(EU) č. 607/2012Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 607/2012 ze dne 6. července 2012 o prováděcích pravidlech pro systém náležité péče a pro četnost a povahu kontrol kontrolních organizací podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 177, 7.7.2012, s. 16-18 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 6. července 2012 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 27. července 2012 Nabývá účinnosti: 27. července 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 607/2012

ze dne 6. července 2012

o prováděcích pravidlech pro systém náležité péče a pro četnost a povahu kontrol kontrolních organizací podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky (1), a zejména na čl. 6 odst. 2 a čl. 8 odst. 8 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) č. 995/2010 ukládá hospodářským subjektům povinnost použít rámec postupů a opatření (dále jen „systém náležité péče“), aby se snížilo na minimum riziko uvádění nezákonně vytěženého dřeva a dřevařských výrobků z tohoto dřeva na vnitřní trh.

(2)

Je nezbytné objasnit případy, kdy je třeba poskytnout informace týkající se úplného vědeckého názvu dřevin, regionu dané země, v němž bylo dřevo vytěženo, a oprávnění k těžbě.

(3)

Je nezbytné upřesnit četnost a povahu kontrol kontrolních organizací prováděných příslušnými orgány.

(4)

Ochrana jednotlivců s ohledem na zpracovávání jejich osobních údajů v rámci působnosti tohoto nařízení, zejména pokud jde o zpracovávání osobních údajů získaných v souvislosti s kontrolami, podléhá požadavkům stanoveným směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (2) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (3).

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru pro vymahatelnost práva, správu a obchod v lesnictví,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Tímto nařízením se stanoví prováděcí pravidla pro systém náležité péče a pro četnost a povahu kontrol kontrolních organizací.

Článek 2

Používání systému náležité péče

1.   Hospodářské subjekty používají systém náležité péče v případě každého konkrétního druhu dřeva nebo dřevařského výrobku dodaného určitým dodavatelem během období nepřesahujícího 12 měsíců za předpokladu, že druhy dřevin, země těžby nebo případně region(y) dané země, v němž (nichž) bylo dřevo vytěženo, a oprávnění k těžbě zůstaly nezměněny.

2.   Ustanovením prvního odstavce není dotčena povinnost hospodářského subjektu uplatňovat opatření a postupy zajišťující přístup k informacím uvedeným v čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 995/2010 týkajícím se každé zásilky dřeva a dřevařských výrobků, kterou hospodářský subjekt uvádí na trh.

Článek 3

Informace týkající se dodávek prováděných hospodářským subjektem

1.   Informace uvedené v čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 995/2010, které se týkají dodávek dřeva a dřevařských výrobků prováděných dodavatelem, se poskytují v souladu s odstavci 2, 3 a 4.

2.   Je-li používání obecného názvu druhů dřevin nejednoznačné, musí být poskytnut úplný vědecký název dřevin uvedených v první odrážce čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 995/2010.

3.   Informace o regionu dané země uvedené v druhé odrážce čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 995/2010 musí být poskytnuty, je-li riziko nezákonné těžby dřeva mezi regiony dané země odlišné.

4.   Informace o oprávnění k těžbě uvedené v druhé odrážce čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 995/2010 musí být poskytnuty, je-li riziko nezákonné těžby dřeva mezi oprávněními k těžbě dané země nebo regionů dané země odlišné.

Pro účely prvního pododstavce se veškerá ujednání opravňující k těžbě dřeva ve vymezené oblasti považují za oprávnění k těžbě.

Článek 4

Posouzení rizik a zmírnění rizika

Certifikace nebo jiné režimy ověřování třetích stran uvedené v první odrážce druhého odstavce čl. 6 odst. 1 písm. b) a čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 995/2010 lze zohlednit v postupech posouzení rizik a v postupech zmírňování rizika, jestliže splňují tato kritéria:

a)

stanovily veřejně přístupný a třetími stranami použitelný systém požadavků, jenž zahrnuje alespoň všechny příslušné požadavky platných právních předpisů;

b)

stanoví, že třetí strana provádí v pravidelných intervalech, nejpozději však jednou za 12 měsíců, náležité kontroly, včetně kontrol na místě, s cílem ověřit dodržování platných právních předpisů;

c)

zahrnují prostředky ověřené třetí stranou k vysledování dřeva vytěženého v souladu s platnými právními předpisy a dřevařských výrobků z tohoto dřeva v kterékoli části dodavatelského řetězce před uvedením tohoto dřeva nebo těchto dřevařských výrobků na trh;

d)

zahrnují kontroly ověřené třetí stranou, jejichž účelem je zajistit, aby se dřevo či dřevařské výrobky neznámého původu, nebo dřevo či dřevařské výrobky, jež nebyly vytěženy v souladu s platnými právními předpisy, nedostaly do dodavatelského řetězce.

Článek 5

Vedení záznamů hospodářskými subjekty

1.   Informace týkající se dodávek prováděných hospodářským subjektem podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 995/2010 a používání postupů zmírňování rizika musí být doloženy vedením příslušných záznamů, jež se uchovávají po dobu pěti let a musí být zpřístupněny kontrolám prováděným příslušným orgánem.

2.   Hospodářské subjekty musí být při používání svého systému náležité péče schopni prokázat, jakým způsobem byly získané informace zkontrolovány na základě kritérií pro posouzení rizik uvedených v čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 995/2010, jakým způsobem bylo přijato rozhodnutí o opatřeních ke zmírnění rizika a jakým způsobem hospodářský subjekt určil míru rizika.

Článek 6

Četnost a povaha kontrol kontrolních organizací

1.   Příslušné orgány zajistí, aby byly kontroly v pravidelných intervalech podle čl. 8 odst. 4 nařízení (EU) č. 995/2010 prováděny alespoň jednou za dva roky.

2.   Kontroly podle čl. 8 odst. 4 nařízení (EU) č. 995/2010 se provádějí zejména, pokud:

a)

příslušný orgán při provádění kontrol hospodářských subjektů zjistil nedostatky v účinnosti nebo při provádění systému náležité péče, jenž byl zaveden kontrolní organizací, ze strany hospodářských subjektů;

b)

Komise informovala příslušné orgány, že v kontrolní organizaci proběhly následné změny podle čl. 9 odst. 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 363/2012 ze dne 23. února 2012 o procedurálních pravidlech pro uznávání kontrolních organizací a odejímání takových uznání stanovených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky (4).

3.   Kontroly se provádějí neohlášeně, s výjimkou případů, kdy je předběžné oznámení kontrolní organizaci nezbytné, aby byla zajištěna účinnost kontrol.

4.   Příslušné orgány provádějí kontroly v souladu s dokumentovanými postupy.

5.   Kontroly prováděné příslušnými orgány s cílem zajistit soulad s nařízením (EU) č. 995/2010 zahrnují v případě potřeby zejména tyto náležitosti:

a)

namátkové kontroly, včetně auditů na místě;

b)

prověření dokumentace a záznamů kontrolních organizací;

c)

pohovory s vedoucími pracovníky a zaměstnanci kontrolní organizace;

d)

pohovory s hospodářskými subjekty a obchodníky nebo s jakoukoli další příslušnou osobou;

e)

prověření dokumentace a záznamů hospodářských subjektů;

f)

prověření vzorků zboží z dodávek hospodářských subjektů používajících systém náležité péče dotčené kontrolní organizace.

Článek 7

Zprávy o kontrolách kontrolních organizací

1.   Příslušné orgány vypracovávají zprávy o jednotlivých jimi provedených kontrolách, které zahrnují popis použitého postupu a metod, stejně jako jejich výsledky a závěry.

2.   Příslušné orgány sdělí kontrolní organizaci, u níž byla provedena kontrola, výsledky a závěry návrhu zprávy. Kontrolní organizace může u příslušných orgánů podat připomínky v rámci lhůty stanovené příslušnými orgány.

3.   Příslušné orgány na základě zpráv o jednotlivých kontrolách vypracovávají zprávy o kontrolách podle čl. 8 odst. 4 nařízení (EU) č. 995/2010.

Článek 8

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. července 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 295, 12.11.2010, s. 23.

(2)  Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.

(3)  Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 115, 27.4.2012, s. 12.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU