(EU) č. 978/2012Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 ze dne 25. října 2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 732/2008

Publikováno: Úř. věst. L 303, 31.10.2012, s. 1-82 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 25. října 2012 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 20. listopadu 2012 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2014
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti: 31. prosince 2023
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 978/2012

ze dne 25. října 2012

o uplatňování systému všeobecných celních preferencí a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 732/2008

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 207 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

v souladu s řádným legislativním postupem (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Od roku 1971 poskytuje Společenství obchodní preference rozvojovým zemím v rámci svého systému všeobecných celních preferencí.

(2)

Společná obchodní politika Unie se řídí zásadami a sleduje cíle stanovené v obecných ustanoveních o vnější činnosti Unie, která jsou obsažena v článku 21 Smlouvy o Evropské unii (dále jen „Smlouva o EU“).

(3)

Unie usiluje o vymezení a provádění společných politik a činností, aby podpořila udržitelný hospodářský a sociální rozvoj a rozvoj v oblasti životního prostředí v rozvojových zemích, přičemž hlavním cílem je vymýcení chudoby.

(4)

Společná obchodní politika Unie má být v souladu s cíli politiky Unie v oblasti rozvojové spolupráce stanovenými v článku 208 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“), zejména s cíli spočívajícími ve vymýcení chudoby, v podpoře udržitelného rozvoje a v řádné správě věcí veřejných v rozvojových zemích, a má tyto cíle konsolidovat. Je třeba, aby splňovala požadavky Světové obchodní organizace (WTO), zejména rozhodnutí o odlišném a zvýhodněném zacházení, vzájemnosti a plnější účasti rozvojových zemí (dále jen „zmocňovací ustanovení“), přijatého v rámci Všeobecné dohody o clech a obchodu (dále jen „GATT“) v roce 1979, podle kterého mohou členové WTO vůči rozvojovým zemím zvolit diferencovaný a zvýhodňující přístup.

(5)

Sdělení Komise ze dne 7. července 2004 nazvané „Rozvojové země, mezinárodní obchod a udržitelný rozvoj: Úloha Všeobecného systému preferencí (GSP) Společenství na desetiletí 2006/2015“ stanoví pokyny pro uplatňování systému všeobecných celních preferencí na období let 2006 až 2015.

(6)

Nařízení Rady (ES) č. 732/2008 ze dne 22. července 2008 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí pro období od 1. ledna 2009 (2), jehož platnost byla prodloužena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 512/2011 ze dne 11. května 2011, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 732/2008 (3), stanoví, že se systém všeobecných celních preferencí (dále jen „systém“) použije do 31. prosince 2013, nebo dokud se nepoužije systém podle tohoto nařízení, podle toho, co nastane dříve. Poté by se systém měl nadále používat po dobu 10 let ode dne použitelnosti preferencí stanovených v tomto nařízení, s výjimkou zvláštního režimu pro nejméně rozvinuté země, který by se měl nadále používat po dobu neurčitou.

(7)

Poskytnutím preferenčního přístupu na trh Unie by měl systém rozvojovým zemím pomoci v jejich úsilí o snižování chudoby a podporu řádné správy věcí veřejných a udržitelného rozvoje tím, že jim napomáhá vytvářet prostřednictvím mezinárodního obchodu další příjmy, jež pak mohou zpětně investovat ve prospěch svého vlastního rozvoje, a zároveň diverzifikovat jejich ekonomiky. Celní preference systému by se měly zaměřit na pomoc rozvojovým zemím, které mají větší rozvojové, obchodní a finanční potřeby.

(8)

Systém se skládá z obecného režimu a dvou zvláštních režimů.

(9)

Obecný režim by měl být poskytnut všem rozvojovým zemím, které sdílejí společnou rozvojovou potřebu a jsou v podobné fázi hospodářského vývoje. Země, které jsou Světovou bankou klasifikovány jako země s vysokými nebo vyššími středními příjmy, mají takové úrovně příjmů na jednoho obyvatele, jež jim umožňují dosahovat vyšších úrovní diverzifikace bez celních preferencí tohoto systému. Patří mezi ně ekonomiky, jež úspěšně dokončily přechod od centralizovaného hospodářství na hospodářství tržní. Tyto země nesdílejí stejné rozvojové, obchodní a finanční potřeby jako ostatní rozvojové země; jsou v jiné fázi hospodářského rozvoje, což znamená, že nejsou v podobné situaci jako zranitelnější rozvojové země, a proto, aby se zabránilo neodůvodněné diskriminaci, potřebují odlišný přístup. Kromě toho, využívání celních preferencí v rámci systému zeměmi s vysokými nebo vyššími středními příjmy zvyšuje konkurenční tlak na vývoz z chudších, zranitelnějších zemí, a proto by mohlo být pro uvedené zranitelnější rozvojové země neodůvodnitelnou zátěží. Obecný režim zohledňuje skutečnost, že rozvojové, obchodní a finanční potřeby se mění, a zajišťuje, aby režim zůstal otevřený, pokud se situace v určité zemi změní.

V zájmu jednotnosti by se celní preference poskytované v rámci obecného režimu neměly vztahovat na rozvojové země, které využívají preferenční ujednání s Unií pro přístup na její trh poskytující alespoň stejnou úroveň celních preferencí jako systém v podstatě pro veškerý obchod. Aby měly zvýhodněné země a hospodářské subjekty dostatek času na řádné přizpůsobení, měl by obecný režim být i nadále poskytován po dobu dvou let ode dne použitelnosti preferenčního režimu přístupu na trh a tento den by měl být uveden v seznamu zvýhodněných zemí v rámci obecného režimu.

(10)

Země uvedené v příloze I nařízení (ES) č. 732/2008 a země, které využívají autonomní preferenční přístup na trh Unie podle nařízení (ES) č. 732/2008, nařízení Rady (ES) č. 55/2008 ze dne 21. ledna 2008 o zavedení autonomních obchodních preferencí pro Moldavsko (4) a nařízení Rady (ES) č. 2007/2000 ze dne 18. září 2000, kterým se zavádějí mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjaté (5), by měly být považovány za způsobilé pro tento systém. Zámořská území spojená s Unií a zámořské země a zámořská území zemí, které nejsou uvedeny v příloze I nařízení (ES) č. 732/2008, by neměly být považovány za způsobilé pro tento systém.

(11)

Zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných je založen na nedělitelném pojetí udržitelného rozvoje, jak je uznávají mezinárodní úmluvy a nástroje, jako je Deklarace Organizace spojených národů (OSN) o právu na rozvoj z roku 1986, Deklarace z Ria o životním prostředí a rozvoji z roku 1992, Deklarace Mezinárodní organizace práce (MOP) o zásadách a základních právech při práci z roku 1998, Deklarace tisíciletí OSN z roku 2000 a Deklarace z Johannesburgu o udržitelném rozvoji z roku 2002. Dodatečné celní preference v rámci zvláštního pobídkového režimu pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných by proto měly být poskytnuty těm rozvojovým zemím, které jsou v důsledku nedostatečné diverzifikace a nedostatečného začlenění do mezinárodního obchodního systému zranitelné, s cílem pomoci jim převzít zvláštní úkoly a povinnosti vyplývající z ratifikace zásadních mezinárodních úmluv o lidských a pracovních právech, ochraně životního prostředí a řádné správě věcí veřejných, jakož i z jejich účinného provádění.

(12)

Preference by měly posilovat další hospodářský růst a tím kladně reagovat na potřebu udržitelného rozvoje. V rámci zvláštního pobídkového režimu by tudíž měla být pro dotčené zvýhodněné země pozastavena valorická cla. Specifická cla by měla být rovněž pozastavena, nejsou-li kombinována s valorickým clem.

(13)

Zemím, které splňují kritéria způsobilosti zvláštního pobídkového režimu pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných, by mělo být umožněno využívat dodatečné celní preference, pokud Komise po podání jejich žádosti určí, že jsou splněny příslušné podmínky. Žádosti by mělo být možné podávat ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost. Země, které využívají celní preference systému podle nařízení (ES) č. 732/2008, by rovněž měly podat novou žádost.

(14)

Komise by měla sledovat stav ratifikace mezinárodních úmluv o lidských a pracovních právech, ochraně životního prostředí a řádné správě věcí veřejných a jejich účinné provádění tím, že bude zkoumat závěry a doporučení příslušných monitorovacích orgánů zřízených podle uvedených úmluv (dále jen „příslušné monitorovací orgány“). Každé dva roky by měla Komise předložit Evropskému parlamentu a Radě zprávu o stavu ratifikace příslušných úmluv, dodržování případných oznamovacích povinností podle uvedených úmluv zvýhodněnými zeměmi a stavu provádění úmluv v praxi.

(15)

Pro účely monitorování a odnímání preferencí mají zásadní význam zprávy příslušných monitorovacích orgánů. Takové zprávy však mohou být doplněny jinými zdroji informací, pokud jsou přesné a spolehlivé. Aniž jsou dotčeny jiné zdroje, toto by mohlo zahrnovat informace od občanské společnosti, sociálních partnerů, Evropského parlamentu a Rady.

(16)

Zvláštní režim pro nejméně rozvinuté země by měl i nadále umožňovat bezcelní přístup na trh Unie pro produkty pocházející z nejméně rozvinutých zemí, jak jsou uznány a klasifikovány OSN, s výjimkou obchodu se zbraněmi. Pro zemi, která již není OSN klasifikována jako nejméně rozvinutá, by mělo být zavedeno přechodné období s cílem zmírnit veškeré nepříznivé dopady způsobené odnětím celních preferencí poskytovaných v rámci tohoto režimu. Celní preference v rámci zvláštního režimu pro nejméně rozvinuté země by měly být i nadále poskytovány nejméně rozvinutým zemím, které využívají jiná preferenční ujednání pro přístup na trh v Unii.

(17)

Aby byla zajištěna soudržnost s ustanoveními pro přístup na trh vztahujícími se na cukr, která jsou obsažena v dohodách o hospodářském partnerství, měla by být při dovozu produktů čísla 1701 společného celního sazebníku vyžadována až do dne 30. září 2015 dovozní licence.

(18)

Pokud jde o obecný režim, mělo by se i nadále rozlišovat mezi celními preferencemi pro „necitlivé“ produkty a celními preferencemi pro „citlivé“ produkty, aby byla zohledněna situace v odvětvích, která vyrábějí stejné produkty v Unii.

(19)

Cla společného celního sazebníku stanovená pro necitlivé produkty by měla být i nadále pozastavena, zatímco na cla pro citlivé produkty by mělo být uplatňováno sazební snížení, aby se zajistila uspokojivá míra využití a současně zohlednila situace příslušných výrobních odvětví v Unii.

(20)

Takové sazební snížení by mělo být dostatečně přitažlivé, aby podněcovalo obchodníky k využívání příležitostí, které systém nabízí. Všeobecné snížení valorických cel by proto mělo paušálně činit 3,5 procentního bodu z celní sazby podle „doložky nejvyšších výhod“, přičemž u textilu a textilního zboží by se cla měla snížit o 20 %. Specifická cla by měla být snížena o 30 %. Pokud je stanoveno minimální clo, toto minimální clo by se nemělo použít.

(21)

Cla by měla být zcela pozastavena, pokud preferenční zacházení u jednotlivých dovozních prohlášení vede k valorickým clům dosahujícím nejvýše 1 % nebo ke specifickým clům nejvýše 2 EUR, neboť náklady na výběr takového cla by mohly převyšovat příjmy z něj.

(22)

Odstupňování by mělo být založeno na kritériích vycházejících z tříd a kapitol společného celního sazebníku. Odstupňování by se mělo použít ve vztahu k třídě nebo podtřídě, aby se snížil výskyt případů, kdy jsou odstupňovány heterogenní produkty. Odstupňování třídy nebo podtřídy (sestávající z kapitol) pro zvýhodněnou zemi by se mělo použít v případě, že třída splňuje kritéria pro odstupňování po dobu tří po sobě následujících let, aby se zvýšila předvídatelnost a spravedlivost odstupňování tím, že bude vyloučen dopad významných a výjimečně se vyskytujících rozdílů v dovozních statistikách. Odstupňování by se nemělo vztahovat na zvýhodněné země v rámci zvláštního pobídkového režimu pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných a zvýhodněné země v rámci zvláštního režimu pro nejméně rozvinuté země, jelikož mají velmi podobný hospodářský profil, který je činí zranitelnými kvůli nízké, nediverzifikované vývozní základně.

(23)

Aby bylo zajištěno, že ze systému budou těžit pouze ty země, pro něž je určen, měly by se uplatňovat celní preference stanovené tímto nařízením, jakož i pravidla týkající se původu zboží stanovená v nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (6).

(24)

Důvody pro dočasné odnětí režimů v rámci systému by měly zahrnovat závažné a systematické porušování zásad stanovených určitými mezinárodními úmluvami o základních lidských a pracovních právech, aby byly podpořeny cíle těchto úmluv. Celní preference v rámci zvláštního pobídkového režimu pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných by měly být dočasně odňaty v případě, že zvýhodněná země nerespektuje svůj závazek zachovávat ratifikaci a účinné provádění uvedených úmluv nebo dodržovat požadavky na podávání zpráv stanovené příslušnými úmluvami, nebo v případě, že zvýhodněná země nezajišťuje součinnost v rámci monitorovacích postupů Unie, jak je stanoveno v tomto nařízení.

(25)

V důsledku politické situace v Barmě/Myanmaru a v Bělorusku by mělo být zachováno dočasné odnětí všech celních preferencí na dovoz produktů pocházejících z Barmy/Myanmaru a z Běloruska.

(26)

Za účelem dosažení rovnováhy mezi potřebou lepšího zacílení, větší soudržnosti a transparentnosti na straně jedné a lepším prosazováním udržitelného rozvoje a řádné správy věcí veřejných prostřednictvím systému jednostranných obchodních preferencí na straně druhé by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU, pokud jde o změny příloh tohoto nařízení a dočasné odnětí celních preferencí v důsledku nedodržování zásad udržitelného rozvoje a řádné správy věcí veřejných, a rovněž procesní pravidla týkající se podávání žádostí o celní preference poskytované v rámci zvláštního pobídkového režimu pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných, provádění dočasného odnětí a ochranných šetření s cílem zavést jednotná a podrobná technická opatření. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni. Při přípravě a vypracování aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

(27)

Aby byl zajištěn stabilní rámec pro hospodářské subjekty, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijmout v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU akt, který postupem pro naléhavé případy odvolá rozhodnutí o dočasném odnětí celních preferencí předtím, než toto rozhodnutí nabude účinku, pominou-li důvody dočasného odnětí.

(28)

Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (7).

(29)

Poradní postup by se měl používat pro přijímání prováděcích aktů o pozastavení celních preferencí v souvislosti s některými třídami systému GSP ve vztahu k zvýhodněným zemím a o zahájení postupu dočasného odnětí, s přihlédnutím k povaze a dopadu uvedených aktů.

(30)

Přezkumný postup by se měl používat pro přijímání prováděcích aktů o ochranných šetřeních a o pozastavení preferenčních režimů, pokud může dovoz způsobit závažné narušení trhu Unie.

(31)

V zájmu zajištění integrity a řádného fungování systému by Komise měla přijmout okamžitě použitelné prováděcí akty, pokud je to v náležitě odůvodněných případech týkajících se dočasných odnětí v důsledku nedodržování celních postupů a povinností vzhledem k naléhavým důvodům nezbytné.

(32)

V zájmu zajištění stabilního rámce pro hospodářské subjekty by Komise měla po skončení maximálního období šesti měsíců přijmout okamžitě použitelné prováděcí akty, pokud je to v náležitě odůvodněných případech týkajících se ukončení nebo prodloužení dočasných odnětí v důsledku nedodržování celních postupů a povinností vzhledem k naléhavým důvodům nezbytné.

(33)

Komise by rovněž měla přijmout okamžitě použitelné prováděcí akty, pokud je to v náležitě odůvodněných případech týkajících se ochranných šetření nezbytné vzhledem k naléhavým důvodům spočívajícím ve zhoršení hospodářské nebo finanční situace výrobců v Unii, které by bylo obtížné napravit.

(34)

Komise by měla pravidelně podávat Evropskému parlamentu a Radě zprávy o účincích systému podle tohoto nařízení. Pět let po vstupu tohoto nařízení v platnost by Komise měla podat Evropskému parlamentu a Radě zprávu o jeho uplatňování a posoudit potřebu přezkumu systému, včetně zvláštního pobídkového režimu pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných a ustanovení o dočasném odnětí preferencí, s ohledem na boj proti terorismu a mezinárodní normy o transparentnosti a výměně informací v daňové oblasti. Ve zprávě by Komise měla přihlédnout k dopadům na rozvojové, obchodní a finanční potřeby zvýhodněných zemí. Zpráva by rovněž měla zahrnovat podrobnou analýzu dopadu tohoto nařízení na obchod a příjmy Unie z cel, se zvláštní pozorností věnovanou účinkům na zvýhodněné země. V příslušných případech by také měla být posouzena shoda s hygienickými a rostlinolékařskými právními předpisy Unie. Zpráva by také měla zahrnovat analýzu účinků systému s ohledem na dovoz biopaliv a na hlediska udržitelnosti.

(35)

Nařízení (ES) č. 732/2008 by proto mělo být zrušeno,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

1.   Systém všeobecných celních preferencí (dále jen „systém“) se použije v souladu s tímto nařízením.

2.   Toto nařízení stanoví tyto celní preference v rámci systému:

a)

obecný režim;

b)

zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných (GSP+) a

c)

zvláštní režim pro nejméně rozvinuté země („Vše kromě zbraní“ (EBA)).

Článek 2

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a)

„systémem GSP“ všeobecný systém preferencí, jehož prostřednictvím Unie poskytuje preferenční přístup na svůj trh na základě jakéhokoliv z preferenčních režimů uvedených v čl. 1 odst. 2;

b)

„zeměmi“ země a území, které mají celní správu;

c)

„způsobilými zeměmi“ všechny rozvojové země uvedené v příloze I;

d)

„zeměmi zvýhodněnými v rámci systému GSP“ země zvýhodněné v rámci obecného režimu, které jsou uvedeny v příloze II;

e)

„zeměmi zvýhodněnými v rámci režimu GSP+“ země zvýhodněné v rámci zvláštního pobídkového režimu pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných, které jsou uvedeny v příloze III;

f)

„zeměmi zvýhodněnými v rámci režimu EBA“ země zvýhodněné v rámci zvláštního režimu pro nejméně rozvinuté země, které jsou uvedeny v příloze IV;

g)

„cly společného celního sazebníku“ cla uvedená v druhé části přílohy I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (8), s výjimkou cel stanovených v rámci celních kvót;

h)

„třídou“ kterákoli třída společného celního sazebníku stanoveného nařízením (EHS) č. 2658/87;

i)

„kapitolou“ kterákoli kapitola společného celního sazebníku stanoveného nařízením (EHS) č. 2658/87;

j)

„třídou systému GSP“ třída uvedená v příloze V a stanovená na základě tříd kapitol společného celního sazebníku;

k)

„preferenčním ujednáním pro přístup na trh“ preferenční přístup na trh Unie prostřednictvím obchodní dohody, a to buď prozatímně uplatňované, nebo trvale platné, či prostřednictvím autonomních preferencí poskytovaných Unií;

l)

„účinným prováděním“ úplné plnění všech závazků a povinností vyplývajících z mezinárodních úmluv uvedených v příloze VIII takovým způsobem, aby bylo zaručeno naplnění všech zásad, cílů a práv, jež tyto úmluvy zaručují.

Článek 3

1.   Seznam způsobilých zemí je uveden v příloze I.

2.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 36 za účelem změn přílohy I s ohledem na změny mezinárodního statusu nebo klasifikace zemí.

3.   Komise oznámí dotčené způsobilé zemi všechny příslušné změny jejího statusu v rámci systému.

KAPITOLA II

OBECNÝ REŽIM

Článek 4

1.   Způsobilá země využívá celní preference poskytované v rámci obecného režimu uvedeného v čl. 1 odst. 2 písm. a), pokud

a)

není během tří po sobě následujících let před aktualizací seznamu zvýhodněných zemí zařazena Světovou bankou mezi země s vysokými nebo vyššími středními příjmy nebo

b)

nevyužívá preferenční ujednání pro přístup na trh, které poskytuje stejné nebo výhodnější celní preference jako systém v podstatě pro veškerý obchod.

2.   Ustanovení odst. 1 písm. a) a b) se nevztahují na nejméně rozvinuté země.

3.   Aniž je dotčen odst. 1 písm. b), ustanovení odst. 1 písm. a) se do 21. listopadu 2014 nepoužije v případě zemí, které do 20. listopadu 2012 parafovaly dvoustrannou dohodu s Unií o preferenčním přístupu na trh, která poskytuje stejné nebo výhodnější celní preference jako systém v podstatě pro veškerý obchod, avšak ještě se neuplatňuje.

Článek 5

1.   Seznam zemí zvýhodněných v rámci systému GSP, které splňují kritéria stanovená v článku 4, je uveden v příloze II.

2.   Do 1. ledna každého roku po vstupu tohoto nařízení v platnost přezkoumá Komise přílohu II. Aby měly země zvýhodněné v rámci systému GSP a hospodářské subjekty dostatek času na řádné přizpůsobení změně statusu země v rámci systému:

a)

použije se rozhodnutí o vynětí zvýhodněné země ze seznamu zemí zvýhodněných v rámci systému GSP v souladu s odstavcem 3 tohoto článku a na základě čl. 4 odst. 1 písm. a) od jednoho roku ode dne vstupu uvedeného rozhodnutí v platnost;

b)

rozhodnutí o vynětí zvýhodněné země ze seznamu zemí zvýhodněných v rámci systému GSP v souladu s odstavcem 3 tohoto článku a na základě čl. 4 odst. 1 písm. b) se použije od dvou let ode dne použitelnosti preferenčního režimu přístupu na trh.

3.   Pro účely odstavců 1 a 2 tohoto článku je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 36 za účelem změn přílohy II na základě kritérií stanovených v článku 4.

4.   Komise oznámí dotčené zemi zvýhodněné v rámci systému GSP případné změny jejího statusu v rámci systému.

Článek 6

1.   Produkty, na něž se vztahuje obecný režim podle čl. 1 odst. 2 písm. a), jsou uvedeny v příloze V.

2.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 36 za účelem změn přílohy V, aby do ní byly zapracovány změny, které budou nezbytné v důsledku úprav kombinované nomenklatury.

Článek 7

1.   Cla společného celního sazebníku pro produkty uvedené v příloze V jako necitlivé produkty se s výjimkou zemědělských složek zcela pozastavují.

2.   Valorická cla společného celního sazebníku na produkty uvedené v příloze V jako citlivé produkty se snižují o 3,5 procentního bodu. U produktů v rámci třídy systému GSP S-11a) a S-11b) přílohy V toto snížení činí 20 %.

3.   Pokud sazby preferenčních cel vypočítané v souladu s článkem 6 nařízení (ES) č. 732/2008 o valorických clech společného celního sazebníku platné v den vstupu tohoto nařízení v platnost stanoví pro produkty uvedené v odstavci 2 tohoto článku sazební snížení vyšší než 3,5 procentního bodu, použijí se uvedená preferenční cla i nadále.

4.   Specifická cla společného celního sazebníku jiná než minimální nebo maximální cla pro produkty uvedené v příloze V jako citlivé produkty se snižují o 30 %.

5.   Pokud cla společného celního sazebníku pro produkty uvedené v příloze V jako citlivé produkty zahrnují valorická i specifická cla, specifická cla se nesnižují.

6.   Pokud cla snížená v souladu s odstavci 2 a 4 stanoví maximální clo, toto maximální clo se nesnižuje. Pokud je u těchto cel stanoveno minimální clo, toto minimální clo se nepoužije.

Článek 8

1.   Celní preference uvedené v článku 7 se pozastavují v případě produktů pocházejících ze země zvýhodněné v rámci systému GSP a patřících do určité třídy systému GSP, pokud průměrná hodnota těchto produktů dovážených do Unie z dotčené země zvýhodněné v rámci systému GSP přesahuje po dobu tří po sobě jdoucích let prahové hodnoty uvedené v příloze VI. Prahové hodnoty se vypočítají v procentech z celkové hodnoty dovozu týchž produktů do Unie ze všech zemí zvýhodněných v rámci systému GSP.

2.   Před uplatněním celních preferencí stanovených tímto nařízením přijme Komise prováděcí akt v souladu s poradním postupem uvedeným v čl. 39 odst. 2, které stanoví seznam tříd systému GSP, pro které se pozastavují celní preference uvedené v článku 7 ve vztahu k zemi zvýhodněné v rámci systému GSP. Tento prováděcí akt se použije od 1. ledna 2014.

3.   Komise každé tři roky přezkoumá seznam podle odstavce 2 tohoto článku a přijme prováděcí akt v souladu s poradním postupem uvedeným v čl. 39 odst. 2, za účelem pozastavení nebo obnovení celních preferencí podle článku 7. Tento prováděcí akt se použije od 1. ledna roku následujícího po jeho vstupu v platnost.

4.   Seznam podle odstavců 2 a 3 tohoto článku se stanoví na základě údajů dostupných k 1. září roku, v němž se provádí přezkum, a k 1. září dvou let předcházejících roku přezkumu. Zohlední dovoz ze zemí zvýhodněných v rámci systému GSP uvedených v příloze II ve znění platném v dané době. Nezohlední se však hodnota dovozu ze zemí zvýhodněných v rámci systému GSP, které v den použitelnosti pozastavení již nevyužívají celní preference podle čl. 4 odst. 1 písm. b).

5.   Komise oznámí dotčené zemi prováděcí akt přijatý podle odstavců 2 a 3.

6.   Pokud se příloha II změní podle kritérií stanovených v článku 4, je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 36 za účelem změn přílohy VI, aby došlo k přizpůsobení možností uvedených v dotyčné příloze tak, aby byla zachována poměrně stejná váha odstupňovaných tříd produktů vymezených v odstavci 1 tohoto článku.

KAPITOLA III

ZVLÁŠTNÍ POBÍDKOVÝ REŽIM PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ A ŘÁDNOU SPRÁVU VĚCÍ VEŘEJNÝCH

Článek 9

1.   Země zvýhodněná v rámci systému GSP může využívat celní preference zvláštního pobídkového režimu pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných podle čl. 1 odst. 2 písm. b), pokud

a)

je považována za zranitelnou v důsledku nedostatečné diverzifikace a nedostatečného začlenění do mezinárodního obchodního systému, jak vymezuje příloha VII;

b)

ratifikovala veškeré úmluvy uvedené v příloze VIII (dále jen „příslušné úmluvy“) a nejnovější závěry monitorovacích orgánů podle uvedených úmluv (dále jen „příslušné monitorovací orgány“) nezjistí závažné nedostatky v účinném provádění žádné z těchto úmluv;

c)

v souvislosti s jakoukoli z příslušných úmluv nevznesla výhradu, která je zakázána podle jakékoliv z uvedených úmluv nebo která je pro účely tohoto článku považována za neslučitelnou s předmětem a účelem uvedené úmluvy.

Pro účely tohoto článku se výhrady nepovažují za neslučitelné s předmětem a účelem úmluvy, ledaže

i)

tak určil postup výslovně stanovený pro tento účel podle úmluvy nebo

ii)

v případě neexistence takového postupu vznesla Unie, pokud je smluvní stranou úmluvy, nebo kvalifikovaná většina členských států, které jsou smluvními stranami úmluvy, v souladu se svými příslušnými pravomocemi stanovenými Smlouvami, vůči výhradě námitku z toho důvodu, že je neslučitelná s předmětem a účelem úmluvy a v souladu s Vídeňskou úmluvou o smluvním právu brání tomu, aby úmluva mezi nimi a státem předkládajícím výhradu vstoupila v platnost;

d)

zaváže se zachovat ratifikaci příslušných úmluv a zajistit jejich účinné provádění;

e)

bez výhrad přijme požadavky na podávání zpráv stanovené každou z úmluv a zaváže se přijmout podmínky pravidelného sledování a přezkumu výsledků provádění v souladu s ustanoveními příslušných úmluv a

f)

zaváže se zapojit do postupu sledování podle článku 13 a zajišťovat potřebnou součinnost.

2.   Pokud se příloha II změní, Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 36 za účelem změn přílohy VII, aby došlo k přezkoumání prahových hodnot zranitelnosti uvedených v příloze VII bodě 1 písm. b) tak, aby byla zachována poměrně stejná váha jako u prahové hodnoty zranitelnosti vypočítané v souladu s přílohou VII.

Článek 10

1.   Zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných se poskytne, pokud jsou splněny tyto podmínky:

a)

země zvýhodněná v rámci systému GSP podala příslušnou žádost a

b)

posouzení žádosti ukáže, že žádající země splňuje podmínky stanovené v čl. 9 odst. 1.

2.   Žádající země předloží Komisi svou žádost v písemné podobě. V žádosti musí být uvedeny veškeré informace o ratifikaci příslušných úmluv a musí rovněž obsahovat závazky uvedené v čl. 9 odst. 1 písm. d), e) a f).

3.   Po obdržení žádosti o ní Komise uvědomí Evropský parlament a Radu.

4.   Komisi je po posouzení žádosti svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 36 za účelem stanovení nebo změny přílohy III, aby byl zařazením dané země do seznamu zemí zvýhodněných v rámci režimu GSP+ poskytnut žádající zemi zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných.

5.   Pokud země zvýhodněná v rámci režimu GSP+ již nesplňuje podmínky uvedené v čl. 9 odst. 1 písm. a) nebo c), nebo odvolá některý ze svých závazků uvedených v čl. 9 odst. 1 písm. d), e) a f), je Komisi svěřena pravomoc přijmout akt v přenesené pravomoci v souladu s článkem 36 za účelem změny přílohy III, aby byla uvedená země ze seznamu zemí zvýhodněných v rámci režimu GSP+ vyňata.

6.   Komise sdělí žádající zemi rozhodnutí přijaté podle odstavců 4 a 5 tohoto článku po provedení změny v příloze III a jejím zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie. Pokud je žádající zemi zvláštní pobídkový režim poskytnut, je tato země uvědomena o dni, k němuž příslušný akt v přenesené pravomoci vstupuje v platnost.

7.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 36 za účelem stanovení pravidel pro poskytnutí zvláštního pobídkového režimu pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných, zejména s ohledem na lhůty a předkládání a zpracovávání žádostí.

Článek 11

1.   Produkty zařazené do zvláštního pobídkového režimu pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných jsou uvedeny v příloze IX.

2.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 36 za účelem změn přílohy IX, aby byly zohledněny změny kombinované nomenklatury týkající se produktů uvedených v této příloze.

Článek 12

1.   Valorická cla společného celního sazebníku na všechny produkty uvedené v příloze IX, které pocházejí ze země zvýhodněné v rámci režimu GSP+, se pozastavují.

2.   Specifická cla společného celního sazebníku na produkty uvedené v odstavci 1 se zcela pozastavují s výjimkou produktů, pro které společný celní sazebník obsahuje rovněž valorická cla. U produktů kódu kombinované nomenklatury 1704 10 90 se specifické clo omezuje na 16 % celní hodnoty.

Článek 13

1.   Ode dne poskytnutí celních preferencí v rámci zvláštního pobídkového režimu pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných Komise přezkoumává stav ratifikace příslušných úmluv a sleduje jejich účinné provádění, jakož i spolupráci s příslušnými monitorovacími orgány prostřednictvím zkoumání závěrů a doporučení uvedených monitorovacích orgánů.

2.   Zvýhodněné země v rámci režimu GSP+ v tomto ohledu spolupracují s Komisí a poskytují veškeré informace potřebné k posouzení toho, jak dodržují závazky uvedené v čl. 9 odst. 1 písm. d), e) a f) a jaká je v této zemi situace, pokud jde o ustanovení čl. 9 odst. 1 písm. c).

Článek 14

1.   Do 1. ledna 2016 a poté každé dva roky předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o stavu ratifikace příslušných úmluv, dodržování případných oznamovacích povinností podle uvedených úmluv zeměmi zvýhodněnými v rámci režimu GSP+ a stavu jejich účinného provádění.

2.   Zpráva obsahuje

a)

závěry a doporučení příslušných monitorovacích orgánů týkající se každé země zvýhodněné v rámci režimu GSP+ a

b)

závěry Komise, zda každá země zvýhodněná v rámci režimu GSP+ respektuje své závazky dodržovat oznamovací povinnosti, spolupracovat s příslušnými monitorovacími orgány v souladu s příslušnými úmluvami a zajišťovat jejich účinné provádění.

Zpráva může obsahovat jakékoli informace, které Komise považuje za vhodné.

3.   Při vypracování závěrů ohledně účinného provádění příslušných úmluv posoudí Komise závěry a doporučení příslušných monitorovacích orgánů a, aniž jsou dotčeny jiné zdroje, informace poskytnuté třetími stranami, včetně informací od občanské společnosti, sociálních partnerů, Evropského parlamentu nebo Rady.

Článek 15

1.   Zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných se dočasně odejme v případě všech nebo některých produktů pocházejících ze země zvýhodněné v rámci režimu GSP+, pokud uvedená země v praxi nedodržuje své závazky uvedené v čl. 9 odst. 1 písm. d), e) a f) nebo země zvýhodněná v rámci režimu GSP+ vznesla výhradu, která je zakázána podle jakékoliv z příslušných úmluv nebo která je neslučitelná s předmětem a účelem uvedené úmluvy podle čl. 9 odst. 1 písm. c).

2.   Je na zemi zvýhodněné v rámci režimu GSP+, aby prokázala, že dodržuje své povinnosti vyplývající ze závazků uvedených v čl. 9 odst. 1 písm. d), e) a f) a dbá, aby se neocitla v situaci uvedené v čl. 9 odst. 1 písm. c).

3.   Pokud má Komise na základě závěrů zprávy podle článku 14 nebo na základě dostupných důkazů důvodné pochybnosti, že určitá země zvýhodněná v rámci režimu GSP+ nedodržuje své závazky podle čl. 9 odst. 1 písm. d), e) a f) nebo vznesla výhradu, která je zakázána jakoukoliv z příslušných úmluv nebo není slučitelná s předmětem a účelem uvedené úmluvy podle čl. 9 odst. 1 písm. c), přijme v souladu s poradním postupem podle čl. 39 odst. 2 prováděcí akt za účelem zahájení postupu dočasného odnětí celních preferencí poskytovaných v rámci zvláštního pobídkového režimu pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných. Komise o tom uvědomí Evropský parlament a Radu.

4.   Komise uveřejní v Úředním věstníku Evropské unie příslušné oznámení a uvědomí o tom dotčenou zemi zvýhodněnou v rámci režimu GSP+. Toto oznámení

a)

uvede příčiny důvodných pochybností ohledně dodržování závazků přijatých dotčenou zemí zvýhodněnou v rámci režimu GSP+ podle čl. 9 odst. 1 písm. d), e) a f) nebo ohledně existence výhrady zakázané podle jakékoliv z příslušných úmluv nebo neslučitelné s předmětem a účelem uvedené úmluvy, jak je stanoveno v čl. 9 odst. 1 c), jež mohou zpochybnit její právo nadále využívat celní preference poskytované v rámci zvláštního pobídkového režimu pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných, a

b)

stanoví lhůtu ne delší než šest měsíců ode dne zveřejnění oznámení, během níž dotyčná země zvýhodněná v rámci režimu GSP+ předloží své připomínky.

5.   Komise poskytne dotyčné zvýhodněné zemi příležitost, aby všemi možnými způsoby spolupracovala během období uvedeného v odst. 4 písm. b).

6.   Komise si vyžádá veškeré informace, které považuje za nezbytné, mimo jiné včetně závěrů a doporučení příslušných monitorovacích orgánů. Při vypracování svých závěrů Komise posoudí všechny náležité informace.

7.   Do tří měsíců od uplynutí lhůty stanovené v oznámení Komise rozhodne

a)

ukončit postup dočasného odnětí nebo

b)

dočasně odejmout celní preference poskytované v rámci zvláštního pobídkového režimu pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných.

8.   Pokud Komise usoudí, že příslušná zjištění neodůvodňují dočasné odnětí, přijme v souladu s poradním postupem uvedeným v čl. 39 odst. 2 prováděcí akt za účelem ukončení postupu dočasného odnětí. Tento prováděcí akt vychází mimo jiné ze získaných důkazů.

9.   Pokud Komise usoudí, že příslušná zjištění odůvodňují dočasné odnětí z důvodů uvedených v odstavci 1 tohoto článku, je jí svěřena pravomoc přijmout akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 36 za účelem změn přílohy III, aby byly dočasně odňaty celní preference poskytnuté ve zvláštním pobídkovém režimu pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných uvedené v čl. 1 odst. 2 písm. b).

10.   Pokud se Komise rozhodne pro dočasné odnětí, nabývá tento akt v přenesené pravomoci účinku šest měsíců po jeho přijetí.

11.   Pokud důvody pro dočasné odnětí přestanou platit dříve, než akt v přenesené pravomoci podle odstavce 9 tohoto článku nabude účinku, je Komise zmocněna v souladu s postupem pro naléhavé případy podle článku 37 odvolat přijatý akt o dočasném odnětí celních preferencí.

12.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 36 za účelem stanovení pravidel spojených s postupem pro dočasné odnětí zvláštního pobídkového režimu pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných, zejména pokud jde o lhůty, práva zúčastněných stran, důvěrnou povahu informací a přezkum.

Článek 16

Pokud Komise shledá, že důvody pro dočasné odnětí celních preferencí uvedené v čl. 15 odst. 1 již neplatí, je jí svěřena pravomoc přijmout akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 36 za účelem změn přílohy III s cílem obnovit celní preference poskytované v rámci zvláštního pobídkového režimu pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných.

KAPITOLA IV

ZVLÁŠTNÍ REŽIM PRO NEJMÉNĚ ROZVINUTÉ ZEMĚ

Článek 17

1.   Způsobilá země využívá celní preference poskytované v rámci zvláštního režimu pro nejméně rozvinuté země uvedeného v čl. 1 odst. 2 písm. c), pokud je dotyčná země zařazena OSN mezi nejméně rozvinuté země.

2.   Komise tento seznam zemí zvýhodněných v rámci režimu EBA průběžně přezkoumává na základě nejnovějších dostupných údajů. Pokud země zvýhodněná v rámci režimu EBA již nesplňuje podmínky uvedené v odstavci 1 tohoto článku, je Komisi svěřena pravomoc přijmout akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 36 za účelem změny přílohy IV, aby byla daná země vyňata ze seznamu zemí zvýhodněných v rámci režimu EBA po přechodném období tří let ode dne vstupu příslušného aktu v přenesené pravomoci v platnost.

3.   Po dobu, než OSN zařadí novou nezávislou zemi mezi nejméně rozvinuté země, je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 36 za účelem změn přílohy IV jakožto dočasné opatření k zařazení takové země do seznamu zemí zvýhodněných v rámci režimu EBA.

Pokud OSN nezařadí novou nezávislou zemi mezi nejméně rozvinuté země v rámci prvního dostupného přezkumu kategorie nejméně rozvinutých zemí, je Komisi svěřena pravomoc okamžitě přijmout akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 36 za účelem změny přílohy IV, aby byla taková země vyňata z této přílohy, aniž se jí poskytne přechodné období uvedené v odstavci 2 tohoto článku.

4.   Komise oznámí dotčené zemi zvýhodněné v rámci systému EBA případné změny jejího statusu v rámci systému.

Článek 18

1.   Cla společného celního sazebníku na všechny produkty uvedené v kapitolách 1 až 97 kombinované nomenklatury, s výjimkou produktů uvedených v kapitole 93, pocházející ze země zvýhodněné v rámci systému EBA se zcela pozastavují.

2.   Od 1. ledna 2014 do 30. září 2015 se při dovozu produktů čísla 1701 všeobecného celního sazebníku vyžaduje dovozní licence.

3.   V souladu s přezkumným postupem uvedeným v čl. 39 odst. 3 přijme Komise podrobná prováděcí pravidla k ustanovením odstavce 2 tohoto článku postupem podle článku 195 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (9).

KAPITOLA V

USTANOVENÍ O DOČASNÉM ODNĚTÍ, SPOLEČNÁ PRO VŠECHNY REŽIMY

Článek 19

1.   Preferenční režimy uvedené v čl. 1 odst. 2 mohou být dočasně odňaty pro všechny nebo některé produkty pocházející ze zvýhodněné země, a to z kteréhokoli z těchto důvodů:

a)

závažné a systematické porušování zásad stanovených v úmluvách uvedených v příloze VIII části A;

b)

vývoz zboží vyrobeného odsouzenými ve věznicích;

c)

závažné nedostatky v oblasti celní kontroly při vývozu nebo tranzitu omamných látek (nepovolených látek nebo prekurzorů) nebo nedodržování mezinárodních úmluv v oblasti boje proti terorismu a praní peněz;

d)

závažné a systematické používání nekalých obchodních praktik včetně praktik nepříznivě ovlivňujících dodávky surovin, které mají nepříznivý dopad na výrobní odvětví Unie a které zvýhodněná země neřeší. V případě nekalých obchodní praktik, zakázaných nebo postižitelných podle dohod WTO, je použití tohoto článku založeno na předchozím rozhodnutí příslušného orgánu WTO v tomto smyslu;

e)

závažné a systematické narušování cílů regionálních rybářských organizací nebo jakýchkoli mezinárodních ujednání, jichž je Unie stranou a jež se týkají zachování a řízení rybolovných zdrojů.

2.   Preferenční režimy stanovené tímto nařízením se neodnímají podle odst. 1 písm. d) pro produkty, na něž se vztahují antidumpingová nebo vyrovnávací opatření podle nařízení Rady (ES) č. 597/2009 ze dne 11. června 2009 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (10) nebo nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (11), z příčin, které tato opatření odůvodňují.

3.   Pokud Komise usoudí, že existují dostatečné důvody pro dočasné odnětí celních preferencí poskytnutých v rámci kteréhokoli preferenčního režimu uvedeného v čl. 1 odst. 2 na základě příčin uvedených v odstavci 1 tohoto článku, přijme prováděcí akt za účelem zahájení postupu dočasného odnětí v souladu s poradním postupem uvedeným v čl. 39 odst. 2. Komise o tomto prováděcím aktu uvědomí Evropský parlament a Radu.

4.   Komise uveřejní v Úředním věstníku Evropské unie oznámení o zahájení postupu dočasného odnětí a uvědomí o tom dotyčnou zvýhodněnou zemi. Toto oznámení

a)

obsahuje dostatečné důvody pro prováděcí akt za účelem zahájení postupu dočasného odnětí podle odstavce 3 a

b)

stanoví, že Komise bude sledovat a hodnotit situaci v dotyčné zvýhodněné zemi po dobu šesti měsíců ode dne zveřejnění oznámení.

5.   Komise poskytne dotčené zvýhodněné zemi příležitost, aby všemi možnými způsoby spolupracovala během období sledování a hodnocení.

6.   Komise si dle potřeby vyžádá veškeré informace, které považuje za nezbytné, mimo jiné například včetně dostupných posouzení, komentářů, rozhodnutí, doporučení a závěrů příslušných monitorovacích orgánů. Při vypracování svých závěrů Komise posoudí všechny náležité informace.

7.   Do tří měsíců po uplynutí lhůty uvedené v odst. 4 písm. b) předloží Komise zprávu o svých zjištěních a závěrech dotčené zvýhodněné zemi. Zvýhodněná země má právo předložit své připomínky ke zprávě. Lhůta pro předložení připomínek nepřesáhne jeden měsíc.

8.   Do šesti měsíců po uplynutí lhůty uvedené v odst. 4 písm. b) Komise rozhodne

a)

ukončit postup dočasného odnětí nebo

b)

dočasně odejmout celní preference poskytované v rámci preferenčních režimů uvedených v čl. 1 odst. 2.

9.   Pokud Komise usoudí, že příslušné závěry neodůvodňují dočasné odnětí, přijme prováděcí akt v souladu s poradním postupem podle čl. 39 odst. 2 o ukončení dočasného odnětí.

10.   Pokud Komise usoudí, že příslušná zjištění odůvodňují dočasné odnětí z příčin uvedených v odstavci 1 tohoto článku, je jí svěřena pravomoc přijmout akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 36 za účelem změn příloh II, III nebo IV, aby byly dočasně odňaty celní preference poskytnuté v rámci preferenčních režimů uvedených v čl. 1 odst. 2.

11.   Přijatý akt v případech uvedených v odstavcích 9 a 10 musí být podložen mimo jiné získanými důkazy.

12.   Pokud se Komise rozhodne pro dočasné odnětí, nabývá tento akt v přenesené pravomoci účinku šest měsíců po jeho přijetí.

13.   Pokud důvody pro dočasné odnětí přestanou platit dříve, než akt v přenesené pravomoci podle odstavce 10 tohoto článku nabude účinku, je Komise oprávněna v souladu s postupem pro naléhavé případy podle článku 37 odvolat přijatý akt o dočasném odnětí celních preferencí.

14.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 36 za účelem stanovení pravidel spojených s postupem dočasného pozastavení všech režimů, zejména pokud jde o lhůty, práva zúčastněných stran, důvěrnou povahu informací a přezkum.

Článek 20

Pokud Komise shledá, že důvody pro dočasné odnětí celních preferencí uvedené v čl. 19 odst. 1 již neplatí, je jí svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 36 za účelem změn příloh II, III nebo IV, aby byly obnoveny celní preference poskytované v rámci preferenčních režimů uvedených v čl. 1 odst. 2.

Článek 21

1.   Preferenční režimy stanovené tímto nařízením mohou být pro všechny nebo některé produkty pocházející ze zvýhodněné země dočasně odňaty v případě podvodu, nesrovnalostí nebo systematických nedostatků při dodržování nebo zajišťování dodržování pravidel týkajících se původu zboží a souvisejících postupů nebo při poskytování správní spolupráce požadované pro účely provádění a kontroly dodržování preferenčních režimů uvedených v čl. 1 odst. 2.

2.   Správní spolupráce podle odstavce 1 vyžaduje mimo jiné, aby zvýhodněná země

a)

sdělovala Komisi informace, které jsou nezbytné k provádění pravidel týkajících se původu zboží a ke kontrole jejich dodržování, a aktualizovala je;

b)

byla nápomocna Unii tím, že provede na žádost celních orgánů členských států následnou kontrolu původu zboží, a včas sdělila výsledky kontroly Komisi;

c)

byla nápomocna Unii tím, že umožní Komisi v koordinaci a v úzké spolupráci s příslušnými orgány členských států uskutečňovat mise Unie pro správní a vyšetřovací spolupráci v uvedené zemi za účelem ověření pravosti dokladů nebo přesnosti informací, které jsou rozhodující pro poskytování preferenčních režimů uvedených v čl. 1 odst. 2;

d)

prováděla nebo zařizovala vhodná šetření, která mají odhalovat a předcházet porušování pravidel týkajících se původu zboží;

e)

dodržovala pravidla týkající se původu zboží nebo zajišťovala jejich dodržování, pokud jde o regionální kumulaci ve smyslu nařízení (EHS) č. 2454/93, vztahuje-li se na danou zemi a

f)

byla nápomocna Unii při ověřování činnosti, pokud existuje podezření na podvod týkající se původu zboží, přičemž existenci podvodu lze předpokládat, pokud dovoz produktů v rámci preferenčních režimů stanovených tímto nařízením významně překročí obvyklou úroveň vývozu ze zvýhodněné země.

3.   Pokud Komise usoudí, že existují dostatečné důkazy odůvodňující dočasné odnětí z příčin uvedených v odstavcích 1 a 2 tohoto článku, rozhodne v souladu s postupem pro naléhavé případy uvedeným v čl. 39 odst. 4 o dočasném odejmutí celních preferencí poskytnutých v rámci preferenčních režimů uvedených v čl. 1 odst. 2 pro všechny nebo některé produkty pocházející ze zvýhodněné země.

4.   Před přijetím takového rozhodnutí uveřejní Komise v Úředním věstníku Evropské unie oznámení uvádějící příčiny důvodných pochybností ohledně dodržování odstavců 1 a 2, jež mohou zpochybnit právo zvýhodněné země nadále využívat výhody poskytované tímto nařízením.

5.   Komise uvědomí dotyčnou zvýhodněnou zemi o veškerých rozhodnutích přijatých v souladu s odstavcem 3 předtím, než nabudou účinku.

6.   Trvání dočasného odnětí nepřekročí šest měsíců. Nejpozději na konci této lhůty Komise rozhodne v souladu s postupem pro naléhavé případy uvedeným v čl. 39 odst. 4, zda dočasné odnětí zruší, nebo prodlouží dobu jeho trvání.

7.   Členské státy sdělí Komisi všechny náležité informace, které mohou odůvodňovat dočasné odnětí celních preferencí nebo jeho prodloužení.

KAPITOLA VI

USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE OCHRANNÝCH A KONTROLNÍCH OPATŘENÍ

ODDÍL I

Obecná ochranná opatření

Článek 22

1.   Pokud se produkt pocházející ze země zvýhodněné v rámci kteréhokoli z preferenčních režimů uvedených v čl. 1 odst. 2 dováží v množstvích nebo za ceny, které způsobují nebo by mohly způsobit závažné potíže výrobcům v Unii, kteří vyrábějí obdobné nebo přímo konkurující produkty, mohou být běžná cla společného celního sazebníku na uvedený produkt znovu zavedena.

2.   Pro účely této kapitoly se „obdobným produktem“ rozumí produkt, který je shodný, tj. podobný ve všech ohledech posuzovanému produktu, nebo, pokud takový produkt neexistuje, jiný produkt, který, ačkoli není podobný ve všech ohledech, má vlastnosti, jež se úzce podobají vlastnostem posuzovaného produktu.

3.   Pro účely této kapitoly se „zúčastněnými stranami“ rozumějí strany, které se podílejí na výrobě, distribuci nebo prodeji dovážených produktů podle odstavce 1 a obdobných nebo přímo konkurujících produktů.

4.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 36 za účelem stanovení pravidel spojených s postupem přijímání obecných ochranných opatření zejména s ohledem na lhůty, práva zúčastněných stran, důvěrnou povahu informací, zveřejňování, ověřování, inspekce na místě a přezkum.

Článek 23

Má se za to, že závažné potíže existují v případě, kdy dojde k zhoršení hospodářské nebo finanční situace výrobců v Unii. Při zkoumání, zda takové zhoršení nastalo, přihlíží Komise mimo jiné k těmto faktorům týkajícím se výrobců v Unii, pokud jsou takové informace k dispozici:

a)

podíl na trhu;

b)

výroba;

c)

zásoby;

d)

výrobní kapacita;

e)

úpadky;

f)

ziskovost;

g)

využití kapacity;

h)

zaměstnanost;

i)

dovoz;

j)

ceny.

Článek 24

1.   Komise prověří, zda by měla být znovu zavedena běžná cla společného celního sazebníku, pokud existuje dostatek přímých důkazů, že jsou splněny podmínky čl. 22 odst. 1.

2.   Šetření se zahájí na žádost členského státu, jakékoli právnické osoby nebo jakéhokoli sdružení bez právní subjektivity jednajícího jménem výrobců v Unii, nebo z vlastní iniciativy Komise, pokud je na základě faktorů uvedených v článku 23 zřejmé, že existuje dostatek přímých důkazů odůvodňujících zahájení šetření. Žádost o zahájení šetření musí obsahovat důkazy, že jsou splněny podmínky pro uložení ochranného opatření stanovené v čl. 22 odst. 1. Žádost se předkládá Komisi. Komise pokud možno přezkoumá správnost a přiměřenost důkazů obsažených v žádosti, aby zjistila, zda existuje dostatek věrohodných důkazů odůvodňujících zahájení šetření.

3.   Je-li zřejmé, že existuje dostatek věrohodných důkazů odůvodňujících zahájení řízení, zveřejní Komise oznámení v Úředním věstníku Evropské unie. Zahájení se uskuteční do jednoho měsíce od obdržení žádosti podle odstavce 2. V případě zahájení šetření poskytne oznámení veškeré potřebné údaje o postupu a lhůtách včetně využití úředníka pro slyšení Generálního ředitelství pro obchod Evropské komise.

4.   Šetření včetně procesních kroků uvedených v článcích 25, 26 a 27 se ukončí do dvanácti měsíců od jeho zahájení.

Článek 25

V řádně odůvodněných naléhavých případech týkajících se zhoršování hospodářské nebo finanční situace výrobců v Unii, jejichž náprava by byla obtížná, a pokud by prodlení mohlo způsobit škodu, je Komise zmocněna přijmout okamžitě použitelné prováděcí akty v souladu s postupem pro naléhavé případy podle čl. 39 odst. 4 za účelem obnovení běžných cel společného celního sazebníku na období až 12 měsíců.

Článek 26

Pokud z konečného zjištění skutkového stavu vyplývá, že jsou splněny podmínky stanovené v čl. 22 odst. 1, přijme Komise v souladu s přezkumným postupem podle čl. 39 odst. 3 prováděcí akt, kterým se znovu zavedou cla společného celního sazebníku. Tento prováděcí akt vstoupí v platnost do jednoho měsíce ode dne zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 27

Pokud z konečného zjištění skutkového stavu vyplývá, že podmínky stanovené v čl. 22 odst. 1 nejsou splněny, přijme Komise prováděcí akt za účelem ukončení šetření a dalšího postupu v souladu s přezkumným postupem podle čl. 39 odst. 3. Tento prováděcí akt bude zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie. Šetření se považuje za ukončené, jestliže v období stanoveném v čl. 24 odst. 4 není zveřejněn žádný prováděcí akt, a případná naléhavá preventivní opatření automaticky zanikají. Všechna cla společného celního sazebníku vybraná v důsledku těchto prozatímních opatření se vracejí.

Článek 28

Cla společného celního sazebníku budou znovu zavedena, pokud je nezbytné zapůsobit proti zhoršení hospodářské nebo finanční situace výrobců v Unii nebo pokud přetrvává hrozba takového zhoršení. Doba, na kterou mohou být cla znovu zavedena, nepřesáhne tři roky, ledaže je v řádně odůvodněných případech prodloužena.

ODDÍL II

Ochranná opatření v odvětvích textilu, zemědělství a rybolovu

Článek 29

1.   Aniž jsou dotčena ustanovení oddílu I této kapitoly, dne 1. ledna každého roku Komise z vlastního podnětu a v souladu s poradním postupem uvedeným v čl. 39 odst. 2 přijme prováděcí akt za účelem zrušení celních preferencí uvedených v článcích 7 a 12 pro produkty zařazené ve třídách systému GSP S-11a) a S-11b) přílohy V nebo pro produkty spadající pod kódy kombinované nomenklatury 2207 10 00, 2207 20 00, 2909 19 10, 3814 00 90, 3820 00 00 a 3824 90 97, pokud tyto dovážené produkty uvedené v příloze V nebo IX, podle toho, která se má použít, pocházejí ze zvýhodněné země a jejich celkový objem

a)

vzroste nejméně o 13,5 % z hlediska množství (objemu) ve srovnání s předchozím kalendářním rokem, nebo

b)

v případě produktů zařazených ve třídách systému GSP S-11a) a S-11b) přílohy V, překročí podíl uvedený v příloze VI bodě 2 z hodnoty dovozu produktů tříd systému GSP S-11a) a S-11b) přílohy V do Unie ze všech zemí a území uvedených v příloze II během kteréhokoli období dvanácti měsíců.

2.   Odstavec 1 tohoto článku se nevztahuje na země zvýhodněné v rámci režimu EBA ani na země, jejichž podíl na dovozu příslušných produktů uvedených v čl. 29 odst. 1 nepřesahuje 6 % celkového dovozu totožných produktů uvedených příloze V nebo IX, podle toho, která se má použít, do Unie.

3.   Zrušení celních preferencí nabývá účinku dva měsíce po dni zveřejnění příslušného aktu Komise v tomto smyslu v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 30

Aniž je dotčen oddíl I této kapitoly, pokud dovoz produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU působí nebo by mohl způsobit závažné narušení trhů Unie, zejména v jednom nebo více nejvzdálenějších regionech, nebo regulačních mechanismů těchto trhů, přijme Komise z vlastního podnětu nebo na základě žádosti členského státu v souladu s přezkumným postupem podle čl. 39 odst. 3 prováděcí akt za účelem pozastavení preferenčního režimu pro dotyčné produkty, a to po konzultaci s výborem pro společnou organizaci příslušného trhu se zemědělskými produkty nebo produkty rybolovu.

Článek 31

Komise dotčenou zvýhodněnou zemi co nejdříve uvědomí o všech rozhodnutích přijatých v souladu s články 29 nebo 30 předtím, než nabudou účinku.

ODDÍL III

Kontrolní opatření v odvětvích zemědělství a rybolovu

Článek 32

1.   Aniž je dotčen oddíl I této kapitoly, mohou být produkty kapitol 1 až 24 společného celního sazebníku stanoveného nařízením (EHS) č. 2658/87 pocházející ze zvýhodněných zemí předmětem zvláštních kontrolních mechanismů, aby se zamezilo narušení trhu Unie. Po konzultaci s výborem pro společnou organizaci příslušného trhu se zemědělskými produkty nebo produkty rybolovu Komise z vlastního podnětu nebo na žádost členského státu v souladu s přezkumným postupem podle čl. 39 odst. 3 přijme prováděcí akt v tom smyslu, zda se má tento zvláštní kontrolní mechanismus použít a na které produkty se má vztahovat.

2.   Pokud se oddíl I této kapitoly uplatní na produkty kapitol 1 až 24 společného celního sazebníku stanoveného nařízením (EHS) č. 2658/87 pocházející ze zvýhodněných zemí, potom se období uvedené v čl. 24 odst. 4 tohoto nařízení zkrátí na dva měsíce v těchto případech:

a)

pokud dotyčná zvýhodněná země nezajišťuje dodržování pravidel týkajících se původu zboží nebo neposkytuje správní spolupráci podle článku 21 nebo

b)

pokud dovoz produktů kapitol 1 až 24 společného celního sazebníku stanoveného nařízením (EHS) č. 2658/87 v rámci preferenčních režimů poskytnutých podle tohoto nařízení významně překročí obvyklou úroveň vývozu z dotčené zvýhodněné země.

KAPITOLA VII

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Článek 33

1.   Aby mohly využívat celní preference, musí produkty, pro něž se o tyto celní preference žádá, pocházet ze zvýhodněné země.

2.   Pro účely preferenčních režimů uvedených v čl. 1 odst. 2 tohoto nařízení jsou pravidla týkající se původu ohledně definice pojmu „původní produkty“, související postupy a metody správní spolupráce stanovena v nařízení (EHS) č. 2454/93.

Článek 34

1.   Pokud je sazba valorického cla u jednotlivého dovozního prohlášení snížena v souladu s tímto nařízením na 1 % nebo méně, ukládání tohoto cla se zcela pozastaví.

2.   Pokud je sazba specifického cla u jednotlivého dovozního prohlášení snížena v souladu s tímto nařízením nejvýše na 2 EUR pro každou částku vypočítanou v eurech, ukládání tohoto cla se zcela pozastaví.

3.   S výhradou ustanovení odstavců 1 a 2 se konečná sazba preferenčního cla vypočtená podle tohoto nařízení zaokrouhlí dolů na jedno desetinné místo.

Článek 35

1.   Statistickým zdrojem, který se má používat pro účely tohoto nařízení, jsou statistiky zahraničního obchodu Komise (Eurostatu).

2.   Členské státy zašlou Komisi (Eurostatu) své statistické údaje o produktech propuštěných do celního režimu volného oběhu v rámci celních preferencí podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 ze dne 6. května 2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi (12). Tyto údaje s odkazy na kódy kombinované nomenklatury a případně na kódy TARIC, uspořádané podle země původu, uvádějí hodnoty, množství a případné doplňkové jednotky požadované v souladu s definicemi obsaženými v uvedeném nařízení. V souladu s čl. 8 odst. 1 uvedeného nařízení předávají členské státy tyto statistické údaje nejpozději do 40 dnů po konci každého měsíčního referenčního období. V zájmu usnadnění informování a zvýšení transparentnosti Komise také zajistí, aby byly relevantní statistické údaje pro jednotlivé třídy systému GSP pravidelně k dispozici ve veřejně přístupné databázi.

3.   V souladu s článkem 308d) nařízení (EHS) č. 2454/93 sdělují členské státy Komisi na její žádost údaje o množstvích a hodnotě produktů propuštěných během předchozích měsíců do volného oběhu v rámci celních preferencí. Tyto údaje zahrnují produkty uvedené v odstavci 4 tohoto článku.

4.   Komise v úzké spolupráci s členskými státy sleduje dovoz produktů kódů kombinované nomenklatury 0603, 0803 90 10, 1006, 1604 14, 1604 19 31, 1604 19 39, 1604 20 70, 1701, 1704, 1806 10 30, 1806 10 90, 2002 90, 2103 20, 2106 90 59, 2106 90 98, 6403, 2207 10 00, 2207 20 00, 2909 19 10, 3814 00 90, 3820 00 00 a 3824 90 97 za účelem určení, zda jsou splněny podmínky uvedené v článcích 22, 29 a 30.

Článek 36

1.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článcích 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20 a 22 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od 20. listopadu 2012.

3.   Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomocí uvedené v článcích 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20 nebo 22 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomocí v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.   Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

5.   Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článků 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20 a 22 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Článek 37

1.   Akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku vstupují v platnost bezodkladně a jsou použitelné, pokud proti nim není vyslovena námitka v souladu s odstavcem 2. V oznámení aktu v přenesené pravomoci Evropskému parlamentu a Radě se uvedou důvody použití postupu pro naléhavé případy.

2.   Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky postupem uvedeným v č. 36 odst. 5. V takovém případě zruší Komise tento akt neprodleně poté, co jí Evropský parlament nebo Rada oznámí rozhodnutí o vyslovení námitek.

Článek 38

1.   Informace získané na základě tohoto nařízení se použijí pouze k účelu, k němuž byly vyžádány.

2.   Informace důvěrné povahy ani informace, které jsou důvěrně sděleny na základě tohoto nařízení, nesmějí být zveřejněny bez zvláštního povolení od poskytovatele těchto informací.

3.   V každé žádosti o důvěrné zacházení se uvedou důvody, proč je informace důvěrná. Nechce-li ten, kdo informaci poskytl, povolit její zveřejnění ani její sdělení v obecné nebo souhrnné formě a prokáže-li se, že žádost o důvěrné zacházení není důvodná, nemusí být informace brána v úvahu.

4.   Informace je v každém případě považována za důvěrnou, pokud by její sdělení mohlo mít závažný nepříznivý účinek na toho, kdo ji poskytl nebo je jejím zdrojem.

5.   Odstavce 1 až 4 nevylučují, aby se orgány Unie odvolávaly na obecné informace a zejména na důvody, na kterých jsou založena rozhodnutí přijatá na základě tohoto nařízení. Orgány Unie však musí přihlížet k oprávněným zájmům dotčených fyzických a právnických osob na zachování jejich obchodního tajemství.

Článek 39

1.   Komisi je nápomocen Výbor pro všeobecné celní preference zřízený nařízením (ES) č. 732/2008. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011. Výbor může zkoumat všechny záležitosti týkající se uplatňování tohoto nařízení, které mu přednese Komise, nebo pokud o to požádá členský stát.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 4 nařízení (EU) č. 182/2011.

3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

4.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 8 nařízení (EU) č. 182/2011 ve spojení s článkem 5 uvedeného nařízení.

Článek 40

Do 1. ledna 2016 a poté každé dva roky předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o účincích systému za období posledních dvou let a všech preferenčních režimů uvedených v čl. 1 odst. 2.

Do 21. listopadu 2017 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování tohoto nařízení. V případě potřeby ke zprávě připojí legislativní návrh.

Článek 41

Nařízení (ES) č. 732/2008 se zrušuje s účinkem ode dne 1. ledna 2014.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou uvedenou v příloze X.

KAPITOLA VIII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 42

1.   Jakékoli šetření nebo postup dočasného odnětí zahájené a neukončené podle nařízení (ES) č. 732/2008 se automaticky zahájí znovu podle tohoto nařízení s výjimkou šetření nebo postupu týkajícího se zvýhodněné země v rámci zvláštního pobídkového režimu pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných podle uvedeného nařízení, pokud se šetření týká pouze výhod poskytnutých v rámci zvláštního pobídkového režimu pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných. Takové šetření se však automaticky zahájí znovu, pokud tatáž zvýhodněná země požádá o zvláštní pobídkový režim podle tohoto nařízení před 1. lednem 2015.

2.   Informace obdržené v průběhu šetření zahájeného a neukončeného podle nařízení (ES) č. 732/2008 se zohlední v jakémkoli znovu zahájeném šetření.

Článek 43

1.   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

2.   Použije se ode dne 20. listopadu 2012.

Celní preference poskytnuté v rámci preferenčních režimů uvedených v čl. 1 odst. 2 se však použijí ode dne 1. ledna 2014.

3.   Systém se použije do dne 31. prosince 2023. Den ukončení použitelnosti se však nevztahuje na zvláštní režim pro nejméně rozvinuté země ani na žádná jiná ustanovení tohoto nařízení, pokud se uplatňují ve spojení s uvedeným režimem.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 25. října 2012.

Za Evropský parlament

předseda

Martin SCHULZ

Za Radu

předseda

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 13. června 2012 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 4. října 2012.

(2)  Úř. věst. L 211, 6.8.2008, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 145, 31.5.2011, s. 28.

(4)  Úř. věst. L 20, 24.1.2008, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 240, 23.9.2000, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.

(8)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.

(9)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(10)  Úř. věst. L 188, 18.7.2009, s. 93.

(11)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 51.

(12)  Úř. věst. L 152, 16.6.2009, s. 23.


SEZNAM PŘÍLOH

Příloha I

Způsobilé země systému podle článku 3

Příloha II

Země zvýhodněné v rámci obecného režimu podle čl. 1 odst. 2 písm. a)

Příloha III

Země zvýhodněné v rámci zvláštního pobídkového režimu pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných podle čl. 1 odst. 2 písm. b)

Příloha IV

Země zvýhodněné v rámci zvláštního režimu pro nejméně rozvinuté země podle čl. 1 odst. 2 písm. c)

Příloha V

Seznam produktů patřících do obecného režimu podle čl. 1 odst. 2 písm. a)

Příloha VI

Způsoby použití článku 8

Příloha VII

Způsoby použití kapitoly III tohoto nařízení

Příloha VIII

Úmluvy uvedené v článku 9

Příloha IX

Seznam produktů zařazených do zvláštního pobídkového režimu pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných podle čl. 1 odst. 2 písm. b)

Příloha X

Srovnávací tabulka

PŘÍLOHA I

Způsobilé země  (1) systému podle článku 3

Sloupec A

:

abecední kód podle nomenklatury zemí a území pro statistiku zahraničního obchodu Unie

Sloupec B

:

název

A

B

AE

Spojené arabské emiráty

AF

Afghánistán

AG

Antigua a Barbuda

AL

Albánie

AM

Arménie

AO

Angola

AR

Argentina

AZ

Ázerbájdžán

BA

Bosna a Hercegovina

BB

Barbados

BD

Bangladéš

BF

Burkina Faso

BH

Bahrajn

BI

Burundi

BJ

Benin

BN

Brunej Darussalam

BO

Bolívie

BR

Brazílie

BS

Bahamy

BT

Bhútán

BW

Botswana

BY

Bělorusko

BZ

Belize

CD

Demokratická republika Kongo

CF

Středoafrická republika

CG

Kongo

CI

Pobřeží slonoviny

CK

Cookovy ostrovy

CL

Chile

CM

Kamerun

CN

Čínská lidová republika

CO

Kolumbie

CR

Kostarika

CU

Kuba

CV

Kapverdy

DJ

Džibutsko

DM

Dominika

DO

Dominikánská republika

DZ

Alžírsko

EC

Ekvádor

EG

Egypt

ER

Eritrea

ET

Etiopie

FJ

Fidži

FM

Federativní státy Mikronésie

GA

Gabon

GD

Grenada

GE

Gruzie

GH

Ghana

GM

Gambie

GN

Guinea

GQ

Rovníková Guinea

GT

Guatemala

GW

Guinea-Bissau

GY

Guyana

HK

Hongkong

HN

Honduras

HR

Chorvatsko

HT

Haiti

ID

Indonésie

IN

Indie

IQ

Irák

IR

Írán

JM

Jamajka

JO

Jordánsko

KE

Keňa

KG

Kyrgyzská republika

KH

Kambodža

KI

Kiribati

KM

Komory

KN

Svatý Kryštof a Nevis

KW

Kuvajt

KZ

Kazachstán

LA

Laoská lidově demokratická republika

LB

Libanon

LC

Svatá Lucie

LK

Srí Lanka

LR

Libérie

LS

Lesotho

LY

Libyjská arabská džamáhírije

MA

Maroko

MD

Moldavská republika

ME

Černá Hora

MG

Madagaskar

MH

Marshallovy ostrovy

MK

Bývalá jugoslávská republika Makedonie

ML

Mali

MM

Barma/Myanmar

MN

Mongolsko

MO

Macao

MR

Mauritánie

MU

Mauricius

MV

Maledivy

MW

Malawi

MX

Mexiko

MY

Malajsie

MZ

Mosambik

NA

Namibie

NE

Niger

NG

Nigérie

NI

Nikaragua

NP

Nepál

NR

Nauru

NU

Niue

OM

Omán

PA

Panama

PE

Peru

PG

Papua Nová Guinea

PH

Filipíny

PK

Pákistán

PW

Palau

PY

Paraguay

QA

Katar

RS

Srbsko

RU

Ruská federace

RW

Rwanda

SA

Saúdská Arábie

SB

Šalomounovy ostrovy

SC

Seychely

SD

Súdán

SL

Sierra Leone

SN

Senegal

SO

Somálsko

SR

Surinam

ST

Svatý Tomáš a Princův ostrov

SV

Salvador

SY

Syrská arabská republika

SZ

Svazijsko

TD

Čad

TG

Togo

TH

Thajsko

TJ

Tádžikistán

TL

Východní Timor

TM

Turkmenistán

TN

Tunisko

TO

Tonga

TT

Trinidad a Tobago

TV

Tuvalu

TZ

Tanzanie

UA

Ukrajina

UG

Uganda

UY

Uruguay

UZ

Uzbekistán

VC

Svatý Vincenc a Grenadiny

VE

Venezuela

VN

Vietnam

VU

Vanuatu

WS

Samoa

XK

Kosovo (2)

YE

Jemen

ZA

Jihoafrická republika

ZM

Zambie

ZW

Zimbabwe

Způsobilé země systému podle článku 3, které jsou z tohoto systému dočasně vyňaty v souvislosti se všemi nebo některými produkty pocházejícími z těchto zemí

Sloupec A

:

abecední kód podle nomenklatury zemí a území pro statistiku zahraničního obchodu Unie

Sloupec B

:

název

A

B

BY

Bělorusko

MM

Barma/Myanmar


(1)  Tento seznam obsahuje země, jimž mohly být preference dočasně odňaty nebo pozastaveny. Komise nebo příslušné orgány dotčené země budou schopny poskytnout aktualizovaný seznam.

(2)  Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244 (1999) a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.

PŘÍLOHA II

Země zvýhodněné  (1) v rámci obecného režimu podle čl. 1 odst. 2 písm. a)

Sloupec A

:

abecední kód podle nomenklatury zemí a území pro statistiku zahraničního obchodu Unie

Sloupec B

:

název

A

B

AF

Afghánistán

AM

Arménie

AO

Angola

AZ

Ázerbájdžán

BD

Bangladéš

BF

Burkina Faso

BI

Burundi

BJ

Benin

BO

Bolívie

BT

Bhútán

CD

Demokratická republika Kongo

CF

Středoafrická republika

CG

Kongo

CK

Cookovy ostrovy

CN

Čínská lidová republika

CO

Kolumbie

CR

Kostarika

CV

Kapverdy

DJ

Džibutsko

EC

Ekvádor

ER

Eritrea

ET

Etiopie

FM

Federativní státy Mikronésie

GE

Gruzie

GM

Gambie

GN

Guinea

GQ

Rovníková Guinea

GT

Guatemala

GW

Guinea-Bissau

HN

Honduras

HT

Haiti

ID

Indonésie

IN

Indie

IQ

Irák

IR

Írán

KG

Kyrgyzská republika

KH

Kambodža

KI

Kiribati

KM

Komory

LA

Laoská lidově demokratická republika

LK

Srí Lanka

LR

Libérie

LS

Lesotho

MG

Madagaskar

MH

Marshallovy ostrovy

ML

Mali

MM

Barma/Myanmar

MN

Mongolsko

MR

Mauritánie

MV

Maledivy

MW

Malawi

MZ

Mosambik

NE

Niger

NG

Nigérie

NI

Nikaragua

NP

Nepál

NR

Nauru

NU

Niue

PA

Panama

PE

Peru

PH

Filipíny

PK

Pákistán

PY

Paraguay

RW

Rwanda

SB

Šalomounovy ostrovy

SD

Súdán

SL

Sierra Leone

SN

Senegal

SO

Somálsko

ST

Svatý Tomáš a Princův ostrov

SV

Salvador

SY

Syrská arabská republika

TD

Čad

TG

Togo

TH

Thajsko

TJ

Tádžikistán

TL

Východní Timor

TM

Turkmenistán

TO

Tonga

TV

Tuvalu

TZ

Tanzanie

UA

Ukrajina

UG

Uganda

UZ

Uzbekistán

VN

Vietnam

VU

Vanuatu

WS

Samoa

YE

Jemen

ZM

Zambie

Země zvýhodněné v rámci obecného režimu podle čl. 1 odst. 2 písm. a), které jsou z tohoto režimu dočasně vyňaty v souvislosti se všemi nebo některými produkty pocházejícími z těchto zemí

Sloupec A

:

abecední kód podle nomenklatury zemí a území pro statistiku zahraničního obchodu Unie

Sloupec B

:

název

A

B

MM

Barma/Myanmar


(1)  Tento seznam obsahuje země, jimž mohly být preference dočasně odňaty nebo pozastaveny. Komise nebo příslušné orgány dotčené země budou schopny poskytnout aktualizovaný seznam.

PŘÍLOHA III

Země zvýhodněné  (1) v rámci zvláštního pobídkového režimu pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných podle čl. 1 odst. 2 písm. b)

Sloupec A

:

abecední kód podle nomenklatury zemí a území pro statistiku zahraničního obchodu Unie

Sloupec B

:

název

A

B

 

 

Země zvýhodněné v rámci zvláštního pobídkového režimu pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných podle čl. 1 odst. 2 písm. b), které jsou z tohoto režimu dočasně vyňaty v souvislosti se všemi nebo některými produkty pocházejícími z těchto zemí

Sloupec A

:

abecední kód podle nomenklatury zemí a území pro statistiku zahraničního obchodu Unie

Sloupec B

:

název

A

B

 

 


(1)  Tento seznam obsahuje země, jimž mohly být preference dočasně odňaty nebo pozastaveny. Komise nebo příslušné orgány dotčené země budou schopny poskytnout aktualizovaný seznam.

PŘÍLOHA IV

Země zvýhodněné  (1) v rámci zvláštního režimu pro nejméně rozvinuté země podle čl. 1 odst. 2 písm. c)

Sloupec A

:

abecední kód podle nomenklatury zemí a území pro statistiku zahraničního obchodu Unie

Sloupec B

:

název

A

B

AF

Afghánistán

AO

Angola

BD

Bangladéš

BF

Burkina Faso

BI

Burundi

BJ

Benin

BT

Bhútán

CD

Demokratická republika Kongo

CF

Středoafrická republika

DJ

Džibutsko

ER

Eritrea

ET

Etiopie

GM

Gambie

GN

Guinea

GQ

Rovníková Guinea

GW

Guinea-Bissau

HT

Haiti

KH

Kambodža

KI

Kiribati

KM

Komory

LA

Laoská lidově demokratická republika

LR

Libérie

LS

Lesotho

MG

Madagaskar

ML

Mali

MM

Barma/Myanmar

MR

Mauritánie

MV

Maledivy

MW

Malawi

MZ

Mosambik

NE

Niger

NP

Nepál

RW

Rwanda

SB

Šalomounovy ostrovy

SD

Súdán

SL

Sierra Leone

SN

Senegal

SO

Somálsko

ST

Svatý Tomáš a Princův ostrov

TD

Čad

TG

Togo

TL

Východní Timor

TV

Tuvalu

TZ

Tanzánie

UG

Uganda

VU

Vanuatu

WS

Samoa

YE

Jemen

ZM

Zambie

Země zvýhodněné v rámci zvláštního pobídkového režimu pro nejméně rozvinuté země podle čl. 1 odst. 2 písm. c), které jsou z tohoto režimu dočasně vyňaty v souvislosti se všemi nebo některými produkty pocházejícími z těchto zemí

Sloupec A

:

abecední kód podle nomenklatury zemí a území pro statistiku zahraničního obchodu Unie

Sloupec B

:

název

A

B

MM

Barma/Myanmar


(1)  Tento seznam obsahuje země, jimž mohly být preference dočasně odňaty nebo pozastaveny. Komise nebo příslušné orgány dané země budou schopny poskytnout aktualizovaný seznam.

PŘÍLOHA V

Seznam produktů patřících do obecného režimu podle čl. 1 odst. 2 písm. a)

Bez ohledu na pravidla pro výklad kombinované nomenklatury (KN) je třeba popis produktů považovat za orientační, přičemž celní preference jsou určeny kódy KN. Jsou-li uvedeny kódy „ex“ KN, je třeba celní preference určovat podle kódu KN a popisu.

Pro vstup produktů s kódem KN označeným hvězdičkou (*) je třeba splnit podmínky stanovené v příslušných předpisech Unie.

Ve sloupci „Třída“ jsou uvedeny třídy systému GSP (čl. 2 písm. h)).

Ve sloupci „Kapitola“ jsou uvedeny kapitoly kombinované nomenklatury, na něž se vztahuje dotyčná třída systému GSP (čl. 2 písm. i)).

Sloupec „Citlivost/necitlivost“ odkazuje na produkty, na které se vztahuje obecný režim (článek 6). Tyto produkty jsou v seznamu uvedeny buď jako N (necitlivé, pro účely čl. 7 odst. 1), nebo jako C (citlivé, pro účely čl. 7 odst. 2).

Pro zjednodušení jsou produkty seřazeny do skupin. Tyto skupiny mohou zahrnovat produkty, pro něž jsou cla společného celního sazebníku odňata nebo pozastavena.

Třída

Kapitola

Kód KN

Popis zboží

Citlivost/necitlivost

S-1a

01

0101 29 90

Živí koně, jiní než plemenná čistokrevná zvířata, jiní než koně k porážce

C

0101 30 00

Živí osli, jiní než plemenná čistokrevná zvířata

C

0101 90 00

Živé muly a mezci

C

0104 20 10 *

Živé plemenné čistokrevné kozy

C

0106 14 10

Živí domácí králíci

C

0106 39 10

Živí holubi

C

02

0205 00

Koňské maso, oslí maso, maso z mul nebo mezků, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

C

0206 80 91

Jedlé droby koňské, oslí, z mul nebo mezků, čerstvé nebo chlazené, jiné než k výrobě farmaceutických výrobků

C

0206 90 91

Jedlé droby koňské, oslí, z mul nebo mezků, zmrazené, jiné než k výrobě farmaceutických výrobků

C

0207 14 91

Játra, zmrazená, z kohoutů a slepic druhu Gallus domesticus

C

0207 27 91

Játra, zmrazená, z krůt

C

0207 45 95

0207 55 95

0207 60 91

Játra, zmrazená, z kachen, hus nebo perliček, jiná než tučná játra z hus nebo kachen

C

0208 90 70

Žabí stehýnka

N

0210 99 10

Koňské maso, solené, ve slaném nálevu nebo sušené

C

0210 99 59

Hovězí droby jiné než okruží a bránice, solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené

C

ex 0210 99 85

Skopové nebo kozí droby, solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené

C

ex 0210 99 85

Droby jiné než drůbeží játra, jiné než z domácích vepřů, jiné než hovězí nebo ovčí nebo kozí, solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené

C

04

0403 10 51

Jogurt, ochucený nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao

C

0403 10 53

0403 10 59

0403 10 91

0403 10 93

0403 10 99

0403 90 71

Podmáslí, kyselé mléko a smetana, kefír a jiné fermentované (kysané) nebo acidofilní mléko a smetana, ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao

C

0403 90 73

0403 90 79

0403 90 91

0403 90 93

0403 90 99

0405 20 10

Mléčné pomazánky, o obsahu tuku 39 % hmotnostních nebo více, avšak nepřesahujícím 75 % hmotnostních

C

0405 20 30

0407 19 90

0407 29 90

0407 90 90

Ptačí vejce, ve skořápce, čerstvá, konzervovaná nebo vařená, jiná než z domácí drůbeže

C

0410 00 00

Poživatelné produkty živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté

C

05

0511 99 39

Přírodní houby živočišného původu, jiné než surové

C

S-1b

03

ex Kapitola 3

Ryby a korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí, kromě produktů podpoložky 0301 19 00

C

0301 19 00

Živé mořské okrasné ryby

N

S-2a

06

ex Kapitola 6

Živé dřeviny a jiné rostliny; cibule, kořeny a podobné; řezané květiny a okrasná zeleň, kromě produktů podpoložky 0603 12 00 a 0604 20 40

C

0603 12 00

Čerstvé řezané karafiáty a poupata na kytice nebo k okrasným účelům

N

0604 20 40

Větve jehličnanů, čerstvé

N

S-2b

07

0701

Brambory, čerstvé nebo chlazené

C

0703 10

Cibule a šalotka, čerstvá nebo chlazená

C

0703 90 00

Pór a jiná cibulová zelenina, čerstvá nebo chlazená

C

0704

Zelí, květák, kapusta kadeřavá, kedluben a podobné jedlé rostliny rodu Brassica, čerstvé nebo chlazené

C

0705

Hlávkový salát (Lactuca sativa) a čekanka (Cichorium spp.), čerstvé nebo chlazené

C

0706

Mrkev, vodnice, tuřín, salátová řepa, kozí brada, bulvový celer, ředkvička a podobné jedlé kořeny, čerstvé nebo chlazené

C

ex 0707 00 05

Okurky salátové, čerstvé nebo chlazené, od 16. května do 31. října

C

0708

Luštěniny, též vyluštěné, čerstvé nebo chlazené

C

0709 20 00

Chřest, čerstvý nebo chlazený

C

0709 30 00

Lilek, čerstvý nebo chlazený

C

0709 40 00

Celer, jiný než bulvový, čerstvý nebo chlazený

C

0709 51 00

ex 0709 59

Houby, čerstvé nebo chlazené, kromě produktů podpoložky 0709 59 50

C

0709 60 10

Sladká paprika, čerstvá nebo chlazená

C

0709 60 99

Plody rodu Capsicum nebo rodu Pimenta, čerstvé nebo chlazené, jiné než sladká paprika, jiné než pro výrobu kapsicinu nebo barviv z pryskyřic paprik rodu Capsicum a jiné než pro průmyslovou výrobu silic nebo pryskyřic

C

0709 70 00

Špenát, novozélandský špenát a lebeda zahradní, čerstvé nebo chlazené

C

ex 0709 91 00

Artyčoky, čerstvé nebo chlazené, od 1. července do 31. října

C

0709 92 10*

Olivy, čerstvé nebo chlazené, k jiným účelům než pro výrobu oleje

C

0709 93 10

Cukety, čerstvé nebo chlazené

C

0709 93 90

0709 99 90

Ostatní zelenina, čerstvá nebo chlazená

C

0709 99 10

Saláty, čerstvé nebo chlazené, jiné než hlávkový salát (Lactuca sativa) a čekanka (Cichorium spp.)

C

0709 99 20

Kardy a kardony (artyčok kardový jedlý a zdužnatělé jedlé řapíky kardy), čerstvé nebo chlazené

C

0709 99 40

Kapary, čerstvé nebo chlazené

C

0709 99 50

Fenykl, čerstvý nebo chlazený

C

ex 0710

Zelenina (též vařená ve vodě nebo v páře), zmrazená, kromě produktu podpoložky 0710 80 85

C

ex 0711

Zelenina prozatímně konzervovaná (například oxidem siřičitým, ve slané vodě, v sířené vodě nebo v jiných konzervačních roztocích), avšak v tomto stavu nezpůsobilá k přímému požívání, kromě produktů podpoložky 0711 20 90

C

ex 0712

Zelenina sušená, vcelku, rozřezaná na kousky nebo plátky, rozdrcená nebo v prášku, avšak jinak neupravovaná, kromě oliv a produktů podpoložky 0712 90 19

C

0713

Luštěniny sušené, vyluštěné, též loupané nebo půlené

C

0714 20 10 *

Batáty (sladké brambory), čerstvé, celé a určené k lidskému požívání

N

0714 20 90

Batáty (sladké brambory), čerstvé, chlazené, zmrazené nebo sušené, též ve formě plátků nebo pelet, jiné než čerstvé a celé a určené k lidskému požívání

C

0714 90 90

Jeruzalémské artyčoky a podobné kořeny a hlízy s vysokým obsahem inulinu, čerstvé, chlazené, zmrazené nebo sušené, též ve formě plátků nebo pelet; dřeň ságovníku

N

08

0802 11 90

Mandle, čerstvé nebo sušené, se skořápkou nebo bez skořápky, jiné než hořké

C

0802 12 90

0802 21 00

Lískové ořechy (Corylus spp.), čerstvé nebo sušené, též bez skořápky

C

0802 22 00

0802 31 00

Vlašské ořechy, čerstvé nebo sušené, též bez skořápky

C

0802 32 00

0802 41 00

0802 42 00

Jedlé kaštany (Castanea spp.), čerstvé nebo sušené, též bez skořápky nebo vyloupané

C

0802 51 00

0802 52 00

Pistácie, čerstvé nebo sušené, též bez skořápky nebo vyloupané

N

0802 61 00

0802 62 00

Makadamia ořechy, čerstvé nebo sušené, též bez skořápky nebo vyloupané

N

0802 90 50

Piniové oříšky, čerstvé nebo sušené, též bez skořápky nebo vyloupané

N

0802 90 85

Ostatní skořápkové ovoce, čerstvé nebo sušené, též bez skořápky nebo vyloupané

N

0803 10 10

Banány plantejny, čerstvé

C

0803 10 90

0803 90 90

Banány, včetně banánů plantejnů, sušené

C

0804 10 00

Datle, čerstvé nebo sušené

C

0804 20 10

Fíky, čerstvé nebo sušené

C

0804 20 90

0804 30 00

Ananas, čerstvý nebo sušený

C

0804 40 00

Avokáda, čerstvá nebo sušená

C

ex 0805 20

Mandarinky (včetně druhů tangerin a satsuma), klementinky, wilkingy a podobné citrusové hybridy, čerstvé nebo sušené, od 1. března do 31. října

C

0805 40 00

Grapefruity, včetně pomel (šedoků), čerstvé nebo sušené

N

0805 50 90

Limety (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), čerstvé nebo sušené

C

0805 90 00

Ostatní citrusové plody, čerstvé nebo sušené

C

ex 0806 10 10

Stolní hrozny, čerstvé, od 1. ledna do 20. července a od 21. listopadu do 31. prosince, kromě hroznů odrůdy Emperor (Vitis vinifera c.v.) od 1. do 31. prosince

C

0806 10 90

Ostatní vinné hrozny, čerstvé

C

ex 0806 20

Sušené vinné hrozny, kromě produktů podpoložky ex 0806 20 30 v bezprostředním balení o čisté hmotnosti vyšší než 2 kg

C

0807 11 00

Melouny (včetně melounů vodních), čerstvé

C

0807 19 00

0808 10 10

Jablka k výrobě moštu, čerstvá, volně ložená, od 16. září do 15. prosince

C

0808 30 10

Hrušky k výrobě moštu, čerstvé, volně ložené, od 1. srpna do 31. prosince

C

ex 0808 30 90

Ostatní hrušky, čerstvé, od 1. května do 30. června

C

0808 40 00

Kdoule, čerstvé

C

ex 0809 10 00

Meruňky, čerstvé, od 1. ledna do 31. května a od 1. srpna do 31. prosince

C

0809 21 00

Višně (Prunus cerasus), čerstvé

C

ex 0809 29

Třešně, čerstvé, od 1. ledna do 20. května a od 11. srpna do 31. prosince, jiné než višně (Prunus cerasus)

C

ex 0809 30

Broskve, včetně nektarinek, čerstvé, od 1. ledna do 10. června a od 1. října do 31. prosince

C

ex 0809 40 05

Švestky, čerstvé, od 1. ledna do 10. června a od 1. října do 31. prosince

C

0809 40 90

Trnky, čerstvé

C

ex 0810 10 00

Jahody, čerstvé, od 1. ledna do 30. dubna a od 1. srpna do 31. prosince

C

0810 20

Maliny, moruše, ostružiny a Loganovy ostružiny, čerstvé

C

0810 30 00

Černý, bílý nebo červený rybíz a angrešt, čerstvý

C

0810 40 30

Borůvky (plody druhu Vaccinium myrtillus), čerstvé

C

0810 40 50

Plody druhů Vaccinium macrocarpon a Vaccinium corymbosum, čerstvé

C

0810 40 90

Ostatní plody druhu Vaccinium, čerstvé

C

0810 50 00

Kiwi, čerstvé

C

0810 60 00

Duriany, čerstvé

C

0810 70 00

Tomely

C

0810 90 75

Ostatní ovoce, čerstvé

ex 0811

Ovoce a ořechy, též vařené ve vodě nebo v páře, zmrazené, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel, kromě produktů položek 0811 10 a 0811 20

C

ex 0812

Ovoce a ořechy, prozatímně konzervované (například oxidem siřičitým, ve slané vodě, v sířené vodě nebo v jiných konzervačních roztocích), avšak v tomto stavu nevhodné k přímému požívání, kromě produktů podpoložky 0812 90 30

C

0812 90 30

Papáje

N

0813 10 00

Meruňky, sušené

C

0813 20 00

Švestky

C

0813 30 00

Jablka, sušená

C

0813 40 10

Broskve, včetně nektarinek, sušené

C

0813 40 30

Hrušky, sušené

C

0813 40 50

Papáje, sušené

N

0813 40 95

Ostatní ovoce, sušené, jiné než čísel 0801 až 0806

N

0813 50 12

Směsi sušeného ovoce (jiné než čísel 0801 až 0806) z papájí, tamarind (indických datlí), jablek kešú, liči (čínských švestek), jackfruit, sapot, mučenek (passiflora), karambol a pitahají, avšak bez švestek

C

0813 50 15

Ostatní směsi sušeného ovoce (jiné než čísel 0801 až 0806), bez švestek

C

0813 50 19

Směsi sušeného ovoce (jiné než čísel 0801 až 0806), se švestkami

C

0813 50 31

Směsi výhradně z tropických ořechů čísel 0801 a 0802

C

0813 50 39

Směsi výhradně z ořechů čísel 0801 a 0802, jiné než z tropických ořechů

C

0813 50 91

Ostatní směsi sušeného a nebo ořechů kapitoly 8, bez švestek nebo fíků

C

0813 50 99

Ostatní směsi sušeného ovoce a ořechů kapitoly 8

C

0814 00 00

Kůra citrusových plodů nebo melounů (včetně melounů vodních), čerstvá, zmrazená, sušená nebo prozatímně konzervovaná ve slané vodě, sířené vodě nebo jiných konzervačních roztocích

N

S-2c

09

ex Kapitola 9

Káva, čaj, maté a koření, kromě produktů podpoložek 0901 12 00, 0901 21 00, 0901 22 00, 0901 90 90 a 0904 21 10, položek 0905 00 00 a 0907 00 00 a podpoložek 0910 91 90, 0910 99 33, 0910 99 39, 0910 99 50 a 0910 99 99

N

0901 12 00

Nepražená káva, dekofeinovaná

C

0901 21 00

Pražená káva, s kofeinem

C

0901 22 00

Pražená káva, dekofeinovaná

C

0901 90 90

Kávové náhražky s jakýmkoliv obsahem kávy

C

0904 21 10

Sladká paprika, sušená, nedrcená ani nemletá

C

0905

Vanilka

C

0907

Hřebíček (celé plody, květy, stopky)

C

0910 91 90

Směsi dvou nebo více produktů patřících do různých podpoložek čísel 0904 až 0910, drcené nebo mleté

C

0910 99 33

Tymián; bobkový list

C

0910 99 39

0910 99 50

0910 99 99

Ostatní koření, drcené nebo mleté, jiné než směsi dvou nebo více produktů patřících do různých podpoložek čísel 0904 až 0910

C

S-2d

10

1008 50 00

Chinoa (Chenopodium quinoa)

C

11

1104 29 17

Loupaná zrna obilovin kromě ječmene, ovsa, kukuřice, rýže a pšenice.

C

1105

Mouka, krupice, prášek, vločky, granule a pelety z brambor

C

1106 10 00

Mouka, krupice a prášek ze sušených luštěnin čísla 0713

C

1106 30

Mouka, krupice a prášek z produktů kapitoly 8

C

1108 20 00

Inulin

C

12

ex Kapitola 12

Olejnatá semena a olejnaté plody; různá zrna, semena a plody, kromě produktů podpoložek 1209 21 00, 1209 23 80, 1209 29 50, 1209 29 80, 1209 30 00, 1209 91 80 a 1209 99 91; průmyslové nebo léčivé rostliny, kromě produktů podpoložky 1211 90 30 a kromě produktů čísla 1210, položky 1212 91 a podpoložky 1212 93 00

C

1209 21 00

Semena vojtěšky (alfalfa) k setí

N

1209 23 80

Ostatní semena kostřavy k setí

N

1209 29 50

Semena vlčího bobu k setí

N

1209 29 80

Semena ostatních pícnin k setí

N

1209 30 00

Semena bylin pěstovaných zejména pro jejich květy k setí

N

1209 91 80

Ostatní semena zeleniny k setí

N

1209 99 91

Semena rostlin pěstovaných zejména pro jejich květy k setí, jiná než podpoložky 1209 30 00

N

1211 90 30

Tonková semena, čerstvá nebo sušená, též řezaná, drcená nebo v prášku

N

13

ex Kapitola 13

Šelak, gumy, pryskyřice a jiné rostlinné šťávy a výtažky, kromě produktů podpoložky 1302 12 00

C

1302 12 00

Rostlinné šťávy a výtažky z lékořice

N

S-3

15

1501 90 00

Drůbeží tuk, jiný než čísla 0209 nebo 1503

C

1502 10 90

1502 90 90

Lůj hovězí, ovčí nebo kozí, jiný než čísla 1503 a jiný než pro průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu

C

1503 00 19

Stearin z vepřového sádla a oleostearin jiný než pro průmyslové účely

C

1503 00 90

Olein z vepřového sádla, oleomargarín a olein z loje, neemulgované, nesmíchané ani jinak neupravené, jiný než olein z loje pro průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu

C

1504

Tuky a oleje z ryb nebo mořských savců a jejich frakce, též rafinované, avšak chemicky neupravené

C

1505 00 10

Tuk z ovčí vlny, surový

C

1507

Sójový olej a jeho frakce, též rafinovaný, ale chemicky neupravený

C

1508

Podzemnicový olej a jeho frakce, též rafinovaný, avšak chemicky neupravený

C

1511 10 90

Surový palmový olej, jiný než pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin pro lidskou výživu

C

1511 90

Palmový olej a jeho frakce, též rafinovaný, ale chemicky neupravený, jiný než surový olej

C

1512

Slunečnicový olej, světnicový olej nebo bavlníkový olej a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené

C

1513

Kokosový olej, olej z palmových jader, babassuový olej a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené

C

1514

Řepkový, řepicový nebo hořčičný olej a jejich frakce, též rafinované, avšak chemicky neupravené

C

1515

Ostatní stálé rostlinné tuky a oleje (včetně jojobového oleje) a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené

C

ex 1516

Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, částečně nebo zcela hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované nebo elaidinizované, též rafinované, ale jinak neupravené, kromě produktů podpoložky 1516 20 10

C

1516 20 10

Hydrogenovaný ricinový olej, tzv. opálový vosk

N

1517

Margarín; jedlé směsi nebo přípravky ze živočišných nebo rostlinných tuků nebo z olejů nebo frakcí různých tuků nebo olejů kapitoly 15, jiné než jedlé tuky nebo oleje nebo jejich frakce čísla 1516

C

1518 00

Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, vařené, oxidované, dehydratované, sířené, foukané, polymerované za tepla ve vakuu nebo v inertním plynu nebo jinak chemicky upravené, jiné než uvedené v čísle 1516; směsi nebo přípravky z nepoživatelných živočišných nebo rostlinných tuků nebo olejů nebo z frakcí různých tuků nebo olejů kapitoly 15, jinde neuvedené ani nezahrnuté

C

1521 90 99

Včelí vosk a jiné hmyzí vosky, též rafinované nebo barvené, jiné než surové

C

1522 00 10

Degras

C

1522 00 91

Destilační zbytky a usazeniny olejů; mýdlové kaly jiné než obsahující olej s vlastnostmi olivového oleje

C

S-4a

16

1601 00 10

Uzenky, salámy a podobné výrobky z jater a potravinové přípravky na bázi jater

C

1602 20 10

Husí nebo kachní játra, upravená nebo v konzervách

C

1602 41 90

Kýty a kusy z nich, upravené nebo v konzervách, z vepřů jiných než domácích

C

1602 42 90

Plece a kusy z nich, upravené nebo v konzervách, z vepřů jiných než domácích

C

1602 49 90

Ostatní přípravky a konzervy z masa nebo drobů, včetně směsí, z vepřů jiných než domácích

C

1602 90 31

Ostatní přípravky a konzervy z masa nebo drobů, ze zvěřiny nebo králíků

C

1602 90 69

Ostatní přípravky a konzervy z masa nebo drobů, z ovcí nebo koz nebo jiných zvířat, neobsahující tepelně neupravené hovězí maso nebo droby a neobsahující maso nebo droby z domácích vepřů

C

1602 90 91

1602 90 95

1602 90 99

1602 90 78

1603 00 10

Výtažky a šťávy z masa, ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejvýše 1 kg

C

1604

Přípravky nebo konzervy z ryb; kaviár a kaviárové náhražky připravené z rybích jiker

C

1605

Korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí, upravení nebo v konzervách

C

S-4b

17

1702 50 00

Chemicky čistá fruktóza

C

1702 90 10

Chemicky čistá maltóza

C

1704

Cukrovinky (včetně bílé čokolády), neobsahující kakao

C

18

Kapitola 18

Kakao a kakaové přípravky

C

19

ex Kapitola 19

Přípravky z obilovin, mouky, škrobu nebo mléka; jemné pečivo, kromě produktů podpoložek 1901 20 00 a 1901 90 91

C

1901 20 00

Směsi a těsta pro přípravu pekařského zboží, jemného nebo trvanlivého pečiva čísla 1905

N

1901 90 91

Ostatní, neobsahující mléčné tuky, sacharózu, isoglukózu, glukózu nebo škrob anebo obsahující méně než 1,5 % hmotnostních mléčných tuků, 5 % hmotnostních sacharózy (včetně invertního cukru) nebo isoglukózy, 5 % hmotnostních glukózy nebo škrobu, kromě potravinových přípravků v prášku ze zboží čísel 0401 až 0404

N

20

ex Kapitola 20

Přípravky ze zeleniny, ovoce, ořechů nebo jiných částí rostlin, kromě produktů podpoložek 2008 20 19, 2008 20 39 a kromě produktů čísla 2002 a podpoložek 2005 80 00, 2008 40 19, 2008 40 31, 2008 40 51 až 2008 40 90, 2008 70 19, 2008 70 51 a 2008 70 61 až 2008 70 98

C

2008 20 19

Ananasy, jinak upravené nebo konzervované, s přídavkem alkoholu, jinde neuvedené ani nezahrnuté

N

2008 20 39

21

ex Kapitola 21

Různé jedlé přípravky, kromě produktů položky 2101 20 a podpoložky 2102 20 19 a kromě produktů položky 2106 10 a podpoložek 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55 a 2106 90 59

C

2101 20

Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z čaje nebo maté a přípravky na bázi těchto výtažků, esencí (trestí) nebo koncentrátů nebo na bázi čaje nebo maté

N

2102 20 19

Ostatní neaktivní droždí

N

22

ex Kapitola 22

Nápoje, lihoviny a ocet, kromě produktů čísla 2207, podpoložek 2204 10 11 až 2204 30 10 a položky 2208 40

C

23

2302 50 00

Zbytky a podobné odpady, též ve tvaru pelet, po mletí nebo jiném zpracování luštěnin

C

2307 00 19

Ostatní vinný kal

C

2308 00 19

Ostatní výlisky z hroznů (matoliny)

C

2308 00 90

Ostatní rostlinné látky a rostlinné odpady, rostlinné zbytky a vedlejší produkty, též ve tvaru pelet, používané pro výživu zvířat, jinde neuvedené ani nezahrnuté

N

2309 10 90

Ostatní výživa pro psy a kočky, v balení pro drobný prodej, jiná než obsahující škrob nebo glukózu, glukózový sirup, maltodextrin nebo maltodextrinový sirup podpoložek 1702 30 50 až 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 a 2106 90 55 nebo mléčné výrobky

C

2309 90 10

Rozpustné výrobky z ryb nebo z mořských savců, používané k výživě zvířat

N

2309 90 91

Řepné řízky s přídavkem melasy, používané k výživě zvířat

C

2309 90 96

Ostatní přípravky používané k výživě zvířat, též obsahující 49 % hmotnostních nebo více cholinchloridu v organickém nebo anorganickém základu

C

S-4c

24

ex Kapitola 24

Tabák a vyrobené tabákové náhražky, s výjimkou produktů podpoložky 2401 10 60

C

2401 10 60

Tabák orientálního typu sušený při denním světle (sun-cured), neodřapíkovaný

N

S-5

25

2519 90 10

Oxid hořečnatý, jiný než kalcinovaný přírodní uhličitan hořečnatý

N

2522

Nehašené (pálené) vápno, hašené vápno a hydraulické vápno, kromě oxidu a hydroxidu vápenatého čísla 2825

N

2523

Portlandský cement, hlinitanový cement, struskový cement, supersulfátový cement a podobné hydraulické cementy, též barvené nebo ve formě slínků

N

27

Kapitola 27

Nerostná paliva, minerální oleje a produkty jejich destilace; živičné látky; minerální vosky

N

S-6a

28

2801

Fluor, chlor, brom a jod

N

2802 00 00

Síra, sublimovaná nebo srážená; koloidní síra

N

ex 2804

Vodík, vzácné plyny a ostatní nekovy, s výjimkou produktů podpoložky 2804 69 00

N

2805 19

Alkalické kovy nebo kovy alkalických zemin jiné než sodík a vápník

N

2805 30

Kovy vzácných zemin, skandium a yttrium, též vzájemně smíšené nebo vzájemně legované

N

2806

Chlorovodík (kyselina chlorovodíková); kyselina chlorosírová

N

2807 00

Kyselina sírová; oleum

N

2808 00 00

Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné (nitrační směs)

N

2809

Oxid fosforečný; kyselina fosforečná; kyseliny polyfosforečné, chemicky definované i nedefinované

N

2810 00 90

Oxidy boru, jiné než oxid boritý; kyseliny borité

N

2811

Ostatní anorganické kyseliny a ostatní anorganické kyslíkaté sloučeniny nekovů

N

2812

Halogenidy a halogenid-oxidy nekovů

N

2813

Sulfidy (sirníky) nekovů; komerční sulfid fosforitý

N

2814

Amoniak (čpavek) bezvodý nebo ve vodném roztoku

C

2815

Hydroxid sodný (louh sodný); hydroxid draselný (louh draselný); peroxidy sodíku nebo draslíku

C

2816

Hydroxid a peroxid hořčíku; oxidy, hydroxidy a peroxidy stroncia nebo barya

N

2817 00 00

Oxid zinečnatý; peroxid zinku

C

2818 10

Umělý korund, chemicky definovaný i nedefinovaný

C

2818 20

Oxid hlinitý, jiný než umělý korund

N

2819

Oxidy a hydroxidy chromu

C

2820

Oxidy manganu

C

2821

Oxidy a hydroxidy železa; barevné hlinky obsahující 70 % hmotnostních nebo více vázaného železa vyhodnoceného jako Fe2O3

N

2822 00 00

Oxidy a hydroxidy kobaltu; komerční oxidy kobaltu

N

2823 00 00

Oxidy titanu

C

2824

Oxidy olova; suřík a oranžový suřík

N

ex 2825

Hydrazin a hydroxylamin a jejich anorganické soli; jiné anorganické zásady; ostatní oxidy, hydroxidy a peroxidy kovů, kromě produktů podpoložek 2825 10 00 a 2825 80 00

N

2825 10 00

Hydrazin a hydroxylamin a jejich anorganické soli

C

2825 80 00

Oxidy antimonu

C

2826

Fluoridy; fluorokřemičitany, fluorohlinitany a ostatní komplexní soli fluoru

N

ex 2827

Chloridy, chlorid-oxidy a chlorid-hydroxidy, kromě produktů podpoložek 2827 10 00 a 2827 32 00; bromidy a bromid-oxidy; jodidy a jodid-oxidy

N

2827 10 00

Chlorid amonný

C

2827 32 00

Chlorid hliníku

C

2828

Chlornany; komerční chlornan vápenatý; chloritany; bromnany

N

2829

Chlorečnany a chloristany; bromičnany a bromistany; jodičnany a jodistany

N

ex 2830

Sulfidy (sirníky), kromě produktů podpoložky 2830 10 00; polysulfidy, chemicky definované i nedefinované

N

2830 10 00

Sulfidy sodné

C

2831

Dithioničitany a sulfoxyláty

N

2832

Siřičitany; thiosírany

N

2833

Sírany; kamence; peroxosírany (persírany)

N

2834 10 00

Dusitany

C

2834 21 00

Dusičnany

N

2834 29

2835

Fosfornany (hypofosfity), fosforitany (fosfity) a fosforečnany (fosfáty); polyfosforečnany (polyfosfáty), chemicky definované i nedefinované

C

ex 2836

Uhličitany, kromě produktů podpoložek 2836 20 00, 2836 40 00 a 2836 60 00; peroxouhličitany (peruhličitany); komerční uhličitan amonný obsahující karbamát amonný

N

2836 20 00

Uhličitan sodný

C

2836 40 00

Uhličitany draselné

C

2836 60 00

Uhličitan barnatý

C

2837

Kyanidy, kyanid-oxidy a komplexní kyanidy

N

2839

Křemičitany; komerční křemičitany alkalických kovů

N

2840

Boritany; peroxoboritany (perboritany)

N

ex 2841

Soli oxokovových nebo peroxokovových kyselin, kromě produktu podpoložky 2841 61 00

N

2841 61 00

Manganistan draselný

C

2842

Ostatní soli anorganických kyselin nebo peroxokyselin (včetně hlinitokřemičitanů, chemicky definovaných i nedefinovaných), kromě azidů

N

2843

Drahé kovy v koloidním stavu; anorganické nebo organické sloučeniny drahých kovů, chemicky definované i nedefinované; amalgamy drahých kovů

N

ex 2844 30 11

Cermety obsahující uran ochuzený o U 235 nebo sloučeniny tohoto produktu, jiné než surové cermety

N

ex 2844 30 51

Cermety obsahující thorium nebo sloučeniny tohoto produktu, jiné než surové cermety

N

2845 90 90

Izotopy, jiné než čísla 2844, a jejich anorganické nebo organické sloučeniny, chemicky definované i nedefinované, jiné než deuterium a jeho sloučeniny, vodík a jeho sloučeniny obohacené deuteriem nebo směsi a roztoky obsahující tyto produkty

N

2846

Anorganické nebo organické sloučeniny kovů vzácných zemin, yttria nebo skandia nebo směsí těchto kovů

N

2847 00 00

Peroxid vodíku, též ztužený močovinou

N

2848 00 00

Fosfidy, chemicky definované i nedefinované, kromě ferofosforu

N

ex 2849

Karbidy, chemicky definované i nedefinované, kromě produktů podpoložek 2849 20 00 a 2849 90 30

N

2849 20 00

Karbidy křemíku, chemicky definované i nedefinované

C

2849 90 30

Karbidy wolframu, chemicky definované i nedefinované

C

ex 2850 00

Hydridy, nitridy, azidy, silicidy a boridy, chemicky definované i nedefinované, jiné než sloučeniny, které jsou též karbidy čísla 2849

N

ex 2850 00 60

Silicidy, chemicky definované i nedefinované

C

2852 00 00

Sloučeniny rtuti, anorganické i organické, kromě amalgamů

N

2853 00

Ostatní anorganické sloučeniny (včetně destilované nebo vodivostní vody a vody podobné čistoty); kapalný vzduch (též po odstranění vzácných plynů); stlačený vzduch; amalgamy, jiné než amalgamy drahých kovů

N

29

2903

Halogenderiváty uhlovodíků

C

ex 2904

Sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty uhlovodíků, též halogenované, kromě produktů podpoložky 2904 20 00

N

2904 20 00

Deriváty obsahující pouze nitro- nebo pouze nitrososkupiny

C

ex 2905

Acyklické alkoholy a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty, kromě produktu podpoložky 2905 45 00 a kromě produktů podpoložky 2905 43 00 a položky 2905 44

C

2905 45 00

Glycerol

N

2906

Cyklické alkoholy a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty

N

ex 2907

Fenoly, kromě produktů podpoložek 2907 15 90 a ex 2907 22 00; fenolalkoholy

N

2907 15 90

Naftoly a jejich soli, jiné než 1-Naftol

C

ex 2907 22 00

Hydrochinon (chinol)

C

2908

Halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty fenolů nebo fenolalkoholů

N

2909

Ethery, etheralkoholy, etherfenoly, etheralkoholfenoly, alkoholperoxidy, etherperoxidy, ketoperoxidy (chemicky definované i nedefinované) a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty

C

2910

Epoxidy, epoxyalkoholy, epoxyfenoly a epoxyethery s tříčlenným kruhem a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty

N

2911 00 00

Acetaly a poloacetaly (hemiacetaly), též s jinou kyslíkatou funkcí, a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty

N

ex 2912

Aldehydy, též s jinou kyslíkatou funkcí; cyklické polymery aldehydů; paraformaldehyd, kromě produktů podpoložky 2912 41 00

N

2912 41 00

Vanilin (4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyd)

C

2913 00 00

Halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty produktů čísla 2912

N

ex 2914

Ketony a chinony, též s jinou kyslíkatou funkcí, a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty, kromě produktů podpoložek 2914 11 00, ex 2914 29 a 2914 22 00

N

2914 11 00

Aceton

C

ex 2914 29

Kafr

C

2914 22 00

Cyklohexanon a methylcyklohexanony

C

2915

Nasycené acyklické monokarboxylové kyseliny a jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny; jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty

C

ex 2916

Nenasycené acyklické monokarboxylové kyseliny, cyklické monokarboxylové kyseliny, jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny; jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty, kromě produktů podpoložky ex 2916 11 00 a položek 2916 12 a 2916 14

N

ex 2916 11 00

Akrylová kyselina

C

2916 12

Estery kyseliny akrylové

C

2916 14

Estery kyseliny methakrylové

C

ex 2917

Polykarboxylové kyseliny, jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny; jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty, kromě produktů podpoložek 2917 11 00, 2917 12 00, 2917 14 00, 2917 32 00, 2917 35 00 a 2917 36 00

N

2917 11 00

Kyselina šťavelová, její soli a estery

C

ex 2917 12 00

Kyselina adipová a její soli

C

2917 14 00

Maleinanhydrid

C

2917 32 00

Dioktylorthoftaláty

C

2917 35 00

Ftalanhydrid

C

2917 36 00

Kyselina tereftalová a její soli

C

ex 2918

Karboxylové kyseliny s další kyslíkatou funkcí a jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny; jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty, kromě produktů podpoložek 2918 14 00, 2918 15 00, 2918 21 00, 2918 22 00 a 2918 29 00

N

2918 14 00

Kyselina citronová

C

2918 15 00

Soli a estery kyseliny citronové

C

2918 21 00

Kyselina salicylová a její soli

C

2918 22 00

Kyselina o-acetylsalicylová, její soli a estery

C

ex 2918 29 00

Kyseliny sulfosalicylové, hydroxynaftoové kyseliny; jejich soli a estery

C

2919

Estery kyseliny fosforečné a jejich soli, včetně laktofosfátů; jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty

N

2920

Estery ostatních anorganických kyselin nekovů (kromě esterů halogenovodíků) a jejich soli; jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty

N

2921

Sloučeniny s aminovou funkcí

C

2922

Aminosloučeniny s kyslíkatou funkcí

C

2923

Kvarterní amonné soli a hydroxidy; lecithiny a ostatní fosfoaminolipidy, chemicky definované i nedefinované

N

ex 2924

Sloučeniny s karboxyamidovou funkcí a sloučeniny kyseliny uhličité s amidovou funkcí, kromě produktů podpoložky 2924 23 00

C

2924 23 00

2-Acetamidobenzoová kyselina (N-acetylantranilová kyselina) a její soli

N

2925

Sloučeniny s karboxyimidovou funkcí (včetně sacharinu a jeho solí) a sloučeniny s iminovou funkcí

N

ex 2926

Sloučeniny s nitrilovou funkcí, kromě produktu podpoložky 2926 10 00

N

2926 10 00

Akrylonitril

C

2927 00 00

Diazo-, azo- nebo azoxysloučeniny

C

2928 00 90

Ostatní organické deriváty hydrazinu nebo hydroxylaminu

N

2929 10

Isokyanáty

C

2929 90 00

Ostatní sloučeniny s jinou dusíkatou funkcí

N

2930 20 00

Thiokarbamáty a dithiokarbamáty a thiurammonosulfidy, thiuramdisulfidy nebo thiuramtetrasulfidy; dithiouhličitany (xanthogenáty)

N

2930 30 00

ex 2930 90 99

2930 40 90

Methionin, kaptafol (ISO), methamidofos (ISO) a ostatní organické sloučeniny síry jiné než dithiouhličitany (xanthogenáty)

C

2930 50 00

2930 90 13

2930 90 16

2930 90 20

2930 90 60

ex 2930 90 99

2931 00

Ostatní organicko-anorganické sloučeniny

N

ex 2932

Heterocyklické sloučeniny pouze s kyslíkatým(i) heteroatomem (heteroatomy), kromě produktů podpoložek 2932 12 00, 2932 13 00 a ex 2932 20 90

N

2932 12 00

2-Furaldehyd (furfural)

C

2932 13 00

Furfurylalkohol a tetrahydrofurfurylalkohol

C

ex 2932 20 90

Kumarin, methylkumariny a ethylkumariny

C

ex 2933

Heterocyklické sloučeniny pouze s dusíkatým(i) heteroatomem (heteroatomy), kromě produktu podpoložky 2933 61 00

N

2933 61 00

Melamin

C

2934

Nukleové kyseliny a jejich soli, chemicky definované i nedefinované; ostatní heterocyklické sloučeniny

N

2935 00 90

Ostatní sulfonamidy

C

2938

Glykosidy, přírodní nebo reprodukované syntézou, a jejich soli, ethery, estery a ostatní deriváty

N

ex 2940 00 00

Cukry, chemicky čisté, jiné než sacharóza, laktóza, maltóza, glukóza a fruktóza a jiné než ramnóza, rafinóza a manóza; ethery, acetaly a estery cukrů a jejich soli, jiné než výrobky čísel 2937, 2938 nebo 2939

C

ex 2940 00 00

Ramnóza, rafinóza a manóza

N

2941 20 30

Dihydrostreptomycin, jeho soli, estery a hydráty

N

2942 00 00

Ostatní organické sloučeniny

N

S-6b

31

3102 21

Síran amonný

N

3102 40

Směsi dusičnanu amonného s uhličitanem vápenatým nebo s jinými anorganickými nehnojivými látkami

N

3102 50

Dusičnan sodný

N

3102 60

Podvojné soli a směsi dusičnanu vápenatého a dusičnanu amonného

N

3103 10

Superfosfáty

C

3105

Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík; ostatní hnojiva; produkty kapitoly 31 ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg

C

32

ex Kapitola 32

Tříselné nebo barvířské výtažky; taniny a jejich deriváty; barviva, pigmenty a jiné barvicí látky; nátěrové barvy a laky; tmely a jiné nátěrové hmoty; inkousty, kromě produktů čísel 3204 a 3206 a kromě produktů podpoložek 3201 90 20, ex 3201 90 90 (tříselné výtažky z eukalyptu), ex 3201 90 90 (tříselné výtažky získané z plodů gambier a myrobalan) a ex 3201 90 90 (další tříselné výtažky rostlinného původu)

N

3201 20 00

Mimózový výtažek

N

3204

Syntetická organická barviva, chemicky definovaná i nedefinovaná; přípravky založené na syntetické organické barvicí látce specifikované poznámkou 3 ke kapitole 32; syntetické organické výrobky používané jako fluorescenční zjasňující prostředky nebo jako luminofory, chemicky definované i nedefinované

C

3206

Ostatní barviva; přípravky specifikované poznámkou 3 ke kapitole 32, jiné než čísel 3203, 3204 nebo 3205; anorganické výrobky používané jako luminofory, chemicky definované i nedefinované

C

33

Kapitola 33

Vonné silice a pryskyřice; voňavkářské, kosmetické nebo toaletní přípravky

N

34

Kapitola 34

Mýdlo, organické povrchově aktivní prostředky, prací prostředky, mazací prostředky, umělé vosky, připravené vosky, lešticí a cídicí přípravky, svíčky a podobné výrobky, modelovací pasty, „dentální vosky“ a dentální přípravky na bázi sádry

N

35

3501

Kasein, kaseináty a jiné deriváty kaseinu; kaseinové klihy

C

3502 90 90

Albumináty a ostatní deriváty albuminu

N

3503 00

Želatina (včetně želatiny v pravoúhlých (včetně čtvercových) fóliích, též povrchově upravená nebo barvená) a deriváty želatiny; vyzina; jiné klihy živočišného původu, kromě kaseinových klihů čísla 3501

N

3504 00 00

Peptony a jejich deriváty; jiné proteinové látky a jejich deriváty, jinde neuvedené ani nezahrnuté; kožový prášek, též chromovaný

N

3505 10 50

Esterifikované a etherifikované škroby

N

3506

Připravené klihy a jiná připravená lepidla, jinde neuvedené ani nezahrnuté; výrobky vhodné k použití jako klihy nebo lepidla, upravené pro drobný prodej jako klihy nebo lepidla, o čisté hmotnosti nepřesahující 1 kg

N

3507

Enzymy; připravené enzymy, jinde neuvedené ani nezahrnuté

C

36

Kapitola 36

Výbušniny; pyrotechnické výrobky; zápalky; pyroforické slitiny; některé hořlavé přípravky

N

37

Kapitola 37

Fotografické nebo kinematografické zboží

N

38

ex Kapitola 38

Různé chemické výrobky, kromě produktů čísla 3802, položky 3817 00, podpoložek 3823 12 00 a 3823 70 00 a čísla 3825 a kromě produktů položek 3809 10 a 3824 60

N

3802

Aktivní uhlí; aktivní přírodní minerální produkty; živočišné uhlí, včetně použitého živočišného uhlí

C

3817 00

Směsi alkylbenzenů a směsi alkylnaftalenů, jiné než čísel 2707 nebo 2902

C

3823 12 00

Kyselina olejová

C

3823 70 00

Technické mastné alkoholy

C

3825

Odpadní produkty chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví, jinde neuvedené ani nezahrnuté; komunální odpad; splaškový kal; ostatní odpady specifikované v poznámce 6 ke kapitole 38

C

S-7a

39

ex Kapitola 39

Plasty a výrobky z nich, kromě produktů čísel 3901, 3902, 3903 a 3904, podpoložek 3906 10 00 a 3907 10 00, položek 3907 60 a 3907 99, čísel 3908 a 3920 a podpoložek ex 3921 90 10 a 3923 21 00

N

3901

Polymery ethylenu, v primárních formách

C

3902

Polymery propylenu nebo ostatních olefínů, v primárních formách

C

3903

Polymery styrenu, v primárních formách

C

3904

Polymery vinylchloridu nebo jiných halogenolefinů, v primárních formách

C

3906 10 00

Poly(methylmetakrylát)

C

3907 10 00

Polyacetaly

C

3907 60

Poly(ethylentereftalát), s výjimkou produktů podpoložky 3907 60 20

C

3907 60 20

Poly(ethylentereftalát) v primárních formách, s viskozitním číslem 78 ml/g nebo vyšším

N

3907 99

Ostatní polyestery, jiné než nenasycené

C

3908

Polyamidy v primárních formách

C

3920

Ostatní desky, listy, fólie, filmy a pásy z plastů, nelehčené a nevyztužené, nelaminované, nezesílené ani jinak nekombinované s jinými materiály

C

Ex39219010

Ostatní desky, listy, fólie, filmy a pásy z polyesterů, kromě porézních produktů a kromě vlnitých fólií a desek

C

3923 21 00

Pytle a sáčky (včetně kornoutů), z polymerů ethylenu

C

S-7b

40

ex Kapitola 40

Kaučuk a výrobky z něj, kromě produktů čísla 4010

N

4010

Dopravníkové nebo převodové pásy nebo řemeny z vulkanizovaného kaučuku

C

S-8a

41

ex 4104

Vyčiněné nebo poločiněné (crust) kůže a kožky z hovězího dobytka (včetně buvolů) nebo koní, odchlupené, též štípané, avšak dále neupravené, kromě produktů podpoložek 4104 41 19 a 4104 49 19

C

ex 4106 31 00

Vyčiněné nebo poločiněné (crust) kůže a kožky z vepřů, odchlupené, v mokrém stavu (včetně wet-blue), štípané, avšak dále neupravené, nebo v suchém stavu (poločiněné (crust)), též štípané, avšak dále neupravené

N

4106 32 00

4107

Usně z hovězího dobytka (včetně buvolů) nebo koní, po vyčinění nebo poločinění (crust) dále upravené, včetně kůží zpracovaných na pergamen, odchlupené, též štípané, jiné než usně čísla 4114

C

4112 00 00

Usně ovčí nebo jehněčí, po vyčinění nebo poločinění (crust) dále upravené, včetně kůží zpracovaných na pergamen, odchlupené, též štípané, jiné než usně čísla 4114

C

ex 4113

Usně ostatních zvířat, po vyčinění nebo poločinění (crust) dále upravené, včetně kůží zpracovaných na pergamen, odchlupené, též štípané, jiné než usně čísla 4114, kromě produktů podpoložky 4113 10 00

N

4113 10 00

Koz nebo kůzlat

C

4114

Zámiš (včetně kombinovaného zámiše); lakové usně a lakové-laminované usně; metalizované usně

C

4115 10 00

Kompozitní usně na základě nerozvlákněné usně nebo kožených vláken, ve tvaru desek, listů nebo pruhů, též ve svitcích

C

S-8b

42

ex Kapitola 42

Kožené zboží; sedlářské a řemenářské výrobky; cestovní potřeby, kabelky a podobné schránky; cestovní potřeby, kabelky a podobné schránky; výrobky ze střev (jiných než z housenek bource morušového), kromě produktů čísel 4202 a 4203

N

4202

Lodní kufry, cestovní kufry a kufříky, včetně toaletních kufříků, diplomatky, aktovky, školní brašny, pouzdra na brýle, divadelní kukátka, dalekohledy, fotografické přístroje, kamery, hudební nástroje, zbraně a podobné schránky; cestovní vaky a brašny, tašky na potraviny nebo nápoje s tepelnou izolací, neceséry, batohy, kabelky, nákupní tašky, náprsní tašky, peněženky, pouzdra na mapy, pouzdra na cigarety, pytlíky na tabák, brašny na nářadí, sportovní tašky a vaky, pouzdra na lahve, pouzdra na šperky, pudřenky, kazety na zlatnické zboží a podobné schránky z přírodní nebo kompozitní usně, z fólií z plastů, z textilních materiálů, vulkánfíbru nebo lepenky, nebo potažené zcela nebo z větší části těmito materiály nebo papírem

C

4203

Oděvy a oděvní doplňky z přírodní nebo kompozitní usně

C

43

Kapitola 43

Kožešiny a umělé kožešiny; výrobky z nich

N

S-9a

44

ex Kapitola 44

Dřevo a dřevěné výrobky, kromě produktů čísel 4410, 4411 a 4412, položky 4418 10 a podpoložek 4418 20 10, 4418 71 00, 4420 10 11, 4420 90 10 a 4420 90 91; dřevěné uhlí

N

4410

Třískové desky, desky s orientovanými třískami tzv. „oriented strand board“ (OSB) a podobné desky (například třískové desky tzv. „waferboard“) ze dřeva nebo z jiných dřevitých materiálů, též aglomerované s pryskyřicemi nebo jinými organickými pojivy

C

4411

Dřevovláknité desky a podobné desky z jiných dřevitých materiálů, též pojené pryskyřicemi nebo jinými organickými látkami

C

4412

Překližky, dýhované desky a podobné vrstvené dřevo

C

4418 10

Okna, francouzská okna a jejich rámy a zárubně, ze dřeva

C

4418 20 10

Dveře a jejich rámy a zárubně a prahy, z tropického dřeva uvedeného v doplňkové poznámce 2 ke kapitole 44

C

4418 71 00

Sestavené podlahové desky pro mozaikové podlahy, ze dřeva

C

4420 10 11

Sošky a jiné ozdobné předměty, z tropického dřeva uvedeného v doplňkové poznámce 2 ke kapitole 44; marketerované a intarzované dřevo; skříňky a pouzdra na klenoty nebo příbory a podobné výrobky, a dřevěný nábytek, který nepatří do kapitoly 94, z tropického dřeva uvedeného v doplňkové poznámce 2 ke kapitole 44

C

4420 90 10

4420 90 91

S-9b

45

ex Kapitola 45

Korek a korkové výrobky, kromě výrobků čísla 4503

N

4503

Výrobky z přírodního korku

C

46

Kapitola 46

Výrobky ze slámy, esparta nebo jiných pletacích materiálů; košíkářské a proutěné výrobky

C

S-11a

50

Kapitola 50

Hedvábí

C

51

ex Kapitola 51

Vlna, jemné nebo hrubé zvířecí chlupy, kromě produktů čísla 5105; žíněné nitě a tkaniny

C

52

Kapitola 52

Bavlna

C

53

Kapitola 53

Jiná rostlinná textilní vlákna; papírové nitě a tkaniny z papírových nití

C

54

Kapitola 54

Chemická nekonečná vlákna; pásky a podobné tvary z chemických textilních materiálů

C

55

Kapitola 55

Syntetická střižová vlákna

C

56

Kapitola 56

Vata, plsť a netkané textilie; speciální nitě; motouzy, šňůry, provazy a lana a výrobky z nich

C

57

Kapitola 57

Koberce a jiné textilní podlahové krytiny

C

58

Kapitola 58

Speciální tkaniny; všívané textilie; krajky; tapiserie; prýmkařské výrobky; výšivky

C

59

Kapitola 59

Textilie impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované; textilní výrobky vhodné pro průmyslové použití

C

60

Kapitola 60

Pletené nebo háčkované textilie

C

S-11b

61

Kapitola 61

Oděvy a oděvní doplňky, pletené nebo háčkované

C

62

Kapitola 62

Oděvy a oděvní doplňky, jiné než pletené nebo háčkované

C

63

Kapitola 63

Jiné zcela zhotovené textilní výrobky; soupravy; obnošené oděvy a použité textilní výrobky; hadry

C

S-12a

64

Kapitola 64

Obuv, kamaše a podobné výrobky; části a součásti těchto výrobků

C

S-12b

65

Kapitola 65

Pokrývky hlavy a jejich části a součásti

N

66

Kapitola 66

Deštníky, slunečníky, vycházkové hole, sedací hole, biče, jezdecké bičíky a jejich části a součásti

C

67

Kapitola 67

Upravená péra a prachové peří a výrobky z nich; umělé květiny; výrobky z vlasů

N

S-13

68

Kapitola 68

Výrobky z kamene, sádry, cementu, osinku (azbestu), slídy nebo podobných materiálů

N

69

Kapitola 69

Keramické výrobky

C

70

Kapitola 70

Sklo a skleněné výrobky

C

S-14

71

ex Kapitola 71

Přírodní nebo uměle pěstované perly, drahokamy nebo polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými kovy a výrobky z nich; bižuterie; mince; kromě produktů čísla 7117

N

7117

Bižuterie

C

S-15a

72

7202

Feroslitiny

C

73

Kapitola 73

Výrobky ze železa nebo oceli

N

S-15b

74

Kapitola 74

Měď a výrobky z ní

C

75

7505 12 00

Tyče, pruty a profily, ze slitin niklu

N

7505 22 00

Dráty, ze slitin niklu

N

7506 20 00

Desky, plechy, pásy a fólie, ze slitin niklu

N

7507 20 00

Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky, z niklu

N

76

ex Kapitola 76

Hliník a výrobky z něho, kromě výrobků čísla 7601

C

78

ex Kapitola 78

Olovo a výrobky z něho, kromě výrobků čísla 7801

C

7801 99

Netvářené (surové) olovo jiné než rafinované a jiné než s obsahem antimonu o hmotnosti převažující nad hmotností každého z dalších prvků

N

79

ex Kapitola 79

Zinek a výrobky z něho, kromě výrobků čísel 7901 a 7903

C

81

ex Kapitola 81

Ostatní obecné kovy; cermety; výrobky z nich, kromě produktů podpoložek 8101 10 00, 8102 10 00, 8102 94 00, 8109 20 00, 8110 10 00, 8112 21 90, 8112 51 00, 8112 59 00, 8112 92 a 8113 00 20, kromě výrobků podpoložek 8101 94 00, 8104 11 00, 8104 19 00, 8107 20 00, 8108 20 00 and 8108 30 00

C

8101 94 00

Netvářený (surový) wolfram, včetně tyčí a prutů získaných prostým slinováním

N

8104 11 00

Netvářený (surový) hořčík obsahující nejméně 99,8 % hmotnostních hořčíku

N

8104 19 00

Netvářený (surový) hořčík jiný než podpoložky 8104 11 00

N

8107 20 00

Netvářené (surové) kadmium; prášek

N

8108 20 00

Netvářený (surový) titan; prášek

N

8108 30 00

Titanový odpad a šrot

N

82

Kapitola 82

Nástroje, nářadí, náčiní, nožířské výrobky a příbory, z obecných kovů; jejich části a součásti z obecných kovů

C

83

Kapitola 83

Různé výrobky z obecných kovů

C

S-16

84

ex Kapitola 84

jejich části a součásti, kromě produktů podpoložek 8401 10 00 a 8407 21 10

N

8401 10 00

Jaderné reaktory

C

8407 21 10

Závěsné motory, s obsahem válců nepřesahujícím 325 cm3

C

85

ex Kapitola 85

Elektrické stroje, přístroje a zařízení a jejich části a součásti; přístroje pro záznam a reprodukci zvuku, přístroje pro záznam a reprodukci televizního obrazu a zvuku a části, součásti a příslušenství těchto přístrojů, kromě produktů podpoložek 8516 50 00, 8517 69 39, 8517 70 15, 8517 70 19, položek 8519 20, 8519 30, podpoložek 8519 81 11 až 8519 81 45, 8519 81 85 a 8519 89 11 až 8519 89 19, čísel 8521, 8525 a 8527, položek 8528 49, 8528 59 a 8528 69 až 8528 72, čísla 8529 a položek 8540 11 a 8540 12

N

8516 50 00

Mikrovlnné trouby a pece

C

8517 69 39

Přijímací přístroje pro radiotelefonii nebo radiotelegrafii, jiné než přenosné přijímače pro volání, upozorňování nebo vyhledávání osob

C

8517 70 15

Antény a parabolické antény všech druhů, jiné než antény pro radiotelegrafické nebo radiotelefonní přístroje; části a součásti vhodné pro použití s nimi

C

8517 70 19

8519 20

Přístroje spouštěné pomocí mincí, bankovek, bankomatových karet, žetonů nebo jiného způsobu placení; gramofonová chassis

C

8519 30

8519 81 11 to 8519 81 45

Přístroje pro reprodukci zvuku (včetně kazetových přehrávačů), bez zařízení pro záznam zvuku

C

8519 81 85

Ostatní magnetofony se zvukovým reprodukčním zařízením, jiné než kazetové

C

8519 89 11 to 8519 89 19

Ostatní přístroje pro reprodukci zvuku, bez zařízení pro záznam zvuku

C

ex 8521

Přístroje pro videofonní záznam nebo jeho reprodukci, též s vestavěným videotunerem, s výjimkou produktů podpoložky 8521 90 00

C

8521 90 00

Přístroje pro videofonní záznam nebo jeho reprodukci (kromě přístrojů používajících magnetické pásky); přístroje pro videofonní záznam nebo jeho reprodukci též s vestavěným videotunerem (kromě přístrojů používajících magnetické pásky a videokamer se záznamem obrazu i zvuku)

N

8525

Vysílací přístroje pro rozhlasové nebo televizní vysílání, též obsahující přijímací zařízení nebo zařízení pro záznam nebo reprodukci zvuku; televizní kamery; digitální fotoaparáty a videokamery se záznamem obrazu i zvuku (kamkordéry)

C

8527

Přijímací přístroje pro rozhlasové vysílání, též kombinované v jednom uzavření s přístrojem pro záznam nebo reprodukci zvuku nebo s hodinami

C

8528 49

Monitory a projektory, bez vestavěného televizního přijímacího přístroje, jiné než typu používaného výhradně nebo hlavně v systému automatizovaného zpracování dat čísla 8471; televizní přijímací přístroje, též s vestavěnými rozhlasovými přijímači nebo s přístroji pro záznam nebo reprodukci zvuku nebo obrazu

C

8528 59

8528 69 to 8528 72

8529

Části a součásti vhodné pro použití výhradně nebo hlavně s přístroji čísel 8525 až 8528

C

8540 11

Televizní obrazovky (CRT), včetně obrazovek pro videomonitory, barevné nebo černobílé nebo jiné monochromní

C

8540 12 00

S-17a

86

Kapitola 86

Železniční nebo tramvajové lokomotivy, kolejová vozidla a jejich části a součásti; kolejový svrškový upevňovací materiál a upevňovací zařízení a jejich části a součásti; mechanická (včetně elektromechanických) dopravní signalizační zařízení všeho druhu

N

S-17b

87

ex Kapitola 87

Vozidla, jiná než kolejová, jejich části, součásti a příslušenství, kromě produktů čísel 8702, 8703, 8704, 8705, položky 8706 00, čísel 8707, 8708, 8709 a 8711, položky 8712 00 a čísla 8714

N

8702

Motorová vozidla pro dopravu deseti nebo více osob, včetně řidiče

C

8703

Osobní automobily a jiná motorová vozidla konstruovaná především pro přepravu osob (jiná než čísla 8702), včetně osobních dodávkových automobilů a závodních automobilů

C

8704

Motorová vozidla pro přepravu nákladu

C

8705

Motorová vozidla pro zvláštní účely, jiná než vozidla konstruována především pro dopravu osob nebo nákladu (například vyprošťovací automobily, jeřábové automobily, požární automobily, nákladní automobily s míchačkou na beton, zametací automobily, kropicí automobily, pojízdné dílny, pojízdné rentgenové stanice)

C

8706 00

Podvozky (chassis) vybavené motorem, pro motorová vozidla čísel 8701 až 8705

C

8707

Karoserie (včetně kabin pro řidiče) pro motorová vozidla čísel 8701 až 8705

C

8708

Části, součásti a příslušenství motorových vozidel čísel 8701 až 8705

C

8709

Vozíky s vlastním pohonem, nevybavené zdvihacím nebo manipulačním zařízením, typů používaných v továrnách, skladech, přístavech nebo na letištích k přepravě zboží na krátké vzdálenosti; malé tahače používané na železničních nástupištích; jejich části a součásti

C

8711

Motocykly (včetně mopedů) a jízdní kola vybavená pomocným motorem, též s postranními vozíky; postranní vozíky

C

8712 00

Jízdní a jiná kola (včetně dodávkových tříkolek), bez motoru

C

8714

Části, součásti a příslušenství vozidel čísel 8711 až 8713

C

88

Kapitola 88

Letadla, kosmické lodě a jejich části a součásti

N

89

Kapitola 89

Lodě, čluny a plovoucí konstrukce

N

S-18

90

Kapitola 90

Optické, fotografické, kinematografické, měřicí, kontrolní, přesné, lékařské nebo chirurgické nástroje a přístroje; jejich části, součásti a příslušenství

C

91

Kapitola 91

Hodiny a hodinky a jejich části a součásti

C

92

Kapitola 92

Hudební nástroje; části, součásti a příslušenství těchto nástrojů

N

S-20

94

ex Kapitola 94

Nábytek; lůžkoviny, matrace, vložky do postelí, polštáře a podobné vycpávané výrobky; svítidla a osvětlovací zařízení, jinde neuvedená ani nezahrnutá; světelné znaky, světelné ukazatele a podobné výrobky; montované stavby, kromě produktů čísla 9405

N

9405

Svítidla a osvětlovací zařízení, včetně reflektorů a světlometů, a jejich části a součásti, jinde neuvedené ani nezahrnuté; světelné reklamy, světelné znaky, světelné ukazatele a podobné výrobky s nesnímatelným pevným světelným zdrojem a jejich části a součásti, jinde neuvedené ani nezahrnuté

C

95

ex Kapitola 95

Hračky, hry a sportovní potřeby; Hračky, hry a sportovní potřeby; jejich části, součásti a příslušenství, kromě produktů podpoložek 9503 00 35 až 9503 00 99

N

9503 00 35 to 9503 00 99

Ostatní hračky; zmenšené modely a podobné modely na hraní, též s pohonem; skládanky všech druhů

C

96

Kapitola 96

Různé výrobky

N

PŘÍLOHA VI

Způsoby použití článku 8

1.

Ustanovení článku 8 se použijí, pokud procentuální podíl podle odstavce 1 uvedeného článku přesáhne 17,5 %.

2.

Ustanovení článku 8 se použijí pro třídy systému GSP S-11a) a S-11b) přílohy V, pokud procentuální podíl podle odstavce 1 uvedeného článku přesáhne 14,5 %.

PŘÍLOHA VII

Způsoby použití kapitoly III tohoto nařízení

1.

Pro účely kapitoly III se zranitelnou zemí rozumí země:

a)

u níž v hodnotovém vyjádření v rámci systému GSP sedm největších tříd dovozu jejích produktů uvedených v příloze IX do Unie přesahuje prahovou hodnotu ve výši 75 % hodnoty jejího celkového dovozu produktů uvedených ve zmíněné příloze, přičemž tyto hodnoty se vypočítají jako průměr za poslední tři po sobě jdoucí roky;

a

b)

u níž hodnota dovozu produktů uvedených v příloze IX do Unie nedosahuje prahové hodnoty ve výši 2 % hodnoty celkového dovozu produktů uvedených ve zmíněné příloze do Unie pocházejících ze zemí uvedených v příloze II, přičemž tyto hodnoty se vypočítají jako průměr za poslední tři po sobě jdoucí roky.

2.

Pro účely čl. 9 odst. 1 písm. a) se při uplatnění bodu 1 této přílohy použijí údaje dostupné ke dni 1. září roku předcházejícího roku podání žádosti podle čl. 10 odst. 1.

3.

Pro účely článku 11 se při uplatnění bodu 1 této přílohy použijí údaje dostupné ke dni 1. září roku předcházejícího roku, ve kterém byl přijat akt v přenesené pravomoci podle čl. 11 odst. 2.

PŘÍLOHA VIII

Úmluvy uvedené v článku 9

ČÁST A

Základní úmluvy OSN a MOP o lidských a pracovních právech

1.

Úmluva o zabránění a trestání zločinu genocidy (1948)

2.

Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace (1965)

3.

Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (1966)

4.

Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech (1966)

5.

Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen (1979)

6.

Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (1984)

7.

Úmluva o právech dítěte (1989)

8.

Úmluva o nucené nebo povinné práci, č. 29 (1930)

9.

Úmluva o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat, č. 87 (1948)

10.

Úmluva o provádění zásad práva organizovat se a kolektivně vyjednávat, č. 98 (1949)

11.

Úmluva o stejném odměňování pracujících mužů a žen za práci stejné hodnoty, č. 100 (1951)

12.

Úmluva o odstranění nucené práce, č. 105 (1957)

13.

Úmluva o diskriminaci v zaměstnání a povolání, č. 111 (1958)

14.

Úmluva o minimálním věku pro vstup do zaměstnání, č. 138 (1973)

15.

Úmluva o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské práce, č. 182 (1999)

ČÁST B

Úmluvy týkající se životního prostředí a zásad správy věcí veřejných

16.

Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin (1973)

17.

Montrealský protokol o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (1987)

18.

Basilejská úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování (1989)

19.

Úmluva o biologické rozmanitosti (1992)

20.

Rámcová úmluva Organizace spojených národů o změně klimatu (1992)

21.

Cartagenský protokol o biologické bezpečnosti (2000)

22.

Stockholmská úmluva o perzistentních organických polutantech (2001)

23.

Kjótský protokol k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu (1998)

24.

Jednotná úmluva Organizace spojených národů o omamných látkách (1961)

25.

Úmluva Organizace spojených národů o psychotropních látkách (1971)

26.

Úmluva Organizace spojených národů proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami (1988)

27.

Úmluva Organizace spojených národů o boji proti korupci (2004)

PŘÍLOHA IX

Seznam produktů zařazených do zvláštního pobídkového režimu pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných podle čl. 1 odst. 2 písm. b)

Bez ohledu na pravidla pro výklad kombinované nomenklatury je třeba popis produktů považovat za orientační, přičemž celní preference jsou určeny kódy KN. Jsou-li uvedeny kódy „ex“ KN, je třeba celní preference určovat podle kódu KN a popisu.

Pro vstup produktů s kódem KN označeným hvězdičkou (*) je třeba splnit podmínky stanovené v příslušných předpisech Unie.

Ve sloupci „Třída“ jsou uvedeny třídy systému GSP (čl. 2 písm. h)).

Ve sloupci „Kapitola“ jsou uvedeny kapitoly kombinované nomenklatury, na něž se vztahuje dotyčná třída systému GSP (čl. 2 písm. i)).

Pro zjednodušení jsou produkty seřazeny do skupin. Tyto skupiny mohou zahrnovat produkty, pro něž jsou cla společného celního sazebníku odňata nebo pozastavena.

Třída

Kapitola

Kód KN

Popis zboží

 

S-1a

01

0101 29 90

Živí koně, jiní než plemenná čistokrevná zvířata, jiní než koně k porážce

 

0101 30 00

Živí osli

 

0101 90 00

Živé muly a mezci

 

0104 20 10 *

Živé plemenné čistokrevné kozy

 

0106 14 10

Živí domácí králíci

 

0106 39 10

Živí holubi

 

02

0205 00

Koňské maso, oslí maso, maso z mul nebo mezků, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

 

0206 80 91

Jedlé droby koňské, oslí, z mul nebo mezků, čerstvé nebo chlazené, jiné než k výrobě farmaceutických výrobků

 

0206 90 91

Jedlé droby koňské, oslí, z mul nebo mezků, zmrazené, jiné než k výrobě farmaceutických výrobků

 

0207 14 91

Játra, zmrazená, z kohoutů a slepic druhu Gallus domesticus

 

0207 27 91

Játra, zmrazená, z krůt

 

0207 45 95

0207 55 95

0207 60 91

Játra, zmrazená, z kachen, hus nebo perliček, jiná než tučná játra z hus nebo kachen

 

ex 0208

Ostatní maso a jedlé droby, čerstvé, chlazené nebo zmrazené, kromě produktů podpoložky 0208 40 20

 

0210 99 10

Koňské maso, solené, ve slaném nálevu nebo sušené

 

0210 99 59

Hovězí droby jiné než okruží a bránice, solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené

 

ex 0210 99 85

Skopové nebo kozí droby, solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené

 

ex 0210 99 85

Droby jiné než drůbeží játra, jiné než z domácích vepřů, jiné než hovězí nebo ovčí nebo kozí, solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené

 

04

0403 10 51

Jogurt, ochucený nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao

 

0403 10 53

0403 10 59

0403 10 91

0403 10 93

0403 10 99

0403 90 71

Podmáslí, kyselé mléko a smetana, kefír a jiné fermentované (kysané) nebo acidofilní mléko a smetana, ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao

 

0403 90 73

0403 90 79

0403 90 91

0403 90 93

0403 90 99

0405 20 10

Mléčné pomazánky, o obsahu tuku 39 % hmotnostních nebo více, avšak nepřesahujícím 75 % hmotnostních

 

0405 20 30

0407 19 90

0407 29 90

0407 90 90

Ptačí vejce, ve skořápce, čerstvá, konzervovaná nebo vařená, jiná než z domácí drůbeže

 

0409 00 00

Přírodní med

 

0410 00 00

Poživatelné produkty živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté

 

05

0511 99 39

Přírodní houby živočišného původu, jiné než surové

 

S-1b

03

Kapitola 3 (1)

Ryby a korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí

 

S-2a

06

Kapitola 6

Živé dřeviny a jiné rostliny; cibule, kořeny a podobné; řezané květiny a okrasná zeleň

 

S-2b

07

0701

Brambory, čerstvé nebo chlazené

 

0703 10

Cibule a šalotka, čerstvá nebo chlazená

 

0703 90 00

Pór a jiná cibulová zelenina, čerstvá nebo chlazená

 

0704

Zelí, květák, kapusta kadeřavá, kedluben a podobné jedlé rostliny rodu Brassica, čerstvé nebo chlazené

 

0705

Hlávkový salát (Lactuca sativa) a čekanka (Cichorium spp.), čerstvé nebo chlazené

 

0706

Mrkev, vodnice, tuřín, salátová řepa, kozí brada, bulvový celer, ředkvička a podobné jedlé kořeny, čerstvé nebo chlazené

 

ex 0707 00 05

Okurky salátové, čerstvé nebo chlazené, od 16. května do 31. října

 

0708

Luštěniny, též vyluštěné, čerstvé nebo chlazené

 

0709 20 00

Chřest, čerstvý nebo chlazený

 

0709 30 00

Lilek, čerstvý nebo chlazený

 

0709 40 00

Celer, jiný než bulvový, čerstvý nebo chlazený

 

0709 51 00

Houby, čerstvé nebo chlazené, kromě produktů podpoložky 0709 59 50

 

ex 0709 59

0709 60 10

Sladká paprika, čerstvá nebo chlazená

 

0709 60 99

Plody rodu Capsicum nebo rodu Pimenta, čerstvé nebo chlazené, jiné než sladká paprika, jiné než pro výrobu kapsicinu nebo barviv z pryskyřic paprik rodu Capsicum a jiné než pro průmyslovou výrobu silic nebo pryskyřic

 

0709 70 00

Špenát, novozélandský špenát a lebeda zahradní, čerstvé nebo chlazené

 

0709 92 10*

Olivy, čerstvé nebo chlazené, k jiným účelům než pro výrobu oleje

 

0709 99 10

Saláty, čerstvé nebo chlazené, jiné než hlávkový salát (Lactuca sativa) a čekanka (Cichorium spp.)

 

0709 99 20

Kardy a kardony (artyčok kardový jedlý a zdužnatělé jedlé řapíky kardy), čerstvé nebo chlazené

 

0709 93 10

Cukety, čerstvé nebo chlazené

 

0709 99 40

Kapary, čerstvé nebo chlazené

 

0709 99 50

Fenykl, čerstvý nebo chlazený

 

ex 0709 91 00

Artyčoky, čerstvé nebo chlazené, od 1. července do 31. října

 

0709 93 90

0709 99 90

Ostatní zelenina, čerstvá nebo chlazená

 

0710

Zelenina (též vařená ve vodě nebo v páře), zmrazená

 

ex 0711

Zelenina prozatímně konzervovaná (například oxidem siřičitým, ve slané vodě, v sířené vodě nebo v jiných konzervačních roztocích), avšak v tomto stavu nezpůsobilá k přímému požívání, kromě produktů podpoložky 0711 20 90

 

ex 0712

Zelenina sušená, vcelku, rozřezaná na kousky nebo plátky, rozdrcená nebo v prášku, avšak jinak neupravovaná, kromě oliv a produktů podpoložky 0712 90 19

 

0713

Luštěniny sušené, vyluštěné, též loupané nebo půlené

 

0714 20 10 *

Batáty (sladké brambory), čerstvé, celé a určené k lidskému požívání

 

0714 20 90

Batáty (sladké brambory), čerstvé, chlazené, zmrazené nebo sušené, též ve formě plátků nebo pelet, jiné než čerstvé a celé a určené k lidskému požívání

 

0714 90 90

Jeruzalémské artyčoky a podobné kořeny a hlízy s vysokým obsahem inulinu, čerstvé, chlazené, zmrazené nebo sušené, též ve formě plátků nebo pelet; dřeň ságovníku

 

08

0802 11 90

Mandle, čerstvé nebo sušené, se skořápkou nebo bez skořápky, jiné než hořké

 

0802 12 90

0802 21 00

Lískové ořechy (Corylus spp.), čerstvé nebo sušené, též bez skořápky

 

0802 22 00

0802 31 00

Vlašské ořechy, čerstvé nebo sušené, též bez skořápky

 

0802 32 00

0802 41 00

0802 42 00

Jedlé kaštany (Castanea spp.), čerstvé nebo sušené, též bez skořápky nebo vyloupané

 

0802 51 00

0802 52 00

Pistácie, čerstvé nebo sušené, též bez skořápky nebo vyloupané

 

0802 61 00

0802 62 00

Makadamia ořechy, čerstvé nebo sušené, též bez skořápky nebo vyloupané

 

0802 90 50

Piniové oříšky, čerstvé nebo sušené, též bez skořápky nebo vyloupané

 

0802 90 85

Ostatní skořápkové ovoce, čerstvé nebo sušené, též bez skořápky nebo vyloupané

 

0803 10 10

Banány plantejny, čerstvé

 

0803 10 90

0803 90 90

Banány, včetně banánů plantejnů, sušené

 

0804 10 00

Datle, čerstvé nebo sušené

 

0804 20 10

Fíky, čerstvé nebo sušené

 

0804 20 90

0804 30 00

Ananas, čerstvý nebo sušený

 

0804 40 00

Avokáda, čerstvá nebo sušená

 

ex 0805 20

Mandarinky (včetně druhů tangerin a satsuma), klementinky, wilkingy a podobné citrusové hybridy, čerstvé nebo sušené, od 1. března do 31. října

 

0805 40 00

Grapefruity, včetně pomel (šedoků), čerstvé nebo sušené

 

0805 50 90

Limety (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), čerstvé nebo sušené

 

0805 90 00

Ostatní citrusové plody, čerstvé nebo sušené

 

ex 0806 10 10

Stolní hrozny, čerstvé, od 1. ledna do 20. července a od 21. listopadu do 31. prosince, kromě hroznů odrůdy Emperor (Vitis vinifera c.v.) od 1. do 31. prosince

 

0806 10 90

Ostatní vinné hrozny, čerstvé

 

ex 0806 20

Sušené vinné hrozny, kromě produktů podpoložky ex 0806 20 30 v bezprostředním balení o čisté hmotnosti vyšší než 2 kg

 

0807 11 00

Melouny (včetně melounů vodních), čerstvé

 

0807 19 00

0808 10 10

Jablka k výrobě moštu, čerstvá, volně ložená, od 16. září do 15. prosince

 

0808 30 10

Hrušky k výrobě moštu, čerstvé, volně ložené, od 1. srpna do 31. prosince

 

ex 0808 30 90

Ostatní hrušky, čerstvé, od 1. května do 30. června

 

0808 40 00

Kdoule, čerstvé

 

ex 0809 10 00

Meruňky, čerstvé, od 1. ledna do 31. května a od 1. srpna do 31. prosince

 

0809 21 00

Višně (Prunus cerasus), čerstvé

 

ex 0809 29

Třešně, čerstvé, od 1. ledna do 20. května a od 11. srpna do 31. prosince, jiné než višně (Prunus cerasus)

 

ex 0809 30

Broskve, včetně nektarinek, čerstvé, od 1. ledna do 10. června a od 1. října do 31. prosince

 

ex 0809 40 05

Švestky, čerstvé, od 1. ledna do 10. června a od 1. října do 31. prosince

 

0809 40 90

Trnky, čerstvé

 

ex 0810 10 00

Jahody, čerstvé, od 1. ledna do 30. dubna a od 1. srpna do 31. prosince

 

0810 20

Maliny, moruše, ostružiny a Loganovy ostružiny, čerstvé

 

0810 30 00

Černý, bílý nebo červený rybíz a angrešt, čerstvý

 

0810 40 30

Borůvky (plody druhu Vaccinium myrtillus), čerstvé

 

0810 40 50

Plody druhů Vaccinium macrocarpon a Vaccinium corymbosum, čerstvé

 

0810 40 90

Ostatní plody druhu Vaccinium, čerstvé

 

0810 50 00

Kiwi, čerstvé

 

0810 60 00

Duriany, čerstvé

 

0810 70 00

Tomely

 

0810 90 75

Ostatní ovoce, čerstvé

0811

Ovoce a ořechy, též vařené ve vodě nebo v páře, zmrazené, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel

 

0812

Ovoce a ořechy, prozatímně konzervované (například oxidem siřičitým, ve slané vodě, v sířené vodě nebo v jiných konzervačních roztocích), avšak v tomto stavu nevhodné k přímému požívání

 

0813 10 00

Meruňky, sušené

 

0813 20 00

Švestky

 

0813 30 00

Jablka, sušená

 

0813 40 10

Broskve, včetně nektarinek, sušené

 

0813 40 30

Hrušky, sušené

 

0813 40 50

Papáje, sušené

 

0813 40 95

Ostatní ovoce, sušené, jiné než čísel 0801 až 0806

 

0813 50 12

Směsi sušeného ovoce (jiné než čísel 0801 až 0806) z papájí, tamarind (indických datlí), jablek kešú, liči (čínských švestek), jackfruit, sapot, mučenek (passiflora), karambol a pitahají, avšak bez švestek

 

0813 50 15

Ostatní směsi sušeného ovoce (jiné než čísel 0801 až 0806), bez švestek

 

0813 50 19

Směsi sušeného ovoce (jiné než čísel 0801 až 0806), se švestkami

 

0813 50 31

Směsi výhradně z tropických ořechů čísel 0801 a 0802

 

0813 50 39

Směsi výhradně z ořechů čísel 0801 a 0802, jiné než z tropických ořechů

 

0813 50 91

Ostatní směsi sušeného a nebo ořechů kapitoly 8, bez švestek nebo fíků

 

0813 50 99

Ostatní směsi sušeného ovoce a ořechů kapitoly 8

 

0814 00 00

Kůra citrusových plodů nebo melounů (včetně melounů vodních), čerstvá, zmrazená, sušená nebo prozatímně konzervovaná ve slané vodě, sířené vodě nebo jiných konzervačních roztocích

 

S-2c

09

Kapitola 9

Káva, čaj, maté a koření

 

S-2d

10

1008 50 00

Chinoa (Chenopodium quinoa)

 

11

1104 29 17

Loupaná zrna obilovin kromě ječmene, ovsa, kukuřice, rýže a pšenice.

 

1105

Mouka, krupice, prášek, vločky, granule a pelety z brambor

 

1106 10 00

Mouka, krupice a prášek ze sušených luštěnin čísla 0713

 

1106 30

Mouka, krupice a prášek z produktů kapitoly 8

 

1108 20 00

Inulin

 

12

ex Kapitola 12

Olejnatá semena a olejnaté plody; různá zrna, semena a plody; průmyslové nebo léčivé rostliny, kromě produktů položky 1210 a podpoložek 1212 91 a 1212 93 00

 

13

Kapitola 13

Šelak; gumy, pryskyřice a jiné rostlinné šťávy a výtažky

 

S-3

15

1501 90 00

Drůbeží tuk, jiný než čísla 0209 nebo 1503

 

1502 10 90

1502 90 90

Lůj hovězí, ovčí nebo kozí, jiný než čísla 1503 a jiný než pro průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu

 

1503 00 19

Stearin z vepřového sádla a oleostearin jiný než pro průmyslové účely

 

1503 00 90

Olein z vepřového sádla, oleomargarín a olein z loje, neemulgované, nesmíchané ani jinak neupravené, jiný než olein z loje pro průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu

 

1504

Tuky a oleje z ryb nebo mořských savců a jejich frakce, též rafinované, avšak chemicky neupravené

 

1505 00 10

Tuk z ovčí vlny, surový

 

1507

Sójový olej a jeho frakce, též rafinovaný, ale chemicky neupravený

 

1508

Podzemnicový olej a jeho frakce, též rafinovaný, avšak chemicky neupravený

 

1511 10 90

Surový palmový olej, jiný než pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin pro lidskou výživu

 

1511 90

Palmový olej a jeho frakce, též rafinovaný, ale chemicky neupravený, jiný než surový olej

 

1512

Slunečnicový olej, světnicový olej nebo bavlníkový olej a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené

 

1513

Kokosový olej, olej z palmových jader, babassuový olej a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené

 

1514

Řepkový, řepicový nebo hořčičný olej a jejich frakce, též rafinované, avšak chemicky neupravené

 

1515

Ostatní stálé rostlinné tuky a oleje (včetně jojobového oleje) a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené

 

1516

Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, částečně nebo zcela hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované nebo elaidinizované, též rafinované, ale jinak neupravené

 

1517

Margarín; jedlé směsi nebo přípravky ze živočišných nebo rostlinných tuků nebo z olejů nebo frakcí různých tuků nebo olejů kapitoly 15, jiné než jedlé tuky nebo oleje nebo jejich frakce čísla 1516

 

1518 00

Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, vařené, oxidované, dehydratované, sířené, foukané, polymerované za tepla ve vakuu nebo v inertním plynu nebo jinak chemicky upravené, jiné než uvedené v čísle 1516; směsi nebo přípravky z nepoživatelných živočišných nebo rostlinných tuků nebo olejů nebo z frakcí různých tuků nebo olejů kapitoly 15, jinde neuvedené ani nezahrnuté

 

1521 90 99

Včelí vosk a jiné hmyzí vosky, též rafinované nebo barvené, jiné než surové

 

1522 00 10

Degras

 

1522 00 91

Destilační zbytky a usazeniny olejů; mýdlové kaly jiné než obsahující olej s vlastnostmi olivového oleje

 

S-4a

16

1601 00 10

Uzenky, salámy a podobné výrobky z jater a potravinové přípravky na bázi jater

 

1602 20 10

Husí nebo kachní játra, upravená nebo v konzervách

 

1602 41 90

Kýty a kusy z nich, upravené nebo v konzervách, z vepřů jiných než domácích

 

1602 42 90

Plece a kusy z nich, upravené nebo v konzervách, z vepřů jiných než domácích

 

1602 49 90

Ostatní přípravky a konzervy z masa nebo drobů, včetně směsí, z vepřů jiných než domácích

 

1602 50 31,

1602 50 95

Ostatní přípravky a konzervy z masa nebo drobů, tepelně upravených, z hovězího dobytka, též v hermeticky uzavřených obalech

 

1602 90 31

Ostatní přípravky a konzervy z masa nebo drobů, ze zvěřiny nebo králíků

 

1602 90 69

Ostatní přípravky a konzervy z masa nebo drobů, z ovcí nebo koz nebo jiných zvířat, neobsahující tepelně neupravené hovězí maso nebo droby a neobsahující maso nebo droby z domácích vepřů

 

1602 90 91

1602 90 95

1602 90 99

1602 90 78

1603 00 10

Výtažky a šťávy z masa, ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejvýše 1 kg

 

1604

Přípravky nebo konzervy z ryb; kaviár a kaviárové náhražky připravené z rybích jiker

 

1605

Korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí, upravení nebo v konzervách

 

S-4b

17

1702 50 00

Chemicky čistá fruktóza

 

1702 90 10

Chemicky čistá maltóza

 

1704 (2)

Cukrovinky (včetně bílé čokolády), neobsahující kakao

 

18

Kapitola 18

Kakao a kakaové přípravky

 

19

Kapitola 19

Přípravky z obilovin, mouky, škrobu nebo mléka; jemné pečivo

 

20

Kapitola 20

Přípravky ze zeleniny, ovoce, ořechů nebo jiných částí rostlin

 

21

ex Kapitola 21

Různé jedlé přípravky, kromě produktů položky 2106 10 a podpoložek 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55 a 2106 90 59

 

22

ex Kapitola 22

Nápoje, lihoviny a ocet, kromě produktů podpoložek 2204 10 11 až 2204 30 10 a položky 2208 40

 

23

2302 50 00

Zbytky a podobné odpady, též ve tvaru pelet, po mletí nebo jiném zpracování luštěnin Ostatní vinný kal

 

2307 00 19

Ostatní vinný kal

 

2308 00 19

Ostatní výlisky z hroznů (matoliny)

 

2308 00 90

Ostatní rostlinné látky a rostlinné odpady, rostlinné zbytky a vedlejší produkty, též ve tvaru pelet, používané pro výživu zvířat, jinde neuvedené ani nezahrnuté

 

2309 10 90

Ostatní výživa pro psy a kočky, v balení pro drobný prodej, jiná než obsahující škrob nebo glukózu, glukózový sirup, maltodextrin nebo maltodextrinový sirup podpoložek 1702 30 50 až 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 a 2106 90 55 nebo mléčné výrobky

 

2309 90 10

Rozpustné výrobky z ryb nebo z mořských savců, používané k výživě zvířat

 

2309 90 91

Řepné řízky s přídavkem melasy, používané k výživě zvířat

 

2309 90 96

Ostatní přípravky používané k výživě zvířat, též obsahující 49 % hmotnostních nebo více cholinchloridu v organickém nebo anorganickém základu

 

S-4c

24

Kapitola 24

Tabák a vyrobené tabákové náhražky

 

S-5

25

2519 90 10

Oxid hořečnatý, jiný než kalcinovaný přírodní uhličitan hořečnatý

 

2522

Nehašené (pálené) vápno, hašené vápno a hydraulické vápno, kromě oxidu a hydroxidu vápenatého čísla 2825

 

2523

Portlandský cement, hlinitanový cement, struskový cement, supersulfátový cement a podobné hydraulické cementy, též barvené nebo ve formě slínků

 

27

Kapitola 27

Nerostná paliva, minerální oleje a produkty jejich destilace; živičné látky; minerální vosky

 

S-6a

28

2801

Fluor, chlor, brom a jod

 

2802 00 00

Síra, sublimovaná nebo srážená; koloidní síra

 

ex 2804

Vodík, vzácné plyny a ostatní nekovy, s výjimkou produktů podpoložky 2804 69 00

 

2805 19

Alkalické kovy nebo kovy alkalických zemin jiné než sodík a vápník

 

2805 30

Kovy vzácných zemin, skandium a yttrium, též vzájemně smíšené nebo vzájemně legované

 

2806

Chlorovodík (kyselina chlorovodíková); kyselina chlorosírová

 

2807 00

Kyselina sírová; oleum

 

2808 00 00

Kyselina dusičná; směs kyseliny sírové a dusičné (nitrační směs)

 

2809

Oxid fosforečný; kyselina fosforečná; kyseliny polyfosforečné, chemicky definované i nedefinované

 

2810 00 90

Oxidy boru, jiné než oxid boritý; kyseliny borité

 

2811

Ostatní anorganické kyseliny a ostatní anorganické kyslíkaté sloučeniny nekovů

 

2812

Halogenidy a halogenid-oxidy nekovů

 

2813

Sulfidy (sirníky) nekovů; komerční sulfid fosforitý

 

2814

Amoniak (čpavek) bezvodý nebo ve vodném roztoku

 

2815

Hydroxid sodný (louh sodný); hydroxid draselný (louh draselný); peroxidy sodíku nebo draslíku

 

2816

Hydroxid a peroxid hořčíku; oxidy, hydroxidy a peroxidy stroncia nebo barya

 

2817 00 00

Oxid zinečnatý; peroxid zinku

 

2818 10

Umělý korund, chemicky definovaný i nedefinovaný

 

2818 20

Oxid hlinitý, jiný než umělý korund

 

2819

Oxidy a hydroxidy chromu

 

2820

Oxidy manganu

 

2821

Oxidy a hydroxidy železa; barevné hlinky obsahující 70 % hmotnostních nebo více vázaného železa vyhodnoceného jako Fe2O3

 

2822 00 00

Oxidy a hydroxidy kobaltu; komerční oxidy kobaltu

 

2823 00 00

Oxidy titanu

 

2824

Oxidy olova; suřík a oranžový suřík

 

2825

Hydrazin a hydroxylamin a jejich anorganické soli; jiné anorganické zásady; ostatní oxidy, hydroxidy a peroxidy kovů

 

2826

Fluoridy; fluorokřemičitany, fluorohlinitany a ostatní komplexní soli fluoru

 

2827

Chloridy, chlorid-oxidy a chlorid-hydroxidy; bromidy a bromid-oxidy; jodidy a jodid-oxidy

 

2828

Chlornany; komerční chlornan vápenatý; chloritany; bromnany

 

2829

Chlorečnany a chloristany; bromičnany a bromistany; jodičnany a jodistany

 

2830

Sulfidy (sirníky); polysulfidy, chemicky definované i nedefinované

 

2831

Dithioničitany a sulfoxyláty

 

2832

Siřičitany; thiosírany

 

2833

Sírany; kamence; peroxosírany (persírany)

 

2834 10 00

Dusitany

 

2834 21 00

Dusičnany

 

2834 29

2835

Fosfornany (hypofosfity), fosforitany (fosfity) a fosforečnany (fosfáty); polyfosforečnany (polyfosfáty), chemicky definované i nedefinované

 

2836

Uhličitany; peroxouhličitany (peruhličitany); komerční uhličitan amonný obsahující karbamát amonný

 

2837

Kyanidy, kyanid-oxidy a komplexní kyanidy

 

2839

Křemičitany; komerční křemičitany alkalických kovů

 

2840

Boritany; peroxoboritany (perboritany)

 

2841

Soli oxokovových nebo peroxokovových kyselin

 

2842

Ostatní soli anorganických kyselin nebo peroxokyselin (včetně hlinitokřemičitanů, chemicky definovaných i nedefinovaných), kromě azidů

 

2843

Drahé kovy v koloidním stavu; anorganické nebo organické sloučeniny drahých kovů, chemicky definované i nedefinované; amalgamy drahých kovů

 

ex 2844 30 11

Cermety obsahující uran ochuzený o U 235 nebo sloučeniny tohoto produktu, jiné než surové cermety

 

ex 2844 30 51

Cermety obsahující thorium nebo sloučeniny tohoto produktu, jiné než surové cermety

 

2845 90 90

Izotopy, jiné než čísla 2844, a jejich anorganické nebo organické sloučeniny, chemicky definované i nedefinované, jiné než deuterium a jeho sloučeniny, vodík a jeho sloučeniny obohacené deuteriem nebo směsi a roztoky obsahující tyto produkty

 

2846

Anorganické nebo organické sloučeniny kovů vzácných zemin, yttria nebo skandia nebo směsí těchto kovů

 

2847 00 00

Peroxid vodíku, též ztužený močovinou

 

2848 00 00

Fosfidy, chemicky definované i nedefinované, kromě ferofosforu

 

2849

Karbidy, chemicky definované i nedefinované

 

2850 00

Hydridy, nitridy, azidy, silicidy a boridy, chemicky definované i nedefinované, jiné než sloučeniny, které jsou též karbidy čísla 2849

 

2852 00 00

Sloučeniny rtuti, anorganické i organické, kromě amalgamů

 

2853 00

Ostatní anorganické sloučeniny (včetně destilované nebo vodivostní vody a vody podobné čistoty); kapalný vzduch (též po odstranění vzácných plynů); stlačený vzduch; amalgamy, jiné než amalgamy drahých kovů

 

29

2903

Halogenderiváty uhlovodíků

 

2904

Sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty uhlovodíků, též halogenované

 

ex 2905

Acyklické alkoholy a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty, kromě produktů podpoložky 2905 43 00 a položky 2905 44

 

2906

Cyklické alkoholy a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty

 

2907

Fenoly; fenolalkoholy

 

2908

Halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty fenolů nebo fenolalkoholů

 

2909

Ethery, etheralkoholy, etherfenoly, etheralkoholfenoly, alkoholperoxidy, etherperoxidy, ketoperoxidy (chemicky definované i nedefinované) a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty

 

2910

Epoxidy, epoxyalkoholy, epoxyfenoly a epoxyethery s tříčlenným kruhem a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty

 

2911 00 00

Acetaly a poloacetaly (hemiacetaly), též s jinou kyslíkatou funkcí, a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty

 

2912

Aldehydy, též s jinou kyslíkatou funkcí; cyklické polymery aldehydů; paraformaldehyd

 

2913 00 00

Halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty produktů čísla 2912

 

2914

Ketony a chinony, též s jinou kyslíkatou funkcí, a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty

 

2915

Nasycené acyklické monokarboxylové kyseliny a jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny; jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty

 

2916

Nenasycené acyklické monokarboxylové kyseliny, cyklické monokarboxylové kyseliny, jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny; jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty

 

2917

Nasycené acyklické monokarboxylové kyseliny a jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny; jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty

 

2918

Karboxylové kyseliny s další kyslíkatou funkcí a jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny; jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty

 

2919

Estery kyseliny fosforečné a jejich soli, včetně laktofosfátů; jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty

 

2920

Estery ostatních anorganických kyselin nekovů (kromě esterů halogenovodíků) a jejich soli; jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty

 

2921

Sloučeniny s aminovou funkcí

 

2922

Aminosloučeniny s kyslíkatou funkcí

 

2923

Kvarterní amonné soli a hydroxidy; lecithiny a ostatní fosfoaminolipidy, chemicky definované i nedefinované

 

2924

Sloučeniny s karboxyamidovou funkcí a sloučeniny kyseliny uhličité s amidovou funkcí

 

2925

Sloučeniny s karboxyimidovou funkcí (včetně sacharinu a jeho solí) a sloučeniny s iminovou funkcí

 

2926

Sloučeniny s nitrilovou funkcí

 

2927 00 00

Diazo-, azo- nebo azoxysloučeniny

 

2928 00 90

Ostatní organické deriváty hydrazinu nebo hydroxylaminu

 

2929 10

Isokyanáty

 

2929 90 00

Ostatní sloučeniny s jinou dusíkatou funkcí

 

2930 20 00

Thiokarbamáty a dithiokarbamáty a thiurammonosulfidy, thiuramdisulfidy nebo thiuramtetrasulfidy; dithiouhličitany (xanthogenáty)

 

2930 30 00

ex 2930 90 99

2930 40 90

Methionin, kaptafol (ISO), methamidofos (ISO) a ostatní organické sloučeniny síry jiné než dithiouhličitany (xanthogenáty)

 

2930 50 00

2930 90 13

2930 90 16

2930 90 20

2930 90 60

Ex29309099

2931 00

Ostatní organicko-anorganické sloučeniny

 

2932

Heterocyklické sloučeniny pouze s kyslíkatým(i) heteroatomem (heteroatomy)

 

2933

Heterocyklické sloučeniny pouze s dusíkatým(i) heteroatomem (heteroatomy)

 

2934

Nukleové kyseliny a jejich soli, chemicky definované i nedefinované; ostatní heterocyklické sloučeniny

 

2935 00 90

Ostatní sulfonamidy

 

2938

Glykosidy, přírodní nebo reprodukované syntézou, a jejich soli, ethery, estery a ostatní deriváty

 

2940 00 00

Cukry, chemicky čisté, jiné než sacharóza, laktóza, maltóza, glukóza a fruktóza; ethery, acetaly a estery cukrů a jejich soli, jiné než výrobky čísel 2937, 2938 nebo 2939

Opraveno podle popisu v KN

2941 20 30

Dihydrostreptomycin, jeho soli, estery a hydráty

 

2942 00 00

Ostatní organické sloučeniny

 

S-6b

31

3102

Minerální nebo chemická hnojiva dusíkatá

 

3103 10

Superfosfáty

 

3105

Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík; ostatní hnojiva; produkty kapitoly 31 ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg

 

32

ex Kapitola 32

Tříselné nebo barvířské výtažky; taniny a jejich deriváty; barviva, pigmenty a jiné barvicí látky; nátěrové barvy a laky; tmely a jiné nátěrové hmoty; inkousty, kromě produktů podpoložek 3201 20 00, 3201 90 20, ex 3201 90 90 (tříselné výtažky z eukalyptu), ex 3201 90 90 (tříselné výtažky získané z plodů gambier a myrobalan) a ex 3201 90 90 (další tříselné výtažky rostlinného původu)

 

33

Kapitola 33

Vonné silice a pryskyřice; voňavkářské, kosmetické nebo toaletní přípravky

 

34

Kapitola 34

Mýdlo, organické povrchově aktivní prostředky, prací prostředky, mazací prostředky, umělé vosky, připravené vosky, lešticí a cídicí přípravky, svíčky a podobné výrobky, modelovací pasty, „dentální vosky“ a dentální přípravky na bázi sádry

 

35

3501

Kasein, kaseináty a jiné deriváty kaseinu; kaseinové klihy

 

3502 90 90

Albumináty a ostatní deriváty albuminu

 

3503 00

Želatina (včetně želatiny v pravoúhlých (včetně čtvercových) fóliích, též povrchově upravená nebo barvená) a deriváty želatiny; vyzina; jiné klihy živočišného původu, kromě kaseinových klihů čísla 3501

 

3504 00 00

Peptony a jejich deriváty; jiné proteinové látky a jejich deriváty, jinde neuvedené ani nezahrnuté; kožový prášek, též chromovaný

 

3505 10 50

Esterifikované a etherifikované škroby

 

3506

Připravené klihy a jiná připravená lepidla, jinde neuvedené ani nezahrnuté; výrobky vhodné k použití jako klihy nebo lepidla, upravené pro drobný prodej jako klihy nebo lepidla, o čisté hmotnosti nepřesahující 1 kg

 

3507

Enzymy; připravené enzymy, jinde neuvedené ani nezahrnuté

 

36

Kapitola 36

Výbušniny; pyrotechnické výrobky; zápalky; pyroforické slitiny; některé hořlavé přípravky

 

37

Kapitola 37

Fotografické nebo kinematografické zboží

 

38

ex Kapitola 38

Různé chemické výrobky, kromě produktů položek 3809 10 a 3824 60

 

S-7a

39

Kapitola 39

Plasty a výrobky z nich

 

S-7b

40

Kapitola 40

Kaučuk a výrobky z něj

 

S-8a

41

ex 4104

Vyčiněné nebo poločiněné (crust) kůže a kožky z hovězího dobytka (včetně buvolů) nebo koní, odchlupené, též štípané, avšak dále neupravené, kromě produktů podpoložek 4104 41 19 a 4104 49 19

 

ex 4106 31 00

Vyčiněné nebo poločiněné (crust) kůže a kožky z vepřů, odchlupené, v mokrém stavu (včetně wet-blue), štípané, avšak dále neupravené, nebo v suchém stavu (poločiněné (crust)), též štípané, avšak dále neupravené

 

4106 32 00

4107

Usně z hovězího dobytka (včetně buvolů) nebo koní, po vyčinění nebo poločinění (crust) dále upravené, včetně kůží zpracovaných na pergamen, odchlupené, též štípané, jiné než usně čísla 4114

 

4112 00 00

Usně ovčí nebo jehněčí, po vyčinění nebo poločinění (crust) dále upravené, včetně kůží zpracovaných na pergamen, odchlupené, též štípané, jiné než usně čísla 4114

 

4113

Usně ostatních zvířat, po vyčinění nebo po zpracování na crust dále upravené, včetně kůží zpracovaných na pergamen, odchlupené, též štípané, jiné než usně čísla 4114

 

4114

Zámiš (včetně kombinovaného zámiše); lakové usně a lakové-laminované usně; metalizované usně

 

4115 10 00

Kompozitní usně na základě nerozvlákněné usně nebo kožených vláken, ve tvaru desek, listů nebo pruhů, též ve svitcích

 

S-8b

42

Kapitola 42

Kožené zboží; sedlářské a řemenářské výrobky; cestovní potřeby, kabelky a podobné schránky; výrobky ze střev (jiných než z housenek bource morušového)

 

43

Kapitola 43

Kožešiny a umělé kožešiny; výrobky z nich

 

S-9a

44

Kapitola 44

Dřevo a dřevěné výrobky; dřevěné uhlí

 

S-9b

45

Kapitola 45

Korek a korkové výrobky

 

46

Kapitola 46

Výrobky ze slámy, esparta nebo jiných pletacích materiálů; košíkářské a proutěné výrobky

 

S-11a

50

Kapitola 50

Hedvábí

 

51

ex Kapitola 51

Vlna, jemné nebo hrubé zvířecí chlupy, kromě produktů čísla 5105; žíněné nitě a tkaniny

 

52

Kapitola 52

Bavlna

 

53

Kapitola 53

Jiná rostlinná textilní vlákna; papírové nitě a tkaniny z papírových nití

 

54

Kapitola 54

Chemická nekonečná vlákna; pásky a podobné tvary z chemických textilních materiálů

 

55

Kapitola 55

Syntetická střižová vlákna

 

56

Kapitola 56

Vata, plsť a netkané textilie; speciální nitě; motouzy, šňůry, provazy a lana a výrobky z nich

 

57

Kapitola 57

Koberce a jiné textilní podlahové krytiny

 

58

Kapitola 58

Speciální tkaniny; všívané textilie; krajky; tapiserie; prýmkařské výrobky; výšivky

 

59

Kapitola 59

Textilie impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované; textilní výrobky vhodné pro průmyslové použití

 

60

Kapitola 60

Pletené nebo háčkované textilie

 

S-11b

61

Kapitola 61

Oděvy a oděvní doplňky, pletené nebo háčkované

 

62

Kapitola 62

Oděvy a oděvní doplňky, jiné než pletené nebo háčkované

 

63

Kapitola 63

Jiné zcela zhotovené textilní výrobky; soupravy; obnošené oděvy a použité textilní výrobky; hadry

 

S-12a

64

Kapitola 64

Obuv, kamaše a podobné výrobky; části a součásti těchto výrobků

 

S-12b

65

Kapitola 65

Pokrývky hlavy a jejich části a součásti

 

66

Kapitola 66

Deštníky, slunečníky, vycházkové hole, sedací hole, biče, jezdecké bičíky a jejich části a součásti

 

67

Kapitola 67

Upravená péra a prachové peří a výrobky z nich; umělé květiny; výrobky z vlasů

 

S-13

68

Kapitola 68

Výrobky z kamene, sádry, cementu, osinku (azbestu), slídy nebo podobných materiálů

 

69

Kapitola 69

Keramické výrobky

 

70

Kapitola 70

Sklo a skleněné výrobky

 

S-14

71

Kapitola 71

Přírodní nebo uměle pěstované perly, drahokamy nebo polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými kovy a výrobky z nich; bižuterie; mince

 

S-15a

72

7202

Feroslitiny

 

73

Kapitola 73

Výrobky ze železa nebo oceli

 

S-15b

74

Kapitola 74

Měď a výrobky z ní

 

75

7505 12 00

Tyče, pruty a profily, ze slitin niklu

 

7505 22 00

Dráty, ze slitin niklu

 

7506 20 00

Desky, plechy, pásy a fólie, ze slitin niklu

 

7507 20 00

Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky, z niklu

 

76

ex Kapitola 76

Hliník a výrobky z něho, kromě výrobků čísla 7601

 

78

ex Kapitola 78

Olovo a výrobky z něho, kromě výrobků podpoložky 7801 99

 

7801 99

Netvářené (surové) olovo jiné než rafinované a jiné než s obsahem antimonu o hmotnosti převažující nad hmotností každého z dalších prvků

 

79

ex Kapitola 79

Zinek a výrobky z něho, kromě výrobků čísel 7901 a 7903

 

81

ex Kapitola 81

Ostatní obecné kovy; cermety; výrobky z nich, kromě produktů podpoložek 8101 10 00, 8101 94 00, 8102 10 00, 8102 94 00, 8104 11 00, 8104 19 00, 8107 20 00, 8108 20 00, 8108 30 00, 8109 20 00, 8110 10 00, 8112 21 90, 8112 51 00, 8112 59 00, 8112 92 a 8113 00 20

 

82

Kapitola 82

Nástroje, nářadí, náčiní, nožířské výrobky a příbory, z obecných kovů; jejich části a součásti z obecných kovů

 

83

Kapitola 83

Různé výrobky z obecných kovů

 

S-16

84

Kapitola 84

Jaderné reaktory, kotle, stroje a mechanická zařízení; jejich části a součásti

 

85

Kapitola 85

Elektrické stroje, přístroje a zařízení a jejich části a součásti; přístroje pro záznam a reprodukci zvuku, přístroje pro záznam a reprodukci televizního obrazu a zvuku a části, součásti a příslušenství těchto přístrojů

 

S-17a

86

Kapitola 86

Železniční nebo tramvajové lokomotivy, kolejová vozidla a jejich části a součásti; kolejový svrškový upevňovací materiál a upevňovací zařízení a jejich části a součásti; mechanická (včetně elektromechanických) dopravní signalizační zařízení všeho druhu

 

S-17b

87

Kapitola 87

Vozidla, jiná něž kolejová, jejich části, součásti a příslušenství

 

88

Kapitola 88

Letadla, kosmické lodě a jejich části a součásti

 

89

Kapitola 89

Lodě, čluny a plovoucí konstrukce

 

S-18

90

Kapitola 90

Optické, fotografické, kinematografické, měřicí, kontrolní, přesné, lékařské nebo chirurgické nástroje a přístroje; jejich části, součásti a příslušenství

 

91

Kapitola 91

Hodiny a hodinky a jejich části a součásti

 

92

Kapitola 92

Hudební nástroje; části, součásti a příslušenství těchto nástrojů

 

S-20

94

Kapitola 94

Nábytek; lůžkoviny, matrace, vložky do postelí, polštáře a podobné vycpávané výrobky; svítidla a osvětlovací zařízení, jinde neuvedená ani nezahrnutá; světelné znaky, světelné ukazatele a podobné výrobky; montované stavby

 

95

Kapitola 95

Hračky, hry a sportovní potřeby; jejich části, součásti a příslušenství

 

96

Kapitola 96

Různé výrobky

 


(1)  Pro produkty podpoložky 0306 13 je celní sazba 3,6 %.

(2)  U produktů podpoložky 1704 10 90 se výše specifického cla omezuje na 16 % celní hodnoty.

PŘÍLOHA X

SROVNÁVACÍ TABULKA

Nařízení (ES) č. 732/2008

Toto nařízení

Článek 1

Článek 1

Čl. 2 bod a)

Čl. 2 bod a)

Čl. 2 bod g)

Čl. 2 bod b)

Čl. 2 bod h)

Čl. 2 bod c)

Čl. 2 bod b) až f)

Čl. 2 bod i)

Čl. 2 bod j)

Čl. 2 bod k)

Čl. 2 bod l)

Čl. 3 odst. 1 a čl. 3 odst. 2 první pododstavec

Čl. 4 odst. 1

Čl. 3 odst. 2 druhý pododstavec

Čl. 3 odst. 3

Čl. 5 odst. 4

Čl. 4 odst. 2 a 3

Článek 4

Čl. 6 odst. 1 a čl. 11 odst. 1

Čl. 5 odst. 1 a 2

Čl. 33 odst. 1 a 2

Čl. 5 odst. 3

Čl. 6 odst. 1 až 6

Čl. 7 odst. 1 až 6

Čl. 6 odst. 7

Čl. 7 odst. 1 a 2

Čl. 12 odst. 1 a 2

Čl. 7 odst. 3

Čl. 8 odst. 1

Čl. 9 odst. 1

Čl. 9 odst. 2

Čl. 8 odst. 2

Příloha VII

Čl. 8 odst. 3 první pododstavec

Čl. 13 odst. 1

Čl. 13 odst. 2

Čl. 8 odst. 3 druhý pododstavec

Čl. 14 odst. 1

Čl. 14 odst. 2 a 3

Čl. 9 odst. 1 a 2

Čl. 10 odst. 1 a 2

Čl. 9 odst. 3

Čl. 10 odst. 3

Čl. 10 odst. 1

Čl. 10 odst. 2

Čl. 10 odst. 4

Čl. 10 odst. 5

Čl. 10 odst. 3

Čl. 10 odst. 6

Čl. 10 odst. 4

Čl. 10 odst. 5

Čl. 10 odst. 6

Čl. 10 odst. 7

Článek 16

Čl. 11 odst. 1 až 7

Článek 18

Čl. 11 odst. 8

Článek 17

Článek 12

Článek 13

Článek 8 a příloha VI

Článek 14

Článek 34

Čl. 15 odst. 1

Čl. 19 odst. 1

Čl. 15 odst. 2

Čl. 15 odst. 1

Čl. 15 odst. 2

Čl. 15 odst. 3

Čl. 19 odst. 2

Článek 20

Článek 16

Článek 21

Článek 17

Čl. 15 odst. 3 a čl. 19 odst. 3

Článek 18

Čl. 15 odst. 4 až 7 a čl. 19 odst. 4 až 7

Článek 19

Čl. 15 odst. 8 až 12 a čl. 19 odst. 8 až 14

Čl. 20 odst. 1

Článek 22

Čl. 20 odst. 2 a 3

Čl. 24 odst. 1 až 3

Čl. 20 odst. 4

Článek 23

Čl. 20 odst. 5

Čl. 10 odst. 4

Čl. 20 odst. 6

Článek 26

Čl. 20 odst. 7

Článek 25

Článek 27

Článek 28

Čl. 20 odst. 8

Článek 29

Článek 21

Článek 30

Čl. 22 odst. 1

Článek 31

Čl. 22 odst. 2

Článek 23

Článek 32

Článek 24

Čl. 25 bod a)

Čl. 6 odst. 2 a čl. 11 odst. 2

Čl. 25 bod b)

Čl. 3 odst. 3 a čl. 17 odst. 2 a 3

Čl. 25 bod c)

Čl. 5 odst. 2

Čl. 25 bod d)

Čl. 8 odst. 3

Čl. 25 bod e)

Čl. 10 odst. 4

Článek 26

Článek 35

Článek 36

Článek 37

Článek 38

Čl. 27 odst. 1 a 2

Čl. 39 odst. 1

Čl. 27 odst. 3

Čl. 27 odst. 4 a 5

Čl. 39 odst. 2 až 4

Článek 28

Článek 29

Článek 30

Článek 31

Článek 40

Článek 41

Článek 42

Čl. 32 odst. 1

Čl. 43 odst. 1

Čl. 32 odst. 2

Čl. 43 odst. 2 a 3

Příloha I

Příloha I

Příloha II, III a IV

Příloha II

Přílohy V a IX

Příloha III část A

Příloha VIII část A

Příloha III část B

Příloha VIII část B

Příloha X


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU