2013/23/EUSměrnice Rady 2013/23/EU ze dne 13. května 2013 , kterou se v důsledku přistoupení Chorvatské republiky upravují některé směrnice v oblasti finančních služeb

Publikováno: Úř. věst. L 158, 10.6.2013, s. 362-364 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 13. května 2013 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 1. července 2013 Nabývá účinnosti: 1. července 2013
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.SMĚRNICE RADY 2013/23/EU

ze dne 13. května 2013,

kterou se v důsledku přistoupení Chorvatské republiky upravují některé směrnice v oblasti finančních služeb

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na smlouvu o přistoupení Chorvatska, a zejména na čl. 3 odst. 4 této smlouvy,

s ohledem na akt o přistoupení Chorvatska, a zejména na článek 50 tohoto aktu,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V článku 50 aktu o přistoupení Chorvatska je uvedeno, že jestliže akty orgánů přijaté před přistoupením vyžadují v důsledku přistoupení úpravy a jestliže tyto nezbytné úpravy nejsou stanoveny tímto aktem o přistoupení ani jeho přílohami, přijme akty nezbytné k tomuto účelu Rada na návrh Komise kvalifikovanou většinou, pokud původní akt nebyl přijat Komisí.

(2)

V závěrečném aktu konference, v jejímž rámci byla vypracována a přijata smlouva o přistoupení Chorvatska, se uvádí, že vysoké smluvní strany dosáhly politické dohody ohledně souboru úprav aktů přijatých orgány nutných z důvodu přistoupení a vyzývají Radu a Komisi, aby tyto úpravy přijaly před přistoupením, v případě potřeby doplněné a aktualizované s přihlédnutím k vývoji práva Unie.

(3)

Směrnice 73/239/EHS (1), 2002/83/ES (2), 2005/68/ES (3) a 2009/138/ES (4) by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 73/239/EHS, 2002/83/ES, 2005/68/ES a 2009/138/ES se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

1.   Členské státy do dne přistoupení Chorvatska k Unii přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Použijí tyto předpisy ode dne přistoupení Chorvatska k Unii.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost s výhradou vstupu a dnem vstupu smlouvy o přistoupení Chorvatska v platnost.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 13. května 2013.

Za Radu

předseda

S. COVENEY


(1)  První směrnice Rady 73/239/EHS ze dne 24. července 1973 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přístupu k činnosti v přímém pojištění jiném než životním a jejího výkonu (Úř. věst. L 228, 16.8.1973, s. 3).

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/83/ES ze dne 5. listopadu 2002 o životním pojištění (Úř. věst. L 345, 19.12.2002, s. 1).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/68/ES ze dne 16. listopadu 2005 o zajištění (Úř. věst. L 323, 9.12.2005, s. 1).

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1).


PŘÍLOHA

1.

V čl. 8 odst. 1 písm. a) směrnice 73/239/EHS se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

v případě Chorvatské republiky: „dioničko društvo“, „društvo za uzajamno osiguranje“.“

2.

Směrnice 2002/83/ES se mění takto:

a)

v čl. 6 odst. 1 písm. a) se za údaje pro Francouzskou republiku vkládá nová odrážka, která zní:

„—

v případě Chorvatské republiky: „dioničko društvo“, „društvo za uzajamno osiguranje“,“;

b)

v čl. 18 odst. 3 se za pátou odrážku vkládá nová odrážka, která zní:

„—

1. července 2013 pro pojišťovny s povolením v Chorvatsku a“.

3.

V příloze I směrnice 2005/68/ES se za údaje pro Francouzskou republiku vkládá nová odrážka, která zní:

„—

v případě Chorvatské republiky: „dioničko društvo“,“.

4.

Směrnice 2009/138/ES se mění takto:

a)

v čl. 73 odst. 5 prvním podostavci se vkládá nové písmeno, které zní:

„ea)

dne 1. července 2013 pro pojišťovny s povolením v Chorvatsku;“

b)

příloha III se mění takto:

i)

v oddíle A se vkládá nový bod, který zní:

„10a.

v případě Chorvatské republiky: „dioničko društvo“, „društvo za uzajamno osiguranje“;“

ii)

v oddíle B se vkládá nový bod, který zní:

„10a.

v případě Chorvatské republiky: „dioničko društvo“, „društvo za uzajamno osiguranje“;“

iii)

v oddíle C se vkládá nový bod, který zní:

„10a.

v případě Chorvatské republiky: „dioničko društvo“;“.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU