(EU) č. 1119/2012Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1119/2012 ze dne 29. listopadu 2012 o povolení přípravků Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M DSM 11673, Pediococcus pentosaceus DSM 23376, NCIMB 12455 a NCIMB 30168, Lactobacillus plantarum DSM 3676 a DSM 3677 a  Lactobacillus buchneri DSM 13573 jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 330, 30.11.2012, s. 14-18 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 29. listopadu 2012 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 20. prosince 2012 Nabývá účinnosti: 20. prosince 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1119/2012

ze dne 29. listopadu 2012

o povolení přípravků Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M DSM 11673, Pediococcus pentosaceus DSM 23376, NCIMB 12455 a NCIMB 30168, Lactobacillus plantarum DSM 3676 a DSM 3677 a Lactobacillus buchneri DSM 13573 jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje. Ustanovení čl. 10 odst. 7 nařízení (ES) č. 1831/2003 ve spojení s čl. 10 odst. 1 až 4 uvedeného nařízení stanoví zvláštní ustanovení pro hodnocení produktů používaných v Unii jako doplňkové látky k silážování ke dni, kdy se uvedené nařízení stalo použitelným.

(2)

V souladu s čl. 10 odst. 1 nařízení (ES) č. 1831/2003 byly přípravky Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M DSM 11673, Pediococcus pentosaceus DSM 23376, Pediococcus pentosaceus NCIMB 12455, Pediococcus pentosaceus NCIMB 30168, Lactobacillus plantarum DSM 3676, Lactobacillus plantarum DSM 3677 a Lactobacillus buchneri DSM 13573 zapsány do Registru Společenství pro doplňkové látky jako stávající produkty, spadající do funkční skupiny doplňkových látek k silážování a určené pro všechny druhy zvířat.

(3)

V souladu s čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1831/2003 ve spojení s článkem 7 uvedeného nařízení byly předloženy žádosti o povolení těchto přípravků jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat, přičemž bylo požádáno o jejich zařazení do kategorie „technologické doplňkové látky“ a do funkční skupiny „doplňkové látky k silážování“. Uvedené žádosti byly podány spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003.

(4)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) ve svých stanoviscích ze dne 23. května 2012 (2) a ze dne 14. června 2012 (3) dospěl k závěru, že za navržených podmínek užití nemají uvedené přípravky nepříznivý účinek na zdraví zvířat, lidské zdraví nebo na životní prostředí. Úřad rovněž dospěl k závěru, že přípravky Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M DSM 11673, Pediococcus pentosaceus DSM 23376, Pediococcus pentosaceus NCIMB 12455 a Pediococcus pentosaceus NCIMB 30168 mohou zlepšit výrobu siláže ze všech druhů pícnin snížením stupně pH a zvýšením konzervace sušiny a/nebo bílkoviny. Úřad rovněž dospěl k závěru, že přípravky Lactobacillus plantarum DSM 3676 a Lactobacillus plantarum DSM 3677 mohou zlepšit výrobu siláže z materiálu, který lze silážovat snadno nebo s mírnými obtížemi, a to zvýšením obsahu kyseliny mléčné a zvýšením konzervace sušiny, snížením stupně pH a mírným snížením ztráty bílkoviny. Úřad rovněž dospěl k závěru, že přípravek Lactobacillus buchneri DSM 13573 může zvýšit koncentraci kyseliny octové v široké řadě druhů pícnin. Úřad nepovažuje zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh za nutné. Úřad také ověřil zprávu o metodě analýzy doplňkových látek přidaných do krmiv předloženou referenční laboratoří Společenství, zřízenou nařízením (ES) č. 1831/2003.

(5)

Posouzení uvedených přípravků prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Proto by používání uvedených přípravků mělo být povoleno podle přílohy tohoto nařízení.

(6)

Vzhledem k tomu, že bezpečnostní důvody nevyžadují okamžité provedení změn v podmínkách pro povolení, je vhodné stanovit přechodné období, které by zúčastněným stranám umožnilo připravit se na plnění nových požadavků vyplývajících z povolení.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Povolení

Přípravky uvedené v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „technologické doplňkové látky“ a funkční skupiny „doplňkové látky k silážování“, se povolují jako doplňkové látky ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Přechodná opatření

Přípravky uvedené v příloze a krmiva obsahující tyto přípravky, vyrobené a označené před 20. červnem 2013 v souladu s pravidly platnými před 20. prosincem 2012 mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání zásob.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. listopadu 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFSA Journal 2012; 10(6):2733.

(3)  EFSA Journal 2012; 10(7):2780.


PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky

Jméno držitele povolení

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

CFU/kg čerstvého materiálu

Kategorie: technologické doplňkové látky. Funkční skupina: doplňkové látky k silážování

1k2104

Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M -DSM 11673

 

Složení doplňkové látky

Přípravek Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M -DSM 11673 s obsahem nejméně 3 × 109 CFU/g doplňkové látky

 

Charakteristika účinné látky

Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M DSM 11673

 

Analytická metoda  (1)

Stanovení počtu mikroorganismů v doplňkové látce: kultivační metoda (EN 15786)

Identifikace: gelová elektroforéza s pulzním polem (PFGE)

Všechny druhy zvířat

1.

V návodu k použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování a doba trvanlivosti.

2.

Minimální dávka doplňkové látky, pokud není použita v kombinaci s jinými mikroorganismy jako doplňkovými látkami k silážování: 3 × 107 CFU/kg čerstvého materiálu.

3.

Bezpečnost: při manipulaci se doporučuje použít prostředky pro ochranu dýchacích cest a rukavice.

20. prosinec 2022

1k2105

Pediococcus pentosaceus DSM 23376

 

Složení doplňkové látky

Přípravek Pediococcus pentosaceus DSM 23376 s obsahem nejméně 1 × 1011 CFU/g doplňkové látky

 

Charakteristika účinné látky

Pediococcus pentosaceus DSM 23376

 

Analytická metoda  (1)

Stanovení počtu mikroorganismů v doplňkové látce: kultivační metoda (EN 15786)

Identifikace: gelová elektroforéza s pulzním polem (PFGE)

Všechny druhy zvířat

1.

V návodu k použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování a doba trvanlivosti.

2.

Minimální dávka doplňkové látky, pokud není použita v kombinaci s jinými mikroorganismy jako doplňkovými látkami k silážování: 1 × 108 CFU/kg čerstvého materiálu.

3.

Bezpečnost: při manipulaci se doporučuje použít prostředky pro ochranu dýchacích cest a rukavice.

20. prosinec 2022

1k2106

Pediococcus pentosaceus NCIMB 12455

 

Složení doplňkové látky

Přípravek Pediococcus pentosaceus NCIMB 12455 s obsahem nejméně 3 × 109 CFU/g doplňkové látky

 

Charakteristika účinné látky

Pediococcus pentosaceus NCIMB 12455

 

Analytická metoda  (1)

Stanovení počtu mikroorganismů v doplňkové látce: kultivační metoda (EN 15786)

Identifikace: gelová elektroforéza s pulzním polem (PFGE)

Všechny druhy zvířat

1.

V návodu k použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování a doba trvanlivosti.

2.

Minimální dávka doplňkové látky, pokud není použita v kombinaci s jinými mikroorganismy jako doplňkovými látkami k silážování: 3 × 107 CFU/kg čerstvého materiálu.

3.

Bezpečnost: při manipulaci se doporučuje použít prostředky pro ochranu dýchacích cest a rukavice.

20. prosinec 2022

1k2107

Pediococcus pentosaceus NCIMB 30168

 

Složení doplňkové látky

Přípravek Pediococcus pentosaceus NCIMB 30168 s obsahem nejméně 5 × 1010 CFU/g doplňkové látky

 

Charakteristika účinné látky

Pediococcus pentosaceus NCIMB 30168

 

Analytická metoda  (1)

Stanovení počtu mikroorganismů v doplňkové látce: kultivační metoda (EN 15786)

Identifikace: gelová elektroforéza s pulzním polem (PFGE)

Všechny druhy zvířat

1.

V návodu k použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování a doba trvanlivosti.

2.

Minimální dávka doplňkové látky, pokud není použita v kombinaci s jinými mikroorganismy jako doplňkovými látkami k silážování: 1 × 108 CFU/kg čerstvého materiálu.

3.

Bezpečnost: při manipulaci se doporučuje použít prostředky pro ochranu dýchacích cest a rukavice.

20. prosinec 2022

1k20731

Lactobacillus plantarum DSM 3676

 

Složení doplňkové látky

Přípravek Lactobacillus plantarum DSM 3676 s obsahem nejméně 6 × 1011 CFU/g doplňkové látky

 

Charakteristika účinné látky

Lactobacillus plantarum DSM 3676

 

Analytická metoda  (1)

Stanovení počtu mikroorganismů v doplňkové látce: kultivační metoda (EN 15787)

Identifikace: gelová elektroforéza s pulzním polem (PFGE)

Všechny druhy zvířat

1.

V návodu k použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování a doba trvanlivosti.

2.

Minimální dávka doplňkové látky, pokud není použita v kombinaci s jinými mikroorganismy jako doplňkovými látkami k silážování: 1 × 108 CFU/kg čerstvého materiálu.

3.

Doplňková látka se použije v materiálu, který lze silážovat snadno nebo s mírnými obtížemi (2)

4.

Bezpečnost: při manipulaci se doporučuje použít prostředky pro ochranu dýchacích cest a rukavice.

20. prosinec 2022

1k20732

Lactobacillus plantarum DSM 3677

 

Složení doplňkové látky

Přípravek Lactobacillus plantarum DSM 3677 s obsahem nejméně 4 × 1011 CFU/g doplňkové látky

 

Charakteristika účinné látky

Lactobacillus plantarum DSM 3677

 

Analytická metoda  (1)

Stanovení počtu mikroorganismů v doplňkové látce: kultivační metoda (EN 15787)

Identifikace: gelová elektroforéza s pulzním polem (PFGE)

Všechny druhy zvířat

1.

V návodu k použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování a doba trvanlivosti.

2.

Minimální dávka doplňkové látky, pokud není použita v kombinaci s jinými mikroorganismy jako doplňkovými látkami k silážování: 1 × 108 CFU/kg čerstvého materiálu.

3.

Doplňková látka se použije v materiálu, který lze silážovat snadno nebo s mírnými obtížemi (2).

4.

Bezpečnost: při manipulaci se doporučuje použít prostředky pro ochranu dýchacích cest a rukavice.

20. prosinec 2022

1k20733

Lactobacillus buchneri DSM 13573

 

Složení doplňkové látky

Přípravek Lactobacillus buchneri DSM 13573 s obsahem nejméně 2 × 1011 CFU/g doplňkové látky

 

Charakteristika účinné látky

Lactobacillus buchneri DSM 13573

 

Analytická metoda  (1)

Stanovení počtu mikroorganismů v doplňkové látce: kultivační metoda (EN 15787)

Identifikace: gelová elektroforéza s pulzním polem (PFGE)

Všechny druhy zvířat

1.

V návodu k použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování a doba trvanlivosti.

2.

Minimální dávka doplňkové látky, pokud není použita v kombinaci s jinými mikroorganismy jako doplňkovými látkami k silážování: 1 × 108 CFU/kg čerstvého materiálu.

3.

Bezpečnost: při manipulaci se doporučuje použít prostředky pro ochranu dýchacích cest a rukavice.

20. prosinec 2022


(1)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx

(2)  Krmiva, která lze snadno silážovat: > 3 % rozpustných uhlohydrátů v čerstvém materiálu. Krmiva, která lze silážovat s mírnými obtížemi: 1,5–3,0 % rozpustných uhlohydrátů v čerstvém materiálu. Nařízení Komise (ES) č. 429/2008 (Úř. věst. L 133, 22.5.2008, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU