(EU) č. 1067/2012Nařízení Rady (EU) č. 1067/2012 ze dne 14. listopadu 2012 , kterým se mění nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu

Publikováno: Úř. věst. L 318, 15.11.2012, s. 1-2 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 14. listopadu 2012 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 16. listopadu 2012 Nabývá účinnosti: 16. listopadu 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 1067/2012

ze dne 14. listopadu 2012,

kterým se mění nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2010/413/SZBP ze dne 26. července 2010 o omezujících opatřeních vůči Íránu (1),

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Rady (EU) č. 267/2012 (2) se provádí opatření upravená v rozhodnutí 2010/413/SZBP. Uvedené nařízení ukládá mimo jiné zmrazit všechny finanční prostředky a hospodářské zdroje, které patří osobám, subjektům a orgánům uvedeným v přílohách VIII a IX uvedeného nařízení nebo které jsou jimi vlastněny, drženy či ovládány.

(2)

Rozhodnutí Rady 2012/635/SZBP (3) stanoví výjimku z uvedených omezujících opatření, která má Unii chránit z hlediska zajištění energetických dodávek.

(3)

Uvedená výjimka spadá do oblasti působnosti Smlouvy, a k jejímu provedení je tedy nezbytný právní předpis na úrovni Unie.

(4)

Nařízení (EU) č. 267/2012 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

K zajištění toho, aby opatření stanovená tímto nařízením byla účinná, by toto nařízení mělo vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V nařízení (EU) č. 267/2012 se vkládá nový článek, který zní:

„Článek 28a

Zákazy uvedené v čl. 23 odst. 2 a 3 se nevztahují na jednání a operace ve vztahu k subjektům uvedeným v příloze IX:

a)

které jsou držiteli práv odvozených z toho, že s nimi svrchovaná, jiná než íránská vláda uzavřela před 27. říjnem 2010 původní dohodu o společné výrobě uvedenou v článku 39, pokud se tato jednání a operace týkají účasti těchto subjektů na těchto dohodách;

b)

jsou-li tato jednání a operace do 31. prosince 2014 nutné k plnění závazků ze smluv uvedených v čl. 12 odst. 1 písm. b), byly-li předem a případ od případu povoleny příslušným orgánem a informoval-li dotčený členský stát ostatní členské státy a Komisi o svém záměru toto povolení udělit.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. listopadu 2012.

Za Radu

předseda

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Úř. věst. L 195, 27.7.2010, s. 39.

(2)  Úř. věst. L 88, 24.3.2012, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 282, 16.10.2012, s. 58.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU