2013/22/EUSměrnice Rady 2013/22/EU ze dne 13. května 2013 , kterou se v důsledku přistoupení Chorvatské republiky upravují některé směrnice v oblasti dopravní politiky

Publikováno: Úř. věst. L 158, 10.6.2013, s. 356-361 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 13. května 2013 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 1. července 2013 Nabývá účinnosti: 1. července 2013
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.SMĚRNICE RADY 2013/22/EU

ze dne 13. května 2013,

kterou se v důsledku přistoupení Chorvatské republiky upravují některé směrnice v oblasti dopravní politiky

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na smlouvu o přistoupení Chorvatska, a zejména na čl. 3 odst. 4 této smlouvy,

s ohledem na akt o přistoupení Chorvatska, a zejména na článek 50 tohoto aktu,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V článku 50 aktu o přistoupení Chorvatska je uvedeno, že jestliže akty orgánů přijaté před přistoupením vyžadují v důsledku přistoupení úpravy a jestliže tyto nezbytné úpravy nejsou stanoveny tímto aktem o přistoupení ani jeho přílohami, přijme akty nezbytné k tomuto účelu Rada na návrh Komise kvalifikovanou většinou, pokud původní akt nebyl přijat Komisí.

(2)

V závěrečném aktu konference, v jejímž rámci byla vypracována a přijata smlouva o přistoupení Chorvatska, se uvádí, že vysoké smluvní strany dosáhly politické dohody ohledně souboru úprav aktů přijatých orgány nutných z důvodu přistoupení a vyzývají Radu a Komisi, aby tyto úpravy přijaly před přistoupením, v případě potřeby doplněné a aktualizované s přihlédnutím k vývoji práva Unie.

(3)

Směrnice, 91/672/EHS (1), 92/106/EHS (2), 1999/37/ES (3), 1999/62/ES (4), 2003/59/ES (5), 2006/87/ES (6) a 2006/126/ES (7) by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 91/672/EHS, 92/106/EHS, 1999/37/ES, 1999/62/ES, 2003/59/ES, 2006/87/ES a 2006/126/ES se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

1.   Členské státy do dne přistoupení Chorvatska k Unii přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Použijí tyto předpisy ode dne přistoupení Chorvatska k Unii.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost s výhradou vstupu a dnem vstupu smlouvy o přistoupení Chorvatska v platnost.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 13. května 2013.

Za Radu

předseda

S. COVENEY


(1)  Směrnice Rady 91/672/EHS ze dne 16. prosince 1991 o vzájemném uznávání národních osvědčení vůdců plavidel pro přepravu zboží a cestujících po vnitrozemských vodních cestách (Úř. věst. L 373, 31.12.1991, s. 29).

(2)  Směrnice Rady 92/106/EHS ze dne 7. prosince 1992 o zavedení společných pravidel pro určité druhy kombinované přepravy zboží mezi členskými státy (Úř. věst. L 368, 17.12.1992, s. 38).

(3)  Směrnice Rady 1999/37/ES ze dne 29. dubna 1999 o registračních dokladech vozidel (Úř. věst. L 138, 1.6.1999, s. 57).

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/62/ES ze dne 17. června 1999 o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly (Úř. věst. L 187, 20.7.1999, s. 42).

(5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/59/ES ze dne 15. července 2003 o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu (Úř. věst. L 226, 10.9.2003, s. 4).

(6)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES ze dne 12. prosince 2006, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby (Úř. věst. L 389, 30.12.2006, s. 1).

(7)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES ze dne 20. prosince 2006 o řidičských průkazech (Úř. věst. L 403, 30.12.2006, s. 18).


PŘÍLOHA

DOPRAVNÍ POLITIKA

ČÁST A

SILNIČNÍ DOPRAVA

1.

V čl. 6 odst. 3 směrnice 92/106/EHS se v seznamu za údaje pro Francii vkládají tyto údaje:

„—

Chorvatsko:

godišnja naknada za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila;“.

2.

Směrnice 1999/37/ESse mění takto:

a)

Příloha I se mění takto:

i)

v bodě II.4 se v druhé odrážce v seznamu za údaj pro Francii vkládá tento údaj:

„HR

:

Chorvatsko“;

ii)

v bodě III.1 části A písm. b) se v seznamu za údaj pro Francii vkládá tento údaj:

„HR

Chorvatsko“.

b)

Příloha II se mění takto:

i)

v bodě II.4 se v druhé odrážce za údaj pro Francii vkládá tento údaj:

„HR

:

Chorvatsko“;

ii)

v bodě III.1 části A písm. b) se v seznamu za údaj pro Francii vkládá tento údaj:

„HR

Chorvatsko“.

3.

V čl. 3 odst. 1 směrnice 1999/62/ES se v seznamu za údaje pro Francii vkládají tyto údaje:

„—

Chorvatsko:

godišnja naknada za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i

priključnih vozila,“.

4.

Bod 2 přílohy II směrnice 2003/59/ES se mění takto:

a)

vpísmeni c) za slovy „strana 1 obsahuje“ se v seznamu za údaje pro Francii vkládá tento údaj:

„HR

:

Chorvatsko“;

b)

v písmeni e) se za slova „cárta cáilíochta tiomána“ vkládají tato slova:

„kvalifikacijska kartica vozača“;

c)

v písmeni b) za slovy „strana 2 obsahuje:“ nahrazuje druhý pododstavec tímto:

„Pokud si členský stát přeje provést tyto záznamy v národním jazyce jiném než v jednom z těchto jazyků: angličtině, bulharštině, češtině, dánštině, estonštině, finštině francouzštině, chorvatštině, italštině, litevštině, lotyštině maďarštině, maltštině, němčině, nizozemštině, polštině, portugalštině, rumunštině, řečtině slovenštině, slovinštině, španělštině nebo švédštině, vypracuje dvojjazyčnou verzi průkazu, ve které použije jeden z výše uvedených jazyků, aniž jsou dotčena ostatní ustanovení této přílohy.“

5.

Bod 3 přílohy I směrnice 2006/126/ES se mění takto:

a)

v písmeni c) za slovy „Strana 1 obsahuje“ se za údaje pro Francii vkládají tyto údaje:

„HR

:

Chorvatsko“;

b)

v písmeni e) za slovy „Strana 1 obsahuje“ se za slova „Ceadúas Tiomána“ vkládají tato slova:

„Vozačka dozvola“;

c)

v písmeni b) za slovy „Strana 2 obsahuje“ se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Pokud si členský stát přeje tyto záznamy provést v národním jazyce jiném než v jednom z těchto jazyků: angličtině, bulharštině, češtině, dánštině, estonštině, finštině, francouzštině, chorvatštině, italštině, litevštině, lotyštině, maltštině, maďarštině, němčině, nizozemštině, polštině, portugalštině, rumunštině, slovenštině, slovinštině, španělštině nebo švédštině vypracuje dvojjazyčnou verzi průkazu, ve které použije jeden z výše uvedených jazyků, aniž jsou dotčena ostatní ustanovení této přílohy;“.

ČÁST B

DOPRAVA PO VNITROZEMSKÝCH VODNÍCH CESTÁCH

1.

V příloze I směrnice 91/672/EHS se v části „SKUPINA B“ doplňují tyto údaje:

„Chorvatská republika:

Svjedodžba o stručnoj osposobljenosti/Befähigungszeugnis

Zapovjednik - vrsta A/Schiffsführer – Klasse A

(Osvědčení způsobilosti – Vůdce plavidla typu A)

Svjedodžba o stručnoj osposobljenosti/Befähigungszeugnis

Zapovjednik - vrsta B/Schiffsführer – Klasse B

(Osvědčení způsobilosti – Vůdce plavidla typu B)

(v souladu s výnosem o profesním zařazení a profesních kvalifikacích vůdců plavidel, úřední věstník č. 73/09).“

2.

Směrnice 2006/87/ES se mění takto:

a)

Příloha I se mění takto:

i)

v kapitole 2 se pro zónu 3 za údaje pro Francouzskou republiku vkládají tyto údaje:

„Chorvatská republika

Řeka Dunaj: od říčního km 1 295,5 do říčního km 1 433

Řeka Dráva: od říčního km 0 do říčního km 198,6

Řeka Sáva: od říčního km 211 do říčního km 594

Řeka Kupa: od říčního km 0 do říčního km 5,9

Řeka Una: od říčního km 0 do říčního km 15“;

ii)

v kapitole 3 se pro zónu 4 za údaje pro Francouzskou republiku vkládají tyto údaje:

„Chorvatská republika

Všechny ostatní vodní cesty neuvedené v seznamu pro zónu 3“.

b)

V části IV oddílu 1 dodatku VI přílohy II se v seznamu v bodě 1 za údaje pro Irsko vkládají tyto údaje:

„25 pro Chorvatsko“.

c)

Příloha IX se mění takto:

i)

v čl. 7 bodu 2 části I se v seznamu za údaje pro Irsko vkládají tyto údaje:

„25= Chorvatsko“;

ii)

v článku 1.06 bodě 2 části II se v seznamu za údaje pro Irsko vkládají tyto údaje:

„25= Chorvatsko“;

iii)

část V mění takto:

tabulka v bodě 1 se nahrazuje tímto:

„Země

Název

Adresa

Telefon

E-mailová adresa

Belgie

 

 

 

 

Bulharsko

 

 

 

 

Dánsko

 

 

 

 

Německo

 

 

 

 

Estonsko

 

 

 

 

Finsko

 

 

 

 

Francie

 

 

 

 

Řecko

 

 

 

 

Itálie

 

 

 

 

Irsko

 

 

 

 

Chorvatsko

 

 

 

 

Lotyšsko

 

 

 

 

Litva

 

 

 

 

Lucembursko

 

 

 

 

Malta

 

 

 

 

Nizozemsko

 

 

 

 

Rakousko

 

 

 

 

Polsko

 

 

 

 

Portugalsko

 

 

 

 

Rumunsko

 

 

 

 

švédsko

 

 

 

 

Švýcarsko

 

 

 

 

Španělsko

 

 

 

 

Slovensko

 

 

 

 

Slovinsko

 

 

 

 

Česká republika

 

 

 

 

Maďarsko

 

 

 

 

Spojené království

 

 

 

 

Kypr

 

 

 

 

Pokud není uveden žádný orgán, příslušná země nestanovila žádný příslušný orgán.“;

v bodě 4 se za údaje pro Irsko vkládají tyto údaje:

„Chorvatsko

Číslo položky

Název

Adresa

Telefon

E-mailová adresa

Pokud není uvedena žádná schválená firma, nejsou v této zemi firmy schvalovány.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU