2013/13/EUSměrnice Rady 2013/13/EU ze dne 13. května 2013 , kterou se v důsledku přistoupení Chorvatské republiky upravují některé směrnice v oblasti daní

Publikováno: Úř. věst. L 141, 28.5.2013, s. 30-31 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 13. května 2013 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 1. července 2013 Nabývá účinnosti: 1. července 2013
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.SMĚRNICE RADY 2013/13/EU

ze dne 13. května 2013,

kterou se v důsledku přistoupení Chorvatské republiky upravují některé směrnice v oblasti daní

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na smlouvu o přistoupení Chorvatska, a zejména na čl. 3 odst. 4 této smlouvy,

s ohledem na akt o přistoupení Chorvatska, a zejména na článek 50 tohoto aktu,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V článku 50 aktu o přistoupení Chorvatska je uvedeno, že jestliže akty orgánů přijaté před přistoupením vyžadují v důsledku přistoupení úpravy a jestliže tyto nezbytné úpravy nejsou stanoveny tímto aktem o přistoupení ani jeho přílohami, přijme akty nezbytné k tomuto účelu Rada na návrh Komise kvalifikovanou většinou, pokud původní akt nebyl přijat Komisí.

(2)

V závěrečném aktu konference, v jejímž rámci byla vypracována a přijata smlouva o přistoupení Chorvatska, se uvádí, že vysoké smluvní strany dosáhly politické dohody ohledně souboru úprav aktů přijatých orgány nutných z důvodu přistoupení a vyzývají Radu a Komisi, aby tyto úpravy přijaly před přistoupením, v případě potřeby doplněné a aktualizované s přihlédnutím k vývoji práva Unie.

(3)

Směrnice 83/182/EHS (1), 2003/49/ES (2), 2008/7/ES (3), 2009/133/ES (4) a 2011/96/EU (5) by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 83/182/EHS, 2003/49/ES, 2008/7/ES, 2009/133/ES a 2011/96/EU se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

1.   Členské státy do dne přistoupení Chorvatska k Unii přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Použijí tyto předpisy ode dne přistoupení Chorvatska k Unii.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost s výhradou vstupu a dnem vstupu smlouvy o přistoupení Chorvatska v platnost.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 13. května 2013.

Za Radu

předseda

S. COVENEY


(1)  Směrnice Rady 83/182/EHS ze dne 28. března 1983 o osvobození od daní, které platí v rámci Společenství pro dočasný dovoz některých dopravních prostředků (Úř. věst. L 105, 23.4.1983, s. 59).

(2)  Směrnice Rady 2003/49/ES ze dne 3. června 2003 o společném systému zdanění úroků a licenčních poplatků mezi přidruženými společnostmi z různých členských států (Úř. věst. L 157, 26.6.2003, s. 49).

(3)  Směrnice Rady 2008/7/ES ze dne 12. února 2008 o nepřímých daních z kapitálových vkladů (Úř. věst. L 46, 21.2.2008, s. 11).

(4)  Směrnice Rady 2009/133/ES ze dne 19. října 2009 o společném systému zdanění při fúzích, rozděleních, částečných rozděleních, převodech aktiv a výměně akcií týkajících se společností z různých členských států a při přemístění sídla evropské společnosti nebo evropské družstevní společnosti mezi členskými státy (Úř. věst. L 310, 25.11.2009, s. 34).

(5)  Směrnice Rady 2011/96/EU ze dne 30. listopadu 2011 o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států (Úř. věst. L 345, 29.12.2011, s. 8).


PŘÍLOHA

1.

V příloze směrnice 83/182/EHS se doplňují tyto údaje:

„CHORVATSKO

poseban porez na motorna vozila (Zakon o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine broj 15/13)“.

2.

Směrnice 2003/49/ES se mění takto:

a)

v čl. 3 písm. a) bodě iii) se za údaje pro Francii vkládá nová odrážka, která zní:

„—

porez na dobit v Chorvatsku,“;

b)

v příloze se doplňuje nové písmeno, které zní:

„z)

společnosti podle chorvatského práva nazvané: „dioničko društvo“, „društvo s ograničenom odgovornošću“ a jiné společnosti založené podle chorvatského práva, které podléhají chorvatské dani ze zisku“.

3.

V příloze I směrnice 2008/7/ES se vkládá nový bod, který zní:

„11a.

Společnosti podle chorvatského práva nazvané:

i)

dioničko društvo,

ii)

društvo s ograničenom odgovornošću.“

4.

Příloha I směrnice 2009/133/ES se mění takto:

a)

v části A se vkládá nové písmeno, které zní:

„ka)

společnosti podle chorvatského práva nazvané: „dioničko društvo“, „društvo s ograničenom odgovornošću“ a jiné společnosti založené podle chorvatského práva, které podléhají chorvatské dani ze zisku;“;

b)

v části B se za údaje pro Francii vkládájí tyto údaje:

„—

porez na dobit v Chorvatsku,“.

5.

Příloha I směrnice 2011/96/EU se mění takto:

a)

v části A se vkládá nové písmeno, které zní:

„ka)

společnosti podle chorvatského práva nazvané: „dioničko društvo“, „društvo s ograničenom odgovornošću“ a jiné společnosti založené podle chorvatského práva, které podléhají chorvatské dani ze zisku;“

b)

v části B se za údaje pro Francii vkládájí tyto údaje:

„—

porez na dobit v Chorvatsku,“.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU