(EU) č. 686/2012Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 686/2012 ze dne 26. července 2012 , kterým se přiděluje hodnocení účinných látek, jejichž povolení vyprší nejpozději dne  31. prosince 2018 , členským státům pro účely postupu obnovení Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 200, 27.7.2012, s. 5-10 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 26. července 2012 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 16. srpna 2012 Nabývá účinnosti: 16. srpna 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 686/2012

ze dne 26. července 2012,

kterým se přiděluje hodnocení účinných látek, jejichž povolení vyprší nejpozději dne 31. prosince 2018, členským státům pro účely postupu obnovení

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na článek 19 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Je vhodné přidělit hodnocení účinných látek, jejichž povolení vyprší nejpozději dne 31.prosince 2018, členským státům pro účely postupů obnovení a jmenovat pro každou účinnou látku zpravodajský členský stát a spoluzpravodajský členský stát. Toto přidělení by mělo být provedeno takovým způsobem, aby byla dosažena vyváženost, pokud jde o rozdělení povinností a činností mezi členské státy.

(2)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro účely postupu obnovení se přiděluje hodnocení jednotlivých účinných látek uvedených v prvním sloupci přílohy zpravodajskému členskému státu uvedenému v druhém sloupci přílohy a spoluzpravodajskému členskému státu uvedenému ve třetím sloupci přílohy.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. července 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.


PŘÍLOHA

Účinná látka

Zpravodajský členský stát

Spoluzpravodajský členský stát

1-methylcyklopropen

UK

PT

2,4DB

BE

EL

Acetamiprid

NL

ES

Alfa-cypermethrin

BE

EL

Amidosulfuron

FI

HR

Ampelomyces quisqualis

kmen AQ 10

FR

DE

Bacillus subtilis (Cohn 1872)

kmen QST 713, identický s kmenem AQ 713

DE

DK

Beflubutamid

DE

LT

Benalaxyl

RO

PT

Benthiavalikarb

PL

FR

Kyselina benzoová

HU

NL

Betacyfluthrin

DE

HU

Bifenazát

SE

IT

Bifenox

PL

BE

Bitertanol

SE

CZ

Boscalid

SK

FR

Bromoxynil

FR

DE

Kaptan

AT

IT

Karbendazim

DE

SI

Karfentrazonethyl

BE

FR

Karvon

NL

SE

Chloridazon

DE

PL

Chlorthalonil

NL

BE

Chlortoluron

BG

FR

Chlorprofam

NL

ES

Chlorpyrifos

ES

PL

Chlorpyrifos-methyl

ES

PL

Klodinafop

EL

DE

Klofentezin

ES

NL

Klomazon

DK

DE

Klopyralid

FI

PL

Klothianidin

DE

ES

Coniothyrium minitans

kmen CON/M/91-08 (DSM 9660)

NL

EE

Sloučeniny mědi

FR

DE

Kyazofamid

FR

LV

Cyfluthrin

DE

HU

Cypermethrin

BE

DE

Cyprodinil

FR

BG

Daminozid

CZ

HU

Deltamethrin

UK

AT

Desmedifam

FI

DK

Dikamba

DK

RO

Dichlorprop-P

IE

PL

Difenokonazol

ES

UK

Diflubenzuron

EL

SK

Diflufenikan

UK

CZ

Dimethenamid-P

DE

BG

Dimethoát

IT

BG

Dimethomorf

PL

DE

Dimoxystrobin

HU

IE

Diuron

DE

DK

Ethefon

NL

PL

Ethofumesát

AT

DK

Ethoprofos

IT

IE

Ethoxysulfuron

IT

AT

Etoxazol

EL

UK

Fenamidon

CZ

FR

Fenamifos

EL

CY

Fenoxaprop-P

AT

FI

Fenpropidin

CZ

DE

Fipronil

AT

NL

Flazasulfuron

ES

FR

Fludioxonyl

FR

ES

Flufenacet

PL

FR

Fluoxastrobin

UK

CZ

Flurtamon

CZ

IE

Folpet

AT

IT

Foramsulfuron

FI

SK

Forchlorfenuron

ES

EL

Formetanát

ES

EL

Fosetyl

FR

EE

Fosthiazát

DE

EL

Gliocladium catenulatum

kmen J1446

HU

NL

Glufosinát

DE

FR

Imazamox

FR

IT

Imazachin

BE

IE

Imazosulfuron

SI

FI

Indoxakarb

FR

ES

Jodosulfuron

SE

FI

Ioxynil

FR

AT

Iprodion

FR

BE

Isoxaflutol

IT

SI

Laminarin

NL

FR

Lenacil

BE

AT

Linuron

IT

DE

Maleinohydrazid

DK

BE

Mankozeb

UK

EL

Maneb

IT

UK

MCPA

PL

NL

MCPB

PL

NL

Mekoprop

PL

IE

Mekoprop-P

PL

IE

Mepanipyrim

BE

EL

Mesosulfuron

FR

PL

Mesotrion

UK

BE

Metconazol

BE

UK

Methiokarb

UK

DE

Methoxyfenozid

UK

SK

Metiram

IT

UK

Metrafenon

LV

SK

Metribuzin

EE

DE

Milbemektin

DE

NL

Molinát

EL

PT

Nicosulfuron

LV

NL

Oxadiargyl

PL

IT

Oxadiazon

IT

ES

Oxamyl

IT

FR

Oxasulfuron

IT

AT

Paecilomyces lilacinus (Thom)

Samson 1974 kmen 251 (AGAL: č. 89/030550)

HU

NL

Pendimethalin

NL

ES

Pethoxamid

AT

CZ

Fenmedifam

FI

DK

Fosmet

ES

EL

Pikloram

PL

CZ

Pikoxystrobin

CZ

RO

Pirimikarb

UK

SE

Pirimifos-methyl

UK

FR

Propamokarb

PT

BE

Propikonazol

FI

UK

Propineb

IT

RO

Propoxykarbazon

SE

EE

Propyzamid

SE

UK

Prosulfokarb

PT

SE

Prothiokonazol

UK

FR

Pseudomonas chlororaphis

kmen MA 342

NL

DK

Pyraklostrobin

DE

HU

Pyrimethanil

CZ

AT

Pyriproxyfen

NL

ES

Chinoklamin

SE

DE

Chinoxyfen

UK

AT

Rimsulfuron

SI

FI

Silthiofam

IE

BE

S-metolachlor

DE

FR

Spinosad

NL

FR

Jaderný polyedrický virus můry Spodoptera exigua

HU

NL

Tepraloxydim

ES

PL

Thiakloprid

UK

DE

Thiamethoxam

FR

ES

Thiofanát-methyl

SE

FI

Thiram

FR

BE

Tolklofos-methyl

SE

DK

Tribenuron

SE

LV

Triklopyr

PL

HU

Trifloxystrobin

UK

EL

Trinexapak

LT

LV

Tritikonazol

AT

UK

Tritosulfuron

SI

AT

Warfarin

SE

DE

Ziram

IT

MT

Zoxamid

LV

FR


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU