(EU) č. 1016/2012Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1016/2012 ze dne 6. listopadu 2012 , kterým se provádí nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu

Publikováno: Úř. věst. L 307, 7.11.2012, s. 5-6 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 6. listopadu 2012 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 7. listopadu 2012 Nabývá účinnosti: 7. listopadu 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 1016/2012

ze dne 6. listopadu 2012,

kterým se provádí nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 267/2012 ze dne 23. března 2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu (1), a zejména na čl. 46 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rada dne 23. března 2012 přijala nařízení (EU) č. 267/2012.

(2)

V souladu s rozhodnutím Rady 2012/687/SZBP ze dne 6. listopadu 2012, kterým se mění rozhodnutí 2010/413/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu (2), by měl být na seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze IX nařízení (EU) č. 267/2012 zařazen další subjekt,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Do části I oddílu B seznamu obsaženého v příloze IX nařízení (EU) č. 267/2012 se doplňuje subjekt uvedený v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. listopadu 2012.

Za Radu

předseda

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Úř. věst. L 88, 24.3.2012, s. 1.

(2)  Viz strana 82 v tomto čísle Úředního věstníku.


PŘÍLOHA

SUBJEKT PODLE ČLÁNKU 1

B.   Subjekty

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

1.

National Iranian Oil Company Nederland (též NIOC zastoupení v Nizozemsku)

Blaak 512, 3011 TA a Weena 333, 3013 AL Rotterdam, Nizozemsko.

Tel +31 (10) 225 0177, +31 (10) 225 0308.

http://www.nioc-intl.com/Offices_Rotterdam.htm.

Dceřinná společnost National Iranian Oil Company (NIOC).

7.11.2012


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU