(EU) č. 815/2012Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 815/2012 ze dne 13. září 2012 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EU) č. 904/2010, pokud jde o zvláštní režimy pro neusazené osoby povinné k dani, které poskytují telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání nebo elektronické služby osobám nepovinným k dani

Publikováno: Úř. věst. L 249, 14.9.2012, s. 3-10 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 13. září 2012 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 4. října 2012 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2015
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/194 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 815/2012

ze dne 13. září 2012,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EU) č. 904/2010, pokud jde o zvláštní režimy pro neusazené osoby povinné k dani, které poskytují telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání nebo elektronické služby osobám nepovinným k dani

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 904/2010 ze dne 7. října 2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty (1), a zejména na čl. 44 odst. 1, čl. 44 odst. 2 druhý pododstavec, čl. 45 odst. 1 a 2 a čl. 51 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) č. 904/2010 stanoví pravidla pro správní spolupráci a boj proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty (DPH). Články 44 a 45 nařízení (EU) č. 904/2010 se konkrétně týkají výměny informací týkajících se zvláštních úprav pro telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání nebo elektronické služby uvedených v kapitole 6 hlavy XII směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném režimu daně z přidané hodnoty (2). Uvedené zvláštní režimy se týkají toho, že osoba povinná k dani usazená mimo členský stát spotřeby přiznává DPH z příslušného prodeje v členském státě spotřeby prostřednictvím elektronického rozhraní v členském státě identifikace (jedno správní místo).

(2)

Některé informace týkající se transakcí provedených v rámci uvedených zvláštních režimů se mezi členskými státy shromažďují a vyměňují. Konkrétně se to týká výměny identifikačních údajů a shromažďování a výměny údajů z přiznání k DPH, včetně oprav uvedených daňových přiznání k DPH mezi členskými státy.

(3)

Ve snaze zajistit, aby se informace vyměňovaly jednotným způsobem, je nutno přijmout technické podrobnosti pro tuto výměnu včetně jednotné elektronické zprávy. To umožní jednotný rozvoj technických a funkčních specifikací, protože se budou řídit regulovaným rámcem.

(4)

Některé informace týkající se změn identifikačních údajů, jako například vynětí ze zvláštních režimů, dobrovolné ukončení nebo změna členského státu identifikace, by se také měly bezodkladně vyměňovat jednotným způsobem, aby členské státy mohly kontrolovat správné uplatňování zvláštních režimů a bojovat proti podvodům. Pro tento účel by měla být zajištěna společná opatření týkající se elektronické výměny uvedených informací.

(5)

S cílem udržet administrativní zátěž na minimální úrovni je třeba stanovit určité požadavky na elektronické rozhraní, které umožní osobám povinným k dani předkládat identifikační informace a přiznání k DPH. Členským státům by nemělo být bráněno v poskytnutí dodatečných funkcí umožňujících další snížení administrativní zátěže.

(6)

S cílem zajistit, aby se informace týkající se registrace k režimu a přiznání k DPH podávané v rámci režimu mohly účinně přenášet a zpracovávat, by členské státy měly vyvinout svá elektronická rozhraní jednotným způsobem. Je proto nezbytné vypracovat jednotnou elektronickou zprávu pro přenos těchto informací.

(7)

Je nutné vyjasnit informace, které se předkládají v případech, kdy se v určitém období v jednom nebo ve všech členských státech neuskuteční žádný prodej v rámci zvláštních režimů.

(8)

Ve snaze umožnit členským státům a osobám povinným k dani, aby se ve svých následných sděleních mohly jednoznačně odkazovat na přiznání k DPH včetně platby daně, by členské státy identifikace měly každému daňovému přiznání k DPH přidělit jedinečné referenční číslo.

(9)

Toto nařízení se použije od stejného dne, od kterého se použijí články 44 a 45 nařízení (EU) č. 904/2010.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro správní spolupráci,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1)

„režimem mimo Unii“ zvláštní režim pro telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání nebo elektronické služby, které poskytují osoby povinné k dani neusazené ve Společenství, jak je stanoveno v hlavě XII kapitole 6 oddílu 2 směrnice 2006/112/ES;

2)

„režimem Unie“ zvláštní režim pro telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání nebo elektronické služby, které poskytují osoby povinné k dani usazené ve Společenství, avšak neusazené ve státě spotřeby, jak je stanoveno v hlavě XII kapitole 6 oddílu 3 směrnice 2006/112/ES;

3)

„zvláštními režimy“ pak režim mimo Unii a režim Unie.

Článek 2

Funkce elektronického rozhraní

Elektronické rozhraní v členském státě identifikace, pomocí kterého se osoba povinná k dani registruje k používání jednoho ze zvláštních režimů a jehož prostřednictvím uvedená osoba předkládá přiznání k dani z přidané hodnoty (DPH) v rámci uvedeného režimu členskému státu identifikace, má tyto funkce:

a)

musí poskytovat nástroj pro ukládání identifikačních údajů podle článku 361 směrnice 2006/112/ES nebo přiznání k DPH podle článků 365 a 369g směrnice 2006/112/ES před jejich podáním;

b)

musí umožňovat osobě povinné k dani předkládat příslušné informace týkající se daňových přiznání k DPH prostřednictvím systému pro elektronický přenos souborů zasílaného v souladu s podmínkami stanovenými členským státem identifikace.

Článek 3

Přenos identifikačních údajů

1.   Členský stát identifikace prostřednictvím sítě CCN/CSI ostatním členským státům zasílá

a)

informace pro identifikaci osoby povinné k dani využívající režim mimo Unii;

b)

obdobně údaje pro identifikaci osoby povinné k dani využívající režim Unie;

c)

přidělené identifikační číslo.

Pro přenos informací uvedených v prvním pododstavci se použije jednotná elektronická zpráva uvedená v příloze I. Sloupec B jednotné elektronické zprávy uvedené v příloze I se používá pro režim mimo Unii a sloupec C uvedené jednotné elektronické zprávy se používá pro režim Unie.

2.   Členský stát identifikace bezodkladně informuje ostatní členské státy prostřednictvím sítě CCN/CSI pomocí jednotné elektronické zprávy uvedené v příloze II tohoto nařízení v případě, že osoba povinná k dani

a)

je vyňata z jednoho ze zvláštních režimů;

b)

dobrovolně přestane používat jeden ze zvláštních režimů;

c)

mění členský stát identifikace v rámci režimu Unie.

Článek 4

Předložení přiznání k DPH osobou povinnou k dani

1.   Osoba povinná k dani předkládá přiznání k DPH s údaji podle článků 365 a 369g směrnice 2006/112/ES členskému státu identifikace prostřednictvím jednotné elektronické zprávy uvedené v příloze III tohoto nařízení. Sloupec B jednotné elektronické zprávy uvedené v příloze III se používá pro režim mimo Unii a sloupec C uvedené jednotné elektronické zprávy se používá pro režim Unie.

2.   V případě, že osoba povinná k dani během zdaňovacího období neposkytne žádné služby v rámci zvláštních režimů v žádném členském státě, vyplní se nulové přiznání k DPH. Pro uvedený účel se vyplňují pro režim Unie jen pole 1, 2 a 21 jednotné elektronické zprávy uvedené v příloze III a v případě režimu mimo Unii pole 1, 2 a 11.

3.   Osoba povinná k dani je povinna uvést jen služby poskytnuté do členského státu spotřeby a z členského státu usazení, pokud služby v rámci zvláštních režimů byly poskytnuty v daném členském státě nebo z něj v rámci zdaňovacího období.

Článek 5

Přenos informací uvedených v přiznání k DPH

Informace uvedené v přiznání k DPH, na které se odkazuje v čl. 4 odst. 1, zasílá členský stát identifikace každému členskému státu spotřeby a usazení uvedenému v přiznání k DPH prostřednictvím sítě CCN/CSI pomocí jednotné elektronické zprávy uvedené v příloze III tohoto nařízení.

Pro účely prvního pododstavce členský stát identifikace zašle členskému státu spotřeby a usazení, v němž nebo z něhož byly poskytnuty služby, obecné informace uvedené v části 1 jednotné elektronické zprávy stanovené v příloze III spolu s informacemi v části 2 uvedené jednotné elektronické zprávy, které se týkají daného konkrétního členského státu spotřeby nebo usazení.

Členský stát identifikace zašle informace uvedené v přiznání k DPH pouze těm členským státům, které jsou uvedeny v daném přiznání k DPH.

Článek 6

Jedinečné referenční číslo

Informace předávané podle článku 5 obsahují referenční číslo přidělené členským státem identifikace, které je pro dané přiznání k DPH jedinečné.

Článek 7

Opravy přiznání k DPH

Členský stát identifikace umožní osobě povinné k dani opravit přiznání k DPH prostřednictvím elektronického rozhraní uvedeného v článku 2. Členský stát identifikace zašle v souladu s článkem 5 informace o opravách dotyčnému členskému státu (státům) spotřeby a usazení a přidělí daným informacím časové razítko.

Článek 8

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2015.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. září 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 268, 12.10.2010, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1.


PŘÍLOHA I

Identifikační údaje

Sloupec A

Sloupec B

Sloupec C

Číslo kolonky

Režim mimo Unii

Režim Unie

1

Individuální identifikační číslo pro DPH přidělené členským státem identifikace podle článku 362 směrnice 2006/112/ES (1)

Individuální identifikační číslo pro DPH přidělené členským státem identifikace podle článku 369d směrnice 2006/112/ES, včetně kódu země

2

vnitrostátní daňové číslo, pokud existuje

 

3

název společnosti

název společnosti

4

obchodní název (názvy) společnosti, pokud se liší od názvu společnosti

obchodní název (názvy) společnosti, pokud se liší od názvu společnosti

5

úplná poštovní adresa (2)

úplná poštovní adresa (3)

6

země, v níž má osoba povinná k dani sídlo ekonomické činnosti

země, v níž má osoba povinná k dani sídlo ekonomické činnosti, pokud není v Unii

7

e-mailová adresa osoby povinné k dani

e-mailová adresa osoby povinné k dani

8

internetové stránky osoby povinné k dani, pokud existují

internetové stránky osoby povinné k dani, pokud existují

9

jméno kontaktní osoby

Jméno kontaktní osoby

10

telefonní číslo

Telefonní číslo

11

číslo IBAN nebo OBAN

číslo IBAN

12

číslo BIC

číslo BIC

13.1

 

individuální identifikační číslo (čísla) pro DPH nebo, pokud není k dispozici, daňové registrační číslo (čísla) přidělené jiným členským státem (státy), v němž má osoba povinná k dani stálou provozovnu (provozovny) (4), kromě členského státu identifikace

14.1

 

úplná poštovní adresa (adresy) a obchodní název (názvy) jiných stálých provozoven (5) než v členském státě identifikace

15.1

 

identifikační číslo (čísla) pro DPH přidělené členským státem (státy) jako neusazené osobě povinné k dani (6)

16

elektronické prohlášení, že osoba povinná k dani není registrována k DPH v rámci Unie

 

17

den zahájení používání režimu (7)

den zahájení používání režimu (8)

18

datum žádosti osoby povinné k dani o registraci v rámci režimu

datum žádosti osoby povinné k dani o registraci v rámci režimu

19

datum rozhodnutí členského státu identifikace o registraci

datum rozhodnutí členského státu identifikace o registraci

20

 

ukazatel, zda je osoba povinná k dani součástí skupiny pro účely DPH (9)

21

individuální identifikační číslo (čísla) pro DPH přidělené členským státem identifikace podle článku 362 nebo 369d směrnice 2006/112/ES, pokud se předtím využíval některý režim

individuální identifikační číslo (čísla) pro DPH přidělené členským státem identifikace podle článku 362 nebo 369d směrnice 2006/112/ES, pokud se předtím využíval některý režim


(1)  Ve formátu: Euxxxyyyyyz, kde: xxx je 3-místné číslo ISO členského státu identifikace; yyyyy je 5-místné číslo přidělené členským státem identifikace; a z je kontrolní číslice.

(2)  Je třeba uvést poštovní směrovací číslo, pokud existuje.

(3)  Je třeba uvést poštovní směrovací číslo, pokud existuje.

(4)  Pokud existuje více než jedna stálá provozovna, vyplní se kolonka 13.1, 13.2 atd.

(5)  Pokud existuje více než jedna stálá provozovna, vyplní se kolonka 14.1, 14.2 atd.

(6)  Pokud existuje více než jedno daňové identifikační číslo přidělené členským státem (členskými státy) jakožto neusazené osobě povinné k dani, vyplní se kolonka 15.1, 15.2 atd.

(7)  Ten může být v některých omezených případech před datem zaregistrování do režimu.

(8)  Ten může být v některých omezených případech před datem zaregistrování do režimu.

(9)  Jednoduchá kolonka, ve které se zaškrtává možnost ano/ne.


PŘÍLOHA II

Údaje týkající se statusu osoby povinné k dani v registru členského státu identifikace

Individuální identifikační číslo pro DPH přidělené členským státem identifikace, včetně kódu země

Datum, od kterého je změna účinná

Důvod změny statusu osoby povinné k dani v registru s použitím těchto kódů:

1)

osoba povinná k dani oznámila členskému státu identifikace, že již neposkytuje telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání nebo elektronické služby;

2)

členský stát identifikace má za to, že zdanitelné činnosti osoby povinné k dani, na kterou se vztahuje zvláštní režim, byly ukončeny;

3)

osoba povinná k dani přestane splňovat podmínky nezbytné pro použití zvláštního režimu;

4)

osoba povinná k dani soustavně porušuje pravidla týkající se zvláštního režimu;

5)

osoba povinná k dani požádala o dobrovolné ukončení režimu;

6)

osoba povinná k dani požádala o identifikaci v novém členském státě identifikace.


PŘÍLOHA III

Přiznání k DPH

Část 1:   Obecné informace

Sloupec A

Sloupec B

Sloupec C

Číslo kolonky

Režim mimo Unii

Režim Unie

Jedinečné referenční číslo  (1)

1

Individuální identifikační číslo pro DPH přidělené členským státem identifikace podle článku 362 směrnice 2006/112/ES

Individuální identifikační číslo pro DPH přidělené členským státem identifikace podle článku 369d směrnice 2006/112/ES, včetně kódu země

2

Zdaňovací období pro účely DPH (2)

Zdaňovací období pro účely DPH (3)

2a

Datum zahájení a datum ukončení období (4)

Datum zahájení a datum ukončení období (5)

3

Měna

Měna

Část 2:   Pro každý členský stát spotřeby, ve kterém je DPH splatná  (6)

2a)   Služby poskytnuté ze sídla nebo stálé provozovny v členském státě identifikace

4.1

kód země členského státu spotřeby

kód země členského státu spotřeby

5.1

základní sazba DPH v členském státě spotřeby

základní sazba DPH v členském státě spotřeby

6.1

snížená sazba DPH v členském státě spotřeby

snížená sazba DPH v členském státě spotřeby

7.1

základ daně pro základní sazbu

základ daně pro základní sazbu

8.1

výše daně pro základní sazbu

výše daně pro základní sazbu

9.1

základ daně pro sníženou sazbu

základ daně pro sníženou sazbu

10.1

výše daně při snížené sazbě

výše daně při snížené sazbě

11.1

celková výše splatné daně

Celková výše splatné daně za služby poskytnuté ze sídla nebo provozovny v členském státě identifikace

2b)   Služby poskytnuté z místa stálé provozovny mimo členský stát identifikace  (7)

12.1

 

kód země členského státu spotřeby

13.1

 

základní sazba DPH v členském státě spotřeby

14.1

 

snížená sazba DPH v členském státě spotřeby

15.1

 

individuální identifikační číslo pro DPH, nebo pokud není k dispozici, daňové registrační číslo přidělené členským státem stálé provozovny, včetně kódu země

16.1

 

základ daně pro základní sazbu

17.1

 

výše daně, která má být odvedena při základní sazbě

18.1

 

základ daně pro sníženou sazbu

19.1

 

výše daně, která má být odvedena při snížené sazbě

20.1

 

celková výše splatné daně za služby poskytnuté ze stálé provozovny mimo členský stát identifikace

2c)   celkový součet za sídlo nebo stálou provozovnu v členském státě identifikace a ve všech stálých provozovnách ve všech ostatních členských státech

21.1

 

celková výše daně splatná všemi provozovnami (kolonka 11.1 + kolonka 11.2 … + kolonka 20.1 + kolonka 20.2 …)


(1)  Jedinečné referenční číslo, přidělené členským státem identifikace, sestává z kódu země členského státu identifikace/čísla DPH/období – tj. GB/xxxxxxxxx/Q1.yy + přidejte časové razítko ke každému znění. Číslo přiděluje členský stát identifikace před přenosem přiznání do jiných dotčených členských států.

(2)  Vztahuje se ke kalendářním čtvrtletím: Q1.yyyy –Q2.yyyy –Q3.yyyy Q4.yyyy.

(3)  Vztahuje se ke kalendářním čtvrtletím: Q1.yyyy –Q2.yyyy –Q3.yyyy Q4.yyyy.

(4)  Vyplní se pouze v případech, kdy zdanitelná osoba předloží více než jedno přiznání k DPH za totéž čtvrtletí. Odkazuje na kalendářní dny: dd.mm.rrrr – dd.mm.rrrr.

(5)  Vyplní se pouze v případech, kdy zdanitelná osoba předloží více než jedno přiznání k DPH za totéž čtvrtletí. Odkazuje na kalendářní dny: dd.mm.rrrr – dd.mm.rrrr.

(6)  Pokud existuje více než jeden členský stát spotřeby (nebo pokud v jednom členském státě spotřeby došlo ke změně sazby DPH uprostřed kvartálu), použijte kolonky 4.2, 5.2, 6.2 atd.

(7)  Pokud existuje více než jedna provozovna, vyplní se kolonky 12.1.2, 13.1.2, 14.1.2 atd.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU