(EU) č. 450/2012Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 450/2012 ze dne 29. května 2012 , kterým se mění nařízení (EU) č. 543/2011, pokud jde o spouštěcí hodnoty pro dodatečná cla na rajčata, meruňky, citrony, švestky, broskve včetně nektarinek, hrušky a stolní hrozny

Publikováno: Úř. věst. L 140, 30.5.2012, s. 53-54 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 29. května 2012 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 30. května 2012 Nabývá účinnosti: 30. května 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 450/2012

ze dne 29. května 2012,

kterým se mění nařízení (EU) č. 543/2011, pokud jde o spouštěcí hodnoty pro dodatečná cla na rajčata, meruňky, citrony, švestky, broskve včetně nektarinek, hrušky a stolní hrozny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na čl. 143 písm. b) ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), stanoví dohled nad dovozem produktů uvedených v příloze XVIII uvedeného nařízení. Tento dohled je třeba vykonávat v souladu s pravidly stanovenými v článku 308d nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (3).

(2)

Pro účely čl. 5 odst. 4 Dohody o zemědělství (4) uzavřené v rámci Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání a vzhledem k nejnovějším údajům za roky 2009, 2010 a 2011 by měly být upraveny spouštěcí hodnoty pro dodatečná cla na rajčata, meruňky, citrony, švestky, broskve včetně nektarinek, hrušky a stolní hrozny platné od 1. června 2012.

(3)

Nařízení (EU) č. 543/2011 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

Vzhledem k tomu, že je nutné začít uplatňovat uvedené opatření co nejdříve poté, co budou k dispozici aktualizované údaje, je třeba, aby toto nařízení vstoupilo v platnost dnem vyhlášení.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha XVIII prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. května 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 336, 23.12.1994, s. 22.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA XVIII

DODATEČNÁ DOVOZNÍ CLA: HLAVA IV KAPITOLA I ODDÍL 2

Aniž jsou dotčena pravidla pro výklad kombinované nomenklatury, popis produktů se chápe pouze jako orientační. Působnost dodatečných cel je pro účely této přílohy určena působností kódů KN tak, jak existují v době přijetí tohoto nařízení.

Pořadové číslo

Kód KN

Popis

Období uplatnění

Spouštěcí objemy

(v tunách)

78.0015

0702 00 00

Rajčata

od 1. října do 31. května

486 747

78.0020

od 1. června do 30. září

34 241

78.0065

0707 00 05

Okurky salátové

od 1. května do 31. října

13 402

78.0075

od 1. listopadu do 30. dubna

18 306

78.0085

0709 91 00

Artyčoky

od 1. listopadu do 30. června

11 620

78.0100

0709 93 10

Cukety

od 1. ledna do 31. prosince

54 760

78.0110

0805 10 20

Pomeranče

od 1. prosince do 31. května

292 760

78.0120

0805 20 10

Klementinky

od 1. listopadu do konce února

85 392

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandarinky (včetně tangerinek a satsum), wilkingy a podobné citrusové hybridy

od 1. listopadu do konce února

99 128

78.0155

0805 50 10

Citrony

Od 1. června do 31. prosince

311 193

78.0160

Od 1. ledna do 31. května

101 513

78.0170

0806 10 10

Stolní hrozny

od 21. července do 20. listopadu

76 299

78.0175

0808 10 80

Jablka

od 1. ledna do 31. srpna

701 247

78.0180

od 1. září do 31. prosince

64 981

78.0220

0808 30 90

Hrušky

od 1. ledna do 30. dubna

225 388

78.0235

od 1. července do 31. prosince

33 797

78.0250

0809 10 00

Meruňky

od 1. června do 31. července

4 908

78.0265

0809 29 00

Třešně, s výjimkou višní

od 21. května do 10. srpna

59 061

78.0270

0809 30

Broskve, včetně nektarinek

od 11. června do 30. září

14 577

78.0280

0809 40 05

Švestky

od 11. června do 30. září

7 924“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU