(EU) č. 869/2012Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 869/2012 ze dne 24. září 2012 o povolení thaumatinu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 257, 25.9.2012, s. 7-9 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 24. září 2012 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 25. listopadu 2012 Nabývá účinnosti: 25. listopadu 2012
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2024/750 Pozbývá platnosti: 21. března 2024
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 869/2012

ze dne 24. září 2012

o povolení thaumatinu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje. Článek 10 uvedeného nařízení stanoví přehodnocení doplňkových látek povolených podle směrnice Rady 70/524/EHS (2).

(2)

Thaumatin byl povolen bez časového omezení v souladu se směrnicí 70/524/EHS jako doplňková látka pro použití u všech druhů zvířat. Uvedená doplňková látka byla v souladu s čl. 10 odst. 1 nařízení (ES) č. 1831/2003 následně zapsána do Registru Společenství pro doplňkové látky jako stávající produkt.

(3)

V souladu s čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1831/2003 ve spojení s článkem 7 uvedeného nařízení byla podána žádost o přehodnocení thaumatinu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat, přičemž bylo požádáno o zařazení uvedené doplňkové látky do kategorie doplňkových látek „senzorické doplňkové látky“. Uvedená žádost byla podána spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003.

(4)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dospěl ve svém stanovisku ze dne 6. září 2011 (3) k závěru, že thaumatin nemá za navržených podmínek použití nepříznivé účinky na zdraví zvířat, lidské zdraví nebo na životní prostředí a že je účinný jako zchutňující látka. Dospěl k závěru, že v případě přijetí vhodných ochranných opatření nevzniknou pro uživatele žádná bezpečnostní rizika. Úřad nepovažuje zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh za nutné. Úřad také ověřil zprávu o metodě analýzy doplňkové látky přidané do krmiv předloženou referenční laboratoří Společenství, zřízenou nařízením (ES) č. 1831/2003.

(5)

Posouzení thaumatinu prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Proto by používání uvedené látky mělo být povoleno podle přílohy tohoto nařízení.

(6)

Jelikož jsou zaváděny změny podmínek povolení thaumatinu, které nemají přímý bezprostřední vliv na bezpečnost, měla by být poskytnuta přiměřená doba umožňující zúčastněným stranám připravit se na splnění nových požadavků, které vyplývají z povolení. Dále je vhodné stanovit přechodné období pro spotřebování stávajících zásob thaumatinu, který byl povolen v souladu se směrnicí 70/524/EHS, a krmiv s obsahem thaumatinu.

(7)

Pro hospodářské subjekty je nesmírně složité přizpůsobovat opakovaně a ze dne na den označení krmiv obsahujících různé doplňkové látky, které byly postupně povolovány v souladu s postupem stanoveným v čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1831/2003 a pro které je třeba dodržet nová pravidla pro označování. Je proto vhodné snížit administrativní zátěž hospodářských subjektů tím, že se jim poskytne přiměřené období, které umožní plynulou změnu označení.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Povolení

Látka thaumatin uvedená v příloze a náležející do kategorie doplňkových látek „senzorické doplňkové látky“ a funkční skupiny „zchutňující látky“ se povoluje jako doplňková látka ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Požadavky na označování

Krmiva obsahující thaumatin se označí v souladu s tímto nařízením nejpozději do 25. května 2013.

Avšak krmiva obsahující thaumatin, která byla označena v souladu se směrnicí 70/524/EHS před 25. květnem 2013, mohou být uváděna na trh až do vyčerpání zásob.

Článek 3

Přechodná opatření

Stávající zásoby thaumatinu a krmiv obsahujících thaumatin ke dni vstupu tohoto nařízení v platnost mohou být uváděny na trh a používány za podmínek stanovených směrnicí 70/524/EHS až do jejich vyčerpání.

Článek 4

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost 25. listopadu 2012.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. září 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Úř. věst. L 270, 14.12.1970, s. 1.

(3)  EFSA Journal 2011; 9(9):2354.


PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky

Jméno držitele povolení

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Další ustanovení

Konec platnosti povolení

mg účinné látky/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %

Kategorie: senzorické doplňkové látky. Funkční skupina: zchutňující látky

2b957

Thaumatin

 

Složení doplňkové látky

Thaumatin

 

Charakteristika účinné látky

Bílkoviny thaumatin I a thaumatin II získané extrakcí ze semeníků plodu Thaumatococcus daniellii (Benth)

1.

Einecs: 258-822-2

2.

Chemický vzorec: polypeptid 207 aminokyselin

3.

Relativní molekulová hmotnost: thaumatin I: 22209, thaumatin II: 22293

4.

Obsah: nejméně 16 % dusíku, vztaženo na sušinu, což je ekvivalentní ne méně než 94 % bílkovin

5.

Čistota:

5.1

Uhlovodíky: ne více než 3 %, vztaženo na sušinu

5.2

Síranový popel: ne více než 2 %, vztaženo na sušinu

5.3

Hliník: ne více než 100 mg/kg, vztaženo na sušinu

 

Analytická metoda  (1)

Identifikace thaumatinu v doplňkové látce: obsah dusíku Kjeldahlovou metodou v potravinářské přídatné látce (JECFA Monograph on Thaumatin. 2006. Thaumatin. Specification Monograph).

Všechny druhy zvířat

1.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při peletování.

2.

Doporučené užití až do 5 mg/kg kompletního krmiva.

3.

Bezpečnost: během manipulace se musí používat prostředky k ochraně dýchacích cest, očí a pokožky.

25. listopad 2022


(1)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU