(EU) č. 689/2012Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 689/2012 ze dne 27. července 2012 , kterým se mění nařízení (ES) č. 415/2007 o technických specifikacích pro systémy sledování polohy a pohybu plavidel podle článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES o harmonizovaných říčních informačních službách (RIS) na vnitrozemských vodních cestách ve Společenství

Publikováno: Úř. věst. L 202, 28.7.2012, s. 5-12 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 27. července 2012 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 17. srpna 2012 Nabývá účinnosti: 17. srpna 2012
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2019/838 Pozbývá platnosti: 13. června 2020

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 689/2012

ze dne 27. července 2012,

kterým se mění nařízení (ES) č. 415/2007 o technických specifikacích pro systémy sledování polohy a pohybu plavidel podle článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES o harmonizovaných říčních informačních službách (RIS) na vnitrozemských vodních cestách ve Společenství

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES ze dne 7. září 2005 o harmonizovaných říčních informačních službách (RIS) na vnitrozemských vodních cestách ve Společenství (1), a zejména na čl. 1 odst. 2 a čl. 5 odst. 2 uvedené směrnice,

s ohledem na nařízení (ES) č. 415/2007 ze dne 13. března 2007 o technických specifikacích pro systémy sledování polohy a pohybu plavidel podle článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES o harmonizovaných říčních informačních službách (RIS) na vnitrozemských vodních cestách ve Společenství (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Za účelem zachování interoperability s řízením provozu námořních plavidel a informačními službami, a tudíž s námořním systémem automatické identifikace (AIS), je nezbytné v souladu s tímto změnit nařízení Komise (ES) č. 415/2007.

(2)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 7 směrnice Rady 91/672/ES ze dne 16. prosince 1991 o vzájemném uznávání národních osvědčení vůdců plavidel pro přepravu zboží a cestujících po vnitrozemských vodních cestách (3),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (ES) č. 415/2007 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 3

Členské státy přijmou opatření nezbytná ke splnění požadavků tohoto nařízení nejpozději do dvanácti měsíců od jeho vstupu v platnost.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. července 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 152.

(2)  Úř. věst. L 105, 23.4.2007, s. 35.

(3)  Úř. věst. L 373, 31.12.1991, s. 29.


PŘÍLOHA

Příloha nařízení (ES) č. 415/2007 se mění takto:

1)

V obsahu se vkládá kapitola, která zní:

„2.3.9

Schválení typu“

2)

„ODKAZY“ se mění takto:

a)

Desátý a jedenáctý řádek se nahrazují tímto:

Název dokumentu

Organizace

Datum zveřejnění

„Doporučení ITU-R M.1371, „Technické charakteristiky pro univerzální lodní systém automatické identifikace využívající mnohonásobný přístup s časovým dělením kanálů v námořním mobilním pásmu VHF“

Mezinárodní telekomunikační unie (ITU)

2001

Mezinárodní norma IEC 61993, „Námořní plavební a radiokomunikační zařízení a systémy – Automatický identifikační systém, část 2: Lodní zařízení třídy A všeobecného systému automatické identifikace (AIS)“

Mezinárodní komise pro elektrotechniku (IEC)

2002“

b)

Vkládá se tento řádek, který zní:

Název dokumentu

Organizace

Datum zveřejnění

„Technické směrnice k vnitrozemskému AIS

Odborná skupina pro sledování polohy a pohybu plavidel“

 

3)

V kapitole 2.2 se předposlední odstavec nahrazuje tímto:

„U pohybujících se plavidel je možné přepínat četnost aktualizace dynamických informací na taktické úrovni mezi režimem SOLAS a režimem vnitrozemské vodní cesty. V režimu vnitrozemské vodní cesty může být zvýšena až na 2 sekundy. U kotvících plavidel se doporučuje četnost aktualizace jednou za několik minut, nebo vždy při změně informace.“

4)

V kapitole 2.3.1 se vkládá tato věta, která zní:

„Koncepce vnitrozemského AIS musí zohledňovat technické směrnice k vnitrozemskému AIS, jež byly vypracovány a aktualizovány odbornou skupinou pro sledování polohy a pohybu plavidel (1).

5)

V tabulce v kapitole 2.3.2.1 se zrušuje poslední řádek.

6)

Kapitola 2.3.2.3 se mění takto:

a)

Třetí řádek v tabulce se zrušuje.

b)

Vkládá se tento řádek, který zní:

„Plavidlo naložené / bez nákladu

(Rozšíření pro vnitrozemský AIS)“

7)

V kapitole 2.3.2.4 se čtvrtý řádek v první tabulce s nadpisem „Odhadovaný čas příjezdu (ETA) k plavební komoře/mostu/terminálu“ mění takto:

„Maximální současná statická podjezdná výška

(Rozšíření pro vnitrozemský AIS)“

8)

Kapitola 2.3.3 se mění takto:

a)

Druhý odstavec se nahrazuje tímto:

„U pohybujících se plavidel v oblastech vnitrozemských vodních cest je možné přepínat četnost hlášení dynamických informací mezi režimem SOLAS a režimem vnitrozemských vodních cest. V režimu vnitrozemské vodní cesty může být zvýšena až na 2 sekundy. V oblastech smíšeného provozu, jako jsou mořské přístavy, musí být možné snížit četnost hlášení dynamických údajů příslušným orgánem tak, aby byla zajištěna rovnováha v hlášení mezi vnitrozemskými plavidly a plavidly SOLAS. Režim hlášení musí být přepnutelný příkazy TDMA ze základní stanice (automatické přepínání dálkovým příkazem TDMA pomocí sdělení 23) a příkazy lodních systémů, např. MKD, ECDIS nebo palubního počítače, a to přes rozhraní, např. IEC 61162 (automatické přepínání příkazem lodního systému). Pro statické informace a cestovní informace se doporučuje četnost hlášení jednou za několik minut, na žádost nebo vždy při změně informace.“

b)

V tabulce 2.1 se devátý řádek nahrazuje tímto:

Dynamické podmínky plavidla

Nominální interval hlášení

„Plavidlo v režimu vnitrozemské plavby, během plavby (2)

stanoví se v rozpětí 2 sekund až 10 sekund“

c)

Vkládá se tato věta, která zní:

Poznámka: Pohyblivé stanice vnitrozemského AIS působí buďto v režimu vnitrozemské vodní cesty (skupinové přidělení sdělením 23), nebo v režimu SOLAS (autonomní režim, bez aktivního skupinového přidělení).“

9)

V kapitole 2.3.4 se první odstavec nahrazuje tímto:

„Technické řešení vnitrozemského AIS vychází ze stejných technických norem jako IMO SOLAS AIS (Doporučení ITU-R M.1371, IEC 61993).“

10)

Kapitola 2.3.5 se nahrazuje tímto:

„2.3.5   Slučitelnost s odpovídači IMO třídy A

Odpovídače vnitrozemského AIS musí být slučitelné s odpovídači IMO třídy A, a proto musí být schopny přijímat a zpracovávat všechny zprávy IMO AIS (podle ITU-R M.1371 a technického vysvětlení IALA k ITU-R M.1371) a dále zprávy definované v kapitole 2.4 těchto technických specifikací.

Pro odpovídače vnitrozemského AIS není požadována vysílací schopnost (tx) DSC a zajištění MKD, vyžaduje se však funkčnost MKD i funkčnost správy kanálu DSC. Výrobci mohou z odpovídačů třídy A odstranit příslušný hardware a software.“

11)

Vkládá se tato kapitola, která zní:

„2.3.9   Schválení typu

Zařízení vnitrozemského AIS podléhá schválení typu ohledně shody s těmito technickými specifikacemi.“

12)

Kapitola 2.4.1 se mění takto:

a)

Nadpis kapitoly 2.4.1 se nahrazuje tímto:

„2.4.1   Zprávy 1, 2, 3: hlášení polohy (ITU-R 1371)“

b)

V tabulce 2.2 se předposlední řádek nahrazuje tímto:

Ukazatel

Počet bitů

Popis

„Stav komunikace

19

Viz ITU-R M. 1371“

13)

Název kapitoly 2.4.2 se nahrazuje tímto:

„2.4.2   Zpráva 5: statické informace a údaje o plavbě plavidla (ITU-R 1371)

14)

Kapitola 2.4.3 se mění takto:

a)

Název kapitoly 2.4.3 se nahrazuje tímto:

„2.4.3   Zpráva 23, příkaz skupinového přidělení (ITU-R M. 1371)“

b)

Před tabulku 2.4 se vkládá tento odstavec, který zní:

„Příkaz skupinového přidělení vysílá základní stanice, když působí jako kontrolní jednotka. Tato zpráva se použije u pohyblivé stanice v rámci stanovené oblasti a podle volby „typ lodi a nákladu“ nebo „typ stanice“. Přijímací stanice bere v úvahu všechny parametry sektoru zároveň. Kontroluje tyto provozní parametry pohyblivé stanice: režim vysílání/příjmu; interval hlášení a dobu trvání klidové doby.“

c)

V tabulce 2.4 se devátý a desátý řádek nahrazují tímto:

Ukazatel

Počet bitů

Popis

„Typ stanice

4

0 = všechny typy pohyblivých stanic (výchozí hodnota); 1 = pouze pohyblivá stanice třídy A; 2 = všechny typy pohyblivých stanic třídy B; 3 = letecká pohyblivá stanice pátrání a záchrany (SAR); 4 = pouze pohyblivé stanice třídy B „SO“; 5 = lodní pohyblivá stanice třídy B „CS“ (pouze IEC62287); 6 = vnitrozemské vodní cesty 7 až 9 = regionální použití a 10 až 15 = pro budoucí použití

Typ lodi a nákladu

8

0 = všechny typy (výchozí hodnota)

1… 99 viz tab. 50, příloha 8 dokumentu ITU-R M.1371-3

100… 199 vyhrazeno pro regionální použití

200…255 vyhrazeno pro budoucí použití“

d)

V tabulce 2.5 se desátý, jedenáctý a dvanáctý řádek nahrazují tímto:

Nastavení pole intervalu hlášení

Interval hlášení pro zprávu 18

„9

následující kratší interval hlášení

10

následující delší interval hlášení

11

2 sekundy (nepoužije se u třídy B „CS“)“

e)

Poslední věta se nahrazuje tímto:

Poznámka: Jestliže je duální provoz kanálu pozastaven příkazem 1 nebo 2 v režimu Tx/Rx, musí se ponechat požadovaný interval hlášení a použít zbývající vysílací kanál.“

15)

Název kapitoly 2.4.4 se nahrazuje tímto:

„2.4.4   Aplikace specifických zpráv (ITU-R 1371)

16)

V kapitole 2.4.4.1 se první věta nahrazuje tímto:

„Funkční identifikátory v rámci vnitrozemské části AIS musejí být přiděleny a používány tak, jak je popsáno v ITU-R M.1371.“

17)

Kapitola 2.4.4.2 se mění takto:

a)

V tabulce 2.7 se sedmý, osmý, devátý a jedenáctý řádek nahrazují tímto:

 

Ukazatel

Počet bitů

Popis

Binární údaje

„Délka plavidla/sestavy

13

1 – 8 000 (zbývající nepoužívat) délka plavidla/sestavy v 1/10 m; 0 = výchozí hodnota

Šířka plavidla/sestavy

10

1 – 1 000 (zbývající nepoužívat) šířka plavidla/sestavy v 1/10 m; 0 = výchozí hodnota

Typ plavidla a konvoje

14

Číselná kvalifikace ERI (KÓDY): Typ plavidla a sestavy, jak je popsán v PŘÍLOZE E.

Maximální současný statický ponor

11

1 – 2 000 (zbývající nepoužívat) ponor v 1/100 m, 0 = výchozí hodnota = neznámý“

b)

V tabulce 2.8 se šestnáctý řádek nahrazuje tímto:

 

Ukazatel

Bit

Popis

Binární údaje

„Maximální současná statická podjezdná výška

12

0 – 4 000 (zbývající nepoužity), v 1/100 m, 0 = výchozí hodnota = nepoužívá se“

c)

V tabulce 2.15 se osmý, desátý, dvanáctý a čtrnáctý řádek nahrazují tímto:

 

Ukazatel

Bit

Popis

Binární údaje

„Stav vody

14

Bit 0: 0 = záporná hodnota, 1 = kladná hodnota

Bity 1-13: 0-8191, v 1/100 m,

Bity 0-13: 0 = neznámý = výchozí hodnota (2)

Stav vody

14

Bit 0: 0 = záporná hodnota, 1 = kladná hodnota

Bity 1-13: 0-8191, v 1/100 m,

Bity 0-13: 0 = neznámý = výchozí hodnota (2)

Stav vody

14

Bit 0: 0 = záporná hodnota, 1 = kladná hodnota

Bity 1-13: 0-8191, v 1/100 m,

Bity 0-13: 0 = neznámý = výchozí hodnota (2)

Stav vody

14

Bit 0: 0 = záporná hodnota, 1 = kladná hodnota

Bity 1-13: 0-8191, v 1/100 m,

Bity 0-13: 0 = neznámý = výchozí hodnota (2)“

18)

V dodatku A se definice mění takto:

a)

Definice říčních informačních služeb se nahrazuje tímto:

Říční informační služby (RIS)

Evropská koncepce harmonizovaných informačních služeb na podporu řízení provozu a dopravy ve vnitrozemské plavbě, včetně propojení na jiné druhy dopravy.“

b)

Definice oblasti VTS se nahrazuje tímto:

Oblast VTS

Oblast VTS je vymezená, formálně deklarovaná oblast služeb VTS. Oblast VTS může být rozdělena do podoblastí nebo sektorů. (Zdroj: Pokyny IALA pro VTS).“

c)

Definice plavebních informací se nahrazuje tímto:

Plavební informace

Plavební informace jsou informace poskytované vůdci plavidla na palubě pro podporu rozhodování na palubě. (Zdroj: Pokyny IALA pro VTS)“

d)

Definice taktických informací o provozu se nahrazuje tímto:

Taktické informace o provozu (TTI)

Taktické informace o provozu jsou informace, které ovlivňují okamžitá rozhodnutí vůdce plavidla nebo okamžitá rozhodnutí pracovníka VTS o plavbě ve skutečné situaci plavebního provozu a v blízkém zeměpisném okolí. Taktické zobrazení provozu obsahuje informace o poloze a konkrétní lodní informace o všech cílech zachycených radarem a zobrazených na elektronické plavební mapě, které jsou v případě dostupnosti rozšířeny o vnější informace o provozu, např. informace poskytované AIS. Taktické informace o provozu mohou být poskytovány na palubě plavidla nebo na pobřeží, např. ve středisku VTS. (Zdroj: Pokyny pro RIS).“

e)

Definice strategických informací o provozu se nahrazuje tímto:

Strategické informace o provozu (STI)

Strategické informace o provozu jsou informace ovlivňující střednědobá a dlouhodobá rozhodnutí uživatelů RIS. Strategický obraz provozu přispívá ke zlepšení schopnosti přijímat rozhodnutí v oblasti plánování bezpečné a efektivní plavby. Strategický obraz provozu se vytváří ve středisku RIS a je poskytován uživatelům na požádání. Strategický obraz provozu obsahuje všechna relevantní plavidla v oblasti RIS s jejich charakteristikami, náklady a polohami, které jsou hlášeny hlasovými nebo elektronickými lodními systémy hlášení na kmitočtu VHF, ukládají se do databáze a jsou prezentovány v podobě tabulky nebo elektronické mapy. Strategické informace o provozu může poskytovat středisko RIS/VTS nebo úřad. (Zdroj: Pokyny pro RIS)“

f)

Definice monitorování plavebního provozu se nahrazuje tímto:

Monitorování plavebního provozu

Monitorování plavebního provozu poskytuje důležité informace týkající se pohybu relevantních plavidel v oblasti RIS. Patří sem identifikační údaje plavidla, údaje o jeho poloze, (typu nákladu) a cílovém přístavu.“

g)

Definice provozovatele RIS se nahrazuje tímto:

Provozovatel RIS

Osoba provádějící jeden nebo více úkolů přispívající ke službám RIS.“

h)

Definice správce lodního parku se nahrazuje tímto:

Správce lodního parku

Osoba, která plánuje a sleduje aktuální (plavební) stav několika plavidel pohybujících se nebo pracujících pod jedním vedením nebo vlastníkem.“

i)

Definice operátora v pohotovostním středisku záchranných služeb se nahrazuje tímto:

Operátor v pohotovostním středisku záchranných služeb

Osoba, která monitoruje, kontroluje a organizuje bezpečné a plynulé řešení nehod, událostí a katastrof.“

19)

Dodatek D se mění takto:

a)

Oddíl D.1 se nahrazuje tímto:

„D.1   Vstupní věty

Sériové digitální rozhraní systému automatické identifikace podporují existující věty podle IEC 61162 a nové věty obdobné IEC 61162. Podrobné popisy vět digitálního rozhraní lze nalézt v IEC 61162.

Tento dodatek obsahuje informace používané při vývoji vnitrozemského systému automatické identifikace pro zadávání specificky vnitrozemských údajů (viz změny protokolu pro vnitrozemský AIS) do lodní jednotky vnitrozemského AIS.“

b)

Ve druhé větě v oddíle D.2 se slova „se navrhuje“ nahrazují slovy „se použije“.

c)

Ve druhé větě v oddíle D.3 se slova „se navrhuje“ nahrazují slovy „se použije“.

20)

Dodatek E se nahrazuje tímto:

„Dodatek E

TYPY LODÍ PODLE KLASIFIKACE ERI

Tato tabulka se použije k převodu typů lodí podle klasifikace OSN, která se používá ve zprávě vnitrozemské plavby 10, na typy lodí podle klasifikace IMO, která se používá ve zprávě IMO 5.

UŽITO V = plavidlo / C = sestava

M

Kód Dílčí kód

Název

No

8

00

0

Vessel, type unknown

V

8

01

0

Motor freighter

V

8

02

0

Motor tanker

V

8

02

1

Motor tanker, liquid cargo, type N

V

8

02

2

Motor tanker, liquid cargo, type C

V

8

02

3

Motor tanker, dry cargo

V

8

03

0

Container vessel

V

8

04

0

Gas tanker

C

8

05

0

Motor freighter, tug

C

8

06

0

Motor tanker, tug

C

8

07

0

Motor freighter with one or more ships alongside

C

8

08

0

Motor freighter with tanker

C

8

09

0

Motor freighter pushing one or more freighters

C

8

10

0

Motor freighter pushing at least one tank-ship

No

8

11

0

Tug, freighter

No

8

12

0

Tug, tanker

C

8

13

0

Tug, freighter, coupled

C

8

14

0

Tug, freighter/tanker, coupled

V

8

15

0

Freightbarge

V

8

16

0

Tankbarge

V

8

16

1

Tankbarge, liquid cargo, type N

V

8

16

2

Tankbarge, liquid cargo, type C

V

8

16

3

Tankbarge, dry cargo

V

8

17

0

Freightbarge with containers

V

8

18

0

Tankbarge, gas

C

8

21

0

Pushtow, one cargo barge

C

8

22

0

Pushtow, two cargo barges

C

8

23

0

Pushtow, three cargo barges

C

8

24

0

Pushtow, four cargo barges

C

8

25

0

Pushtow, five cargo barges

C

8

26

0

Pushtow, six cargo barges

C

8

27

0

Pushtow, seven cargo barges

C

8

28

0

Pushtow, eight cargo barges

C

8

29

0

Pushtow, nine cargo barges

C

8

31

0

Pushtow, one gas/tank barge

C

8

32

0

Pushtow, two barges at least one tanker or gas barge

C

8

33

0

Pushtow, three barges at least one tanker or gasbarge

C

8

34

0

Pushtow, four barges at least one tanker or gasbarge

C

8

35

0

Pushtow, five barges at least one tanker or gasbarge

C

8

36

0

Pushtow, six barges at least one tanker or gasbarge

C

8

37

0

Pushtow, seven barges at least one tanker or gasbarge

C

8

38

0

Pushtow, eight barges at least one tanker or gasbarge

C

8

39

0

Pushtow, nine or more barges at least one tanker or gasbarge

V

8

40

0

Tug, single

No

8

41

0

Tug, one or more tows

C

8

42

0

Tug, assisting a vessel or linked combination

V

8

43

0

Pushboat, single

V

8

44

0

Passenger ship, ferry, red cross ship, cruise ship

V

8

44

1

Ferry

V

8

44

2

Red Cross ship

V

8

44

3

Cruise ship

V

8

44

4

Passenger ship without accommodation

V

8

45

0

Service vessel, police patrol, port services

V

8

46

0

Vessel, work maintenance craft, floating derrick, cable-ship, buoy-ship, dredge

C

8

47

0

Object, towed, not otherwise specified.

V

8

48

0

Fishing boat

V

8

49

0

Bunkership

V

8

50

0

Barge, tanker, chemical

C

8

51

0

Object, not otherwise specified.

Zvláštní kódy pro námořní dopravní prostředky

V

1

50

0

General Cargo Vessel Maritime

V

1

51

0

Unit Carrier Maritime

V

1

52

0

Bulk Carrier Maritime

V

1

53

0

Tanker

V

1

54

0

Liquefied gas tanker

V

1

85

0

Craft, pleasure longer than 20 meters

V

1

90

0

Fast ship

V

1

91

0

Hydrofoil

V

1

92

0

Catamaran Fast“


(1)  [email protected]


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU