(EU) č. 480/2012Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 480/2012 ze dne 7. června 2012 o otevření a správě celní kvóty pro zlomkovou rýži kódu KN 10064000 pro výrobu potravinových přípravků kódu KN 19011000

Publikováno: Úř. věst. L 148, 8.6.2012, s. 1-8 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 7. června 2012 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 28. června 2012 Nabývá účinnosti: 28. června 2012
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 480/2012

ze dne 7. června 2012

o otevření a správě celní kvóty pro zlomkovou rýži kódu KN 1006 40 00 pro výrobu potravinových přípravků kódu KN 1901 10 00

(kodifikované znění)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské Unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1095/96 ze dne 18. června 1996 o zavedení koncesí stanovených v seznamu CXL sestaveném na základě závěrů jednání o čl. XXIV odst. 6 GATT (1), a zejména na článek 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 2058/96 ze dne 28. října 1996 o otevření a správě celní kvóty pro zlomkovou rýži kódu KN 1006 40 00 pro výrobu potravinových přípravků kódu KN 1901 10 (2) bylo několikrát podstatně změněno (3). Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by mělo být uvedené nařízení kodifikováno.

(2)

Mezi výše uvedenými koncesemi je roční celní kvóta s nulovým clem pro 1 000 tun zlomkové rýže kódu KN 1006 40 00 pro výrobu potravinových přípravků kódu KN 1901 10 00.

(3)

Mělo by být stanoveno, že nařízení Komise (ES) č. 1342/2003 ze dne 28. července 2003, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí v odvětví obilovin a rýže (4) se použije pro dovozy spadající pod toto nařízení.

(4)

Nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (5) stanoví zejména pravidla týkající se žádostí o dovozní licence, právního postavení žadatelů a vydávání licencí. Uvedené nařízení omezuje dobu trvání platnosti licencí do posledního dne kvótového období a použije se, aniž jsou dotčeny dodatečné požadavky nebo odchylky stanovené odvětvovými nařízeními.

(5)

V zájmu lepší správy celní kvóty otevřené podle tohoto nařízení je třeba hospodářským subjektům i nadále umožnit, aby předkládaly více než jednu žádost za kvótové období, a odchýlit se tak od čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 1301/2006. V zájmu zlepšení kontroly této kvóty a pro harmonizaci a zjednodušení její správy je rovněž třeba stanovit, že žádosti o dovozní licence se budou podávat týdně.

(6)

Pro zajištění řádné správy výše uvedeného režimu je zapotřebí přijmout zvláštní pravidla pro předkládání žádostí a vydávání licencí. Tato pravidla buď doplňují nebo se odchylují od ustanovení nařízení Komise (ES) č. 376/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty (6).

(7)

Je třeba přijmout zvláštní opatření, aby bylo zajištěno, že se dovážená zlomková rýže neodchýlí od stanoveného použití. Osvobození od cla může proto být podmíněno závazkem dovozce prokázat předpokládané použití rýže a složením jistoty odpovídající nevybranému clu. Řádná správa kvóty vyžaduje poskytnutí přiměřeného času pro zpracování. Zásilka zboží vyžaduje kontrolní výtisk T5 vydaný členským státem propuštění do volného oběhu v souladu s nařízením Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (7), jakožto vhodný důkaz zpracování. Pokud se zpracování uskuteční v členském státě propuštění do volného oběhu, doklad o zpracování může být předložen v podobě rovnocenného vnitrostátního dokumentu.

(8)

Ačkoli účelem jistoty je zajistit platbu nově vzniklého dovozního dluhu, měla by existovat pružnost, pokud jde o uvolnění jistoty.

(9)

Aby byla zajištěna účinná správa kvóty, měla by být jistota týkající se dovozních licencí v rámci zmíněného režimu stanovena na 25 EUR za tunu.

(10)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Roční celní kvóta s nulovým clem pro 1 000 tun zlomkové rýže kódu KN 1006 40 00 a určené pro použití při výrobě potravinových přípravků kódu KN 1901 10 00 se otevírá v souladu s tímto nařízením.

Pořadové číslo kvóty je 09.4079.

Nařízení (ES) č. 1342/2003, (ES) č. 1301/2006 a (ES) č. 376/2008 se použijí, nestanoví-li toto nařízení jinak.

Článek 2

1.   Žádost o dovozní licenci se co do množství musí týkat alespoň 5 tun a nanejvýš 500 tun.

V každé žádosti o licenci se uvádí množství v kilogramech bez desetinného čísla.

Žádosti o dovozní licence se podávají u příslušných orgánů členských států nejpozději každý pátek do 13:00 hodin bruselského času.

2.   Odchylně od čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 1301/2006 může žadatel podat více než jednu žádost o licenci za kvótové období. Žadatel však nesmí podat více než jednu žádost za týden.

3.   V kolonce 7 žádosti o licenci a dovozní licence se uvede vyvážející země a slovo „ano“ se zaškrtne křížkem.

4.   Žádost o licenci a dovozní licence obsahují:

a)

v kolonce 20 jeden z údajů uvedených v příloze I;

b)

v kolonce 24 jeden z údajů uvedených v příloze II.

5.   Odchylně od článku 12 nařízení (ES) č. 1342/2003 se výše jistoty pokud jde o dovozní licence upravené tímto nařízením stanovuje na 25 EUR za tunu.

Článek 3

1.   Pokud množství požadovaná v průběhu jednoho týdne přesahují dostupné množství kvóty uvedené v čl. 2 odst. 1, třetím pododstavci tohoto nařízení, stanoví Komise podle čl. 7 odst. 2, nařízení (ES) č. 1301/2006 nejpozději čtvrtý pracovní den po posledním dni pro podání žádostí koeficient přidělení pro množství, o něž bylo v průběhu uplynulého týdne požádáno, a přeruší podávání žádostí o dovozní licence až do konce kvótového období.

Žádosti podané během probíhajícího týdne nelze přijmout.

Členské státy umožní hospodářským subjektům stáhnout ve lhůtě dvou pracovních dnů ode dne zveřejnění prováděcího nařízení, jímž se stanoví koeficient přidělení, žádosti, u nichž je množství, na něž se má vydat licence, nižší než 20 tun.

2.   Dovozní licence se vydává osmý pracovní den po posledním dni pro podání žádostí.

Článek 4

Členské státy elektronicky sdělí Komisi:

a)

nejpozději první pondělí den po posledním dni pro podání žádostí o licence a nejpozději do 18:00 hodin bruselského času informace týkající se žádostí o dovozní licence podle čl. 11 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1301/2006 a dále celková množství, která jsou předmětem žádostí;

b)

nejpozději do dvou pracovních dnů od vydání dovozních licencí informace týkající se vydaných licencí podle čl. 11 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1301/2006 a dále celková množství, pro která byly vydány dovozní licence, jakož i množství, pro která byly žádosti o licence staženy podle čl. 3 odst. 1 třetího pododstavce tohoto nařízení;

c)

nejpozději poslední pracovní den každého měsíce celková množství, která byla skutečně propuštěna do volného oběhu v rámci dotyčné kvóty během měsíce předcházejícího poslednímu měsíci. Pokud během jednoho z těchto měsíců nedojde k propuštění do volného oběhu, zašle se oznámení „žádné“. Toto oznámení se však již nevyžaduje ve třetím měsíci po dni pozbytí platnosti licencí.

Článek 5

1.   Osvobození od cla je podmíněno:

a)

při propuštění do volného oběhu, předložením písemného závazku dovozce, že všechno propuštěné zboží bude zpracováno podle údajů v kolonce 20 licence, do šesti měsíců ode dne přijetí prohlášení o propuštění do volného oběhu;

b)

při propuštění do volného oběhu, složením jistoty dovozcem ve stejné výši jako clo na zlomkovou rýži, uvedené v článku 140 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 (8).

2.   Při propuštění do volného oběhu dovozce uvede jako místo zpracování buď jméno zpracovatelského podniku a členský stát, nebo nejvýše pět různých zpracovatelských závodů. Zásilka zboží vyžaduje kontrolní výtisk T5 vydaný členským státem odeslání, které v souladu s nařízením (EHS) č. 2454/93 slouží rovněž jako důkaz zpracování.

Avšak pokud se zpracování uskuteční v členském státě propuštění do volného oběhu, doklad o zpracování může být předložen v podobě rovnocenného vnitrostátního dokumentu.

3.   Kontrolní výtisk T5 obsahuje:

a)

v kolonce 104 jeden z údajů uvedených v příloze III;

b)

v kolonce 107 jeden z údajů uvedených v příloze IV.

4.   Kromě případů vyšší moci se jistota uvedená v odst. 1 písm. b) uvolní, jestliže dovozce předloží příslušným orgánům členského státu propuštění do volného oběhu doklad o tom, že veškerá rýže propuštěná do volného oběhu byla zpracována na produkt uvedený v dovozní licenci. Zpracování je považováno za uskutečněné, byl-li produkt, ve lhůtě uvedené v odst. 1 písm. a), vyroben v jednom nebo více zpracovatelských závodech patřících podniku uvedenému v odstavci 2, a jež se nacházejí v členském státě uvedeném tamtéž, nebo v jednom zpracovatelském závodě či v jednom ze zpracovatelských závodů, uvedených v uvedeném odstavci.

Pokud rýže propuštěná do volného oběhu nebyla zpracována ve výše uvedené lhůtě, uvolněná jistota se zmenší o 2 % za každý den, o který byla lhůta překročena.

5.   Doklad o zpracování se předloží příslušným orgánům do šesti měsíců od skončení lhůty pro zpracování.

Není-li doklad předložen ve lhůtě stanovené v tomto odstavci, jistota uvedená v odst. 1 písm. b), případně snížená o procenta uvedená ve druhém pododstavci 4 odstavce, se zmenší o 2 % za každý den, o který byla lhůta překročena.

Výše jistoty jenž není uvolněna, propadá jako clo.

Článek 6

Odchylně od čl. 7 odst. 4 nařízení (ES) č. 376/2008, nesmí množství propuštěné do volného oběhu překročit množství stanovené v kolonkách 17 a 18 dovozní licence. Číslice „0“ se za tímto účelem zapíše do kolonky 19 uvedené licence.

Článek 7

Nařízení (ES) č. 2058/96 se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze VI.

Článek 8

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. června 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 146, 20.6.1996, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 276, 29.10.1996, s. 7.

(3)  Viz příloha V.

(4)  Úř. věst. L 189, 29.7.2003, s. 12.

(5)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13.

(6)  Úř. věst. L 114, 26.4.2008, s. 3.

(7)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.

(8)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.


PŘÍLOHA I

Údaje podle čl. 2 odst. 4 písm. a)

:

v bulharštině

:

Натрошен ориз с код по КН 1006 40 00, предназначен за производство на хранителни заготовки с код по КН 1901 10 00

:

ve španělštině

:

Partidos de arroz, del código NC 1006 40 00, destinados a la producción de preparaciones alimenticias del código NC 1901 10 00

:

v češtině

:

Zlomková rýže kódu KN 1006 40 00 pro výrobu potravinových přípravků kódu KN 1901 10 00

:

v dánštině

:

Brudris, henhørende under KN-kode 1006 40 00, bestemt til fremstilling af tilberedte næringsmidler, henhørende under KN-kode 1901 10 00

:

v němčině

:

Bruchreis des KN-Codes 1006 40 00, bestimmt zur Herstellung von Lebensmittelzubereitungen des KN-Codes 1901 10 00

:

v estonštině

:

CN-koodi 1006 40 00 alla kuuluv purustatud riis CN-koodi 1901 10 00 alla kuuluvate toiduainete tootmiseks

:

v řečtině

:

Θραύσματα ρυζιού υπαγόμενα στον κωδικό ΣΟ 1006 40 00, που προορίζονται για την παραγωγή παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ 1901 10 00

:

v angličtině

:

Broken rice of CN code 1006 40 00 for production of food preparations of CN code 1901 10 00

:

ve francouzštině

:

Brisures de riz, relevant du code NC 1006 40 00, destinées à la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10 00

:

v italštině

:

Rotture di riso, di cui al codice NC 1006 40 00, destinate alla produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10 00

:

v lotyštině

:

Šķeltie rīsi, uz kuriem attiecas KN kods 1006 40 00, kas paredzēti to pārtikas produktu ražošanai, uz kuriem attiecas KN kods 1901 10 00

:

v litevštině

:

KN kodu 1006 40 00 klasifikuojami skaldyti ryžiai, skirti KN kodu 1901 10 00 klasifikuojamų maisto produktų gamybai

:

v maďarštině

:

A 1901 10 00 KN-kód alá tartozó élelmiszer-készítmények előállítására szánt, a 1006 40 00 KN-kód alá tartozó törmelékrizs

:

v maltštině

:

Ross miksur tal-kodiċi NK 1006 40 00 għall-produzzjoni ta’ preparazzjonijiet alimentari tal-kodiċi NK 1901 10 00

:

v nizozemštině

:

Breukrijst van GN-code 1006 40 00, voor de productie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 1901 10 00

:

v polštině

:

Ryż łamany objęty kodem CN 1006 40 00 do produkcji przetworów spożywczych objętych kodem CN 1901 10 00

:

v portugalštině

:

Trincas de arroz do código NC 1006 40 00, destinadas à produção de preparações alimentares do código NC 1901 10 00

:

v rumunštině

:

brizuri de orez având codul NC 1006 40 00 destinate producției de preparate alimentare având codul NC 1901 10 00

:

ve slovenštině

:

Zlomková ryža spadajúca pod číselný znak KN 1006 40 00 na výrobu potravinových prípravkov spadajúcich pod číselný znak KN 1901 10 00

:

ve slovinštině

:

Lomljen riž z oznako KN 1006 40 00 za proizvodnjo živilskih izdelkov z oznako KN 1901 10 00

:

ve finštině

:

CN-koodiin 1006 40 00 kuuluvat rikkoutuneet riisinjyvät CN-koodiin 1901 10 00 kuuluvien elintarvikevalmisteiden valmistamiseksi

:

ve švédštině

:

Brutet ris som omfattas av KN-nummer 1006 40 00, avsett för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN-nummer 1901 10 00.


PŘÍLOHA II

Údaje podle čl. 2 odst. 4 písm. b)

:

v bulharštině

:

Освободено от мито (Регламент за изпълнение (ЕC) № 480/2012)

:

ve španělštině

:

Exención del derecho de aduana [Reglamento de Ejecución (UE) no 480/2012]

:

v češtině

:

Osvobozeno od cla (prováděcí nařízení (EU) č. 480/2012)

:

v dánštině

:

Toldfri (gennemførelsesforordning (EU) nr. 480/2012)

:

v němčině

:

Zollfrei (Durchführungsverordnung (EU) Nr. 480/2012)

:

v estonštině

:

Tollimaksuvaba (rakendusmäärus (EL) nr 480/2012)

:

v řečtině

:

Απαλλαγή του δασμού [εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 480/2012]

:

v angličtině

:

Free of customs duty (Implementing Regulation (EU) No 480/2012)

:

ve francouzštině

:

Exemption du droit de douane [règlement d’exécution (UE) no 480/2012]

:

v italštině

:

Esenzione dal dazio doganale [regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012]

:

v lotyštině

:

Atbrīvots no muitas nodokļa (Īstenošanas regula (ES) Nr. 480/2012)

:

v litevštině

:

Muitas netaikomas (įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 480/2012)

:

v maďarštině

:

Vámmentes (480/2012/EU végrehajtási rendelet)

:

v maltštině

:

Eżenti mid-dazju doganali (Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 480/2012)

:

v nizozemštině

:

Vrijgesteld van douanerecht (Uitvoeringsverordening (EU) nr. 480/2012)

:

v polštině

:

Wolne od opłat celnych (rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 480/2012)

:

v portugalštině

:

Isenção de direito aduaneiro (Regulamento de Execução (UE) n.o 480/2012)

:

v rumunštině

:

Scutit de drepturi vamale [Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 480/2012]

:

ve slovenštině

:

Oslobodené od cla (vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 480/2012)

:

ve slovinštině

:

Carine prosto (Izvedbena uredba (EU) št. 480/2012)

:

ve finštině

:

Tullivapaa (täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 480/2012)

:

ve švédštině

:

Tullfri (genomförandeförordning (EU) nr 480/2012).


PŘÍLOHA III

Údaje podle čl. 5 odst. 3 písm. a)

:

v bulharštině

:

Предназначени за производство на хранителни заготовки с код по КН 1901 10 00

:

ve španělštině

:

Destinadas a la producción de preparaciones alimenticias del código NC 1901 10 00

:

v češtině

:

Pro výrobu potravinových přípravků kódu KN 1901 10 00

:

v dánštině

:

Bestemt til fremstilling af tilberedte næringsmidler, henhørende under KN-kode 1901 10 00

:

v němčině

:

Bestimmt zur Herstellung von Lebensmittelzubereitungen des KN-Codes 1901 10 00

:

v estonštině

:

CN-koodi 1901 10 00 alla kuuluvate toiduainete tootmiseks

:

v řečtině

:

Προορίζονται για την παραγωγή παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ 1901 10 00

:

v angličtině

:

For production of food preparations of CN code 1901 10 00

:

ve francouzštině

:

Destinées à la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10 00

:

v italštině

:

Destinate alla produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10 00

:

v lotyštině

:

Paredzēti to pārtikas produktu ražošanai, uz kuriem attiecas KN kods 1901 10 00

:

v litevštině

:

Skirti KN kodu 1901 10 00 klasifikuojamų maisto produktų gamybai

:

v maďarštině

:

A 1901 10 00 KN-kód alá tartozó élelmiszer-készítmények előállítására szánt

:

v maltštině

:

Għall-produzzjoni ta’ preparazzjonijiet alimentari tal-kodiċi KN 1901 10 00

:

v nizozemštině

:

Bestemd voor de productie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 1901 10 00

:

v polštině

:

Do produkcji przetworów spożywczych objętych kodem CN 1901 10 00

:

v portugalštině

:

Destinadas à produção de preparações alimentares do código NC 1901 10 00

:

v rumunštině

:

Destinate producției de preparate alimentare având codul NC 1901 10 00

:

ve slovenštině

:

Na výrobu potravinových prípravkov spadajúcich pod číselný znak KN 1901 10 00

:

ve slovinštině

:

Za proizvodnjo živilskih izdelkov z oznako KN 1901 10 00

:

ve finštině

:

Tarkoitettu CN-koodiin 1901 10 00 kuuluvien elintarvikevalmisteiden valmistukseen

:

ve švédštině

:

Avsett för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN-nummer 1901 10 00.


PŘÍLOHA IV

Údaje podle čl. 5 odst. 3 písm. b)

:

v bulharštině

:

Член 4 от Регламент за изпълнение (ЕC) № 480/2012

:

ve španělštině

:

Reglamento de Ejecución (UE) no 480/2012 — artículo 4

:

v češtině

:

Článek 4 prováděcího nařízení (EU) č. 480/2012

:

v dánštině

:

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 480/2012 — artikel 4

:

v němčině

:

Durchführungsverordnung (EU) Nr. 480/2012 — Artikel 4

:

v estonštině

:

Rakendusmääruse (EL) nr 480/2012 artikkel 4

:

v řečtině

:

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 480/2012 — άρθρο 4

:

v angličtině

:

Article 4 of Implementing Regulation (EU) No 480/2012

:

ve francouzštině

:

Règlement d’exécution (UE) no 480/2012 — article 4

:

v italštině

:

Regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012 — articolo 4

:

v lotyštině

:

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 480/2012 4. pants

:

v litevštině

:

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 480/2012 4 straipsnis

:

v maďarštině

:

A 480/2012/EU végrehajtási rendelet – 4. cikk

:

v maltštině

:

Artikolu 4 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 480/2012

:

v nizozemštině

:

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 480/2012, artikel 4

:

v polštině

:

Art. 4 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 480/2012

:

v portugalštině

:

Regulamento de Execução (UE) n.o 480/2012 — artigo 4.o

:

v rumunštině

:

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 480/2012, articolul 4

:

ve slovenštině

:

Článok 4 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 480/2012

:

ve slovinštině

:

Člen 4 Izvedbene uredbe (EU) št. 480/2012

:

ve finštině

:

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 480/2012 4 artikla

:

ve švédštině

:

Genomförandeförordning (EU) nr 480/2012 – artikel 4.


PŘÍLOHA V

Zrušené nařízení a seznam jeho následných změn

Nařízení Komise (ES) č. 2058/96

(Úř. věst. L 276, 29.10.1996, s. 7).

 

Nařízení Komise (ES) č. 1950/2005

(Úř. věst. L 312, 29.11.2005, s. 18).

pouze článek 5 a příloha IV

Nařízení Komise (ES) č. 1996/2006

(Úř. věst. L 398, 30.12.2006, s. 1).

pouze článek 7 a příloha VI

Nařízení Komise (ES) č. 2019/2006

(Úř. věst. L 384, 29.12.2006, s. 48).

pouze článek 1

Nařízení Komise (ES) č. 1456/2007

(Úř. věst. L 325, 11.12.2007, s. 76).

pouze článek 1


PŘÍLOHA VI

Srovnávací tabulka

Nařízení (ES) č. 2058/96

Toto nařízení

Článek 1 až 5

Článek 1 až 5

Čl. 6 odst. 1

Článek 6

Článek 7

Článek 7

Článek 8

Příloha I až IV

Příloha I až IV

Příloha V

Příloha VI


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU