2013/187/EU2013/187/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 18. dubna 2013 , kterým se mění rozhodnutí 2005/1/ES, kterým se schvalují metody třídění jatečně upravených těl prasat v České republice, pokud jde o vzorce používané u povolených metod a o obchodní úpravu těchto jatečně upravených těl (oznámeno pod číslem C(2013) 2037)

Publikováno: Úř. věst. L 111, 23.4.2013, s. 103-106 Druh předpisu: Prováděcí rozhodnutí
Přijato: 18. dubna 2013 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 22. dubna 2013 Nabývá účinnosti: 1. července 2013
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 18. dubna 2013,

kterým se mění rozhodnutí 2005/1/ES, kterým se schvalují metody třídění jatečně upravených těl prasat v České republice, pokud jde o vzorce používané u povolených metod a o obchodní úpravu těchto jatečně upravených těl

(oznámeno pod číslem C(2013) 2037)

(Pouze české znění je závazné)

(2013/187/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (1), a zejména na čl. 43 písm. m) ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím Komise 2005/1/ES (2) se v České republice povolilo šest metod třídění jatečně upravených těl prasat.

(2)

Vzhledem ke změnám v populaci prasat v České republice lze u současné populace jatečných prasat očekávat vyšší podíl libového masa. Je proto nezbytné upravit vzorce používané u povolených metod.

(3)

Česká republika požádala Komisi, aby povolila nahrazení vzorců používaných u třídění jatečně upravených těl prasat na jejím území, a předložila podrobný popis pokusné disekce s uvedením zásad, na nichž jsou uvedené vzorce založeny, výsledků pokusné disekce a rovnic použitých pro vyhodnocení procentního podílu libového masa v protokolu stanoveném v čl. 23 odst. 4 nařízení Komise (ES) č. 1249/2008 ze dne 10. prosince 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro zavádění klasifikačních stupnic Společenství pro jatečně upravená těla skotu, prasat a ovcí a pro ohlašování jejich cen (3).

(4)

Z vyhodnocení uvedené žádosti vyplývá, že podmínky pro povolení dotyčných nových vzorců jsou splněny. Proto by tyto vzorce měly být v České republice povoleny.

(5)

Česká republika požádala Komisi, aby směla stanovit obchodní úpravu jatečně upravených těl prasat odlišnou od standardní obchodní úpravy vymezené v příloze V části B bodu III prvním pododstavci nařízení (ES) č. 1234/2007.

(6)

V souladu s přílohou V částí B bodu III druhým pododstavcem nařízení (ES) č. 1234/2007 lze členským státům povolit, aby stanovily obchodní úpravu jatečně upravených těl prasat odlišnou od standardní obchodní úpravy vymezené v prvním pododstavci uvedeného bodu, jestliže se běžná obchodní praxe na jejich území liší od dané standardní obchodní úpravy. Česká republika v žádosti uvedla, že na jejím území je v rámci obchodní praxe možné předkládat jatečně upravená těla bez uší a s ponecháním plstního sádla. Tyto obchodní úpravy, které se liší od standardní obchodní úpravy, by proto měly být v České republice povoleny.

(7)

Aby se stanovily záznamy cen jatečně upravených těl prasat na srovnatelném základě, je třeba zohlednit tuto odlišnou obchodní úpravu tak, že se přizpůsobí hmotnost zaznamenaná v těchto případech oproti hmotnosti u standardní obchodní úpravy.

(8)

Rozhodnutí 2005/1/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(9)

Změny přístroje nebo metod třídění by neměly být povoleny, ledaže jsou výslovně schváleny prováděcím rozhodnutím Komise.

(10)

S ohledem na technické okolnosti při zavádění nových vzorců a nových rovnic se vzorce používané u povolených metod pro třídění jatečně upravených těl prasat povolené tímto rozhodnutím použijí ode dne 1. července 2013.

(11)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2005/1/ES se mění takto:

1)

V článku 1 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Pokud jde o přístroje „Utra FOM 300“ a „Ultra-sound IS-D-05“, je stanoveno, že po ukončení postupu měření musí být možné na jatečně upraveném těle zjistit, že hodnoty měření P2 byly přístrojem naměřeny na místě uvedeném v bodě 3 části 4 přílohy a v bodě 3 části 5 přílohy. Odpovídající označení místa měření musí být provedeno zároveň s postupem měření.“

2)

Článek 1a se nahrazuje tímto:

„Článek 1a

Odchylně od standardní obchodní úpravy stanovené v příloze V části B bodu III prvním pododstavci nařízení (ES) č. 1234/2007 mohou být jatečně upravená těla prasat v České republice předkládána:

a)

bez uší; uši se odstraní před vážením a klasifikací. V případě této obchodní úpravy se zaznamenaná hmotnost jatečně upraveného těla za tepla přizpůsobí podle tohoto vzorce:

Formula, a

b)

aniž se před vážením a klasifikací odstraní plstní sádlo. V případě této obchodní úpravy se zaznamenaná hmotnost jatečně upraveného těla za tepla přizpůsobí podle tohoto vzorce:

Formula, a

c)

aniž se odstraní plstní sádlo a bez uší; uši se odstraní před vážením a klasifikací. V případě této obchodní úpravy se zaznamenaná hmotnost jatečně upraveného těla za tepla přizpůsobí podle tohoto vzorce:

Formula. “

3)

Článek 2 se nahrazuje tímto:

„Článek 2

Změny schválených přístrojů nebo schválených metod třídění se nepovolují, ledaže jsou uvedené změny výslovně schváleny prováděcím rozhodnutím Komise.“

4)

Příloha se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. července 2013.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno České republice.

V Bruselu dne 18. dubna 2013.

Za Komisi

Dacian CIOLO?

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 1, 4.1.2005, s. 8.

(3)  Úř. věst. L 337, 16.12.2008, s. 3.


PŘÍLOHA

Příloha rozhodnutí 2005/1/ES se mění takto:

1)

V části I (Zwei-Punkte-Messverfahren (ZP)) se bod 2 nahrazuje tímto:

„2.

Podíl libového masa v jatečně upraveném těle se vypočítá podle tohoto vzorce:

Formula

kde:

?

odhadované procento libového masa v jatečně upraveném těle,

S

naměřená tloušťka tuku, měřeno posuvným měřítkem – minimální tloušťka tuku (včetně kůže) viditelného na řezu podélné osy jatečně upraveného těla, který pokrývá musculus gluteus medius (mm),

M

naměřená tloušťka masa, měřeno posuvným měřítkem na nejkratším spoji mezi předním (kraniálním) koncem svalu musculus gluteus medius a horním (dorzálním) okrajem páteřního kanálu (mm).

Vzorec je platný pro jatečně upravená těla vážící mezi 60 až 120 kilogramy.“

2)

V části 2 (Fat-O-Meater (FOM)) se bod 3 nahrazuje tímto:

„3.

Podíl libového masa v jatečně upraveném těle se vypočítá podle tohoto vzorce:

Formula

kde:

?

odhadované procento libového masa v jatečně upraveném těle,

S

tloušťka hřbetního sádla (včetně kůže) v milimetrech, měřeno 6,5 cm od podélné osy jatečně upraveného těla mezi druhým a třetím posledním žebrem,

M

tloušťka svalu v milimetrech, měřeno ve stejné době a na stejném místě jako u S.

Vzorec je platný pro jatečně upravená těla vážící mezi 60 až 120 kilogramy.“

3)

V části 3 (Hennessy Grading Probe (HGP 4)) se bod 3 nahrazuje tímto:

„3.

Podíl libového masa v jatečně upraveném těle se vypočítá podle tohoto vzorce:

Formula

kde:

?

odhadované procento libového masa v jatečně upraveném těle,

S

tloušťka hřbetního sádla (včetně kůže) v milimetrech, měřeno 7 cm od podélné osy jatečně upraveného těla, mezi třetím a čtvrtým posledním žebrem,

M

tloušťka svalu v milimetrech, měřeno ve stejné době a na stejném místě jako u S.

Vzorec je platný pro jatečně upravená těla vážící mezi 60 až 120 kilogramy.“

4)

V části 4 (Ultra-FOM 300) se bod 3 nahrazuje tímto:

„3.

Obsah libového masa jatečně upraveného těla se vypočítá podle tohoto vzorce:

Formula

kde:

?

odhadované procento libového masa v jatečně upraveném těle,

S

tloušťka hřbetního sádla (včetně kůže) v milimetrech, měřeno 7 cm od podélné osy jatečně upraveného těla, mezi druhým a třetím posledním žebrem (měření známé jako „P2“),

M

tloušťka svalu v milimetrech, měřeno ve stejné době a na stejném místě jako u S.

Vzorec je platný pro jatečně upravená těla vážící mezi 60 až 120 kilogramy.“

5)

V části 5 (Ultra-sound IS-D-05) se bod 3 nahrazuje tímto:

„3.

Podíl libového masa v jatečně upraveném těle se vypočítá podle tohoto vzorce:

Formula

kde:

?

odhadované procento libového masa v jatečně upraveném těle,

S

tloušťka hřbetního sádla (včetně kůže) v milimetrech, měřeno 7 cm od podélné osy jatečně upraveného těla, mezi druhým a třetím posledním žebrem (měření známé jako „P2“),

M

tloušťka svalu v milimetrech, měřeno ve stejné době a na stejném místě jako u S.

Vzorec je platný pro jatečně upravená těla vážící mezi 60 až 120 kilogramy.“

6)

V části 6 (Needle IS-D-15) se bod 3 nahrazuje tímto:

„3.

Podíl libového masa v jatečně upraveném těle se vypočítá podle tohoto vzorce:

Formula

kde:

?

odhadované procento libového masa v jatečně upraveném těle,

S

tloušťka hřbetního sádla (včetně kůže) v milimetrech, měřeno 7,5 cm od podélné osy jatečně upraveného těla, mezi druhým a třetím posledním žebrem,

M

tloušťka svalu v milimetrech, měřeno ve stejné době a na stejném místě jako u S.

Vzorec je platný pro jatečně upravená těla vážící mezi 60 až 120 kilogramy.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU