 49/3 ze dne 13.3.2008

Foeniculum vulgare Mill.

Fenykl sladký

TP 183/1 ze dne 25.3.2004

Lactuca sativa L.

Salát hlávkový

TP 13/5 ze dne 16.2.2011

Solanum Lycopersicum L.

Rajče

TP 44/4 ze dne 27.2.2013

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Petržel

TP 136/1 ze dne 21.3.2007

Phaseolus coccineus L.

Fazol šarlatový

TP 9/1 ze dne 21.3.2007

Phaseolus vulgaris L.

Fazol obecný keříčkový a fazol obecný pnoucí

TP 12/4 ze dne 27.2.2013

Pisum sativum L. (partim)

Hrách dřeňový, hrách kulatosemenný a hrách cukrový

TP 7/2 ze dne 11.3.2010

Raphanus sativus L.

Ředkvička

TP 64/2 ze dne 27.2.2013

Solanum melongena L.

Lilek vejcoplodý

TP 117/1 ze dne 13.3.2008

Spinacia oleracea L.

Špenát

TP 55/5 ze dne 27.2.2013

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Kozlíček polníček

TP 75/2 ze dne 21.3.2007

Vicia faba L. (partim)

Bob zahradní

TP Broadbean/1 ze dne 25.3.2004

Zea mays L. (partim)

Kukuřice cukrová a kukuřice pukancová

TP 2/3 ze dne 11.3.2010

Znění těchto protokolů je k dispozici na internetových stránkách CPVO (www.cpvo.europa.eu).

PŘÍLOHA II

Seznam druhů uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. b), které musí být v souladu s obecnými zásadami zkoušení Mezinárodní unie pro ochranu nových odrůd rostlin (UPOV)

Vědecký název

Obecný název

Obecná zásada UPOV

Beta vulgaris L.

Mangold

TG/106/4 ze dne 31.3.2004

Brassica rapa L.

Vodnice

TG/37/10 ze dne 4.4.2001

Cichorium intybus L.

Čekanka hlávková

TG/154/3 ze dne 18.10.1996

Cucurbita maxima Duchesne

Tykev velkoplodá

TG/155/4rev. ze dne 28.3.2007 a ze dne 1.4.2009

Rheum rhabarbarum L.

Reveň

TG/62/6 ze dne 24.3.1999

Scorzonera hispanica L.

Hadí mord španělský neboli černý kořen

TG/116/4 ze dne 24.3.2010

Solanum lycopersicum L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. x Solanum peruvianum (L.) Mill.; Solanum lycopersicum L. x Solanum cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg

Podnože rajčat

TG/294/1 ze dne 20.3.2013

Znění těchto obecných zásad je k dispozici na internetových stránkách Mezinárodní unie pro ochranu nových odrůd rostlin (www.upov.int).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU