(EU) č. 1152/2012Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1152/2012 ze dne 21. listopadu 2012 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky

Publikováno: Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 30-31 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 21. listopadu 2012 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 21. prosince 2012 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2013
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) č. 1380/2013 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1152/2012

ze dne 21. listopadu 2012,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rybářská plavidla Unie mají rovný přístup do vod Unie a ke zdrojům, které podléhají pravidlům společné rybářské politiky.

(2)

Nařízení (ES) č. 2371/2002 (3) stanoví výjimku z pravidla rovného přístupu tím, že opravňuje členské státy omezit rybolov ve vodách do 12 námořních mil od jejich základních linií pro určitá plavidla.

(3)

V souladu s nařízením (ES) č. 2371/2002 předložila Komise 13. července 2011 Evropskému parlamentu a Radě zprávu o opatřeních týkajících se přístupu k rybolovných zdrojům v pásmu 12 námořních mil. Závěrem této zprávy bylo, že přístupový režim je velmi stabilní a již od roku 2002 funguje uspokojivě.

(4)

Dosavadní pravidla, která omezují přístup k rybolovných zdrojům v pásmu 12 námořních mil, měla příznivý vliv na zachování rybolovných zdrojů omezením intenzity rybolovu v nejcitlivější části vod Unie. Tato pravidla rovněž zachovala tradiční rybářské činnosti, které jsou významné pro hospodářský a sociální rozvoj některých pobřežních komunit.

(5)

Výjimka vstoupila v platnost dne 1. ledna 2003 a má pozbýt platnosti dne 31. prosince 2012. Její platnost by měla být prodloužena až do přijetí nového nařízení, vycházejícího z návrhu Komise nařízení Evropského parlamentu a Rady o společné rybářské politice.

(6)

Nařízení (ES) č. 2371/2002 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V čl. 17 odst. 2 nařízení (ES) č. 2371/2002 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„2.   Členské státy jsou od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2014 ve vodách do 12 námořních mil od základních linií, které jsou pod jejich svrchovaností nebo jurisdikcí, oprávněny omezit rybolov rybářských plavidel, která tradičně operují v těchto vodách z přístavů na přilehlém pobřeží. Tímto nejsou dotčena pravidla pro rybářská plavidla Unie plující pod vlajkou jiných členských států podle stávajících sousedských vztahů mezi členskými státy a opatření uvedená v příloze I, která pro každý členský stát stanoví zeměpisné oblasti v rámci pobřežních pásem jiných členských států, kde se tyto činnosti provozují, a druhy, kterých se tyto činnosti týkají.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2013.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 21. listopadu 2012.

Za Evropský parlament

předseda

M. SCHULZ

Za Radu

předseda

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Úř. věst. C 351, 15.11.2012, s. 89.

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 25. října 2012 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 13. listopadu 2012.

(3)  Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU