(EU) č. 849/2012Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 849/2012 ze dne 19. září 2012 o povolení přípravku kyseliny citronové, kyseliny sorbové, thymolu a vanilinu jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, odchov kuřat a kuřice, výkrm a kuřice všech menšinových druhů ptactva, prasatovité ( Suidae ) po odstavu jiné než Sus scrofa domesticus (držitel povolení Vetagro SpA) Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 253, 20.9.2012, s. 8-10 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 19. září 2012 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 10. října 2012 Nabývá účinnosti: 10. října 2012
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/2119 Pozbývá platnosti: 6. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 849/2012

ze dne 19. září 2012

o povolení přípravku kyseliny citronové, kyseliny sorbové, thymolu a vanilinu jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, odchov kuřat a kuřice, výkrm a kuřice všech menšinových druhů ptactva, prasatovité (Suidae) po odstavu jiné než Sus scrofa domesticus (držitel povolení Vetagro SpA)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje.

(2)

V souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1831/2003 byla podána žádost o povolení přípravku kyseliny citronové, kyseliny sorbové, thymolu a vanilinu. Tato žádost byla podána spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003.

(3)

Žádost se týká povolení přípravku kyseliny citronové, kyseliny sorbové, thymolu a vanilinu jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, odchov kuřat a kuřice, výkrm a kuřice všech menšinových druhů ptactva a všech menšinových druhů prasat (po odstavu) se zařazením do kategorie doplňkových látek „zootechnické doplňkové látky“.

(4)

Použití přípravku kyseliny citronové, kyseliny sorbové, thymolu a vanilinu bylo povoleno na deset let jako doplňková látka pro použití u selat po odstavu nařízením Komise (EU) č. 1117/2010 (2).

(5)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dospěl ve svém stanovisku ze dne 25. května 2012 (3) k závěru, že přípravek kyseliny citronové, kyseliny sorbové, thymolu a vanilinu uvedený v příloze nemá za navržených podmínek použití nepříznivé účinky na zdraví zvířat, lidské zdraví nebo na životní prostředí a že tato doplňková látka může zlepšit užitkovost cílových druhů. Úřad nepovažuje zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh za nutné. Úřad také ověřil zprávu o metodě analýzy doplňkové látky přidané do krmiv předloženou referenční laboratoří, zřízenou nařízením (ES) č. 1831/2003.

(6)

Posouzení uvedeného přípravku prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Používání uvedeného přípravku by proto mělo být povoleno podle přílohy tohoto nařízení.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přípravek uvedený v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „zootechnické doplňkové látky“ a funkční skupiny „jiné zootechnické doplňkové látky“, se povoluje jako doplňková látka ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. září 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Úř. věst. L 317, 3.12.2010, s. 3.

(3)  EFSA Journal (2012); 10(5):2670.


PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky

Jméno držitele povolení

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

mg/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %

Kategorie: zootechnické doplňkové látky. Funkční skupina: jiné zootechnické doplňkové látky (zlepšení zootechnických parametrů)

4d 3

Vetagro SpA.

Přípravek kyseliny citronové, kyseliny sorbové, thymolu a vanilinu

 

Složení doplňkové látky

Přípravek chráněných mikročástic obsahujících kyselinu citronovou, kyselinu sorbovou, thymol a vanilin s minimálním složením:

 

Kyselina citronová: 25 g/100 g

 

Kyselina sorbová: 16,7 g/100 g

 

Thymol: 1,7 g/100 g

 

Vanilin: 1 g/100 g

 

Charakteristika účinných látek

 

Kyselina citronová C6H8O7 (čistota ≥ 99,5 %)

Kyselina 2-hydroxypropan-1,2,3-trikarboxylová, číslo CAS 77-92-9 bezvodá

 

Kyselina sorbová C6H8O2 (čistota ≥ 99,5 %)

Kyselina hexa-2,4-dienová, číslo CAS 110-44-1

 

Thymol (čistota ≥ 98 %)

2-isopropyl-5-methylfenol, číslo CAS 89-83-8)

 

Vanilin (čistota ≥ 99,5 %)

4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyd, číslo CAS 121-33-5)

 

Analytické metody  (1)

Stanovení kyseliny sorbové a thymolu v krmivu: vysokoúčinná kapalinováchromatografie na reverzní fázi s ultrafialovou/diode array detekcí (RP-HPLC-UV/DAD). Stanovení kyseliny citronové v doplňkové látce a premixech: (RP-HPLC-UV/DAD). Stanovení kyseliny citronové v krmivu: enzymatické stanovení obsahu kyseliny citronové – NADH (redukovaná forma nikotinamidadenindinukleotidu) spektrofotometrická metoda.

Výkrm kuřat a odchov kuřat a kuřice

Výkrm a kuřice menšinových druhů ptactva

200

Bezpečnost: během manipulace se musí používat prostředky k ochraně dýchacích cest a bezpečnostní brýle a rukavice.

10. říjen 2022

Prasatovití (Suidae) po odstavu

jiní než Sus scrofa domesticus

1 000


(1)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU