(EU) č. 1246/2012Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1246/2012 ze dne 19. prosince 2012 , kterým se mění nařízení (ES) č. 616/2007 o otevření a správě celních kvót Společenství v odvětví drůbežího masa pocházejícího z Brazílie, Thajska a jiných třetích zemí a kterým se stanoví odchylka od uvedeného nařízení pro období 2012–2013

Publikováno: Úř. věst. L 352, 21.12.2012, s. 16-19 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 19. prosince 2012 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. ledna 2013 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2013
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1246/2012

ze dne 19. prosince 2012,

kterým se mění nařízení (ES) č. 616/2007 o otevření a správě celních kvót Společenství v odvětví drůbežího masa pocházejícího z Brazílie, Thajska a jiných třetích zemí a kterým se stanoví odchylka od uvedeného nařízení pro období 2012–2013

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na čl. 144 odst. 1 a článek 148 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Brazílií a mezi Evropskou unií a Thajskem schválené rozhodnutím Rady 2012/792/EU (2) stanoví nová množství zpracovaného drůbežího masa, které má být přiděleno Brazílii, Thajsku a dalším třetím zemím. Nařízení Komise (ES) č. 616/2007 (3) by proto mělo být změněno tak, aby tato nová množství zohledňovalo.

(2)

Nařízení (ES) č. 616/2007 stanoví zvláštní metodu správy celních kvót založenou na původu dotčených produktů. Nové kvóty by měly být spravovány stejným způsobem.

(3)

Nařízení (ES) č. 616/2007 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

Dohody s Brazílií a Thajskem vstoupí v platnost dne 1. března 2013, zatímco příslušné kvóty se otevírají ročně od 1. července do 30. června. Je tedy vhodné stanovit odchylky od některých ustanovení nařízení (ES) č. 616/2007, které má být změněno tímto nařízením. Zejména roční množství pro kvótový rok 2012/13 by mělo být poměrně sníženo. Vzhledem k tomu, že není možné předem podávat žádosti o nové kvóty, které mají vstoupit v platnost 1. března 2013, mělo by se od 1. března 2013 do 30. června 2013 použít jednorázové kvótové období a pro běžné období podávání žádostí stanovené v čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 616/2007 by se měla stanovit odchylka. Doba platnosti dovozních licencí by měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna nařízení (ES) č. 616/2007

Nařízení (ES) č. 616/2007 se mění takto:

1)

V článku 1 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Celní kvóty uvedené v příloze I tohoto nařízení se otevírají pro dovoz produktů uvedených v dohodách mezi Unií a Brazílií a mezi Unií a Thajskem, schválených rozhodnutím 2007/360/ES a rozhodnutím Rady 2012/792/EU (4).

Uvedené celní kvóty se otevírají ročně pro období od 1. července do 30. června.

2)

Článek 3 se nahrazuje tímto:

„Článek 3

1.   S výjimkou skupin 3, 4B, 5B a 6B se množství stanovené pro roční kvótové období rozděluje do čtyř podobdobí takto:

a)

30 % v období od 1. července do 30. září;

b)

30 % v období od 1. října do 31. prosince;

c)

20 % v období od 1. ledna do 31. března;

d)

20 % v období od 1. dubna do 30. června.

2.   Roční množství stanovené pro kvóty ve skupinách 3, 4B, 5B a 6B se do podobdobí nerozděluje.

3.   Roční množství stanovené pro kvóty ve skupinách 5 A a 5B se spravuje nejprve prostřednictvím přidělení dovozních práv a poté prostřednictvím vydání dovozních licencí.“

3)

Článek 4 se mění takto:

a)

V odstavci 1 prvním a druhém pododstavci se výraz „skupina 5“ nahrazuje výrazem „skupiny 5 A a 5B“.

b)

V odstavci 4 se výraz „skupiny 3, 6 a 8“ nahrazuje výrazem „skupiny 3, 6A, 6B a 8“.

c)

Odstavec 5 se mění takto:

i)

v prvním pododstavci se výraz „skupina 5“ nahrazuje výrazem „skupiny 5A a 5B“,

ii)

v druhém pododstavci písm. b) se výraz „skupiny 3, 6 a 8“ nahrazuje výrazem „skupiny 3, 6A, 6B a 8“,

iii)

ve třetím pododstavci se výraz „skupina 5“ nahrazuje výrazem „skupiny 5A a 5B“.

d)

V odstavci 6 se výraz „skupiny 3, 6 a 8“ nahrazuje výrazem „skupiny 3, 6A, 6B a 8“.

e)

V odstavci 7 třetím pododstavci se výraz „skupiny 3 a 6“ nahrazuje výrazem „skupiny 3, 6A a 6B“.

4)

Článek 5 se mění takto:

a)

Odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Žádosti o dovozní práva pro skupiny 5A a 5B a o dovozní licence pro ostatní skupiny lze podávat pouze během prvních sedmi dnů třetího měsíce předcházejícího každému kvótovému období nebo podobdobí.“

b)

V odstavci 2 se výraz „skupina 5“ nahrazuje výrazem „skupiny 5A a 5B“ a výraz „skupiny 1, 4 a 7“ se nahrazuje výrazem „skupiny 1, 4A, 4B a 7“.

c)

Odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Nejpozději čtrnáctý den měsíce, v němž byly žádosti podány, sdělí členské státy Komisi celková požadovaná množství, rozepsaná podle pořadového čísla a původu a vyjádřená v kilogramech.“

d)

V odstavci 5 prvním a druhém pododstavci se výraz „skupina 5“ nahrazuje výrazem „skupiny 5A a 5B“.

5)

Článek 6 se mění takto:

a)

Odstavec 1 se mění takto:

i)

v písmenu a) se výraz „skupina 5“ nahrazuje výrazem „skupiny 5A a 5B“,

ii)

písmeno b) se nahrazuje tímto:

„b)

u skupin 5A a 5B množství, na která byly vydány licence během daného kvótového období nebo podobdobí, a to nejpozději desátý den měsíce následujícího po každém kvótovém období nebo podobdobí.“

b)

V odstavci 3 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Na skupiny 3, 4B, 5B a 6B se sdělení uvedené v písm. a) prvního pododstavce nevztahuje.“

c)

Odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.   Množství, na která se vztahují odstavce 1 a 3, se vyjádří v kilogramech a rozdělí podle pořadového čísla. Množství, na která se vztahuje odstavec 2, se vyjádří v kilogramech a rozdělí podle pořadového čísla a původu.“

6)

V článku 7 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Odchylně od článku 22 nařízení Komise (ES) č. 376/2008 (5) jsou dovozní licence platné 150 dnů od prvního dne kvótového období nebo podobdobí, pro které byly vydány.

V souladu s čl. 22 odst. 2 nařízení (ES) č. 376/2008 jsou však pro skupiny 5A a 5B licence platné 15 pracovních dnů od skutečného dne vydání licence. Dovozní práva jsou platná od prvního dne kvótového období nebo podobdobí, na které byla žádost podána, do 30. června téhož kvótového období.

7)

Článek 8 se nahrazuje tímto:

„Článek 8

1.   Propuštění do volného oběhu v rámci kvót uvedených v článku 1 tohoto nařízení je podmíněno předložením osvědčení o původu vydaného brazilskými příslušnými orgány (pro skupiny 1, 4A, 4B, a 7) a thajskými příslušnými orgány (pro skupiny 2, 5A a 5B) podle článků 55 až 65 nařízení (EHS) č. 2454/93.

2.   Odstavec 1 se nevztahuje na skupiny 3, 6A, 6B a 8.“

8)

Příloha I se nahrazuje zněním v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Odchylky od nařízení (ES) č. 616/2007

Pro kvótové období od 1. července 2012 do 30. června 2013 a pokud jde o celní kvóty odpovídající pořadovým číslům 09.4251, 09.4252, 09.4253, 09.4254, 09.4255, 09.4256, 09.4257, 09.4258, 09.4259, 09.4260, 09.4261, 09.4262, 09.4263, 09.4264 a 09.4265 uvedeným v příloze I nařízení (ES) č. 616/2007 ve znění článku 1 tohoto nařízení se uplatní tyto odchylky:

a)

kvótové období se otevírá od 1. března do 30. června 2013 a roční množství se snižuje o 67 %;

b)

podobdobí stanovená v čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 616/2007 se nepoužijí;

c)

žádosti o dovozní licence a dovozní práva uvedené v čl. 5 odst. 1 uvedeného nařízení lze podávat pouze během prvních sedmi dnů ledna 2013;

d)

dovozní licence pro všechny skupiny kromě skupin 5A and 5B jsou platné od 1. března 2013 do 30. června 2013.

Článek 3

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2013.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. prosince 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 351, 21.12.2012, s. 47.

(3)  Úř. věst. L 147, 5.6.2007, s. 3.

(4)  Úř. věst. L 351, 21.12.2012, s. 47.“

(5)  Úř. věst. L 114, 26.4.2008, s. 3.“


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA I

Solené nebo uzené drůbeží maso  (1)

Země

Skupina číslo

Periodicita správy

Pořadové číslo

Kód KN

Celní sazba

Roční množství

(v tunách)

Brazílie

1

čtvrtletně

09.4211

ex 0210 99 39

15,4 %

170 807

Thajsko

2

čtvrtletně

09.4212

ex 0210 99 39

15,4 %

92 610

Ostatní

3

ročně

09.4213

ex 0210 99 39

15,4 %

828


Přípravky z drůbežího masa kromě krůtího masa

Země

Skupina číslo

Periodicita správy

Pořadové číslo

Kód KN

Celní sazba

Roční množství

(v tunách)

Brazílie

4A

čtvrtletně

09.4214

1602 32 19

8 %

79 477

09.4251

1602 32 11

630 EUR/t

15 800

09.4252

1602 32 30

10,9 %

62 905

4B

ročně

09.4253

1602 32 90

10,9 %

295

Thajsko

5A

čtvrtletně

09.4215

1602 32 19

8 %

160 033

09.4254

1602 32 30

10,9 %

14 000

09.4255

1602 32 90

10,9 %

2 100

09.4256

1602 39 29

10,9 %

13 500

5B

ročně

09.4257

1602 39 21

630 EUR/t

10

09.4258

ex 1602 39 85 (2)

10,9 %

600

09.4259

ex 1602 39 85 (3)

10,9 %

600

Ostatní

6A

čtvrtletně

09.4216

1602 32 19

8 %

11 443

09.4260

1602 32 30

10,9 %

2 800

6B

ročně

09.4261

1602 32 11

630 EUR/t

340

09.4262

1602 32 90

10,9 %

470

09.4263

1602 39 29

10,9 %

220

09.4264

ex 1602 39 85 (2)

10,9 %

148

09.4265

ex 1602 39 85 (3)

10,9 %

125


Přípravky z krůtího masa

Země

Skupina číslo

Periodicita správy

Pořadové číslo

Kód KN

Celní sazba

Roční množství

(v tunách)

Brazílie

7

čtvrtletně

09.4217

1602 31

8,5 %

92 300

Ostatní

8

čtvrtletně

09.4218

1602 31

8,5 %

11 596“


(1)  Působnost preferenčního režimu se určuje na základě kódu KN a splněním podmínky, že příslušné solené nebo uzené maso je drůbežím masem kódu KN 0207.

(2)  Zpracované kachní, husí maso a maso perliček obsahující 25 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 57 % hmotnostních masa nebo drobů.

(3)  Zpracované kachní, husí maso a maso perliček obsahující méně než 25 % hmotnostních drůbežího masa nebo drobů.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU