(EU) č. 481/2012Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 481/2012 ze dne 7. června 2012 , kterým se stanoví pravidla pro správu celní kvóty pro vysoce jakostní hovězí maso

Publikováno: Úř. věst. L 148, 8.6.2012, s. 9-14 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 7. června 2012 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 11. června 2012 Nabývá účinnosti: 1. července 2012
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/1987 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 481/2012

ze dne 7. června 2012,

kterým se stanoví pravidla pro správu celní kvóty pro vysoce jakostní hovězí maso

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na čl. 144 odst. 1 a na článek 148 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Rady (ES) č. 617/2009 (2) se na víceletém základě otevřela autonomní dovozní celní kvóta pro dovoz 20 000 tun vysoce jakostního hovězího masa. Uvedené nařízení bylo změněno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 464/2012 (3), kterým se dovozní celní kvóta zvyšuje na 21 500 tun od prvního dne měsíce následujícího po jeho vyhlášení a na 48 200 tun od 1. srpna 2012. Celní kvóty pro zemědělské produkty mají být spravovány v souladu s čl. 144 odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007. V článku 2 nařízení (ES) č. 617/2009 ve znění nařízení (EU) č. 464/2012 se stanoví, že celní kvóta má být spravována Komisí prostřednictvím prováděcích aktů, které mají být přijímány v souladu s poradním postupem stanoveným v článku 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (4).

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 620/2009 ze dne 13. července 2009 o správě dovozní celní kvóty pro vysoce jakostní hovězí maso (5) stanoví pravidla pro správu příslušné celní kvóty pomocí metody souběžného zkoumání žádostí o licence, jak je uvedeno v čl. 144 odst. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 1234/2007. Z nedávných zkušeností se správou celní kvóty Unie pro vysoce jakostní hovězí maso vyplývá, že je třeba správu této celní kvóty zlepšit. Zkušenosti s používáním systému správy podle zásady „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“ uvedené v čl. 144 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 1234/2007 jsou v ostatních zemědělských odvětvích pozitivní. V zájmu zjednodušení administrativních postupů a zamezení spekulativnímu jednání by proto měla být celní kvóta týkající se dovozu vysoce jakostního hovězího masa pocházejícího ze třetích zemí spravována v souladu s článkem 308a až čl. 308c odst. 1 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (6), v němž se stanoví pravidla pro správu celních kvót, které mají být přiděleny chronologicky podle data přijetí celních prohlášení. Pokud je dovoz řízen v souladu s uvedenými pravidly, není již nutné požadovat dovozní licence.

(3)

Pro zajištění pravidelnosti dovozu je vhodné roční celní kvótu rozdělit na čtvrtletní dílčí období. V souladu s čl. 308a odst. 6 nařízení (EHS) č. 2454/93 by měla být stanovena příslušná pořadová čísla.

(4)

Nařízení (ES) č. 617/2009 stanoví, že kvótový rok začíná dne 1. července a končí dne 30. června. Aby se zajistil rychlý přechod od metody souběžného zkoumání používané v současnosti k systému správy „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“, měla by se nová metoda správy uplatňovat od 1. července 2012.

(5)

Množství, které je k dispozici na první čtvrtletní dílčí období (od 1. července do 30. září 2012), by se mělo vypočítat proporcionálně s ohledem na objem roční celní kvóty platné do 31. července 2012 a na nový zvýšený objem roční celní kvóty platné od 1. srpna 2012.

(6)

Při propouštění zboží dovezeného v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 617/2009 do volného oběhu by mělo být předloženo osvědčení o pravosti vydané příslušným subjektem vyvážející třetí země. Vydávání takových osvědčení o pravosti by mělo zaručit, že dovezené zboží lze považovat za vysoce jakostní hovězí maso, jak je stanoveno v tomto nařízení.

(7)

Z důvodu jasnosti by nařízení (ES) č. 620/2009 mělo být zrušeno a nahrazeno novým prováděcím nařízením.

(8)

Vzhledem k tomu, že nový systém správy se má uplatňovat od 1. července 2012, neměly by být licence, o něž bylo požádáno v červnu 2012 podle nařízení (ES) č. 620/2009, vydány.

(9)

Řídící výbor pro společnou organizaci zemědělských trhů nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené jeho předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.   Toto nařízení stanoví pravidla pro správu roční celní kvóty Unie pro vysoce jakostní hovězí maso podle nařízení (ES) č. 617/2009, dále jen „celní kvóta“. Celní kvótové období, objem a clo se stanoví v příloze I tohoto nařízení.

2.   Toto nařízení se vztahuje na vysoce jakostní čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí maso, které splňuje podmínky stanovené v příloze II.

Pro účely tohoto nařízení se „zmrazeným masem“ rozumí takové maso, které má ve chvíli vstupu na celní území Evropské unie vnitřní teplotu –12 °C nebo nižší.

Článek 2

Správa celní kvóty

1.   Celní kvóta je spravována způsobem založeným na zásadě „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“ v souladu s články 308a, 308b a čl. 308c odst. 1 nařízení (EHS) č. 2454/93. Nepožadují se žádné dovozní licence.

2.   Celní kvóta je spravována jako hlavní celní kvóta pod pořadovým číslem 09.2201 se čtyřmi dílčími celními kvótami pod pořadovým číslem 09.2202.

Právo na využívání celní kvóty může být přiděleno pouze v případě, že se předloží žádost o pořadové číslo 09.2202, které se vztahuje na dílčí celní kvóty.

3.   Čerpání dílčích celních kvót do 30. září, 31. prosince a 31. března je ukončeno pátým pracovním dnem Komise v listopadu, únoru a květnu. Nevyužité zůstatky těchto celních kvót se přidají k množstvím pro čtvrtletní dílčí celní kvóty, které začínají platit 1. října, 1. ledna a 1. dubna. Nevyužitý zůstatek na konci kvótového roku se do dalšího kvótového roku nepřevádí.

Článek 3

Osvědčení o pravosti

1.   Pro účely využívání celní kvóty musí být celním orgánům Unie předloženo osvědčení o pravosti vydané v příslušné třetí zemi a celní prohlášení o propuštění do volného oběhu pro dotyčné zboží.

2.   Osvědčení o pravosti uvedené v odstavci 1 se vypracuje v souladu se vzorem uvedeným v příloze III.

3.   Na zadní straně osvědčení o pravosti se uvede, že maso pocházející z vývozní země splňuje požadavky stanovené v příloze II.

4.   Osvědčení o pravosti je platné pouze tehdy, je-li řádně vyplněno a potvrzeno vydávajícím subjektem.

5.   Osvědčení o pravosti se považuje za řádně potvrzené, je-li v něm uvedeno datum a místo vydání a je-li opatřeno razítkem vydávajícího subjektu a podpisem osoby zmocněné nebo osob zmocněných uvedené osvědčení podepsat.

6.   Na originálu osvědčení o pravosti a všech jeho kopiích lze razítko nahradit otištěnou pečetí.

7.   Platnost osvědčení o pravosti končí nejpozději 30. června po datu vydání.

Článek 4

Vydávající subjekty ve třetích zemích

1.   Vydávající subjekt podle článku 3

a)

je uznán jako takový příslušným subjektem vyvážející země;

b)

se musí zavázat, že ověří údaje v osvědčeních o pravosti.

2.   Komisi se oznámí tyto informace:

a)

název a adresa, pokud možno včetně e-mailové a internetové adresy, subjektu nebo subjektů pověřených vydáváním osvědčení o pravosti uvedených v článku 3;

b)

vzory otisků razítek používaných vydávajícím subjektem nebo vydávajícími subjekty;

c)

postupy a kritéria používané vydávajícím subjektem nebo vydávajícími subjekty s cílem zjistit, zda jsou splněny požadavky stanovené v příloze II.

Článek 5

Oznámení třetích zemí

Jsou-li splněny požadavky stanovené v příloze II, zveřejní Komise v řadě C Úředního věstníku Evropské unie nebo jakýmkoli jiným vhodným způsobem název příslušného vydávajícího subjektu nebo vydávajících subjektů.

Článek 6

Kontroly na místě ve třetích zemích

Komise může požadovat, aby třetí země povolila zástupcům Komise provést v případě potřeby kontroly na místě v této třetí zemi. Tyto kontroly se provedou společně s příslušnými subjekty dotyčné třetí země.

Článek 7

Zrušení

Nařízení (ES) č. 620/2009 se zrušuje.

Článek 8

Přechodná opatření

Žádosti o licence předložené v souladu s článkem 3 nařízení (ES) č. 620/2009 během prvních sedmi dnů měsíce června 2012 se zamítnou ke dni vstupu tohoto nařízení v platnost. Jistoty složené v souvislosti s těmito žádostmi budou uvolněny.

Článek 9

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. července 2012.

Článek 8 se však použije ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. června 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 182, 15.7.2009, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 149, 8.6.2012, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.

(5)  Úř. věst. L 182, 15.7.2009, s. 25.

(6)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.


PŘÍLOHA I

Celní kvóta pro vysoce jakostní čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí maso

Pořadové číslo

Kód KN

Popis zboží

Celní kvótové období

Objem celní kvóty

(v tunách čisté hmotnosti)

Clo v rámci kvóty

Období od 1. července 2012 do 30. června 2013

09.2201 (1)

ex 0201

Hovězí maso čerstvé, chlazené nebo zmrazené, které splňuje požadavky stanovené v příloze II

od 1. července do 30. června

45 975

nula

ex 0202

ex 0206 10 95

ex 0206 29 91

 

 

 

z toho:

09.2202

 

od 1. července do 30. září

9 825

09.2202

 

od 1. října do 31. prosince

12 050

09.2202

 

od 1. ledna do 31. března

12 050

09.2202

 

od 1. dubna do 30. června

12 050

Období od 1. července 2013

09.2201 (1)

ex 0201

Hovězí maso čerstvé, chlazené nebo zmrazené, které splňuje požadavky stanovené v příloze II

od 1. července do 30. června

48 200

nula

ex 0202

ex 0206 10 95

ex 0206 29 91

 

 

 

z toho

09.2202

 

od 1. července do 30. září

12 050

09.2202

 

od 1. října do 31. prosince

12 050

09.2202

 

od 1. ledna do 31. března

12 050

09.2202

 

od 1. dubna do 30. června

12 050


(1)  Právo na využívání celní kvóty může být v souladu s čl. 2 odst. 2 přiděleno pouze v případě, že se předloží žádost o pořadové číslo 09.2202, které se vztahuje na dílčí celní kvóty.


PŘÍLOHA II

Požadavky na zboží v rámci celní kvóty uvedené v článku 1

1.

Kusy hovězího masa se získávají z jatečně upravených těl jalovic a volů (1) mladších 30 měsíců, kteří byli po dobu nejméně 100 dnů před porážkou vykrmováni potravou obsahující alespoň 62 % koncentrátů a/nebo druhotných produktů z krmných obilovin na bázi krmné sušiny, která splňuje či překračuje kritérium obsahu využitelné energie ve výši více než 12,26 MJ na kilogram sušiny.

2.

Jalovicím a volům, kteří jsou vykrmováni způsobem uvedeným v bodu 1, se denně podává v průměru krmná dávka odpovídající alespoň 1,4 % živé tělesné váhy na bázi sušiny.

3.

Jatečně upravené tělo, ze kterého pochází kusy hovězího masa, je posouzeno pracovníkem zaměstnaným vnitrostátním orgánem veřejné správy, jehož posouzení a výsledná klasifikace jatečně upraveného těla jsou založeny na metodě schválené vnitrostátním orgánem veřejné správy. Metoda posuzování a klasifikace stanovená vnitrostátním orgánem veřejné správy musí ohodnotit předpokládanou kvalitu jatečně upraveného těla, přičemž zohlední kombinaci zralosti jatečně upraveného těla a chuťových kvalit kusů hovězího masa. Tato metoda posuzování jatečně upraveného těla zahrnuje mj. posouzení charakteristických znaků zralosti – barvy a konzistence svalu longissimus dorsi a zkostnatění kostí a chrupavek – jakož i posouzení předpokládaných chuťových kvalit, včetně kombinace údajů týkajících se vnitrosvalového tuku a pevnosti svalu longissimus dorsi.

4.

Kusy musí být označeny v souladu s článkem 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 (2).

5.

K údajům na štítku lze doplnit údaj „vysoce jakostní hovězí maso“.


(1)  Pro účely těchto požadavků odpovídají jalovice kategorii E a voli kategorii C, jak jsou definovány v části A přílohy V nařízení (ES) č. 1234/2007.

(2)  Úř. věst. L 204, 11.8.2000, s. 1.


PŘÍLOHA III

Image


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU