(EU) č. 1203/2012Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1203/2012 ze dne 14. prosince 2012 o odděleném prodeji regulovaných maloobchodních roamingových služeb v Unii Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 347, 15.12.2012, s. 1-7 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 14. prosince 2012 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 4. ledna 2013 Nabývá účinnosti: 4. ledna 2013
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti: 30. června 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1203/2012

ze dne 14. prosince 2012

o odděleném prodeji regulovaných maloobchodních roamingových služeb v Unii

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 531/2012 ze dne 13. června 2012 o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii (1), a zejména na čl. 5 odst. 2 uvedeného nařízení,

po konzultaci se Sdružením evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) č. 531/2012 zavádí pojem oddělený prodej regulovaných maloobchodních roamingových služeb. Zaprvé, čl. 4 odst. 1 nařízení (EU) č. 531/2012 ukládá domovským poskytovatelům povinnost umožnit svým zákazníkům přístup k regulovaným roamingovým hlasovým, SMS a datovým službám poskytovaným jako balíček kterýmkoli alternativním poskytovatelem roamingu. Dále ustanovení o odděleném prodeji regulovaných maloobchodních roamingových služeb v čl. 4 odst. 1 stanoví, že domovský poskytovatel ani poskytovatel roamingu nesmí bránit zákazníkům v přístupu k regulovaným roamingovým datovým službám poskytovaným alternativním poskytovatelem roamingu přímo v navštívené síti.

(2)

S cílem zajistit důsledné a souběžné provádění odděleného prodeje regulovaných maloobchodních roamingových služeb v celé Unii nařízení (EU) č. 531/2012 stanoví, že Komise prostřednictvím prováděcích aktů přijme podrobná pravidla upravující povinnost informovat roamingové zákazníky o možnosti zvolit si alternativního poskytovatele roamingu a pravidla týkající se technického řešení pro zavedení odděleného prodeje regulovaných maloobchodních roamingových služeb.

(3)

V souladu s čl. 5 odst. 4 nařízení (EU) č. 531/2012 technické řešení pro zavedení odděleného prodeje regulovaných maloobchodních roamingových služeb může za účelem splnění kritérií uvedených v čl. 5 odst. 3 nařízení (EU) č. 531/2012 kombinovat jednu nebo více technických možností. Pokud tedy nebude možné splnit všechna daná kritéria v rámci jediné technické možnosti, bude nutné použít více technických možností. Toto nařízení by mělo stanovit podrobná pravidla upravující technické řešení, jež zohlední požadavky, podle nichž mají domovští poskytovatelé rozmístit síťové prvky a poskytovat související služby v rámci každé technické možnosti, tak aby byl zajištěn přístup k těmto zařízením nezbytný k tomu, aby alternativní poskytovatelé roamingu mohli nabízet oddělené roamingové služby a aby bylo možné přecházet mezi vysílajícím a přijímajícím poskytovatelem roamingu.

(4)

Současně by technické řešení mělo umožnit splnění povinností uvedených v čl. 4 odst. 1 nařízení (EU) č. 531/2012. Technické řešení by tak mělo zajistit jak možnost přístupu zákazníků k regulovaným roamingovým hlasovým, SMS a datovým službám poskytovaným jako balíček kterýmkoliv alternativním poskytovatelem roamingu, tak splnění povinnosti domovských poskytovatelů a poskytovatelů roamingu nebránit zákazníkům v přístupu k regulovaným roamingovým datovým službám poskytovaným alternativním poskytovatelem roamingu přímo v navštívené síti.

(5)

V současné době všechny maloobchodní roamingové služby poskytuje společně s vnitrostátními mobilními komunikačními službami domovský poskytovatel. Nařízení (EU) č. 531/2012 umožňuje roamingovému zákazníkovi zvolit si alternativního poskytovatele roamingu pro regulované roamingové služby poskytované jako balíček a získat tyto roamingové služby odděleně od vnitrostátních mobilních služeb. V tomto ohledu roamingový zákazník uzavírá smlouvu o poskytování těchto služeb s alternativním poskytovatelem roamingu.

(6)

Pro zavedení odděleného prodeje roamingových služeb v balíčku existuje několik technických možností, včetně duálního kódu mezinárodní identifikace mobilního účastníka (International Mobile Subscriber Identity, IMSI) (dvou oddělených kódů IMSI na téže kartě SIM) a jednoduchého kódu IMSI (sdílení jednoho kódu IMSI mezi domovským poskytovatelem a poskytovatelem roamingu). Technické řešení postavené na duálním kódu IMSI využívá existenci druhého profilu na kartě SIM roamingového zákazníka, který může alternativní poskytovatel roamingu použít pro prodej regulovaných roamingových služeb, zatímco první profil nadále používá domovský poskytovatel k prodeji vnitrostátních služeb a případně i neregulovaných roamingových služeb. V případě jednoduchého kódu IMSI poskytuje oddělené roamingové služby technicky stále domovský poskytovatel, který pro alternativního poskytovatele roamingu funguje jako provozovatel hostitelské mobilní sítě. Oddělené roamingové služby jsou poskytovány na velkoobchodním základě alternativnímu poskytovateli roamingu, který je dále prodává roamingovému zákazníkovi na maloobchodní úrovni. Nejzákladnější verzí dalšího prodeje je tzv. čistý přeprodej. Navíc existuje řada potenciálních vylepšení čistého přeprodeje, které alternativnímu poskytovateli roamingu dávají kontrolu nad tím, které navštívené sítě se použijí přednostně, a tím možnost získat slevy na velkoobchodní roamingové služby nakoupené od provozovatele hostitelské mobilní sítě na základě velkoobchodních dohod s operátory navštívených sítí nebo agregátních velkoobchodních operátorů.

(7)

V souladu s čl. 5 odst. 1 nařízení (EU) č. 531/2012 by přístup k síťovým prvkům a službám nezbytným pro oddělený prodej regulovaných maloobchodních roamingových služeb měl být poskytován bezplatně. Ceny za jakékoliv další služby nad rámec služeb nezbytných pro oddělený prodej regulovaných maloobchodních roamingových služeb proto nejsou v čl. 5 odst. 1 upraveny. Přístup k zařízením a podpůrným službám pro oddělený prodej regulovaných maloobchodních roamingových služeb zahrnuje zařízení a služby nezbytné pro převod zákazníka.

(8)

Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) provedlo odborné posouzení řešení pro zavedení oddělených roamingových služeb (2). Sdružení BEREC se domnívá, že pro zavedení duálního kódu IMSI je nutná intenzivní vývojová činnost a přijetí odpovídajících norem a odhaduje, že zaváděcí náklady by si vyžádaly značnou režijní přirážku k maloobchodním cenám. Vzhledem k tomu, že toto technické řešení by rovněž vyžadovalo modernizaci stávajících karet SIM, tak aby podporovaly duální kódování IMSI, nepředstavuje duální kód IMSI pro oddělený prodej regulovaných maloobchodních roamingových služeb nákladově efektivní ani uživatelsky vstřícné řešení.

(9)

Naproti tomu technické řešení postavené na jednoduchém kódu IMSI se s ohledem na kritéria stanovená v čl. 5 odst. 3 nařízení (EU) č. 531/2012 jeví jako vhodnější. Zaprvé, pokud jde o kritéria uvedená v čl. 5 odst. 3 písm. h), i), j) a k), lze všechny potenciální technické možnosti včetně jednoduchého kódu IMSI zavést způsobem, který by tato kritéria splňoval. Zadruhé, vzhledem k tomu, že technicky budou roamingové služby poskytovány stejným způsobem jako dosud, a tudíž lze očekávat stejně bezproblémovou uživatelskou zkušenost, je jednoduchý kód IMSI spotřebitelsky a uživatelsky vstřícným řešením. Zatřetí, náklady na zavedení jednoduchého kódu IMSI jsou nižší než u duálního kódu IMSI a není nutná výraznější normativní činnost. Sdružení BEREC se rovněž domnívá, že při zavádění jednoduchého kódu IMSI by se nemělo narazit na žádné překážky.

(10)

Účinnost technického řešení postaveného na jednoduchém kódu IMSI z hlediska dopadů na hospodářskou soutěž by mohla být ještě vyšší, kdyby alternativní poskytovatelé roamingu mohli roamingový provoz směrovat do upřednostňované navštívené sítě. Ujednání ohledně řízení provozu s cílem zdokonalit technické řešení postavené na jednoduchém kódu IMSI by však byla opodstatněná pouze v případě, že by zaváděcí náklady byly úměrné očekávaným přínosům v oblasti hospodářské soutěže. Prozatím nic nenasvědčuje tomu, že by nezbytná opatření pro řízení provozu za účelem zdokonalení technického řešení využívajícího jednoduché kódování IMSI mohla být zavedena s přiměřenými náklady do 1. července 2014. V této fázi se proto technické řešení využívající jednoduché kódování IMSI ve formě dalšího prodeje roamingu považuje za dostačující pro splnění všech kritérií stanovených v čl. 5 odst. 3, s výjimkou kritérií b) a e), která jsou splněna pouze částečně.

(11)

Ani duální, ani jednoduchý kód IMSI, a to ani ve zdokonalené podobě, nesplňuje všechna kritéria stanovená v čl. 5 odst. 3 nařízení (EU) č. 531/2012. Především pak žádné z těchto technických řešení neumožňuje splnit povinnost domovských poskytovatelů a poskytovatelů roamingu nebránit zákazníkům v přístupu k regulovaným roamingovým datovým službám poskytovaným alternativním poskytovatelem roamingu přímo v navštívené síti. Nicméně alespoň jedna technická varianta v rámci technického řešení musí splnění této povinnosti coby jedné z povinností stanovených v čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení umožnit.

(12)

Současná podoba a konfigurace domovských sítí takové místní roamingové datové služby neumožňuje. K naplnění požadavku nařízení (EU) č. 531/2012 je proto nutné ještě druhé technické řešení. Aby mohly být místní roamingové datové služby odděleny od vnitrostátního balíčku, nemělo by se operátorům navštívené sítě bránit v technickém zpracování datového provozu roamingového zákazníka, ale ani v poskytování služby na maloobchodní úrovni.

(13)

Na druhé straně technické řešení postavené na jednoduchém kódu IMSI neumožňuje konkurenceschopným způsobem uspokojit všechny kategorie poptávky spotřebitelů, jako je například intenzivní využívání datových služeb. Jelikož velkoobchodní stropy pro roamingové datové služby nejsou nákladově orientované a po roce 2014 navzdory očekávanému snížení velkoobchodních nákladů neklesnou, jeví se jako nereálné, že by alternativní poskytovatelé roamingu, kteří se musí spoléhat na velkoobchodní roamingové datové služby, měli být schopní nabízet maloobchodní roamingové datové služby uživatelům pracujícím s velkými objemy dat za atraktivní ceny ve srovnání s cenami za vnitrostátní mobilní datové služby. Technické řešení, které umožňuje splnit povinnost domovských poskytovatelů a poskytovatelů roamingu nebránit zákazníkům v přístupu k regulovaným roamingovým datovým službám poskytovaným alternativním poskytovatelem roamingu přímo v navštívené síti však staví alternativní poskytovatele roamingu do situace, kdy by měli poskytovat místní datové roamingové služby, tj. roamingové datové služby, aniž by se opírali o velkoobchodní roamingové datové služby.

(14)

Maloobchodní roamingové datové služby v současné době poskytují domovští poskytovatelé na základě velkoobchodních smluv s operátory navštívených sítí. Roamingový datový provoz se vysílá a přijímá prostřednictvím sítě radiového přístupu operátora navštívené sítě a je směrován mezi navštívenou a domovskou sítí. Operátor domovské sítě poskytuje připojení k internetu a účtuje roamingovému zákazníkovi roamingové datové služby. Současné normy o GSM/GPRS, EDGE a UMTS již operátorovi navštívené sítě umožňují technicky ovládat datový roamingový provoz a poskytovat připojení k internetu bez směrování mezi domovskou a navštívenou sítí. Nicméně podle současné praxe v odvětví operátor domovské sítě stále účtuje zákazníkovi roamingové datové služby a operátor navštívené sítě poskytuje zpracování provozu jako velkoobchodní službu domovskému operátorovi.

(15)

Existuje několik způsobů jak splnit požadavek nebránit používání místních roamingových datových služeb. Základními požadavky jsou zavedení a aktivace zpracování roamingového datového provozu v navštívené síti a požadavek nebránit ručnímu nebo automatickému výběru navštívené sítě. Možná vylepšení zahrnují úpravy prvků řízení provozu tak, aby nebyla přerušena probíhající místní roamingová datová relace, a zavedení zvláštních nástrojů, jež by roamingovým zákazníkům pomohly s výběrem navštívené sítě nebo podporovaly automatický výběr navštívené sítě. Tyto základní požadavky by měly umožnit rozvoj různých obchodních modelů poskytování jak dočasných, tak trvalých místních roamingových datových služeb.

(16)

V případě dočasných místních datových roamingových služeb si roamingový zákazník může v dané zemi zvolit místního mobilního operátora, který mu maloobchodní roamingové datové služby poskytne přímo, za předpokladu, že je služba v navštívené zemi nabízena a operátor navštívené sítě uzavřel s operátorem domovské sítě dohodu o roamingu. Dočasný charakter této služby znamená, že síť ani koncové zařízení nejsou pro tyto účely trvale nakonfigurovány, takže jakmile místní datové roamingové služby přestanou být využívány, obnoví se původní nastavení roamingu. Tento druh služby by nabídl podobnou zákaznickou zkušenost jako bezdrátové lokální sítě, např. WiFi, které v současnosti při pobytu v zahraničí využívá řada uživatelů laptopů, chytrých mobilních telefonů či tabletů. Hlasové, SMS a jiné související roamingové služby by byly poskytovány operátorem domovské sítě jako obvykle, ledaže poskytovatel roamingu v navštívené síti poskytuje i tyto služby.

(17)

V případě trvalých místních roamingových datových služeb roamingový zákazník uzavře smlouvu s poskytovatelem místní roamingové datové služby namísto poskytovatele roamingu využívajícího domovskou síť. V tomto případě by alternativní poskytovatel roamingu, např. operátor mobilní sítě či druhotný prodejce, poskytoval místní roamingové datové služby a nezbytnou technickou podporu (ve formě určitých aplikací apod.) roamingovým zákazníkům v jedné či více zemích trvale v rámci své vlastní oblasti pokrytí a/nebo v oblasti pokrytí mobilních operátorů, s nimiž uzavřel smlouvu o dalším prodeji v dané zemi.

(18)

Jelikož ty nejjednodušší obchodní nabídky nemusí nejlépe splňovat požadavek na uživatelskou vstřícnost, neboť vyžadují, aby roamingový zákazník např. změnil nastavení svého koncového zařízení nebo aby prostřednictvím SMS zaslal kód, který mu dovolí použít službu a vybrat navštívenou síť, lze očekávat, že v závislosti na popularitě dané služby poskytovatelé místních roamingových datových služeb, dodavatelé koncových zařízení a aplikací nebo jiné subjekty vyvinou tržně orientovaná řešení, která budou k uživatelům vstřícnější. Spotřebitelská vstřícnost místních roamingových datových služeb je považována za dobrou díky tomu, že umožňuje okamžitou volbu a okamžité odpojení od místních poskytovatelů roamingových datových služeb. Místní roamingové datové služby umožňují alternativním poskytovatelům roamingu využívat vlastní infrastrukturu a obchodní smlouvy o datovém roamingu, např. prostřednictvím dohod o dalším prodeji nebo o trvalém poskytování místních roamingových datových služeb ve více zemích. Podle sdružení BEREC lze místní roamingové datové služby zavést poměrně rychle a z nákladového hlediska efektivně, neboť největší část nákladů hradí alternativní poskytovatelé úměrně skutečnému rozsahu pokrytí místními roamingovými datovými službami. Jelikož již byly přijaty normy pro zavedení zpracování provozu v navštívené síti, existuje vysoký stupeň interoperability. Technické řešení umožňující přístup k místním roamingovým datovým službám proto splňuje všechna kritéria stanovená v čl. 5 odst. 3 nařízení (EU) č. 531/2012, s výjimkou kritérií b) a e), která jsou splněna pouze částečně.

(19)

Technické řešení umožňující přístup k místním roamingovým datovým službám zajišťuje pouze přístup k roamingovým datovým službám. Nesplňuje proto zcela kritérium uvedené v čl. 5 odst. 3 písm. e) nařízení (EU) č. 531/2012. Dále zcela nesplňuje ani kritérium pod písmenem b), neboť se předpokládá, že přístup k místním roamingovým datovým službám bude atraktivní pouze pro datové uživatele.

(20)

Technické řešení kombinující obě technické varianty, tedy jednoduché kódování IMSI v podobě dalšího prodeje roamingových služeb a technickou variantu umožňující přístup k místním roamingovým datovým službám v navštívené síti, splňuje všechna kritéria čl. 5 odst. 3 nařízení (EU) č. 531/2012. Vzhledem k tomu, že ani jednoduchý kód IMSI, ani technická varianta umožňující přístup k místním roamingovým datovým službám samy o sobě nesplňují zcela kritéria b) a e), představují komplementární řešení a kritéria b) a e) splňují pouze, jsou-li zkombinována.

(21)

V souladu s čl. 4 odst. 2 nařízení (EU) č. 531/2012 má být přechod k jinému poskytovateli roamingu proveden bez zbytečného odkladu a v každém případě v co nejkratší možné lhůtě v závislosti na zvoleném technickém řešení pro zavádění odděleného prodeje regulovaných maloobchodních roamingových služeb. V případě jednoduchého kódu IMSI, například při změně poskytovatele vnitrostátních služeb, není po uzavření smlouvy s alternativním poskytovatelem roamingu nutná žádná další interakce s uživatelem. Tato technická varianta umožňuje realizovat přechod ve stejné časové lhůtě jako přechod v rámci vnitrostátních služeb, tj. do jednoho pracovního dne. Proto pokud v případě jednoduchého kódu IMSI lhůta pro převod k alternativnímu poskytovateli roamingu nebo odchod od něj překročí lhůtu stanovenou pro změnu v rámci vnitrostátních služeb, mělo by to být považováno za zbytečné prodlení, neboť neexistují žádné technické důvody, proč by takový převod měl trvat déle než srovnatelný převod mezi vnitrostátními službami. V případě technického řešení umožňujícího přístup k místním roamingovým datovým službám se předpokládá, že si roamingoví zákazníci pro místní roamingové datové služby zvolí alternativního poskytovatele roamingu těsně před tím, než se rozhodnou použít místní roamingové datové služby. Toto technické řešení umožňuje, aby se přechod k poskytovateli místních roamingových datových služeb nebo mezi nimi uskutečnil okamžitě po uzavření smlouvy s přijímajícím poskytovatelem roamingu.

(22)

Ke koordinovanému technickému zavádění oddělených roamingových služeb je nezbytná spolupráce a koordinace mezi účastníky trhu, sdružením BEREC a Komisí. Zejména je nutné přijmout koordinovaný přístup s cílem určit příslušná technická rozhraní a zajistit jejich řádnou instalaci, aby mohl být oddělený prodej regulovaných maloobchodních roamingových služeb zaveden v celé Unii jednotným způsobem a najednou. Užitečné fórum pro takovou koordinaci by měla poskytnout odvětvová platforma přístupná všem účastníkům trhu.

(23)

V zájmu včasného zavedení odděleného prodeje regulovaných maloobchodních roamingových služeb by podniky před komerčním spuštěním maloobchodních roamingových služeb poskytovaných alternativními poskytovateli roamingu v období do 1. července 2014 neměly odmítnout testování technických rozhraní.

(24)

V souladu s 38. bodem odůvodnění nařízení (EU) č. 531/2012 by sdružení BEREC ve spolupráci s příslušnými zúčastněnými stranami mělo vypracovat pokyny týkající se technických prvků nezbytných k zavedení odděleného prodeje roamingových služeb.

(25)

V čl. 4 odst. 4 nařízení (EU) č. 531/2012 jsou obsažena obecná ustanovení o tom, jak a kdy mají být zákazníci informováni o možnosti zvolit si alternativního poskytovatele roamingu. Obsah příslušného sdělení a možné způsoby jeho předání spotřebiteli musí být upřesněny, aby se spotřebitel mohl na základě poskytnutých informací snáze rozhodnout. Ke zlepšení informovanosti spotřebitelů o roamingovém trhu je potřeba zkombinovat všechny dostupné prostředky, aby spotřebitelé mohli čerpat výhody otevřeného trhu.

(26)

Aby bylo zajištěno, že alternativních nabídek mohou využívat všichni zákazníci, měli by domovští poskytovatelé zajistit, aby smlouvy uzavřené nebo obnovené po 1. červenci 2014 zákazníkům umožňovaly změnit poskytovatele roamingu kdykoli a bez jakýchkoli poplatků účtovaných předávajícím poskytovatelem roamingu.

(27)

Poskytovatelé roamingu, včetně alternativních poskytovatelů roamingu, nabízející místní roamingové datové služby by v souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. 531/2012 měli zavést mechanismy, které zajistí transparentnost a bezpečnost jimi poskytovaných datových služeb. V zájmu zajištění transparentnosti by poskytovatelé roamingu měli svým roamingovým zákazníkům poskytnout rovněž informace o službách, které nemusí být při používání místních roamingových datových služeb k dispozici, jako například služby chráněné vlastnickým právem podporované vnitrostátní sítí.

(28)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Komunikačního výboru,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

Toto nařízení stanoví podrobná pravidla pro oddělený prodej regulovaných maloobchodních roamingových služeb v celé Unii.

Stanoví podrobná pravidla technického řešení pro zavádění odděleného prodeje regulovaných maloobchodních roamingových služeb. Rovněž stanoví podrobná pravidla týkající se informační povinnosti domovských poskytovatelů vůči jejich roamingovým zákazníkům o možnosti zvolit si roamingové služby poskytované jakýmkoli alternativním poskytovatelem roamingu.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:

a)

„dalším prodejem maloobchodních roamingových služeb“ se rozumí poskytování regulovaných roamingových služeb poskytovaných jako balíček a souvisejících služeb, jako jsou služby hlasové schránky, které jsou obvykle roamingovým zákazníkům k dispozici, aniž by si museli vyměnit kartu SIM nebo mobilní zařízení, v souladu s velkoobchodní dohodou uzavřenou mezi alternativním poskytovatelem roamingu a domovským poskytovatelem;

b)

„místní roamingovou datovou službou“ se rozumí regulovaná roamingová datová služba poskytovaná dočasně nebo trvale roamingovým zákazníkům alternativním poskytovatelem roamingu přímo v navštívené síti, aniž by si roamingoví zákazníci museli vyměnit kartu SIM nebo mobilní zařízení;

c)

„názvem přístupového bodu EU (APN)“ se rozumí společný identifikační kód nastavovaný ručně nebo automaticky v mobilním zařízení roamingového zákazníka, který se rozhodl použít místní roamingové datové služby, a který rozpozná domovská a navštívená síť;

d)

„řízením provozu“ se rozumí kontrolní funkce, kterou používá operátor domovské sítě k výběru navštívených sítí pro své roamingové zákazníky podle seznamu upřednostňovaných navštívených sítí;

e)

„blokováním sítě“ se rozumí kontrolní funkce, kterou používá operátor domovské sítě, aby svým roamingovým zákazníkům znemožnil výběr určitých navštívených sítí;

f)

„trvalým nosičem“ se rozumí jakýkoliv nástroj, který umožňuje zákazníkovi ukládat informace určené jemu osobně způsobem, který po přiměřeně dlouhou dobu zajišťuje přístup k těmto informacím pro budoucí použití, s přihlédnutím k účelům, k nimž mohou být tyto informace použity, a který umožňuje reprodukci uložených informací v nezměněné podobě;

g)

„přijímajícím poskytovatelem roamingu“ se rozumí poskytovatel roamingu, který bude po změně poskytovatele roamingu poskytovat roamingové služby namísto roamingových služeb v současnosti poskytovaných předávajícím poskytovatelem roamingu;

h)

„předávajícím poskytovatelem roamingu“ se rozumí poskytovatel roamingu, který zákazníkovi v současnosti poskytuje roamingové služby.

Článek 3

Technické řešení pro zavádění odděleného prodeje regulovaných maloobchodních roamingových služeb poskytovaných jako balíček

1.   Aby byl roamingovým zákazníkům umožněn přístup k regulovaným roamingovým hlasovým, SMS a datovým službám poskytovaným jako balíček jakýmkoli alternativním poskytovatelem roamingu, poskytnou domovští poskytovatelé, kteří provozují veřejnou pozemní mobilní komunikační síť, nezbytné síťové prvky a příslušné služby, které alternativním poskytovatelům roamingu umožní další prodej maloobchodních roamingových služeb zákazníkům domovského poskytovatele souběžně s vnitrostátními mobilními komunikačními službami, aniž by si roamingoví zákazníci museli vyměnit kartu SIM nebo mobilní zařízení.

2.   Síťové prvky a příslušné služby uvedené v odstavci 1 zahrnují mimo jiné:

a)

zařízení nezbytná k provedení změny poskytovatele roamingu v souladu s odstavcem 5;

b)

zařízení související s informacemi o zákaznících, jako jsou například údaje o poloze zákazníka a záznamy dat pro účely vyúčtování, které jsou nezbytné k poskytování maloobchodních roamingových služeb;

c)

zařízení nezbytná v rámci podpory zavedení finančních limitů na stanovenou dobu užívání roamingových datových služeb v souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. 531/2012.

3.   Domovští poskytovatelé, kteří provozují veřejnou pozemní mobilní komunikační síť, uspokojí všechny oprávněné žádosti o přístup k síťovým prvkům a službám v souladu s odstavci 1 a 2.

4.   Domovští poskytovatelé zajistí, aby roamingoví zákazníci alternativních poskytovatelů roamingu mohli nadále používat služby svých stávajících hlasových schránek.

5.   Předávající poskytovatel roamingu bude spolupracovat s přijímajícím poskytovatelem roamingu, aby bylo zajištěno, že zákazníci, kteří uzavřeli smlouvu s přijímajícím poskytovatelem roamingu, mohou začít využívat služby poskytované tímto poskytovatelem do jednoho pracovního dne.

Článek 4

Technické řešení pro zavádění přístupu k místním roamingovým datovým službám v navštívené síti

1.   Aby se roamingovým zákazníkům nebránilo v přístupu k regulovaným roamingovým datovým službám poskytovaným alternativním poskytovatelem roamingu přímo v navštívené síti, domovští poskytovatelé, kteří provozují veřejnou pozemní mobilní komunikační síť, splní oprávněné požadavky týkající se přístupu k nezbytným síťovým prvkům a příslušným službám, které umožní zpracování roamingového datového provozu v navštívené síti a poskytování místních roamingových datových služeb alternativními poskytovateli roamingu na maloobchodní úrovni.

2.   Síťové prvky a příslušné služby uvedené v odstavci 1 zahrnují mimo jiné:

a)

zařízení nezbytná k tomu, aby roamingový zákazník mohl přecházet mezi poskytovatelem roamingu využívajícím domovskou síť a alternativním poskytovatelem místních roamingových datových služeb tak, aby mohl používat roamingové datové služby v souladu s odstavcem 4;

b)

zařízení umožňující vytvoření uživatelských přístupových profilů k názvu přístupového bodu EU v domovské síti a mechanismu v domovské síti, který umožňuje zpracovávat roamingový datový provoz těchto uživatelských přístupových profilů v navštívené síti, směrovat jejich roamingový datový provoz na vybraného alternativního poskytovatele roamingu a poskytovat jim roamingové datové služby prostřednictvím provozovatele navštívené sítě na maloobchodní úrovni;

c)

zařízení, která zajišťují, že řízení provozu, blokování sítě nebo jiné mechanismy uplatňované v domovské síti nebrání uživatelům, aby si pro místní roamingové datové služby sami zvolili navštívenou síť;

d)

zařízení, která zajišťují, že uživatel není od navštívené sítě, kterou si zvolil pro místní roamingové datové služby, odpojen v důsledku řízení provozu nebo jiných mechanismů aplikovaných v domovské síti.

3.   Pokud má alternativní poskytovatel roamingu v úmyslu nabízet místní roamingové datové služby, domovští poskytovatelé, kteří provozují veřejnou pozemní mobilní komunikační síť za tímto účelem vyhoví oprávněným žádostem dotčeného alternativního poskytovatele roamingu o poskytnutí přístupu k velkoobchodním roamingovým službám a umožní alternativnímu poskytovateli roamingu poskytování místních roamingových datových služeb a poskytovateli roamingu využívajícímu domovskou síť poskytování zbývajících roamingových (hlasových a SMS) služeb dotčeným roamingovým zákazníkům po dobu používání místních roamingových datových služeb.

4.   Předávající poskytovatel roamingu bude spolupracovat s přijímajícím poskytovatelem roamingu, aby bylo zajištěno, že zákazníci, kteří uzavřeli s přijímajícím poskytovatelem roamingu smlouvu o poskytování místních roamingových datových služeb, mohou začít využívat služby poskytované tímto poskytovatelem, jakmile přijímající poskytovatel roamingu odešle žádost předávajícímu poskytovateli roamingu.

Předávající poskytovatel a alternativní poskytovatel roamingu musí zajistit, aby při realizaci technického řešení měl každý roamingový zákazník využívající místní roamingové datové služby možnost kdykoliv přestat používat místní roamingové datové služby a vrátit se k výchozím roamingovým službám poskytovaným předávajícím poskytovatelem roamingu. Alternativní poskytovatel roamingu, který poskytuje místní roamingové datové služby, nebude bránit automatickému obnovení těchto výchozích roamingových služeb v okamžiku, kdy mu předávající poskytovatel roamingu zašle příslušnou žádost.

Článek 5

Technické řešení pro zavedení odděleného prodeje regulovaných maloobchodních roamingových služeb

Domovští poskytovatelé, kteří provozují veřejnou pozemní mobilní komunikační síť postupně zrealizují technické řešení pro zavedení odděleného prodeje regulovaných maloobchodních roamingových služeb poskytovaných jako balíček a technické řešení pro zavedení přístupu k místním roamingovým datovým službám v navštívené síti.

Poskytovatelé roamingu spolupracují s cílem zajistit interoperabilitu rozhraní technického řešení pro zavedení odděleného prodeje regulovaných maloobchodních roamingových služeb, a to na základě společně dohodnutých norem. Referenční dokumenty a postupy týkající se databází uplatňované provozovateli sítí pro účely roamingu lze použít za předpokladu, že jsou veřejně přístupné a jsou v souladu s nařízením (EU) č. 531/2012 a s tímto nařízením.

Článek 6

Informace pro zákazníky o odděleném prodeji regulovaných maloobchodních roamingových služeb

1.   Od 1. července 2014 budou domovští poskytovatelé informovat své stávající roamingové zákazníky, jakož i nové zákazníky před uzavřením smlouvy, o možnosti zvolit si oddělené roamingové služby poskytované alternativními poskytovateli roamingu. Poskytnou zejména tyto informace:

a)

podrobnosti o nezbytných krocích, které musí roamingoví zákazníci učinit, aby mohli přejít k alternativnímu poskytovateli roamingu nebo mezi alternativními poskytovateli roamingu;

b)

možnost přejít k alternativnímu poskytovateli roamingu nebo mezi alternativními poskytovateli roamingu kdykoliv a bezplatně;

c)

změny, které budou zapracovány do stávajících smluvních podmínek a které mají zajistit, aby předávající poskytovatel roamingu zákazníkovi za přechod neúčtoval žádné poplatky;

d)

lhůta, v níž bude přechod k alternativnímu poskytovateli roamingu nebo mezi alternativními poskytovateli roamingu proveden;

e)

připomínka, že v případě změny domovského poskytovatele nemá nový domovský poskytovatel povinnost podporovat roamingové služby poskytované konkrétním alternativním poskytovatelem roamingu;

f)

při uzavření nové smlouvy nebo obnovení stávající smlouvy zákazníci výslovně potvrdí, že byli informováni o možnosti zvolit si alternativního poskytovatele roamingu.

2.   Informace uvedené v odstavci 1 se poskytují na trvalém nosiči jasným a srozumitelným způsobem a ve snadno přístupné formě. Zákazníkům, kteří využívají předplacené služby a jejichž kontaktní údaje domovští poskytovatelé nemají k dispozici, by tyto informace měli domovští poskytovatelé zaslat prostřednictvím SMS nebo jiným vhodným způsobem.

Roamingoví zákazníci mají právo kdykoliv žádat a bezplatně obdržet podrobnější informace o možnosti změnit poskytovatele roamingu.

Článek 7

Přezkum

Komise při provádění přezkumu v souladu s článkem 19 nařízení (EU) č. 531/2012 po konzultaci se sdružením BEREC rovněž posoudí účinnost zvoleného technického řešení pro zavedení odděleného prodeje regulovaných maloobchodních roamingových služeb a to, zda je s ohledem na technologický vývoj či vývoj na trhu nutné toto řešení aktualizovat. V rámci přezkumu se zejména posoudí, zda technické řešení stále splňuje kritéria stanovená v čl. 5 odst. 3 nařízení (EU) č. 531/2012 nejúčinněji.

Článek 8

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 1. července 2014 do 30. června 2022.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. prosince 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 172, 30.6.2012, s. 10.

(2)  BoR (12) 68 a BoR (12) 109.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU