(EU) č. 1263/2012Nařízení Rady (EU) č. 1263/2012 ze dne 21. prosince 2012 , kterým se mění nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu

Publikováno: Úř. věst. L 356, 22.12.2012, s. 34-54 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 21. prosince 2012 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 23. prosince 2012 Nabývá účinnosti: 23. prosince 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 1263/2012

ze dne 21. prosince 2012,

kterým se mění nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,

s ohledem na společný postoj 2010/413/SZBP ze dne 26. července 2010 o omezujících opatřeních vůči Íránu (1),

s ohledem na společné návrhy vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením (EU) č. 267/2012 (2) ze dne 23. března 2012 se provádí opatření upravená v rozhodnutí 2010/413/SZBP. Rada dne 15. října 2012 přijala rozhodnutí 2012/635/SZBP (3), kterým se mění rozhodnutí 2010/413/SZBP a stanoví dodatečná omezující opatření vůči Íránu.

(2)

Tato dodatečná omezující opatření zahrnují zejména zákaz vývozu klíčových námořních zařízení a technologií pro stavbu, údržbu a přestavbu lodí. Kromě toho by měl být zakázán obchod s grafitem, surovými či polozpracovanými kovy, jako je hliník a ocel, a softwarem pro určité průmyslové procesy.

(3)

Dodatečná omezující opatření zahrnují rovněž zákaz dovozu, nákupu nebo přepravy íránského zemního plynu. Účinné provádění tohoto zákazu se neobejde bez přijetí opatření zakazujících výměny zemního plynu, u kterých je známo nebo u kterých existují dostatečné důvody k domněnce, že zvyšují vývoz zemního plynu z Íránu při obcházení zákazu. Zákaz dovozů zemního plynu by se neměl vztahovat na smlouvy naplňované využíváním plynovodu přímo napojeného na síť Unie pro přepravu zemního plynu, která nedisponuje vstupem, který je určený k usnadnění nákupu nebo zvýšení dovozu zemního plynu pocházejícího z Íránu.

(4)

Rozhodnutí 2012/635/SZBP požaduje přezkum restriktivních opatření týkajících se zboží a technologií dvojího užití uvedených v příloze I nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití (4) tak, aby byly zahrnuty určité položky části 2 kategorie 5, které by mohly být důležité pro průmyslová odvětví přímo či nepřímo ovládaná islámskými revolučními gardami nebo pro jaderný a vojenský program Íránu či pro jeho program balistických raket, a aby byla zohledněna potřeba vyhnout se nezamýšleným dopadům na civilní obyvatelstvo v Íránu.

(5)

V zájmu zajištění účinného provádění zákazu prodeje, dodávek, předávání nebo vývozu do Íránu dalšího klíčového zařízení a technologií, jež by mohly být využity v klíčových průmyslových odvětvích ropy a zemního plynu a petrochemického průmyslu, by měl být k dispozici dodatečný seznam tohoto klíčového zařízení a technologií.

(6)

Ze stejného důvodu by měly být k dispozici seznamy položek, které podléhají omezení obchodu se zemním plynem, grafitem, surovými či polozpracovanými kovy, jako je hliník a ocel, a softwarem pro určité průmyslové procesy.

(7)

Rozhodnutím 2012/635/SZBP se rovněž zakazují transakce mezi unijními a íránskými bankami a finančními institucemi, pokud nebyly předem povoleny příslušným členským státem.

(8)

Rozhodnutím 2012/635/SZBP se dále zakazuje poskytování služeb označování vlajkou a klasifikace pro íránské ropné tankery a nákladní plavidla, jakož i služby týkající se dodávek plavidel určených pro přepravu či uskladnění ropy a petrochemických produktů íránským osobám nebo subjektům či jiným osobám a subjektům za účelem přepravy nebo uskladnění íránské ropy a petrochemických produktů.

(9)

Pro ochranu životního prostředí a zdraví a bezpečnosti pracovníků je nutné stanovit, aby příslušné orgány členských států mohly učinit opatření, které považují za nutné pro respektování právních závazků týkajících se zdraví a bezpečnosti pracovníků a životního prostředí. V naléhavých případech by měl mít členský stát možnost učinit opatření bez předchozího oznámení za předpokladu, že členské státy a Komisi uvědomí co nejdříve poté.

(10)

Pokud členský stát vydal určené osobě, subjektu či orgánu povolení na zapojení se do činností souvisejících s těžbou uhlovodíků předtím, než tato osoba, subjekt či orgán byl určen, příslušný orgán tohoto členského státu může povolit odchylku od určitých zákazů upravených v nařízení (EU) č. 267/2012, pokud je tato odchylka potřebná k zamezení nebo k sanaci poškození životního prostředí nebo trvalého poškození hodnoty povolení.

(11)

Tato opatření spadají do oblasti působnosti Smlouvy, a k jejich provádění je tedy nezbytné regulační opatření na úrovni Unie, zejména proto, aby bylo možné zajistit jejich jednotné uplatňování hospodářskými subjekty ve všech členských státech.

(12)

Nařízení (EU) č. 267/2012 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 267/2012 se mění takto:

1)

Článek 2 se mění takto:

a)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Příloha I obsahuje zboží a technologie, včetně softwaru, které jsou zbožím nebo technologiemi dvojího užití definovanými v nařízení (ES) č. 428/2009, s výjimkou zboží a technologií definovaných v části A přílohy I tohoto nařízení.“

b)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„2a.   Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi do čtyř týdnů o povoleních udělených v souladu s nařízením (ES) č. 428/2009, pokud jde o zboží a technologie uvedené v části A přílohy I tohoto nařízení.“

2)

V článku 6 se doplňují nová písmena, která znějí:

„d)

do 15. dubna 2013 plnění smluv uzavřených před 22. prosincem 2012, které se týkají prodeje, dodávek, převodu nebo vývozu zboží a technologií uvedených v části C přílohy I tohoto nařízení nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění uvedených smluv;

e)

do 15. dubna 2013 plnění smluv uzavřených před 22. prosincem 2012, které se týkají poskytování technické pomoci nebo financování či finanční pomoci související se zbožím a technologiemi uvedenými v části C přílohy I tohoto nařízení.“

Pokud jde o písmeno d), dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi do čtyř týdnů o povoleních udělených v souladu s nařízením (ES) č. 428/2009.

3)

Článek 8 se nahrazuje tímto:

„Článek 8

1.   Zakazuje se přímo či nepřímo prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet klíčové zařízení nebo technologie uvedené v přílohách VI a VIA jakékoli íránské osobě, subjektu či orgánu nebo pro použití v Íránu.

2.   Přílohy VI a VIA obsahují klíčové zařízení a technologie pro tyto klíčové obory íránského odvětví ropy a zemního plynu:

a)

průzkum zaměřený na surovou ropu a zemní plyn,

b)

těžba surové ropy a zemního plynu,

c)

rafinace,

d)

zkapalňování zemního plynu.

3.   Přílohy VI a VIA obsahují rovněž klíčové vybavení a technologie pro petrochemický průmysl v Íránu.

4.   Přílohy VI a VIA nezahrnují položky uvedené ve společném vojenském seznamu nebo v přílohách I, II nebo III.“

4)

Článek 9 se nahrazuje tímto:

„Článek 9

Zakazuje se:

a)

přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc nebo zprostředkovatelské služby související s klíčovým zařízením a technologiemi, které jsou uvedeny v přílohách VI a VIA, nebo s poskytováním, výrobou, údržbou a používáním zboží uvedeného v přílohách VI a VIA jakékoli íránské osobě, subjektu či orgánu nebo pro použití v Íránu;

b)

přímo či nepřímo poskytovat financování nebo finanční pomoc v souvislosti s klíčovým zařízením a technologiemi uvedenými v přílohách VI a VIA jakékoli íránské osobě, subjektu či orgánu nebo pro použití v Íránu.“

5)

Článek 10 se nahrazuje tímto:

„Článek 10

1.   Zákazy uvedené v článcích 8 a 9 se nevztahují:

a)

do 15. dubna 2013 na provádění operací vyžadovaných na základě obchodní smlouvy uzavřené před 27. říjnem 2010 týkající se klíčového zařízení a technologií souvisejících s průzkumem zaměřeným na ropu a zemní plyn, těžbou ropy a zemního plynu, rafinací nebo zkapalňováním zemního plynu, jak je uvedeno v příloze VI, nebo doplňkových smluv nezbytných k plnění takových smluv nebo na základě smlouvy či dohody uzavřené před 26. červencem 2010 a týkající se investic v Íránu uskutečněných před 26. červencem 2010, ani nebrání splnění z nich vyplývajících závazků;

b)

do 15. dubna 2013 na provádění operací vyžadovaných na základě obchodní smlouvy uzavřené před 24. březnem 2012 týkající se klíčového zařízení a technologií pro petrochemický průmysl uvedených v příloze VI nebo doplňkových smluv nezbytných k plnění takových smluv nebo na základě smlouvy či dohody uzavřené před 23. lednem 2012 a týkající se investic v Íránu uskutečněných před 23. lednem 2012, ani nebrání splnění z nich vyplývajících závazků;

c)

do 15. dubna 2013 na provádění operací vyžadovaných na základě obchodní smlouvy uzavřené před 16. říjnem 2012 týkající se klíčového zařízení a technologií souvisejících s průzkumem zaměřeným na ropu a zemní plyn, těžbou ropy a zemního plynu, rafinací nebo zkapalňováním zemního plynu, jak je uvedeno v příloze VIA, a týkající se investic v Íránu do průzkumu zaměřeného na surovou ropu a zemní plyn, těžby ropy a zemního plynu, rafinace nebo zkapalňování zemního plynu uskutečněných před 26. červencem 2010 nebo týkající se investic v Íránu do petrochemického průmyslu uskutečněných před 23. lednem 2012, ani nebrání splnění z nich vyplývajících závazků; nebo

d)

na poskytování technické pomoci výhradně za účelem instalace zařízení nebo technologií dodaných v souladu s písmeny a), b) a c),

za předpokladu, že fyzická nebo právnická osoba, subjekt či orgán, který se hodlá zapojit do takových operací nebo při takových operacích poskytnout pomoc, oznámí danou operaci nebo pomoc příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 20 pracovních dnů předem.

2.   Zákazy v článcích 8 a 9 není dotčeno plnění povinností vyplývajících ze smluv uvedených v čl. 12 odst. 1 písm. b) a čl. 14 odst. 1 písm. b) za předpokladu, že tyto povinnosti vyplývají ze smluv o poskytování služeb nebo doplňkových smluv nezbytných k plnění takových smluv, a za předpokladu, že plnění těchto povinností bylo předem schváleno příslušným orgánem a dotčený členský stát informuje ostatní členské státy a Komisi o svém záměru povolení udělit.“

6)

Vkládají se nové články, které znějí:

„Článek 10a

1.   Zakazuje se přímo či nepřímo prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet klíčové námořní zařízení nebo technologie uvedené v příloze VIB jakékoli íránské osobě, subjektu či orgánu nebo pro použití v Íránu.

2.   V příloze VIB se uvádějí klíčová námořních zařízení a technologie pro stavbu, údržbu a přestavbu lodí, včetně zařízení a technologií používaných při výrobě ropných tankerů.

Článek 10b

1.   Zakazuje se:

a)

přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc nebo zprostředkovatelské služby související s klíčovým zařízením a technologiemi, které jsou uvedeny v příloze VIB, nebo s poskytováním, výrobou, údržbou a používáním zboží uvedeného v příloze VIB jakékoli íránské osobě, subjektu či orgánu nebo pro použití v Íránu;

b)

přímo či nepřímo poskytovat financování nebo finanční pomoc v souvislosti s klíčovým zařízením a technologiemi uvedenými v příloze VIB jakékoli íránské osobě, subjektu či orgánu nebo pro použití v Íránu.

Článek 10c

1.   Zákazy uvedenými v článcích 10a a 10b nejsou dotčeny dodávky klíčového námořního zařízení a technologií plavidlům, která nejsou vlastněna nebo ovládána íránskými osobami, subjekty či orgány a která byla vyšší mocí přinucena zakotvit v některém íránském přístavu nebo se ocitla v íránských teritoriálních vodách.

2.   Zákazy uvedené v článku 10a a 10b se do 15. února 2013 neuplatňují na provádění smluv uzavřených před 22. prosincem 2012 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění uvedených smluv.

Článek 10d

1.   Zakazuje se přímo či nepřímo prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet software uvedený v příloze VIIA jakékoli íránské osobě, subjektu či orgánu nebo pro použití v Íránu.

2.   V příloze VIIA se uvádí software pro integraci průmyslových procesů, který je důležitý pro průmyslová odvětví přímo či nepřímo ovládaná islámskými revolučními gardami nebo pro jaderný a vojenský program Íránu či jeho program balistických raket.

Článek 10e

1.   Zakazuje se:

a)

přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc nebo zprostředkovatelské služby související se softwarem uvedeným v příloze VIIA, nebo s poskytováním, výrobou, údržbou a používáním zboží uvedeného v příloze VIIA jakékoli íránské osobě, subjektu či orgánu nebo pro použití v Íránu;

b)

přímo či nepřímo poskytovat financování nebo finanční pomoc v souvislosti se softwarem uvedeným v příloze VIIA jakékoli íránské osobě, subjektu či orgánu nebo pro použití v Íránu.

Článek 10f

1.   Zákazy uvedené v článcích 10d a 10e se do 15. ledna 2013 neuplatňují na provádění smluv uzavřených před 22. prosincem 2012 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění uvedených smluv.“

7)

V článku 12 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Zákazy uvedené v článcích 11 se nepoužijí na:

a)

plnění obchodních smluv do 1. července 2012, uzavřených před 23. lednem 2012, nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv;

b)

plnění smluv uzavřených před 23. lednem 2012 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, pokud taková smlouva výslovně stanoví, že dodávka íránské surové ropy nebo ropných produktů nebo výnosy z dodávek těchto produktů jsou náhradou nezaplacených pohledávek osobám, subjektům nebo orgánům podléhajícím pravomoci členských států;

c)

surovou ropu nebo ropné produkty, které byly vyvezeny z Íránu před 23. lednem 2012, nebo pokud k vývozu došlo podle písmene a) do 1. července 2012 včetně nebo pokud k vývozu došlo podle písmene b);

d)

nákup ropných paliv vyráběných a dodávaných jinou třetí zemí než Íránem určených pro pohon lodních motorů;

e)

nákup ropných paliv pro pohon motoru plavidla, které bylo vyšší mocí přinuceno zakotvit v některém íránském přístavu nebo se ocitlo v íránských teritoriálních vodách,

za předpokladu, že osoba, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu uvedenou v písmenech a) b) a c), oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 20 pracovních dnů předem.“

8)

V čl. 14 odst. 1 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

dovoz, nákup a přepravu petrochemických produktů, které byly vyvezeny z Íránu před 23. lednem 2012, nebo pokud k vývozu došlo podle písmene a), do 1. května 2012 včetně, nebo pokud k vývozu došlo podle písmene b),“

9)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 14a

1.   Zakazuje se:

a)

nakupovat, přepravovat nebo dovážet do Unie zemní plyn, který pochází z Íránu nebo byl vyvezen z Íránu;

b)

vyměňovat zemní plyn, pokud pochází z Íránu nebo byl vyvezen z Íránu;

c)

přímo či nepřímo poskytovat zprostředkovatelské služby, financování nebo finanční pomoc, včetně finančních derivátů, a pojištění a zajištění a zprostředkovatelské služby související s pojištěním a zajištěním v souvislosti s činnostmi uvedenými v písmenech a) nebo b);

2.   Zákazy v odstavci 1 se nepoužijí na:

a)

zemní plyn, který byl vyvezen z jiného státu než Íránu, pokud byl vyvezený plyn smíchán s plynem pocházejícím z Íránu v rámci infrastruktury jiného státu než Íránu;

b)

nákup zemního plynu v Íránu státními příslušníky členských států pro civilní účely, včetně topení nebo elektřiny v obytných domech, nebo pro údržbu diplomatických misí; nebo

c)

plnění smluv o dodávkách zemního plynu pocházejícího z jiného státu než Íránu do Unie.

3.   Pro účely tohoto nařízení se „zemním plynem“ rozumí produkty uvedené v příloze IVA.

4.   Pro účely odstavce 1 se „výměnou“ rozumí vyměňovat proudy zemního plynu různého původu.“

10)

Vkládají se nové články, které znějí:

„Článek 15a

1.   Zakazuje se přímo či nepřímo prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet grafit a surové či polozpracované kovy uvedené v příloze VIIB jakékoli íránské osobě, subjektu či orgánu nebo pro použití v Íránu.

2.   V příloze VIIB se uvádí grafit a surové či polozpracované kovy, jako je hliník a ocel, které jsou důležité pro průmyslová odvětví přímo či nepřímo ovládaná islámskými revolučními gardami nebo pro jaderný a vojenský program Íránu či jeho program balistických raket.

3.   Zákaz uvedený v odstavci 1 se nepoužije na zboží uvedené v přílohách I, II a III.

Článek 15b

1.   Zakazuje se:

a)

přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc nebo zprostředkovatelské služby související se zbožím uvedeným v příloze VIIB, nebo s poskytováním, výrobou, údržbou a používáním zboží uvedeného v příloze VIIB jakékoli íránské osobě, subjektu či orgánu nebo pro použití v Íránu;

b)

přímo či nepřímo poskytovat financování nebo finanční pomoc v souvislosti se zbožím uvedeným v příloze VIIB jakékoli íránské osobě, subjektu či orgánu nebo pro použití v Íránu.

2.   Zákaz uvedený v odstavci 1 se nepoužije na zboží uvedené v přílohách I, II a III.

Článek 15c

Zákazy uvedené v článku 15a se do 15. dubna 2013 nepoužijí na provádění smluv uzavřených před 22. prosincem 2012 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění uvedených smluv.“

11)

Článek 23 se mění takto:

a)

v odstavci 2 se písmena c) a d) nahrazují tímto:

„c)

osoby, které jsou příslušníky islámských revolučních gard, nebo právnické osoby, subjekty či orgány, které jsou vlastněny nebo ovládány islámskými revolučními gardami nebo jedním či více z jejich příslušníků, nebo fyzické či právnické osoby, které jednají jejich jménem nebo jim poskytují pojištění nebo jiné důležité služby;

d)

další osoby, subjekty nebo orgány, které poskytují íránské vládě podporu, například materiální, logistickou či finanční pomoc, nebo subjekty, které jsou jimi vlastněny nebo ovládány, nebo osoby a subjekty s nimi spojené;“

b)

odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.   Aniž jsou dotčeny odchylky stanovené v článcích 24, 25, 26, 27, 28, 28a nebo 29, zakazuje se poskytovat specializované služby předávání údajů o finančních transakcích, které jsou využívány k výměně finančních údajů, fyzickým či právnickým osobám, subjektům nebo orgánům uvedeným v přílohách VIII a IX.“

12)

V čl. 25 písm. a) se bod ii) nahrazuje tímto:

„ii)

platba nepřispěje k činnosti, kterou zakazuje toto nařízení. Pokud platba slouží jako protiplnění za obchodní činnost, která již byla poskytnuta, a pokud příslušný orgán jiného členského státu vydal předchozí potvrzení, že činnost nebyla zakázána v době, kdy byla provedena, má se prima facie za to, že platba nepřispívá k zakázané činnosti; a“

13)

V čl. 26 odst. 1 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

dotčený příslušný orgán shledá, že tyto finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou:

i)

nezbytné pro uspokojení základních potřeb osob uvedených v příloze VIII nebo IX a na nich závislých rodinných příslušníků, včetně úhrad za potraviny, nájemného nebo hypotéky, plateb za léky a lékařské ošetření, daní, pojistného a poplatků za veřejné služby,

ii)

určeny výlučně k úhradě přiměřených poplatků za odborné výkony a náhradě výdajů vzniklých v souvislosti s poskytováním právních služeb,

iii)

určeny výlučně k úhradě poplatků nebo nákladů na běžné vedení nebo správu zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, nebo

iv)

určeny výlučně k úhradě poplatků splatných v souvislosti se zrušením registrace plavidla, a“

14)

Článek 28 se nahrazuje tímto:

„Článek 28

Odchylně od čl. 23 odst. 2 mohou příslušné orgány za podmínek, které považují za vhodné, také povolit:

a)

uvolnění určitých zmrazených finančních prostředků či hospodářských zdrojů íránské centrální banky, jestliže rozhodnou, že tyto finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou nutné pro účely poskytnutí likvidity úvěrovým nebo finančním institucím na financování obchodu nebo pro správu obchodních úvěrů, nebo

b)

uvolnění určitých zmrazených finančních prostředků či hospodářských zdrojů íránské centrální banky, jestliže rozhodnou, že tyto finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou nutné k úhradě pohledávky splatné podle smlouvy nebo dohody uzavřené íránskou osobou, subjektem či orgánem před 16. říjnem 2012, pokud tato smlouva nebo dohoda stanoví náhradu nezaplacených pohledávek osobám, subjektům nebo orgánům podléhajícím pravomoci členských států,

za předpokladu, že dotčený členský stát oznámil ostatním členským státům a Komisi alespoň deset pracovních dnů před udělením povolení svůj úmysl toto povolení udělit.“

15)

Článek 30 se nahrazuje novými články, které znějí:

„Článek 30

1.   Zakazuje se převod finančních prostředků mezi finančními a úvěrovými institucemi, které spadají do působnosti tohoto nařízení ve smyslu článku 49 na jedné straně, a na straně druhé:

a)

úvěrovými a finančními institucemi a směnárnami se sídlem v Íránu;

b)

pobočkami a dceřinými společnostmi, na které se vztahuje toto nařízení, úvěrových a finančních institucí a směnáren se sídlem v Íránu;

c)

pobočkami a dceřinými společnostmi, na které se nevztahuje toto nařízení, úvěrových a finančních institucí a směnáren se sídlem v Íránu; a

d)

úvěrovými a finančními institucemi a směnárnami, které nemají sídlo v Íránu, ale jsou ovládány osobami, subjekty nebo orgány se sídlem v Íránu,

pokud takové převody spadají do oblasti působnosti odstavce 2 a byly provedeny v souladu s odstavcem 3.

2.   V souladu s odstavcem 3 mohou být povoleny tyto převody:

a)

převody, jež se týkají potravin, zdravotní péče, zdravotnického vybavení nebo jsou určeny pro zemědělské či humanitární účely;

b)

převody týkající se osobních remitencí;

c)

převody spojené s konkrétní obchodní smlouvou za předpokladu, že tento převod není zakázaný podle tohoto nařízení;

d)

převody týkající se diplomatických misí nebo konzulárních úřadů nebo mezinárodních organizací, které jsou chráněny imunitou podle mezinárodního práva, pokud jsou tyto převody zamýšleny k oficiálním účelům diplomatických misí nebo konzulárních úřadů nebo organizací, které jsou chráněny imunitou podle mezinárodního práva;

e)

případ od případu a pokud příslušný členský stát oznámil nejméně deset dní předem ostatním členským státům a Komisi svůj záměr udělit povolení, převody týkající se plnění nároků íránskými osobami a vůči íránským osobám, subjektům nebo orgánům nebo převody podobné povahy, které nepřispívají k činnostem zakázaným podle tohoto nařízení;

f)

převody nezbytné po plnění povinností ze smluv uvedených v čl. 12 odst. 1 písm. b).

3.   Převody finančních prostředků, které mohou být schváleny podle odstavce 2, se provádějí takto:

a)

převody částek nižších než 100 000 EUR nebo ekvivalentu souvisejících s operacemi, jež se týkají potravin, zdravotní péče, zdravotnického vybavení nebo jsou určeny pro zemědělské či humanitárních účely, a převody částek nižších než 40 000 EUR nebo ekvivalentu souvisejících s operacemi týkajícími se osobních remitencí se provádějí bez předchozího povolení.

Jestliže se převod týká částky 10 000 EUR nebo vyšší nebo jejího ekvivalentu, písemně se předem oznámí příslušnému orgánu dotčeného členského státu;

b)

převody částek 100 000 EUR nebo vyšších nebo jejich ekvivalentu souvisejících s operacemi, jež se týkají potravin, zdravotní péče, zdravotnického vybavení nebo jsou určeny pro zemědělské či humanitárních účely, a převody částek 40 000 EUR nebo vyšších nebo jejich ekvivalentu souvisejících s operacemi týkajícími se osobních remitencí musí být podle odstavce 2 předem schváleny příslušným orgánem dotčeného členského státu.

Členské státy se v tříměsíčních intervalech vzájemně informují o všech udělených povoleních;

c)

všechny ostatní převody týkající se částky 10 000 EUR nebo vyšší nebo jejího ekvivalentu musí být podle odstavce 2 předem schváleny příslušným orgánem dotčeného členského státu.

Členské státy se v tříměsíčních intervalech vzájemně informují o všech udělených povoleních.

4.   Převody částek nižších než 10 000 EUR nebo ekvivalentu nemusí být předem schváleny ani oznámeny.

5.   Oznámení a žádosti o povolení týkající se převodu finančních prostředků subjektu, na který se vztahuje odstavec 1 písm. a) až d), podává poskytovatel platebních služeb plátce nebo jeho zástupce příslušným orgánům členského státu, v němž je usazen poskytovatel platebních služeb.

Oznámení a žádosti o povolení týkající se převodu finančních prostředků od subjektu, na který se vztahuje odstavec 1 písm. a) až d), podává poskytovatel platebních služeb příjemce nebo jeho zástupce příslušným orgánům členského státu, v němž je usazen poskytovatel platebních služeb.

Pokud se na poskytovatele platebních služeb plátce nebo příjemce nevztahuje toto nařízení, podává oznámení a žádosti o povolení v případě převodu subjektu, na který se vztahuje odstavec 1 písm. a) až d), plátce příslušným orgánům členského státu, v němž má plátce sídlo, a v případě převodu od subjektu, na který se vztahuje odstavec 1 písm. a) až d), příjemce příslušným orgánům členského státu, v němž má příjemce sídlo.

6.   Úvěrové a finanční instituce, na které se vztahuje toto nařízení, při výkonu svých činností se subjekty uvedenými v odstavci 1 písm. a) až d) a s cílem zabránit porušování ustanovení tohoto nařízení jednají se zvýšenou obezřetností následujícím způsobem:

a)

zachovávají neustálou obezřetnost vůči operacím na účtech, mimo jiné prostřednictvím svých programů hloubkové kontroly klienta;

b)

vyžadují, aby byly vyplněny všechny informační kolonky platebních příkazů, které se týkají příkazce a příjemce příslušné operace, a v případě neposkytnutí informací operaci odmítnou;

c)

po dobu pěti let uchovávají veškeré záznamy o operacích a na požádání je zpřístupní vnitrostátním orgánům;

d)

pokud mají dostatečné důvody k podezření, že činnosti s úvěrovými a finančními institucemi mohou porušovat ustanovení tohoto nařízení, své podezření neprodleně oznámí útvaru finančního zpravodajství nebo jinému příslušnému orgánu určenému daným členským státem, aniž jsou dotčeny články 5 a 23. Útvar finančního zpravodajství nebo jiný příslušný orgán slouží jako národní centrum pro oznamování a analýzu podezřelých operací v souvislosti s možným porušováním tohoto nařízení. Útvar finančního zpravodajství nebo jiný příslušný orgán má přímý či nepřímý přístup k aktuálním informacím z finanční a správní oblasti a z oblasti vymáhání práva, které potřebuje pro řádné plnění svých úkolů, včetně analýz zpráv o podezřelých operacích.

Článek 30a

1.   Převody finančních prostředků íránské osobě, subjektu či orgánu a převody finančních prostředků od íránské osoby, subjektu či orgánu, na které se nevztahuje čl. 30 odst. 1, se provádějí takto:

a)

převody související s operacemi, jež se týkají potravin, zdravotní péče, zdravotnického vybavení nebo jsou určeny pro zemědělské či humanitárních účely, se provádějí bez předchozího povolení.

Jestliže se převod týká částky 10 000 EUR nebo vyšší nebo jejího ekvivalentu, písemně se předem oznámí příslušnému orgánu dotčeného členského státu;

b)

veškeré jiné převody částek nižších než 40 000 EUR nebo ekvivalentu se provádějí bez předchozího povolení.

Jestliže se převod týká částky 10 000 EUR nebo vyšší nebo jejího ekvivalentu, písemně se předem oznámí příslušnému orgánu dotčeného členského státu;

c)

převody týkající se částky 40 000 EUR nebo vyšší nebo jejího ekvivalentu musí být předem schváleny příslušným orgánem dotčeného členského státu.

Členské státy se v tříměsíčních intervalech vzájemně informují o všech zamítnutých povoleních.

2.   Převody částek nižších než 10 000 EUR nebo ekvivalentu nemusí být předem schváleny ani oznámeny.

3.   Oznámení a žádosti o povolení týkající se převodu finančních prostředků se zpracovávají takto:

a)

v případě elektronických převodů finančních prostředků zpracovávaných úvěrovými nebo finančními institucemi:

i)

oznámení a žádosti o povolení týkající se převodu finančních prostředků íránské osobě, subjektu či orgánu, jež se nacházejí mimo Unii, podává poskytovatel platebních služeb plátce nebo jeho zástupce příslušným orgánům členského státu, v němž je usazen poskytovatel platebních služeb;

ii)

oznámení a žádosti o povolení týkající se převodu finančních prostředků od íránské osoby, subjektu či orgánu, jež se nacházejí mimo Unii, podává poskytovatel platebních služeb příjemce nebo jeho zástupce příslušným orgánům členského státu, v němž je usazen poskytovatel platebních služeb;

iii)

jestliže se v případech podle bodu i) a ii) na poskytovatele platebních služeb plátce nebo příjemce nevztahuje toto nařízení, oznámení a žádosti o povolení v případě převodu íránské osobě, subjektu či orgánu zasílá plátce a v případě převodu od íránské osoby, subjektu či orgánu je zasílá příjemce, a to příslušným orgánům členského státu, v němž má daný plátce nebo příjemce sídlo;

iv)

oznámení a žádosti o povolení týkající se převodu finančních prostředků íránské osobě, subjektu či orgánu, jež se nacházejí uvnitř Unie, podává poskytovatel platebních služeb příjemce nebo jeho zástupce příslušným orgánům členského státu, v němž je usazen poskytovatel platebních služeb;

v)

oznámení a žádosti o povolení týkající se převodu finančních prostředků od íránské osoby, subjektu či orgánu, jež se nacházejí uvnitř Unie, podává poskytovatel platebních služeb plátce nebo jeho zástupce příslušným orgánům členského státu, v němž je usazen poskytovatel platebních služeb;

vi)

jestliže se v případech podle bodu iv) a v) na poskytovatele platebních služeb plátce nebo příjemce nevztahuje toto nařízení, oznámení a žádosti o povolení v případě převodu íránské osobě, subjektu či orgánu zasílá plátce a v případě převodu od íránské osoby, subjektu či orgánu je zasílá příjemce, a to příslušným orgánům členského státu, v němž má daný plátce nebo příjemce sídlo;

vii)

při převodu finančních prostředků íránské osobě, subjektu či orgánu nebo od íránské osoby, subjektu či orgánu, při němž se na plátce, příjemce ani na jejich poskytovatelé platebních služeb nevztahuje toto nařízení, ale při němž jako zprostředkovatel vystupuje poskytovatel platebních služeb, na něhož se toto nařízení vztahuje, musí tento poskytovatel platebních služeb splnit povinnost převod oznámit nebo případně požádat o jeho povolení, pokud ví nebo má dostatečné důvody se domnívat, že se jedná o převod íránské osobě, subjektu či orgánu nebo od íránské osoby, subjektu či orgánu. Jestliže je převod zprostředkován více než jedním poskytovatelem finančních služeb, musí povinnost převod oznámit nebo případně požádat o jeho povolení splnit pouze první poskytovatel platebních služeb, který převod zpracovává. Oznámení nebo žádost o povolení musí být zaslány příslušným orgánům členského státu, v němž je poskytovatel platebních služeb usazen;

viii)

jestliže je do řady souvisejících převodů finančních prostředků zapojen více než jeden poskytovatel platebních služeb, uvede se u převodů finančních prostředků uvnitř Unie odkaz na povolení udělené podle tohoto článku;

b)

v případě neelektronických převodů finančních prostředků se oznámení a žádosti o povolení týkající se převodu finančních prostředků zpracovávají takto:

i)

oznámení a žádosti o povolení týkající se převodů finančních prostředků íránské osobě, subjektu či orgánu podává plátce příslušným orgánům členského státu, v němž má plátce sídlo;

ii)

oznámení a žádosti o povolení týkající se převodů finančních prostředků od íránské osoby, subjektu či orgánu podává příjemce příslušným orgánům členského státu, v němž má příjemce sídlo.

Článek 30b

1.   Pokud bylo uděleno povolení podle článku 24, 25, 26, 27, 28 nebo 28a, články 30 a 30a se nepoužijí.

Požadavkem předchozího povolení pro převody finančních prostředků stanoveným v čl. 30 odst. 3 písm. b) není dotčeno provedení převodů finančních prostředků předem oznámených příslušnému orgánu nebo předem povolených příslušným orgánem před 22. prosincem 2012. Takové převody finančních prostředků musí být provedeny před 15. dubnem 2013.

Články 30 a 30a se nepoužijí na převody finančních prostředků uvedené v článku 29.

2.   Ustanovení čl. 30 odst. 3 a čl. 30a odst. 1 se použijí bez ohledu na to, zda je převod finančních prostředků prováděn jako jediná operace nebo v rámci několika zjevně spolu souvisejících operací. Pro účely tohoto nařízení výraz „zjevně spolu související operace“ zahrnuje:

a)

řadu následných převodů téže finanční nebo úvěrové instituci, na kterou se vztahuje čl. 30 odst. 1 písm. a) až d) od téže íránské osoby, subjektu či orgánu nebo téže íránské osobě, subjektu či orgánu, které se uskutečňují v souvislosti s jedinou povinností převést finanční prostředky, přičemž každý jednotlivý převod spadá pod odpovídající limit stanovený v článcích 30 a 30a, ale souhrn převodů splňuje kritéria pro oznámení nebo povolení, nebo

b)

řetězec převodů zahrnující různé poskytovatele platebních služeb nebo fyzické či právnické osoby, který souvisí s jedinou povinností provést převod finančních prostředků.

3.   Pro účely čl. 30 odst. 3 písm. b) a c) a čl. 30a odst. 1 písm. c) udělí příslušné orgány za podmínek, které považují za vhodné, povolení, pokud nemají dostatečné důvody se domnívat, že převod finančních prostředků, o jehož povolení se žádá, by mohl porušit některý ze zákazů nebo povinností uvedených v tomto nařízení.

Příslušný orgán může posouzení žádostí o povolení zpoplatnit.

4.   Pro účely čl. 30 odst. 1 písm. c) se povolení považuje za udělené, pokud příslušný orgán obdrží písemnou žádost o toto povolení a do čtyř týdnů nevznese proti převodu finančních prostředků písemnou námitku. Pokud je námitka vznesena v souvislosti s probíhajícím šetřením, příslušný orgán tuto skutečnost uvede ve svém rozhodnutí a neprodleně jej oznámí žadateli. Příslušné orgány mají přímý či nepřímý přístup k aktuálním informacím z finanční a správní oblasti a z oblasti vymáhání práva, které potřebují pro účely šetření.

5.   Tyto osoby, subjekty a orgány nespadají do působnosti článku 30 a 30a:

a)

osoby, subjekty a orgány, které pouze přeměňují dokumenty v listinné podobě na elektronická data a jednají na základě smlouvy s úvěrovou nebo finanční institucí;

b)

osoby, subjekty a orgány, které pouze poskytují úvěrovým nebo finančním institucím informační nebo podpůrné systémy pro převody finančních prostředků, nebo

c)

osoby, subjekty a orgány, které pouze poskytují úvěrovým nebo finančním institucím systémy pro zúčtování a vypořádání.“

16)

Článek 31 se nahrazuje tímto:

„Článek 31

1.   Pobočky a dceřiné společnosti úvěrových a finančních institucí se sídlem v Íránu, které spadají do působnosti tohoto nařízení ve smyslu článku 49 oznámí příslušnému orgánu členského státu, v němž jsou usazeny, všechny převody finančních prostředků, které provedly nebo obdržely, jména účastníků operace, částku a datum operace, a to do pěti pracovních dnů od provedení nebo obdržení dotyčného převodu finančních prostředků. Pokud jsou příslušné informace k dispozici, musí být v prohlášení upřesněna povaha operace a případně i povaha zboží, jehož se operace týká, a musí v něm být zejména uvedeno, zda se na dotyčné zboží vztahují přílohy I, II, III, IV, IVA, V, VI, VIA, VIB, VII, VIIA nebo VIIB tohoto nařízení, a pokud je vývoz tohoto zboží podmíněn povolením, musí být uvedeno číslo udělené licence.

2.   V závislosti na ujednáních o sdílení informací a v souladu s těmito ujednáními vyrozuměné příslušné orgány neprodleně předají dle potřeby tyto informace o oznámeních uvedených v odstavci 1 příslušným orgánům jiných členských států, v nichž jsou usazeny strany účastnící se těchto operací, s cílem zamezit jakékoli operaci, která by mohla přispět k jaderným činnostem, jež by mohly ohrozit nešíření, nebo k vývoji nosičů jaderných zbraní.“

17)

Článek 32 se zrušuje.

18)

V článcích 33 a 34 se odkazy na čl. 32 odst. 2 nahrazují odkazy na čl. 30a odst. 1.

19)

Vkládají se nové články, které znějí:

„Článek 37a

1.   Zakazuje se poskytování těchto služeb souvisejících s ropnými tankery a nákladními plavidly, které plují pod vlajkou Íránské islámské republiky nebo které přímo či nepřímo vlastní, najímají či provozují íránské osoby, subjekty nebo orgány:

a)

poskytování služeb klasifikace všeho druhu, včetně, ale nikoli pouze:

i)

vypracování a uplatňování pravidel klasifikace nebo technických specifikací týkajících se designu, konstrukce, vybavení a údržby lodí a rovněž systémů řízení lodi,

ii)

provádění průzkumů a inspekcí v souladu s pravidly a postupy klasifikace,

iii)

přidělování klasifikační značky a vydávání, potvrzování nebo obnovování osvědčení o dodržování pravidel klasifikace nebo specifikací;

b)

dohled nad designem, stavbou a opravou lodí a jejich částí, včetně bloků, částí, strojů, elektrických a kontrolních zařízení a účast na nich, a rovněž související technická pomoc, financování či finanční pomoc;

c)

inspekce, zkoušení a certifikace námořního zařízení, materiálů a součástí, jakož i dohled nad jejich instalací na palubě a dohled nad systémovou integrací;

d)

provádění průzkumů, inspekcí, auditů a prohlídek a vydávání, obnovování a potvrzování příslušných osvědčení a dokumentů o dodržování jménem správy státu vlajky v souladu s Mezinárodní úmluvou o bezpečnosti lidského života na moři z roku 1974 v platném znění (SOLAS 1974) a s jejím protokolem z roku 1988, Mezinárodní úmluvou o zabránění znečišťování z lodí z roku 1973, ve znění protokolu z roku 1978 vztahujícího se k témuž tématu, v platném znění (MARPOL 73/78), Úmluvou o mezinárodních pravidlech pro zabránění srážkám na moři z roku 1972 v platném znění (COLREG 1972), Mezinárodní úmluvou o nákladové značce z roku 1966 (LL 1966) a jejím protokolem z roku 1988, Mezinárodní úmluvou o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků z roku 1978 v platném znění (STCW) a Mezinárodní úmluvou o vyměřování lodí z roku 1969 (TONNAGE 1969).

2.   Zákaz uvedený v odstavci 1 se použije od 15. ledna 2013.

Článek 37b

1.   Zakazuje se zpřístupňovat plavidla určená pro přepravu nebo uskladnění ropy a petrochemických produktů:

i)

jakékoli íránské osobě, subjektu či orgánu nebo

ii)

jakékoli jiné osobě, subjektu či orgánu, pokud poskytovatelé plavidel nepřijali přiměřená opatření k zamezení tomu, aby byla plavidla využívána k přepravě nebo skladování ropy nebo petrochemických produktů, které pocházejí z Íránu nebo byly z Íránu vyvezeny.

2.   Zákazem uvedeným v odstavci 1 není dotčeno plnění povinností vyplývajících z doplňkových smluv uvedených v čl. 12 odst. 1 písm. b) a v čl. 14 odst. 1 písm. b) a c) za předpokladu, že dovoz a přeprava surové ropy a ropných nebo petrochemických produktů byly oznámeny příslušnému orgánu podle čl. 12 odst. 1 nebo čl. 14 odst. 1.“

20)

Článek 41 se nahrazuje tímto:

„Článek 41

Zakazuje se vědomě a úmyslně se podílet na činnostech, jejichž cílem nebo výsledkem je obcházení opatření uvedených v článku 2, čl. 5 odst. 1, článcích 8, 9, 10a, 10b, 10d, 10e, 11, 13, 14a, 15a, 15b, 17, 22, 23,30, 30a, 34, 35, 37a nebo 37b.“

21)

V článku 43 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o rozhodnutí uvedeném v odstavci 1 a o svém záměru udělit povolení nejméně deset pracovních dnů před udělením takového povolení. V případě ohrožení životního prostředí nebo zdraví a bezpečnosti pracovníků v Unii, které vyžaduje naléhavé opatření, může dotyčný členský stát udělit povolení bez předchozího uvědomění ostatních členských států a Komise do tří pracovních dnů po udělení tohoto povolení.“

22)

Vkládá se nový článek, který zni:

„Článek 43a

1.   Odchylně od článků 8, 9, čl. 17 odst. 1, pokud jde o íránské osoby, subjekty či orgány uvedené v čl. 17 odst. 2 písm. b), čl. 23 odst. 2 a 3, pokud odkazují na osoby, subjekty a orgány uvedené v příloze IX, článku 30 a 35, mohou příslušné orgány členského státu povolit za takových podmínek, které považují za vhodné, činnosti související s těžbou uhlovodíků a těžbu samotnou v Unii v souladu s povolením k tomuto průzkumu či těžbě vydaném členským státem osobě, subjektu či orgánu uvedenému v příloze IX při splnění následujících podmínek:

a)

povolení k průzkumu či těžbě uhlovodíků v rámci Unie bylo vydáno přede dnem, kdy byla určena tato osoba, subjekt či orgán uvedený v příloze IX; a

b)

povolení je nezbytné k zamezení nebo sanaci poškození životního prostředí v Unii nebo k zabránění trvalého zničení hodnoty povolení, včetně zabezpečení potrubí a infrastruktury používané v souvislosti s činností, na kterou je povolení vystavené, a to dočasně. Toto povolení může zahrnovat opatření přijatá v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

2.   Odchylku upravenou v odstavci 1 lze povolit na nezbytné období a jeho platnost nepřesáhne platnost povolení vydaného osobě, subjektu nebo orgánu uvedenému v příloze IX. V případě, že se příslušný orgán domnívá, že je nutný přechod práv ke smlouvám nebo poskytnutí náhrady škody, doba platnosti odchylky nepřesáhne pět let.

3.   Dotčený členský stát oznámí ostatním členským státům a Komisi alespoň deset pracovních dnů před udělením povolení svůj úmysl toto povolení udělit. V případě ohrožení životního prostředí v Unii, které vyžaduje naléhavé opatření, aby se zabránilo poškození životního prostředí, může dotyčný členský stát udělit povolení bez předchozího uvědomění ostatních členských států a Komise do tří pracovních dnů po udělení tohoto povolení.“

23)

V názvu přílohy X se doplňuje odkaz na článek 43a.

24)

V článku 45 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

pozmění přílohy III, IV, IVA, V, VI, VIA, VIB, VII, VIIA, VIIB a X na základě informací poskytnutých členskými státy.“

25)

Příloha I nařízení (EU) č. 36/2012 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze I tohoto nařízení.

26)

Znění uvedené v příloze II tohoto nařízení se vkládá jako příloha IVA.

27)

Znění uvedené v příloze III tohoto nařízení se vkládá jako příloha VIA.

28)

Znění uvedené v příloze IV tohoto nařízení se vkládá jako příloha VIB.

29)

Znění uvedené v příloze V tohoto nařízení se vkládá jako příloha VIIA.

30)

Znění uvedené v příloze VI tohoto nařízení se vkládá jako příloha VIIB.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. prosince 2012.

Za Radu

předseda

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Úř. věst. L 195, 27.7.2010, s. 39.

(2)  Úř. věst. L 88, 24.3.2012, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 282, 16.10.2012, s. 58.

(4)  Úř. věst. L 134, 29.5.2009, s. 1.


PŘÍLOHA I

„PŘÍLOHA I

ČÁST A

Zboží a technologie podle čl. 2 odst. 1, 2 a 4, čl. 3 odst. 3, čl. 5 odst. 1, článku 6, čl. 8 odst. 4, čl. 17 odst. 2 a čl. 31 odst. 1

Tato příloha obsahuje veškeré zboží a technologie uvedené v příloze I nařízení (ES) č. 428/2009, definované v tomto nařízení, s výjimkou zboží a technologií uvedených v části A a do 15. dubna 2013 s výjimkou zboží a technologií uvedených v části C.

 

Popis

1.

Systémy pro „bezpečnost informací“ a technické vybavení pro konečné používání pro telekomunikační služby a poskytování internetových služeb nebo k ochraně těchto služeb provozovatelem sítě, včetně součástí nezbytných pro provoz, instalaci (včetně instalace na místě), údržbu (kontrolu), opravu, generální opravu a renovaci uvedených systémů a vybavení:

a)

Systémy, zařízení, aplikačně specifické „elektronické sestavy“, moduly a integrované obvody zajišťující „bezpečnost informací“ vztahující se k sítím, jako jsou wifi, 2G, 3G, 4G nebo pevné sítě (klasická, ADSL nebo optická vlákna) a součásti speciálně konstruované pro „bezpečnost informací“:

Pozn.:

Pokud jde o kontrolu přijímacích zařízení pro globální systémy družicové navigace (GNSS) obsahujících nebo používajících dešifrování (tj. GPS nebo GLONASS), viz 7A005 přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009.

1.

konstruované nebo upravené pro použití „šifrování“ a používající číslicové techniky pro jakoukoliv šifrovací funkci, kromě autentizace nebo elektronického podpisu, které mají některou z těchto vlastností:

1.

Funkce autentizace a elektronického podpisu zahrnují související funkce klíčového řízení.

2.

Autentizace zahrnuje všechny aspekty kontroly přístupu, ve kterých nedochází k šifrování souborů nebo textu, kromě případů, kdy je šifrování přímo spojeno s ochranou hesel, osobních identifikačních čísel nebo podobných dat za účelem zabránění neautorizovanému přístupu.

3.

„Šifrování“ nezahrnuje „pevně nastavené“ datové komprese nebo kódovací techniky.

Pozn.:

Položka 1.a.1. zahrnuje zařízení konstruovaná nebo upravená k „šifrování“, která používají analogové principy v případě, že je šifrování prováděno číslicovými technikami.

a)

„symetrický algoritmus“ využívající klíč o délce nad 56 bitů nebo

b)

„asymetrický algoritmus“, jehož bezpečnost je založena na:

1.

rozkladu celých čísel o délce nad 512 bitů (např. RSA),

2.

výpočtu diskrétních logaritmů multiplikativní skupiny konečného pole o velikosti nad 512 bitů (např. Diffie-Hellman nad Z/pZ) nebo

3.

diskrétních logaritmech v jiné skupině, než která je uvedena v položce 1.a.1.b.2., nad 112 bitů

(např. Diffie-Hellman nad eliptickou křivkou);

2.

Software pro konečné používání v telekomunikačních službách, pro poskytování internetových služeb nebo k ochraně těchto služeb provozovatelem sítě:

a)

„Software“ speciálně konstruovaný nebo upravený pro „užití“ zařízení uvedených v položkách 1.a.1 nebo „software“ uvedený v položce 2.b.1;

b)

Specifický „software“:

1.

„software“, který má vlastnosti nebo vykonává či simuluje funkce zařízení uvedených v položce 5A002.a.1;

3.

„Technologie“ ve smyslu všeobecné poznámky k technologii pro „užití“ zařízení uvedených v položce 1.a.1 nebo „software“ uvedený v položkách 2.a nebo 2.b.1 tohoto seznamu pro konečné použití v telekomunikačních službách a pro poskytování internetových služeb nebo k ochraně těchto služeb provozovatelem sítě.

ČÁST B

Článek 6 se vztahuje na toto zboží:

Položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

Popis

0A001

„Jaderné reaktory“ a speciálně pro ně konstruované nebo upravené zařízení a součásti:

a)

„Jaderné reaktory“;

b)

Kovové nádoby nebo jejich hlavní dílensky zhotovené části, včetně víka reaktorové tlakové nádoby, speciálně konstruované nebo upravené pro pojmutí aktivní zóny „jaderného reaktoru“;

c)

Manipulační zařízení speciálně konstruované nebo upravené pro zavážení „jaderného reaktoru“ palivem nebo pro vyjímání paliva z „jaderného reaktoru“;

d)

Regulační tyče speciálně konstruované nebo upravené pro řízení štěpného procesu v „jaderném reaktoru“, jejich podpěrné nebo nosné konstrukce, pohonné mechanismy a vodicí trubky tyčí;

e)

Tlakové trubky speciálně konstruované nebo upravené pro pojmutí palivových článků a chladicího média primárního okruhu v „jaderném reaktoru“ při pracovním tlaku vyšším než 5,1 MPa;

f)

Kovové zirkonium a jeho slitiny ve formě trubek a montážních celků trubek, v nichž je hmotnostní poměr hafnia k zirkoniu nižší než 1: 500, speciálně konstruované nebo upravené pro použití v „jaderném reaktoru“;

g)

Chladicí čerpadla speciálně konstruovaná nebo upravená pro oběh chladicího média primárního okruhu „jaderného reaktoru“;

h)

„Vestavby jaderných reaktorů“‚ speciálně konstruované nebo upravené pro užití v „jaderném reaktoru“, včetně podpěrných nosníků aktivní zóny, vodicích trubek regulačních tyčí, tepelného stínění, přepážek, roštových desek aktivní zóny a difuzérových desek;

Pozn.:

V položce 0A001.h. se „vestavbami jaderných reaktorů“ rozumí jakýkoli hlavní díl uvnitř reaktorové nádoby, který plní jednu nebo více následujících funkcí: nosná konstrukce aktivní zóny, uspořádání paliva, usměrňování toku chladicího média primárního okruhu, radiační odstínění reaktorové nádoby nebo uložení přístrojového vybavení aktivní zóny.

i)

Tepelné výměníky (parogenerátory) speciálně konstruované nebo upravené pro užití v primárním chladicím okruhu „jaderného reaktoru“;

j)

Přístroje pro detekci a měření toku neutronů, speciálně konstruované nebo upravené pro stanovení úrovně toku neutronů uvnitř aktivní zóny „jaderného reaktoru“.

0C002

Slabě obohacený uran spadající pod 0C002, pokud je součástí montovaných jaderných palivových článků.


ČÁST C

Položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

Popis

5A002

Systémy a zařízení pro „bezpečnost informací“ a jejich součásti:

a)

Systémy, zařízení, aplikačně specifické „elektronické sestavy“, moduly a integrované obvody zajišťující „bezpečnost informací“ a jiné speciálně pro ně konstruované součásti:

Pozn.:

Pokud jde o kontrolu přijímacích zařízení pro globální systémy družicové navigace (GNSS) obsahujících nebo používajících dešifrování (tj. GPS nebo GLONASS), viz 7A005.

1.

konstruované nebo upravené pro použití „šifrování“ a používající číslicové techniky pro jakoukoliv šifrovací funkci, kromě autentizace nebo elektronického podpisu, které mají některou z těchto vlastností:

1.

Funkce autentizace a elektronického podpisu zahrnují související funkce klíčového řízení.

2.

Autentizace zahrnuje všechny aspekty kontroly přístupu, ve kterých nedochází k šifrování souborů nebo textu, kromě případů, kdy je šifrování přímo spojeno s ochranou hesel, osobních identifikačních čísel nebo podobných dat za účelem zabránění neautorizovanému přístupu.

3.

„Šifrování“ nezahrnuje „pevně nastavené“ datové komprese nebo kódovací techniky.

Pozn.:

Položka 5A002.a.1. zahrnuje zařízení konstruovaná nebo upravená k „šifrování“, která používají analogové principy v případě, že je šifrování prováděno číslicovými technikami.

a)

„symetrický algoritmus“ využívající klíč o délce nad 56 bitů nebo

b)

„asymetrický algoritmus“, jehož bezpečnost je založena na:

1.

rozkladu celých čísel o délce nad 512 bitů (např. RSA),

2.

výpočtu diskrétních logaritmů multiplikativní skupiny konečného pole o velikosti nad 512 bitů (např. Diffie-Hellman nad Z/pZ) nebo

3.

diskrétních logaritmech v jiné skupině, než která je uvedena v položce 5A002.a.1.b.2., nad 112 bitů

(např. Diffie-Hellman nad eliptickou křivkou);

5D002

„Software“:

a)

„Software“ speciálně konstruovaný nebo upravený pro „užití“ zařízení uvedených v položce 5A002.a.1 nebo „software“ uvedený v položce 5D002.c.1;

c)

Specifický „software“:

1.

„software“, který má vlastnosti nebo vykonává či simuluje funkce zařízení uvedených v položce 5A002.a.1;

Pozn.:

Položka 5D002 nezahrnuje tento „software“:

a)

„software“ nezbytný pro „užití“ zařízení, která jsou podle poznámky k položce 5A002 z kontroly vyloučena;

b)

„software“ umožňující výkon některé funkce zařízení, která jsou podle poznámky k položce 5A002 z kontroly vyloučena.

5E002

„Technologie“ ve smyslu všeobecné poznámky k technologii pro „užití“ zařízení uvedených v položkách 5A002.a.1 nebo „software“ uvedený v položkách 5D002.a. nebo 5D002.c.1 tohoto seznamu.“.


PŘÍLOHA II

„PŘÍLOHA IVA

Seznam produktů podle článku 14a a čl. 31 odst. 1

Zemní plyn a jiné plynové uhlovodíky

Kód KN

Popis

2709 00 10

Kondenzáty zemního plynu

2711 11 00

Zemní plyn – zkapalněný

2711 21 00

Zemní plyn – v plynném stavu

2711 12

Propan

2711 13

Butany

2711 19 00

Ostatní“


PŘÍLOHA III

„PŘÍLOHA VIA

Seznam klíčového zařízení a technologií podle článku 8, čl. 10 odst. 1 písm. c) a čl. 31 odst. 1

Kód KN

Popis

 

– Pažnice, čerpací a vrtné trubky, používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu:

7304 22

– Vrtné trubky z nerezavějící oceli

7304 23

– – Ostatní vrtné trubky

7304 24

– – Ostatní, z nerezavějící oceli

7304 29

– – Ostatní

ex ex 7305

Ostatní trouby a trubky (například svařované, nýtované nebo podobně uzavírané), s kruhovým příčným průřezem, s vnějším průměrem převyšujícím 406,4 mm, ze železa nebo oceli, s obsahem chromu nejméně 1 % a s odolností proti chladu, která může být nižší než –120 °C

 

– Trouby a trubky používané pro ropovody nebo plynovody:

7306 11

– – Svařované, z nerezavějící oceli

7306 19

– – Ostatní

 

– Pažnice a trubky používané při vrtné těžbě ropy nebo plynu:

7306 21 00

– – Svařované, z nerezavějící oceli

7306 29 00

– – Ostatní

 

Nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn, ze železa nebo oceli:

7311 00 99

– Ostatní, o objemu 1 000 l nebo větším

ex ex 7613

Hliníkové nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn o objemu 1 000 l nebo větším.“


PŘÍLOHA IV

„PŘÍLOHA VIB

Seznam klíčového zařízení a technologií podle článku 10a, 10b, 10c a čl. 31 odst.1

Kód KN

Popis

8406 10 00

Parní turbíny pro pohon lodí

ex ex 8406 90

Součástky parních turbín pro pohon lodí

8407 21

Motory pro pohon lodí, závěsné motory

ex ex 8407 29

Motory pro pohon lodí, ostatní

8408 10

Motory pro pohon lodí

ex ex 8409 91 00

Součástky vhodné pro použití výhradně nebo hlavně se stroji v podpoložkách 8407 21 nebo 8407 29

ex ex 8409 99 00

Součástky vhodné pro použití výhradně nebo hlavně se stroji v podpoložce 8408 10

ex ex 8411 81

Ostatní plynové turbiny o výkonu nepřesahujícím 5 000 kW pro pohon lodí

ex ex 8411 82

Ostatní plynové turbiny o výkonu přesahujícím 5 000 kW pro pohon lodí

ex ex 8468

Stroje, přístroje a zařízení pro pájení na měkko, pájení na tvrdo nebo svařování, též schopné řezání, jiné než čísla 8515; plynové stroje, přístroje a zařízení k povrchovému kalení

8483

Převodové hřídele (včetně vačkových a klikových hřídelí) a kliky; ložisková pouzdra a ložiskové pánve; ozubená soukolí a ozubené převody; pohybové šrouby s kuličkovou nebo válečkovou maticí; převodovky, převodové skříně a jiné měniče rychlosti, včetně měničů krouticího momentu; setrvačníky a řemenice, včetně kladnic pro kladkostroje; spojky a hřídelové spojky (včetně kardanových kloubů) určené pro pohon plavidel o maximální možné celkové nosnosti (o konstrukčním ponoru) 55 000 dwt nebo více

8487 10

Lodní vrtule a jejich lopatky

ex ex 8515

Stroje a přístroje elektrické (též na elektricky vyhřívaný plyn), laserové nebo používající jiné světelné či fotonové svazky, ultrazvukové, využívající elektronové svazky, magnetické impulsy nebo plazmové oblouky pro pájení naměkko, pájení natvrdo nebo svařování, též schopné řezání; elektrické stroje a přístroje pro stříkání kovů nebo cermetů za tepla

ex ex 9014 10 00

Busoly, včetně navigačních kompasů, pouze pro námořní průmysl

ex ex 9014 80 00

Ostatní navigační nástroje a přístroje, pouze pro námořní průmysl

ex ex 9014 90 00

Součástky a příslušenství v podpoložkách 9014 10 00 a 9014 80 00, pouze pro námořní průmysl

ex ex 9015

Geodetické, topografické, zeměměřičské, nivelační, fotogrammetrické zaměřovací, hydrografické, oceánografické, hydrologické, meteorologické nebo geofyzikální nástroje a přístroje, kromě kompasů; dálkoměry, pouze pro námořní průmysl“.


PŘÍLOHA V

„PŘÍLOHA VIIA

Software pro integraci průmyslových procesů podle článků 10d, 10e, 10f a čl. 31 odst. 1

1.

Software pro plánování podnikových zdrojů, navržený specificky pro použití v jaderném, vojenském, plynárenském, ropném, námořním, leteckém, finančním a stavebním průmyslu.

Vysvětlivka: Programové vybavení pro plánování podnikových zdrojů je software, který slouží pro finanční účetnictví, provozní (manažerské) účetnictví, lidské zdroje, výrobu, řízení řetězce dodávek, projektové řízení, řízení vztahů se zákazníky, datové služby nebo kontrolu přístupu.


PŘÍLOHA VI

„PŘÍLOHA VIIB

Grafit a surové či polozpracované kovy podle článků 15a, 15b, 15c a čl. 31 odst.1

Úvodní poznámka: Uvedením zboží v této příloze nejsou dotčena pravidla použitelná na zboží uvedené v přílohách I, II a III

1.   Grafit

Kód KN

Popis

2504

Přírodní grafit (tuha)

3801

Umělý grafit; koloidní nebo polokoloidní grafit; přípravky na bázi grafitu nebo jiného uhlíku ve formě past, bloků, tabulek nebo jiných polotovarů

6815 10

Neelektrické výrobky z grafitu nebo jiných forem uhlíku včetně uhlíkových vláken

6903 10

Retorty, tavicí kelímky, mufle, trysky, zátky, podpěry, zkušební kelímky, trouby, trubky, pouzdra a tyče a ostatní žáruvzdorné keramické výrobky. Jiné než výrobky z křemičitých fosilních mouček nebo z podobných křemičitých zemin, obsahující na váhu více než 50 % grafitu nebo jiného uhlíku či směsi těchto produktů

8545

Uhlíkové elektrody, uhlíkové kartáčky, osvětlovací uhlíky, uhlíky pro elektrické baterie a ostatní výrobky z grafitu nebo z jiného uhlíku, též spojené s kovem, pro elektrické účely


2.   Železo a ocel

Kód KN

Popis

7201

Surové železo a vysokopecní zrcadlovina v houskách, ingotech nebo jiných primárních formách

7202

Feroslitiny

7203

Produkty ze železa získané přímou redukcí železné rudy a jiné houbovité železo, v kusech, peletách nebo podobných formách; železo, jehož ryzost je minimálně 99,94 % hmotnostních, v kusech, peletách nebo podobných formách

7204

Odpad a šrot ze železa nebo oceli; přetavený odpad ze železa nebo oceli v ingotech

7205

Granule a prášky ze surového železa, vysokopecní zrcadloviny, železa nebo oceli

7206

Železo a nelegovaná ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách

7207

Polotovary ze železa nebo nelegované oceli

7218

Nerezavějící ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách; polotovary z nerezavějící oceli

7224

Ostatní legovaná ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách; polotovary z ostatní legované oceli


3.   Měď a výrobky z mědi

Kód KN

Popis

7401 00 00

Měděný kamínek (lech); cementová měď (srážená měď)

7402 00 00

Nerafinovaná měď; měděné anody pro elektrolytickou rafinaci

7403

Rafinovaná měď a slitiny mědi, netvářené (surové)

7404 00

Měděný odpad a šrot

7405 00 00

Předslitiny mědi

7406

Měděný prášek a šupiny (vločky)

7407

Měděné tyče, pruty a profily

7410

Měděné fólie (též potištěné nebo na podložce z papíru, kartónu, lepenky, plastů nebo na podobném podkladovém materiálu), o tloušťce (s výjimkou jakékoliv podložky) nepřesahující 0,15 mm

7413 00 00

Splétaná lanka, lana, kabely, splétané pásy a podobné výrobky, z mědi, elektricky neizolované


4.   Nikl a výrobky z niklu

Kód KN

Popis

7501

Niklový kamínek (lech), slinutý oxid nikelnatý a jiné meziprodukty metalurgie niklu

7502

Netvářený (surový) nikl

7503 00

Niklový odpad a šrot

7504 00 00

Niklový prášek a šupiny (vločky)

7505

Niklové tyče, pruty, profily a dráty

7506

Niklové desky, plechy, pásy a fólie

7507

Niklové trouby, trubky a příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (například spojky, kolena, nátrubky)


5.   Hliník

Kód KN

Popis

7601

Netvářený (surový) hliník

7602

Hliníkový odpad a šrot

7603

Hliníkový prášek a šupiny (vločky)

7605

Hliníkové dráty

7606

Hliníkové desky, plechy a pásy, o tloušťce převyšující 0,2 mm

7609 00 00

Hliníkové příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky (například spojky, kolena a nátrubky)

7614

Splétaná lanka, kabely, splétané pásy a podobné výrobky, z hliníku, elektricky neizolované


6.   Olovo

Kód KN

Popis

7801

Netvářené (surové) olovo

7802 00 00

Olověný odpad a šrot

7804

Olověné desky, plechy, pásy a fólie; olověný prášek a šupiny (vločky)


7.   Zinek

Kód KN

Popis

7901

Netvářený (surový) zinek

7902 00 00

Zinkový odpad a šrot

7903

Zinkový prach, prášek a šupiny (vločky)

7904 00 00

Zinkové tyče, pruty, profily a dráty

7905 00 00

Zinkové desky, plechy, pásy a fólie


8.   Cín

Kód KN

Popis

8001

Netvářený (surový) cín

8002 00 00

Cínový odpad a šrot

8003 00 00

Cínové tyče, pruty, profily a dráty


9.   Ostatní obecné kovy; cermety; výrobky z nich

Kód KN

Popis

ex ex 8101

Wolfram a výrobky z něho, včetně odpadu a šrotu, jiné než antikatody pro rentgenky

ex ex 8102

Molybden a výrobky z něho, včetně odpadu a šrotu, jiné než výrobky speciálně navržené pro použití v zubním lékařství

ex ex 8103

Tantal a výrobky z něho, včetně odpadu a šrotu, jiné než dentální a chirurgické nástroje a výrobky speciálně navržené pro ortopedické a chirurgické účely

8104

Hořčík a výrobky z něho, včetně odpadu a šrotu

8105

Kobaltový kamínek (lech) a jiné meziprodukty metalurgie kobaltu; kobalt a výrobky z něho, včetně odpadu a šrotu

ex ex 8106 00

Bismut a výrobky z něho, včetně odpadu a šrotu, jiné než speciálně připravené pro přípravu chemických sloučenin k farmaceutickému využití

8107

Kadmium a výrobky z něho, včetně odpadu a šrotu

8108

Titan a výrobky z něho, včetně odpadu a šrotu

8109

Zirkonium a výrobky z něho, včetně odpadu a šrotu

8110

Antimon a výrobky z něho, včetně odpadu a šrotu

8111 00

Mangan a výrobky z něho, včetně odpadu a šrotu

ex ex 8112

Berylium, chrom, germanium, vanad, gallium, hafnium, indium, niob, rhenium a thallium a výrobky z těchto kovů, včetně odpadu a šrotu, jiné než okna pro rentgenky

8113 00

Cermety a výrobky z nich, včetně odpadu a šrotu“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU