(EU) č. 1223/2012Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1223/2012 ze dne 18. prosince 2012 , kterým se stanoví prováděcí pravidla pro celní kvótu pro dovoz živého skotu o hmotnosti vyšší než 160 kg a pocházejícího ze Švýcarska stanovenou Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty

Publikováno: Úř. věst. L 349, 19.12.2012, s. 39-44 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 18. prosince 2012 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 8. ledna 2013 Nabývá účinnosti: 8. ledna 2013
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1223/2012

ze dne 18. prosince 2012,

kterým se stanoví prováděcí pravidla pro celní kvótu pro dovoz živého skotu o hmotnosti vyšší než 160 kg a pocházejícího ze Švýcarska stanovenou Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty

(kodifikované znění)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na čl. 144 odst. 1 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 2175/2005 ze dne 23. prosince 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro celní kvótu pro dovoz živého skotu o hmotnosti vyšší než 160 kg a pocházejícího ze Švýcarska stanovenou Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty (2) bylo několikrát podstatně změněno (3). Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by mělo být uvedené nařízení kodifikováno.

(2)

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty (4) (dále jen „dohoda“) stanoví otevření celní kvóty Unie s nulovou celní sazbou pro dovoz 4 600 kusů živého skotu o hmotnosti vyšší než 160 kg a pocházejícího ze Švýcarska. Je nutné přijmout každý rok prováděcí pravidla k otevření a správě této celní kvóty.

(3)

Pro přidělování uvedené celní kvóty vzhledem k dotčeným produktům je vhodné uplatnit metodu souběžného zkoumání uvedenou v čl. 144 odst. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 1234/2007.

(4)

Podle pravidel uvedených v článku 4 dohody může být uvedená celní kvóta využita pouze pro živá zvířata pocházející ze Švýcarska.

(5)

Aby se zabránilo spekulacím, je třeba množství dostupná v rámci celní kvóty zpřístupnit hospodářským subjektům, které jsou schopny prokázat, že se skutečně podílejí významnou měrou na obchodování se třetími zeměmi. S ohledem na výše uvedené a kvůli zajištění účinné správy je třeba, aby dotčení obchodníci dovezli alespoň 50 kusů zvířat během roku předcházejícího dotčenému ročnímu kvótovému období vzhledem k tomu, že zásilku 50 kusů zvířat lze považovat za běžný náklad. Ze zkušenosti vyplynulo, že zakoupení jediné zásilky je minimálním požadavkem pro to, aby transakce byla považována za skutečnou a rentabilní.

(6)

Je třeba, aby byla stanovena jistota na dovozní práva, vyloučena převoditelnost licencí a aby dovozní licence byly vydávány pro hospodářské subjekty výlučně na množství, pro která jim byla přidělena dovozní práva.

(7)

S cílem zajistit rovnější přístup k celní kvótě a současně zaručit obchodně rentabilní počet zvířat na žádost je třeba, aby byl stanoven minimální a maximální počet kusů, kterého se má každá žádost týkat.

(8)

Je třeba stanovit, že dovozní práva se mají přidělovat po lhůtě na rozmyšlení a případně s uplatněním fixního koeficientu přidělení.

(9)

Podle článku 130 nařízení (ES) č. 1234/2007 musí být uvedená opatření spravována pomocí dovozních licencí. Proto je třeba stanovit pravidla pro předkládání žádostí a určit údaje, které je třeba v žádostech a licencích uvést, případně doplněním nebo odchylně od některých ustanovení nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (5), nařízení Komise (ES) č. 376/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty (6), a nařízení Komise (ES) č. 382/2008 ze dne 21. dubna 2008 o prováděcích pravidlech pro dovozní a vývozní licence v odvětví hovězího a telecího masa (7).

(10)

S cílem zajistit, aby každý hospodářský subjekt požádal o dovozní licenci pro všechna přidělená dovozní práva, je třeba stanovit, že s ohledem na jistotu na dovozní práva taková žádost představuje zásadní požadavek ve smyslu prováděcího nařízení Komise (EU) č. 282/2012 ze dne 28. března 2012, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu jistot pro zemědělské produkty (8).

(11)

Ze zkušenosti plyne, že v zájmu řádné správy celní kvóty je nutné, aby držitelem licence byl skutečný dovozce. Je tedy třeba, aby se takový dovozce aktivně podílel na nákupu, přepravě a dovozu dotčených zvířat. S ohledem na jistotu související s licencí je proto třeba, aby předložení důkazů o uvedených činnostech bylo rovněž zásadním požadavkem.

(12)

Kvůli zajištění přísné statistické kontroly zvířat dovážených v rámci této celní kvóty se nepoužije přípustná odchylka podle čl. 7 odst. 4 nařízení (ES) č. 376/2008.

(13)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Celní kvóta Unie s nulovou celní sazbou se otevírá každoročně pro období od 1. ledna do 31. prosince pro dovoz 4 600 kusů živého skotu o hmotnosti vyšší než 160 kg pocházejícího ze Švýcarska a spadajícího pod kódy KN 0102 29 41, 0102 29 49, 0102 29 51, 0102 29 59, 0102 29 61, 0102 29 69, 0102 29 91, 0102 29 99, ex 0102 39 10 o hmotnosti vyšší než 160 kg nebo ex 0102 90 91 o hmotnosti vyšší než 160 kg.

Uvedené celní kvótě se přiděluje pořadové číslo 09.4203.

2.   Pravidla původu použitelná na produkty uvedené v odstavci 1 jsou pravidla stanovená v článku 4 dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty.

Článek 2

1.   Pro účely článku 5 nařízení (ES) č. 1301/2006 obchodní závazek s třetími zeměmi podle uvedeného článku znamená, že žadatelé dovezli alespoň 50 kusů zvířat spadajících pod kód KN 0102.

Jako důkaz o obchodu se třetími zeměmi mohou členské státy přijmout kopie dokumentů uvedených v článku 5 druhém pododstavci nařízení (ES) č. 1301/2006, pokud jsou řádně ověřeny příslušným orgánem.

2.   Společnost, která vznikne spojením společností, z nichž každá má referenční dovozy odpovídající minimálnímu množství podle odstavce 1, může tyto referenční dovozy použít jako základ pro svou žádost.

Článek 3

1.   Žádosti o dovozní práva se musí týkat nejméně 50 kusů zvířat a nesmí přesáhnout 5 % dostupného množství.

2.   Žádosti o dovozní práva se předkládají nejpozději do 13:00 hodin bruselského času dne 1. prosince předcházejícího dotčenému ročnímu kvótovému období.

3.   Po ověření předložených dokumentů členské státy oznámí Komisi nejpozději do desátého pracovního dne po uplynutí lhůty pro podání žádostí celková požadovaná množství.

Bez ohledu na čl. 6 odst. 3 nařízení (ES) č. 1301/2006 se použije článek 11 uvedeného nařízení.

Článek 4

1.   Dovozní práva se udělí nejdříve sedmý a nejpozději šestnáctý pracovní den po skončení oznamovací lhůty podle čl. 3 odst. 3 prvního pododstavce.

2.   Pokud je po použití koeficientu přidělení podle čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 1301/2006 počet nižší než 50 kusů na žádost, dotčené členské státy přidělí dostupné množství losem o dovozní práva na části po 50 kusech. Pokud je poslední část menší než 50 kusů, bude pro toto množství uděleno jediné dovozní právo.

3.   Pokud je v důsledku použití odstavce 2 přiděleno méně dovozních práv, než o kolik bylo požádáno, jistota složená podle čl. 5 odst. 1 se v poměrné výši bez prodlení uvolní.

Článek 5

1.   Jistota na dovozní práva činí 3 EUR za kus. Jistota musí být složena u příslušného orgánu společně s žádostí o dovozní práva.

2.   Pro přidělené množství se musí požádat o dovozní licenci. Tato povinnost představuje zásadní požadavek ve smyslu čl. 19 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) č. 282/2012.

3.   Pokud je v důsledku použití koeficientu přidělení podle čl. 4 odst. 2 přiděleno méně dovozních práv, než bylo žádáno, složená jistota se úměrně a bez prodlení uvolní.

Článek 6

1.   Přidělená množství se dováží na základě předložení jedné nebo více dovozních licencí.

2.   Žádosti o licence mohou být podány výhradně v členském státě, ve kterém žadatel podal žádost a získal dovozní práva v rámci celní kvóty.

Každé vystavení dovozních licencí má za následek odpovídající snížení získaných dovozních práv a jistota složená v souladu s čl. 5 odst. 1 se v poměrné výši bez prodlení uvolní.

3.   Dovozní licence se vydávají na základě žádosti a na jméno hospodářského subjektu, který dovozní práva získal.

4.   V žádostech o licenci a v licencích se uvede:

a)

v kolonce 8 země původu a slovo „ano“ označí křížkem;

b)

v kolonce 16 jeden nebo několik z těchto kódů kombinované nomenklatury:

0102 29 41, 0102 29 49, 0102 29 51, 0102 29 59, 0102 29 61, 0102 29 69, 0102 29 91, 0102 29 99, ex 0102 39 10 o hmotnosti vyšší než 160 kg nebo ex 0102 90 91 o hmotnosti vyšší než 160 kg;

c)

v kolonce 20 pořadové číslo celní kvóty (09.4203) a alespoň jeden z údajů podle přílohy I.

Licence představuje pro držitele povinnost dovážet ze Švýcarska.

Článek 7

1.   Odchylně od čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 376/2008 nelze převádět dovozní licence vydané podle tohoto nařízení.

2.   Udělení dovozní licence je podmíněno složením jistoty ve výši 20 EUR za kus, která se skládá z:

a)

jistoty ve výši 3 EUR uvedené v čl. 5 odst. 1; a

b)

částky 17 EUR, kterou žadatel složí spolu s žádostí o licenci.

3.   Podle čl. 48 odst. 1 nařízení (ES) č. 376/2008 se ze všech dovezených množství přesahujících výši uvedenou na dovozní licenci vybere plné clo podle společného celního sazebníku použitelné v den přijetí celního prohlášení o propuštění do volného oběhu.

4.   Bez ohledu na kapitolu III oddíl 4 nařízení (ES) č. 376/2008 se jistota uvolní až po předložení důkazu o tom, že držitel licence byl obchodně a logisticky odpovědný za nákup, přepravu a proclení dotčených zvířat pro volný oběh. Takový důkaz se skládá alespoň z:

a)

originálu obchodní faktury nebo její ověřené kopie vystavené na jméno držitele prodávajícím nebo jeho zástupcem, oba se sídlem ve Švýcarsku, a z dokladu o zaplacení držitelem nebo důkazu o otevření neodvolatelného dokumentárního akreditivu držitelem ve prospěch prodávajícího;

b)

přepravního dokladu vystaveného na jméno držitele pro dotčená zvířata;

c)

důkazu, že zboží bylo uvedeno v celním prohlášení s návrhem na propuštění do volného oběhu, přičemž toto prohlášení musí obsahovat jméno a adresu držitele jako adresáta.

Článek 8

Nařízení (ES) č. 1301/2006, (ES) č. 376/2008 a (ES) č. 382/2008 se použijí s výhradou tohoto nařízení.

Článek 9

1.   Odchylně od čl. 11 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1301/2006 členské státy oznámí Komisi:

a)

nejpozději dne 28. února po konci každého dovozního celního kvótového období množství produktů, včetně oznámení „bezpředmětné“, pro která byly v předcházejícím dovozním celním kvótovém období vydány dovozní licence;

b)

nejpozději dne 30. dubna po konci každého dovozního celního kvótového období množství produktů, včetně oznámení „bezpředmětné“, na něž se vztahují nevyužité nebo částečně využité dovozní licence a jež odpovídají rozdílu mezi množstvími zapsanými na zadní straně dovozních licencí a množstvími, na která byly vydány.

2.   Nejpozději dne 30. dubna po konci každého dovozního celního kvótového období členské státy předloží Komisi podrobnosti o množstvích produktů propuštěných do volného oběhu v souladu s článkem 4 nařízení (ES) č. 1301/2006.

3.   V případě oznámení uvedených v odstavcích 1 a 2 se množství vyjádří v počtu hlav a podle kategorií produktů uvedených v příloze V nařízení (ES) č. 382/2008.

Článek 10

Nařízení (ES) č. 2172/2005 se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze III.

Článek 11

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. prosince 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 346, 29.12.2005, s. 10.

(3)  Viz příloha II.

(4)  Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 132.

(5)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13.

(6)  Úř. věst. L 114, 26.4.2008, s. 3.

(7)  Úř. věst. L 115, 29.4.2008, s. 10.

(8)  Úř. věst. L 92, 30.3.2012, s. 4.


PŘÍLOHA I

Údaje uvedené v čl. 6 odst. 4 písm. c)

:

bulharsky

:

Регламент за изпълнение (ЕC) № 1223/2012

:

španělsky

:

Reglamento de Ejecución (UE) no 1223/2012

:

česky

:

Prováděcí nařízení (EU) č. 1223/2012

:

dánsky

:

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 1223/2012

:

německy

:

Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1223/2012

:

estonsky

:

Rakendusmäärus (EL) nr 1223/2012

:

řecky

:

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1223/2012

:

anglicky

:

Implementing Regulation (EU) No 1223/2012

:

francouzsky

:

Règlement d’exécution (UE) no 1223/2012

:

italsky

:

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1223/2012

:

lotyšsky

:

Īstenošanas regula (ES) Nr. 1223/2012

:

litevsky

:

Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1223/2012

:

maďarsky

:

1223/2012/EU végrehajtási rendelet

:

maltsky

:

Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 1223/2012

:

nizozemsky

:

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1223/2012

:

polsky

:

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1223/2012

:

portugalsky

:

Regulamento de Execução (UE) n.o 1223/2012

:

rumunsky

:

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1223/2012

:

slovensky

:

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1223/2012

:

slovinsky

:

Izvedbena uredba (EU) št. 1223/2012

:

finsky

:

Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1223/2012

:

švédsky

:

Genomförandeförordning (EU) nr 1223/2012


PŘÍLOHA II

Zrušené nařízení a seznam jeho následných změn

Nařízení Komise (ES) č. 2172/2005

(Úř. věst. L 346, 29.12.2005, s. 10).

 

Nařízení Komise (ES) č. 1869/2006

(Úř. věst. L 358, 16.12.2006, s. 49).

 

Nařízení Komise (ES) č. 1965/2006

(Úř. věst. L 408, 30.12.2006, s. 27).

Pouze článek 8 a příloha IX

Nařízení Komise (ES) č. 749/2008

(Úř. věst. L 202, 31.7.2008, s. 37).

Pouze článek 3

Nařízení Komise (ES) č. 1267/2008

(Úř. věst. L 338, 17.12.2008, s. 37).

 


PŘÍLOHA III

Srovnávací tabulka

Nařízení (ES) č. 2172/2005

Toto nařízení

Článek 1

Článek 1

Čl. 2 odst. 1

Čl. 2 odst. 1

Čl. 2 odst. 4

Čl. 2 odst. 2

Čl. 3 odst. 2

Čl. 3 odst. 1

Čl. 3 odst. 3 první pododstavec

Čl. 3 odst. 2

Čl. 3 odst. 3 druhý pododstavec

Čl. 3 odst. 5

Čl. 3 odst. 3

Články 4, 5 a 6

Články 4, 5 a 6

Čl. 7 odst. 1

Čl. 7 odst. 1

Čl. 7 odst. 3

Čl. 7 odst. 2

Čl. 7 odst. 5

Čl. 7 odst. 3

Čl. 7 odst. 6

Čl. 7 odst. 4

Článek 8

Článek 8

Čl. 8a odst. 1

Čl. 9 odst. 1

Čl. 8a odst. 2 první a druhý pododstavec

Čl. 9 odst. 2

Čl. 8a odst. 3

Čl. 9 odst. 3

Článek 10

Článek 9

Článek 11

Příloha II

Příloha I

Příloha II

Příloha III


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU