(EU) č. 493/2012Nařízení Komise (EU) č. 493/2012 ze dne 11. června 2012 , kterým se stanoví prováděcí pravidla pro výpočet recyklační účinnosti procesů recyklace odpadních baterií a akumulátorů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 151, 12.6.2012, s. 9-21 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 11. června 2012 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 12. června 2012 Nabývá účinnosti: 12. června 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 493/2012

ze dne 11. června 2012,

kterým se stanoví prováděcí pravidla pro výpočet recyklační účinnosti procesů recyklace odpadních baterií a akumulátorů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES ze dne 6. září 2006 o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a o zrušení směrnice 91/157/EHS (1), a zejména na čl. 12 odst. 6 písm. a) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Procesy recyklace, které jako součást recyklačního cyklu nebo jako samostatné postupy recyklují odpadní olověné, nikl-kadmiové a jiné baterie a akumulátory, by měly dosahovat minimální recyklační účinnosti stanovené v příloze III části B směrnice 2006/66/ES.

(2)

Pro výpočet recyklační účinnosti by měla být stanovena prováděcí pravidla doplňující přílohu III část B směrnice 2006/66/ES.

(3)

Je vhodné definovat proces recyklace jako proces, který začíná po sběru a případném třídění a/nebo přípravě odpadních baterií a akumulátorů přijatých v recyklačním zařízení na recyklaci, a končí vyrobením výstupních frakcí, jež mají být použity ke svému původnímu účelu nebo pro další účely bez dalšího zpracování a které přestaly být odpadem. Aby se podpořilo zlepšení existujících a vytvoření nových recyklačních a zpracovatelských technologií, měl by recyklační účinnosti dosáhnout každý recyklační proces.

(4)

Je třeba definovat přípravu na recyklaci jako předběžný postup před recyklací, a odlišit ji tak od procesu recyklace odpadních baterií a akumulátorů.

(5)

Recyklační účinnost procesů recyklace odpadních baterií a akumulátorů by měla být vypočítána s ohledem na chemické složení vstupních a výstupních frakcí a na nejnovější technický a vědecký vývoj a měla by být zveřejněna.

(6)

Je nutné harmonizovat informace, které mají subjekty provádějící recyklaci oznamovat, aby bylo možné sledovat dodržování požadavků na recyklační účinnost v rámci celé Evropské unie.

(7)

Subjekty provádějící recyklaci odpadních baterií a akumulátorů potřebují alespoň 18 měsíců pro přizpůsobení svých technologických postupů novým požadavkům pro výpočet recyklační účinnosti.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 39 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES (2),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Oblast působnosti

Toto nařízení se použije na procesy recyklace prováděné s odpadními bateriemi a akumulátory od 1. ledna 2014.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1.

„procesem recyklace“ jakýkoli postup přepracování podle čl. 3 odst. 8 směrnice 2006/66/ES, který je prováděn s olověnými, nikl-kadmiovými a jinými bateriemi a akumulátory a jehož výsledkem je výroba výstupních frakcí podle bodu 5 tohoto článku. Proces recyklace nezahrnuje třídění a/nebo přípravu na recyklaci/odstranění a může být prováděn v jediném zařízení nebo v několika zařízeních.

2.

„přípravou na recyklaci“ zpracování odpadních baterií a/nebo akumulátorů před jakýmkoli procesem recyklace, které mimo jiné zahrnuje skladování, manipulaci, demontáž napájecí sady nebo oddělení frakcí, které nejsou součástí baterie nebo akumulátoru jako takového.

3.

„recyklační účinností“ procesu recyklace poměr získaný vydělením hmotnosti výstupních frakcí vzniklých recyklací hmotností vstupní frakce odpadních baterií a akumulátorů vyjádřený v procentech.

4.

„vstupní frakcí“ množství sebraných odpadních baterií a akumulátorů vstupujících do recyklačního procesu, jak je definováno v příloze I.

5.

„výstupní frakcí“ hmotnost materiálů, které jsou vyrobeny ze vstupní frakce jako výsledek procesu recyklace podle přílohy I a které bez dalšího zpracování přestaly být odpadem nebo budou použity ke svému původnímu účelu nebo k dalším účelům, avšak vyjma energetického využití.

Článek 3

Výpočet recyklační účinnosti

1.   Metoda stanovená v příloze I se použije pro výpočet recyklační účinnosti procesu recyklace odpadních olověných, nikl-kadmiových a jiných baterií a akumulátorů.

2.   Metoda stanovená v příloze II se použije pro výpočet podílu recyklovaného obsahu olova pro jakýkoli recyklační proces.

3.   Metoda stanovená v příloze III se použije pro výpočet podílu recyklovaného obsahu kadmia pro jakýkoli recyklační proces.

4.   Subjekty provádějící recyklaci oznamují každoročně informace uvedené v příloze IV, příloze V a příloze VI a zašlou je příslušným orgánům členských států nejpozději čtyři měsíce od konce dotyčného kalendářního roku. Subjekty provádějící recyklaci zašlou své první výroční zprávy nejpozději do 30. dubna 2015.

5.   Zpráva o recyklační účinnosti zahrnuje všechny jednotlivé kroky recyklace a všechny příslušné výstupní frakce.

6.   Pokud je proces recyklace prováděn ve více než jednom zařízení, je první subjekt provádějící recyklaci odpovědný za předání informací požadovaných podle bodu 4 příslušným orgánům členských států.

Článek 4

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. června 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 266, 26.9.2006, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3.


PŘÍLOHA I

Metoda výpočtu recyklační účinnosti procesu recyklace odpadních baterií a akumulátorů

1.

Recyklační účinnost procesu recyklace se vypočítá takto:

Formula, [mass %]

kde:

RE

=

vypočítaná recyklační účinnost procesu recyklace pro účely čl. 12 odst. 4 směrnice 2006/66/ES (v hmotnostních %);

mvýstup

=

hmotnost výstupních frakcí vzniklých recyklací za kalendářní rok;

mvstup

=

hmotnost vstupních frakcí vstupujících do procesu recyklace za kalendářní rok.

2.

Recyklační účinnost procesu recyklace se vypočítá samostatně pro tyto typy odpadních baterií:

olověné baterie a akumulátory,

nikl-kadmiové baterie a akumulátory, a

jiné baterie a akumulátory.

3.

Recyklační účinnost se vypočítá na základě celkového chemického složení (na úrovni prvků/sloučenin) vstupních a výstupních frakcí. Vstupní frakce se týká následující:

subjekty provádějící recyklaci určí podíl různých typů odpadních baterií nebo akumulátorů přítomných ve vstupní frakci provedením třídící analýzy frakce (na základě průběžného nebo reprezentativního odběru vzorků),

chemické složení každého typu odpadní baterie nebo akumulátoru přítomného ve vstupní frakci je určeno na základě chemického složení nových baterií a akumulátorů při uvedení na trh nebo na základě dostupných údajů od subjektů provádějících recyklaci nebo informací poskytnutých výrobci baterií,

subjekty provádějící recyklaci určí celkové chemické složení vstupní frakce použitím analýzy chemického složení typů baterií nebo akumulátorů přítomných ve vstupní frakci.

4.

Emise do ovzduší se do recyklační účinnosti nezapočítávají.

5.

Hmotnost výstupních frakcí vznikajících recyklací je hmotnost sušiny prvků nebo sloučenin obsažených ve frakcích vzniklých recyklací odpadních baterií a akumulátorů za kalendářní rok [v tunách]. Za výstupní frakce může být, mimo jiné, považováno následující:

uhlík, který se ve skutečnosti používá jako redukční činidlo nebo který je složkou výstupní frakce procesu recyklace, pokud pochází ze vstupních odpadních baterií nebo akumulátorů, za předpokladu, že je certifikován nezávislým vědeckým orgánem a je veřejně dostupný. Uhlík, který se používá pro energetické využití, se do recyklační účinnosti nezapočítává,

kyslík, použitý jako oxidační činidlo, pokud pochází ze vstupních odpadních baterií a akumulátorů a pokud je složkou výstupní frakce procesu recyklace. Kyslík pocházející z atmosféry se do recyklační účinnosti nezapočítává,

materiály baterií a akumulátorů obsažené ve strusce, které jsou vhodné a používané pro účely recyklace podle čl. 3 odst. 8 směrnice 2006/66/ES mimo stavby skládky či zasypávání, je-li to v souladu s vnitrostátními požadavky.

6.

Hmotnost vstupních frakcí vstupujících do procesu recyklace baterií je hmotnost sebraných odpadních baterií a akumulátorů v sušině vstupující do procesu recyklace za kalendářní rok [v tunách], včetně:

kapalin a kyselin,

hmotnosti vnějšího pláště odpadních baterií a akumulátorů,

a vyjma:

hmotnosti vnějších obalů napájecí sady.


PŘÍLOHA II

Metoda výpočtu podílu recyklovaného obsahu olova

1.

Podíl recyklovaného obsahu olova se vypočítá takto:

Formula, [mass %]

kde:

RPb

=

vypočítaný podíl recyklovaného olova (Pb) z procesu recyklace pro účely čl. 12 odst. 4 směrnice 2006/66/ES (v hmotnostních %);

mPb výstup

=

hmotnost Pb ve výstupních frakcích vzniklých recyklací je podíl Pb obsažený v těchto frakcích vzniklých recyklací olověných baterií a akumulátorů za kalendářní rok [v tunách];

mPb vstup

=

hmotnost Pb ve vstupní frakci vstupující do procesu recyklace baterií je definována jako roční průměrný obsah Pb v odpadních olověných bateriích a akumulátorech vynásobený vstupní hmotností olověných baterií a akumulátorů za kalendářní rok [v tunách].

2.

Olovo obsažené ve strusce ve výstupní frakci na konci procesu recyklace se do podílu recyklovaného obsahu olova nezapočítává.


PŘÍLOHA III

Metoda výpočtu podílu recyklovaného obsahu kadmia

1.

Podíl recyklovaného obsahu kadmia se vypočítá takto:

Formula, [mass %]

kde:

RCd

=

vypočítaný podíl recyklovaného kadmia (Cd) z procesu recyklace pro účely čl. 12 odst. 4 směrnice 2006/66/ES (v hmotnostních %);

mCd výstup

=

hmotnost Cd ve výstupních frakcích vzniklých recyklací je podíl Cd obsaženého v těchto frakcích, který vzniká recyklací nikl-kadmiových baterií a akumulátorů za kalendářní rok [v tunách];

mCd vstup

=

hmotnost Cd ve vstupní frakci vstupující do procesu recyklace baterií je definována jako roční průměrný obsah Cd v odpadních nikl-kadmiových bateriích a akumulátorech vynásobený vstupní hmotností nikl-kadmiových baterií a akumulátorů za kalendářní rok [v tunách].

2.

Kadmium (Cd) obsažené ve strusce ve výstupní frakci na konci procesu recyklace se do podílu recyklovaného obsahu kadmia nezapočítává.


PŘÍLOHA IV

Podávání zpráv o recyklační účinnosti pro olověné baterie a akumulátory

1.

Pro olověné baterie a akumulátory vstupující do procesu recyklace se oznamují tyto informace:

Recyklační účinnost procesu recyklace baterií (olověné baterie)

Kalendářní rok

 

 

Zařízení (1)

Jméno

 

Ulice

 

Město

 

Země

 

Kontaktní osoba

 

E-mail

 

Tel

 

Popis celého procesu recyklace baterií (2):


Vstup do celého procesu recyklace baterií (3)

Popis odpadních baterií a akumulátorů

Kód EWC

(nepovinný údaj)

Hmotnost (4)

Celkové složení vstupu

mvstup

t/a

Prvek nebo sloučenina

hmotnostní %

[t/a]

 

 

 

 

 

 

Prvky nebo sloučeniny, které nejsou součástí vstupních frakcí

 

 

 

 

Nečistoty (8)

 

 

Vnější obal napájecí sady

 

Voda (H2O)

 

Jiné

 

Prvky nebo sloučeniny, které jsou součástí vstupních frakcí

Olovo (Pb)

 

 

Kyselina sírová (H2SO4)

 

 

Plasty

 

 

Jiné

 

 

 

 

 

 

 

 

mvstup, celkem  (5)

 

 

 

 

mvýstup, Pb  (5)

 

mvýstup, celkem  (5)

 

 

Recyklační účinnost (RE) (6):

mvýstup/mvstup

 

hmotnostní %

Podíl recyklovaného Pb (RPb) (7):

mPb výstup/mPb vstup

 

hmotnostní %

2.

Pro jednotlivé kroky procesu recyklace olověných baterií a akumulátorů se oznamují tyto informace:

Krok procesu

1

Kalendářní rok

 

 

Zařízení (9)

Jméno

 

Ulice

 

Město

 

Země

 

Kontaktní osoba

 

E-mail

 

Tel

 

Popis jednotlivého kroku procesu:


Vstup (odpadní baterie nebo frakce odpadních baterií) (10)

Popis vstupu

Kód EWC

(nepovinný údaj)

Hmotnost

 

t/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstup

1)   Střední frakce  (11)

Popis frakce

Kód EWC

(nepovinný údaj)

Hmotnost (12)

Další zpracování

Příjemce (13)

Další krok procesu

t/a

Jméno

 

 

 

 

 

 

1_1

 

 

 

 

 

1_2

 

 

 

 

 

1_3

 

 

 

 

 

1_4

 

 

 

 

 

1_5

 

 

 

 

 

1_6

 

 

 

 

 

1_7

 

 

 

 

 

1_8

 

 

 

 

 

1_9

 

 

 

 

 

1_10

2)   Konečné výstupní frakce vzniklé recyklací  (14)

Prvek nebo sloučenina (15)

Frakce (neodpadní) obsahující prvek nebo sloučeninu

Koncentrace prvku nebo sloučeniny ve frakci

Hmotnost prvku nebo sloučeniny, které pochází ze vstupu baterií

Použití frakce

hmotnostní %

t/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mvýstup, Pb

 

 

mvýstup, celkem

 


(1)  Zařízení zpracující odpadní baterie a akumulátory po sběru, případném třídění a přípravě na recyklaci.

(2)  Popis celého procesu recyklace baterií bez ohledu na to, zda je prováděn jedním či několika zařízeními (včetně popisu jednotlivých kroků recyklace a jejich výstupních frakcí).

(3)  Popis odpadních baterií a akumulátorů přijatých v zařízení po sběru, případném třídění a přípravě na recyklaci.

(4)  Mokrá hmotnost odpadních baterií a akumulátorů získaných po sběru, případném třídění a přípravě na recyklaci (pro účely výpočtu recyklační účinnosti se odečte hmotnost oddělených nečistot a vnějšího obalu napájecí sady, jakož i obsah vody, jak je uvedeno v políčku „celkové složení“).

(5)  Údaje převedené z přílohy IV (2).

(6)  Vypočítáno podle vzorce pro RE na základě údajů oznámených podle přílohy IV (2).

(7)  Vypočítáno podle vzorce pro RPb na základě údajů oznámených podle přílohy IV (2).

(8)  Příklady nečistot zahrnují plasty, ebonitové čipy, předměty ze železa/kusy železa, vlákna z elektronického odpadu, roztavený hliník.

(9)  Zařízení provádějící jednotlivý krok procesu.

(10)  Pro krok 1 je vstup stejný jako vstup do celého procesu recyklace baterií.

Pro následující kroky je vstup stejný jako střední frakce z předchozího kroku procesu.

(11)  Střední frakce jsou frakce určené pro následný krok (následné kroky) procesu recyklace.

(12)  Vyplývá ze vstupu baterií (suchá hmotnost).

(13)  Zařízení, do kterého je střední frakce předána nebo – pokud se další krok procesu provádí interně – stejné jako v bodě 1.

(14)  Konečné výstupní frakce vzniklé recyklací, které přestaly být odpadem a budou použity ke svému původnímu účelu nebo pro další účely bez dalšího zpracování, avšak vyjma energetického využití; viz rovněž příklady v příloze I (5).

(15)  Prvky a sloučeniny, pokud byly součástí vstupu baterií (odpadní baterie). Viz zvláštní ustanovení a příklady v příloze I (5). Pro olovo (Pb) ve strusce viz ustanovení v příloze II (2). Olovo musí být uvedeno jako „Pb“.


PŘÍLOHA V

Podávání zpráv o recyklační účinnosti nikl-kadmiových baterií a akumulátorů

1.

Pro vstup nikl-kadmiových baterií a akumulátorů do procesu recyklace se uvádí tyto informace:

Recyklační účinnost procesu recyklace baterií (nikl-kadmiové baterie)

Kalendářní rok

 

 

Zařízení (1)

Jméno

 

Ulice

 

Město

 

Země

 

Kontaktní osoba

 

E-mail

 

Tel

 

Popis celého procesu recyklace baterií (2):


Vstup do celého procesu recyklace baterií (3)

Popis odpadních baterií a akumulátorů

Kód EWC

(nepovinný údaj)

Hmotnost (4)

Celkové složení vstupu

mvstup

t/a

Prvek nebo sloučenina

hmotnostní%

[t/a]

 

 

 

 

 

 

Prvky nebo složky, které nejsou součástí vstupních frakcí

 

 

 

 

Nečistoty (8)

 

 

Vnější obal napájecí sady

 

Voda (H2O)

 

Jiné

 

Prvky nebo složky, které jsou součástí vstupních frakcí

Kadmium (Cd)

 

 

Nikl (Ni)

 

 

Železo (Fe)

 

 

Plasty

 

 

Elektrolyty

 

 

 

 

 

mvstup, celkem  (5)

 

 

 

 

mvýstup, Cd  (5)

 

mvýstup, celkem  (5)

 

 

Recyklační účinnost (RE) (6):

mvýstup/mvstup

 

hmotnostní %

Podíl recyklovaného Cd (RCd) (7):

mCdvýstup/mCd vstup

 

hmotnostní %

2.

Pro jednotlivé kroky procesu recyklace nikl-kadmiových baterií a akumulátorů se uvádí tyto informace:

Krok procesu

1

Kalendářní rok

 

 

Zařízení (9)

Jméno

 

Ulice

 

Město

 

Země

 

Kontaktní osoba

 

E-mail

 

Tel

 

Popis jednotlivého kroku procesu:


Vstup (odpadní baterie nebo frakce odpadních baterií) (10)

Popis vstupu

Kód EWC

(nepovinný údaj)

Hmotnost

 

t/a

 

 

 

Výstup

1)   Střední frakce  (11)

Popis frakce

Kód EWC

(nepovinný údaj)

Hmotnost (12)

Další zpracování

Příjemce (13)

Další krok procesu

t/a

Jméno

 

 

 

 

 

 

1_1

 

 

 

 

 

1_2

 

 

 

 

 

1_3

 

 

 

 

 

1_4

 

 

 

 

 

1_5

 

 

 

 

 

1_6

 

 

 

 

 

1_7

 

 

 

 

 

1_8

 

 

 

 

 

1_9

 

 

 

 

 

1_10

2)   Konečné výstupní frakce vzniklé recyklací  (14)

Prvek nebo sloučenina (15)

Frakce (neodpadní) obsahující prvek nebo sloučeninu

Koncentrace prvku nebo sloučeniny ve frakci

Hmotnost prvku nebo sloučeniny, které pochází ze vstupu baterií

Použití frakce

hmotnostní %

t/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mvýstup, Cd

 

 

mvýstup, celkem

 


(1)  Zařízení, v němž probíhá přepracování odpadních baterií a akumulátorů po sběru a případném třídění.

(2)  Popis celého procesu recyklace baterií bez ohledu na to, zda je prováděn jedním či více zařízeními (včetně popisu jednotlivých kroků recyklace a jejich výstupních frakcí).

(3)  Popis odpadních baterií a akumulátorů přijatých v zařízení po sběru a případném třídění a přípravě na recyklaci.

(4)  Mokrá hmotnost odpadních baterií a akumulátorů přijatých v zařízení po sběru a případném třídění (pro výpočet recyklační účinnosti se odečte hmotnost oddělených nečistot a vnějšího obalu napájecí sady, jakož i obsah vody, jak je uvedeno v políčku „celkové složení“).

(5)  Údaje převedené z přílohy V (2).

(6)  Vypočítáno podle vzorce pro RE na základě údajů oznámených podle přílohy V (2).

(7)  Vypočítáno podle vzorce proRCd na základě údajů oznámených podle přílohy V (2).

(8)  Příklady nečistot zahrnují plasty, ebonitové čipy, předměty ze železa/kusy železa, vlákna z elektronického odpadu, roztavený hliník.

(9)  Zařízení provádějící jednotlivý krok procesu.

(10)  Pro krok 1 je vstup stejný jako vstup do celého procesu recyklace baterií.

Pro následující kroky je vstup stejný jako střední frakce z předchozího kroku procesu.

(11)  Střední frakce jsou frakce určené pro následný krok (následné kroky) procesu recyklace.

(12)  Vyplývá ze vstupu baterií (suchá hmotnost).

(13)  Zařízení, do kterého je střední frakce předána nebo – pokud je následující krok procesu prováděn interně – stejné jako v bodě 1.

(14)  Konečné výstupní frakce vzniklé recyklací, které budou použity ke svému původnímu účelu nebo pro další účely bez dalšího zpracování, viz také příklady v příloze I (5).

(15)  Prvky a sloučeniny, pokud byly součástí vstupu baterií (odpadní baterie). Viz zvláštní ustanovení a příklady v příloze I (5). Pro kadmium (Cd) ve strusce viz ustanovení v příloze III (2). Kadmium musí být uvedeno jako „Cd“.


PŘÍLOHA VI

Podávání zpráv o recyklační účinnosti u jiných baterií a akumulátorů

1.

Pro vstup jiných baterií a akumulátorů do procesu recyklace se uvádí tyto informace:

Recyklační účinnost procesu recyklace baterií (jiné baterie)

Kalendářní rok

 

 

Zařízení (1)

Jméno

 

Ulice

 

Město

 

Země

 

Kontaktní osoba

 

E-mail

 

Tel

 

Popis celého procesu recyklace baterií (2):


Vstup do celého procesu recyklace baterií (3)

Popis odpadních baterií a akumulátorů

Kód EWC

(nepovinný údaj)

Hmotnost (4)

Celkové složení vstupu

mvstup

t/a

Prvek nebo sloučenina

hmotnostní %

[t/a]

 

 

 

 

 

 

Prvky nebo sloučeniny, které nejsou součástí vstupních frakcí

 

 

 

 

Nečistoty (7)

 

 

Vnější obal napájecí sady

 

Voda (H2O)

 

Jiné

 

Prvky nebo sloučeniny, které jsou součástí vstupních frakcí

Kovy (např. Fe, Mn, Zn, Ni, Co, Li, Ag, Cu, Al)

 

 

Rtuť (Hg)

 

 

Uhlík

 

 

Plasty

 

 

Elektrolyty

 

 

 

 

 

mvstup, celkem  (5)

 

 

 

 

mvýstup, celkem  (5)

 

 

Recyklační účinnost (RE) (6):

mvýstup/mvstup

 

hmotnostní %

2.

Pro jednotlivé kroky procesu recyklace jiných baterií a akumulátorů se uvádí tyto informace:

Krok procesu

1

Kalendářní rok

 

 

Zařízení (8)

Jméno

 

Ulice

 

Město

 

Země

 

Kontaktní osoba

 

E-mail

 

Tel

 

Popis jednotlivého kroku procesu:


Vstup (odpadní baterie nebo frakce odpadních baterií) (9)

Popis vstupu

Kód EWC

(nepovinný údaj)

Hmotnost

 

t/a

 

 

 

Výstup

1)   Střední frakce  (10)

Popis frakce

Kód EWC

(nepovinný údaj)

Hmotnost (11)

Další zpracování

Příjemce (12)

Další krok procesu

t/a

Jméno

 

 

 

 

 

 

1_1

 

 

 

 

 

1_2

 

 

 

 

 

1_3

 

 

 

 

 

1_4

 

 

 

 

 

1_5

 

 

 

 

 

1_6

 

 

 

 

 

1_7

 

 

 

 

 

1_8

 

 

 

 

 

1_9

 

 

 

 

 

1_10

2)   Konečné výstupní frakce vzniklé recyklací  (13)

Prvek nebo sloučenina (14)

Frakce (neodpadní) obsahující prvek nebo sloučeninu

Koncentrace prvku nebo sloučeniny ve frakci

Hmotnost prvku nebo sloučeniny, které pochází ze vstupu baterií

Použití frakce

hmotnostní %

t/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mvýstup, celkem

 

 


(1)  Zařízení zpracující odpadní baterie a akumulátory po sběru, případném třídění a přípravě na recyklaci.

(2)  Popis celého procesu recyklace baterií bez ohledu na to, zda je prováděn jedním či několika zařízeními (včetně popisu jednotlivých kroků recyklace a jejich výstupních frakcí).

(3)  Popis odpadních baterií a akumulátorů získaných po sběru, případném třídění a přípravě na recyklaci.

(4)  Mokrá hmotnost odpadních baterií a akumulátorů přijatých v zařízení po sběru, případném třídění a přípravě na recyklaci (pro výpočet recyklační účinnosti se odečte hmotnost oddělených nečistot a vnějšího obalu napájecí sady, jakož i obsah vody, jak je uvedeno v políčku „celkové složení“).

(5)  Údaje převedené z přílohy VI (2).

(6)  Vypočítáno podle vzorce pro RE na základě údajů oznámených podle přílohy VI (2).

(7)  Příklady nečistot zahrnují plasty, ebonitové čipy, předměty ze železa/kusy železa, vlákna z elektronického odpadu, roztavený hliník.

(8)  Zařízení provádějící jednotlivý krok procesu.

(9)  Pro krok 1 je vstup stejný jako vstup do celého procesu recyklace baterií.

Pro následující kroky je vstup stejný jako střední frakce z předchozího kroku procesu.

(10)  Střední frakce jsou frakce určené pro následující krok (následující kroky) procesu recyklace.

(11)  Vyplývá ze vstupu baterií (suchá hmotnost).

(12)  Zařízení, do kterého je střední frakce předána nebo – pokud je další krok procesu prováděn interně – stejné jako v bodě 1.

(13)  Konečné výstupní frakce vzniklé recyklací, které budou použity ke svému původnímu účelu nebo k dalším účelům bez dalšího zpracování, viz také příklady v příloze I (5).

(14)  Prvky a sloučeniny, pokud byly součástí vstupu baterií (použité baterie). Viz zvláštní ustanovení a příklady v příloze I (5).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU