(EU) č. 568/2012Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 568/2012 ze dne 28. června 2012 , kterým se mění nařízení (ES) č. 555/2008, pokud jde o předkládání programů podpory v odvětví vína

Publikováno: Úř. věst. L 169, 29.6.2012, s. 13-40 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 28. června 2012 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 2. července 2012 Nabývá účinnosti: 2. července 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 568/2012

ze dne 28. června 2012,

kterým se mění nařízení (ES) č. 555/2008, pokud jde o předkládání programů podpory v odvětví vína

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na článek 103za ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 103k odst. 1 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 1234/2007 stanoví, že každý producentský členský stát uvedený v příloze Xb uvedeného nařízení má Komisi předložit návrh pětiletého programu podpory, jenž obsahuje podpůrná opatření v odvětví vína.

(2)

Ustanovení čl. 2 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 555/2008 ze dne 27. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o programy podpory, obchod se třetími zeměmi, produkční potenciál a kontroly v odvětví vína (2), stanoví, že první předložení programů podpory se má vztahovat na pět rozpočtových roků v období 2009 až 2013.

(3)

Za účelem přípravy druhého předložení návrhů programů podpory na rozpočtové roky 2014 až 2018 by měl být určen rámec a specifické požadavky pro nové programové období. Rovněž je nutné stanovit lhůtu pro druhé předložení návrhů programů podpory.

(4)

Členským státům, které si od roku 2014 přejí převádět částky svého národního finančního rámce do režimu jednotné platby podle článku 103o nařízení (ES) č. 1234/2007, by měla být stanovena lhůta.

(5)

Nařízení (ES) č. 555/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 555/2008 se mění takto:

1)

Článek 2 se nahrazuje tímto:

„Článek 2

Předkládání programů podpory

1.   První předložení návrhu programu podpory uvedeného v čl. 103k odst. 1 prvním pododstavci nařízení (ES) č. 1234/2007 se vztahuje na pět rozpočtových roků v období 2009 až 2013.

Pro rozpočtové roky 2014 až 2018 předloží členské státy Komisi návrhy programu podpory do 1. března 2013. Pokud se národní finanční rámec předpokládaný pro období od rozpočtového roku 2014 změní po tomto datu, upraví členské státy programy podpory odpovídajícím způsobem.

Členské státy předloží Komisi svůj návrh programu podpory v elektronické podobě pomocí formuláře uvedeného v příloze I.

Členské státy předloží Komisi své finanční plánování pro návrh programu podpory uvedený v prvním a druhém pododstavci pomocí formuláře v příloze II.

2.   Poté, co členské státy přijmou nebo přizpůsobí své právní předpisy týkající se návrhu programu podpory uvedeného v odstavci 1, oznámí je Komisi. Toto oznámení může být provedeno tak, že Komise bude informována o stránce, kde jsou dotčené právní předpisy veřejně dostupné.

3.   Členské státy, které se rozhodnou převést celou částku svého národního finančního rámce od rozpočtového roku 2010 a na celé období uvedené v odst. 1 prvním pododstavci do režimu jednotné platby, předloží formulář obsažený v příloze II tohoto nařízení, řádně vyplněný v příslušném řádku do 30. června 2008.

Členské státy, které se rozhodnou převést částky svého národního finančního rámce od rozpočtového roku 2014 a na celé období uvedené v odst. 1 druhém pododstavci do režimu jednotné platby, předloží formulář obsažený v příloze II tohoto nařízení, řádně vyplněný v příslušném řádku a v definitivní podobě do 1. prosince 2012.

4.   Členské státy, které se rozhodnou zavést své programy podpory včetně regionálních zvláštností, mohou předložit informace za jednotlivé regiony také na formuláři uvedeném v příloze III.

5.   Členské státy jsou odpovědné za výdaje mezi datem přijetí jejich programu podpory Komisí a datem jeho použitelnosti podle čl. 103k odst. 2 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 1234/2007.“

2)

Přílohy I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, VIIIa a VIIIb se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. června 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 170, 30.6.2008, s. 1.


PŘÍLOHA

1)

Příloha I se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA I

SPOLEČNÁ ORGANIZACE TRHU S VÍNEM

Předkládání programů podpory

A.   ROZPOČTOVÉ ROKY 2009 AŽ 2013

 

 

Členský stát  (1): …

Období  (2): …

Datum předložení:

Číslo revize:

Změnu požaduje Komise / změnu požaduje členský stát (3)

A.   Popis navrhovaných opatření, včetně jejich kvantifikovaných cílů

a)   Režim jednotné platby podle článku 103o  (4)

Je součástí programu podpory: ano/ne:

b)   Propagace podle článku 103p

Je součástí programu podpory: ano/ne, pokud ano:

Popis navrhovaných opatření:

Kvantifikované cíle:

Státní podpora:

c)   Restrukturalizace a přeměna vinic podle článku 103q

Je součástí programu podpory: ano/ne, pokud ano:

Popis navrhovaných opatření (5):

Kvantifikované cíle:

d)   Zelená sklizeň podle článku 103r

Je součástí programu podpory: ano/ne, pokud ano:

Popis navrhovaných opatření:

Kvantifikované cíle:

e)   Vzájemné fondy podle článku 103s

Je součástí programu podpory: ano/ne, pokud ano:

Popis navrhovaných opatření:

Kvantifikované cíle:

f)   Pojištění sklizně podle článku 103t

Je součástí programu podpory: ano/ne, pokud ano:

Popis navrhovaných opatření:

Kvantifikované cíle:

Státní podpora:

g)   Investice do podniků podle článku 103u

Je součástí programu podpory: ano/ne, pokud ano:

Popis navrhovaných opatření:

Kvantifikované cíle:

Státní podpora:

h)   Destilace vedlejších výrobků podle článku 103v

Je součástí programu podpory: ano/ne, pokud ano:

Popis navrhovaných opatření (včetně výše podpory):

Kvantifikované cíle:

i)   Destilace na konzumní alkohol podle článku 103w

Je součástí programu podpory: ano/ne, pokud ano:

Délka přechodného období (hospodářské roky):

Popis navrhovaných opatření (včetně výše podpory):

Kvantifikované cíle:

j)   Nouzová destilace podle článku 103x

Je součástí programu podpory: ano/ne, pokud ano:

Délka přechodného období (hospodářské roky):

Popis navrhovaných opatření (včetně výše podpory):

Kvantifikované cíle:

Státní podpora:

k)   Používání zahuštěného hroznového moštu podle článku 103y

Je součástí programu podpory: ano/ne, pokud ano:

Délka přechodného období (hospodářské roky):

Popis navrhovaných opatření (včetně výše podpory):

Kvantifikované cíle:

B.   Výsledky konzultací

C.   Posouzení očekávaných technických, hospodářských, environmentálních a sociálních dopadů  (6)

D.   Harmonogram provádění jednotlivých opatření

E.   Obecný finanční rozpis ve formátu v příloze II (uveďte číslo revize)

F.   Kritéria a kvantitativní ukazatele pro monitorování a hodnocení

Opatření přijatá pro náležité a účinné provedení programů

G.   Určení příslušných orgánů a subjektů odpovědných za provádění programu

B.   ROZPOČTOVÉ ROKY 2014 AŽ 2018

 

 

Členský stát  (7): …

Období  (8): …

Datum předložení:

Číslo revize:

Změnu požaduje Komise / změnu požaduje členský stát (9)

A.   Popis navrhovaných opatření, včetně jejich kvantifikovaných cílů

a)   Režim jednotné platby podle článku 103o  (10)

Je součástí programu podpory: ano/ne:

b)   Propagace podle článku 103p

Je součástí programu podpory: ano/ne, pokud ano:

Popis navrhovaných opatření:

Kvantifikované cíle:

Státní podpora:

c)   Restrukturalizace a přeměna vinic podle článku 103q

Je součástí programu podpory: ano/ne, pokud ano:

Popis navrhovaných opatření:

Kvantifikované cíle:

d)   Zelená sklizeň podle článku 103r

Je součástí programu podpory: ano/ne, pokud ano:

Popis navrhovaných opatření:

Kvantifikované cíle:

e)   Vzájemné fondy podle článku 103s

Je součástí programu podpory: ano/ne, pokud ano:

Popis navrhovaných opatření:

Kvantifikované cíle:

f)   Pojištění sklizně podle článku 103t

Je součástí programu podpory: ano/ne, pokud ano:

Popis navrhovaných opatření:

Kvantifikované cíle:

Státní podpora:

g)   Investice do podniků podle článku 103u

Je součástí programu podpory: ano/ne, pokud ano:

Popis navrhovaných opatření:

Kvantifikované cíle:

Státní podpora:

h)   Destilace vedlejších výrobků podle článku 103v

Je součástí programu podpory: ano/ne, pokud ano:

Popis navrhovaných opatření (včetně výše podpory):

Kvantifikované cíle:

B.   Výsledky konzultací

C.   Posouzení očekávaných technických, hospodářských, environmentálních a sociálních dopadů  (11)

D.   Harmonogram provádění jednotlivých opatření

E.   Obecný finanční rozpis ve formátu v příloze II (uveďte číslo revize)

F.   Kritéria a kvantitativní ukazatele pro monitorování a hodnocení

Opatření přijatá pro náležité a účinné provedení programů

G.   Určení příslušných orgánů a subjektů odpovědných za provádění programu

2)

Příloha II se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA II

Předložení finančního rozpisu vnitrostátních programů podpory podle čl. 1031 písm. e) nařízení (ES) č. 1234/2007

A.   ROZPOČTOVÉ ROKY 2009 AŽ 2013

(v tis. EUR)

Členský stát (12):

Datum sdělení nejpozději do 30. června 2008:

 

Rozpočtový rok

 

Opatření

Nařízení (ES) č. 1234/2007

2009

2010

2011

2012

2013

Celkem

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1 -

Režim jednotné platby

Článek 103o

 

 

 

 

 

 

2 -

Propagace na trzích třetích zemí

Článek 103p

 

 

 

 

 

 

3a -

Restrukturalizace a přeměna vinic

Článek 103q

 

 

 

 

 

 

3b -

Probíhající plány

Nařízení (ES) č. 1493/1999

 

 

 

 

 

 

4 -

Zelená sklizeň

Článek 103r

 

 

 

 

 

 

5 -

Vzájemné fondy

Článek 103s

 

 

 

 

 

 

6 -

Pojištění sklizně

Článek 103t

 

 

 

 

 

 

7 -

Investice do podniku

Článek 103u

 

 

 

 

 

 

8 -

Destilace vedlejších výrobků

Článek 103v

 

 

 

 

 

 

9 -

Destilace na konzumní alkohol – podpora na plochu

Článek 103w

 

 

 

 

 

 

10 -

Nouzová destilace

Čl. 103x odst. 1

 

 

 

 

 

 

11 -

Používání zahuštěného hroznového moštu k obohacení

Článek 103y

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

 

 

 

 

U opatření, která nejsou zavedena ve vnitrostátním programu podpory, uveďte „0.“

Případně dále:

10a -

Nouzová destilace – vnitrostátní podpora

Čl. 103x odst. 5

 

 

 

 

 

 

B.   ROZPOČTOVÉ ROKY 2014 AŽ 2018 (13)

(v tis. EUR)

Členský stát (14):

Datum sdělení (15):

 

Rozpočtový rok

 

Opatření

Nařízení (ES) č. 1234/2007

2014

2015

2016

2017

2018

Celkem

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1 -

Režim jednotné platby

Článek 103o

 

 

 

 

 

 

2 -

Propagace na trzích třetích zemí

Článek 103p

 

 

 

 

 

 

3 -

Restrukturalizace a přeměna vinic

Článek 103q

 

 

 

 

 

 

4 -

Zelená sklizeň

Článek 103r

 

 

 

 

 

 

5 -

Vzájemné fondy

Článek 103s

 

 

 

 

 

 

6 -

Pojištění sklizně

Článek 103t

 

 

 

 

 

 

7 -

Investice do podniku

Článek 103u

 

 

 

 

 

 

8 -

Destilace vedlejších výrobků

Článek 103v

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

 

 

 

 

3)

Příloha III se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA III

Volitelné předložení finančního rozpisu vnitrostátních programů podpory podle čl. 1031 písm. e) nařízení (ES) č. 1234/2007 – informace na úrovni regionů

A.   ROZPOČTOVÉ ROKY 2009 AŽ 2013

(v tis. EUR)

Členský stát (16):

Region:

Datum sdělení nejpozději do 30. června 2008:

 

Rozpočtový rok

Opatření

Nařízení (ES) č. 1234/2007

2009

2010

2011

2012

2013

Celkem

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1 -

Režim jednotné platby

Článek 103o

 

 

 

 

 

 

2 -

Propagace na trzích třetích zemí

Článek 103p

 

 

 

 

 

 

3a -

Restrukturalizace a přeměna vinic

Článek 103q

 

 

 

 

 

 

3b -

Probíhající plány

Nařízení (ES) č. 1493/1999

 

 

 

 

 

 

4 -

Zelená sklizeň

Článek 103r

 

 

 

 

 

 

5 -

Vzájemné fondy

Článek 103s

 

 

 

 

 

 

6 -

Pojištění sklizně

Článek 103t

 

 

 

 

 

 

7 -

Investice do podniku

Článek 103u

 

 

 

 

 

 

8 -

Destilace vedlejších výrobků

Článek 103v

 

 

 

 

 

 

9 -

Destilace na konzumní alkohol – podpora na plochu

Článek 103w

 

 

 

 

 

 

10 -

Nouzová destilace

Článek 103x

 

 

 

 

 

 

11 -

Používání zahuštěného hroznového moštu k obohacení

Článek 103y

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

 

 

 

 

U opatření, která nejsou součástí vnitrostátního programu podpory, uveďte „0“ v kolonkách částek.

Případně dále:

10a -

Nouzová destilace – vnitrostátní podpora

Čl. 103x odst. 5

 

 

 

 

 

 

B.   ROZPOČTOVÉ ROKY 2014 AŽ 2018 (17)

(v tis. EUR)

Členský stát (18):

Region:

Datum sdělení nejpozději do 1. března 2013:

 

Rozpočtový rok

Opatření

Nařízení (ES) č. 1234/2007

2014

2015

2016

2017

2018

Celkem

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1 -

Režim jednotné platby

Článek 103o

 

 

 

 

 

 

2 -

Propagace na trzích třetích zemí

Článek 103p

 

 

 

 

 

 

3 -

Restrukturalizace a přeměna vinic

Článek 103q

 

 

 

 

 

 

4 -

Zelená sklizeň

Článek 103r

 

 

 

 

 

 

5 -

Vzájemné fondy

Článek 103s

 

 

 

 

 

 

6 -

Pojištění sklizně

Článek 103t

 

 

 

 

 

 

7 -

Investice do podniku

Článek 103u

 

 

 

 

 

 

8 -

Destilace vedlejších výrobků

Článek 103v

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

 

 

 

 

4)

Příloha IV se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA IV

Změny finančního rozpisu vnitrostátních programů podpory podle čl. 1031 písm. e) nařízení (ES) č. 1234/2007

A.   ROZPOČTOVÉ ROKY 2009 AŽ 2013

(v tis. EUR)

Členský stát (19):

Datum sdělení (20):

Datum předchozího sdělení:

Číslo této pozměněné tabulky:

Důvod: Změnu požaduje Komise / změnu požaduje členský stát (21)

 

 

Rozpočtový rok

 

Opatření

Nařízení (ES) č. 1234/2007

 

2009

2010

2011

2012

2013

Celkem

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1 -

Režim jednotné platby

Článek 103o

Předchozí předložení

 

 

 

 

 

 

Pozměněná částka

 

 

 

 

 

 

2 -

Propagace na trzích třetích zemí

Článek 103p

Předchozí předložení

 

 

 

 

 

 

Pozměněná částka

 

 

 

 

 

 

3a -

Restrukturalizace a přeměna vinic

Článek 103q

Předchozí předložení

 

 

 

 

 

 

Pozměněná částka

 

 

 

 

 

 

3b -

Probíhající plány

Nařízení (ES) č. 1493/1999

Předchozí předložení

 

 

 

 

 

 

Pozměněná částka

 

 

 

 

 

 

4 -

Zelená sklizeň

Článek 103r

Předchozí předložení

 

 

 

 

 

 

Pozměněná částka

 

 

 

 

 

 

5 -

Vzájemné fondy

Článek 103s

Předchozí předložení

 

 

 

 

 

 

Pozměněná částka

 

 

 

 

 

 

6 -

Pojištění sklizně

Článek 103t

Předchozí předložení

 

 

 

 

 

 

Pozměněná částka

 

 

 

 

 

 

7 -

Investice do podniku

Článek 103u

Předchozí předložení

 

 

 

 

 

 

Pozměněná částka

 

 

 

 

 

 

8 -

Destilace vedlejších výrobků

Článek 103v

Předchozí předložení

 

 

 

 

 

 

Pozměněná částka

 

 

 

 

 

 

9 -

Destilace na konzumní alkohol – podpora na plochu

Článek 103w

Předchozí předložení

 

 

 

 

 

 

Pozměněná částka

 

 

 

 

 

 

10 -

Nouzová destilace

Článek 103x

Předchozí předložení

 

 

 

 

 

 

Pozměněná částka

 

 

 

 

 

 

11 -

Používání zahuštěného hroznového moštu k obohacení

Článek 103y

Předchozí předložení

 

 

 

 

 

 

Pozměněná částka

 

 

 

 

 

 

Celkem

Předchozí předložení

 

 

 

 

 

 

Pozměněná částka

 

 

 

 

 

 

Termín sdělení:

Případně dále:

10a -

Nouzová destilace – vnitrostátní podpora

Čl. 103x odst. 5

Předchozí předložení

 

 

 

 

 

 

Pozměněná částka

 

 

 

 

 

 

B.   ROZPOČTOVÉ ROKY 2014 AŽ 2018

(v tis. EUR)

Členský stát (22):

Datum sdělení (23):

Datum předchozího sdělení:

Číslo této pozměněné tabulky:

Důvod: Změnu požaduje Komise / změnu požaduje členský stát (24)

 

 

Rozpočtový rok

 

Opatření

Nařízení (ES) č. 1234/2007

 

2014

2015

2016

2017

2018

Celkem

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1 -

Režim jednotné platby

Článek 103o

Předchozí předložení

 

 

 

 

 

 

Pozměněná částka

 

 

 

 

 

 

2 -

Propagace na trzích třetích zemí

Článek 103p

Předchozí předložení

 

 

 

 

 

 

Pozměněná částka

 

 

 

 

 

 

3 -

Restrukturalizace a přeměna vinic

Článek 103q

Předchozí předložení

 

 

 

 

 

 

Pozměněná částka

 

 

 

 

 

 

4 -

Zelená sklizeň

Článek 103r

Předchozí předložení

 

 

 

 

 

 

Pozměněná částka

 

 

 

 

 

 

5 -

Vzájemné fondy

Článek 103s

Předchozí předložení

 

 

 

 

 

 

Pozměněná částka

 

 

 

 

 

 

6 -

Pojištění sklizně

Článek 103t

Předchozí předložení

 

 

 

 

 

 

Pozměněná částka

 

 

 

 

 

 

7 -

Investice do podniku

Článek 103u

Předchozí předložení

 

 

 

 

 

 

Pozměněná částka

 

 

 

 

 

 

8 -

Destilace vedlejších výrobků

Článek 103v

Předchozí předložení

 

 

 

 

 

 

Pozměněná částka

 

 

 

 

 

 

Celkem

Předchozí předložení

 

 

 

 

 

 

Pozměněná částka

 

 

 

 

 

 

5)

Příloha V se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA V

Podávání zpráv o programu podpory

A.   ROZPOČTOVÉ ROKY 2009 AŽ 2013

 

 

Členský stát  (25): …

Období:

Datum předložení:

Číslo revize:

A.   Celkové hodnocení

B.   Podmínky a výsledky provedení navrhovaných opatření  (26)

a)   Režim jednotné platby podle článku 103o  (27)

b)   Propagace podle článku 103p

Podmínky provedení:

Výsledky (28):

Státní podpora:

c)   Restrukturalizace a přeměna vinic podle článku 103q

Podmínky provedení:

Výsledky:

d)   Zelená sklizeň podle článku 103r

Podmínky provedení:

Výsledky:

e)   Vzájemné fondy podle článku 103s

Podmínky provedení:

Výsledky:

f)   Pojištění sklizně podle článku 103t

Podmínky provedení:

Výsledky:

Státní podpora:

g)   Investice do podniků podle článku 103u

Podmínky provedení:

Výsledky:

Státní podpora:

h)   Destilace vedlejších výrobků podle článku 103v

Podmínky provedení (včetně výše podpory):

Výsledky:

i)   Destilace na konzumní alkohol podle článku 103w

Podmínky provedení (včetně výše podpory):

Výsledky:

j)   Nouzová destilace podle článku 103x

Podmínky provedení (včetně výše podpory):

Výsledky:

Státní podpora:

k)   Používání zahuštěného hroznového moštu podle článku 103y

Podmínky provedení (včetně výše podpory):

Výsledky:

C.   Závěry (a případně plánované úpravy)

B.   ROZPOČTOVÉ ROKY 2014 AŽ 2018

 

 

Členský stát  (29): …

Období:

Datum předložení:

Číslo revize:

A.   Celkové hodnocení

B.   Podmínky a výsledky provedení navrhovaných opatření  (30)

a)   Režim jednotné platby podle článku 103o  (31)

b)   Propagace podle článku 103p

Podmínky provedení:

Výsledky (32):

Státní podpora:

c)   Restrukturalizace a přeměna vinic podle článku 103q

Podmínky provedení:

Výsledky:

d)   Zelená sklizeň podle článku 103r

Podmínky provedení:

Výsledky:

e)   Vzájemné fondy podle článku 103s

Podmínky provedení:

Výsledky:

f)   Pojištění sklizně podle článku 103t

Podmínky provedení:

Výsledky:

Státní podpora:

g)   Investice do podniků podle článku 103u

Podmínky provedení:

Výsledky:

Státní podpora:

h)   Destilace vedlejších výrobků podle článku 103v

Podmínky provedení (včetně výše podpory):

Výsledky:

C.   Závěry (a případně plánované úpravy)

6)

Příloha VI se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA VI

Finanční rozpis provedení vnitrostátních programů podpory podle čl. 188a odst. 5 nařízení (ES) č. 1234/2007

A.   ROZPOČTOVÉ ROKY 2009 AŽ 2013

(v tis. EUR)

Členský stát (33):

Datum sdělení (34):

Pozměněná tabulka: Ano/Ne (35)

Pokud ano, číslo:

 

Rozpočtový rok

 

Opatření

Nařízení (ES) č. 1234/2007

2009

2010

2011

2012

2013

Celkem

 

 

Odhad/ Provedení (35)

Odhad/ Provedení (35)

Odhad/ Provedení (35)

Odhad/ Provedení (35)

Odhad/ Provedení (35)

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1 -

Režim jednotné platby

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

2 -

Propagace na trzích třetích zemí

Článek 103p

 

 

 

 

 

 

3a -

Restrukturalizace a přeměna vinic

Článek 103q

 

 

 

 

 

 

3b -

Probíhající plány

Nařízení (ES) č. 1493/1999

 

 

 

 

 

 

4 -

Zelená sklizeň

Článek 103r

 

 

 

 

 

 

5 -

Vzájemné fondy

Článek 103s

 

 

 

 

 

 

6 -

Pojištění sklizně

Článek 103t

 

 

 

 

 

 

7 -

Investice do podniku

Článek 103u

 

 

 

 

 

 

8 -

Destilace vedlejších výrobků

Článek 103v

 

 

 

 

 

 

9 -

Destilace na konzumní alkohol – podpora na plochu

Článek 103w

 

 

 

 

 

 

10 -

Nouzová destilace

Článek 103x

 

 

 

 

 

 

11 -

Používání zahuštěného hroznového moštu k obohacení

Článek 103y

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

 

 

 

 

Případně dále:

10a -

Nouzová destilace

Čl. 103x odst. 5

 

 

 

 

 

 

B.   ROZPOČTOVÉ ROKY 2014 AŽ 2018

Členský stát (36):

Datum sdělení (37):

Pozměněná tabulka: Ano/Ne (38)

Pokud ano, číslo:

 

Rozpočtový rok

 

Opatření

Nařízení (ES) č. 1234/2007

2014

2015

2016

2017

2018

Celkem

 

 

Odhad/ Provedení (38)

Odhad/ Provedení (38)

Odhad/ Provedení (38)

Odhad/ Provedení (38)

Odhad/ Provedení (38)

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1 -

Režim jednotné platby

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

2 -

Propagace na trzích třetích zemí

Článek 103p

 

 

 

 

 

 

3 -

Restrukturalizace a přeměna vinic

Článek 103q

 

 

 

 

 

 

4 -

Zelená sklizeň

Článek 103r

 

 

 

 

 

 

5 -

Vzájemné fondy

Článek 103s

 

 

 

 

 

 

6 -

Pojištění sklizně

Článek 103t

 

 

 

 

 

 

7 -

Investice do podniku

Článek 103u

 

 

 

 

 

 

8 -

Destilace vedlejších výrobků

Článek 103v

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

 

 

 

 

7)

Příloha VII se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA VII

Technické údaje týkající se vnitrostátních programů podpory podle čl. 1031 písm. c) nařízení (ES) č. 1234/2007

A.   ROZPOČTOVÉ ROKY 2009 AŽ 2013

(finanční částky v tis. EUR)

Členský stát (39):

Datum sdělení (40):

Datum předchozího sdělení:

Číslo této pozměněné tabulky:

 

 

Rozpočtový rok

 

 

 

 

2009

2010

2011

2012

2013

Celkem

Opatření

Nařízení (ES) č. 1234/2007

 

Odhad

Provedení

Odhad

Provedení

Odhad

Provedení

Odhad

Provedení

Odhad

Provedení

Provedení

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

1 -

Režim jednotné platby

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

2 -

Propagace na trzích třetích zemí

Článek 103p

Počet projektů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

Průměrná podpora Společenství (41)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Státní podpory

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

3a -

Restrukturalizace a přeměna vinic

Článek 103q

Dotčená plocha (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

Průměrná částka (EUR/ha) (42)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3b -

Probíhající plány

Nařízení (ES) č. 1493/1999

Dotčená plocha (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

Pozměněná částka (EUR/ha) (42)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 -

Zelená sklizeň

Článek 103r

Dotčená plocha (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průměrná částka (EUR/ha) (42)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 -

Vzájemné fondy

Článek 103s

Počet nových fondů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

Průměrná podpora Společenství (43)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 -

Pojištění sklizně

Článek 103t

Počet producentů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

Průměrná podpora Společenství (44)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Státní podpory

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

7 -

Investice do podniku

Článek 103u

Počet příjemců podpory

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

Průměrná podpora Společenství (45)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Státní podpory

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

7.1

Investice do podniku v regionech „konvergence“

Čl. 103u odst. 4 písm. a)

Způsobilé náklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

7.2

Investice do podniku v jiných regionech než regionech „konvergence“

Čl. 103u odst. 4 písm. b)

Způsobilé náklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

7.3

Investice do podniku v nejvzdálenějších regionech

Čl. 103u odst. 4 písm. c)

Způsobilé náklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

7.4

Investice do podniku v regionech na malých ostrovech v Egejském moři

Čl. 103u odst. 4 písm. d)

Způsobilé náklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

7.5

Investice do podniku v regionech „konvergence“

Čl. 103u odst. 4 písm. a)

Příspěvek Společenství

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

7.6

Investice do podniku v jiných regionech než regionech „konvergence“

Čl. 103u odst. 4 písm. b)

Příspěvek Společenství

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

7.7

Investice do podniku v nejvzdálenějších regionech

Čl. 103u odst. 4 písm. c)

Příspěvek Společenství

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

7.8

Investice do podniku v regionech na malých ostrovech v Egejském moři

Čl. 103u odst. 4 písm. d)

Příspěvek Společenství

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

8 -

Destilace vedlejších výrobků

Článek 103v

Rozsah max. podpory (EUR/% obj./hl) (46)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mil. hl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průměrná podpora Společenství (47)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 -

Destilace na konzumní alkohol – podpora na plochu

Článek 103w

Rozsah podpory (EUR/ha) (46)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozloha (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průměrná podpora (41)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 -

Nouzová destilace

Článek 103x

Rozsah podpory (EUR/% obj./hl) (46)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minimální cena producentů (EUR/% obj./hl) (46)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mil. hl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průměrná podpora Společenství (47)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 -

Používání zahuštěného hroznového moštu k obohacení

Článek 103y

Rozsah podpory (EUR/% obj./hl) (46)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mil. hl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průměrná podpora Společenství (47)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.   ROZPOČTOVÉ ROKY 2014 AŽ 2018

(finanční částky v tis. EUR)

Členský stát (48):

Datum sdělení (49):

Datum předchozího sdělení:

Číslo této pozměněné tabulky:

 

 

Rozpočtový rok

 

 

 

 

2014

2015

2016

2017

2018

Celkem

Opatření

Nařízení (ES) č. 1234/2007

 

Odhad

Provedení

Odhad

Provedení

Odhad

Provedení

Odhad

Provedení

Odhad

Provedení

Provedení

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

1 -

Režim jednotné platby

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

2 -

Propagace na trzích třetích zemí

Článek 103p

Počet projektů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

Průměrná podpora Společenství (50)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Státní podpory

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

3 -

Restrukturalizace a přeměna vinic

Článek 103q

Dotčená plocha (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

Průměrná částka (EUR/ha) (51)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 -

Zelená sklizeň

Článek 103r

Dotčená plocha (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průměrná částka (EUR/ha) (51)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 -

Vzájemné fondy

Článek 103s

Počet nových fondů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

Průměrná podpora Společenství (52)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 -

Pojištění sklizně

Článek 103t

Počet producentů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

Průměrná podpora Společenství (53)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Státní podpory

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

7 -

Investice do podniku

Článek 103u

Počet příjemců podpory

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

Průměrná podpora Společenství (54)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Státní podpory

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

7.1

Investice do podniku v regionech „konvergence“

Čl. 103u odst. 4 písm. a)

Způsobilé náklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

7.2

Investice do podniku v jiných regionech než regionech „konvergence“

Čl. 103u odst. 4 písm. b)

Způsobilé náklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

7.3

Investice do podniku v nejvzdálenějších regionech

Čl. 103u odst. 4 písm. c)

Způsobilé náklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

7.4

Investice do podniku v regionech na malých ostrovech v Egejském moři

Čl. 103u odst. 4 písm. d)

Způsobilé náklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

7.5

Investice do podniku v regionech „konvergence“

Čl. 103u odst. 4 písm. a)

Příspěvek Společenství

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

7.6

Investice do podniku v jiných regionech než regionech „konvergence“

Čl. 103u odst. 4 písm. b)

Příspěvek Společenství

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

7.7

Investice do podniku v nejvzdálenějších regionech

Čl. 103u odst. 4 písm. c)

Příspěvek Společenství

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

7.8

Investice do podniku v regionech na malých ostrovech v Egejském moři

Čl. 103u odst. 4 písm. d)

Příspěvek Společenství

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

8 -

Destilace vedlejších výrobků

Článek 103v

Rozsah max. podpory (EUR/% obj./hl) (55)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mil. hl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průměrná podpora Společenství (56)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8)

Přílohy VIII a VIIIa a VIIIb se nahrazují tímto:

PŘÍLOHA VIII

Sdělení o propagačním opatření podle článků 103p a čl. 188a odst. 5 nařízení (ES) č. 1234/2007

A.   ROZPOČTOVÉ ROKY 2009 AŽ 2013

Členský stát:

Odhady/provedení  (57):

Datum sdělení  (58):

Datum předchozího sdělení:

Číslo této pozměněné tabulky:

Příjemci

Způsobilé opatření (čl. 103p odst. 3 nařízení (ES) č. 1234/2007)

Popis (59)

Cílový trh

Období

Způsobilé výdaje (EUR)

Z toho příspěvek Společenství (EUR)

Z toho případná další veřejná podpora (EUR)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

 

 

 

 

 

 

B.   ROZPOČTOVÉ ROKY 2014 AŽ 2018

Členský stát:

Odhady/provedení  (60):

Datum sdělení  (61):

Datum předchozího sdělení:

Číslo této pozměněné tabulky:

Příjemci

Způsobilé opatření (čl. 103p odst. 3 nařízení (ES) č. 1234/2009)

Popis (62)

Cílový trh

Období

Způsobilé výdaje (EUR)

Z toho příspěvek Společenství (EUR)

Z toho případná další veřejná podpora (EUR)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA VIIIa

Roční zpráva o kontrole na místě provedené v souvislosti s restrukturalizací a přeměnou vinic podle článku 103q nařízení (ES) č. 1234/2007

A.   ROZPOČTOVÉ ROKY 2009 AŽ 2013

Členský stát (63):

Rozpočtový rok:

Datum sdělení (64):

Region

Schválené akce v rámci restrukturalizace a přeměny vinic celkem

Akce v rámci restrukturalizace s předchozím vyklučením (65)

Kontrola před vyklučením (66)

Kontrola po restrukturalizaci a přeměně vinic

Plocha definitivně schválená po kontrole

(ha)

Plocha neschválená po kontrole

(ha)

Zamítnuté požadované prémie

(EUR)

Sankce (66)

Správní

Na místě

Počet žádostí

Plocha

(ha)

Počet

Plocha s předchozím vyklučením

(ha)

Počet kontrolovaných producentů

Kontrolovaná plocha

(ha)

Počet kontrolovaných producentů

Kontrolovaná plocha

(ha)

Počet kontrolovaných producentů

Kontrolovaná plocha

(ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Členský stát celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.   ROZPOČTOVÉ ROKY 2014 AŽ 2018

Členský stát (67):

Rozpočtový rok:

Datum sdělení (68):

Region

Schválené akce v rámci restrukturalizace a přeměny vinic celkem

Akce v rámci restrukturalizace s předchozím vyklučením (69)

Kontrola před vyklučením (70)

Kontrola po restrukturalizaci a přeměně vinic

Plocha definitivně schválená po kontrole

(ha)

Plocha neschválená po kontrole

(ha)

Zamítnuté požadované prémie

(EUR)

Sankce (70)

Správní

Na místě

Počet žádostí

Plocha

(ha)

Počet

Plocha s předchozím vyklučením

(ha)

Počet kontrolovaných producentů

Kontrolovaná plocha

(ha)

Počet kontrolovaných producentů

Kontrolovaná plocha

(ha)

Počet kontrolovaných producentů

Kontrolovaná plocha

(ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Členský stát celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA VIIIb

Roční zpráva o kontrole na místě provedené v souvislosti se zelenou sklizní podle článku 103r nařízení (ES) č. 1234/2007

A.   ROZPOČTOVÉ ROKY 2009 AŽ 2013

Členský stát (71):

Rozpočtový rok:

Datum sdělení (72):

Region

Žádosti schválené členským státem

Kontrola na místě

Plocha definitivně schválená po kontrole

(ha)

Plocha neschválená po kontrole

(ha)

Zamítnuté požadované prémie

(EUR)

Sankce (73)

Počet žádostí

Plocha

(ha)

Počet žádostí

Kontrolovaná plocha

(ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Členský stát celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

B.   ROZPOČTOVÉ ROKY 2014 AŽ 2018

Členský stát (74)

Rozpočtový rok:

Datum sdělení (75):

Region

Žádosti schválené členským státem

Kontrola na místě

Plocha definitivně schválená po kontrole

(ha)

Plocha neschválená po kontrole

(ha)

Zamítnuté požadované prémie

(EUR)

Sankce (76)

Počet žádostí

Plocha

(ha)

Počet žádostí

Kontrolovaná plocha

(ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Členský stát celkem

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Použijte zkratku podle OPOCE.

(2)  Hospodářské roky.

(3)  Nehodící se škrtněte.

(4)  Všechny články uvedené v této příloze odkazují na nařízení (ES) č. 1234/2007.

(5)  Včetně výsledku probíhajících akcí v rámci článku 10 tohoto nařízení.

(6)  Členské státy uvedené v čl. 103o odst. 4 nařízení (ES) č. 1234/2007 nemají povinnost vyplňovat body C a F.

(7)  Použijte zkratku podle OPOCE.

(8)  Hospodářské roky.

(9)  Nehodící se škrtněte.

(10)  Všechny články uvedené v této příloze odkazují na nařízení (ES) č. 1234/2007.

(11)  Členské státy uvedené v čl. 103o odst. 4 nařízení (ES) č. 1234/2007 nemají povinnost vyplňovat body C a F.“

(12)  Použijte zkratku podle OPOCE.

(13)  Částky rovněž zahrnují náklady na činnosti zahájené v rámci prvního pětiletého programu v období 2009 až 2013, za něž budou provedeny platby v druhém pětiletém programu v období 2014 až 2018.“

(14)  Použijte zkratku podle OPOCE.

(15)  Termín sdělení: 1. prosince 2012 pro režim jednotné platby a nejpozději 1. března 2013 pro jiná opatření.

(16)  Použijte zkratku podle OPOCE.

(17)  Částky rovněž zahrnují náklady na činnosti zahájené v rámci prvního pětiletého programu v období 2009 až 2013, za něž budou provedeny platby v druhém pětiletém programu v období 2014 až 2018.“

(18)  Použijte zkratku podle OPOCE.

(19)  Použijte zkratku podle OPOCE.

(20)  Termín sdělení: 1. března a 30. června.

(21)  Nehodící se škrtněte.

(22)  Použijte zkratku podle OPOCE.

(23)  Termín sdělení: 1. března a 30. června.

(24)  Nehodící se škrtněte.“

(25)  Použijte zkratku podle OPOCE.

(26)  Vyplněny musí být pouze odstavce týkající se opatření, která jsou součástí programu podpory.

(27)  Všechny články uvedené v této příloze odkazují na nařízení (ES) č. 1234/2007.

(28)  Posouzení technických, hospodářských, environmentálních a sociálních dopadů na základě kritérií a kvantitativních ukazatelů definovaných pro účely monitorování a hodnocení v předloženém programu.

(29)  Použijte zkratku podle OPOCE.

(30)  Vyplněny musí být pouze odstavce týkající se opatření, která jsou součástí programu podpory.

(31)  Všechny články uvedené v této příloze odkazují na nařízení (ES) č. 1234/2007.

(32)  Posouzení technických, hospodářských, environmentálních a sociálních dopadů na základě kritérií a kvantitativních ukazatelů definovaných pro účely monitorování a hodnocení v předloženém programu.

(33)  Použijte zkratku podle OPOCE.

(34)  Termín sdělení: 1. března a 30. června.

(35)  Nehodící se škrtněte.

(36)  Použijte zkratku podle OPOCE.

(37)  Termín sdělení: 1. března a 30. června.

(38)  Nehodící se škrtněte.“

(39)  Použijte zkratku podle OPOCE.

(40)  Termín sdělení: pro odhady poprvé 30. června 2008 a následně 1. března a 30. června, pro provedení vždy 1. března (poprvé v roce 2010).

(41)  Vypočteno jako podíl částky uvedené v příloze II (pro odhady) a příloze VI (pro provedení) a počtu dotčených projektů v této příloze.

(42)  Vypočteno jako podíl částky uvedené v příloze II (pro odhady) a příloze VI (pro provedení) a dotčené plochy v této příloze.

(43)  Vypočteno jako podíl částky uvedené v příloze II (pro odhady) a příloze VI (pro provedení) a počtu dotčených fondů v této příloze.

(44)  Vypočteno jako podíl částky uvedené v příloze II (pro odhady) a příloze VI (pro provedení) a počtu dotčených producentů v této příloze.

(45)  Vypočteno jako podíl částky uvedené v příloze II (pro odhady) a příloze VI (pro provedení) a počtu dotčených příjemců podpory v této příloze.

(46)  Údaje uveďte v příloze I a V.

(47)  Vypočteno jako podíl částky uvedené v příloze II (pro odhady) a příloze VI (pro provedení) a příslušného počtu hektolitrů v této příloze.

(48)  Použijte zkratku podle OPOCE.

(49)  Termín sdělení: pro odhady poprvé 1. března 2013 a následně vždy 1. března a 30. června, pro provedení vždy 1. března (poprvé v roce 2015).

(50)  Vypočteno jako podíl částky uvedené v příloze II (pro odhady) a příloze VI (pro provedení) a počtu dotčených projektů v této příloze.

(51)  Vypočteno jako podíl částky uvedené v příloze II (pro odhady) a příloze VI (pro provedení) a dotčené plochy v této příloze.

(52)  Vypočteno jako podíl částky uvedené v příloze II (pro odhady) a příloze VI (pro provedení) a počtu dotčených fondů v této příloze.

(53)  Vypočteno jako podíl částky uvedené v příloze II (pro odhady) a příloze VI (pro provedení) a počtu dotčených producentů v této příloze.

(54)  Vypočteno jako podíl částky uvedené v příloze II (pro odhady) a příloze VI (pro provedení) a počtu dotčených příjemců podpory v této příloze.

(55)  Údaje uveďte v příloze I a V.

(56)  Vypočteno jako podíl částky uvedené v příloze II (pro odhady) a příloze VI (pro provedení) a příslušného počtu hektolitrů v této příloze.“

(57)  Nehodící se škrtněte.

(58)  Termín sdělení: pro odhady poprvé 30. června 2008 a následně vždy 1. března a 30. června, pro provedení vždy 1. března (poprvé v roce 2010).

(59)  Včetně informace, zda je uvedené propagační opatření organizováno ve spolupráci s jedním nebo více členskými státy.

(60)  Nehodící se škrtněte.

(61)  Termín sdělení: pro odhady poprvé 1. března 2013 a následně vždy 1. března a 30. června, pro provedení vždy 1. března (poprvé v roce 2015).

(62)  Včetně informace, zda je uvedené propagační opatření organizováno ve spolupráci s jedním nebo více členskými státy.

(63)  Použijte zkratku podle OPOCE.

(64)  Termín sdělení: 1. prosince každého roku, poprvé 1. prosince 2009.

(65)  Částečně zahrnuto do sloupce 2 a 3.

(66)  Přichází-li v úvahu.

(67)  Použijte zkratku podle OPOCE.

(68)  Termín sdělení: 1. prosince každého roku, poprvé 1. prosince 2014.

(69)  Částečně zahrnuto do sloupce 2 a 3.

(70)  Přichází-li v úvahu.

(71)  Použijte zkratku podle OPOCE.

(72)  Termín sdělení: 1. prosince každého roku, poprvé 1. prosince 2009.

(73)  Přichází-li v úvahu.

(74)  Použijte zkratku podle OPOCE.

(75)  Termín sdělení: 1. prosince každého roku, poprvé 1. prosince 2014.

(76)  Přichází-li v úvahu.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU