(EU) č. 708/2012Nařízení Rady (EU) č. 708/2012 ze dne 2. srpna 2012 , kterým se mění nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu

Publikováno: Úř. věst. L 208, 3.8.2012, s. 1-1 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 2. srpna 2012 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 3. srpna 2012 Nabývá účinnosti: 3. srpna 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 708/2012

ze dne 2. srpna 2012,

kterým se mění nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2010/413/SZBP ze dne 26. července 2010 o omezujících opatřeních vůči Íránu (1),

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Rady (EU) č. 267/2012 (2) se uvádí v účinek opatření stanovená rozhodnutím 2010/413/SZBP. Uvedené nařízení ukládá mimo jiné zmrazit všechny finanční prostředky a hospodářské zdroje, které patří osobám, subjektům a orgánům uvedeným v přílohách VIII a IX daného nařízení, nebo které jsou jimi vlastněny, drženy či ovládány.

(2)

S cílem upřesnit kritéria, podle nichž jsou osoby, subjekty a orgány zařazovány na seznam uvedený v příloze IX uvedeného nařízení, je nezbytné změnit jeho článek 23.

(3)

Toto nařízení spadá do oblasti působnosti Smlouvy o fungování Evropské unie, a k jeho provádění je tedy nezbytné přijmout regulační opatření na úrovni Unie, zejména proto, aby bylo možné zajistit jeho jednotné uplatňování hospodářskými subjekty ve všech členských státech.

(4)

Nařízení (EU) č. 267/2012 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

V zájmu zajištění účinnosti opatření stanovených tímto nařízením by toto nařízení mělo vstoupit v platnost dnem vyhlášení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V čl. 23 odst. 2 nařízení (EU) č. 267/2012 se písmeno e) nahrazuje tímto:

„e)

právnické osoby, subjekty či orgány, které jsou vlastněny nebo ovládány společností Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), nebo fyzické či právnické osoby, subjekty nebo orgány jednající jejím jménem.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. srpna 2012.

Za Radu

předseda

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Úř. věst. L 195, 27.7.2010, s. 39.

(2)  Úř. věst. L 88, 24.3.2012, s. 1.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU