(EU) č. 751/2012Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 751/2012 ze dne 16. srpna 2012 , kterým se opravuje nařízení Komise (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí

Publikováno: Úř. věst. L 222, 18.8.2012, s. 5-10 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 16. srpna 2012 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 18. srpna 2012 Nabývá účinnosti: 1. července 2012
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/2306 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 751/2012

ze dne 16. srpna 2012,

kterým se opravuje nařízení Komise (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 (1), a zejména na čl. 33 odst. 3 a čl. 38 písm. d) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V příloze IV nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 (2) ve znění přílohy II prováděcího nařízení (EU) č. 508/2012 (3) je uveden seznam kontrolních subjektů a kontrolních orgánů, které jsou oprávněny provádět kontroly a vydávat potvrzení ve třetích zemích pro účely rovnocennosti.

(2)

Pokud jde o subjekty CERES Certification of Environmental Standards GmbH, Ecocert SA a Istituto Mediterraneo di Certificazione s.r.l., byly v uvedeném seznamu opomenuty některé třetí země, číselné kódy a kategorie produktů. V případě subjektu Ecocert SA kromě toho chybí odkaz na výjimku pro produkty, na něž se uvedené nařízení vztahuje.

(3)

Příloha IV nařízení (ES) č. 1235/2008 by proto měla být odpovídajícím způsobem opravena.

(4)

V zájmu právní jistoty by se toto nařízení mělo uplatňovat ode dne použití přílohy II prováděcího nařízení (EU) č. 508/2012.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem regulativního Výboru pro ekologickou produkci,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha IV nařízení (EC) č. 1235/2008 se opravuje v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 1. července 2012.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. srpna 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 334, 12.12.2008, s. 25.

(3)  Úř. věst. L 162, 21.6.2012, s. 1.


PŘÍLOHA

Příloha IV nařízení (ES) č. 1235/2008 se opravuje takto:

1)

V textu, který se vztahuje k subjektu „CERES Certification of Environmental Standards GmbH“, se bod 3 nahrazuje tímto:

„3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Albánie

AL-BIO-140

x

x

Bolívie

BO-BIO-140

x

x

x

Bhútán

BT-BIO-140

x

x

Chile

CL-BIO-140

x

x

x

Čína

CN-BIO-140

x

x

x

Kolumbie

CO-BIO-140

x

x

x

Dominikánská republika

DO-BIO-140

x

x

x

Ekvádor

EC-BIO-140

x

x

x

Egypt

EG-BIO-140

x

x

x

Etiopie

ET-BIO-140

x

x

x

Grenada

GD-BIO-140

x

x

x

Indonésie

ID-BIO-140

x

x

x

Jamajka

JM-BIO-140

x

x

x

Keňa

KE-BIO-140

x

x

x

Bývalá jugoslávská republika Makedonie

MK-BIO-140

x

x

x

Mexiko

MX-BIO-140

x

x

x

Moldavsko

MD-BIO-140

x

x

x

Maroko

MA-BIO-140

x

x

x

Papua-Nová Guinea

PG-BIO-140

x

x

x

Paraguay

PY-BIO-140

x

x

x

Peru

PE-BIO-140

x

x

x

Filipíny

PH-BIO-140

x

x

x

Rusko

RU-BIO-140

x

x

x

Rwanda

RW-BIO-140

x

x

x

Saúdská Arábie

SA-BIO-140

x

x

x

Srbsko

RS-BIO-140

x

x

x

Singapur

SG-BIO-140

x

x

x

Jihoafrická republika

ZA-BIO-140

x

x

x

Svatá Lucie

LC-BIO-140

x

x

x

Tchaj-wan

TW-BIO-140

x

x

x

Tanzanie

TZ-BIO-140

x

x

x

Thajsko

TH-BIO-140

x

x

x

Turecko

TR-BIO-140

x

x

x

Uganda

UG-BIO-140

x

x

x

Ukrajina

UA-BIO-140

x

x

x

Uzbekistán

UZ-BIO-140

x

x

x

Vietnam

VN-BIO-140

x

x

x

—“

2)

Text, který se vztahuje k subjektu „Ecocert SA“, se opravuje takto:

a)

bod 3 se nahrazuje tímto:

„3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Alžírsko

DZ-BIO-154

x

x

Andorra

AD-BIO-154

x

Ázerbájdžán

AZ-BIO-154

x

x

Benin

BJ-BIO-154

x

x

Bosna a Hercegovina

BA-BIO-154

x

x

Brazílie

BR-BIO-154

x

x

Burkina Faso

BF-BIO-154

x

x

Burundi

BI-BIO-154

x

x

Kambodža

KH-BIO-154

x

x

Kamerun

CM-BIO-154

x

x

Kanada

CA-BIO-154

x

Čad

TD-BIO-154

x

Čína

CN-BO-154

x

x

Kolumbie

CO-BIO-154

x

x

Komory

KM-BIO-154

x

x

Pobřeží slonoviny

CI-BIO-154

x

x

Chorvatsko

HR-BIO-154

x

x

Kuba

CU-BIO-154

x

x

Dominikánská republika

DO-BIO-154

x

x

Ekvádor

EC-BIO-154

x

x

Fidži

FJ-BIO-154

x

x

Ghana

GH-BIO-154

x

x

Guatemala

GT-BIO-154

x

x

Guinea

GN-BIO-154

x

x

Guyana

GY-BIO-154

x

x

Haiti

HT-BIO-154

x

Indie

IN-BIO-154

x

Indonésie

ID-BIO-154

x

x

Írán

IR-BIO-154

x

x

Japonsko

JP-BIO-154

x

Kazachstán

KZ-BIO-154

x

Keňa

KE-BIO-154

x

x

Kuvajt

KW-BIO-154

x

x

Kyrgyzstán

KK-BIO-154

x

x

Laos

LA-BIO-154

x

x

Bývalá jugoslávská republika Makedonie

MK-BIO-154

x

x

Madagaskar

MG-BIO-154

x

x

Malawi

MW-BIO-154

x

x

Malajsie

MY-BIO-154

 

x

Mali

ML-BIO-154

x

x

Mauricius

MU-BIO-154

x

x

Mexiko

MX-BIO-154

x

x

Moldavsko

MD-BIO-154

x

x

Monako

MC-BIO-154

x

Maroko

MA-BIO-154

x

x

Mosambik

MZ-BO-154

x

x

Namibie

NA-BIO-154

x

Nepál

NP-BIO-154

x

x

Pákistán

PK-BIO-154

x

Paraguay

PY-BIO-154

x

x

Peru

PE-BIO-154

x

Filipíny

PH-BIO-154

x

x

Rusko

RU-BIO-154

x

Rwanda

RW-BIO-154

x

x

Svatý Tomáš a Princův ostrov

ST-BIO-154

x

x

Saúdská Arábie

SA-BIO-154

x

x

Senegal

SN-BIO-154

x

x

Srbsko

RS-BIO-154

x

x

Jihoafrická republika

ZA-BIO-154

x

x

Súdán

SD-BIO-154

x

Svazijsko

SZ-BIO-154

x

x

Sýrie

SY-BIO-154

x

x

Tanzanie

TZ-BIO-154

x

x

Thajsko

TH-BIO-154

x

x

Togo

TG-BIO-154

x

x

Tunisko

TS-BIO-154

x

Turecko

TR-BIO-154

x

x

Uganda

UG-BIO-154

x

x

Ukrajina

UA-BIO-154

x

Spojené arabské emiráty

AE-BIO-154

x

x

Uzbekistán

UZ-BIO-154

x

Vanuatu

VU-BIO-154

x

Vietnam

VN-BIO-154

x

x

Zambie

ZM-BIO-154

x

x

Zimbabwe

ZW-BIO-154

x

x

—“

b)

bod 4 se nahrazuje tímto:

„4.

Výjimky: produkty z přechodného období, víno, produkty, na něž se vztahuje příloha III“.

3)

V textu, který se vztahuje k subjektu „Istituto Mediterraneo di Certificazione s.r.l.“, se bod 3 nahrazuje tímto:

„3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Egypt

EG-BIO-136

x

x

x

Libanon

LB-BIO-136

x

x

x

Maroko

MA-BIO-136

x

x

Sýrie

SY-BIO-136

x

Tunisko

TN-BIO-136

x

Turecko

TR-BIO-136

x

x

x

—“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU