(EU) č. 1070/2012Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1070/2012 ze dne 14. listopadu 2012 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, pokud jde o preferenční dovoz mléka a mléčných výrobků mimo rámec kvót a kvótu pro dovoz mléčných výrobků pocházejících z Moldavské republiky

Publikováno: Úř. věst. L 318, 15.11.2012, s. 7-9 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 14. listopadu 2012 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 18. listopadu 2012 Nabývá účinnosti: 18. listopadu 2012
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1070/2012

ze dne 14. listopadu 2012,

kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, pokud jde o preferenční dovoz mléka a mléčných výrobků mimo rámec kvót a kvótu pro dovoz mléčných výrobků pocházejících z Moldavské republiky

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské Unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (1), a zejména na čl. 144 odst. 1 a čl. 148 písm. c) ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Kapitola I hlavy 2 nařízení Komise (ES) č. 2535/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót (2), se vztahuje na dovozní kvótu č. 09.4210 stanovenou v nařízení Rady (ES) č. 55/2008 (3) a přidělenou Moldavské republice do roku 2012. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 581/2011 (4) prodloužilo platnost nařízení (ES) č. 55/2008 do konce roku 2015. Je proto vhodné, aby nařízení (ES) č. 2535/2001 zohlednilo prodloužené trvání kvóty č. 09.4210.

(2)

Kapitola II hlavy 2 nařízení (ES) č. 2535/2001 stanoví pravidla týkající se preferenčního dovozu mimo rámec kvót uvedeného ve zvláštních dohodách a aktech. S ohledem na řádnou správu dovozu je vhodné, aby se uvedená pravidla vztahovala rovněž na veškerý další preferenční dovoz mimo rámec kvót spadající do působnosti článku 2 uvedeného nařízení. V zájmu jednoznačnosti a transparentnosti je navíc vhodné, aby uvedená pravidla zahrnovala povinnost uvést preferenční dovozní clo v kolonce 24 žádosti o licenci a licence.

(3)

Nařízení (ES) č. 2535/2001 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 2535/2001 se mění takto:

1)

Kapitola II hlavy 2 se nahrazuje tímto:

KAPITOLA II

Dovoz mimo rámec kvót pouze na základě dovozní licence

Článek 20

1.   Tato kapitola se vztahuje na:

a)

preferenční dovoz, na který se nevztahují kvóty a který je uveden:

i)

v příloze I protokolu 1 k rozhodnutí Rady přidružení ES-Turecko č. 1/98,

ii)

v příloze IV dohody s Jihoafrickou republikou,

iii)

v příloze 2 dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskem o obchodu se zemědělskými produkty;

b)

veškerý další preferenční dovoz, na který se nevztahují kvóty, produktů uvedených v bodě J části I přílohy II nařízení (ES) č. 376/2008.

2.   Pro dovoz uvedený v odst. 1 písm. a) jsou dotyčné produkty a použitelné celní sazby uvedeny v příloze II tohoto nařízení.

Článek 21

1.   V žádosti o licenci a v licenci se uvádí:

a)

v kolonce 8 země původu;

b)

v kolonce 20 jeden z údajů uvedených v příloze XVI.

2.   V kolonce 24 licence je uvedena použitelná snížená celní sazba.

3.   Držitel licence je povinen dovážet ze země uvedené v kolonce 8.

Článek 22

Snížená celní sazba se použije pouze na základě předložení dovozní licence a po přijetí prohlášení o propuštění do volného oběhu, k němuž se přiloží doklad o původu.“

2)

Část J přílohy I se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. listopadu 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 341, 22.12.2001, s. 29.

(3)  Úř. věst. L 20, 24.1.2008, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 165, 24.6.2011, s. 5.


PŘÍLOHA

I.J

CELNÍ KVÓTA PODLE PŘÍLOHY I SMĚRNICE (ES) č. 55/2008

Číslo kvóty

Kód KN

Popis (1)

Země původu

Dovozní rok

Roční kvóta od 1. ledna do 31. prosince

(v tunách)

(v hmotnosti produktů)

Dovozní clo

(EUR/100 kg čisté hmotnosti)

Ročně

Půlročně

09.4210

0401 až 0406

 

Moldavská republika

 

 

 

0

Mléčné výrobky

Od 1. července do 31. prosince 2008

 

1 000

 

2009

1 000

500

 

2010 až 2015

1 500

750


(1)  Nehledě na pravidla pro výklad kombinované nomenklatury se popis produktu považuje pouze za orientační vzhledem k tomu, že působnost preferenčního režimu se v kontextu této přílohy určuje zněním kódů KN. Je-li před kódem KN uvedeno „ex“, určuje se působnost preferenčního režimu současně vzhledem ke kódu KN a odpovídajícímu popisu.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU