(EU) č. 508/2012Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 508/2012 ze dne 20. června 2012 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 162, 21.6.2012, s. 1-45 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 20. června 2012 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 28. června 2012 Nabývá účinnosti: 28. června 2012
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/2306 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 508/2012

ze dne 20. června 2012,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 (1), a zejména na čl. 33 odst. 2, čl. 33 odst. 3, čl. 38 písm. d) a článek 40 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle zkušeností získaných při uplatňování nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 (2) je zveřejnění názvů a internetových adres kontrolního orgánu či kontrolních orgánů nebo kontrolního subjektu či kontrolních subjektů uznaných příslušným orgánem pro provádění kontrol ve třetí zemi dostatečné pro účely uvedeného nařízení. Je však vhodné nadále požadovat zveřejnění číselného kódu orgánu či orgánů nebo kontrolního subjektu či kontrolních subjektů nesoucích ve třetí zemi odpovědnost za vydávání potvrzení za účelem dovozu do Unie.

(2)

Podle zkušeností získaných při provádění systému rovnocennosti by třetí země, která je uznána pro účely rovnocennosti, měla být v první fázi zahrnuta do seznamu uvedeného v článku 7 nařízení (ES) č. 1235/2008 na zkušební období tří let. Splňuje-li tato země nadále požadavky nařízení (ES) č. 834/2007 a nařízení (ES) č. 1235/2008 a poskytuje Komisi potřebné záruky, mělo by být její zařazení na tento seznam poté prodlouženo.

(3)

Aby nebyl narušen mezinárodní obchod a aby se napomohlo přechodu od pravidel stanovených nařízením Rady (EHS) č. 2092/91 ze dne 24. června 1991 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin (3) k pravidlům stanoveným nařízením (ES) č. 834/2007, prodlužuje článek 19 nařízení (ES) č. 1235/2008 možnost členských států, aby i nadále udělovaly dovozcům povolení uvádět výrobky na trh Unie případ od případu, dokud nebudou zavedena opatření nezbytná pro fungování nových dovozních pravidel. Tato možnost se má postupně rušit, a to současně s vypracováváním seznamu zemí uvedeného v příloze III nařízení (ES) č. 1235/2008.

(4)

Jakmile bude třetí země uznána jako rovnocenná zemím Unie, členské státy by již nemusely vydávat tato povolení.

(5)

Avšak zkušenosti získané se systémem rovnocennosti ukázaly, že v některých případech je vhodné z technických důvodů omezit působnost uznání třetí země na některé kategorie produktů nebo produktů s původem v dané třetí zemi.

(6)

Proto by mělo být upřesněno, že členské státy mají možnost udělit takové povolení do 30. června 2014 pro produkty dovážené ze třetí země uvedené na seznamu v příloze III nařízení (ES) č. 1235/2008, pokud dotyčné dovážené produkty představují zboží, na které se nevztahují kategorie a/nebo původ uvedené v seznamu pro danou zemi.

(7)

Některé členské státy mohly udělit povolení uvedené v čl. 19 odst. 1 prvním pododstavci nařízení (ES) č. 1235/2008 na neomezenou dobu přede dnem 1. července 2012. Platnost těchto dovozních povolení by měla vypršet nejpozději 1. července 2014.

(8)

Zkušenosti ukazují, že mohou vzniknout obtíže při určování produktů, na něž se vztahují kategorie uvedené v příloze III nařízení (ES) č. 1235/2008. S ohledem na zkušenosti a získané informace je nutné vyjasnit, že některé produkty nejsou zahrnuty do těchto kategorií produktů.

(9)

U ekologicky produkovaného vína vyváženého ze Spojených států do Unie se orgány Spojených států dohodly na tom, že od 1. srpna 2012 do doby, než společná pracovní skupina uzavře svůj přezkum rovnocennosti pravidel pro ekologickou produkci vína, budou uplatňovat pravidla pro ekologickou produkci vína stanovená podle nařízení Komise (ES) č. 889/2008 ze dne 5. září 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu (4), ve znění prováděcího nařízení Komise (EU) č. 203/2012 (5), a budou potvrzovat soulad s těmito pravidly. Je tudíž nutné vyjasnit, že víno bude od 1. srpna 2012 zahrnuto do kategorií produktů uvedených v příloze III nařízení (ES) č. 1235/2008, které se týkají Spojených států.

(10)

Rozdělení kategorií produktů ze zemí uvedených v příloze III nařízení (ES) č. 1235/2008 by mělo být harmonizováno s kategoriemi definovanými v příloze IV.

(11)

Období zařazení Tuniska na seznam v příloze III nařízení (ES) č. 1235/2008 uplyne dnem 30. června 2012. Vzhledem k tomu, že Tunisko po žádosti Komise podané v souladu s čl. 9 odst. 2 nařízení (ES) č. 1235/2008 nepředložilo dostatečné informace týkající se jeho kontrolního systému, mělo by se období zařazení prodloužit pouze o jeden rok.

(12)

Kostarické, indické, japonské a tuniské orgány požádaly Komisi, aby na seznam zařadila nové kontrolní a certifikační subjekty, a poskytly Komisi nezbytné záruky, že tyto subjekty splňují požadavky stanovené v čl. 8 odst. 2 nařízení (ES) č. 1235/2008. Kostarické orgány informovaly Komisi, že kontrolní subjekt Mayacert jimi není nadále uznáván, a požádaly Komisi, aby ho ze seznamu odstranila. Příslušný orgán Spojených států informoval Komisi, že kontrolní subjekt „Louisiana Department of Agriculture“ již není akreditován a měl by být ze seznamu odstraněn.

(13)

V příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008 ve znění prováděcího nařízení (EU) č. 1267/2011 (6) je uveden seznam kontrolních subjektů a kontrolních orgánů, které jsou oprávněny provádět kontroly a vydávat potvrzení ve třetích zemích pro účely rovnocennosti. Komise pokračovala v posuzování žádostí o zařazení přijatých do 31. října 2009 na základě obdržených dodatečných informací a posoudila žádosti přijaté do 31. října 2010. Na uvedený seznam by měly být zařazeny pouze ty kontrolní subjekty a kontrolní orgány, u nichž následný přezkum všech obdržených informací vedl k závěru, že splňují příslušné požadavky. V některých případech byly zkráceny názvy kontrolních subjektů uvedených v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008. V zájmu přehlednosti je třeba tuto přílohu nahradit novou přílohou.

(14)

Nařízení (ES) č. 1235/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(15)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem regulativního Výboru pro ekologickou produkci,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1235/2008 se mění takto:

1)

V čl. 7 odst. 2 se písm. e) a f) nahrazují tímto:

„e)

názvy a internetové adresy kontrolního orgánu či kontrolních orgánů nebo kontrolního subjektu či kontrolních subjektů uznaných příslušným orgánem uvedeným v písmeni d) pro provádění kontrol;

f)

názvy, internetové adresy a číselné kódy orgánu či orgánů nebo kontrolního subjektu či kontrolních subjektů nesoucích ve třetí zemi odpovědnost za vydávání potvrzení za účelem dovozu do Unie;“.

2)

V článku 8 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.   Komise posoudí, zda technická dokumentace uvedená v odstavci 2 a informace uvedené v odstavci 3 jsou dostatečné, a následně může rozhodnout o uznání a zařazení třetí země na seznam na období tří let. Pokud se Komise domnívá, že podmínky stanovené v nařízení (ES) č. 834/2007 a v tomto nařízení jsou nadále splněny, může rozhodnout, že prodlouží období zařazení třetí země po uplynutí této tříleté lhůty.

Rozhodnutí uvedená v prvním pododstavci budou přijata postupem stanoveným v čl. 37 odst. 2 nařízení (ES) č. 834/2007.“

3)

Článek 19 se mění takto:

a)

Odstavec 1 se mění takto:

i)

V prvním pododstavci se doplňuje tato věta:

„Příslušný orgán členského státu může rovněž udělovat taková povolení za stejných podmínek pro produkty dovezené ze třetí země, která je zařazena na seznam uvedený v čl. 33 odst. 2 nařízení (ES) č. 834/2007, pokud dotyčné dovážené produkty představují zboží, na které se nevztahují kategorie a/nebo původ uvedené v seznamu pro danou zemi.“

ii)

Ve třetím pododstavci se doplňuje tato věta:

„Platnost povolení udělených přede dnem 1. července 2012 vyprší nejpozději dne 1. července 2014.“

b)

Odstavec 6 se zrušuje.

4)

Příloha III se nahrazuje zněním uvedeným v příloze I tohoto nařízení.

5)

Příloha IV se nahrazuje zněním uvedeným v příloze II tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Ustanovení čl. 1 odst. 3 písm. a) bodu ii) a čl. 1 odst. 5 se však použijí ode dne 1. července 2012.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. června 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 334, 12.12.2008, s. 25.

(3)  Úř. věst. L 198, 22.7.1991, s. 1. Nařízení (EHS) č. 2092/91 bylo zrušeno a nahrazeno nařízením (ES) č. 834/2007 s platností od 1. ledna 2009.

(4)  Úř. věst. L 250, 18.9.2008, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 71, 9.3.2012, s. 42.

(6)  Úř. věst. L 324, 7.12.2011, s. 9.


PŘÍLOHA I

„PŘÍLOHA III

SEZNAM TŘETÍCH ZEMÍ A PŘÍSLUŠNÉ SPECIFIKACE PODLE ČLÁNKU 7

ARGENTINA

1.   Kategorie produktů:

Kategorie produktů

Označení kategorie podle přílohy IV

Omezení

Nezpracované rostlinné produkty (1)

A

 

Živá zvířata nebo nezpracované živočišné produkty

B

Kromě hospodářských zvířat a živočišných produktů, které nesou nebo mají nést označení odkazující na přechod na ekologickou metodu produkce

Zpracované zemědělské produkty určené k použití jako potraviny (2)

D

Kromě živočišných produktů, které nesou nebo mají nést označení odkazující na přechod na ekologickou metodu produkce

Vegetativní rozmnožovací materiál a osiva pro pěstitelské účely

F

 

2.   Původ: Produkty kategorie A, B a F a ekologicky vypěstované složky v produktech kategorie D, které byly vyprodukovány v Argentině.

3.   Norma produkce: Ley 25 127 sobre ‚Producción ecológica, biológica y orgánica‘.

4.   Příslušný orgán: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria SENASA, www.senasa.gov.ar.

5.   Kontrolní subjekty:

Číselný kód

Název

Internetová adresa

AR-BIO-001

Food Safety SA

www.foodsafety.com.ar

AR-BIO-002

Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de Productos Agropecuarios Orgánicos SA (Argencert),

www.argencert.com

AR-BIO-003

Letis SA

www.letis.com.ar

AR-BIO-004

Organización Internacional Agropecuaria (OIA),

www.oia.com.ar

6.   Subjekty vydávající potvrzení: jako v bodě 5.

7.   Doba trvání zařazení: neurčena.

AUSTRÁLIE

1.   Kategorie produktů:

Kategorie produktů

Označení kategorie podle přílohy IV

Omezení

Nezpracované rostlinné produkty (3)

A

 

Zpracované zemědělské produkty určené k použití jako potraviny (4)

D

Složené převážně z jedné nebo více složek rostlinného původu

Vegetativní rozmnožovací materiál a osiva pro pěstitelské účely

F

 

2.   Původ: Produkty kategorie A a F a ekologicky vypěstované složky v produktech kategorie D, které byly vypěstovány v Austrálii.

3.   Norma produkce: National standard for organic and bio-dynamic produce.

4.   Příslušný orgán: Australian Quarantine and Inspection Service AQIS, www.aqis.gov.au.

5.   Kontrolní subjekty:

Číselný kód

Název

Internetová adresa

AU-BIO-001

Australian Certified Organic Pty. Ltd

www.australianorganic.com.au

AU-BIO-002

Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS)

www.aqis.gov.au

AU-BIO-003

Bio-dynamic Research Institute (BDRI)

www.demeter.org.au

AU-BIO-004

NASAA Certified Organic (NCO)

www.nasaa.com.au

AU-BIO-005

Organic Food Chain Pty Ltd (OFC)

www.organicfoodchain.com.au

AU-BIO-006

AUS-QUAL Pty Ltd

www.ausqual.com.au

6.   Subjekty vydávající potvrzení: jako v bodě 5.

7.   Doba trvání zařazení: neurčena.

KANADA

1.   Kategorie produktů:

Kategorie produktů

Označení kategorie podle přílohy IV

Omezení

Nezpracované rostlinné produkty

A

 

Živá zvířata nebo nezpracované živočišné produkty

B

 

Zpracované zemědělské produkty určené k použití jako potraviny (5)

D

 

Zpracované zemědělské produkty určené k použití jako krmivo

E

 

Vegetativní rozmnožovací materiál a osiva pro pěstitelské účely

F

 

2.   Původ: Produkty kategorie A, B a F a ekologicky vypěstované složky v produktech kategorie D a E, které byly vypěstovány v Kanadě.

3.   Norma produkce: Organic Products Regulation.

4.   Příslušný orgán: Canadian Food Inspection Agency (CFIA), www.inspection.gc.ca.

5.   Kontrolní subjekty:

Číselný kód

Název

Internetová adresa

CA-ORG-001

Atlantic Certified Organic Cooperative Limited (ACO)

www.atlanticcertifiedorganic.ca

CA-ORG-002

British Columbia Association for Regenerative Agriculture (BCARA)

www.centifiedorganic.bc.ca

CA-ORG-003

CCOF Certification Services

www.ccof.org

CA-ORG-004

Centre for Systems Integration (CSI)

www.csi-ics.com

CA-ORG-005

Consorzio per il Controllo dei Prodotti Biologici Società a responsabilità limitata (CCPB SRL)

www.ccpb.it

CA-ORG-006

Ecocert Canada

www.ecocertcanada.com

CA-ORG-007

Fraser Valley Organic Producers Association (FVOPA)

www.fvopa.ca

CA-ORG-008

Global Organic Alliance

www.goa-online.org

CA-ORG-009

International Certification Services Incorporated (ICS)

www.ics-intl.com

CA-ORG-010

LETIS SA

www.letis.com.ar

CA-ORG-011

Oregon Tilth Incorporated (OTCO)

http://tilth.org

CA-ORG-012

Organic Certifiers

www.organiccertifiers.com

CA-ORG-013

Organic Crop Improvement Association (OCIA)

www.ocia.org

CA-ORG-014

Organic Producers Association of Manitoba Cooperative Incorporated (OPAM)

www.opam-mb.com

CA-ORG-015

Pacific Agricultural Certification Society (PACS)

www.pacscertifiedorganic.ca

CA-ORG-016

Pro-Cert Organic Systems Ltd (Pro-Cert)

www.ocpro.ca

CA-ORG-017

Quality Assurance International Incorporated (QAI)

www.qai-inc.com

CA-ORG-018

Quality Certification Services (QCS)

www.qcsinfo.org

CA-ORG-019

Organisme de Certification Québec Vrai (OCQV)

www.quebecvrai.org

CA-ORG-020

SAI Global Certification Services Limited

www.saiglobal.com

6.   Subjekty vydávající potvrzení: jako v bodě 5.

7.   Doba trvání zařazení: do 30. června 2014.

KOSTARIKA

1.   Kategorie produktů:

Kategorie produktů

Označení kategorie podle přílohy IV

Omezení

Nezpracované rostlinné produkty (6)

A

 

Zpracované zemědělské produkty určené k použití jako potraviny (7)

D

Pouze zpracované rostlinné produkty

Vegetativní rozmnožovací materiál a osiva pro pěstitelské účely

F

 

2.   Původ: Produkty kategorie A a F a ekologicky vypěstované složky v produktech kategorie D, které byly vyprodukovány v Kostarice.

3.   Norma produkce: Reglamento sobre la agricultura orgánica.

4.   Příslušný orgán: Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería, www.protecnet.go.cr/SFE/Organica.htm.

5.   Kontrolní subjekty:

Číselný kód

Název

Internetová adresa

CR-BIO-001

Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería

www.protecnet.go.cr/SFE/Organica.htm

CR-BIO-002

BCS Oko-Garantie

www.bcs-oeko.com

CR-BIO-003

Eco-LOGICA

www.eco-logica.com

CR-BIO-004

Control Union Certifications

www.cuperu.com

CR-BIO-006

Primus Labs. Esta

www.primuslabs.com

6.   Subjekty vydávající potvrzení: Ministerio de Agricultura y Ganadería.

7.   Doba trvání zařazení: neurčena.

INDIE

1.   Kategorie produktů:

Kategorie produktů

Označení kategorie podle přílohy IV

Omezení

Nezpracované rostlinné produkty (8)

A

 

Zpracované zemědělské produkty určené k použití jako potraviny (9)

D

Složené převážně z jedné nebo více složek rostlinného původu

Vegetativní rozmnožovací materiál a osiva pro pěstitelské účely

F

 

2.   Původ: Produkty kategorie A a F a ekologicky vypěstované složky v produktech kategorie D, které byly vypěstovány v Indii.

3.   Norma produkce: National Programme for Organic Production.

4.   Příslušný orgán: Agricultural and Processed Food Export Development Authority APEDA, www.apeda.com/organic.

5.   Kontrolní subjekty:

Číselný kód

Název

Internetová adresa

IN-ORG-001

Aditi Organic Certifications Pvt. Ltd

www.aditicert.net

IN-ORG-002

APOF Organic Certification Agency (AOCA)

www.aoca.in

IN-ORG-003

Bureau Veritas Certification India Pvt. Ltd

www.bureauveritas.co.in

IN-ORG-004

Control Union Certifications

www.controlunion.com

IN-ORG-005

ECOCERT India Private Limited

www.ecocert.in

IN-ORG-006

Food Cert India Pvt. Ltd

www.foodcert.in

IN-ORG-007

IMO Control Private Limited

www.imo.ch

IN-ORG-008

Indian Organic Certification Agency (Indocert)

www.indocert.org

IN-ORG-009

ISCOP (Indian Society for Certification of Organic products)

www.iscoporganiccertification.com

IN-ORG-010

Lacon Quality Certification Pvt. Ltd

www.laconindia.com

IN-ORG-011

Natural Organic Certification Agro Pvt. Ltd. (NOCA Pvt. Ltd)

www.nocaindia.com

IN-ORG-012

OneCert Asia Agri Certification private Limited

www.onecertasia.in

IN-ORG-013

SGS India Pvt. Ltd

www.in.sgs.com

IN-ORG-014

Uttarakhand State Organic Certification Agency

www.organicuttarakhand.org/certification.html

IN-ORG-015

Vedic Organic certification Agency

www.vediccertification.com

IN-ORG-016

Rajasthan Organic Certification Agency (ROCA)

www.rajasthankrishi.gov.in/Departments/SeedCert/index_eng.asp

IN-ORG-017

Chhattisgarh Certification Society (CGCERT)

www.cgcert.com

IN-ORG-018

Tamil Nadu Organic Certification Department (TNOCD)

www.tnocd.net

IN-ORG-019

TUV India Pvt. Ltd

www.tuvindia.co.in/0_mngmt_sys_cert/orgcert.htm

IN-ORG-020

Intertek India Pvt. Ltd

www.intertek.com

IN-ORG-021

Madhya Pradesh State Organic Certification Agency (MPSOCA)

[email protected]

IN-ORG-022

Biocert India Pvt. Ltd, Indore

www.biocertindia.com

6.   Subjekty vydávající potvrzení: jako v bodě 5.

7.   Doba trvání zařazení: neurčena.

IZRAEL

1.   Kategorie produktů:

Kategorie produktů

Označení kategorie podle přílohy IV

Omezení

Nezpracované rostlinné produkty (10)

A

 

Zpracované zemědělské produkty určené k použití jako potraviny (11)

D

Složené převážně z jedné nebo více složek rostlinného původu

Vegetativní rozmnožovací materiál a osiva pro pěstitelské účely

F

 

2.   Původ: Produkty kategorie A a F a ekologicky vypěstované složky v produktech kategorie D, které byly vyprodukovány v Izraeli nebo byly do Izraele dovezeny:

buď z Unie,

nebo ze třetí země v rámci úpravy uznané podle čl. 33 odst. 2 nařízení (ES) č. 834/2007 za rovnocennou.

3.   Norma produkce: National Standard for organically grown plants and their products.

4.   Příslušný orgán: Plant Protection and Inspection Services (PPIS), www.ppis.moag.gov.il.

5.   Kontrolní subjekty:

Číselný kód

Název

Internetová adresa

IL-ORG-001

Secal Israel Inspection and certification

www.skal.co.il

IL-ORG-002

Agrior Ltd.-Organic Inspection & Certification

www.agrior.co.il

IL-ORG-003

IQC Institute of Quality & Control

www.iqc.co.il

IL-ORG-004

Plant Protection and Inspection Services (PPIS)

www.ppis.moag.gov.il

IL-ORG-005

LAB-PATH Ltd

www.lab-path.co.il

6.   Subjekty vydávající potvrzení: jako v bodě 5.

7.   Doba trvání zařazení: neurčena.

JAPONSKO

1.   Kategorie produktů:

Kategorie produktů

Označení kategorie podle přílohy IV

Omezení

Nezpracované rostlinné produkty (12)

A

 

Zpracované zemědělské produkty určené k použití jako potraviny (13)

D

Složené převážně z jedné nebo více složek rostlinného původu

Vegetativní rozmnožovací materiál a osiva pro pěstitelské účely

F

 

2.   Původ: Produkty kategorie A a F a ekologicky vypěstované složky v produktech kategorie D, které byly vypěstovány v Japonsku.

3.   Normy produkce: Japanese Agricultural Standard for Organic Plants (Oznámení č. 1605 ministerstva zemědělství, lesnictví a rybolovu ze dne 27. října 2005), Japanese Agricultural Standard for Organic Processed Foods (Oznámení č. 1606 ministerstva zemědělství, lesnictví a rybolovu ze dne 27. října 2005).

4.   Příslušné orgány: Labelling and Standards Division, Food Safety and Consumer Affairs Bureau, Ministry of Agriculture. Forestry and Fisheries, www.maff.go.jp/j/jas/index.html a Food and Agricultural Materials Inspection Center (FAMIC), www.famic.go.jp.

5.   Kontrolní subjekty:

Číselný kód

Název

Internetová adresa

JP-BIO-001

Hyogo prefectural Organic Agriculture Society (HOAS)

www.hyoyuken.org

JP-BIO-002

AFAS Certification Center Co., Ltd.

www.afasseq.com

JP-BIO-003

NPO Kagoshima Organic Agriculture Association

www.koaa.or.jp

JP-BIO-004

Center of Japan Organic Farmers Group

www.yu-ki.or.jp

JP-BIO-005

Japan Organic & Natural Foods Association

http://jona-japan.org/organic

JP-BIO-006

Ecocert Japan Limited.

http://ecocert.qai.jp

JP-BIO-007

Japan Certification Services, Inc.

www.pure-foods.co.jp

JP-BIO-008

OCIA Japan

www.ocia-jp.com

JP-BIO-009

Overseas Merchandise Inspection Co., Ltd.

www.omicnet.com/index.html.en

JP-BIO-010

Organic Farming Promotion Association

www3.ocn.ne.jp/~yusuikyo

JP-BIO-011

ASAC Stands for Axis‘ System for Auditing and Certification and Association for Sustainable Agricultural Certification

www.axis-asac.net

JP-BIO-012

Environmentally Friendly Rice Network

www.epfnetwork.org/okome

JP-BIO-013

Ooita Prefecture Organic Agricultural Research Center

www.d-b.ne.jp/oitayuki

JP-BIO-014

AINOU

www.ainou.or.jp/ainohtm/disclosure/nintei-kouhyou.htm

JP-BIO-015

SGS Japan Incorporation

www.jp.sgs.com/ja/home_jp_v2.htm

JP-BIO-016

Ehime Organic Agricultural Association

www12.ocn.ne.jp/~aiyuken/ninntei20110201.html

JP-BIO-017

Center for Eco-design Certification Co. Ltd

http://www.eco-de.co.jp/list.html

JP-BIO-018

Organic Certification Association

www.yuukinin.jimdo.com

JP-BIO-019

Japan Eco-system Farming Association

www.npo-jefa.com

JP-BIO-020

Hiroshima Environment and Health Association

www.kanhokyo.or.jp/jigyo/jigyo_05A.html

JP-BIO-021

Assistant Center of Certification and Inspection for Sustainability

www.accis.jp

JP-BIO-022

Organic Certification Organization Co. Ltd

www.oco45.net

JP-BIO-023

Minkan Inasaku Kenkyujo Ninsyo Center

http://inasaku.or.tv/center/

JP-BIO-024

Aya town miyazaki, Japan

http://www.town.aya.miyazaki.jp/ayatown/organicfarming/index.html

JP-BIO-025

Tokushima Organic Certified Association

http://www.tokukaigi.or.jp/yuuki/

JP-BIO-026

Association of Certified Organic Hokkaido

http://www.acohorg.org/

6.   Subjekty vydávající potvrzení: jako v bodě 5.

7.   Doba trvání zařazení: do 30. června 2013.

ŠVÝCARSKO

1.   Kategorie produktů:

Kategorie produktů

Označení kategorie podle přílohy IV

Omezení

Nezpracované rostlinné produkty (14)

A

S výjimkou produktů vyprodukovaných během přechodného období

Živá zvířata a nezpracované živočišné produkty

B

S výjimkou produktů vyprodukovaných během přechodného období

Zpracované zemědělské produkty určené k použití jako potraviny (15)

D

S výjimkou produktů, které obsahují složku zemědělského původu vyprodukovanou během přechodného období

Zpracované zemědělské produkty určené k použití jako krmivo

E

S výjimkou produktů, které obsahují složku zemědělského původu vyprodukovanou během přechodného období

Vegetativní rozmnožovací materiál a osiva pro pěstitelské účely

F

 

2.   Původ: Produkty kategorie A a F a ekologicky vyprodukované složky v produktech kategorie D a E, které byly vyprodukovány ve Švýcarsku nebo byly do Švýcarska dovezeny:

buď z Unie,

nebo ze třetí země, v jejímž případě Švýcarsko uznalo, že produkty byly vyprodukovány a zkontrolovány v dané zemi v souladu s pravidly rovnocennými pravidlům stanoveným švýcarskými právními předpisy.

3.   Norma produkce: Ordinance on organic farming and the labelling of organically produced plant products and foodstuffs.

4.   Příslušný orgán: Federal Office for Agriculture FOAG, Federal Office for Agriculture FOAG, http://www.blw.admin.ch/themen/00013/00085/00092/index.html?lang=en.

5.   Kontrolní subjekty:

Číselný kód

Název

Internetová adresa

CH-BIO-004

Institut für Marktökologie (IMO)

www.imo.ch

CH-BIO-006

bio.inspecta AG

www.bio-inspecta.ch

CH-BIO-038

ProCert Safety AG

www.procert.ch

CH-BIO-086

Bio Test Agro (BTA)

www.bio-test-agro.ch

6.   Subjekty vydávající potvrzení: jako v bodě 5.

7.   Doba trvání zařazení: neurčena.

TUNISKO

1.   Kategorie produktů:

Kategorie produktů

Označení kategorie podle přílohy IV

Omezení

Nezpracované rostlinné produkty (16)

A

 

Zpracované zemědělské produkty určené k použití jako potraviny (17)

D

Složené převážně z jedné nebo více složek rostlinného původu

Vegetativní rozmnožovací materiál a osiva pro pěstitelské účely

F

 

2.   Původ:: Produkty kategorie A a F a ekologicky vypěstované složky v produktech kategorie D, které byly vypěstovány v Tunisku.

3.   Normy produkce: Zákon č. 99-30 ze dne 5. dubna 1999 o ekologickém zemědělství; vyhláška ministra zemědělství ze dne 28. února 2001, kterou se schvalují standardní specifikace ekologického pěstování plodin.

4.   Příslušný orgán: Direction Générale de l’Agriculture Biologique (Ministère de l’Agriculture et de l’Environnement); www.agriportail.tn.

5.   Kontrolní subjekty:

Číselný kód

Název

Internetová adresa

TN-BIO-001

Ecocert SA en Tunisie

www.ecocert.com

TN-BIO-002

Istituto Mediterraneo di Certificazione IMC

www.imcert.it

TN-BIO-003

BCS

www.bcs-oeko.com

TN-BIO-004

Lacon

www.lacon-institute.com

TN-BIO-005

Instituto per la certificazione etica e ambientale (ICEA)

www.icea.info

TN-BIO-006

Institut National de la Normalisation et de la Propriété Intellectuelle (INNORPI)

www.innorpi.tn

TN-BIO-007

Suolo e Salute

www.suoloesalute.it

6.   Subjekty vydávající potvrzení: jako v bodě 5.

7.   Doba trvání zařazení:: do 30. června 2013.

SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ

1.   Kategorie produktů:

Kategorie produktů

Označení kategorie podle přílohy IV

Omezení

Nezpracované rostlinné produkty

A

Podmínkou dovozu jablek a hrušek je předložení zvláštního potvrzení příslušného kontrolního subjektu nebo kontrolního orgánu o tom, že byly vyprodukovány bez použití antibiotik proti spále růžovitých (jako je tetracyklin a streptomycin).

Živá zvířata nebo nezpracované živočišné produkty

B

 

Zpracované zemědělské produkty určené k použití jako potraviny (18)

D

Podmínkou dovozu zpracovaných jablek a hrušek je předložení zvláštního potvrzení příslušného kontrolního subjektu nebo kontrolního orgánu o tom, že byly vyprodukovány bez použití antibiotik proti spále růžovitých (jako je tetracyklin a streptomycin).

Zpracované zemědělské produkty určené k použití jako krmivo

E

 

Vegetativní rozmnožovací materiál a osiva pro pěstitelské účely

F

 

2.   Původ: Produkty kategorie A, B a F a ekologicky vypěstované složky v produktech kategorie D a E, které byly vypěstovány ve Spojených státech nebo do nich byly dovezeny v souladu s právními předpisy Spojených států.

3.   Normy produkce: Organic Foods Production Act of 1990 (7 U.S.C. 6501 et seq.), National Organic Program (7 CFR 205).

4.   Příslušný orgán: United States Department of Agriculture (USDA), Agricultural Marketing Service (AMS), www.usda.gov.

5.   Kontrolní subjekty:

Číselný kód

Název

Internetová adresa

US-ORG-001

A Bee Organic

www.abeeorganic.com

US-ORG-002

Agricultural Services Certified Organic

www.ascorganic.com/

US-ORG-003

Baystate Organic Certifiers

www.baystateorganic.org

US-ORG-004

BCS – Oko Garantie GmbH

www.bcs-oeko.com/en_index.html

US-ORG-005

BioAgriCert

www.bioagricert.org/English/index.php

US-ORG-006

CCOF Certification Services

www.ccof.org

US-ORG-007

Colorado Department of Agriculture

www.colorado.gov

US-ORG-008

Control Union Certifications

www.skalint.com

US-ORG-009

Department of Plant Industry

www.clemson.edu/public/regulatory/plant_industry/organic_certification

US-ORG-010

Ecocert S.A.

www.ecocert.com

US-ORG-011

Georgia Crop Improvement Association, Inc.

www.certifiedseed.org

US-ORG-012

Global Culture

www.globalculture.us

US-ORG-013

Global Organic Alliance, Inc.

www.goa-online.org

US-ORG-014

Global Organic Certification Services

www.globalorganicservices.com

US-ORG-015

Idaho State Department of Agriculture

www.agri.idaho.gov/Categories/PlantsInsects/Organic/indexOrganicHome.php

US-ORG-016

Indiana Certified Organic LLC

www.indianacertifiedorganic.com

US-ORG-017

International Certification Services, Inc.

www.ics-intl.com

US-ORG-018

Iowa Department of Agriculture and Land Stewardship

www.agriculture.state.ia.us

US-ORG-019

Kentucky Department of Agriculture

www.kyagr.com/marketing/plantmktg/organic/index.htm

US-ORG-020

LACON GmbH

www.lacon-institut.com

US-ORG-022

Marin County

www.co.marin.ca.us/depts/ag/main/moca.cfm

US-ORG-023

Maryland Department of Agriculture

www.mda.state.md.us/md_products/certified_md_organic_farms/index.php

US-ORG-024

Mayacert S.A.

www.mayacert.com

US-ORG-025

Midwest Organic Services Association, Inc.

www.mosaorganic.org

US-ORG-026

Minnesota Crop Improvement Association

www.mncia.org

US-ORG-027

MOFGA Certification Services, LLC

www.mofga.org/

US-ORG-028

Montana Department of Agriculture

www.agr.mt.gov.organic/Program.asp

US-ORG-029

Monterey County Certified Organic

www.ag.co.monterey.ca.us/pages/organics

US-ORG-030

Natural Food Certifiers

www.nfccertification.com

US-ORG-031

Nature’s International Certification Services

www.naturesinternational.com/

US-ORG-032

Nevada State Department of Agriculture

http://www.agri.state.nv.us

US-ORG-033

New Hampshire Department of Agriculture, Division of Regulatory Services,

http://agriculture.nh.gov/divisions/markets/organic_certification.htm

US-ORG-034

New Jersey Department of Agriculture

www.state.nj.us/agriculture/

US-ORG-035

New Mexico Department of Agriculture, Organic Program

http://nmdaweb.nmsu.edu/organics-program/Organic%20Program.html

US-ORG-036

NOFA—New York Certified Organic, LLC

http://www.nofany.org

US-ORG-037

Ohio Ecological Food and Farm Association

www.oeffa.org

US-ORG-038

OIA North America, LLC

www.oianorth.com

US-ORG-039

Oklahoma Department of Agriculture

www.oda.state.ok.us

US-ORG-040

OneCert

www.onecert.com

US-ORG-041

Oregon Department of Agriculture

www.oregon.gov/ODA/CID

US-ORG-042

Oregon Tilth Certified Organic

www.tilth.org

US-ORG-043

Organic Certifiers, Inc.

http://www.organiccertifiers.com

US-ORG-044

Organic Crop Improvement Association

www.ocia.org

US-ORG-045

Organic National & International Certifiers (ON&IC)

http://www.on-ic.com

US-ORG-046

Organizacion Internacional Agropecuraria

www.oia.com.ar

US-ORG-047

Pennsylvania Certified Organic

www.paorganic.org

US-ORG-048

Primuslabs.com

www.primuslabs.com

US-ORG-049

Pro-Cert Organic Systems, Ltd

www.pro-cert.org

US-ORG-050

Quality Assurance International

www.qai-inc.com

US-ORG-051

Quality Certification Services

www.QCSinfo.org

US-ORG-052

Rhode Island Department of Environmental Management

www.dem.ri.gov/programs/bnatres/agricult/orgcert.htm

US-ORG-053

Scientific Certification Systems

www.SCScertified.com

US-ORG-054

Stellar Certification Services, Inc.

http://demeter-usa.org/

US-ORG-055

Texas Department of Agriculture

www.agr.state.tx.us

US-ORG-056

Utah Department of Agriculture

http://ag.utah.gov/divisions/plant/organic/index.html

US-ORG-057

Vermont Organic Farmers, LLC

http://www.nofavt.org

US-ORG-058

Washington State Department of Agriculture

http://agr.wa.gov/FoodAnimal?Organic/default.htm

US-ORG-059

Yolo County Department of Agriculture

www.yolocounty.org/Index.aspx?page=501

6.   Subjekty vydávající potvrzení: jako v bodě 5.

7.   Doba trvání zařazení: do 30. června 2015.

NOVÝ ZÉLAND

1.   Kategorie produktů:

Kategorie produktů

Označení kategorie podle přílohy IV

Omezení

Nezpracované rostlinné produkty (19)

A

 

Živá zvířata nebo nezpracované živočišné produkty

B

Kromě hospodářských zvířat a živočišných produktů, které nesou nebo mají nést označení odkazující na přechod na ekologickou metodu produkce.

Zpracované zemědělské produkty určené k použití jako potraviny (20)

D

Kromě živočišných produktů, které nesou nebo mají nést označení odkazující na přechod na ekologickou metodu produkce.

Vegetativní rozmnožovací materiál a osiva pro pěstitelské účely

F

 

2.   Původ: Produkty kategorie A, B a F a ekologicky vypěstované složky v produktech kategorie D, které byly vyprodukovány na Novém Zélandu nebo byly na Nový Zéland dovezeny:

buď z Unie,

nebo ze třetí země v rámci úpravy uznané podle čl. 33 odst. 2 nařízení (ES) č. 834/2007 za rovnocennou,

nebo ze třetí země, jejíž pravidla produkce a kontrola byly uznány za rovnocenné s Programem pro zajištění ekologických potravin MAF na základě ujištění a informací poskytnutých příslušným orgánem této země v souladu s ustanoveními zavedenými MAF a za předpokladu, že dováženy budou pouze organicky vyprodukované složky určené pro produkty kategorie D připravené na Novém Zélandu, až do maxima 5 % produktů zemědělského původu.

3.   Norma produkce: MAF Official Organic Assurance Programme Technical Rules for Organic Production.

4.   Příslušný orgán: Ministry of Agriculture and Forestry (MAF), http://www.foodsafety.gov.nz/industry/sectors/organics/.

5.   Kontrolní subjekty:

Číselný kód

Název

Internetová adresa

NZ-BIO-001

Ministry of Agriculture and Forestry (MAF)

http://www.foodsafety.govt.nz/industry/sectors/organics/

NZ-BIO-002

AsureQuality Limited

www.organiccertification.co.nz

NZ-BIO-003

BioGro New Zealand

www.biogro.co.nz

6.   Subjekty vydávající potvrzení: Ministry of Agriculture and Forestry (MAF).

7.   Doba trvání zařazení: neurčena.“


(1)  Kromě mořských řas.

(2)  Kromě vína a kvasnic.

(3)  Kromě mořských řas.

(4)  Kromě vína a kvasnic.

(5)  Kromě vína.

(6)  Kromě mořských řas.

(7)  Kromě vína a kvasnic.

(8)  Kromě mořských řas.

(9)  Kromě vína a kvasnic.

(10)  Kromě mořských řas.

(11)  Kromě vína a kvasnic.

(12)  Kromě mořských řas.

(13)  Kromě vína.

(14)  Kromě mořských řas.

(15)  Kromě vína a kvasnic.

(16)  Kromě mořských řas.

(17)  Kromě vína a kvasnic.

(18)  Víno zahrnuto od 1. srpna 2012.

(19)  Kromě mořských řas.

(20)  Kromě vína a kvasnic.


PŘÍLOHA II

„PŘÍLOHA IV

SEZNAM KONTROLNÍCH SUBJEKTŮ A KONTROLNÍCH ORGÁNŮ PRO ÚČELY ROVNOCENNOSTI A PŘÍSLUŠNÉ SPECIFIKACE PODLE ČLÁNKU 10

Pro účely této přílohy se kategorie produktů označují těmito kódy:

A: Nezpracované rostlinné produkty

B: Živá zvířata nebo nezpracované živočišné produkty

C: Produkty pocházející z akvakultury a mořské řasy

D: Zpracované zemědělské produkty určené k použití jako potraviny (1)

E: Zpracované zemědělské produkty určené k použití jako krmivo (1)

F: Vegetativní rozmnožovací materiál a osiva pro pěstitelské účely

Internetové stránky podle čl. 10 odst. 2 písm. e), na nichž je k dispozici seznam hospodářských subjektů podléhajících kontrolnímu systému, stejně jako kontaktní místo, kde jsou snadno přístupné informace o jejich statusu certifikace, dotčených kategoriích produktů a dále informace o hospodářských subjektech a produktech, jejichž certifikace byla pozastavena a zrušena, lze nalézt na internetové adrese uvedené pro každý kontrolní subjekt nebo kontrolní orgán v bodu 2, není-li stanoveno jinak.

‚Abcert AG‘

1.

Adresa: Martinstraße 42-44, 73728 Esslingen am Neckar, Německo

2.

Internetová adresa: http://www.abcert.de

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Ázerbájdžán

AZ-BIO-137

x

x

Bělorusko

BY-BIO-137

x

Írán

IR-BIO-137

x

x

Rusko

RU-BIO-137

x

Ukrajina

UA-BIO-137

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období, víno

5.

Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2015.

‚Agreco R.F. Göderz GmbH‘

1.

Adresa: Mündener Straße 19, 37218 Witzenhausen

2.

Internetová adresa: http://agrecogmbh.de

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Ázerbájdžán

AZ-BIO-151

x

Kamerun

CM-BIO-151

x

x

Moldavsko

MD-BIO-151

x

x

Ghana

GH-BIO-151

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období, víno

5.

Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2015.

‚Albinspekt‘

1.

Adresa: Rruga Ded Gjon Luli, Pall. 5, Shk.1, Ap.8, 1000 Tirana, Albánie

2.

Internetová adresa: http://www.albinspekt.com

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Albánie

AL-BIO-139

x

x

Kosovo (2)

XK-BIO-139

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období, víno

5.

Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2015.

‚Argencert SA‘

1.

Adresa: Bernardo de Irigoyen 972 4 piso ‚B‘, C1072AAT Buenos Aires, Argentina

2.

Internetová adresa: http://www.argencert.co.ar

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Chile

CL-BIO-138

x

Paraguay

PY-BIO-138

x

Uruguay

UY-BIO-138

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období, víno

5.

Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2015.

‚Australian Certified Organic‘

1.

PO Box 530 – 766 Gympie Rd, Chermside QLD 4032, Austrálie

2.

Internetová adresa: http://www.australianorganic.com.au

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Austrálie

AU-BIO-107

x

Cookovy ostrovy

CK-BIO-107

x

Fidži

FJ-BIO-107

x

x

Falklandské ostrovy

FK-BIO-107

x

Hongkong

HK-BIO-107

x

x

Jižní Korea

KR-BIO-107

x

Madagaskar

MG-BIO-107

x

x

Papua-Nová Guinea

PG-BIO-107

x

x

Singapur

SG-BIO-107

x

x

Thajsko

TH-BIO-107

x

x

4.

Výjimky: Produkty z přechodného období, víno a produkty, na něž se vztahuje příloha III

5.

Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2015.

‚Austria Bio Garantie GmbH‘

1.

Adresa: Ardaggerstr. 17/1, 3300 Amstetten, Rakousko

2.

Internetová adresa: http://www.abg.at

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Bosna a Hercegovina

BA-BIO-131

x

Bývalá jugoslávská republika Makedonie

MK-BIO-131

x

Chorvatsko

HR-BIO-131

x

Írán

IR-BIO-131

x

Jordánsko

JO-BIO-131

x

Kazachstán

KZ-BIO-131

x

Kosovo (3)

XK-BIO-131

x

Kuba

CU-BIO-131

x

Mexiko

MX-BIO-131

x

Moldavsko

MD-BIO-131

x

Černá Hora

ME-BIO-131

x

Rusko

RU-BIO-131

x

Srbsko

RS-BIO-131

x

Turecko

TR-BIO-131

x

Ukrajina

UA-BIO-131

x

Uzbekistán

ZU-BIO-131

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období

5.

Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2015.

‚BCS Öko-Garantie GmbH‘

1.

Adresa: Cimbernstraße 21, 90402 Nürnberg, Německo

2.

Internetová adresa: http://www.bcs-oeko.com

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Albánie

AL-BIO-141

x

x

Angola

AO-BIO-141

x

x

Bělorusko

BY-BIO-141

x

x

Bolívie

BO-BIO-141

x

x

Brazílie

BR-BIO-141

x

x

x

Čad

TD-BIO-141

x

Čína

CN-BIO-141

x

x

x

Dominikánská republika

DO-BIO-141

x

x

Egypt

EG-BIO-141

x

x

Ekvádor

EC-BIO-141

x

x

x

x

Etiopie

ET-BIO-141

x

x

Filipíny

PH-BIO-141

x

x

Francouzská Polynésie

PF-BIO-141

x

x

Ghana

GH-BIO-141

x

Guatemala

GT-BIO-141

x

x

Honduras

HN-BIO-141

x

x

Hongkong

HK-BIO-141

x

Chile

CL-BIO-141

x

x

x

x

Chorvatsko

HR-BIO-141

x

Írán

IR-BIO-141

x

x

x

Jihoafrická republika

ZA-BIO-141

x

x

x

Kambodža

KH-BIO-141

x

x

Keňa

KE-BIO-141

x

Kolumbie

CO-BIO-141

x

x

Kuba

CU-BIO-141

x

x

x

Laos

LA-BIO-141

x

x

Lesotho

LS-BIO-141

x

x

Malawi

MW-BIO-141

x

x

Mexiko

MX-BIO-141

x

x

x

Moldavsko

MD-BIO-141

x

x

Mosambik

MZ-BIO-141

x

x

Nikaragua

NI-BIO-141

x

x

Panama

PA-BIO-141

x

x

Paraguay

PY-BIO-141

x

x

Peru

PE-BIO-141

x

x

x

Pobřeží slonoviny

CI-BIO-141

x

Rusko

RU-BIO-141

x

x

Salvador

SV-BIO-141

x

x

x

Saúdská Arábie

SA-BIO-141

x

x

x

x

Senegal

SN-BIO-141

x

x

Srbsko

RS-BIO-141

x

x

Súdán

SD-BIO-141

x

x

Svazijsko

SZ-BIO-141

x

x

Thajsko

TH-BIO-141

x

x

Tchaj-wan

TW-BIO-141

x

x

Turecko

TR-BIO-141

x

x

Uganda

UG-BIO-141

x

x

Uruguay

UY-BIO-141

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období, víno

5.

Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2015.

‚Bio Latina Certificadora‘

1.

Adresa: Av. Alfredo Benavides 330, Ofic. 203, Miraflores, Lima 18, Peru

2.

Internetová adresa: http://www.biolatina.com

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Bolívie

BO-BIO-118

x

x

Guatemala

GT-BIO-118

x

x

Honduras

HN-BIO-118

x

x

Kolumbie

CO-BIO-118

x

Mexiko

MX-BIO-118

x

x

Nikaragua

NI-BIO-118

x

x

Panama

PA-BIO-118

x

 

Peru

PE-BIO-118

x

x

Salvador

SV-BIO-118

x

 

x

Venezuela

VE-BIO-118

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období, víno

5.

Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2015.

‚Bioagricert S.r.l.‘

1.

Adresa: Via dei Macabraccia 8, Casalecchio di Reno, 40033 Bolognia, Itálie

2.

Internetová adresa: http://bioagricert.org

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Čína

CN-BIO-132

x

x

Francouzská Polynésie

PF-BIO-132

x

x

Jižní Korea

KR-BIO-132

x

x

Mexiko

MX-BIO-132

x

x

Srbsko

RS-BIO-132

x

Thajsko

TH-BIO-132

x

x

Ukrajina

UA-BIO-132-

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období, víno

5.

Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2015.

‚BioGro New Zealand Limited‘

1.

Adresa: PO Box 9693 Marion Square, Wellington 6141, Nový Zéland

2.

Internetová adresa: http://www.biogro.co.nz

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Niue

NU-BIO-130

x

x

Samoa

WS-BIO-130

x

x

Vanuatu

VU-BIO-130

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období, víno

5.

Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2015.

‚Bolicert Ltd.‘

1.

Adresa: Street Colon 756, floor 2, office 2 A, Edif. Valdivia Casilla 13030, La Paz, Bolívie

2.

Internetová adresa: http://www.bolicert.org

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Bolívie

BO-BIO-126

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období, víno

5.

Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2015.

‚Caucacert Ltd‘

1.

Adresa: 2, Marshal Gelovani Street, 5th flour, Suite 410, Tbilisi 0159, Gruzie

2.

Internetová adresa: http://www.caucascert.ge

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Gruzie

GE-BIO-117

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období, víno

5.

Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2015.

‚CCOF Certification Services‘

1.

Adresa: 2155 Delaware Avenue, Suite 150, Santa Cruz, CA 95060, USA

2.

Internetová adresa: http://www.ccof.org

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Kanada

CA-BIO-105

x

x

Mexiko

MX-BIO-105

x

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období, víno a produkty, na něž se vztahuje příloha III

5.

Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2015.

‚CCPB Srl‘

1.

Adresa: Via Jacopo Barozzi N.8, 40126 Bologna, Itálie

2.

Internetová adresa: http://www.ccpb.it

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Čína

CN-BIO-102

x

x

Chorvatsko

HR-BIO-102

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období, víno

5.

Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2015.

‚Center of Organic Agriculture in Egypt‘

1.

Adresa: 14 Ibrahim Shawarby St. New Nozha, P.O.Box 1535 Alf Maskan 11777, Cairo, Egypt

2.

Internetová adresa: http://www.coae-eg.com

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Egypt

EG-BIO-125

x

x

x

Saúdská Arábie

SA-BIO-125

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období, víno

5.

Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2015.

‚CERES Certification of Environmental Standards GmbH‘

1.

Adresa: Vorderhaslach 1, 91230 Happurg, Německo

2.

Internetová adresa: http://www.ceres-cert.com

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Albánie

AL-BIO-140

x

x

Bhútán

BT-BIO-140

x

x

Bolívie

BO-BIO-140

x

x

x

Bývalá jugoslávská republika Makedonie

MK-BIO-140

x

x

x

Čína

CN-BIO-140

x

x

x

Dominikánská republika

DO-BIO-140

x

x

x

Egypt

EG-BIO-140

x

x

x

Ekvádor

EC-BIO-140

x

x

x

Etiopie

ET-BIO-140

x

x

x

Filipíny

PH-BIO-140

x

x

x

Grenada

GD-BIO-140

x

x

x

Chile

CL-BIO-140

x

x

x

Indonésie

ID-BIO-140

x

x

x

Jamajka

JM-BIO-140

x

x

x

Jihoafrická republika

ZA-BIO-140

x

x

x

Keňa

KE-BIO-140

x

x

x

Kolumbie

CO-BIO-140

x

x

x

Maroko

MA-BIO-140

x

x

x

Mexiko

MX-BIO-140

x

x

x

Moldavsko

MD-BIO-140

x

x

x

Papua-Nová Guinea

PG-BIO-140

x

x

x

Paraguay

PY-BIO-140

x

x

x

Rusko

RU-BIO-140

x

x

x

Rwanda

RW-BIO-140

x

x

x

Saúdská Arábie

SA-BIO-140

x

x

x

Singapur

SG-BIO-140

x

x

x

Srbsko

RS-BIO-140

x

x

x

Svatá Lucie

LC-BIO-140

x

x

x

Tanzanie

TZ-BIO-140

x

x

x

Thajsko

TH-BIO-140

x

x

x

Tchaj-wan

TW-BIO-140

x

x

x

Turecko

TR-BIO-140

x

x

x

Uganda

UG-BIO-140

x

x

x

Ukrajina

UA-BIO-140

x

x

x

Uzbekistán

UZ-BIO-140

x

x

x

Vietnam

VN-BIO-140

x

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období, víno

5.

Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2015.

‚Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C.‘

1.

Adresa: Calle 16 de septiembre No 204, Ejido Guadalupe Victoria, Oaxaca, Mexiko, C.P. 68026

2.

Internetová adresa: http://www.certimexsc.com

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Mexiko

MX-BIO-104

x

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období, víno

5.

Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2015.

‚Certisys‘

1.

Adresa: Rue Joseph Bouché 57/3, 5310 Bolinne, Belgie

2.

Internetová adresa: http://www.certisys.eu

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Burkina Faso

BF-BIO-128

x

x

Ghana

GH-BIO-128

x

x

Mali

ML-BIO-128

x

x

Senegal

SN-BIO-128

x

x

Vietnam

VN-BIO-128

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období, víno

5.

Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2015.

‚Control Union Certifications‘

1.

Adresa: Meeuwenlaan 4-6, 8011 BZ, Zwolle, Nizozemsko

2.

Internetová adresa: http://certification.controlunion.com

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Albánie

AL-BIO-149

x

x

Bývalá jugoslávská republika Makedonie

MK-BIO-149

x

x

Čína

CN-BIO-149

x

x

Dominikánská republika

DO-BIO-149

x

x

Ekvádor

EC-BIO-149

x

x

Etiopie

ET-BIO-149

x

x

Filipíny

PH-BIO-149

x

x

Ghana

GH-BIO-149

x

x

Indonésie

ID-BIO-149

x

x

Írán

IR-BIO-149

x

x

Jihoafrická republika

ZA-BIO-149

x

x

Jižní Korea

KR-BIO-149

x

x

Kolumbie

CO-BIO-149

x

x

Kyrgyzstán

KG-BIO-149

x

x

Malajsie

MY-BIO-149

x

x

Mauricius

MU-BIO-149

x

x

Mexiko

MX-BIO-149

x

x

Nepál

NP-BIO-149

x

x

Pákistán

PK-BIO-149

x

x

Paraguay

PY-BIO-149

x

x

Peru

PE-BIO-149

x

x

Pobřeží slonoviny

CI-BIO-149

x

x

Singapur

SG-BIO-149

x

x

Spojené arabské emiráty

AE-BIO-149

x

x

Srí Lanka

LK-BIO-149

x

x

Tanzanie

TZ-BIO-149

x

x

Thajsko

TH-BIO-149

x

x

Turecko

TR-BIO-149

x

x

Ukrajina

UA-BIO-149

x

x

Uruguay

UY-BIO-149

x

Vietnam

VN-BIO-149

x

x

Východní Timor

TL-BIO-149

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období

5.

Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2015.

‚Doalnara Certified Organic Korea, LLC‘

1.

Adresa: 192-3 Jangyang-ri, Socho-myeon, Wonju-si, Gangwon, Jižní Korea

2.

Internetová adresa: http://dcok.systemdcok.or.kr

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Jižní Korea

KR-BIO-129

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období, víno

5.

Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2015.

‚Ecocert SA‘

1.

Adresa: BP 47, 32600 L’Isle-Jourdain, Francie

2.

Internetová adresa: http://www.ecocert.com

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Alžírsko

DZ-BIO-154

x

x

Andora

AD-BIO-154

x

Benin

BJ-BIO-154

x

x

Bosna a Hercegovina

BA-BIO-154

x

x

Brazílie

BR-BIO-154

x

x

Burkina Faso

BF-BIO-154

x

x

Burundi

BI-BIO-154

x

x

Bývalá jugoslávská republika Makedonie

MK-BIO-154

x

x

Čad

TD-BIO-154

x

Čína

CN-BIO-154

x

x

Dominikánská republika

DO-BIO-154

x

x

Ekvádor

EC-BIO-154

x

x

Fidži

FJ-BIO-154

x

x

Filipíny

PH-BIO-154

x

x

Ghana

GH-BIO-154

x

x

Guatemala

GT-BIO-154

x

x

Guinea

GN-BIO-154

x

x

Guyana

GY-BIO-154

x

x

Haiti

HT-BIO-154

x

Chorvatsko

HR-BIO-154

x

x

Indonésie

ID-BIO-154

x

Írán

IR-BIO-154

x

x

Jihoafrická republika

ZA-BIO-154

x

x

Kambodža

KH-BIO-154

x

x

Kamerun

CM-BIO-154

x

x

Kanada

CA-BIO-154

x

Kazachstán

KZ-BIO-154

x

Keňa

KE-BIO-154

x

x

Kolumbie

CO-BIO-154

x

x

Komory

KM-BIO-154

x

x

Kuba

CU-BIO-154

x

x

Kuvajt

KW-BIO-154

x

x

Kyrgyzstán

KK-BIO-154

x

x

Laos

LA-BIO-154

x

x

Madagaskar

MG-BIO-154

x

x

Malajsie

MY-BIO-154

x

x

Malawi

MW-BIO-154

x

x

Mali

ML-BIO-154

x

x

Maroko

MA-BIO-154

x

x

Mauricius

MU-BIO-154

x

x

Mexiko

MX-BIO-154

x

x

Moldavsko

MD-BIO-154

x

x

Monako

MC-BIO-154

x

Mosambik

MZ-BIO-154

x

x

Namibie

NA-BIO-154

x

Nepál

NP-BIO-154

x

x

Pákistán

PK-BIO-154

x

Paraguay

PY-BIO-154

x

x

Peru

PE-BIO-154

x

x

Pobřeží slonoviny

CI-BIO-154

x

x

Rusko

RU-BIO-154

x

Rwanda

RW-BIO-154

x

x

Saúdská Arábie

SA-BIO-154

x

x

Senegal

SN-BIO-154

x

x

Spojené arabské emiráty

AE-BIO-154

x

x

Srbsko

RS-BIO-154

x

x

Súdán

SD-BIO-154

x

Svatý Tomáš a Princův ostrov

ST-BIO-154

x

x

Svazijsko

SZ-BIO-154

x

x

Sýrie

SY-BIO-154

x

x

Tanzanie

TZ-BIO-154

x

x

Thajsko

TH-BIO-154

x

x

Togo

TG-BIO-154

x

x

Turecko

TR-BIO-154

x

x

Uganda

UG-BIO-154

x

x

Ukrajina

UA-BIO-154

x

Vanuatu

VU-BIO-154

x

Vietnam

VN-BIO-154

x

x

Zambie

ZM-BIO-154

x

x

Zimbabwe

ZW-BIO-154

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období, víno

5.

Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2015.

‚Ecoglobe‘

1.

Adresa: 1, A. Khachaturyan S., apt. 66, 0033 Jerevan, Arménie

2.

Internetová adresa: http://www.ecoglobe.am

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Arménie

AM-BIO-112

x

x

Rusko

RU-BIO-112

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období, víno

5.

Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2015.

‚Ekolojik Tarim Kontrol Organizasyonu‘

1.

Adresa: 160 Sok. 13/7 Bornova, 35040 Izmir, Turecko

2.

Internetová adresa: http://www.etko.org

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Ázerbájdžán

AZ-BIO-109

x

x

Gruzie

GE-BIO-109

x

Kazachstán

KZ-BIO-109

x

x

Rusko

RU-BIO-109

x

x

Srbsko

RS-BIO-109

x

x

Turecko

TR-BIO-109

x

x

x

Ukrajina

UA-BIO-109

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období, víno

5.

Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2015.

‚Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)‘

1.

Adresa: P.O. Box 12311, Gainesville FL, 32604, Spojené státy americké

2.

Internetová adresa: http://www.qcsinfo.org

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Ekvádor

EC-BIO-144

x

x

Guatemala

GT-BIO-144

x

x

Honduras

HN-BIO-144

x

Mexiko

MX-BIO-144

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období, víno

5.

Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2015.

‚IBD Certifications Ltd‘

1.

Adresa: Rua Dr. Costa Leite, 1351, 18602-110, Botucatu SP, Brazílie

2.

Internetová adresa: http://www.ibd.com.br

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Brazílie

BR-BIO-122

x

x

x

x

Čína

CN-BIO-122

x

x

Mexiko

MX-BIO-122

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období, víno

5.

Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2015.

‚IMO Control Latinoamérica Ltda.‘

1.

Adresa: Calle Pasoskanki 2134, Cochabamba, Bolívie

2.

Internetová adresa: http://www.imo.ch

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Bolívie

BO-BIO-123

x

x

Dominikánská republika

DO-BIO-123

x

Guatemala

GT-BIO-123

x

Kolumbie

CO-BIO-123

x

Mexiko

MX-BIO-123

x

x

Nikaragua

NI-BIO-123

x

Paraguay

PY-BIO-123

x

x

Peru

PE-BIO-123

x

x

Salvador

SV-BIO-123

x

Venezuela

VE-BIO-123

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období, víno

5.

Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2015.

‚IMO Control Private Limited‘

1.

Adresa: No.3627, 1st Floor, 7th Cross, 13th ‚G‘ Main, H.A.L. 2nd Stage, Bangalore 560 008, Indie

2.

Internetová adresa: http://www.imo.ch

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Afghánistán

AF-BIO-147

x

x

Bangladéš

BD-BIO-147

x

x

Bhútán

BT-BIO-147

x

x

Filipíny

PH-BIO-147

x

x

Indonésie

ID-BIO-147

x

x

Írán

IR-BIO-147

x

x

Nepál

NP-BIO-147

x

x

Pákistán

PK-BIO-147

x

x

Srí Lanka

LK-BIO-147

x

x

Thajsko

TH-BIO-147

x

x

Vietnam

VN-BIO-147

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období, víno

5.

Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2015.

‚IMO Institut für Marktökologie GmbH‘

1.

Adresa: Postfach 100 934, 78409 Konstanz, Německo

2.

Internetová adresa: http://www.imo.ch

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Arménie

AM-BIO-146

x

Ázerbájdžán

AZ-BIO-146

x

Turecko

TR-BIO-146

x

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období, víno

5.

Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2015.

‚Indocert‘

1.

Adresa: Thottumugham post, Aluva, Ernakulam, Kerala, Indie

2.

Internetová adresa: http://www.indocert.org

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Indie

IN-BIO-148

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období, produkty, na něž se vztahuje příloha III

5.

Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2015.

‚Institute for Marketecology (IMO)‘

1.

Adresa: Weststrasse 1, 8570 Weinfelden, Švýcarsko

2.

Internetová adresa: http://www.imo.ch

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Afghánistán

AF-BIO-143

x

x

x

Albánie

AL-BIO-143

x

x

Bangladéš

BD-BIO-143

x

x

x

Bolívie

BO-BIO-143

x

x

Bosna a Hercegovina

BA-BIO-143

x

x

Brazílie

BR-BIO-143

x

x

x

x

Burkina Faso

BF-BIO-143

x

Čína

CN-BIO-143

x

x

x

x

Dominikánská republika

DO-BIO-143

x

x

Ekvádor

EC-BIO-143

x

x

Etiopie

ET-BIO-143

x

x

Filipíny

PH-BIO-143

x

x

Ghana

GH-BIO-143

x

x

Gruzie

GE-BIO-143

x

x

Guatemala

GT-BIO-143

x

x

Haiti

HT-BIO-143

x

x

Chile

CL-BIO-143

x

x

x

x

x

Chorvatsko

HR-BIO-143

x

x

x

x

Indie

IN-BIO-143

x

x

Indonésie

ID-BIO-143

x

x

Japonsko

JP-BIO-143

x

x

Jihoafrická republika

ZA-BIO-143

x

x

Jordánsko

JO-BIO-143

x

x

Kamerun

CM-BIO-143

x

Kanada

CA-BIO-143

x

x

Kazachstán

KZ-BIO-143

x

x

Keňa

KE-BIO-143

x

x

Kolumbie

CO-BIO-143

x

x

Konžská demokratická republika

CD-BIO-143

x

Kyrgyzstán

KG-BIO-143

x

x

Lichtenštejnsko

LI-BIO-143

x

Mali

ML-BIO-143

x

Maroko

MA-BIO-143

x

x

Mexiko

MX-BIO-143

x

x

Namibie

NA-BIO-143

x

x

Nepál

NP-BIO-143

x

x

Niger

NE-BIO-143

x

x

Nigérie

NG-BIO-143

x

x

Nikaragua

NI-BIO-143

x

x

Okupované palestinské území

PS-BIO-143

x

x

Paraguay

PY-BIO-143

x

x

Peru

PE-BIO-143

x

x

x

Pobřeží slonoviny

CI-BIO-143

x

x

Rusko

RU-BIO-143

x

x

x

Salvador

SV-BIO-143

x

x

Sierra Leone

SL-BIO-143

x

x

Srí Lanka

LK-BIO-143

x

x

Súdán

SD-BIO-143

x

x

Surinam

SR-BIO-143

x

Sýrie

SY-BIO-143

x

Tádžikistán

TJ-BIO-143

x

x

Tanzanie

TZ-BIO-143

x

x

Thajsko

TH-BIO-143

x

Tchaj-wan

TW-BIO-143

x

x

Togo

TG-BIO-143

x

x

Uganda

UG-BIO-143

x

x

x

Ukrajina

UA-BIO-143

x

x

x

x

Uzbekistán

UZ-BIO-143

x

x

x

Venezuela

VE-BIO-143

x

x

Vietnam

VN-BIO-143

x

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období, krevety, víno a produkty, na něž se vztahuje příloha III

5.

Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2015.

‚International Certification Services, Inc.‘

1.

Adresa: 301 5th Ave SE Medina, ND 58467, USA

2.

Internetová adresa: http://www.ics-intl.com

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Kanada

CA-BIO-111

x

x

Mexiko

MX-BIO-111

x

Francouzská Polynésie

PF-BIO-111

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období, víno a produkty, na něž se vztahuje příloha III

5.

Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2015.

‚Istituto Certificazione Etica e Ambientale‘

1.

Adresa: Via Nazario Sauro 2, 40121 Bologna, Itálie

2.

Internetová adresa: http://www.icea.info

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Albánie

AL-BIO-115

x

x

Ekvádor

EC-BIO-115

x

x

Japonsko

JP-BIO-115

x

x

Libanon

LB-BIO-115

x

Madagaskar

MG-BIO-115

x

x

Malajsie

MY-BIO-115

x

Mexiko

MX-BIO-115

x

x

x

Moldavsko

MD-BIO-115

x

x

Rusko

RU-BIO-115

x

x

x

San Marino

SM-BIO-115

 

 

 

x

 

 

Senegal

SN-BIO-115

x

x

Srí Lanka

LK-BIO-115

x

 

 

x

 

 

Sýrie

SY-BIO-115

x

x

Thajsko

TH-BIO-115

x

Turecko

TR-BIO-115

x

x

Ukrajina

UA-BIO-115

x

 

 

x

 

 

Spojené arabské emiráty

AE-BIO-115

x

x

x

Uruguay

UY-BIO-115

x

x

Vietnam

VN-BIO-115

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období, víno a produkty, na něž se vztahuje příloha III

5.

Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2015.

‚Istituto Mediterraneo di Certificazione s.r.l.‘

1.

Adresa: Via C. Pisacane 32, 60019 Senigallia (AN), Itálie

2.

Internetová adresa: http://www.imcert.it

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Egypt

EG-BIO-136

x

x

x

Libanon

LB-BIO-136

 

x

x

Maroko

MA-BIO-136

x

x

Sýrie

SY-BIO-136

x

Tunisko

TN-BIO-136

x

Turecko

TR-BIO-136

x

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období, víno, produkty, na něž se vztahuje příloha III

5.

Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2015.

‚Japan Organic and Natural Foods Association‘

1.

Adresa: Takegashi Bldg. 3rd Fl., 3-5-3 Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo, Japonsko

2.

Internetová adresa: http://jona-japan.org

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Čína

CN-BIO-145

x

x

Tchaj-wan

TW-BIO-145

x

x

Japonsko

JP-BIO-145

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období, víno a produkty, na něž se vztahuje příloha III

5.

Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2015.

‚Lacon GmbH‘

1.

Adresa: Brünnlesweg 19, 77654 Offenburg, Německo

2.

Internetová adresa: http://www.lacon-institut.com

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Ázerbájdžán

AZ-BIO-134

x

x

Bangladéš

BD-BIO-134

x

x

Burkina Faso

BF-BIO-134

x

x

Chorvatsko

HR-BIO-134

x

x

x

Ghana

GH-BIO-134

x

Indie

IN-BIO-134

x

Kazachstán

KZ-BIO-134

x

Madagaskar

MG-BIO-134

x

Mali

ML-BIO-134

x

Mexiko

MX-BIO-134

x

x

Maroko

MA-BIO-134

x

x

Namibie

NA-BIO-134

x

x

Nepál

NP-BIO-134

x

x

Rusko

RU-BIO-134

x

Jihoafrická republika

ZA-BIO-134

x

x

Togo

TG-BIO-134

x

Turecko

TR-BIO-134

x

x

Ukrajina

UA-BIO-134

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období, víno, produkty, na něž se vztahuje příloha III

5.

Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2015.

‚Letis S.A.‘

1.

Adresa: Urquiza 1564, S2000ANR, Rosario, Santa Fe, Argentina

2.

Internetová adresa: http://www.letis.org

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Argentina,

AR-BIO-135

x

Kanada

CA-BIO-135

x

Paraguay

PY-BIO-135

x

x

Peru

PE-BIO-135

x

x

Uruguay

UY-BIO-135

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období, víno, produkty, na něž se vztahuje příloha III

5.

Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2015.

‚LibanCert‘

1.

Adresa: Boulvard Kamil Chamoun – Baaklini Center – 4th floor, Chiah, Beirut, Libanon

2.

Internetová adresa: http://www.libancert.org

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Irák

IQ-BIO-114

x

x

Jordánsko

JO-BIO-114

x

x

Libanon

LB-BIO-114

x

x

Sýrie

SY-BIO-114

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období, víno

5.

Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2015.

‚NASAA Certified Organic Pty Ltd‘

1.

Adresa: Unit 7/3 Mount Barker Road, Stirling SA 5152, Austrálie

2.

Internetová adresa: http://www.nasaa.com.au

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Indonésie

ID-BIO-119

x

x

Srí Lanka

LK-BIO-119

x

x

Nepál

NP-BIO-119

x

x

Papua-Nová Guinea

PG-BIO-119

x

x

Šalomounovy ostrovy

SB-BIO-119

x

x

Východní Timor

TL-BIO-119

x

x

Samoa

WS-BIO-119

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období, víno

5.

Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2015.

‚ÖkoP Zertifizierungs GmbH‘

1.

Adresa: Schlesische Straße 17d, 94315 Straubing, Německo

2.

Internetová adresa: http://www.oekop.de

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Srbsko

RS-BIO-133

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období, víno

5.

Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2015.

‚Onecert, Inc.‘

1.

Address: 427 North 33rd Street, Lincoln,NE 68503-3217 USA

2.

Internetová adresa: http://www.onecert.com

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Nepál

NE-BIO-152

x

x

Samoa

WS-BIO-152

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období, víno

5.

Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2015.

‚Oregon Tilth‘

1.

Adresa: 260 SW Madison Ave, Ste 106, Corvallis, OR 97333, USA

2.

Internetová adresa: http://tilth.org

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Čína

CN-BIO-116

x

Chile

CL-BIO-116

x

x

Kanada

CA-BIO-116

x

Mexiko

MX-BIO-116

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období, víno a produkty, na něž se vztahuje příloha III

5.

Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2015.

‚Organic agriculture certification Thailand‘

1.

Adresa: 619/43 Kiatngamwong Building, Ngamwongwan Rd., Tambon Bangkhen, Muang District, Nonthaburi 11000, Thajsko

2.

Internetová adresa: http://www.actorganic-cert.or.th

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Indonésie

ID-BIO-121

x

x

Laos

LA-BIO-121

x

x

Thajsko

TH-BIO-121

x

x

Vietnam

VN-BIO-121

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období, víno

5.

Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2015.

‚Organic Certifiers‘

1.

Adresa: 6500 Casitas Pass Road, Ventura, CA 93001, USA

2.

Internetová adresa: http://www.organiccertifiers.com

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Filipíny

PH-BIO-106

x

x

Jižní Korea

KR-BIO-106

x

x

Mexiko

MX-BIO-106

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období, víno

5.

Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2015.

‚Organic crop improvement association‘

1.

Adresa: 1340 North Cotner Boulevard, Lincoln, NE 68505-1838, USA

2.

Internetová adresa: http://www.ocia.org

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

Guatemala

GT-BIO-120

x

x

Japonsko

JP-BIO-120

x

x

Kanada

CA-BIO-120

x

x

Mexiko

MX-BIO-120

x

x

Nikaragua

NI-BIO-120

x

x

Peru

PE-BIO-120

x

x