(EU) č. 874/2012Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 874/2012 ze dne 12. července 2012 , kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích elektrických světelných zdrojů a svítidel Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 258, 26.9.2012, s. 1-20 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 12. července 2012 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 16. října 2012 Nabývá účinnosti: 16. října 2012
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2019/2015 Pozbývá platnosti: 25. prosince 2019
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 874/2012

ze dne 12. července 2012,

kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích elektrických světelných zdrojů a svítidel

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU ze dne 19. května 2010 o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku (1), a zejména na článek 10 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle směrnice 2010/30/EU je Komise povinna přijmout akty v přenesené pravomoci týkající se uvádění spotřeby energie na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie, které disponují významným potenciálem, co se úspor energie týče, a u nichž se při srovnatelné funkčnosti vyskytují velké rozdíly v úrovni výkonu.

(2)

Opatření pro uvádění spotřeby energie na energetických štítcích světelných zdrojů pro domácnost byla zavedena směrnicí Komise 98/11/ES (2).

(3)

Na elektřinu spotřebovanou elektrickými světelnými zdroji připadá významný podíl celkové poptávky po elektřině v Unii. Existuje značný prostor pro další snižování spotřeby energie u elektrických světelných zdrojů nad rámec zvýšení energetické účinnosti, kterého již bylo dosaženo.

(4)

Směrnice 98/11/ES by měla být zrušena a tímto nařízením by měla být přijata nová ustanovení, aby bylo zajištěno, že energetický štítek bude pro dodavatele vytvářet dynamické pobídky, aby dále zvyšovali energetickou účinnost elektrických světelných zdrojů a urychlili posun trhu směrem k energeticky účinným technologiím. Oblast působnosti směrnice 98/11/ES je omezena na některé technologie v kategorii světelných zdrojů pro domácnost. Aby bylo možné používat štítek ke zlepšení energetické účinnosti jiných světelných technologií včetně profesionálního osvětlení, mělo by toto nařízení zahrnovat rovněž směrové světelné zdroje, světelné zdroje s velmi nízkým napětím, elektroluminiscenční diody a světelné zdroje užívané převážně jako profesionální osvětlení, jako jsou například vysoce intenzivní výbojky.

(5)

Svítidla se často prodávají se zabudovanými nebo přiloženými světelnými zdroji. Toto nařízení by mělo zajistit informovanost spotřebitelů o slučitelnosti svítidla s energeticky úspornými světelnými zdroji a o energetické účinnosti světelných zdrojů, které jsou součástí svítidla. Toto nařízení by současně nemělo představovat neúměrnou administrativní zátěž výrobců a prodejců svítidel, ani činit rozdíly mezi svítidly z hlediska povinnosti poskytovat spotřebitelům informace o energetické účinnosti.

(6)

Informace uvedené na energetickém štítku by měly být získány pomocí spolehlivých, přesných a opakovatelných postupů měření, které zohledňují uznávané nejmodernější metody měření včetně harmonizovaných norem přijatých evropskými normalizačními orgány vyjmenovanými v příloze I směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES (3), jsou-li k dispozici.

(7)

Toto nařízení by mělo stanovit jednotné provedení a obsah energetických štítků elektrických světelných zdrojů a svítidel.

(8)

Kromě toho by toto nařízení mělo stanovit požadavky na technickou dokumentaci elektrických světelných zdrojů a svítidel a na informační list elektrických světelných zdrojů.

(9)

Dále by toto nařízení mělo stanovit požadavky na informace, které mají být poskytovány při jakékoli formě prodeje elektrických světelných zdrojů a svítidel na dálku, v reklamách a propagačních materiálech technického charakteru.

(10)

Je vhodné stanovit přezkum ustanovení tohoto nařízení s ohledem na technický pokrok.

(11)

V zájmu usnadnění přechodu od směrnice 98/11/ES k tomuto nařízení by se u světelných zdrojů pro domácnost označených energetickými štítky v souladu s tímto nařízením mělo mít za to, že jsou v souladu se směrnicí 98/11/ES.

(12)

Směrnice 98/11/ES by proto měla být zrušena,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.   Toto nařízení stanoví požadavky na označování a poskytování doplňujících informací o elektrických světelných zdrojích, jako jsou například

a)

světelné zdroje se žhavicím vláknem;

b)

zářivky;

c)

vysoce intenzivní výbojky;

d)

světelné zdroje LED a moduly LED.

Toto nařízení také stanoví požadavky na označování svítidel určených k provozu těchto světelných zdrojů a prodávaných koncovým spotřebitelům, i v případě, že jsou zabudována do jiných výrobků, které nejsou pro plnění svého primárního účelu při používání závislé na přívodu energie (například nábytek).

2.   Z působnosti tohoto nařízení jsou vyňaty tyto výrobky:

a)

světelné zdroje a moduly LED se světelným tokem nižším než 30 lumenů;

b)

světelné zdroje a moduly LED uváděné na trh pro provoz s napájením z baterií;

c)

světelné zdroje a moduly LED uváděné na trh pro použití, kde jejich prvotním účelem není osvětlení, například:

i)

vydávání světla jako činitel v chemických nebo biologických procesech (jako je polymerace, fotodynamická terapie, zahradnictví, chov domácích zvířat, přípravky proti hmyzu),

ii)

zachycování a promítání obrazu (bleskové světlo u fotoaparátů, kopírovací stroje, videoprojektory),

iii)

topení (infračervené světelné zdroje),

iv)

signalizace (světlené zdroje na letištní dráze).

Tyto světelné zdroje a moduly LED nejsou předmětem výjimky, pokud jsou uváděny na trh za účelem osvětlení.

d)

světlené zdroje a moduly LED uváděné na trh jako součásti svítidel a které nejsou určené k tomu, aby je konečný uživatel odstranil, pokud nejsou nabízeny k prodeji, k pronájmu nebo ke koupi na splátky nebo vystaveny samostatně pro konečného uživatele, např. jako náhradní díly;

e)

světelné zdroje a moduly LED uváděné na trh jako součást výrobku, jehož prvotním určením není osvětlení. Pokud jsou však světelné zdroje nabízeny k prodeji, k pronájmu, ke koupi na splátky nebo vystaveny samostatně, např. jako náhradní díly, musí být do oblasti působnosti tohoto nařízení zahrnuty;

f)

světelné zdroje a moduly LED, které nesplňují požadavky, jež vstoupí v platnost v roce 2013 a 2014 podle nařízení provádějících směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (4);

g)

svítidla, která jsou navržena výlučně k provozu se světelnými zdroji a moduly LED uvedenými v bodech a) až c).

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se vedle definic uvedených v článku 2 směrnice 2010/30/EU použijí tyto definice:

1.

„zdrojem světla“ se rozumí plocha nebo objekt určený k vyzařování hlavně viditelného optického záření vzniklého v důsledku přeměny energie. Pojem „viditelné“ odkazuje na vlnovou délku 380–780 nm;

2.

„osvětlením“ se rozumí použití světla v prostoru, na předměty nebo jejich okolí tak, aby byly pro člověka viditelné;

3.

„zvýrazňujícím osvětlením“ se rozumí způsob osvětlení, kdy je světlo namířeno tak, aby nasvítilo určitý předmět nebo část prostoru;

4.

„světelným zdrojem“ se rozumí výrobek, jehož výkon může být posuzován samostatně a který sestává z jednoho nebo více zdrojů světla. Může obsahovat další součásti nezbytné pro nastartování, napájení nebo stabilní provoz tohoto výrobku nebo pro distribuci, filtrování nebo přeměnu optického záření v případě, že tyto součásti není možné odebrat bez trvalého poškození výrobku;

5.

„paticí světelného zdroje“ se rozumí součást světelného zdroje, která poskytuje připojení ke zdroji elektrické energie pomocí objímky či svorky a může rovněž sloužit k udržení světelného zdroje v objímce;

6.

„objímkou světelného zdroje“ či „objímkou“ se rozumí zařízení, které drží světelný zdroj v určité poloze, obvykle tak, že se do něj zasune patice; v takovém případě slouží i jako prostředek připojení světelného zdroje k napájecímu zdroji;

7.

„směrovým světelným zdrojem“ se rozumí světelný zdroj s alespoň 80 % světelného výkonu v rozmezí prostorového úhlu π sr (odpovídá kuželu s úhlem 120°);

8.

„nesměrovým světelným zdrojem“ se rozumí světelný zdroj, který není směrovým světelným zdrojem;

9.

„světelným zdrojem se žhavicím vláknem“ se rozumí světelný zdroj, v němž světlo vzniká zahřátím vodiče ve formě vlákna na teplotu žhnutí v důsledku průchodu elektrického proudu. Tento světelný zdroj může obsahovat plyny ovlivňující proces žhnutí;

10.

„žárovkou“ se rozumí světelný zdroj se žhavicím vláknem, v němž vlákno funguje v baňce s vakuem nebo je obklopeno inertním plynem;

11.

„halogenovou žárovkou“ se rozumí světelný zdroj se žhavicím vláknem, jehož vlákno je vyrobeno z wolframu a je obklopeno plynem obsahujícím halogeny nebo halogenové sloučeniny. Může se dodávat s integrovaným napájecím zdrojem;

12.

„výbojkou“ se rozumí světelný zdroj, v němž se přímo či nepřímo vytváří světlo elektrickým výbojem v plynu, páře kovu či směsi několika plynů nebo par;

13.

„zářivkou“ se rozumí rtuťová nízkotlaká výbojka, v níž většinu světla vyzařuje jedna nebo více vrstev luminoforů excitovaných ultrafialovým zářením při výboji. Zářivky se mohou dodávat s integrovaným předřadníkem;

14.

„zářivkou bez integrovaného předřadníku“ se rozumí jednopaticová či dvoupaticová zářivka bez integrovaného předřadníku;

15.

„vysoce intenzivní výbojkou“ se rozumí elektrická výbojka, v níž je elektrický oblouk vytvářející světlo stabilizován teplotou stěn a zatěžuje stěny trubice více než 3 watty na centimetr čtvereční;

16.

„elektroluminiscenční diodou“ nebo „diodou LED“ se rozumí zdroj světla skládající se ze zařízení v pevné fázi sestávajícího z přechodu PN. Přechod PN při excitaci elektrickým proudem vydává optické záření;

17.

„balíčkem LED“ se rozumí soustava jedné nebo více diod LED. Soustava může obsahovat optický prvek a tepelná, mechanická a elektrická rozhraní;

18.

„modulem LED“ se rozumí soustava, která není vybavena paticí a která obsahuje jeden nebo více balíčků LED na desce s tištěnými obvody. Soustava může obsahovat elektrické, optické, mechanické a tepelné prvky, rozhraní a ovladač;

19.

„světelným zdrojem LED“ se rozumí světelný zdroj obsahující jeden nebo více modulů LED. Světelný zdroj může být vybaven paticí;

20.

„ovladačem světelného zdroje“ se rozumí zařízení umístěné mezi zdrojem elektrické energie a jedním či více světelnými zdroji, které zajišťuje fungování světelného zdroje (světelných zdrojů) ve smyslu přeměny zdrojového napětí, omezení toku elektrického proudu do světelného zdroje (světelných zdrojů) na požadovanou hodnotu, zajišťuje startovací napětí a proud pro předehřátí, brání startu za studena, koriguje účiník či omezuje rádiovou interferenci. Toto zařízení může být za účelem výkonu těchto funkcí určeno k připojení k jinému ovladači světelného zdroje. Tento termín nezahrnuje:

ovládací zařízení,

zdroje energie, které převádí síťové napětí na jiné napájecí napětí a které jsou konstruovány tak, aby ve stejném nastavení napájely jak výrobky pro osvětlení, tak výrobky, jejichž hlavním účelem není osvětlení;

21.

„ovládacím zařízením“ se rozumí elektronické nebo mechanické zařízení, které ovládá nebo monitoruje světelný tok světelného zdroje jiným způsobem než přeměnou elektrické energie pro světelný zdroj, například časovými spínači, senzory obsazení, světelnými senzory nebo zařízeními pro regulaci na základě denního světla. Navíc by měly být za ovládací zařízení považovány také fázové stmívače;

22.

„externím ovladačem světelného zdroje“ se rozumí neintegrovaný ovladač světelného zdroje určený pro instalaci mimo uzávěr světelného zdroje nebo svítidla, nebo který je možno z tohoto uzávěru odstranit, aniž by došlo k trvalému poškození světelného zdroje nebo svítidla;

23.

„předřadníkem“ se rozumí ovladač světelného zdroje umístěný mezi zdrojem elektrické energie a jednou nebo více výbojkami, které na bázi indukčnosti, kapacity nebo kombinace indukčnosti a kapacity slouží především k omezení toku elektrického proudu do světelného zdroje (světelných zdrojů) na požadovanou hodnotu;

24.

„předřadníkem halogenové žárovky“ se rozumí ovladač světelného zdroje, který převádí standardní napětí na velmi nízké napětí pro halogenové žárovky;

25.

„kompaktní zářivkou“ se rozumí zářivka, která obsahuje veškeré součásti nezbytné pro nastartování a stabilní provoz této zářivky;

26.

„svítidlem“ se rozumí zařízení, které distribuuje, filtruje či přeměňuje světlo vysílané jedním či několika světelnými zdroji a obsahuje veškeré součásti nezbytné pro podporu, upevnění a ochranu světelných zdrojů, případně i doplňkové prvky obvodu spolu s připojením ke zdroji elektrické energie;

27.

„místem prodeje“ se rozumí fyzické místo, kde je výrobek vystaven nebo nabízen konečnému uživateli k prodeji, k pronájmu nebo ke koupi na splátky;

28.

„konečným uživatelem“ se rozumí fyzická osoba, která elektrický světelný zdroj nebo svítidlo kupuje nebo se o ní předpokládá, že jej koupí pro účely, které nespadají do rámce její obchodní činnosti, podnikání, řemesla nebo povolání;

29.

„konečným vlastníkem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která vlastní výrobek ve fázi používání v rámci jeho životního cyklu, nebo jakákoli fyzická nebo právnická osoba jednající jménem takové fyzické nebo právnické osoby.

Článek 3

Povinnosti dodavatelů

1.   Dodavatelé elektrických světelných zdrojů uvedených na trh jako samostatné výrobky zajistí, aby:

a)

byl zpřístupněn informační list výrobku stanovený v příloze II;

b)

byla orgánům členských států a Komisi na vyžádání zpřístupněna technická dokumentace stanovená v příloze III;

c)

každá reklama, oficiální cenová nabídka nebo veřejná nabídka uvádějící informace o energii nebo o ceně konkrétního světelného zdroje uváděla i třídu jeho energetické účinnosti;

d)

každý propagační materiál technického charakteru týkající se určitého světelného zdroje, který popisuje jeho konkrétní technické parametry, uváděl i třídu energetické účinnosti daného světelného zdroje;

e)

pokud je světelný zdroj určen k uvedení na trh prostřednictvím místa prodeje, musí být energetický štítek vyrobený ve formátu a obsahující informace podle přílohy I.1 umístěn, vytištěn nebo upevněn na vnějším povrchu samostatného obalu, a na tomto obalu musí být uveden typový výkon světelného zdroje mimo energetický štítek.

2.   Dodavatelé svítidel, která mají být uváděna na trh pro konečné uživatele, zajistí, aby:

a)

byla orgánům členských států a Komisi na vyžádání zpřístupněna technická dokumentace stanovená v příloze III;

b)

byly na štítku uváděny informace podle přílohy I.2 v následujících případech:

i)

v každé reklamě, oficiální cenové nabídce nebo veřejné nabídce uvádějící informace o energii nebo ceně konkrétního svítidla,

ii)

ve všech technických propagačních materiálech týkajících se konkrétního světelného zdroje, které uvádějí jeho konkrétní technické parametry.

V těchto případech mohou být informace poskytovány v jiných formátech, než jak je stanoveno v příloze I.2, například v plně textové podobě.

c)

Je-li svítidlo určeno k uvedení na trh prostřednictvím místa prodeje, bude štítek ve formátu a s uvedením informací dle přílohy I poskytnut prodejcům zdarma v elektronické nebo papírové podobě. Pokud se dodavatel rozhodne pro systém dodávek, kdy budou štítky poskytovány pouze na žádost prodejců, musí dodavatel na vyžádání tyto štítky neprodleně dodat.

d)

Je-li svítidlo uváděno na trh v balení pro konečné uživatele, které obsahuje elektrické světelné zdroje, které konečný uživatel může ve svítidle vyměnit, musí být originální obal těchto světelných zdrojů vložen do obalu svítidla. V opačném případě musí být informace uvedené na originálním obalu světelného zdroje a vyžadované tímto nařízením a nařízeními Komise, která stanoví požadavky na ekodesign světelných zdrojů podle směrnice 2009/125/ES, uvedeny v jiné podobě na vnitřní nebo vnější straně obalu svítidla.

Má se za to, že dodavatelé svítidel určených k uvádění na trh prostřednictvím míst prodeje, kteří poskytnou informace podle tohoto nařízení, dostáli své povinnosti vyplývající z úlohy distributorů, která jim ukládá splnit požadavky na informace o výrobku týkající se světelných zdrojů, stanovené v nařízení Komise o určení požadavků na ekodesign světelných zdrojů podle směrnice 2009/125/ES.

Článek 4

Povinnosti obchodníků

1.   Obchodníci s elektrickými světelnými zdroji zajistí, aby

a)

všechny modely nabízené k prodeji, k pronájmu nebo ke koupi na splátky způsobem, u něhož nelze předpokládat, že si konečný vlastník prohlédne vystavený výrobek, byly uváděny na trh s informacemi poskytnutými dodavateli v souladu s přílohou IV;

b)

každá reklama, oficiální cenová nabídka nebo veřejná nabídka uvádějící informace o energii nebo o ceně konkrétního modelu uváděla třídu energetické účinnosti;

c)

každý propagační materiál technického charakteru týkající se určitého modelu, který popisuje jeho konkrétní technické parametry, uváděl třídu energetické účinnosti daného modelu.

2.   Obchodníci se svítidly, která mají být uváděna na trh pro konečné uživatele, zajistí, aby:

a)

byly na štítku uváděny informace podle přílohy I.2 v následujících případech:

i)

v každé reklamě, oficiální cenové nabídce nebo veřejné nabídce uvádějící informace o energii nebo ceně konkrétního svítidla,

ii)

ve všech technických propagačních materiálech týkajících se konkrétního svítidla, které uvádějí jeho konkrétní technické parametry;

V těchto případech mohou být informace poskytovány v jiných formátech, než jak je stanoveno v příloze I.2, například v plně textové podobě.

b)

Každý model prezentovaný v místě prodeje je označen štítkem dle přílohy I.2. Štítek je vystaven jedním nebo oběma následujícími způsoby:

i)

v blízkosti vystaveného svítidla tak, aby byl dobře viditelný a rozpoznatelný jako štítek patřící k danému modelu bez nutnosti přečíst obchodní označení a číslo modelu na energetickém štítku,

ii)

tak, aby jasně doprovázel nejviditelnější informace o vystaveném svítidle (např. cenu nebo technické informace) v místě prodeje.

c)

Je-li svítidlo prodáváno v balení pro konečné uživatele, které obsahuje elektrické světelné zdroje, které konečný uživatel může ve svítidle vyměnit, musí být originální obal těchto světelných zdrojů vložen do obalu svítidla. V opačném případě musí být informace uvedené na originálním obalu světelného zdroje a vyžadované tímto nařízením a nařízeními Komise, která stanoví požadavky na ekodesign světelných zdrojů podle směrnice 2009/125/ES, uvedeny v jiné podobě na vnitřní nebo vnější straně obalu svítidla.

Článek 5

Metody měření

Informace, které mají být poskytnuty podle článků 3 a 4, se získají pomocí spolehlivých, přesných a opakovatelných měřicích postupů, které zohledňují uznávané nejmodernější metody měření, jak je stanoveno v příloze V.

Článek 6

Ověřovací postup pro dohled nad trhem

Členské státy posoudí shodu deklarované třídy energetické účinnosti a spotřeby energie postupem stanoveným v příloze V.

Článek 7

Revize

Komise přezkoumá toto nařízení nejpozději do tří let od jeho vstupu v platnost s ohledem na technický pokrok. V rámci uvedeného přezkumu se zejména posoudí přípustné odchylky při ověřování stanovené v příloze V.

Článek 8

Zrušení

Směrnice 98/11/ES se zrušuje s účinkem od 1. září 2013.

Odkazy na směrnici 98/11/ES se považují za odkazy na toto nařízení. Odkazy na přílohu IV směrnice 98/11/ES se považují za odkazy na přílohu VI tohoto nařízení.

Článek 9

Přechodná ustanovení

1.   Ustanovení čl. 3 odst. 2 a čl. 4 odst. 2 se nepoužijí na svítidla přede dnem 1. března 2014.

2.   Ustanovení čl. 3 odst. 1 písm. c) až d) a čl. 4 odst. 1 písm. a) až c) se nepoužijí na tištěnou inzerci a tištěné technické propagační materiály vydané přede dnem 1. března 2014.

3.   Svítidla uvedená v čl. 1 odst. 1 a 2 směrnice 98/11/ES, uvedená na trh přede dnem 1. září 2013, musí být v souladu s ustanoveními stanovenými ve směrnici 98/11/ES.

4.   Svítidla uvedená v čl. 1 odst. 1 a 2 směrnice 98/11/ES, která jsou v souladu s ustanoveními tohoto nařízení a která budou uvedena na trh nebo nabízena k prodeji, k pronájmu nebo ke koupi na splátky přede dnem 1. září 2013, se považují za spotřebiče, které splňují požadavky směrnice 98/11/ES.

Článek 10

Vstup v platnost a použití

1.   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské Unie.

2.   Použije se ode dne 1. září 2013 s výjimkou případů uvedených v článku 9.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. července 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 153, 18.6.2010, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 71, 10.3.1998, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 204, 21.7.1998, s. 37.

(4)  Úř. věst. L 285, 31.10.2009, s. 10.


PŘÍLOHA I

Energetický štítek

1.   ENERGETICKÝ ŠTÍTEK PRO ELEKTRICKÉ SVĚTELNÉ ZDROJE PREZENTOVANÉ V MÍSTĚ PRODEJE

1)

Vzhled energetického štítku musí být v souladu s níže uvedeným vyobrazením, pokud není vytištěn na obalu:

Image

2)

Na energetickém štítku se uvedou tyto informace:

I.

název nebo ochranná známka dodavatele;

II.

identifikační značka modelu dodavatele, kterou se rozumí obvykle alfanumerický kód, který odlišuje konkrétní model světelného zdroje od jiných modelů se stejnou ochrannou známkou nebo stejným názvem dodavatele;

III.

třída energetické účinnosti stanovená v souladu s přílohou VI; hrot šipky udávající třídu energetické účinnosti světelného zdroje je umístěn ve stejné výšce jako hrot šipky příslušné třídy energetické účinnosti.

IV.

vážená spotřeba energie (EC ) v kWh za 1 000 hodin, vypočtená a zaokrouhlená nahoru na nejbližší celé číslo podle přílohy VII.

3)

Je-li energetický štítek vytištěn na obalu a informace uvedené v bodu 2 podbodu I, II a IV jsou uvedeny na jiném místě obalu, není nutno danou informaci na energetickém štítku uvádět. Energetický štítek se pak volí z následujících vzorů:

Image

Image

Image

Image

4)

Provedení energetického štítku musí být následující:

Image

kde

a)

Specifikace rozměrů na obrázku výše a v písmeni d) se vztahují k energetickému štítku světelného zdroje o šířce 36 mm a výšce 75 mm. Pokud je štítek vytištěn v odlišném formátu, jeho obsah musí zachovat poměry podle výše uvedené specifikace.

Verze energetického štítku uvedená v bodech 1 a 2 musí být nejméně 36 mm široká a 75 mm vysoká, první verze štítku uvedená v bodě 3 musí být nejméně 36 mm široká a 68 mm vysoká a druhá verze uvedená v bodě 3 nejméně 36 mm široká a 62 mm vysoká. V případě, že žádná ze stran obalu není natolik velká, aby se na ni vešel energetický štítek a jeho prázdný okraj, nebo v případě, že by bylo pokryto více než 50 % plochy povrchu na největší straně, může být energetický štítek a okraj zmenšen, avšak ne více, než je požadováno pro splnění obou těchto podmínek; v žádném případě nesmí být energetický štítek zmenšen na méně než 40 % (na výšku) své normalizované velikosti. Je-li obal pro tento zmenšený energetický štítek příliš malý, musí být ke světelnému zdroji nebo k obalu 36 mm široký a 75 mm vysoký energetický štítek připojen.

b)

Pozadí energetického štítku musí být bílé ve vícebarevné i jednobarevné verzi.

c)

Vícebarevné provedení energetického štítku bude v barvách CMYK – azurová, purpurová, žlutá a černá, podle tohoto vzoru: 00-70-X-00: 0 % azurová, 70 % purpurová, 100 % žlutá, 0 % černá.

d)

Štítek musí splňovat všechny tyto požadavky (číslice odpovídají vyobrazení výše, specifikace barev se týkají pouze vícebarevné verze štítku):

Image

Ohraničení: 2 body – barva: azurová 100 % — zaoblené rohy: 1 mm.

Image

Logo EU – barvy: X-80-00-00 a 00-00-X-00.

Image

Logo znázorňující energii: barva: X-00-00-00. Piktogram podle vyobrazení: kombinované logo EU a logo znázorňující energii: šířka: 30 mm, výška: 9 mm.

Image

Ohraničení pod logy: 1 bod – barva: azurová 100 % — délka: 30 mm.

Image

Stupnice A++–E

Šipka: výška: 5 mm, mezera: 0,8 mm – barvy:

nejvyšší třída: X-00-X-00,

druhá třída: 70-00-X-00,

třetí třída: 30-00-X-00,

čtvrtá třída: 00-00-X-00,

pátá třída: 00-30-X-00,

šestá třída: 00-70-X-00,

poslední třída: 00-X-X-00.

Text: Calibri bold 15 bodů, verzálky a bílá; symboly „+“: Calibri bold 15 bodů, horní index, bílá, zarovnáno na jednom řádku.

Image

Třída energetické účinnosti

Šipka: šířka: 11,2 mm, výška: 7 mm, 100 % černá;

Text: Calibri bold 20 bodů, verzálky a bílá; symboly „+“: Calibri bold 20 bodů, horní index, bílá, zarovnáno na jednom řádku.

Image

Vážená spotřeba energie

Hodnota: Calibri bold 16 bodů, 100 % černá; a Calibri regular 9 bodů, 100 % černá.

Image

Název nebo ochranná známka dodavatele

Image

Identifikační značka modelu dodavatele

Název nebo ochranná známka dodavatele a identifikační značka modelu nesmí přesahovat prostor o rozměrech 30 × 7 mm.

Viditelnost energetického štítku nesmí být znemožněna nebo snížena umístěním, vytištěním nebo upevněním čehokoli jiného na vnějším povrchu samostatného obalu.

V případě, že byla určitému modelu spotřebiče udělena „ekoznačka Evropské unie“ podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 (1), může zde odchylně být uvedena kopie této ekoznačky.

2.   ENERGETICKÝ ŠTÍTEK PRO SVÍTIDLA PREZENTOVANÁ V MÍSTĚ PRODEJE

1)

Energetický štítek musí být v příslušné jazykové verzi a musí být v souladu s následujícím obrázkem nebo s variantami uvedenými v bodech 2) a 3).

Image

2)

Na energetickém štítku se uvedou tyto informace:

I.

název nebo ochranná známka dodavatele;

II.

identifikační značka modelu dodavatele, kterou se rozumí obvykle alfanumerický kód, který odlišuje konkrétní model svítidla od jiných modelů se stejnou ochrannou známkou nebo stejným názvem dodavatele;

III.

věta uvedená v příkladě v bodě 1, nebo jedna z jejích alternativ uvedená v příkladech v bodě 3 níže podle toho, která platí. Namísto slova „svítidlo“ lze použít přesnější termín popisující konkrétní typ svítidla nebo výrobek, do něhož je svítidlo integrováno (např. nábytek), pokud bude i nadále zřejmé, že tento termín odkazuje na prodávaný výrobek, ve kterém fungují zdroje světla;

IV.

Rozsah tříd energetické účinnosti podle části 1 této přílohy s případným doplněním o následující prvky:

a)

piktogram žárovky označující třídy světelných zdrojů, které může vyměnit uživatel a s nimiž je svítidlo kompatibilní podle nejmodernějších požadavků na kompatibilitu;

b)

křížek, jímž jsou přeškrtnuty třídy světelných zdrojů, s nimiž není svítidlo kompatibilní podle nejmodernějších požadavků na kompatibilitu;

c)

písmena „LED“ uspořádaná svisle podél tříd A až A++ v případě, že svítidlo obsahuje moduly LED, které nejsou určeny k tomu, aby je konečný uživatel odstranil. Pokud takové svítidlo neobsahuje objímky pro světelné zdroje, které může vyměnit konečný uživatel, budou třídy B až E přeškrtnuty křížkem;

V.

Jedna z následujících možností podle potřeby:

a)

v případě, že svítidlo využívá světelné zdroje, které může konečný uživatel vyměnit a takové světelné zdroje jsou součástí balení svítidla, věta uvedená v příkladě v bodě 1 obsahující příslušné energetické třídy. V případě potřeby lze tuto větu upravit tak, aby odkazovala na jeden nebo více světelných zdrojů, a lze uvést seznam více energetických tříd;

b)

v případě, že svítidlo obsahuje pouze moduly LED, které nejsou určeny k tomu, aby je konečný uživatel odstranil, věta uvedená v příkladě v bodě 3 písm. b);

c)

v případě, že svítidlo obsahuje jak nevyměnitelné moduly LED, které nejsou určeny k tomu, aby je konečný uživatel odstranil, tak objímky pro světelné zdroje, které může konečný uživatel vyměnit, a takové světelné zdroje nejsou přiloženy ke svítidlu, věta uvedená v příkladě v bodě 3 písm. d);

d)

pokud svítidlo využívá pouze světelné zdroje, které může konečný uživatel vyměnit, avšak žádné takové světelné zdroje k němu nejsou přiloženy, bude tato část štítku ponechána prázdná, jak je uvedeno v příkladě v bodě 3 písm. a).

3)

Na následujících obrázcích jsou uvedeny příklady typických energetických štítků svítidel vedle obrázku v bodě 1, aniž by byly uvedeny všechny možné kombinace.

a)

Svítidlo využívající světelných zdrojů, které může vyměnit uživatel, kompatibilní se světelnými zdroji všech energetických tříd, ke kterému nejsou přiloženy světelné zdroje:

Image

b)

Svítidlo obsahující pouze nevyměnitelné moduly LED:

Image

c)

Svítidlo obsahující jak nevyměnitelné moduly LED, tak objímky pro světelné zdroje vyměnitelné uživatelem, k němuž jsou přiloženy světelné zdroje:

Image

d)

Svítidlo obsahující jak nevyměnitelné moduly LED, tak objímky pro světelné zdroje vyměnitelné uživatelem, k němuž nejsou přiloženy světelné zdroje:

Image

4)

Provedení energetického štítku musí být v souladu s níže uvedenými vyobrazeními:

Image

a)

Verze energetického štítku musí mít minimální šířku 50 mm a výšku 100 mm.

b)

Pozadí energetického štítku musí být bílé nebo průhledné, ale písmena označující energetické třídy musí být vždy bílá. Pokud se použije průhledné pozadí, distributor zajistí, aby energetický štítek byl připevněn k bílému nebo světle šedému povrchu, který zachovává čitelnost všech prvků štítku.

c)

Použijí se barvy CMYK – azurová, purpurová, žlutá a černá, podle tohoto vzoru: 00-70-X-00: 0 % azurová, 70 % purpurová, 100 % žlutá, 0 % černá.

d)

Štítek musí splňovat všechny tyto požadavky (číslice odpovídají vyobrazení výše):

Image

Ohraničení: 2 body – barva: azurová 100 % — zaoblené rohy: 1 mm.

Image

Ohraničení pod logy: 1 bod – barva: azurová 100 % — délka: 43 mm.

Image

Logo svítidla: tloušťka čáry: 1 bod – barva: azurová 100 % — velikost: 13 mm × 13 mm — zaoblené rohy: 1 mm. Piktogram podle vyobrazení, případně může dodavatel použít svůj vlastní piktogram či fotografii, pokud lépe vystihují svítidlo, ke kterému štítek patří.

Image

Text: Calibri Regular 9 bodů nebo větší, 100 % černá

Image

Stupnice A++–E

Šipka: výška: 5 mm, mezera: 0,8 mm – barvy:

nejvyšší třída: X-00-X-00,

druhá třída: 70-00-X-00,

třetí třída: 30-00-X-00,

čtvrtá třída: 00-00-X-00,

pátá třída: 00-30-X-00,

šestá třída: 00-70-X-00,

poslední třída 00-X-X-00.

Text: Calibri bold 14 bodů, verzálky a bílá; symboly „+“: Calibri bold 14 bodů, horní index, bílá, zarovnáno na jednom řádku.

Image

Text LED: Verdana Regular 15 bodů, 100 % černá

Image

Křížek: barva: 13-X-X-04, tloušťka čáry: 3 body

Image

Logo žárovky: Piktogram podle vyobrazení

Image

Text: Calibri Regular 10 bodů nebo větší, 100 % černá

Image

Číslo nařízení: Calibri bold 10 bodů, 100 % černá.

Image

Logo EU: Barvy: X-80-00-00 a 00-00-X-00.

Image

Název nebo ochranná známka dodavatele

Image

Identifikační značka modelu používaná dodavatelem:

Název nebo ochranná známka dodavatele a identifikační značka modelu by neměly přesahovat prostor o rozměrech 43 × 10 mm.

Image

Šipka s uvedením energetické třídy

Šipka: výška 3,9 mm, šířka: jak je vyobrazeno v bodě 4), avšak zmenšená ve stejném poměru jako výška, barva: barva definovaná v boděImage pro příslušnou třídu.

Text: Calibri bold 10,5 bodu, verzálky a bílá; symboly „+“: Calibri bold 10,5 bodu, horní index, bílá, zarovnáno na jednom řádku.

Jestliže prostor pro větu uvedenou v bodě 2) podbodě V. písm. a), není pro uvedení šipek energetických tříd dostatečný, je možné pro tento účel využít také prostor mezi číslem nařízení a logem EU.

e)

Štítek je rovněž možné vyobrazit v horizontálním provedení a v tom případě musí být nejméně 100 mm široký a 50 mm vysoký. Štítek se skládá z částí popsaných v písmenech b) až d), které jsou uspořádány pro jednotlivé situace podle následujících příkladů. Jestliže textové okno nalevo od škály A++ až E není pro uvedení šipek energetických tříd dostatečně velké, je možné ho dle potřeby vertikálně zvětšit.

Image Image Image

(1)  Úř. věst. L 27, 30.1.2010, s. 1.


PŘÍLOHA II

Informační list elektrických světelných zdrojů

Informační list musí obsahovat informace požadované pro štítek. Jestliže informační prospekty nejsou dodávány, lze za informační list považovat také štítek uvedený na výrobku.


PŘÍLOHA III

Technická dokumentace

Technická dokumentace uvedená v čl. 3 odst. 1 písm. b) a odst. 2 písm. a) obsahuje:

a)

název a adresu dodavatele;

b)

všeobecný popis modelu, postačující pro jeho jednoznačnou a snadnou identifikaci;

c)

případně odkazy na použité harmonizované normy;

d)

případně jiné použité normy a technické specifikace;

e)

jméno a podpis osoby oprávněné přijímat závazky jménem dodavatele;

f)

technické parametry pro stanovení spotřeby energie a energetické účinnosti u elektrických světelných zdrojů a kompatibility se světelnými zdroji u svítidel, s uvedením alespoň jedné reálné kombinace nastavení výrobku a podmínek, v nichž lze provést zkoušku výrobku;

g)

u elektrických světelných zdrojů výsledky výpočtů provedených podle přílohy VII.

Informace obsažené v této technické dokumentaci mohou být sloučeny s technickou dokumentací poskytovanou v souladu s opatřeními podle směrnice 2009/125/ES.


PŘÍLOHA IV

Informace, které mají být poskytnuty v případech, kdy nelze očekávat, že koneční uživatelé uvidí vystavený výrobek

1.

Informace uvedené v čl. 4 odst. 1 písm. a) se poskytnou v tomto pořadí:

a)

třída energetické účinnosti podle definice v příloze VI;

b)

tam, kde to vyžaduje příloha I, vážená spotřeba energie v kWh na 1 000 hodin, zaokrouhlená na nejbližší celé číslo a vypočtená v souladu s částí 2 přílohy VII.

2.

Pokud se uvádějí i další informace obsažené v informačním listu, musí být uvedeny ve formě a v pořadí stanovených v příloze II.

3.

Všechny informace uvedené v této příloze musí být vytištěny nebo znázorněny písmem takové velikosti a typu, aby byly čitelné.


PŘÍLOHA V

Postup ověřování pro účely dohledu nad trhem

Při provádění ověřování pro účely dohledu nad trhem musí orgány dohledu nad trhem informovat ostatní členské státy a Komisi o výsledcích těchto kontrol.

Orgány členských států musí používat spolehlivé, přesné a opakovatelné postupy měření, které zohledňují obecně uznávané nejmodernější metody měření včetně metod stanovených v dokumentech, jejichž referenční čísla byla za tím účelem zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.

1.   POSTUP OVĚŘOVÁNÍ PRO ELEKTRICKÉ SVĚTELNÉ ZDROJE A MODULY LED UVÁDĚNÉ NA TRH JAKO SAMOSTATNÉ VÝROBKY

Pro účely kontroly shody s požadavky stanovenými v článcích 3 a 4 provedou orgány členských států zkoušku vzorové dávky nejméně dvaceti světelných zdrojů stejného modelu od stejného výrobce, jež pokud možno vyberou ve stejném poměru ze čtyř náhodně vybraných zdrojů, a zohlední při tom technické parametry uvedené v technické dokumentaci podle písmene f) v příloze III.

Tento model se považuje za vyhovující příslušným požadavkům uvedeným v článcích 3 a 4, pokud index energetické účinnosti modelu odpovídá deklarované třídě energetické účinnosti a pokud se průměrné výsledky dávky neodchylují od mezních, prahových či deklarovaných hodnot (včetně indexu energetické účinnosti) o více než 10 %.

V opačném případě se daný model považuje za nevyhovující požadavkům stanoveným v článcích 3 a 4.

Tolerance výše uvedené odchylky se týkají pouze ověření měřených parametrů orgány členských států a dodavatel je nesmí použít jako povolenou toleranci hodnot uvedených v technické dokumentaci s cílem dosáhnout zařazení výrobku do účinnější energetické třídy.

Uvedené hodnoty nesmí být pro dodavatele výhodnější než hodnoty uvedené v technické dokumentaci.

2.   POSTUP OVĚŘOVÁNÍ PRO SVÍTIDLA, KTERÁ MAJÍ BÝT UVÁDĚNA NA TRH NEBO DODÁVÁNA KONEČNÉMU UŽIVATELI

Má se za to, že svítidlo splňuje požadavky stanovené v článcích 3 a 4, pokud jsou k němu přiloženy požadované informace o výrobku a pokud je zjištěna jeho kompatibilita se všemi světelnými zdroji, se kterými je podle prohlášení kompatibilní v souladu s přílohou I bodem 2.2 IV písm. a) a b) při použití nejmodernějších metod a kritérií pro posuzování kompatibility.


PŘÍLOHA VI

Třídy energetické účinnosti

Třída energetické účinnosti světelných zdrojů se stanoví na základě jejich indexu energetické účinnosti (EEI) stanoveného v tabulce 1.

EEI světelných zdrojů se stanoví podle přílohy VII.

Tabulka 1

Třídy energetické účinnosti světelných zdrojů

Třída energetické účinnosti

Index energetické účinnosti (EEI) pro nesměrové světelné zdroje

Index energetické účinnosti (EEI) pro směrové světelné zdroje

A++ (nejvyšší účinnost)

EEI ≤ 0,11

EEI ≤ 0,13

A+

0,11 < EEI ≤ 0,17

0,13 < EEI ≤ 0,18

A

0,17 < EEI ≤ 0,24

0,18 < EEI ≤ 0,40

B

0,24 < EEI ≤ 0,60

0,40 < EEI ≤ 0,95

C

0,60 < EEI ≤ 0,80

0,95 < EEI ≤ 1,20

D

0,80 < EEI ≤ 0,95

1,20 < EEI ≤ 1,75

E (nejnižší účinnost)

EEI > 0,95

EEI > 1,75


PŘÍLOHA VII

Metoda výpočtu indexu energetické účinnosti a energetické spotřeby

1.   VÝPOČET INDEXU ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI

Při výpočtu indexu energetické účinnosti (EEI) modelu se porovnává jeho výkon upravený o případné ztráty ovladačů světelného zdroje s jeho referenčním výkonem. Referenční výkon se získá z užitečného světelného toku, který se u nesměrových světelných zdrojů rovná celkovému toku a u směrových světelných zdrojů toku v kuželu s úhlem 90° nebo 120°.

EEI se vypočte následujícím způsobem a zaokrouhlí na dvě desetinná místa:

EEI = Pcor/Pref

kde

Pcor je jmenovitý výkon (Prated) pro modely bez externího ovladače a jmenovitý výkon (Prated) upravený v souladu s tabulkou 2 pro modely s externím ovladačem. Jmenovitý výkon světelných zdrojů se měří při jejich typovém vstupním napětí.

Tabulka 2

Korekce výkonu v případě, že model vyžaduje externí ovladač

Předmět korekce

Výkon upravený o ztráty ovladačů světelného zdroje (Pcor)

Světelné zdroje provozované s externími předřadníky halogenových žárovek

Prated × 1,06

Světelné zdroje provozované s externími ovladači světelných zdrojů LED

Prated × 1,10

Zářivky o průměru 16 mm (zářivky T5) a čtyřkolíkové jednopaticové zářivky provozované s externími ovladači zářivek

Prated × 1,10

Jiné světelné zdroje provozované s externími ovladači zářivek

Formula

Světelné zdroje provozované s externími ovladači vysoce intenzivních výbojek

Prated × 1,10

Světelné zdroje provozované s externími ovladači nízkotlakých sodíkových výbojek

Prated × 1,15

Pref je referenční výkon získaný na základě užitečného světelného toku modelu (Φuse) podle následujících vzorců:

 

Pro modely s Φuse < 1 300 lumenů: Pref = 0,88√Φuse + 0,049Φuse

 

Pro modely s Φuse ≥ 1 300 lumenů: Pref = 0,07341Φuse

Užitečný světelný tok (Φuse) je definován v souladu s tabulkou č. 3.

Tabulka 3

Definice užitečného světelného toku

Typ

Užitečný světelný tok (Φuse)

Nesměrové světelné zdroje

Celkový jmenovitý světelný tok (Φ)

Směrové světelné zdroje s úhlem poloviční svítivosti ≥ 90° s výjimkou světelných zdrojů se žhavicím vláknem, ‚na jejichž obalu je uvedeno textové nebo grafické upozornění, že nejsou vhodné pro zvýrazňující osvětlení

Jmenovitý světelný tok v kuželu s úhlem 120° (Φ120°)

Ostatní směrové světelné zdroje

Jmenovitý světelný tok v kuželu s úhlem 90° (Φ90°)

2.   VÝPOČET SPOTŘEBY ENERGIE

Vážená spotřeba energie (Ec ) se vypočte následujícím způsobem v kWh/1 000 h a zaokrouhlí na dvě desetinná místa:

Formula

kde Pcor je výkon upravený o případné ztráty ovladačů světelného zdroje v souladu s částí 1 výše.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU