(EU) č. 505/2012Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 505/2012 ze dne 14. června 2012 , kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu

Publikováno: Úř. věst. L 154, 15.6.2012, s. 12-19 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 14. června 2012 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 16. června 2012 Nabývá účinnosti: 16. června 2012
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/1165 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 505/2012

ze dne 14. června 2012,

kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 (1), a zejména na čl. 14 odst. 2, čl. 16 odst. 1 písm. d), čl. 16 odst. 3 písm. a), čl. 21 odst. 2, čl. 22 odst. 1, čl. 26 písm. a), čl. 38 písm. a) a b) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 14 odst. 1 písm. d) nařízení (ES) č. 834/2007 stanoví obecná pravidla produkce ekologických krmiv, pokud jde o jejich zdroje. Podle tohoto přístupu jsou krmiva vyprodukovaná ve vlastním zemědělském podniku završením produkčního cyklu přímo v hospodářství. Produkce krmiv přímo v hospodářství a/nebo využívání krmných zdrojů z daného regionu omezuje dopravu a je prospěšné pro životní prostředí a přírodu. Na základě zkušeností a aby se lépe vyhovělo ekologickým cílům nařízení (ES) č. 834/2007, je proto vhodné stanovit minimální podíl krmiv vyprodukovaných ve vlastním zemědělském podniku u prasat a drůbeže a zvýšit minimální podíl pro býložravce.

(2)

Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 ze dne 13. července 2009 o uvádění na trh a používání krmiv, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 a o zrušení směrnice Rady 79/373/EHS, směrnice Komise 80/511/EHS, směrnic Rady 82/471/EHS, 83/228/EHS, 93/74/EHS, 93/113/ES a 96/25/ES a rozhodnutí Komise 2004/217/ES (2) byly revidovány horizontální právní předpisy pro krmné suroviny, krmné směsi a doplňkové látky v nich obsažené. Z tohoto důvodu by měly být odpovídajícím způsobem přizpůsobeny příslušné články a přílohy nařízení Komise (ES) č. 889/2008 (3).

(3)

Vypracování harmonizovaných pravidel pro ekologickou produkci mladé drůbeže na úrovni Unie je složité, protože názory dotčených stran na technické požadavky se značně liší. Aby bylo více času na vypracování prováděcích pravidel pro produkci kuřic z ekologických chovů, měla by být prodloužena platnost výjimečného pravidla pro využívání kuřic mimo ekologický chov.

(4)

Produkce ekologických proteinových plodin zaostává za poptávkou. Na trhu Unie zejména stále není z kvalitativního ani kvantitativního hlediska dostatečné zásobování proteiny z ekologického zemědělství, aby byly splněny požadavky na výživu prasat a drůbeže chovaných v ekologických hospodářstvích. Na omezené období je proto vhodné jako výjimečné pravidlo povolit menší podíl jiných než ekologických proteinových krmiv.

(5)

Aby bylo možné dále upřesnit a vyjasnit používání výrazu „ekologický“ a loga EU pro ekologickou produkci při označování krmiv vyprodukovaných ze složek získaných z ekologického zemědělství, měla by být přeformulována příslušná ustanovení nařízení (ES) č. 889/2008.

(6)

Za určitých podmínek může být v produkci ekologických krmiv povoleno používání doplňkových látek. Členské státy předložily žádosti pro řadu nových látek, které je třeba povolit podle čl. 16 odst. 1 nařízení (ES) č. 834/2007. Na základě doporučení skupiny odborníků pro technické poradenství v oblasti ekologické produkce (EGTOP) (4), která dospěla k závěru, že doplňkové látky natrium-formiát (mravenčan sodný), ferrokyanid sodný (hexakyanoželeznatan sodný), natrolit-fonolit a klinoptilolit splňují cíle a zásady ekologické produkce, by tyto látky měly být zahrnuty do přílohy VI nařízení (ES) č. 889/2008.

(7)

V příloze VIII oddílu A nařízení (ES) č. 889/2008 se v požadavcích pro používání výtažků z rozmarýnu jako ekologické potravinářské přídatné látky vyskytla chyba, která by měla být opravena.

(8)

Nařízení (ES) č. 889/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(9)

S cílem umožnit hospodářským subjektům, aby používali výjimečná pravidla týkající se jiných než ekologických krmiv a kuřic mimo ekologický chov i po stávajícím datu skončení platnosti daných pravidel, by se měly změny výjimečných pravidel stanovených tímto nařízením použít od 1. ledna 2012, aby se předešlo překážkám nebo narušení ekologické produkce.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem regulativního Výboru pro ekologickou produkci,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny

Nařízení (ES) č. 889/2008 se mění takto:

1)

Článek 19 se nahrazuje tímto:

„Článek 19

Krmiva z vlastního zemědělského podniku nebo z jiných zdrojů

1.   V případě býložravců, s výjimkou období, kdy s výhradou čl. 17 odst. 4 každoročně dochází k sezónnímu přesunu zvířat, pochází nejméně 60 % krmiva z dané zemědělské jednotky nebo v případě, že to není proveditelné, se krmivo vyprodukuje ve spolupráci s jinými ekologickými hospodářstvími z téhož regionu.

2.   V případě prasat a drůbeže pochází nejméně 20 % krmiva z dané zemědělské jednotky nebo v případě, že to není proveditelné, se krmivo vyprodukuje v tomtéž regionu ve spolupráci s jinými ekologickými hospodářstvími nebo provozovateli krmivářských podniků.

3.   V případě včel jsou na konci produkčního období v úlech ponechány dostatečné zásoby medu a pylu pro přezimování.

Umělá výživa včelstev je povolena, pokud je přežití úlů ohroženo podnebnými podmínkami. Jako umělá výživa jsou povoleny med, cukrový sirup nebo cukr z ekologické produkce.“

2)

Článek 22 se nahrazuje tímto:

„Článek 22

Použití určitých produktů a látek v krmivech

Pro účely čl. 14 odst. 1 písm. d) bodu iv) nařízení (ES) č. 834/2007 lze při zpracování ekologických krmiv a krmení ekologicky chovaných zvířat používat pouze tyto látky:

a)

jiné než ekologické krmné suroviny rostlinného nebo živočišného původu nebo jiné krmné suroviny, které jsou uvedeny v příloze V oddílu 2, za předpokladu, že:

i)

jsou vyprodukované nebo připravené bez chemických rozpouštědel a

ii)

jsou splněna omezení uvedená v článku 43 nebo čl. 47 písm. c);

b)

jiné než ekologické koření, byliny a melasa, za předpokladu, že:

i)

jejich ekologická podoba není dostupná,

ii)

jsou vyprodukované nebo připravené bez chemických rozpouštědel a

iii)

jejich použití je omezeno na 1 % krmné dávky pro daný druh, vypočtené každoročně jako procentní podíl sušiny v krmivech zemědělského původu;

c)

ekologické krmné suroviny živočišného původu;

d)

krmné suroviny minerálního původu, které jsou uvedeny v příloze V oddílu 1;

e)

produkty z udržitelného rybolovu za předpokladu, že:

i)

jsou vyprodukované nebo připravené bez chemických rozpouštědel,

ii)

jejich použití je omezeno na nebýložravé druhy a

iii)

používání hydrolyzovaného rybího proteinu je omezeno pouze na mláďata;

f)

sůl v podobě mořské soli, kamenné soli;

g)

doplňkové látky uvedené v příloze VI.“

3)

V článku 24 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Před léčbou chemicky syntetizovanými alopatickými veterinárními přípravky nebo antibiotiky se upřednostňují fytoterapeutické přípravky, stopové prvky a produkty uvedené v příloze V oddílu 1 a v příloze VI oddílu 3, a to za podmínky, že mají skutečný terapeutický účinek na daný živočišný druh i na daný stav, který je léčen.“

4)

V článku 25k odst. 1 se písmeno d) nahrazuje tímto:

„d)

ekologické krmné suroviny rostlinného a živočišného původu.“

5)

V článku 25m se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   V ekologické akvakultuře se mohou používat pouze krmiva minerálního původu, která jsou uvedena v příloze V oddílu 1.“

6)

V čl. 42 písm. b) se datum „31. prosince 2011“ nahrazuje datem „31. prosince 2014“.

7)

Článek 43 se nahrazuje tímto:

„Článek 43

Používání jiných než ekologických proteinových krmiv rostlinného a živočišného původu ke krmení chovaných živočichů

Pokud se uplatňují podmínky stanovené v čl. 22 odst. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 834/2007 a pokud zemědělci nejsou schopni získávat proteinová krmiva výhradně z ekologické produkce, povoluje se u prasat a drůbeže používání omezeného podílu jiných než ekologických bílkovinných/proteinových krmiv.

Nejvyšší procentní podíl jiných než ekologických proteinových krmiv povolených na období 12 měsíců pro uvedené druhy činí 5 % v kalendářních letech 2012, 2013 a 2014.

Tyto hodnoty se počítají každoročně jako procentní podíl sušiny krmiv zemědělského původu.

Hospodářský subjekt si musí uchovat osvědčení o nutnosti použít toto ustanovení.“

8)

Články 59 a 60 se nahrazují tímto:

„Článek 59

Oblast působnosti, používání ochranných známek a obchodních označení

Tato kapitola se nepoužije na krmiva pro zvířata v zájmovém chovu a na krmiva pro kožešinová zvířata.

Ochranné známky a obchodní označení nesoucí označení uvedené v čl. 23 odst. 1 nařízení (ES) č. 834/2007 se mohou použít, pouze pokud všechny složky rostlinného nebo živočišného původu jsou z ekologického způsobu produkce a pokud se alespoň 95 % sušiny produktu skládá z těchto složek.

Článek 60

Označení na zpracovaných krmivech

1.   Výrazy uvedené v čl. 23 odst. 1 nařízení (ES) č. 834/2007 a logo EU pro ekologickou produkci se mohou na zpracovaných krmivech použít za předpokladu, že jsou splněny tyto požadavky:

a)

zpracovaná krmiva splňují ustanovení nařízení (ES) č. 834/2007, a zejména čl. 14 odst. 1 písm. d) bodů iv) a v) pro hospodářská zvířata nebo čl. 15 odst. 1 písm. d) pro živočichy pocházející z akvakultury a článku 18 uvedeného nařízení;

b)

zpracovaná krmiva splňují ustanovení tohoto nařízení, a zejména články 22 a 26;

c)

všechny složky rostlinného nebo živočišného původu, které jsou obsaženy ve zpracovaných krmivech, jsou z ekologického způsobu produkce;

d)

alespoň 95 % sušiny produktu se skládá z ekologických zemědělských produktů.

2.   S výhradou požadavků uvedených v odst. 1 písm. a) a b) je v případě produktů obsahujících proměnlivá množství krmných surovin z ekologického způsobu produkce a/nebo krmných surovin z produktů přecházejících na ekologické zemědělství a/nebo produktů uvedených v článku 22 tohoto nařízení povoleno používat tuto formulaci:

„lze používat v ekologické produkci v souladu s nařízením (ES) č. 834/2007 a nařízením (ES) č. 889/2008“.“

9)

Přílohy V a VI se nahrazují zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Opravy

V příloze VIII oddílu A nařízení (ES) č. 889/2008 se položka týkající se potravinářské přídatné látky E 392 nahrazuje tímto:

„B

E 392*

Výtažky z rozmarýnu

X

X

Pouze pokud pocházejí z ekologické produkce“

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Ustanovení čl. 1 bodů 6 a 7 se nicméně použijí ode dne 1. ledna 2012.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. června 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 229, 1.9.2009, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 250, 18.9.2008, s. 1.

(4)  Závěrečná zpráva o krmivech (EGTOP/1/2011), http://ec.europa.eu/agriculture/organic/files/eu-policy/expert-recommendations/Expert Group/_final_report_o_feed_to_BE_zveřejněno_en.pdf.


PŘÍLOHA

PŘÍLOHA V

Krmné suroviny podle čl. 22 písm. d), čl. 24 odst. 2 a čl. 25 m odst. 1

1.   KRMNÉ SUROVINY MINERÁLNÍHO PŮVODU

A

Mořské lastury zvápenatělé

 

A

Maerl

 

A

Lithothamnium [lithothamn]

 

A

Glukonan vápenatý

 

A

Uhličitan vápenatý

 

A

Oxid hořečnatý (bezvodý)

 

A

Síran hořečnatý

 

A

Chlorid hořečnatý

 

A

Uhličitan hořečnatý

 

A

Defluorizovaný fosfát

 

A

Fosforečnan hořečnato-vápenatý

 

A

Fosforečnan hořečnatý

 

A

Fosforečnan sodný

 

A

Fosforečnan sodno-vápenatý

 

A

Chlorid sodný

 

A

Hydrogenuhličitan sodný

 

A

Uhličitan sodný

 

A

Síran sodný

 

A

Chlorid draselný

 

2.   JINÉ KRMNÉ SUROVINY

(Vedlejší) výrobky z fermentace mikroorganismů, jejichž buňky byly inaktivovány nebo devitalizovány:

A

Saccharomyces cerevisiae

 

A

Saccharomyces carlsbergiensis

 

PŘÍLOHA VI

Doplňkové látky používané ve výživě živočichů podle čl. 22 písm. g), čl. 24 odst. 2 a čl. 25 m odst. 2

Doplňkové látky vyjmenované v této příloze musí být schváleny nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 (1).

1.   TECHNOLOGICKÉ DOPLŇKOVÉ LÁTKY

a)   Konzervanty

Povolení

Identifikační čísla

Látka

Popis, podmínky pro použití

A

1a

E 200

Kyselina sorbová

 

A

1a

E 236

Kyselina mravenčí

 

B

1a

E 237

Natrium-formiát (mravenčan sodný)

 

A

1a

E 260

Kyselina octová

 

A

1a

E 270

Kyselina mléčná

 

A

1a

E 280

Kyselina propionová

 

A

1a

E 330

Kyselina citronová

 


b)   Antioxidanty

Povolení

Identifikační číslo

Látka

Popis, podmínky pro použití

A

1b

E 306

Přírodní výtažky bohaté na tokoferol

 


c)   Emulgátory a stabilizátory, zahušťující látky a želírující látky

Povolení

Identifikační čísla

Látka

Popis, podmínky pro použití

A

1

E 322

Lecitin

Pouze pokud pochází z ekologické suroviny

Použití omezeno na krmiva pro živočichy pocházející z akvakultury


d)   Pojiva, protispékavé látky a koagulanty

Povolení

Identifikační číslo

Látka

Popis, podmínky pro použití

B

1

E 535

Ferrokyanid sodný (hexakyanoželeznatan sodný)

Maximální dávka 20 mg/kg NaCl (počítaná jako anion ferrokyanidu)

A

1

E 551b

Oxid křemičitý koloidní

 

A

1

E 551c

Křemelina (očištěné diatomické půdy)

 

A

1

E 558

Bentonit-montmorillonit

 

A

1

E 559

Kaolinové jíly, bez azbestu

 

A

1

E 560

Přírodní směsi stearitů a chloritu

 

A

1

E 561

Vermikulit

 

A

1

E 562

Sepiolit

 

B

1

E 566

Natrolit-fonolit

 

B

1

E 568

Klinoptilolit sedimentárního původu, [výkrm prasat; výkrm kuřat; výkrm krůt; skot; lososi]

 

A

1

E 599

Perlit

 


e)   Doplňkové látky k silážování

Povolení

Identifikační číslo

Látka

Popis, podmínky pro použití

A

1k

Enzymy, kvasinky a bakterie

Použití omezeno na výrobu siláže, pokud povětrnostní podmínky neumožňují odpovídající fermentaci

2.   SENZORICKÉ DOPLŇKOVÉ LÁTKY

Povolení

Identifikační číslo

Látka

Popis, podmínky pro použití

A

2b

 

Zchutňující látky

Pouze výtažky ze zemědělských produktů

3.   NUTRIČNÍ DOPLŇKOVÉ LÁTKY

a)   Vitaminy

Povolení

Identifikační číslo

Látka

Popis, podmínky pro použití

A

3a

 

Vitaminy a provitaminy

Získané ze zemědělských produktů

Pokud získané synteticky, lze pro monogastrická zvířata a živočichy pocházející z akvakultury použít pouze látky shodné s vitaminy získanými ze zemědělských produktů

Pokud získány synteticky, lze pro přežvýkavce použít pouze vitaminy A, D a E shodné s vitaminy získanými ze zemědělských produktů; použití podléhá předchozímu povolení členského státu na základě posouzení možnosti, že by ekologicky chovaní přežvýkavci získali potřebná množství uvedených vitaminů v krmných dávkách


b)   Stopové prvky

Povolení

Identifikační čísla

Látka

Popis, podmínky pro použití

A

3b

E1 železo:

oxid železitý

uhličitan železnatý

síran železnatý heptahydrát

síran železnatý monohydrát

 

A

3b

E2 jod

jodičnan vápenatý bezvodý

 

A

3b

E3 kobalt

zásaditý uhličitan kobaltnatý monohydrát

síran kobaltnatý monohydrát a/nebo heptahydrát

 

A

3b

E4 měď

zásaditý uhličitan měďnatý monohydrát

oxid měďnatý

síran měďnatý pentahydrát

 

A

3b

E5 mangan

uhličitan manganatý

oxid manganatý

síran mangatý monohydrát

 

A

3b

E6 zinek

oxid zinečnatý

síran zinečnatý monohydrát

síran zinečnatý heptahydrát

 

A

3b

E7 molybden

molybdenan sodný

 

A

3b

E8 selen

selenan sodný

seleničitan sodný

 

4.   ZOOTECHNICKÉ DOPLŇKOVÉ LÁTKY

Povolení

Identifikační číslo

Látka

Popis, podmínky pro použití

A

 

Enzymy a mikroorganismy

 


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU