(EU) č. 1065/2012Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1065/2012 ze dne 13. listopadu 2012 o povolení přípravků z  Lactobacillus plantarum (DSM 23375, CNCM I-3235, DSM 19457, DSM 16565, DSM 16568, LMG 21295, CNCM MA 18/5U, NCIMB 30094, VTT E-78076, ATCC PTSA-6139, DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 a ATCC 55944) jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 314, 14.11.2012, s. 15-22 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 13. listopadu 2012 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 4. prosince 2012 Nabývá účinnosti: 5. prosince 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1065/2012

ze dne 13. listopadu 2012

o povolení přípravků z Lactobacillus plantarum (DSM 23375, CNCM I-3235, DSM 19457, DSM 16565, DSM 16568, LMG 21295, CNCM MA 18/5U, NCIMB 30094, VTT E-78076, ATCC PTSA-6139, DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 a ATCC 55944) jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje.Ustanovení čl. 10 odst. 7 nařízení (ES) č. 1831/2003 ve spojení s čl. 10 odst. 1 až 4 uvedeného nařízení stanoví zvláštní ustanovení pro hodnocení produktů používaných v Unii jako doplňkové látky k silážování ke dni, kdy se uvedené nařízení stalo použitelným.

(2)

V souladu s čl. 10 odst. 1 nařízení (ES) č. 1831/2003 byly přípravky z Lactobacillus plantarum (DSM 23375, CNCM I-3235, DSM 19457, DSM 16565, DSM 16568, LMG 21295, CNCM MA 18/5U, NCIMB 30094, VTT E-78076, ATCC PTSA-6139, DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 a ATCC 55944) zapsány do Registru Společenství pro doplňkové látky jako stávající produkty, spadající do funkční skupiny doplňkových látek k silážování a určené pro všechny druhy zvířat.

(3)

V souladu s čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1831/2003 ve spojení s článkem 7 uvedeného nařízení byly předloženy žádosti o povolení přípravků z Lactobacillus plantarum (DSM 23375, CNCM I-3235, DSM 19457, DSM 16565, DSM 16568, LMG 21295, CNCM MA 18/5U, NCIMB 30094, VTT E-78076, ATCC PTSA-6139, DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 a ATCC 55944) jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat s požadavkem na jejich zařazení do kategorie „technologické doplňkové látky“ a funkční skupiny „doplňkové látky k silážování“. Uvedené žádosti byly podány spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003.

(4)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dospěl ve svém stanovisku ze dne 23. května 2012 (2) k závěru, že přípravky z Lactobacillus plantarum DSM 23375, CNCM I-3235, DSM 19457, DSM 16565, DSM 16568, LMG 21295, CNCM MA 18/5U, NCIMB 30094, VTT E-78076, ATCC PTSA-6139, DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 a ATCC 55944 nemají za navržených podmínek použití nepříznivý účinek na zdraví zvířat, lidské zdraví nebo na životní prostředí. Přípravky z Lactobacillus plantarum DSM 23375, CNCM I-3235, DSM 19457, DSM 16565, DSM 16568, LMG 21295, CNCM MA 18/5U a NCIMB 30094 mohou zlepšit výrobu siláže ze všech druhů píce zvýšením konzervace sušiny a snížením stupně pH. Přípravek z Lactobacillus plantarum VTT E-78076 může zlepšit výrobu siláže z materiálu, který lze silážovat snadno nebo s mírnými obtížemi, a to snížením stupně pH a množství amoniakového dusíku. Přípravky z Lactobacillus plantarum ATCC PTSA-6139, DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 a ATCC 55944 mají potenciál ke zlepšení výroby siláže z lehce silážovatelného materiálu snížením stupně pH a ztráty sušiny. Úřad nepovažuje zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh za nutné. Úřad také ověřil zprávu o metodě analýzy doplňkové látky přidané do krmiv, kterou předložila referenční laboratoř Společenství zřízená nařízením (ES) č. 1831/2003.

(5)

Posouzení uvedených přípravků z Lactobacillus plantarum (DSM 23375, CNCM I-3235, DSM 19457, DSM 16565, DSM 16568, LMG 21295, CNCM MA 18/5U, NCIMB 30094, VTT E-78076, ATCC PTSA-6139, DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 a ATCC 55944) prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Proto by používání uvedených přípravků mělo být povoleno podle přílohy tohoto nařízení.

(6)

Vzhledem k tomu, že bezpečnostní důvody nevyžadují okamžité provedení změn v podmínkách pro povolení, je vhodné stanovit přechodné období, které by zúčastněným stranám umožnilo připravit se na plnění nových požadavků vyplývajících z povolení.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Povolení

Přípravky uvedené v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „technologické doplňkové látky“ a funkční skupiny „doplňkové látky k silážování“, se povolují jako doplňkové látky ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Přechodná opatření

Přípravky uvedené v příloze a krmiva obsahující tyto přípravky, vyrobené a označené před 4. červnem 2013 v souladu s pravidly platnými před 4. prosincem 2012 mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání zásob.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. listopadu 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFSA Journal 2012; 10(6):2732.


PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky

Jméno držitele povolení

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

CFU/kg čerstvého materiálu

Kategorie: technologické doplňkové látky. Funkční skupina: doplňkové látky k silážování.

1k20716

Lactobacillus plantarum (DSM 23375)

 

Složení doplňkové látky

Přípravek z Lactobacillus plantarum (DSM 23375) s obsahem nejméně 2 × 1010 CFU/g doplňkové látky

 

Charakteristika účinné látky

Lactobacillus plantarum (DSM 23375)

 

Analytická metoda  (1)

Stanovení počtu mikroorganismů v doplňkové látce: kultivace na MRS agaru (EN 15787)

Identifikace v doplňkové látce: metoda gelové elektroforézy s pulzním polem.

Všechny druhy zvířat

 

1.

V návodu k použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování a doba trvanlivosti.

2.

Minimální dávka doplňkové látky, pokud není použita v kombinaci s jinými mikroorganismy jako doplňkovými látkami k silážování: 1 × 108 CFU/kg čerstvého materiálu.

3.

Bezpečnost: při manipulaci se doporučuje použít prostředky pro ochranu dýchacích cest a rukavice.

4. prosince 2022

1k20717

Lactobacillus plantarum (CNCM I-3235)

 

Složení doplňkové látky

Přípravek z Lactobacillus plantarum (CNCM I-3235) s obsahem nejméně 5 × 1010 CFU/g doplňkové látky

 

Charakteristika účinné látky

Lactobacillus plantarum (CNCM I-3235)

 

Analytická metoda  (1)

Stanovení počtu mikroorganismů v doplňkové látce: kultivace na MRS agaru (EN 15787)

Identifikace v doplňkové látce: metoda gelové elektroforézy s pulzním polem.

Všechny druhy zvířat

 

1.

V návodu k použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování a doba trvanlivosti.

2.

Minimální dávka doplňkové látky, pokud není použita v kombinaci s jinými mikroorganismy jako doplňkovými látkami k silážování: 2 × 107 CFU/kg čerstvého materiálu.

3.

Bezpečnost: při manipulaci se doporučuje použít prostředky pro ochranu dýchacích cest a rukavice.

4. prosince 2022

1k20718

Lactobacillus plantarum (DSM 19457)

 

Složení doplňkové látky

Přípravek z Lactobacillus plantarum (DSM 19457) s obsahem nejméně 1 × 1010 CFU/g doplňkové látky

 

Charakteristika účinné látky

Lactobacillus plantarum (DSM 19457)

 

Analytická metoda  (1)

Stanovení počtu mikroorganismů v doplňkové látce: kultivace na MRS agaru (EN 15787)

Identifikace v doplňkové látce: metoda gelové elektroforézy s pulzním polem.

Všechny druhy zvířat

 

1.

V návodu k použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování a doba trvanlivosti.

2.

Minimální dávka doplňkové látky, pokud není použita v kombinaci s jinými mikroorganismy jako doplňkovými látkami k silážování: 5 × 107 CFU/kg čerstvého materiálu.

3.

Bezpečnost: při manipulaci se doporučuje použít prostředky pro ochranu dýchacích cest a rukavice.

4. prosince 2022

1k20719

Lactobacillus plantarum (DSM 16565)

 

Složení doplňkové látky

Přípravek z Lactobacillus plantarum (DSM 16565) s obsahem nejméně 5 × 1010 CFU/g doplňkové látky

 

Charakteristika účinné látky

Lactobacillus plantarum (DSM 16565)

 

Analytická metoda  (1)

Stanovení počtu mikroorganismů v doplňkové látce: kultivace na MRS agaru (EN 15787)

Identifikace v doplňkové látce: metoda gelové elektroforézy s pulzním polem.

Všechny druhy zvířat

 

1.

V návodu k použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování a doba trvanlivosti.

2.

Minimální dávka doplňkové látky, pokud není použita v kombinaci s jinými mikroorganismy jako doplňkovými látkami k silážování: 1 × 108 CFU/kg čerstvého materiálu.

3.

Bezpečnost: při manipulaci se doporučuje použít prostředky pro ochranu dýchacích cest a rukavice.

4. prosince 2022

1k20720

Lactobacillus plantarum (DSM 16568)

 

Složení doplňkové látky

Přípravek z Lactobacillus plantarum (DSM 16568) s obsahem nejméně 5 × 1010 CFU/g doplňkové látky

 

Charakteristika účinné látky

Lactobacillus plantarum (DSM 16568)

 

Analytická metoda  (1)

Stanovení počtu mikroorganismů v doplňkové látce: kultivace na MRS agaru (EN 15787)

Identifikace v doplňkové látce: metoda gelové elektroforézy s pulzním polem.

Všechny druhy zvířat

 

1.

V návodu k použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování a doba trvanlivosti.

2.

Minimální dávka doplňkové látky, pokud není použita v kombinaci s jinými mikroorganismy jako doplňkovými látkami k silážování: 1 × 108 CFU/kg čerstvého materiálu.

3.

Bezpečnost: při manipulaci se doporučuje použít prostředky pro ochranu dýchacích cest a rukavice.

4. prosince 2022

1k20721

Lactobacillus plantarum (LMG 21295)

 

Složení doplňkové látky

Přípravek z Lactobacillus plantarum (LMG 21295) s obsahem nejméně 5 × 1010 CFU/g doplňkové látky

 

Charakteristika účinné látky

Lactobacillus plantarum (LMG 21295)

 

Analytická metoda  (1)

Stanovení počtu mikroorganismů v doplňkové látce: kultivace na MRS agaru (EN 15787)

Identifikace v doplňkové látce: metoda gelové elektroforézy s pulzním polem.

Všechny druhy zvířat

 

1.

V návodu k použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování a doba trvanlivosti.

2.

Minimální dávka doplňkové látky, pokud není použita v kombinaci s jinými mikroorganismy jako doplňkovými látkami k silážování: 1 × 108 CFU/kg čerstvého materiálu.

3.

Bezpečnost: při manipulaci se doporučuje použít prostředky pro ochranu dýchacích cest a rukavice.

4. prosince 2022

1k20722

Lactobacillus plantarum (CNCM MA 18/5U)

 

Složení doplňkové látky

Přípravek z Lactobacillus plantarum (CNCM MA 18/5U) s obsahem nejméně 2 × 1010 CFU/g doplňkové látky

 

Charakteristika účinné látky

Lactobacillus plantarum (CNCM MA 18/5U)

 

Analytická metoda  (1)

Stanovení počtu mikroorganismů v doplňkové látce: kultivace na MRS agaru (EN 15787)

Identifikace v doplňkové látce: metoda gelové elektroforézy s pulzním polem.

Všechny druhy zvířat

 

1.

V návodu k použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování a doba trvanlivosti.

2.

Minimální dávka doplňkové látky, pokud není použita v kombinaci s jinými mikroorganismy jako doplňkovými látkami k silážování: 1 × 108 CFU/kg čerstvého materiálu.

3.

Bezpečnost: při manipulaci se doporučuje použít prostředky pro ochranu dýchacích cest a rukavice.

4. prosince 2022

1k20723

Lactobacillus plantarum (NCIMB 30094)

 

Složení doplňkové látky

Přípravek Lactobacillus plantarum (NCIMB 30094) s obsahem nejméně 5 × 1010 CFU/g doplňkové látky

 

Charakteristika účinné látky

Lactobacillus plantarum (NCIMB 30094)

 

Analytická metoda  (1)

Stanovení počtu mikroorganismů v doplňkové látce: kultivace na MRS agaru (EN 15787)

Identifikace v doplňkové látce: metoda gelové elektroforézy s pulzním polem.

Všechny druhy zvířat

 

1.

V návodu k použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování a doba trvanlivosti.

2.

Minimální dávka doplňkové látky, pokud není použita v kombinaci s jinými mikroorganismy jako doplňkovými látkami k silážování: 1 × 109 CFU/kg čerstvého materiálu.

3.

Bezpečnost: při manipulaci se doporučuje použít prostředky pro ochranu dýchacích cest a rukavice.

4. prosince 2022

1k20724

Lactobacillus plantarum (VTT E-78076)

 

Složení doplňkové látky

Přípravek Lactobacillus plantarum (VTT E-78076) s obsahem nejméně 1 × 1011 CFU/g doplňkové látky

 

Charakteristika účinné látky

Lactobacillus plantarum (VTT E-78076)

 

Analytická metoda  (1)

Stanovení počtu mikroorganismů v doplňkové látce: kultivace na MRS agaru (EN 15787)

Identifikace v doplňkové látce: metoda gelové elektroforézy s pulzním polem.

Všechny druhy zvířat

 

1.

V návodu k použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování a doba trvanlivosti.

2.

Minimální dávka doplňkové látky, pokud není použita v kombinaci s jinými mikroorganismy jako doplňkovými látkami k silážování: 1 × 109 CFU/kg čerstvého materiálu.

3.

Doplňková látka se použije v krmivech, která lze silážovat snadno nebo s mírnými obtížemi (2).

4.

Bezpečnost: při manipulaci se doporučuje použít prostředky pro ochranu dýchacích cest a rukavice.

4. prosince 2022

1k20725

Lactobacillus plantarum (ATCC PTSA-6139)

 

Složení doplňkové látky

Přípravek z Lactobacillus plantarum (ATCC PTSA-6139) s obsahem nejméně 1 × 1010 CFU/g doplňkové látky

 

Charakteristika účinné látky

Lactobacillus plantarum (ATCC PTSA-6139)

 

Analytická metoda  (1)

Stanovení počtu mikroorganismů v doplňkové látce: kultivace na MRS agaru (EN 15787)

Identifikace v doplňkové látce: metoda gelové elektroforézy s pulzním polem.

Všechny druhy zvířat

1.

V návodu k použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování a doba trvanlivosti.

2.

Minimální dávka doplňkové látky, pokud není použita v kombinaci s jinými mikroorganismy jako doplňkovými látkami k silážování: 2 × 107 CFU/kg čerstvého materiálu.

3.

Doplňková látka se použije v krmivech, která lze snadno silážovat (3).

4.

Bezpečnost: při manipulaci se doporučuje použít prostředky pro ochranu dýchacích cest a rukavice.

4. prosince 2022

1k20726

Lactobacillus plantarum (DSM 18112)

 

Složení doplňkové látky

Přípravek z Lactobacillus plantarum (DSM 18112) s obsahem nejméně 1 × 1010 CFU/g doplňkové látky

 

Charakteristika účinné látky

Lactobacillus plantarum (DSM 18112)

 

Analytická metoda  (1)

Stanovení počtu mikroorganismů v doplňkové látce: kultivace na MRS agaru (EN 15787)

Identifikace v doplňkové látce: metoda gelové elektroforézy s pulzním polem.

Všechny druhy zvířat

1.

V návodu k použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování a doba trvanlivosti.

2.

Minimální dávka doplňkové látky, pokud není použita v kombinaci s jinými mikroorganismy jako doplňkovými látkami k silážování: 5 × 106 CFU/kg čerstvého materiálu.

3.

Doplňková látka se použije v krmivech, která lze snadno silážovat (3).

4.

Bezpečnost: při manipulaci se doporučuje použít prostředky pro ochranu dýchacích cest a rukavice.

4. prosince 2022

1k20727

Lactobacillus plantarum (DSM 18113)

 

Složení doplňkové látky

Přípravek z Lactobacillus plantarum (DSM 18113) s obsahem nejméně 1 × 1010 CFU/g doplňkové látky

 

Charakteristika účinné látky

Lactobacillus plantarum (DSM 18113)

 

Analytická metoda  (1)

Stanovení počtu mikroorganismů v doplňkové látce: kultivace na MRS agaru (EN 15787)

Identifikace v doplňkové látce: metoda gelové elektroforézy s pulzním polem.

Všechny druhy zvířat

1.

V návodu k použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování a doba trvanlivosti.

2.

Minimální dávka doplňkové látky, pokud není použita v kombinaci s jinými mikroorganismy jako doplňkovými látkami k silážování: 2 × 107 CFU/kg čerstvého materiálu.

3.

Doplňková látka se použije v krmivech, která lze snadno silážovat (3).

4.

Bezpečnost: při manipulaci se doporučuje použít prostředky pro ochranu dýchacích cest a rukavice.

4. prosince 2022

1k20728

Lactobacillus plantarum (DSM 18114)

 

Složení doplňkové látky

Přípravek z Lactobacillus plantarum (DSM 18114) s obsahem nejméně 1 × 1010 CFU/g doplňkové látky

 

Charakteristika účinné látky

Lactobacillus plantarum (DSM 18114)

 

Analytická metoda  (1)

Stanovení počtu mikroorganismů v doplňkové látce: kultivace na MRS agaru (EN 15787)

Identifikace v doplňkové látce: metoda gelové elektroforézy s pulzním polem.

Všechny druhy zvířat

1.

V návodu k použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování a doba trvanlivosti.

2.

Minimální dávka doplňkové látky, pokud není použita v kombinaci s jinými mikroorganismy jako doplňkovými látkami k silážování: 2 × 107 CFU/kg čerstvého materiálu.

3.

Doplňková látka se použije v krmivech, která lze snadno silážovat (3).

4.

Bezpečnost: při manipulaci se doporučuje použít prostředky pro ochranu dýchacích cest a rukavice.

4. prosince 2022

1k20729

Lactobacillus plantarum (ATCC 55943)

 

Složení doplňkové látky

Přípravek z Lactobacillus plantarum (ATCC 55943) s obsahem nejméně 1 × 1010 CFU/g doplňkové látky

 

Charakteristika účinné látky

Lactobacillus plantarum (ATCC 55943)

 

Analytická metoda  (1)

Stanovení počtu mikroorganismů v doplňkové látce: kultivace na MRS agaru (EN 15787)

Identifikace v doplňkové látce: metoda gelové elektroforézy s pulzním polem.

Všechny druhy zvířat

1.

V návodu k použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování a doba trvanlivosti.

2.

Minimální dávka doplňkové látky, pokud není použita v kombinaci s jinými mikroorganismy jako doplňkovými látkami k silážování: 2 × 107 CFU/kg čerstvého materiálu.

3.

Doplňková látka se použije v krmivech, která lze snadno silážovat (3).

4.

Bezpečnost: při manipulaci se doporučuje použít prostředky pro ochranu dýchacích cest a rukavice.

4. prosince 2022

1k20730

Lactobacillus plantarum (ATCC 55944)

 

Složení doplňkové látky

Přípravek z Lactobacillus plantarum (ATCC 55944) s obsahem nejméně 1 × 1010 CFU/g doplňkové látky

 

Charakteristika účinné látky

Lactobacillus plantarum (ATCC 55944)

 

Analytická metoda  (1)

Stanovení počtu mikroorganismů v doplňkové látce: kultivace na MRS agaru (EN 15787)

Identifikace v doplňkové látce: metoda gelové elektroforézy s pulzním polem.

Všechny druhy zvířat

1.

V návodu k použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování a doba trvanlivosti.

2.

Minimální dávka doplňkové látky, pokud není použita v kombinaci s jinými mikroorganismy jako doplňkovými látkami k silážování: 5 × 106 CFU/kg čerstvého materiálu.

3.

Doplňková látka se použije v krmivech, která lze snadno silážovat (3).

4.

Bezpečnost: při manipulaci se doporučuje použít prostředky pro ochranu dýchacích cest a rukavice.

4. prosince 2022


(1)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx

(2)  Krmiva, která lze snadno silážovat: > 3 % rozpustných uhlohydrátů v čerstvém materiálu (např. celá rostlina kukuřice, jílek, sveřep nebo řepné řízky). Krmiva, která lze silážovat s mírnými obtížemi: 1,5–3,0 % rozpustných uhlohydrátů v čerstvém materiálu. (např. lipnice, kostřava nebo zavadlá vojtěška). Nařízení Komise (ES) č. 429/2008 (Úř. věst. L 133, 22.5.2008, s. 1).

(3)  Krmiva, která lze snadno silážovat: > 3 % rozpustných uhlohydrátů v čerstvém materiálu (např. celá rostlina kukuřice, jílek, sveřep nebo řepné řízky). Nařízení (ES) č. 429/2008.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU