2013/28/EUSměrnice Komise 2013/28/EU ze dne 17. května 2013 , kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 135, 22.5.2013, s. 14-18 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 17. května 2013 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 11. června 2013 Nabývá účinnosti: 11. června 2013
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.SMĚRNICE KOMISE 2013/28/EU

ze dne 17. května 2013,

kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES ze dne 18. září 2000 o vozidlech s ukončenou životností (1), a zejména na čl. 4 odst. 2 písm. b) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Čl. 4 odst. 2 písm. a) směrnice 2000/53/ES zakazuje použití olova, rtuti, kadmia nebo šestimocného chromu pro materiály a součásti vozidel uvedené na trh po 1. červenci 2003.

(2)

V příloze II ke směrnici 2000/53/ES jsou uvedeny materiály a součásti vozidel vyňaté ze zákazu stanoveného v čl. 4 odst. 2 písm. a) uvedené směrnice. Vozidla uvedená na trh před skončením platnosti dotyčné výjimky a jejich náhradní díly mohou v materiálech a součástech uvedených v příloze II směrnice 2000/53/ES obsahovat olovo, rtuť, kadmium nebo šestimocný chrom.

(3)

Bod 8i) přílohy II stanoví výjimku pro olovo v pájkách v elektrických aplikacích na skle kromě pájení na vrstveném skle, jejíž platnost uplyne dne 1. ledna 2013.

(4)

Posouzení technického a vědeckého pokroku ukázalo, že používání olova v aplikacích, na které se vztahuje bod 8i), je nevyhnutelné, jelikož náhradní řešení ještě nejsou k dispozici.

(5)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 39 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES (2),

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha II směrnice 2000/53/ES se nahrazuje zněním uvedeným v příloze této směrnice.

Článek 2

1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do tří měsíců od jejího vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 17. května 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 269, 21.10.2000, s. 34.

(2)  Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA II

Materiály a součásti vyňaté z opatření uvedených v čl. 4 odst. 2 písm. a)

Materiály a součásti

Rozsah a ukončení platnosti výjimky

Má být označeno nebo umožňovat identifikaci podle čl. 4 odst. 2 písm. b) bodu iv)

Olovo jako legující prvek

1a)

Ocel pro účely strojního obrábění a součásti z oceli kusově žárově pozinkované o obsahu olova do 0,35 % hmotnostních

 

 

1b)

Souvisle pozinkované ocelové plechy obsahující olovo do 0,35 % hmotnostních

Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2016 a náhradní díly pro tato vozidla

 

2a)

Hliník pro účely strojního obrábění obsahující olovo do 2 % hmotnostních

Jako náhradní díly pro vozidla uvedená na trh před 1. červencem 2005

 

2b)

Hliník s obsahem olova do 1,5 % hmotnostních

Jako náhradní díly pro vozidla uvedená na trh před 1. červencem 2008

 

2c)

Hliník s obsahem olova do 0,4 % hmotnostních

 (1)

 

3.

Slitina mědi obsahující až 4 % hmotnostní olova

 (1)

 

4a)

Ložiskové pánve a pouzdra

Jako náhradní díly pro vozidla uvedená na trh před 1. červencem 2008

 

4b)

Ložiskové pánve a pouzdra v motorech, převodových systémech a kompresorech klimatizačních systémů

1. července 2011 a náhradní díly pro vozidla uvedená na trh před 1. červencem 2011

 

Olovo a sloučeniny olova v součástech

5.

Baterie

 (1)

X

6.

Tlumiče kmitů

Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2016 a náhradní díly pro tato vozidla

X

7a)

Vulkanizační činidla a stabilizátory pro elastomery v brzdových hadicích, palivových hadicích, ventilačních hadicích, elastomerových/kovových částech karosérií a uložení motoru

Jako náhradní díly pro vozidla uvedená na trh před 1. červencem 2005

 

7b)

Vulkanizační činidla a stabilizátory pro elastomery v brzdových hadicích, palivových hadicích, ventilačních hadicích, elastomerových/kovových částech karosérií a uložení motoru s obsahem olova do 0,5 % hmotnostních

Jako náhradní díly pro vozidla uvedená na trh před 1. červencem 2006

 

7c)

Pojiva pro elastomery v pohonech s obsahem olova do 0,5 % hmotnostních

Jako náhradní díly pro vozidla uvedená na trh před 1. červencem 2009

 

8a)

Olovo v pájkách k upevnění elektrických a elektronických součástí do elektronické desky s plošnými spoji a olovo v povrchových úpravách na koncovkách součástí jiných než elektrolytické hliníkové kondenzátory, na kontaktních kolících a na elektronických deskách s plošnými spoji

Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2016 a náhradní díly pro tato vozidla

X (2)

8b)

Olovo v pájkách při elektrických aplikacích jiných než je pájení na elektronické desce s plošnými spoji nebo na skle

Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2011 a náhradní díly pro tato vozidla

X (2)

8c)

Olovo v povrchových úpravách na koncovkách elektrolytických hliníkových kondenzátorů

Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2013 a náhradní díly pro tato vozidla

X (2)

8d)

Olovo použité při pájení na skle ve snímačích množství proudícího vzduchu

Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2015 a náhradní díly pro tato vozidla

X (2)

8e)

Olovo v pájkách s vysokým bodem tání (např. slitiny olova obsahující 85 % hmotnostních olova nebo více)

 (3)

X (2)

8f)

Olovo používané ve vyhovujících systémech kolíkových konektorů

 (3)

X (2)

8g)

Olovo v pájkách pro sestavení stabilního elektrického spojení mezi polovodičovým materiálem a nosičem v sadách integrovaných obvodů využívajících technologii „Flip Chip“

 (3)

X (2)

8h)

Olovo v pájkách k připevnění výměníků tepla na tepelnou jímku v soustavách polovodičů vysoké vodivosti s velikostí čipu alespoň 1 cm2 plochy projekce a s jmenovitou hustotou proudu nejméně 1 A/mm2 plochy silikonového čipu

 (3)

X (2)

8i)

Olovo v pájkách v elektrických aplikacích na skle kromě pájení na vrstveném skle

Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2016 a po tomto datu jako náhradní díly pro tato vozidla

X (2)

8j)

Olovo v pájkách k pájení na vrstveném skle

 (3)

X (2)

9.

Ventilová sedla

Jako náhradní díly pro typy motorů vyvinuté před 1. červencem 2003

 

10a)

Elektrické a elektronické součásti obsahující olovo ve skle nebo v keramice, ve skleněné nebo keramické pojivové směsi, ve sklokeramickém materiálu nebo ve sklokeramické pojivové směsi.

Tato výjimka se netýká používání olova:

ve skle v žárovkách a glazuře zapalovacích svíček a

v dielektrických keramických materiálech součástí uvedených v bodu 10b), 10c) a 10d).

 

X (4) (pro součásti jiné než piezoelektrické součásti v motorech)

10b)

Olovo v dielektrických keramických materiálech na bázi PZT (tuhých roztoků oxidu olova, zirkonu a titanu) v kondenzátorech, které jsou součástí integrovaných obvodů nebo diskrétních polovodičů

 

 

10c)

Olovo v dielektrických keramických materiálech v kondenzátorech se jmenovitým střídavým napětím menším než 125 V nebo stejnosměrným napětím menším než 250 V

Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2016 a náhradní díly pro tato vozidla

 

10d)

Olovo v dielektrických keramických materiálech v kondenzátorech kompenzujících odchylky snímačů ultrazvukových sonarových systémů související s teplotou

 (3)

 

11.

Pyrotechnické iniciátory

Vozidla typu schváleného před 1. červencem 2006 a náhradní díly pro tato vozidla

 

12.

Termoelektrické materiály obsahující olovo použité v elektrických zařízeních motorových vozidel za účelem snížení emisí CO2 rekuperací tepla z výfukových plynů

Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2019 a náhradní díly pro tato vozidla

X

Šestimocný chrom

13a)

Protikorozní ochranné vrstvy

Jako náhradní díly pro vozidla uvedená na trh před 1. červencem 2007

 

13b)

Protikorozní ochranné vrstvy u šroubových a maticových spojů pro podvozky

Jako náhradní díly pro vozidla uvedená na trh před 1. červencem 2008

 

14.

Jako antikorozní činidlo v chladicích systémech z uhlíkové oceli v absorpčních ledničkách v obytných přívěsech do 0,75 % hmotnostních v chladicí kapalině s výjimkou případů, kdy je možné použít jiné chladicí technologie (tzn. že jsou k dispozici na trhu pro použití v obytných přívěsech), aniž by to vedlo k negativním dopadům na životní prostředí, zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů

 

X

Rtuť

15a)

Výbojky pro aplikace světlometů

Vozidla typu schváleného před 1. červencem 2012 a náhradní díly pro tato vozidla

X

15b)

Zářivky používané v displejích na přístrojové desce

Vozidla typu schváleného před 1. červencem 2012 a náhradní díly pro tato vozidla

X

Kadmium

16.

Baterie pro elektrická vozidla

Jako náhradní díly pro vozidla uvedená na trh před 31. prosincem 2008

 

Připouští se maximální hodnota koncentrace olova, šestimocného chromu a rtuti do 0,1 % hmotnostních v homogenním materiálu a kadmia do 0,01 % hmotnostních v homogenním materiálu.

Opakované použití součástí vozidel, která jsou k datu ukončení platnosti výjimky již na trhu, se povoluje bez omezení, protože není zahrnuto v čl. 4 odst. 2 písm. a).

Náhradní díly uvedené na trh po 1. červenci 2003, které se používají pro vozidla uvedená na trh před 1. červencem 2003, se vyjímají z ustanovení čl. 4 odst. 2 písm. a) ().


(1)  Tuto výjimku je třeba přezkoumat v roce 2015.

(2)  Demontáž, je-li ve vztahu k položce 10a) překročen průměrný práh 60 g na vozidlo. Pro účely této doložky se neberou v úvahu elektronická zařízení neinstalovaná výrobcem na výrobní lince.

(3)  Tuto výjimku je třeba přezkoumat v roce 2014.

(4)  Demontáž, je-li ve vztahu k položkám 8a) až 8j) překročen průměrný práh 60 g na vozidlo. Pro účely této doložky se neberou v úvahu elektronická zařízení neinstalovaná výrobcem na výrobní lince.

Poznámky:

Připouští se maximální hodnota koncentrace olova, šestimocného chromu a rtuti do 0,1 % hmotnostních v homogenním materiálu a kadmia do 0,01 % hmotnostních v homogenním materiálu.

Opakované použití součástí vozidel, která jsou k datu ukončení platnosti výjimky již na trhu, se povoluje bez omezení, protože není zahrnuto v čl. 4 odst. 2 písm. a).

Náhradní díly uvedené na trh po 1. červenci 2003, které se používají pro vozidla uvedená na trh před 1. červencem 2003, se vyjímají z ustanovení čl. 4 odst. 2 písm. a) ().

(5)  Tato doložka se nevztahuje na závaží pro vyvažování kol, uhlíkové kartáčky pro elektrické motory a brzdová obložení.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU