(EU) č. 1212/2012Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1212/2012 ze dne 17. prosince 2012 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, (ES) č. 917/2004, (ES) č. 382/2008, (ES) č. 748/2008, (ES) č. 810/2008 a (ES) č. 610/2009, pokud jde o oznamovací povinnosti v rámci společné organizace zemědělských trhů

Publikováno: Úř. věst. L 348, 18.12.2012, s. 7-10 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 17. prosince 2012 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 21. prosince 2012 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2013
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1212/2012

ze dne 17. prosince 2012,

kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, (ES) č. 917/2004, (ES) č. 382/2008, (ES) č. 748/2008, (ES) č. 810/2008 a (ES) č. 610/2009, pokud jde o oznamovací povinnosti v rámci společné organizace zemědělských trhů

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na čl. 192 odst. 2 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 792/2009 ze dne 31. srpna 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro předávání informací a dokumentů členskými státy Komisi v rámci provádění společné organizace trhů, režimu přímých plateb, propagace zemědělských produktů a režimů platných pro nejvzdálenější regiony a menší ostrovy v Egejském moři (2), stanoví společná pravidla pro předávání informací a dokumentů příslušnými orgány členských států Komisi. Uvedená pravidla se vztahují zejména na povinnost členských států používat informační systémy zpřístupněné Komisí a na ověření přístupových práv orgánů či jednotlivců oprávněných k zasílání oznámení. Uvedené nařízení kromě toho stanoví společné zásady platné pro informační systémy, aby bylo možno zaručit pravost, integritu a čitelnost dokumentů v průběhu času a rovněž stanoví ochranu osobních údajů.

(2)

Podle nařízení (ES) č. 792/2009 musí být povinnost používat informační systémy v souladu s uvedeným nařízením stanovena v nařízeních zavádějících zvláštní oznamovací povinnost.

(3)

Komise vyvinula informační systém, který umožňuje elektronickou správu dokumentů a postupů v rámci jejích interních pracovních postupů i jejích vztahů s orgány podílejícími se na společné zemědělské politice.

(4)

Má se za to, že prostřednictvím tohoto systému lze v souladu s nařízením (ES) č. 792/2009 plnit několik oznamovacích povinností, konkrétně povinnosti stanovené v nařízeních Komise (ES) č. 2535/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót (3), (ES) č. 917/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 797/2004 o opatřeních v oblasti včelařství (4), (ES) č. 382/2008 ze dne 21. dubna 2008 o prováděcích pravidlech pro dovozní a vývozní licence v odvětví hovězího a telecího masa (5), (ES) č. 748/2008 ze dne 30. července 2008 o otevření a správě celní kvóty pro dovoz zmrazených hovězích okruží kódu KN 0206 29 91 (6), (ES) č. 810/2008 ze dne 11. srpna 2008 o otevření a správě celních kvót pro vysoce jakostní čerstvé, chlazené a zmrazené hovězí maso a pro zmrazené buvolí maso (7), a (ES) č. 610/2009 ze dne 10. července 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro celní kvótu na hovězí a telecí maso pocházející z Chile (8).

(5)

V zájmu účinné správy a s přihlédnutím ke zkušenostem by měla být některá oznámení v uvedených nařízeních buď zjednodušena a blíže vymezena, nebo zrušena.

(6)

Nařízení (ES) č. 2535/2001, (ES) č. 917/2004, (ES) č. 382/2008, (ES) č. 748/2008, (ES) č. 810/2008 a (ES) č. 610/2009 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 2535/2001 se mění takto:

1)

V článku 10 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Členské státy oznámí Komisi seznam schválených hospodářských subjektů rozdělený na schválené hospodářské subjekty, které poskytly svůj souhlas v souladu s odstavcem 2, a ostatní schválené hospodářské subjekty. Toto oznámení obsahuje číslo schválení, název, adresu, telefonní číslo a emailovou adresu schválených hospodářských subjektů.“

2)

Článek 39 se zrušuje.

3)

V článku 40 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Členské státy oznámí Komisi výsledky kontroly prováděné každé čtvrtletí podle přílohy IV do desátého dne následujícího měsíce. Oznámení obsahuje tyto údaje:

a)

všeobecné informace:

i)

název producenta másla;

ii)

identifikační kód šarže;

iii)

velikost šarže v kg;

iv)

datum kontrol (den/měsíc/rok);

b)

kontrola hmotnosti:

i)

velikost namátkového vzorku (počet kartonů);

ii)

údaje týkající se průměru:

aritmetický průměr čisté hmotnosti na jeden karton v kg (podle údaje v kolonce 9 osvědčení IMA 1),

aritmetický průměr čisté hmotnosti kartonů, které tvoří vzorek, v kg,

zda aritmetický průměr čisté hmotnosti stanovený v Unii vykazuje v porovnání s deklarovanou hodnotou významný rozdíl (N = ne, Y = ano);

iii)

údaje týkající se směrodatné odchylky:

směrodatná odchylka čisté hmotnosti na jeden karton v kg (podle údaje v kolonce 9 osvědčení IMA 1),

směrodatná odchylka čisté hmotnosti kartonů, které tvoří vzorek (v kg),

zda směrodatná odchylka čisté hmotnosti stanovená v Unii vykazuje v porovnání s deklarovanou hodnotou významný rozdíl (N = ne, Y = ano);

c)

kontrola obsahu tuku:

i)

velikost namátkového vzorku (počet kartonů);

ii)

údaje týkající se průměru:

aritmetický průměr obsahu tuku v kartonech, které tvoří vzorek, v % tuku,

zda aritmetický průměr obsahu tuku stanovený v Unii přesahuje 84,4 % (N = ne, Y = ano).“

4)

Článek 45 se nahrazuje tímto:

„Článek 45

V rámci celních kvót pro dovoz oznámí členské státy Komisi podrobnosti o množstvích produktů propuštěných do volného oběhu v souladu s článkem 4 nařízení (ES) č. 1301/2006.“

5)

Vkládá se nový článek 45a, který zní:

„Článek 45a

Oznámení uvedená v tomto nařízení, s výjimkou oznámení uvedených v článku 15, čl. 35a odst. 1 a článku 45, se provádějí v souladu s nařízením Komise (ES) č. 792/2009 (9).

6)

Přílohy V a XIV se zrušují.

Článek 2

Nařízení (ES) č. 917/2004 se mění takto:

1)

Článek 1 se nahrazuje tímto:

„Článek 1

Vnitrostátní programy uvedené v článku 105 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 (10) (dále jen „včelařské programy“) obsahují:

a)

popis situace v odvětví, který umožní pravidelně aktualizovat strukturální údaje ve studii uvedené v článku 107 nařízení (ES) č. 1234/2007 a uvádí především:

i)

celkový počet včelařů;

ii)

počet profesionálních včelařů, kteří mají více než 150 úlů;

iii)

celkový počet úlů;

iv)

produkci medu;

v)

seznam cílů programu;

b)

podrobný popis dotyčných opatření s uvedením odhadovaných nákladů a finančního plánu na jednotlivé roky na celostátní i regionální úrovni na základě těchto položek:

i)

technická pomoc včelařům;

ii)

kontrola varroázy;

iii)

racionalizace sezónního přesunu včelstev;

iv)

analýzy medu;

v)

obnova včelstev;

vi)

programy aplikovaného výzkumu;

c)

odkazy na příslušné právní a správní předpisy;

d)

seznam zastupujících organizací a včelařských družstev, které spolupracují s příslušným orgánem členského státu na vypracování včelařských programů;

e)

prováděcí pravidla ke kontrole a hodnocení včelařských programů.

2)

V článku 6 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Do 15. prosince každého roku sdělí členské státy Komisi přehled výdajů podle položek uvedených v čl. 1 písm. b).“

3)

Vkládá se nový článek 6a, který zní:

„Článek 6a

Oznámení uvedená v tomto nařízení se provádějí v souladu s nařízením Komise (ES) č. 792/2009 (11).

Článek 3

Nařízení (ES) č. 382/2008 se mění takto:

1)

Článek 6 se nahrazuje tímto:

„Článek 6

1.   Nejpozději do desátého dne každého měsíce sdělí členské státy Komisi množství produktů podle jednotlivých zemí původu, udané jako hmotnost produktu v kilogramech nebo počet kusů, pro které byly v průběhu předcházejícího měsíce vydány dovozní licence ve vztahu k dovozu mimo rámec kvót.

2.   Nejpozději do 31. října každého roku sdělí členské státy Komisi množství produktů podle jednotlivých zemí původu, udané jako hmotnost produktu v kilogramech nebo počet kusů, pro které v období od 1. července předcházejícího roku do 30. června příslušného roku nebyly využity dovozní licence ve vztahu k dovozu mimo rámec kvót.

3.   Členské státy sdělí Komisi podrobnosti o množstvích produktů propuštěných do volného oběhu v souladu s článkem 4 nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 (12).

2)

Článek 7 se nahrazuje tímto:

„Článek 7

Sdělení podle čl. 6 odst. 1 a 2 se provádějí s využitím kategorií produktů uvedených v příloze V."

3)

Článek 16a se nahrazuje tímto:

„Článek 16a

Sdělení uvedená v tomto nařízení, s výjimkou čl. 6 odst. 3, se provádějí v souladu s nařízením Komise (ES) č. 792/2009 (13).

4)

Přílohy II, III a IV se zrušují.

Článek 4

Nařízení (ES) č. 748/2008 se mění takto:

1)

V článku 8 se odstavce 2 a 3 nahrazují tímto:

„2.   Nejpozději 17. dne měsíce, v němž se podávají žádosti, oznámí členské státy Komisi celkové množství, které je pro jednotlivé země původu předmětem žádostí.

3.   Dovozní licence se vydávají od 25. dne a nejpozději na konci měsíce, ve kterém byly žádosti podány.“

2)

Článek 9 se mění takto:

a)

Odstavce 1 a 2 se nahrazují tímto:

„1.   Odchylně od čl. 11 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1301/2006 členské státy oznámí Komisi:

a)

nejpozději do 10. srpna množství produktů, včetně množství „žádné“, na něž byly v předchozím měsíci vydány dovozní licence, týkající se množství uvedených v čl. 1 odst. 3 písm. b) tohoto nařízení;

b)

nejpozději do 31. srpna po skončení každého dovozního celního kvótového období množství produktů, včetně množství „žádné“, na něž byly v předchozím dovozním celním kvótovém období vydány dovozní licence, týkající se množství uvedených v čl. 1 odst. 3 písm. a) tohoto nařízení;

c)

nejpozději do 31. října po skončení každého dovozního celního kvótového období množství produktů, včetně množství „žádné“, na něž se vztahují nevyužité nebo částečně využité dovozní licence a jež odpovídají rozdílu mezi množstvími zapsanými na zadní straně dovozních licencí a množstvími, na která byly licence vydány.

2)   Členské státy oznámí Komisi podrobnosti o množstvích produktů propuštěných do volného oběhu v souladu s článkem 4 nařízení (ES) č. 1301/2006.“

b)

V odstavci 3 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Oznámení týkající se množství produktů uvedená v čl. 1 odst. 3 písm. a) tohoto nařízení se provádějí v souladu s nařízením Komise (ES) č. 792/2009 (14).

3)

Přílohy IV, V a VI se zrušují.

Článek 5

Nařízení (ES) č. 810/2008 se mění takto:

1)

V článku 5 se odstavce 2 a 3 nahrazují tímto:

„2.   Nejpozději 10. dne měsíce, v němž se podávají žádosti, oznámí členské státy Komisi celkové množství, které je pro jednotlivé země původu předmětem žádostí.

3.   Dovozní licence se vydávají od 17. dne a nejpozději 21. dne měsíce, ve kterém byly žádosti podány. V každé vydané licenci se specifikuje dotčené množství pro kód KN či skupinu kódů KN.“

2)

Článek 11 se mění takto:

a)

Odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Členské státy oznámí Komisi podrobnosti o množstvích produktů propuštěných do volného oběhu v souladu s článkem 4 nařízení (ES) č. 1301/2006.“

b)

V odstavci 3 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Oznámení týkající se množství uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. b) a c) a v čl. 2 písm. a) až e) a g) tohoto nařízení se provádějí v souladu s nařízením Komise (ES) č. 792/2009 (15).

3)

Přílohy IV, V a VI se zrušují.

Článek 6

Nařízení (ES) č. 610/2009 se mění takto:

1)

V článku 10 se odstavce 2 a 3 nahrazují tímto:

„2.   Členské státy oznámí Komisi podrobnosti o množstvích produktů propuštěných do volného oběhu v souladu s článkem 4 nařízení (ES) č. 1301/2006.

3.   Oznámení uvedená v odstavci 1 se provádějí v souladu s nařízením Komise (ES) č. 792/2009 (16) a použijí se kategorie produktů uvedené v příloze V nařízení (ES) č. 382/2008.

2)

Přílohy V, VI a VII se zrušují.

Článek 7

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 1. ledna 2013.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. prosince 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 228, 1.9.2009, s. 3.

(3)  Úř. věst. L 341, 22.12.2001, s. 29.

(4)  Úř. věst. L 163, 30.4.2004, s. 83.

(5)  Úř. věst. L 115, 29.4.2008, s. 10.

(6)  Úř. věst. L 202, 31.7.2008, s. 28.

(7)  Úř. věst. L 219, 14.8.2008, s. 3.

(8)  Úř. věst. L 180, 11.7.2009, s. 5.

(9)  Úř. věst. L 228, 1.9.2009, s. 3.“

(10)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.“

(11)  Úř. věst. L 228, 1.9.2009, s. 3.“

(12)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13.“

(13)  Úř. věst. L 228, 1.9.2009, s. 3.“

(14)  Úř. věst. L 228, 1.9.2009, s. 3.“

(15)  Úř. věst. L 228, 1.9.2009, s. 3.“

(16)  Úř. věst. L 228, 1.9.2009, s. 3.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU