(EU) č. 1059/2012Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1059/2012 ze dne 12. listopadu 2012 , kterým se mění nařízení (ES) č. 412/2008, pokud jde o rozdělení dovozního celního kvótového období pro zmrazené hovězí maso určené ke zpracování na podobdobí

Publikováno: Úř. věst. L 313, 13.11.2012, s. 16-17 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 12. listopadu 2012 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 20. listopadu 2012 Nabývá účinnosti: 20. listopadu 2012
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1059/2012

ze dne 12. listopadu 2012,

kterým se mění nařízení (ES) č. 412/2008, pokud jde o rozdělení dovozního celního kvótového období pro zmrazené hovězí maso určené ke zpracování na podobdobí

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (1), a zejména na čl. 144 odst. 1 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 412/2008 (2) se otevřela roční celní kvóta pro dovoz zmrazeného hovězího masa určeného ke zpracování pro období od 1. července do 30. června následujícího roku.

(2)

Nedávný vývoj na světovém trhu s hovězím masem, zejména pak zvýšení světových cen a jejich větší kolísání dané nárůstem celosvětové poptávky po hovězím mase, ukázal, že možnost požádat o dovozní práva pouze jednou ročně může způsobovat zpracovatelům určité obchodní potíže. Zpracovatelé nemohou své potřeby v oblasti dovozu uzpůsobit měnící se situaci na trhu, musí-li požádat o dovozní práva na začátku ročního kvótového období. V důsledku této skutečnosti tak někteří zpracovatelé přicházejí o jistotu složenou při podání žádosti o dovozní práva.

(3)

Pokud by si zpracovatelé mohli požádat o dovozní práva s čtvrtletní periodicitou namísto jednou ročně, napomohlo by jim to plánovat dovoz na kratší časové období a byli by schopni lépe reagovat na rychlé změny ve světovém trhu s hovězím masem.

(4)

Nařízení (ES) č. 412/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 412/2008 se mění takto:

1)

Článek 1 se nahrazuje tímto:

„Článek 1

1.   Celní kvóta pro dovoz 63 703 tun přepočítaných na ekvivalent nevykostěného zmrazeného hovězího masa kódů KN 0202 20 30, 0202 30 10, 0202 30 50, 0202 30 90 nebo 0206 29 91 a určeného ke zpracování v Unii (dále jen „kvóta“) se každoročně otevírá pro období od 1. července do 30. června následujícího roku (dále jen „dovozní celní kvótové období“) za podmínek stanovených tímto nařízením.

2.   Dovozní celní kvótové období uvedené v odstavci 1 se rozdělí na tyto čtyři podobdobí:

a)

od 1. července do 30. září;

b)

od 1. října do 31. prosince;

c)

od 1. ledna do 31. března;

d)

od 1. dubna do 30. června.“

2)

Článek 6 se mění takto:

a)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Žádosti o dovozní práva pro výrobu výrobků A nebo výrobků B musí být podány během prvních sedmi dnů měsíce předcházejícího každému podobdobí uvedenému v čl. 1 odst. 2 a v každém případě nejpozději ve 13:00 hodin bruselského času příslušného sedmého dne.“;

b)

odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.   Nejpozději ve 13:00 hodin bruselského času čtrnáctý den měsíce, v němž byly v souladu s odstavcem 1 podány žádosti, oznámí členské státy Komisi pro dotyčné podobdobí celková množství, o která se u obou skupin výrobků žádá, vyjádřená v kilogramech jako ekvivalent nevykostěného masa.“

3)

Článek 7 se nahrazuje tímto:

„Článek 7

1.   Dovozní práva se udělí od dvacátého třetího dne měsíce, v němž byly žádosti podány v souladu s čl. 6 odst. 1, a nejpozději poslední den uvedeného měsíce. Dovozní práva jsou platná od prvního dne podobdobí, pro které byla žádost podána, do 30. června dotyčného dovozního celního kvótového období.

2.   Pokud v důsledku použití přídělového koeficientu uvedeného v čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 1301/2006 dojde k tomu, že je přiděleno méně dovozních práv, než o která bylo požádáno, je jistota složená v souladu s čl. 6 odst. 3 tohoto nařízení v poměrné výši bez prodlení uvolněna.

3.   Komise pozastaví podávání žádostí o dovozní práva do konce dovozního celního kvótového období pro pořadová čísla, u nichž jsou dostupná množství vyčerpána.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. prosince 2012.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. listopadu 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 125, 9.5.2008, s. 7.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU