(EU) č. 433/2012Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 433/2012 ze dne 23. května 2012 , kterým se stanoví prováděcí pravidla pro používání nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1236/2010, kterým se stanoví systém kontroly a vynucování platný v oblasti vymezené Úmluvou o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severovýchodním Atlantiku

Publikováno: Úř. věst. L 136, 25.5.2012, s. 41-93 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 23. května 2012 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. června 2012 Nabývá účinnosti: 1. června 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 433/2012

ze dne 23. května 2012,

kterým se stanoví prováděcí pravidla pro používání nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1236/2010, kterým se stanoví systém kontroly a vynucování platný v oblasti vymezené Úmluvou o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severovýchodním Atlantiku

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

S ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1236/2010 ze dne 15. prosince 2010, kterým se stanoví systém kontroly a vynucování platný v oblasti vymezené Úmluvou o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severovýchodním Atlantiku a zrušuje nařízení Rady (ES) č. 2791/1999 (1), a zejména na čl. 4 odst. 5, čl. 5 odst. 2, čl. 8 odst. 4, čl. 9 odst. 4, čl. 10 odst. 3, článek 11, čl. 12 odst. 2, čl. 16 odst. 2, čl. 18 odst. 3 a 4, článek 19, čl. 20 odst. 9, čl. 24 odst. 4, čl. 27 odst. 1 a čl. 45 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) č. 1236/2010 stanoví některá zvláštní kontrolní opatření ke sledování rybolovných činností Unie v oblasti upravené Komisí pro rybolov v severovýchodním Atlantiku (NEAFC) a doplňuje kontrolní opatření stanovená v nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (2). Měla by být stanovena prováděcí pravidla k nařízení (EU) č. 1236/2010. Přílohy několika doporučení, kterými se stanoví systém kontroly a vynucování (dále jen „systémy“) platný pro rybářská plavidla lovící ve vodách oblasti úmluvy, které leží mimo vody spadající pod rybářskou jurisdikci smluvních stran, přijaté komisí NEAFC stanoví formát pro předávání údajů a vzory některých inspekčních nástrojů a měly by být provedeny do práva Unie.

(2)

Protože nařízení (EU) č. 1236/2010 stanoví nový systém kontroly a vynucování, mělo by být nařízení Komise (ES) č. 1085/2000 ze dne 15. května 2000 o některých prováděcích pravidlech ke kontrolním opatřením v oblasti vymezené Úmluvou o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severovýchodním Atlantiku (3) zrušeno a nahrazeno tímto nařízením.

(3)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro rybolov a akvakulturu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:

a)

„zprávou o poloze“ se rozumí hlášení o poloze plavidla, které zařízení pro satelitní sledování plavidla automaticky předá středisku pro sledování rybolovu členského státu vlajky;

b)

„hlášením o poloze“ se rozumí hlášení vypracované velitelem plavidla za podmínek podle článku 25 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 404/2011 (4);

c)

„číslem CFR“ se rozumí identifikační číslo v rejstříku rybářského loďstva Společenství uvedené v článku 10 nařízení Komise (ES) č. 26/2004 (5).

Článek 2

Kontaktní místa

1.   Členské státy zašlou informace týkající se kontaktních míst, na která odkazuje čl. 4 odst. 3 a 4 nařízení (EU) č. 1236/2010, sekretariátu NEAFC a Evropské agentuře pro kontrolu rybolovu (dále jen „agentura“) v podobě snímatelné počítačem.

2.   Členské státy zveřejní informace, na které odkazuje odstavec 1, v zabezpečené části své internetové stránky zřízené články 114 a 116 nařízení (EU) č. 1224/2009.

KAPITOLA II

OPATŘENÍ PRO SLEDOVÁNÍ

Článek 3

Účast Unie

1.   Seznam, na který odkazuje čl. 5 odst. 1 nařízení (EU) č. 1236/2010, zahrnuje i plavidla, která jsou oprávněna lovit jeden nebo více řízených zdrojů, v rozdělení podle druhů.

Seznam případně uvádí i číslo CFR přidělené každému plavidlu.

2.   Členské státy Komisi elektronicky neprodleně uvědomí o plavidlech, jejichž oprávnění k rybolovu v oblasti upravené předpisy bylo odebráno nebo pozastaveno.

Článek 4

Zaznamenávání odlovů

1.   Kromě informací, na které odkazuje článek 14 nařízení (ES) č. 1224/2009, obsahuje lodní deník pro rybolov uvedený v článku 8 nařízení (EU) č. 1236/2010 informace stanovené v části A přílohy I tohoto nařízení.

2.   Lodní deník produkce, na který odkazuje čl. 8 odst. 2 a 3 nařízení (EU) č. 1236/2010, je veden v podobě stanovené v části B přílohy I.

3.   Rozpis uskladnění, na který odkazuje čl. 8 odst. 2 a 3, je veden v podobě stanovené v části C přílohy I.

4.   Kódem, který bude používán pro každý druh, je kód zavedený Organizací pro výživu a zemědělství při Organizaci spojených národů (FAO), jak je uvedeno v příloze II.

Článek 5

Ohlašování úlovků z řízených zdrojů a hlášení o poloze

Pro předávání hlášení sekretariátu NEAFC používají členské státy formát a specifikace v souladu s články 9 a 11 nařízení (EU) č. 1236/2010, jak je uvedeno v příloze III.

Článek 6

Celkové ohlašování úlovků

Členské státy předávají údaje podle čl. 10 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 1236/2010 ve formátu XML.

KAPITOLA III

INSPEKCE

Článek 7

Určený subjekt

Úkolem agentury je:

a)

koordinovat činnosti sledování a inspekční činnosti uvedené v čl. 17 odst. 1 nařízení (EU) č. 1236/2010;

b)

přijímat, zasílat a předávat oznámení uvedená v čl. 18 odst. 2, čl. 19 odst. 1 a čl. 20 odst. 9 nařízení Komise (EU) č. 1236/2010;

c)

vést záznamy uvedené v čl. 18 odst. 4 nařízení (EU) č. 1236/2010.

Článek 8

Identifikace inspektorů a inspekční prostředky

1.   Zvláštní průkaz totožnosti, na který odkazuje čl. 16 odst. 2 nařízení (EU) č. 1236/2010, se shoduje se vzorem stanoveným v části A přílohy IV.

2.   Zvláštní inspekční signál, na který odkazuje čl. 18 odst. 3 nařízení (EU) č. 1236/2010, se shoduje se vzorem stanoveným v části B přílohy IV.

Článek 9

Inspekční činnosti

Členské státy zašlou agentuře informace o datu a hodině začátku a ukončení činnosti inspekčních plavidel a letadel podle čl. 18 odst. 4 nařízení (EU) č. 1236/2010 v souladu s formulářem uvedeným v příloze V.

Článek 10

Postup při dohledu

1.   Zprávy o pozorování, na které odkazuje čl. 19 odst. 1 nařízení (EU) č. 1236/2010, se předají za použití vzorů stanovených v části A přílohy VI.

2.   Zprávy o dohledu, na které odkazuje čl. 19 odst. 2 nařízení (EU) č. 1236/2010, se vypracují za použití vzorů stanovených v části B přílohy VI.

Článek 11

Zprávy o inspekcích

Zprávy o inspekcích, na které odkazuje čl. 20 odst. 9 písm. nařízení (EU) č. 1236/2010, se vypracují podle formátu stanoveného v příloze VII.

KAPITOLA IV

STÁTNÍ PŘÍSTAVNÍ INSPEKCE

Článek 12

Předběžné oznámení o vplutí do přístavu

Oznámení, na které odkazuje článek 24 nařízení (EU) č. 1236/2010, se vypracuje na formuláři státní přístavní inspekce (PSC) uvedeném v příloze VIII, jehož část A je řádně vyplněna takto:

a)

formulář PSC 1 se použije v případě, že plavidlo vykládá své vlastní odlovy;

b)

formulář PSC 2 se použije v případě, že plavidlo provádí překládku. V těchto případech se pro každé předávající plavidlo použije zvláštní formulář.

Článek 13

Zpracování předběžného oznámení

Při vrácení kopie předběžného oznámení v souladu s článkem 25 nařízení (EU) č. 1236/2010 použije členský stát vlajky formulář PSC stanovený v příloze VIII, jehož část B je řádně vyplněna.

Článek 14

Zprávy o inspekci v přístavu

Zprávy o inspekcích, na které odkazuje článek 27 nařízení (EU) č. 1236/2010, se vyhotoví v souladu s formulářem v příloze IX a předají se sekretariátu NEAFC, přičemž Komisi se zašle kopie.

KAPITOLA V

PORUŠENÍ PŘEDPISŮ

Článek 15

Určený subjekt

Agentura se pověřuje přijímáním, zasíláním a předáváním informací, na které odkazují články 29, 30, 32, 33, 34, 36 a 43 nařízení (EU) č. 1236/2010.

KAPITOLA VI

ÚDAJE

ODDÍL 1

Předávání údajů

Článek 16

Komunikace se sekretariátem NEAFC

Formáty a protokoly určené k výměně údajů podle čl. 12 odst. 2 nařízení (EU) č. 1236/2010, které se mají použít pro předávání zpráv a informací zasílaných sekretariátu NEAFC, se shodují s pravidly stanovenými v příloze X; odpovídající kódy, které se mají používat v komunikaci s NEAFC, jsou uvedeny v příloze XI.

ODDÍL 2

Bezpečnost a Důvěrnost údajů

Článek 17

Obecná ustanovení o bezpečnosti a důvěrnosti údajů

1.   Tento oddíl stanoví pravidla důvěrnosti pro použití článku 45 nařízení (EU) č. 1236/2010. Týká se všech elektronických zpráv a hlášení podle tohoto nařízení s výjimkou celkového ohlašování úlovků, na které odkazuje článek 6 tohoto nařízení.

2.   Každý členský stát případně na žádost sekretariátu NEAFC zajistí opravu nebo vymazání elektronických hlášení a zpráv, které nebyly zpracovány v souladu s nařízením (EU) č. 1236/2010 a tímto nařízením.

3.   Elektronické zprávy a hlášení mohou být použity pouze k účelům uvedeným v systému stanoveném nařízením (EU) č. 1236/2010.

Článek 18

Údaje o inspekcích

1.   Členské státy provádějící inspekci si mohou ponechat a archivovat elektronické zprávy a hlášení předané sekretariátem NEAFC ve lhůtě 24 hodin poté, co plavidlo, jehož se údaje týkají, odplulo z oblasti upravené předpisy, aniž by se tam vrátilo. Vyplutí je považováno za uskutečněné šest hodin po sdělení úmyslu opustit oblast upravenou předpisy.

2.   Členské státy provádějící inspekci zajistí bezpečné zpracování elektronických zpráv a hlášení ve svých vlastních elektronických systémech zpracování údajů, zejména pokud zpracování vyžaduje přenos po síti.

3.   Členské státy přijmou vhodná technická a organizační opatření k ochraně elektronických zpráv a hlášení před náhodným nebo neoprávněným zničením či náhodnými ztrátami, pozměňováním, neoprávněným sdělováním nebo přístupem a před jakýmkoliv způsobem nevhodného zpracování.

4.   Členské státy provádějící inspekci zpřístupní elektronické zprávy a hlášení pouze k inspekčním účelům a pouze inspektorům přiděleným do systému stanoveného nařízením (EU) č. 1236/2010.

Článek 19

Systémy zpracování údajů

1.   Systémy zpracování údajů používané členskými státy, Komisí a agenturou dodržují minimální bezpečnostní požadavky stanovené v části A přílohy XII.

2.   Členské státy usilují o to, aby jejich hlavní počítačové systémy splňovaly kritéria uvedená v části B přílohy XII.

3.   Pro sdělování údajů, na které se vztahuje systém stanovený nařízením (EU) č. 1236/2010, se používá protokol https. Při sdělování takových údaje se použijí vhodné kódovací protokoly, aby byla zajištěna důvěrnost a pravost.

4.   Omezení k přístupu k údajům je zajištěno pomocí pružného mechanismu identifikace uživatele a zaheslovaného přístupu. Každý uživatel má přístup pouze k údajům nutným pro jeho práci.

5.   Technické normy pro elektronickou výměnu údajů mezi členskými státy, Komisí a agenturou mohou být stanoveny v rámci konzultací s členskými státy, Komisí a agenturou.

KAPITOLA VII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 20

Zrušení

Nařízení (ES) č. 1085/2000 se zrušuje.

Článek 21

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. května 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 348, 31.12.2010, s. 17.

(2)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 128, 29.5.2000, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 112, 30.4.2011, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 5, 9.1.2004, s. 25.


PŘÍLOHA I

ZAZNAMENÁVÁNÍ ODLOVŮ

A.   Záznamy v lodním deníku

Datový prvek

Kód

Povinné/Nepovinné

Poznámky

Informace o vplutí do oblasti upravené předpisy

Datum

DA

P

Údaj týkající se činnosti; datum vplutí do oblasti upravené předpisy

Doba vplutí

TI

P

Údaj týkající se činnosti; doba vplutí do oblasti upravené předpisy

Umístění

 

 

Údaj týkající se činnosti; poloha při vplutí do oblasti upravené předpisy

Zeměpisná šířka

LA

P

Poloha v době vplutí

Zeměpisná délka

LO

P

Poloha v době vplutí

Množství na palubě

OB

 

Údaj týkající se činnosti; množství na palubě podle druhů

Název druhu (1)

 

P

Kód druhu podle FAO pro druhy uvedené v příloze II

Množství (1)

 

P

Živá hmotnost v kilogramech

Odlovy při vytažení sítí či rybolovné operaci

Poloha při rybolovu

 

 

Údaj týkající se činnosti; poloha

Zeměpisná šířka

LA

M (2)

Poloha při zahájení rybolovné operace

Zeměpisná délka

LO

M (2)

Poloha při zahájení rybolovné operace

Čas

TI

M (2)

Údaj týkající se činnosti; doba zahájení rybolovné operace

Úlovek

CA

 

Údaj týkající se činnosti; odlov uchovávaný na palubě při rybolovné operaci podle druhů

Druh (1)

 

M (2)

Kód druhu podle FAO pro druhy uvedené v příloze II

Množství (1)

 

M (2)

Živá hmotnost v kilogramech

Hloubka rybolovu

FD

M (3)

Vzdálenost mezi vodní hladinou a nejnižší částí lovného zařízení (v metrech)

Denní informace

Celkový počet vytažení sítí / rybolovných operací během dne

FO

M (4)

Údaj týkající se činnosti; počet rybolovných operací během 24 hodin

Výměty

RJ

 

Údaj týkající se činnosti; ulovené množství a výměty podle druhů

Druh

 

P

Druhový kód FAO

Množství

 

P

Živá hmotnost v kilogramech

Celkový odlov

CC

 

Údaj týkající se činnosti; odhadovaný celkový odlov od vplutí do oblasti upravené předpisy podle druhů.

Druh (1)

 

P

Kód druhu podle FAO pro druhy uvedené v příloze II

Množství (1)

 

P

Živá hmotnost v kilogramech

Informace o překládkách

Datum

DA

P

Údaj týkající se činnosti; datum/data překládek

Překládky

KG

 

Údaj týkající se činnosti; množství podle druhů, které bylo naloženo a vyloženo v oblasti upravené předpisy

Druh (1)

 

P

Kód druhu podle FAO pro druhy uvedené v příloze II

Množství (1)

 

P

Živá hmotnost v kilogramech

Přeloženo na

TT

P

Údaj o registraci plavidla; radiový volací signál přijímajícího plavidla

Přeloženo z

TF

P

Údaj o registraci plavidla; radiový volací signál předávajícího plavidla

Informace o předávání hlášení

Datum

DA

P

Údaj týkající se hlášení; datum předání hlášení

Čas

TI

P

Údaj týkající se hlášení; doba předání hlášení (UTC)

Zařízení použité k předání hlášení

TU

M (4)

Údaj týkající se hlášení; název radiové stanice, jejíž prostřednictvím bylo hlášení předáno

Typ výkazu

TM

P

Údaj týkající se hlášení;

Informace o odplutí z oblasti upravené předpisy

Čas

TI

P

Údaj týkající se činnosti; doba odplutí (UTC)

Datum

DA

P

Údaj týkající se činnosti; datum odplutí

Funkce

 

 

Údaj týkající se činnosti; poloha při odplutí z oblasti upravené předpisy

Zeměpisná šířka

LA

P

Poloha v době odplutí

Zeměpisná délka

LO

P

Poloha v době odplutí

Celkové množství odlovu na palubě

OB

 

Údaj týkající se činnosti; celkové odlovy uchovávané na palubě podle druhů

Druh (1)

 

P

Kód druhu podle FAO pro druhy uvedené v příloze II

Množství (1)

 

P

Živá hmotnost v kilogramech

Jméno a podpis velitele

MA

P

 

B.   Záznamy o produkci uvedené v lodním deníku

Datový prvek

Kód

Povinné/Nepovinné

Poznámky

1.   Totožnost plavidla  (5)

Rádiová volací značka

RC

P

Údaj o registraci plavidla; mezinárodní radiový volací signál

Název plavidla

NA

N

Údaj o registraci plavidla; název plavidla

Interní referenční číslo smluvní strany

IR

N

Údaj o registraci plavidla; jedinečné číslo plavidla smluvní strany ve tvaru třímístného písmenného kódu státu vlajky, následovaného číslem

Vnější registrační číslo plavidla

XR

N

Údaj o registraci plavidla; postranní číslo plavidla či v případě, že toto číslo chybí, číslo IMO

2.   Informace o výrobě

Datum

DA

P

Údaj týkající se činnosti; datum produkce

Produkované množství

QP

 

Údaj týkající se činnosti; množství produkované za den podle druhů

Název druhu

 

P

Druhový kód FAO

Množství

 

P

Celková hmotnost produktu v kilogramech

Forma produktu

 

P

Kód formy produktu (část E přílohy XI)

Množství

 

P

Hmotnost produktu v kilogramech

Kód formy produktu a hmotnost produktu: použije se tolik párů, kolik je potřebných k uvedení všech produktů

Celková produkce za období

AP

 

Údaj týkající se činnosti; celkové množství vyprodukované od vplutí do oblasti upravené předpisy podle druhů

Název druhu

 

P

Druhový kód FAO

Množství

 

P

Celková hmotnost produktu v kilogramech

Forma produktu

 

P

Kód formy produktu (část E přílohy XI)

Množství

 

P

Hmotnost produktu v kilogramech

Kód formy produktu a hmotnost produktu: použije se tolik párů, kolik je potřebných k uvedení všech produktů

3.   Informace o balení

Název druhu

SN

N

Údaj týkající se činnosti; druhový kód FAO

Kód produktu

PR

N

Údaj týkající se činnosti; kód produktu (část E přílohy XI)

Typ balení

TY

N

Údaj týkající se činnosti; typ balení (část F přílohy XI)

Jednotková hmotnost

NE

N

Údaj týkající se činnosti; čistá hmotnost produktu v kilogramech

Počet jednotek

NU

N

Údaj týkající se činnosti; počet balených jednotek

4.

Jméno a adresa velitele

MA

P

 

C.   Rozpis uskladnění

1.

Zpracované odlovy musí být uskladněny a označeny takovým způsobem, aby při uskladnění v různých částech ložného prostoru mohly být identifikovány stejné druhy a stejné kategorie a množství produktů.

2.

V rozpisu uskladnění může být uvedeno umístění produktů v ložném prostoru, jakož i množství produktů na palubě v kilogramech.

3.

Rozpis uskladnění se denně aktualizuje za předešlý den počítaný od 00.00 hodin (UTC) do 24.00 hodin (UTC).


(1)  Zaznamenává se každý druh, u nějž odlovy přesahují 50 kg.

(2)  Každý členský stát zajistí, že jeho rybářská plavidla zaznamenávají tyto informace každý den nebo je udávají při každém vytažení sítí či každé rybolovné operaci či obojí.

(3)  Povinný údaj v případě, že je vyžadován podle specifických řídících opatření.

(4)  Údaj je povinný pouze tehdy, používá-li se radiová stanice.

(5)  Vedle radiového volacího signálu je třeba uvést ještě jeden prvek totožnosti plavidla.


PŘÍLOHA II

SEZNAM DRUHŮ

Třímístný písmenný kód

podle FAO

Obecný český název

Vědecký název

ALF

Pilonoši rodu Beryx

Beryx spp.

ALC

Uzlatka Bairdova

Alepocephalus bairdii

ANT

Morida nosatá

Antimora rostrata

API

Máčky rodu Apristuris

Apristuris spp

ARG

Stříbrnice

Argentina spp.

BLI

Mník modrý

Molva dypterygia

BRF

Okouník modroústý

Helicolenus dactylopterus

BSF

Tkaničnice tmavá

Aphanopus carbo

BSH

Žralok dlouhoploutvý

Prionace glauca

BSK

Žralok veliký

Cetorhinus maximus

BSS

Mořčák evropský

Dicentrarchus labrax

CAP

Huňáček severní

Mallotus villosus

CAS

Vlkouš skvrnitý

Anarhichas minor

CAT

Vlkouši

Anarhichas spp.

CFB

Světloun grónský

Centroscyllium fabricii

CMO

Chiméra podivná

Chimaera monstrosa

COD

Treska obecná

Gadus morhua

COE

Úhořovec mořský

Conger conger

CYO

Světloun bělooký

Centroscymnus coelolepis

CYH

Chiméra

Hydrolagus mirabilis

CYP

Světloun dlouhonosý

Centroscymnus crepidater

DCA

Bezkýlovec lopatonosý

Deania calceus

ELP

Slimule Esmarkova

Lycods esmarkii

EPI

Parmovka tmavá

Epigonus telescopus

FOR

Mníkovec evropský

Phycis phycis

GAM

Máčka myší

Galeus murinus

GHL

Platýs černý

Reinhardtius hippoglossoides

GFB

Mníkovec velkooký

Phycis blennoides

GSK

Žralok malohlavý

Somniosus microcephalus

GUP

Bezkýlovec zrnitý

Centrophorus granulosus

GUQ

Bezkýlovec listošupinatý

Centrophorus squamosus

HAD

Treska skvrnitá

Melanogrammus aeglefinus

HAL

Platýs obecný

Hippoglossus hippoglossus

HER

Sleď obecný

Clupea harengus

HOM

Kranas obecný

Trachurus trachurus

HPR

Červenice středomořská

Hoplostethus mediterraneus

HXC

Žralok límcový

Chlamydoselachus anguineus

JAD

Rejnok norský

Raja nidarosiensus

KCD

Krab kamčatský

Paralithodes camtschaticus

KEF

Krab druhu geryon affinis

Chacon (Geyron) affinis

LIN

Mník mořský

Molva molva

LUM

Hranáč šedý

Cyclopterus lumpus

MAC

Makrela obecná

Scomber scombrus

MOR

Moridovití

Moridae

ORY

Červenice atlantská

Hoplosthethus atlanticus

OXN

Světloun podivný

Oxynotus paradoxus

PHO

Uzlatka východoatlantská

Alepocephalus rostratus

PLA

Platýs atlantský

Hippoglossoides platessoides

PLE

Platýs evropský

Pleuronectes platessa

POC

Treska polární

Boreogadus saida

POK

Treska tmavá

Pollachius virens

PRA

Kreveta severní

Pandalus borealis

REB

Okouník bradatý

Sebastes mentella

RED

Okouníci

Sebastes spp.

REG

Okouník mořský

Sebastes marinus

RHG

Hlavoun severní

Macrourus berglax

RIB

Morida obecná

Mora moro

RNG

Hlavoun tuponosý

Coryphaenoides rupestris

SBL

Žralok šedý

Hexanchus griseus

SBR

Růžicha šedá

Pagellus bogaraveo

SCK

Světloun Bonnaterrův

Dalatias licha

SFS

Tkaničnice stříbřitá

Lepidopus caudatus

SHL

Světloun velký

Etmopterus princeps

SHL

Světloun trnitý

Etmopterus spinax

SHO

Máčka černoústá

Galeus melastomus

RCT

Pachiméra atlantská

Rhinochimaera atlantica

RJG

Rejnok tmavobřichý

Raja hyperborea

RJY

Rejnok listový

Raja fyllae

SFV

Okouník živorodý

Sebastes viviparus

SKA

Rejnokovití

Raja spp.

SKH

Žraloci

Selachimorpha

SYR

Světloun nožozubý

Scymnodon ringens

TJX

nemá český název

Trachyscorpia cristulata

USK

Mník bělolemý

Brosme brosme

WHB

Treska modravá

Micromesistius poutassou

WRF

Mnohopilák americký

Polyprion americanus


PŘÍLOHA III

OHLAŠOVÁNÍ ÚLOVKŮ, HLÁŠENÍ O PŘEKLÁDCE A POLOZE

1)   Hlášení „ODLOV PŘI VPLUTÍ“

Datový prvek

Kód

Povinné /Nepovinné

Poznámky

Začátek záznamu

SR

P

Systémový údaj; označuje začátek záznamu

Adresa

AD

P

Údaj týkající se hlášení; místo určení, kód „XNE“ pro NEAFC

Pořadové číslo

SQ

P

Údaj týkající se hlášení; pořadové číslo ve stávajícím roce

Druh zprávy

TM

P

Údaj týkající se hlášení; druh zprávy, kód „COE“ pro hlášení o odlovu při vplutí

Rádiová volací značka

RC

P

Údaj o registraci plavidla; mezinárodní rádiová volací značka plavidla

Číslo výjezdu

TN

N

Údaj týkající se činnosti; pořadové číslo rybářského výjezdu ve stávajícím roce

Název plavidla

NA

N

Údaj o registraci plavidla; název plavidla

Číslo v rejstříku rybářského loďstva Společenství (CFR)

IR

N

Údaj o registraci plavidla. Jedinečné číslo plavidla smluvní strany ve tvaru třímístného písmenného kódu členského státu podle ISO, následovaného identifikační řadou (devět znaků).

Vnější registrační číslo

XR

N

Údaj o registraci plavidla; postranní číslo plavidla či v případě, že toto číslo chybí, číslo IMO.

Zeměpisná šířka

LA

P

Údaj týkající se činnosti; poloha v době přenosu

Zeměpisná délka

LO

P

Údaj týkající se činnosti; poloha v době přenosu

Množství na palubě

OB

 

Údaj týkající se činnosti; množství podle druhů na palubě, dle potřeby i v párech

druh

 

P

druhový kód FAO

živá hmotnost

 

P

Živá hmotnost v kilogramech zaokrouhlená na celé stovky kilogramů

Datum

DA

P

Údaj týkající se hlášení; datum přenosu

Čas

TI

P

Údaj týkající se hlášení; doba přenosu

Konec záznamu

ER

P

Systémový údaj; označuje konec záznamu


2)   Hlášení „ODLOV“

Datový prvek

Kód

Povinné/Nepovinné

Poznámky

Začátek záznamu

SR

P

Systémový údaj; označuje začátek záznamu

Adresa

AD

P

Údaj týkající se hlášení; místo určení, kód „XNE“ pro NEAFC

Pořadové číslo

SQ

P

Údaj týkající se hlášení; pořadové číslo zprávy ve stávajícím roce

Druh zprávy

TM

P

Údaj týkající se hlášení; druh zprávy, kód „CAT“ pro hlášení o odlovu

Rádiová volací značka

RC

P

Údaj o registraci plavidla; mezinárodní rádiová volací značka plavidla

Číslo výjezdu

TN

N

Údaj týkající se činnosti; pořadové číslo rybářského výjezdu ve stávajícím roce

Název plavidla

NA

N

Údaj o registraci plavidla; název plavidla

Číslo v rejstříku rybářského loďstva Společenství (CFR)

IR

N

Údaj o registraci plavidla. Jedinečné číslo plavidla smluvní strany ve tvaru třímístného písmenného kódu členského státu podle ISO, následovaného identifikační řadou (devět znaků).

Vnější registrační číslo

XR

N

Údaj o registraci plavidla; postranní číslo plavidla či v případě, že toto číslo chybí, číslo IMO

Zeměpisná šířka

LA

M (1)

Údaj týkající se činnosti; poloha v době přenosu

Zeměpisná délka

LO

M (1)

Údaj týkající se činnosti; poloha v době přenosu

Týdenní odlovy

CA

 

Údaj týkající se činnosti; množství odlovů podle druhů uchovávaná na palubě uskutečněných od začátku rybolovu v oblasti upravené předpisy (2), nebo od poslední zprávy o odlovu, případně ve dvojicích.

druh

 

P

druhový kód FAO

živá hmotnost

 

P

Živá hmotnost v kg zaokrouhlená na celé stovky kg

Počet dnů rybolovu

DF

P

Údaj týkající se činnosti; počet dnů rybolovu v oblasti upravené předpisy od začátku rybolovu nebo od posledního hlášení o odlovu

Datum

DA

P

Údaj týkající se hlášení; datum přenosu

Čas

TI

P

Údaj týkající se hlášení; doba přenosu

Konec záznamu

ER

P

Systémový údaj; označuje konec záznamu


3)   Hlášení „ODLOV PŘI ODPLUTÍ“

Datový prvek

Kód

Povinné /Nepovinné

Poznámky

Začátek záznamu

SR

P

Systémový údaj; označuje začátek záznamu

Adresa

AD

P

Údaj týkající se hlášení; místo určení, kód „XNE“ pro NEAFC

Pořadové číslo

SQ

P

Údaj týkající se hlášení; pořadové číslo zprávy ve stávajícím roce

Druh zprávy

TM

P

Údaj týkající se hlášení; kód „COX“ pro hlášení o odlovu při odplutí

Rádiová volací značka

RC

P

Údaj o registraci plavidla; mezinárodní rádiová volací značka plavidla

Číslo výjezdu

TN

N

Údaj týkající se činnosti; pořadové číslo rybářského výjezdu ve stávajícím roce

Název plavidla

NA

N

Údaj o registraci plavidla; název plavidla

Číslo v rejstříku rybářského loďstva Společenství (CFR)

IR

N

Údaj o registraci plavidla. Jedinečné číslo plavidla smluvní strany ve tvaru třímístného písmenného kódu členského státu podle ISO, následovaného identifikační řadou (devět znaků).

Vnější registrační číslo

XR

N

Údaj o registraci plavidla; postranní číslo plavidla či v případě, že toto číslo chybí, číslo IMO

Zeměpisná šířka

LA

M (3)

Údaj týkající se činnosti; poloha v době přenosu

Zeměpisná délka

LO

M (3)

Údaj týkající se činnosti; poloha v době přenosu

Týdenní odlov

CA

 

Údaj týkající se činnosti; celkový odlov uchovávaný na palubě podle druhů, uskutečněný buď od zahájení rybolovu v oblasti upravené předpisy, (4) nebo od posledního hlášení o odlovu, dle potřeby i v párech.

druh

 

P

druhový kód FAO

živá hmotnost

 

P

Živá hmotnost v kg zaokrouhlená na celé stovky kg

Počet dnů rybolovu

DF

P

Údaj týkající se činnosti; počet dnů rybolovu v oblasti upravené předpisy buď od začátku rybolovu, nebo od posledního hlášení o odlovu

Datum

DA

P

Údaj týkající se hlášení; datum přenosu

Čas

TI

P

Údaj týkající se hlášení; doba přenosu

Konec záznamu

ER

P

Systémový údaj; označuje konec záznamu


4)   Hlášení „PŘEKLÁDKA“

Datový prvek

Kód

Povinné /Nepovinné

Poznámky

Začátek záznamu

SR

P

Systémový údaj; označuje začátek záznamu

Adresa

AD

P

Údaj týkající se hlášení; místo určení, kód „XNE“ pro NEAFC

Pořadové číslo

SQ

P

Údaj týkající se hlášení; pořadové číslo zprávy ve stávajícím roce

Druh zprávy

TM

P

Údaj týkající se hlášení; druh zprávy, kód „TRA“ pro hlášení o překládce

Rádiová volací značka

RC

P

Údaj o registraci plavidla; mezinárodní rádiová volací značka plavidla

Číslo výjezdu

TN

N

Údaj týkající se činnosti; pořadové číslo rybářského výjezdu ve stávajícím roce

Název plavidla

NA

N

Údaj o registraci plavidla; název plavidla

Číslo v rejstříku rybářského loďstva Společenství (CFR)

IR

N

Údaj o registraci plavidla. Jedinečné číslo plavidla smluvní strany ve tvaru třímístného písmenného kódu členského státu podle ISO, následovaného identifikační řadou (devět znaků).

Vnější registrační číslo

XR

N

Údaj o registraci plavidla; postranní číslo plavidla či v případě, že toto číslo chybí, číslo IMO

Naložené nebo vyložené množství

KG

 

Množství vyjádřené podle druhů, které bylo naloženo nebo vyloženo v oblasti upravené předpisy, případně ve dvojicích

druh

 

P

druhový kód FAO

živá hmotnost

 

P

Živá hmotnost v kilogramech zaokrouhlená na nejbližší stovku kilogramů

Přeloženo na

TT

M (5)

Údaj o registraci plavidla; Mezinárodní rádiová volací značka přijímajícího plavidla

Přeloženo z

TF

M (5)

Údaj o registraci plavidla; Mezinárodní rádiová volací značka předávajícího plavidla

Zeměpisná šířka

LA

M (6)

Údaj týkající se činnosti; předpokládaná zeměpisná šířka, v níž velitel hodlá provést překládku

Zeměpisná délka

LO

M (6)

Údaj týkající se činnosti; předpokládaná zeměpisná délka, v níž velitel hodlá provést překládku

Předpokládané datum

PD

M (6)

Údaj týkající se činnosti; předpokládané datum (UTC), kdy velitel hodlá provést překládku (RRRRMMDD)

Předpokládaný čas

PT

M (6)

Údaj týkající se činnosti; předpokládaná doba (UTC), kdy velitel hodlá provést překládku (HHMM)

Datum

DA

P

Údaj týkající se hlášení; datum přenosu

Čas

TI

P

Údaj týkající se hlášení; doba přenosu

Konec záznamu

ER

P

Systémový údaj; označuje konec záznamu


5)   Hlášení / zpráva „POLOHA“

Datový prvek

Kód

Povinné /Nepovinné

Poznámky

Začátek záznamu

SR

P

Systémový údaj; označuje začátek záznamu

Adresa

AD

P

Údaj týkající se hlášení; místo určení; kód „XNE“ pro NEAFC

Pořadové číslo

SQ

M (7)

Údaj týkající se hlášení; pořadové číslo zprávy ve stávajícím roce

Druh zprávy

TM (8)

P

Údaj týkající se hlášení; druh zprávy, kód „POS“ pro hlášení / zprávu o poloze, které prostřednictvím systému sledování plavidel či jinými způsoby hlásí plavidla s nefunkčním zařízením pro satelitní sledování

Rádiová volací značka

RC

P

Údaj o registraci plavidla; mezinárodní rádiová volací značka plavidla

Číslo výjezdu

TN

N

Údaj týkající se činnosti; pořadové číslo rybářského výjezdu ve stávajícím roce

Název plavidla

NA

N

Údaj o registraci plavidla; název plavidla

Číslo v rejstříku rybářského loďstva Společenství (CFR)

IR

N

Údaj o registraci plavidla. Jedinečné číslo plavidla smluvní strany ve tvaru třímístného písmenného kódu členského státu podle ISO, následovaného identifikační řadou (devět znaků).

Vnější registrační číslo

XR

N

Údaj o registraci plavidla; postranní číslo plavidla či v případě, že toto číslo chybí, číslo IMO

Zeměpisná šířka

LA

M (9)

Údaj týkající se činnosti; poloha v době přenosu

Zeměpisná délka

LO

M (9)

Údaj týkající se činnosti; poloha v době přenosu

Zeměpisná šířka (v desetinném vyjádření)

LT

M (10)

Údaj týkající se činnosti; poloha v době přenosu

Zeměpisná délka (v desetinném vyjádření)

LG

M (10)

Údaj týkající se činnosti; poloha v době přenosu

Rychlost

SP

P

Údaj týkající se činnosti; rychlost plavidla

Kurz

CO

P

Údaj týkající se činnosti; kurs plavidla

Stát vlajky

FS

M (11)

Údaj týkající se činnosti; státu vlajky plavidla;

Datum

DA

P

Údaj týkající se hlášení; datum přenosu

Čas

TI

P

Údaj týkající se hlášení; doba přenosu

Konec záznamu

ER

P

Systémový údaj; označuje konec záznamu


6)   Hlášení „PŘÍSTAV VYKLÁDKY“

Datový prvek

Kód

Povinné /Nepovinné

Poznámky

Začátek záznamu

SR

P

Systémový údaj; označuje začátek záznamu

Adresa

AD

P

Údaj týkající se hlášení; místo určení, kód „XNE“ pro NEAFC

Pořadové číslo

SQ

P

Údaj týkající se hlášení; pořadové číslo hlášení plavidla v příslušném roce

Druh zprávy

TM

P

Údaj týkající se hlášení; druh zprávy, kód „POR“

Rádiová volací značka

RC

P

Údaj o registraci plavidla; mezinárodní rádiová volací značka plavidla

Číslo výjezdu

TN

N

Údaj týkající se činnosti; pořadové číslo rybářského výjezdu ve stávajícím roce

Název plavidla

NA

N

Údaj o registraci plavidla; název plavidla

Číslo v rejstříku rybářského loďstva Společenství (CFR)

IR

N

Údaj o registraci plavidla. Jedinečné číslo plavidla smluvní strany ve tvaru třímístného písmenného kódu členského státu podle ISO, následovaného identifikační řadou (devět znaků).

Vnější registrační číslo

XR

N

Údaj o registraci plavidla; postranní číslo plavidla či v případě, že toto číslo chybí, číslo IMO

Zeměpisná šířka

LA

M (12)

Údaj týkající se činnosti; poloha v době přenosu

Zeměpisná délka

LO

M (12)

Údaj týkající se činnosti; poloha v době přenosu

Pobřežní stát

CS

P

Údaj týkající se činnosti; pobřežní stát přístavu vykládky

Název přístavu

PO

P

Údaj týkající se činnosti; název přístavu vykládky

Předpokládané datum

PD

P

Údaj týkající se činnosti; předpokládané datum (UTC), kdy velitel hodlá být v přístavu (RRRRMMDD)

Předpokládaný čas

PT

P

Údaj týkající se činnosti; předpokládaná doba (UTC), kdy velitel hodlá být v přístavu (HHMM)

Množství, které má být vyloženo

KG

P

Údaj týkající se činnosti; množství podle druhů, které má být vyloženo v přístavu, dle potřeby i v párech

druh

 

 

druhový kód FAO

živá hmotnost

 

 

Živá hmotnost v kg zaokrouhlená na celé stovky kg

Množství na palubě

OB

P

Údaj týkající se činnosti; množství podle druhů na palubě, dle potřeby i v párech

druh

 

 

druhový kód FAO

živá hmotnost

 

 

Živá hmotnost v kg zaokrouhlená na celé stovky kg

Datum

DA

P

Údaj týkající se hlášení; datum přenosu (UTC)

Čas

TI

P

Údaj týkající se hlášení; doba přenosu (UTC)

Konec záznamu

ER

P

Systémový údaj; označuje konec záznamu


7)   Hlášení „ZRUŠENÍ“

Datový prvek

Kód

Povinné/Nepovinné

Poznámky

Začátek záznamu

SR

P

Systémový údaj; označuje začátek záznamu

Odesilatel

FR

P

Jméno/název předávající strany

Adresa

AD

P

Údaj týkající se hlášení; místo určení, kód „XNE“ pro NEAFC

Druh zprávy

TM

P

Údaj týkající se hlášení; druh zprávy, „CAN“ (13) = zrušení zprávy

Rádiová volací značka

RC

P

Údaj o registraci plavidla; mezinárodní rádiová volací značka plavidla

Zrušená zpráva

CR

P

Údaj týkající se hlášení; číslo záznamu zprávy, která má být zrušena

Rok vydání zrušené zprávy

YR

P

Údaj týkající se hlášení; rok vydání zprávy, která má být zrušena

Datum

DA

P

Údaj týkající se hlášení; datum přenosu

Čas

TI

P

Údaj týkající se hlášení; doba přenosu

Konec záznamu

ER

P

Systémový údaj; označuje konec záznamu


(1)  Nepovinný údaj, pokud je plavidlo sledováno satelitem v souladu s článkem 11 nařízení (EU) č. 1236/2010.

(2)  Ve smyslu prvního hlášení o odlovu při příslušném rybářském výjezdu do oblasti upravené předpisy.

(3)  Nepovinný údaj, pokud je plavidlo sledováno satelitem v souladu s článkem 11 nařízení (EU) č. 1236/2010.

(4)  Ve smyslu prvního sdělení o odlovech dosažených při příslušném rybářském výjezdu do oblasti upravené předpisy.

(5)  Nehodící se nevyplňuje.

(6)  Nepovinné pro zprávy zaslané přijímajícím plavidlem po překládce.

(7)  Nepovinný údaj v případě zprávy VMS.

(8)  

 

Pro zprávu VMS z oblasti upravené předpisy, kterou středisko sledování lovišť smluvní strany zachytí jako první, se v kolonce „druh zprávy“ použije kód „ENT“.

 

Pro zprávu VMS z oblasti nacházející se mimo oblast upravenou předpisy, kterou středisko sledování lovišť smluvní strany zachytí jako první, se v kolonce „druh zprávy“ použije kód „EXI“. Udání zeměpisné šířky a délky je u tohoto druhy zprávy nepovinné.

 

Pro hlášení, která plavidla s nefunkčním zařízením pro satelitní sledování sdělí vedle hlášení podle článku 25 nařízení (ES) č. 404/2011, se v kolonce „druh zprávy“ použije kód „MAN“.

(9)  Údaj povinný pro manuální zprávy.

(10)  Údaj povinný pro zprávy VMS.

(11)  Povinný údaj; používá se pouze u předávání informací mezi sekretariátem NEAFC a SSL.

(12)  Nepovinný údaj, pokud je plavidlo sledováno satelitem.

(13)  Zpráva o zrušení se nesmí použít pro zrušení jiné zprávy.


PŘÍLOHA IV

PRŮKAZY TOTOŽNOSTI PRO ÚČELY INSPEKCE

A.   Průkazy totožnosti inspektorů

Image

Image

Prukaz musí mít rozmery 10 × 7 cm a muže mít podobu laminované karty.

Barvy inspekcní vlajky NEAFC jsou uvedeny v príloze VI(B).

Císlo prukazu se skládá z trípísmenného kódu státu a ctyrmístného poradového císla smluvní strany.

B.   Inspekční signál NEAFC

1.

Za denního světla a v podmínkách běžné viditelnosti se vztyčí dvě vlajky umístěné přímo nad sebou.

Image

Vzdálenost mezi vlajkami nesmí přesáhnout jeden metr.

Image

2.

Naloďovací plavidlo vztyčí jednu inspekční vlajku, jak je uvedeno výše. Vlajka může být zmenšena v polovičním měřítku. Vlajka může být namalována na trupu či jakékoliv svislé straně plavidla. Na namalované vlajce lze vynechat černá písmena „NE“.


PŘÍLOHA V

OZNÁMENÍ ČINNOSTÍ SLEDOVÁNÍ A INSPEKČNÍCH ČINNOSTÍ

A.   Hlášení o vstupu plavidla/letadla vykonávajícího inspekci a sledování do oblasti upravené předpisy

Datový prvek

Kód

Povinné/Nepovinné

Poznámky

Začátek záznamu

SR

P

Systémový údaj; označuje začátek záznamu

Adresa

AD

P

Údaj týkající se hlášení; místo určení, kód „XNE“ pro NEAFC

Odesilatel

FR

P

Údaj týkající se hlášení; adresa smluvní strany předávající zprávu

Číslo záznamu

RN

P

Údaj týkající se hlášení; pořadové číslo zprávy ve stávajícím roce

Druh zprávy

TM

P

Údaj týkající se hlášení; druh zprávy, kód „SEN“ pro hlášení o vplutí plavidla / vstupu letadla vykonávajícího dohled do oblasti upravené předpisy

Datum záznamu

RD

P

Údaj týkající se hlášení; datum přenosu

Doba záznamu

RT

P

Údaj týkající se hlášení; doba přenosu

Prostředky vykonávající dohled

MI

P

Údaj týkající se dohledu; kód „VES“ pro povrchový dopravní prostředek, kód „AIR“ pro letadlo s pevnými křídly, kód „HEL“ pro helikoptéru

Rádiová volací značka

RC

P

Údaj týkající se dohledu; mezinárodní radiový volací signál plavidla/letadla vykonávajícího dohled

Totožnost určených inspektorů

AI

P

Údaj týkající se dohledu; číslo průkazu, dle potřeby zopakovat

Datum

DA

P

Údaj týkající se dohledu; datum vplutí (1)

Čas

TI

P

Údaj týkající se dohledu; doba vplutí (1)

Zeměpisná šířka

LA

P

Údaj týkající se dohledu; poloha v době vplutí (1)

Zeměpisná délka

LO

P

Údaj týkající se dohledu; poloha v době vplutí (1)

Konec záznamu

ER

P

Systémový údaj; Označuje konec záznamu


B.   Hlášení o odplutí plavidla / odletu letadla vykonávajícího inspekci a sledování z oblasti upravené předpisy

Datový prvek

Kód

Povinné/Nepovinné

Poznámky

Začátek záznamu

SR

P

Systémový údaj; označuje začátek záznamu

Adresa

AD

P

Údaj týkající se hlášení; místo určení, kód „XNE“ pro NEAFC

Odesilatel

FR

P

Údaj týkající se hlášení; adresa smluvní strany předávající zprávu

Číslo záznamu

RN

P

Údaj týkající se hlášení; pořadové číslo zprávy ve stávajícím roce

Druh zprávy

TM

P

Údaj týkající se hlášení; druh zprávy, kód „SEX“ pro hlášení o odplutí plavidla / odletu letadla vykonávajícího dohled z oblasti upravené předpisy

Datum záznamu

RD

P

Údaj týkající se hlášení; datum přenosu

Doba záznamu

RT

P

Údaj týkající se hlášení; doba přenosu

Prostředky vykonávající dohled

MI

P

Údaj týkající se dohledu; kód „VES“ pro povrchový dopravní prostředek, kód „AIR“ pro letadlo s pevnými křídly, kód „HEL“ pro helikoptéru

Rádiová volací značka

RC

P

Údaj týkající se dohledu; mezinárodní radiový volací signál plavidla/letadla vykonávajícího dohled

Datum

DA

P

Údaj týkající se dohledu; datum odplutí (2)

Čas

TI

P

Údaj týkající se dohledu; doba odplutí (2)

Zeměpisná šířka

LA

P

Údaj týkající se dohledu; poloha v době odplutí (2)

Zeměpisná délka

LO

P

Údaj týkající se dohledu; poloha v době odplutí (2)

Konec záznamu

ER

P

Systémové údaje; Označuje konec záznamu


(1)  Uveďte odhad, je-li zpráva zaslána před vplutím plavidla / vstupem letadla vykonávajícího dohled.

(2)  Údaj shodný s odhadem údaje o dohledu ve zprávě „SEN“, pokud tato zpráva byla zrušena.


PŘÍLOHA VI

HLÁŠENÍ O DOHLEDU A SPATŘENÍ PLAVIDLA

A.   Hlášení NEAFC o spatření plavidla

Datový prvek

Kód

Povinné / Nepovinné

Poznámky

Začátek záznamu

SR

P

Systémový údaj; označuje začátek záznamu

Adresa

AD

P

Údaj týkající se hlášení; místo určení, kód „XNE“ pro NEAFC

Odesilatel

FR

P

Údaj týkající se hlášení; adresa strany předávající zprávu (smluvní strana)

Číslo záznamu

RN

P

Údaj týkající se hlášení; pořadové číslo ve stávajícím roce

Druh zprávy

TM

P

Údaj týkající se hlášení; druh zprávy, kód „OBS“ pro hlášení o pozorování

Rádiová volací značka

RC

P

Údaj týkající se dohledu; mezinárodní radiový volací signál plavidla/letadla vykonávajícího dohled

Datum záznamu

RD

P

Údaj týkající se hlášení; datum přenosu

Doba záznamu

RT

P

Údaj týkající se hlášení; doba přenosu

Pořadové číslo pozorování

OS

P

Údaj týkající se dohledu; pořadové číslo pozorování

Datum

DA

P

Údaj týkající se dohledu; datum spatření plavidla

Čas

TI

P

Údaj týkající se dohledu; doba spatření plavidla

Zeměpisná šířka

LA

P

Údaj týkající se dohledu; zeměpisná šířka, na níž bylo plavidlo spatřeno

Zeměpisná délka

LO

P

Údaj týkající se dohledu; zeměpisná délka, na níž bylo plavidlo spatřeno

Totožnost objektu

OI

P

Údaj o registraci plavidla; radiový volací signál spatřeného plavidla

Vnější registrační číslo

XR

P

Údaj o registraci plavidla; postranní číslo spatřeného plavidla či v případě, že toto číslo chybí, číslo IMO

Název plavidla

NA

N

Údaj o registraci plavidla; název spatřeného plavidla

Stát vlajky

FS

P

Údaj o registraci plavidla; stát vlajky spatřeného plavidla

Typ plavidla

TP

N

Vlastnosti plavidla; typ spatřeného plavidla

Rychlost

SP

N

Údaj týkající se dohledu; rychlost spatřeného plavidla

Kurz

CO

N

Údaj týkající se dohledu; kurs spatřeného plavidla

Činnost

AC

P

Údaj týkající se dohledu; činnost spatřeného plavidla podle přílohy XI části B

Fotografie

PH

P

Údaj týkající se dohledu; byla vyhotovena fotografie spatřeného plavidla, „A“ nebo „N“

Připomínky

MS

N

Údaj týkající se dohledu; volný text k dokončení hlášení

Konec záznamu

ER

P

Systémový údaj; označuje konec jednotlivého záznamu

Plavidlo může být s jistotou identifikováno až po vizuálním ověření radiového volacího signálu nebo vnějšího registračního čísla zobrazeného na plavidle.

Pokud není možná jednoznačná identifikace plavidla, musí být důvod upřesněn v kolonce „Poznámky“.

B.   Hlášení NEAFC o dohledu

SMLUVNÍ STRANA

URČENÉ INSPEKČNÍ PLAVIDLO:

TYP …

VOLACÍ SIGNÁL …

REFERENČNÍ ČÍSLO NEAFC …

URČENÍ INSPEKTOŘI:

JMÉNO …

REFERENČNÍ ČÍSLO NEAFC …

JMÉNO …

REFERENČNÍ ČÍSLO NEAFC…

A.   HLÍDKA

A1

HLÍDKA VSTUPUJÍCÍ DO OBLASTI UPRAVENÉ PŘEDPISY:

DATUM: …

DOBA …

UTC

ZEMĚPISNÁ ŠÍŘKA …

ZEMĚPISNÁ DÉLKA …

A2

HLÍDKA OPOUŠTĚJÍCÍ OBLAST UPRAVENOU PŘEDPISY:

DATUM: …

DOBA …

UTC

ZEMĚPISNÁ ŠÍŘKA …

ZEMĚPISNÁ DÉLKA …

A3

ZAŘÍZENÍ POUŽITÉ KE STANOVENÍ POLOHY: …

B.   POZNÁMKY

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

B11

B12

Č.

Datum

Čas UTC

Funkce

Spatřené plavidlo (1)

IRCS /vnější označení

Stát vlajky

Kurz / Rychlost

Typ plavidla

Činnost

Foto č.

Porušení předpisů či poznámky

Zeměpisná šířka

Zeměpisná délka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Podpis pověřeného inspektora / pověřených inspektorů …

Podpis …


(1)  Totožnost (číslo / jméno)


PŘÍLOHA VII

HLÁŠENÍ NEAFC O INSPEKCÍCH

SMLUVNÍ STRANA:

 

URČENÉ INSPEKČNÍ PLAVIDLO:

NÁZEV

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

VOLACÍ SIGNÁL

REFERENČNÍ ČÍSLO NEAFC

URČENÍ INSPEKTOŘI:

JMÉNO

REFERENČNÍ ČÍSLO NEAFC

JMÉNO

REFERENČNÍ ČÍSLO NEAFC

ČÁST A   TOTOŽNOST PLAVIDLA, U NĚJŽ JE PROVÁDĚNA INSPEKCE

A.1.1.

Číslo IMO …

A.1.2.

Mezinárodní radiový volací signál …

A.1.3.

Název plavidla …

A.2.

Vnější registrační číslo …

A.3.

Typ plavidla …

A.4.

Poloha při inspekci stanovená inspekčním plavidlem

DATUM …

ČAS … UTC

Zeměpisná šířka … Zeměpisná délka …

A.5.

Zařízení použité ke stanovení polohy

A.6.

Stát vlajky …

A.7.

Jméno a adresa velitele …

A.8.

Činnost plavidla …

A.9.

Poloha při inspekci stanovená plavidlem, u nějž je prováděna inspekce

DATUM …

ČAS … UTC

Zeměpisná šířka … Zeměpisná délka …

A.10.

Zařízení použité ke stanovení polohy

Případné poznámky inspektorů: …

… Parafa: …

ČÁST B   OVĚŘENÍ  (1)

B.1.

Dokumenty plavidla

Zkontrolováno: A/N

B.1.1.

Oprávnění k rybolovu v oblasti upravené předpisy NEAFC:

A/N

B.1.2.

Oprávnění k rybolovu těchto řízených zdrojů: …

 

B.1.3.

Případně:

A/N

Ověřený nákres či popis místnosti, v níž se na palubě uchovávají ryby:

A/N

B.1.4.

Případně:

A/N

Ověřený nákres či popis chlazených nádrží s mořskou vodou nacházejících se na palubě:

A/N

B.1.5.

Případně:

A/N

Ověřené kalibrační tabulky chlazených nádrží s mořskou vodou nacházejících se na palubě:

A/N

Případné poznámky inspektorů:

… Podpis …


B.2.

Hlášení o pohybu plavidla / VMS

Zkontrolováno: A/N

B.2.1.

Rybářský výjezd

B.2.2.

Hlášení / VMS

 

Vplutí do oblasti upravené předpisy NEAFC

Poslední sdělená poloha

Transpordér VMS instalován

A/N

Systém VMS funkční

A/N

Datum

 

 

Jsou předávána hlášení

A/N – Pokud ano, uveďte:

Čas

 

 

a)

Hlášení o odlovu při vplutí

Datum: …

Zeměpisná délka

 

 

b)

Týdenní hlášení o odlovu

Datum: …

Zeměpisná šířka

 

 

c)

Překládka

Datum: …

Počet dnů v oblasti upravené předpisy NEAFC

 

d)

Poslední manuální hlášení o poloze

Datum: …

e)

Hlášení o odlovu při odplutí

Datum: …

B.3.   Zaznamenávání intenzity rybolovu a odlovů

B.3.1.

Lodní deník rybolovu

Zkontrolováno: A/N

B.3.1.1.

Jsou záznamy provedeny v souladu s článkem 9 (2):

A/N

B.3.1.1.1.

Pokud ne, uveďte nepřesné či chybějící záznamy:

 

a)

lodní deník není svázán a strany nejsou očíslovány;

b)

používaná lovná zařízení;

c)

záznamy o odlovech podle druhů a záznamy o celkových odlovech;

d)

oblasti rybolovu / poloha;

e)

případně

A/N

překládek;

f)

případně

A/N

předávání radiových hlášení (systém hail);

g)

ověření záznamů velitelem;

h)

ostatní: …


B.3.2

Lodní deník produkce a rozpis uskladnění

Zkontrolováno: A/N

B.3.2.1.

Je požadován lodní deník produkce a rozpis uskladnění:

A/N

B.3.2.2.

Lodní deník produkce k dispozici:

A/N

Pokud ne, přejděte k bodu 3.2.4

B.3.2.3.

Pokud ano, informace jsou:

ÚPLNÉ / NEÚPLNÉ

B.3.2.3.1.

Pokud neúplné, uveďte chybějící informace:

 

a)

množství uchovávaná na palubě uvedená v hmotnosti produktu podle typu obchodní úpravy a podle druhů;

b)

vyrovnávací koeficienty pro každý typ úpravy;

c)

ověření záznamů velitelem;

d)

ostatní …

B.3.2.4.

Je veden rozpis uskladnění:

A/N

B.3.2.5.

Pokud ano, informace jsou:

ÚPLNÉ / NEÚPLNÉ

B.3.2.5.1.

Pokud neúplné, uveďte chybějící informace:

 

a)

množství nejsou uskladněna podle typu obchodní úpravy a podle druhů, jak je uvedeno v rozpisu;

b)

množství nejsou identifikována podle typu obchodní úpravy a podle druhů v ložném prostoru;

c)

ostatní …


B.4.

Množství odlovů uchovávaných na palubě

Zkontrolováno: A/N

B.4.1.

Množství zaznamenaná velitelem

Druh

Vykázaná množství na palubě

(v kilogramech živé hmotnosti)

Jsou-li údaje k dispozici

Zpracovaná množství

(v kilogramech zpracované hmotnosti)

Vyrovnávací koeficient

Na palubě (3)

Odloveno (4)

Přeloženo (5)

Celkem na palubě (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

 

 

 

 


B.4.2.

Množství na palubě zjištěná inspektory

Druh

Množství

(v kilogramech zpracované hmotnosti)

Koeficient objemu / Hustoty / Vyrovnávací koeficient

Vypočítaná množství

(v kilogramech živé hmotnosti)

Rozdíl v % (7)

Poznámky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

 

 

 


B.5.

Rybolovná zařízení a označení

Zkontrolováno: A/N

B.5.1.

Druh používaného rybolovného zařízení (Dodatek 2(A) k příloze II (8)): …

B.5.2.

Druh používaných přídavných zařízení k sítím (Dodatek 2(B) k příloze II (9)): …

B.5.3.

Použité stacionární zařízení označeno:

A/N

Poznámka: …

B.5.4.

Nepoužité zařízení je bezpečně připevněno a uloženo:

A/N

Poznámky: …


B.5.5.

Rozměr ok použitého zařízení

Zkontrolováno: A/N

B.5.5.1.

Kapsa zatahovací sítě (s případnými prodlužovacími dílci – vzorky 20 ok)

Typ zařízení (10)

PODMÍNKY: MOKRO / SUCHO

MATERIÁL: …

Průměrná šířka

Povolená velikost

VELIKOST OK (ŠÍRKA)

v milimetrech

(v mm)

(v mm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


B.5.5.2.

Horní ochranná vrstva – vzorky … ok

Typ (12)

PODMÍNKY: MOKRO / SUCHO

MATERIÁL: …

Průměrná šířka

Povolená velikost

VELIKOST OK (ŠÍRKA)

v milimetrech

(v mm)

(v mm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


B.5.5.3.

Zbytek sítě – vzorek 20 ok

Typ (14)

PODMÍNKY: MOKRO / SUCHO

MATERIÁL: …

Průměrná šířka

Povolená velikost

VELIKOST OK (ŠÍRKA)

v milimetrech

(v mm)

(v mm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČÁST C   HODNOCENÍ

C.1.

Analýza odlovů při posledním vytažení sítí

Zkontrolováno: A/N

ODBĚR VZORKŮ PROVEDEN: A/N

Hmotnost: … v kg.

VIZUÁLNÍ ODHAD A/N

Písmenný kód druhů

podle FAO

Hmotnost druhů

(živá hmotnost v kg)

%

podměrečných ryb

%

výmětů

Poznámky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

 

 

ČÁST D   SPOLUPRÁCE

D.1.

:

Úroveň spolupráce lze označit za vhodnou

:

A/N

D.1.1.

:

Pokud ne, uveďte nedostatky

:

a)

inspektorovi bylo bráněno v plnění jeho povinností;

b)

označení, totožnost či registrace rybářského plavidla byly zfalšovány či skryty;

c)

důkazy pro šetření byly skryty, odstraněny nebo s nimi bylo manipulováno;

d)

nebyl umožněn rychlý a bezpečný nástup na palubu a opuštění plavidla;

e)

inspektorům nebyla umožněna komunikace s orgány vlajky smluvní strany a orgány smluvní strany provádějící inspekci;

f)

nebyl umožněn přístup do příslušných oblastí, místností a na příslušné paluby rybářského plavidla, k odlovům (zpracovaným i nezpracovaným), sítím a jinému zařízení, vybavení a jakýmkoliv příslušným dokumentům

Případné poznámky inspektorů: …

… Parafa: …

ČÁST E   PORUŠOVÁNÍ PŘEDPISŮ A PŘIPOMÍNKY

E.1.

Zaznamenané porušení

Článek

Uveďte porušená ustanovení NEAFC a shrňte připomínky a skutkové okolnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo plomby / čísla plomb

Uveďte důkazy, dokumentaci nebo fotografie

 

 

 

 

 

 

 

 

E.2.   Připomínky inspektorů

_

_

_

_

_

_

podpis: …

Prohlášení svědka: _

_

_

datum: _ podpis: _

jméno: _ adresa: _

E.3.   Připomínky velitele

_

_

_

_

_

_

Já, níže podepsaný velitel plavidla …, tímto prohlašuji, že mi k tomuto dni byl dodán opis tohoto hlášení a druhé vyhotovení případných pořízených fotografií. Svým podpisem nestvrzuji přijetí jakékoli části obsahu této zprávy, kromě svých vlastních případných připomínek.

Podpis: _ Datum: _

ČÁST F   PROHLÁŠENÍ INSPEKTORŮ NEAFC

Datum … a doba vstupu na palubu … UTC.

Datum … a doba odchodu z paluby … UTC

Případně datum … a doba ukončení inspekce … UTC

Podpis inspektora(ů) …

Jméno inspektora (ů) …


(1)  Je-li výsledek ověření pozitivní, zakroužkuje „A“, je-li negativní, zakroužkujte „N“, jinak uveďte či zaznamenejte požadované informace.

(2)  Článek 9 systému odpovídá článku 8 nařízení (EU) č. 1236/2010.

(3)  Množství na palubě při vplutí do oblasti upravené předpisy NEAFC.

(4)  Množství odlovená a uchovávaná na palubě v oblasti upravené předpisy NEAFC.

(5)  Množství naložená (+) či vyložená (–) v oblasti upravené předpisy NEAFC.

(6)  Celková vykázaná množství na palubě v okamžiku inspekce.

(7)  Rozdíl mezi množstvími na palubě zjištěnými inspektory a celkovými množstvími na palubě vykázanými velitelem.

(8)  Dodatek 2(A) přílohy II systému odpovídá části C přílohy XI tohoto nařízení.

(9)  Dodatek 2(B) přílohy II systému odpovídá části D přílohy XI tohoto nařízení.

(10)  Dodatek 2(A) k příloze II ()

(11)  Dodatek 2(A) přílohy II systému odpovídá části C přílohy XI tohoto nařízení.

(12)  Dodatek 2(B) k příloze II ()

(13)  Dodatek 2(B) přílohy II systému odpovídá části D přílohy XI tohoto nařízení.

(14)  Dodatek 2(B) k příloze II


PŘÍLOHA VIII

FORMULÁŘE STÁTNÍ PŘÍSTAVNÍ INSPEKCE

Image

Image


PŘÍLOHA IX

HLÁŠENÍ O PŘÍSTAVNÍ INSPEKCI

Image

Image

Image


PŘÍLOHA X

FORMÁT A PROTOKOLY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ

A.   Formát pro výměnu údajů

1.

Znaky údajů jsou v souladu s normou ISO 8859.1.

2.

Přenos dat má tuto strukturu:

 

dvojité lomítko („//“) a písmena „SR“ označují začátek zprávy,

 

dvojité lomítko („//“) a kód označují začátek datového prvku,

 

jednoduché lomítko („/“) odděluje kód od údaje,

 

dvojice údajů jsou odděleny mezerou,

 

písmena „ER“ a dvojité lomítko („//“) označují konec záznamu.

B.   Protokoly výměny údajů

Protokoly výměny údajů pro elektronické předávání hlášení a zpráv mezi členskými státy a sekretariátem musí být řádně vyzkoušeny.

C.1   Formát pro elektronickou výměnu údajů týkajících se sledování, inspekce a dohledu nad rybolovem

Kategorie

Datový prvek

Kód

Typ

Obsah

Definice

Systém Údaje

Začátek záznamu

SR

 

 

Označuje začátek záznamu

Konec záznamu

ER

 

 

Označuje konec záznamu

Status odpovědi

RS

3 písmenné znaky

Kódy

ACK / NAK = Potvrzeno / Nepotvrzeno

Číslo chybné odpovědi

RE

3 číselné znaky

001 – 999

Kódy uvádějící chyby přijaté v operačním středisku

Znění žádosti: Údaje

Adresa příjemce

AD

3 písmenné znaky

Adresa ISO-3166

Adresa strany přijímající zprávu, kód „XNE“ pro NEAFC

Odesilatel

FR

3 písmenné znaky

Adresa ISO-3166

Adresa strany předávající zprávu (smluvní strana)

Druh zprávy

TM

3 písmenné znaky

Kód

První tři písmena druhu zprávy

Pořadové číslo

SQ

6 číselných znaků

ČČČČČČ

Pořadové číslo zprávy

Číslo záznamu

RN

6 číselných znaků

ČČČČČČ

Pořadové číslo záznamu v příslušném roce

Datum záznamu

RD

8 číselných znaků

RRRRMMDD

Rok, měsíc a datum

Doba záznamu

RT

4 číselné znaky

HHMM

Hodiny a minuty v UTC

Datum

DA

8 číselných znaků

RRRRMMDD

Rok, měsíc a datum

Čas

TI

4 číselné znaky

HHMM

Hodiny a minuty v UTC

Zrušená zpráva

CR

6 číselných znaků

ČČČČČČ

Rok vydání zprávy, která má být zrušena

Rok vydání zprávy, která má být zrušena

YR

4 číselné znaky

NNNN

Rok vydání zprávy, která má být zrušena

Plavidlo Registrace Údaje

Rádiová volací značka

RC

7 písmenných znaků

Kód IRCS

Mezinárodní radiový volací signál plavidla

Název plavidla

NA

30 písmenných znaků

 

Název plavidla

Vnější registrace

XR

14 písmenných znaků

 

Postranní číslo plavidla či v případě, že toto číslo chybí, číslo IMO

Stát vlajky

FS

3 písmenné znaky

ISO -3166

Stát registrace

Interní referenční číslo smluvní strany

IR

3 písmenné znaky

ISO -3166

Jedinečné číslo plavidla přidělené státem vlajky po registraci

9 číselných znaků

+ max. 9 čísel

Název přístavu

PO

20 písmenných znaků

 

Přístav registrace plavidla

Majitel plavidla

VO

60 písmenných znaků

 

Jméno a adresa vlastníka plavidla

Nájemce plavidla

VC

60 písmenných znaků

 

Jméno a adresa nájemce plavidla

Plavidlo Charakteristika Údaje

Kapacita plavidla

VT

2 písmenné znaky

„OC“/„LC“

„OC“ podle úmluvy z Osla z roku 1947 / „LC“ podle úmluvy ICTM-69 z Londýna

Jednotka

 

4 číselné znaky

Tonáž

Kapacita plavidla v metrických tunách

Výkon plavidla

VP

2 písmenné znaky

0-99999

Uvádí, která jednotka měření se používá, „KS“ nebo „KW“

Jednotka

 

5 číselných znaků

 

Celkový výkon hlavního motoru

Délka plavidla

VL

2 písmenné znaky

„OA“/„PP“

Jednotka „OA“ pro celkovou délku, „PP“ pro délku mezi svislicemi

 

 

3 číselné znaky

Délka v metrech

Celková délka plavidla v metrech, zaokrouhlená na nejbližší celý metr

Typ plavidla

TP

3 písmenné znaky

Kód

Podle části A přílohy XI

Lovné zařízení

GE

3 písmenné znaky

Kód FAO

Mezinárodní normalizovaná statistická klasifikace lovného zařízení (část A přílohy XI)

Licence Údaje

Datum vydání

IS

8 číselných znaků

RRRRMMDD

Datum oprávnění k rybolovu jednoho či více řízených druhů

Řízené zdroje

RR

3 písmenné znaky

Kód druhů podle FAO

Kód druhů podle FAO pro řízený zdroj

Datum zahájení

SD

8 číselných znaků

RRRRMMDD

Datum počátku platnosti oprávnění / pozastavení

Datum ukončení

ED

8 číselných znaků

RRRRMMDD

Datum ukončení platnosti oprávnění k rybolovu řízeného zdroje

Omezené oprávnění

LU

1 písmenný znak

 

Uvede se „A“ nebo „N“ podle toho, je-li oprávnění platné či ne

Příslušná oblast

RA

6 písmenných znaků

Kód ICES

Zakázaná oblasti / zakázané oblasti

Název druhu

SN

3 písmenné znaky

Kód druhů podle FAO

Zakázané druhy

Činnost Údaje

Zeměpisná šířka

LA

5 písmenných znaků

NDDMM (WGS-84)

např. //LA/N6235 = 62°35’ s.š.

Zeměpisná délka

LO

6 písmenných znaků

E/WDDDMM (WGS-84)

např. //LO/W02134 = 21°34’ z.d.

Zeměpisná šířka (v desetinném vyjádření)

LT

7 písmenných znaků

+/-DD.ddd1

Hodnota je záporná, je-li zeměpisná šířka na jižní polokouli1 (WGS84)

Zeměpisná délka (v desetinném vyjádření)

LG

8 písmenných znaků

+/-DDD.ddd1

Hodnota je záporná, je-li zeměpisná délka na západní polokouli1 (WGS84)

Číslo výjezdu

TN

3 číselné znaky

001-999

Číslo rybářského výjezdu v běžném roce

Počet dnů rybolovu

DF

3 číselné znaky

1 – 365

Počet dnů, které plavidlo během výjezdu strávilo v oblasti upravené předpisy

Předpokládané datum

PD

8 číselných znaků

RRRRMMDD

U budoucích výjezdů odhadované datum (UTC)

Předpokládaný čas

PT

4 číselné znaky

HHMM

U budoucích výjezdů odhadovaná doba (UTC)

Týdenní odlov

CA

 

 

Celkový odlov uchovávaný na palubě podle druhů, v kilogramech živé hmotnosti, zaokrouhlený na nejbližších 100 kg, od vplutí do oblasti upravené předpisy nebo v případě, že během stejného výjezdu již bylo předáno hlášení, od posledního hlášení o odlovu, dle potřeby i v párech

Druh

 

3 písmenné znaky

druhový kód FAO

 

Množství

 

7 číselných znaků

0-9999999

 

Množství na palubě

OB

 

 

Množství na palubě plavidla podle druhů v kilogramech živé hmotnosti, zaokrouhlené na nejbližších 100 kg, dle potřeby i v párech

Druh

 

3 písmenné znaky

Codes FAO

 

Množství

 

7 číselných znaků

0-9999999

 

Přeložené druhy

KG

 

 

Informace týkající se množství přeložených mezi plavidly podle druhů v kilogramech živé hmotnosti, zaokrouhleno na nejbližších 100 kg, při rybolovu v oblasti upravené předpisy

Druh

 

3 písmenné znaky

Kódy podle FAO v párech

 

Množství

 

7 číselných znaků

0-9999999

 

Přeloženo z

TF

7 písmenných znaků

Kód IRCS

Mezinárodní radiový volací signál předávajícího plavidla

Přeloženo na

TT

7 písmenných znaků

Kód IRCS

Mezinárodní radiový volací signál přijímajícího plavidla

Pobřežní stát

CS

3 písmenné znaky

ISO -3166

Pobřežní stát

Název přístavu

PO

20 písmenných znaků

 

Název přístavu

Podávání zpráv Údaje

Úlovek

CA

 

 

Souhrnný odlov, vyložený nebo přeložený, provedený rybářskými plavidly smluvní strany, podle druhů v tunách živé hmotnosti, zaokrouhleno na tuny, dle potřeby i v párech

Druh

 

3 písmenné znaky

druhový kód FAO

 

Množství

 

6 číselných znaků

0-9999999

 

Celkový odlov

CC

 

 

Celkový souhrnný odlov, vyložený nebo přeložený, provedený rybářskými plavidly smluvní strany, podle druhů v tunách živé hmotnosti, zaokrouhleno na tuny, dle potřeby i v párech

Druh

 

3 písmenné znaky

druhový kód FAO

 

Množství

 

6 číselných znaků

0-9999999

 

Příslušná oblast

RA

6 písmenných znaků

Kódy ICES/NAFO

Kód pro příslušnou oblast rybolovu

Oblast

ZO

3 písmenné znaky

ISO-3166

Kód pro oblast smluvní strany

Rok a měsíc

YM

6 číselných znaků

RRRRMM

Příslušný rok a měsíc hlášení

Dohled / Zjištěné skutečnosti

Zeměpisná šířka

LA

5 písmenných znaků

NDDMM (WGS-84)

např. //LA/N6532 = 65°32’ s.š.

Zeměpisná délka

LO

6 písmenných znaků

E/WDDDMM (WGS-84)

např. //LO/W02134 = 21°34’ z.d.

Rychlost

SP

3 číselné znaky

Uzly * 10

např. //SP/105 = 10,5 uzlů

Kurz

CO

3 číselné znaky

Stupnice v rozsahu 360°

např. //CO/270 = 270°

Činnost

AC

3 písmenné znaky

Kód činnosti

První 3 znaky činnosti, viz část B přílohy XI

Prostředky k vykonávání dohledu

MI

3 písmenné znaky

Kód NEAFC

„VES“ = povrchové plavidlo, „AIR“ = letadlo s pevnými křídly, „HEL“ = helikoptéra

Totožnost určených inspektorů

AI

7 písmenných znaků

Kód NEAFC

Kód ISO-3166 pro smluvní stranu, následovaný 4číselným znakem, dle potřeby opakovaným

Pořadové číslo Č.

OS

3 číselné znaky

0 - 999

Pořadové číslo pozorování během příslušné hlídky v oblasti upravené předpisy

Datum pozorování

DA

8 číselných znaků

RRRRMMDD

Datum spatření plavidla

Doba spatření

TI

4 číselné znaky

HHMM

Doba spatření plavidla (UTC)

Totožnost objektu

OI

7 písmenných znaků

Kód IRCS

Mezinárodní radiový volací signál spatřeného plavidla

Fotografie

PH

1 písmenný znak

 

Byla vyhotovena fotografie, „A“ nebo „N“

Volný text

MS

255 písmenných znaků

 

Volný text

C.2   Kódy používané v přílohách, avšak nepoužívané v elektronické výměně údajů mezi sekretariátem NEAFC a smluvními stranami

Kategorie

Datový prvek

Kód

Typ

Obsah

Definice

Lodní deník

Denní odlov

CD

 

 

Celkový odlov uchovávaný na palubě podle druhů a počtu rybolovných operací za období 24 hodin

Druh

 

3 písmenné znaky

druhový kód FAO

Kód druhu podle FAO pro druhy uvedené v příloze II

Množství

 

7 číselných znaků

0-9999999

Živá hmotnost v kilogramech

Celkový počet vytažení sítí / rybolovných operací během dne

FO

6 číselných znaků

0-999999

Počet rybolovných operací během 24 hodin

Výměty

RJ

 

 

Ulovené množství a výměty podle druhů

Druh

 

3 písmenné znaky

druhový kód FAO

druhový kód FAO

Množství

 

7 číselných znaků

0-9999999

Živá hmotnost v kilogramech

Zařízení použité k předání hlášení

TU

 

 

Název radiové stanice, jejíž prostřednictvím bylo hlášení předáno

Jméno velitele

MA

30 písmenných znaků

 

Jméno velitele (3)

Lodní deník produkce

Produkované množství

QP

 

 

Množství produkované za den podle druhů

Název druhu

 

 

 

druhový kód FAO

Množství

 

 

 

Celková hmotnost produktu v kilogramech

Forma produktu

 

 

 

Kód formy produktu (část E přílohy XI)

Množství

 

 

 

Hmotnost produktu v kilogramech

 

 

 

 

Kód formy produktu a hmotnost produktu: použije se tolik párů, kolik je potřebných k uvedení všech produktů

Celková produkce za období

AP

 

 

Celkové množství vyprodukované od vplutí do oblasti upravené předpisy podle druhů

Název druhu

 

 

 

druhový kód FAO

Množství

 

 

 

Celková hmotnost produktu v kilogramech

Forma produktu

 

 

 

Kód formy produktu (část E přílohy XI)

Množství

 

 

 

Hmotnost produktu v kilogramech

 

 

 

 

Kód formy produktu a hmotnost produktu: použije se tolik párů, kolik je potřebných k uvedení všech produktů

Kód produktu

PR

1 písmenný znak

 

Kód produktu (část E přílohy XI)

Typ balení

TY

3 písmenné znaky

 

Typ balení (část F přílohy XI)

Jednotková hmotnost

NE

 

 

Čistá hmotnost produktu v kilogramech

Počet jednotek

NU

 

 

Počet balených jednotek

C.3   Kódy uvedené v částech C.1 nebo C.2 v abecedním pořadí

Kód

Datový prvek

Použito v hlášení či ve zprávě

AC

Činnost

OBS

AD

Adresa příjemce

Všechny

AI

Určený inspektor

SEN

AP

Celková produkce za období

Lodní deník produkce

CA

Úlovek

REP, JUR ,CAT, COX, lodní deník

CC

Celkový odlov

REP, JUR, lodní deník

CD

Denní odlov

Lodní deník

CO

Kurz

OBS

CR

Zrušená zpráva

CAN

CS

Pobřežní stát

POR

DA

Datum

COE, CAT, COX, TRA, POR, POS, ENT, EXI, MAN, SEN, SEX, OBS, lodní deník, lodní deník produkce, RET

DF

Počet dnů rybolovu

CAT, COX

ED

Datum ukončení

LIM, AUT

ER

Konec záznamu

Všechny

FO

Celkový počet vytažení sítí / rybolovných operací během dne

Lodní deník

FR

Odesilatel

Všechny

FS

Stát vlajky

NOT, OBS

GE

Lovné zařízení

NOT, lodní deník

IR

Interní referenční číslo smluvní strany

NOT, WIT, LIM, AUT, SUS, COE, CAT, COX, TRA, POR, POS, ENT, EXI, MAN, lodní deník, lodní deník produkce

IS

Datum vydání

AUT

KG

Přeložené druhy

TRA, POR, lodní deník

LA

Zeměpisná šířka

COE, CAT, COX, TRA, POR, MAN, SEN, SEX, OBS, lodní deník

LG

Zeměpisná délka (v desetinném vyjádření)

POS, ENT

LO

Zeměpisná délka

COE, CAT, COX, TRA, POR, MAN, SEN, SEX, OBS, lodní deník

LT

Zeměpisná šířka (v desetinném vyjádření)

POS, ENT

LU

Omezené oprávnění

NOT

MA

Jméno velitele

lodní deník, lodní deník produkce

MI

Prostředky k vykonávání dohledu

SEN, SEX

MS

Volný text

OBS

NA

Název plavidla

NOT, WIT, LIM, AUT, SUS, COE, CAT, COX, TRA, POR, POS, ENT, EXI, MAN, OBS, lodní deník, lodní deník produkce

NE

Jednotková hmotnost

Lodní deník produkce

NU

Počet jednotek

Lodní deník produkce

OB

Množství na palubě

COE, POR, lodní deník

OI

Totožnost objektu

OBS

OS

Pořadové číslo Č.

OBS

PD

Předpokládané datum

TRA, POR

PH

Fotografie

OBS

PO

Název přístavu

NOT, POR

PR

Kód produktu

Lodní deník produkce

PT

Předpokládaný čas

TRA, POR

QP

Produkované množství

Lodní deník produkce

RA

Příslušná oblast

REP, JUR, LIM, lodní deník

RC

Rádiová volací značka

Všechny

RD

Datum záznamu

Všechny

RE

Číslo chybné odpovědi

RET

RJ

Výměty

Lodní deník

RN

Číslo záznamu

Všechny

RR

Řízené zdroje

AUT, SUS

RS

Status odpovědi

RET

RT

Doba záznamu

Všechny

SD

Datum zahájení

WIT, LIM, AUT, SUS

SN

Název druhu

Lodní deník produkce, LIM

SP

Rychlost

OBS

SQ

Pořadové číslo

COE, CAT, COX, TRA, POR, POS, ENT, EXI, MAN

SR

Začátek záznamu

Všechny

TF

Přeloženo z

TRA, lodní deník

TI

Čas

Všechny

TM

Druh zprávy

Všechny kromě lodního deníku a lodního deníku produkce

TN

Číslo výjezdu

ENT, COE, CAT, COX, EXI, POS, MAN, TRA, POR, lodní deník

TP

Typ plavidla

NOT, OBS

TT

Přeloženo na

TRA, lodní deník

TU

Zařízení použité k předání hlášení

Lodní deník

TY

Typ balení

Lodní deník produkce

VC

Nájemce plavidla

NOT

VL

Délka plavidla

NOT

VO

Majitel plavidla

NOT

VP

Výkon plavidla

NOT

VT

Kapacita plavidla

NOT

XR

Vnější registrace

NOT, OBS, COE, CAT, COX, TRA, POS, MAN, POR, WIT, AUT, LIM, SUS

YM

Rok a měsíc

REP, JUR

YR

Rok vydání zrušené zprávy

CAN

ZO

Oblast

JUR

D. 1   Uspořádání hlášení a zpráv uvedených v příloze III při zasílání členskými státy sekretariátu NEAFC

Každý členský stát případně znovu předá sekretariátu NEAFC hlášení a zprávy, které obdržel od svých lodí, v souladu s články 9 a 11 nařízení (EU) č. 1236/2010, s výhradou těchto změn:

adresa (AD) je nahrazena adresou sekretariátu NEAFC (XNE);

vloží se datové prvky „datum záznamu“ (RD), „doba záznamu“ (RT), „číslo záznamu“ (RN) a „odesílatel“ (FR).

D. 2   Odpovědní zprávy

Pokaždé, když sekretariát NEAFC elektronicky obdrží hlášení či zprávu, potvrdí prostřednictvím zprávy příjem, pokud na tom smluvní strana trvá.

a)

Formát potvrzení příjmu

Datový prvek

Kód

Povinné / Nepovinné

Poznámky

Začátek záznamu

SR

P

Systémový údaj; označuje začátek záznamu

Adresa

AD

P

Údaj týkající se hlášení; místo určení, smluvní strana zasílající hlášení

Odesilatel

FR

P

Údaj týkající se hlášení; kód „XNE“ pro NEAFC (který zasílá zprávu o potvrzení příjmu)

Druh zprávy

TM

P

Údaj týkající se hlášení; druh zprávy RET pro zprávu o potvrzení příjmu

Pořadové číslo

SQ

N

Údaj týkající se hlášení; pořadové číslo hlášení plavidla v příslušném roce, opsáno z hlášení, které bylo přijato.

Rádiová volací značka

RC

N

Údaj týkající se hlášení; mezinárodní radiový volací signál plavidla, opsán z hlášení, které bylo přijato.

Status odpovědi

RS

P

Údaj týkající se hlášení; kód udávající, zda bylo hlášení / zpráva potvrzeno či ne (ACK nebo NAK)

Číslo chybné odpovědi

RE

N

Údaj týkající se hlášení; číslo udávající druh chyby. Čísla chybných odpovědí viz tabulka b)

Číslo záznamu

RN

P

Údaj týkající se hlášení; číslo záznamu hlášení / zprávy, která je přijata

Datum

DA

P

Údaj týkající se hlášení; datum předání zprávy o potvrzení příjmu (RET)

Čas

TI

P

Údaj týkající se hlášení; doba předání zprávy o potvrzení příjmu (RET)

Konec záznamu

ER

P

Systémový údaj; označuje konec záznamu

b)

Čísla chybných odpovědí:

Předmět / příloha

Chyby

Příčina

Následné opatření akcí opatření

Přijato

Sdělení

101

 

Zpráva je nečitelná

 

102

 

Hodnota údajů či jejich velikost je mimo rozsah

 

104

 

Chybí povinné údaje

 

105

 

Tato zpráva je duplikátem a má status Nepotvrzeno (NAK), protože takový byl status v době, kdy zpráva byla obdržena.

 

106

 

Nepovolený zdroj údajů

 

 

150

Chyba pořadí

 

 

151

Datum / doba v budoucnu

 

 

155

Tato zpráva je duplikátem a má status Potvrzeno (ACK), protože takový byl status v době, kdy zpráva byla obdržena.

Příloha I

 

250

Pokus zaslat plavidlu opět oznámení

 

 

251

Plavidlu nebylo zasláno oznámení

 

 

252

Druhy nepodléhají AUT, LIM nebo SUS

Příloha III

301

 

Hlášení o odlovu zasláno před hlášením o odlovu při vplutí

 

302

 

Hlášení o překládce zasláno před hlášením o odlovu při vplutí

 

303

 

Hlášení o odlovu při odplutí zasláno před hlášením o odlovu při vplutí

 

304

 

Nebylo přijato hlášení o poloze (CAT, TRA, COX)

 

 

350

Hlášení o poloze zasláno bez hlášení o odlovu při vplutí

Příloha VIII

401

 

Hlášení o odplutí plavidla vykonávajícího dohled zasláno před hlášením o vplutí plavidla vykonávajícího Položka

 

 

450

Hlášení o pozorování zasláno bez Položka

 

 

451

Inspektorům či inspekčním plavidlům nebylo zasláno oznámení


PŘÍLOHA XI

KÓDY POUŽÍVANÉ PRO SDĚLENÍ SEKRETARIÁTU NEAFC

A.   Hlavní typy plavidel

Kód FAO

Typ plavidla

BO

Ochranné plavidlo

CO

Cvičné rybářské plavidlo

DB

Plavidlo, které loví pomocí drapáků (nesouvisle)

DM

Plavidlo, které loví pomocí drapáků (nepřetržitě)

DO

Plavidlo, které loví vlečnými sítěmi vlečenými pomocí výložníků na bocích plavidla

DOX

Plavidlo, které loví pomocí drapáků j. n.

FO

Nákladní rybářské plavidlo

FX

Rybářské plavidlo j. n.

GO

Plavidlo, které loví pomocí tenatových sítí na chytání ryb za žábry

HOX

Mateřské plavidlo j. n.

HSF

Mateřské zpracovatelské plavidlo

KO

Nemocniční plavidlo

LH

Plavidlo, které loví pomocí ručních šňůr

LL

Plavidlo lovící na dlouhou lovnou šňůru

LO

Vložka

LP

Plavidlo, které loví pomocí udic a lovných šňůr

LT

Plavidlo lovící vlečnými šňůrami

MO

Víceúčelové plavidlo

MSN

Plavidlo, které loví pomocí nevodů a ručních šňůr

MTG

Plavidlo, které loví pomocí unášených vlečných sítí

MTS

Plavidlo, které loví pomocí vlečných sítí a nevodů

NB

Plavidlo, které loví pomocí jediného čeřenu

NO

Plavidlo, které loví pomocí čeřenů

NOX

Plavidlo, které loví pomocí čeřenů j. n.

PO

Plavidlo, které používá čerpadla

SN

Plavidlo, které loví pomocí zátahových sítí pro lov při dně

SO

Plavidlo lovící zátahovými sítěmi

SOX

Plavidlo, které loví pomocí zátahových sítí j. n.

SP

Plavidlo lovící košelkovými nevody

SPE

Plavidlo, které loví pomocí košelkových nevodů evropského typu

SPT

Plavidlo lovící tuňáka zátahovými sítěmi

TO

Trawler

TOX

Plavidla, která loví pomocí vlečných sítí j. n.

TS

Plavidlo lovící vlečnými sítěmi na boku plavidla

TSF

Chladírenské plavidlo, které loví pomocí vlečných sítí na boku plavidla

TSW

Plavidlo, které loví pomocí vlečných sítí a přepravuje čerstvé ryby

TT

Plavidlo lovící vlečnými sítěmi na zádi plavidla

TTF

Chladírenské plavidlo, které loví pomocí vlečných sítí na zádi plavidla

TTP

Zpracovatelské plavidlo, které loví pomocí vlečných sítí na zádi plavidla

TU

Plavidlo, které loví pomocí vlečných sítí a výložníků

WO

Plavidlo, které klade vězence

WOP

Plavidlo, které klade vrše

WOX

Plavidlo, které klade vězence j. n.

ZO

Výzkumné rybářské plavidlo

DRN

Plavidlo pro lov pomocí unášených sítí

j. n.= jinde neurčené


B.   Hlavní činnosti plavidel

Písmenný kód

Kategorie

ANC

Kotvení

DRI

Lov pomocí unášených sítí

FIS

Rybolovná

HAU

Vytažení sítí

PRO

Zpracování

STE

napařování

TRX

Překládka (vyložení nebo naložení nákladu)

OTH

Jiné – upřesnit


C.   Hlavní typy zařízení

Písmenný kód podle FAO

Druh lovného zařízení

Kruhové zátahové sítě

PS

S uzavíracími šňůrami

PS1

1 plavidlo s košelkovými nevody

PS2

2 plavidla s košelkovými nevody

Nevody

SSC

Skotské nevody

Vlečné sítě pro lov při dně

OTB

Vlečné sítě s rozpěrnými deskami

PTB

Párové vlečné sítě (vlečené dvěma plavidly)

TBN

Vlečné sítě pro lov humrů při dně

TBS

Vlečné sítě pro lov garnátů při dně

OTT

Zdvojené vlečné sítě s rozpěrnými deskami

Pelagické vlečné sítě

OTM

Pelagické vlečné sítě s rozpěrnými deskami

PTM

Pelagické traly v páru

Tenatové sítě

GNS

Tenatové sítě na chytání ryb za žábry (ukotvené)

GND

Unášené sítě

GEN

Tenatové zatahovací sítě (neurčené)

Pasti

FPO

Vrš

Háčky a šňůry

LHP

Ruční šňůry

LHM

Mechanické ruční šňůry

LLS

Stacionární dlouhé šňůry

LLD

Unášené dlouhé šňůry

LL

Dlouhá lovná šňůra

LTL

Vlečné dlouhé šňůry

LX

Háčky a šňůry

Sklízecí stroje

HMP

Čerpadla


D.   Hlavní kategorie prostředků a příslušenství k lovným zařízením

3-písmenný kód podle FAO

Příslušenství či prostředky

BSC

Přídavný spodní a postranní díl zabraňující prodření sítě

TSC

Přídavný vrchní a postranní díl zabraňující prodření sítě

SBG

Zpevňující kapsa

CPP

Ochranný pás

CDL

Zátahová šňůra

LST

Zvedací popruhy

RST

Kruhové popruhy

FLP

Buben

SNT

Prosévací síť

SRP

Řemeny

TQT

Koš na přepravu mořských ryb

MLT

Střední šňůra kapsy zatahovací sítě

STL

Spojovací šňůra

LAR

Postranní obrubné lano

FLT

Plovák

EMD

Elektro-mechanické prostředky

KTE

Zvedací plošina

SPG

Dělící mřížky

SMP

Dílec se čtvercovými oky

CSS

Kapsa zatahovací sítě sensu stricto

OTH

Jiné – upřesnit


E.   Kódy forem produktů

Třímístný alfanumerický kód

Úprava

Popis

CBF

File z celé tresky (escalado)

HEA s kůží, páteří, ocasem

CLA

Klepeta

Pouze klepeta

DWT

Kód ICCAT

Bez žaber, vykuchané, bez části hlavy, bez ploutví

FIL

filetované

HEA + GUT + TLD + bez kostí Z každé ryby pochází dva filety.

FIS

Filetované a stažené filety

FIL+SKI Z každé ryby pochází dva filety, které nejsou nijak spojeny

FSB

Filetované s kůží a kostmi

Filetované s kůží a kostmi

FSP

Filetované, bez kůže, s příčnými kostmi

Filetované, bez kůže a s příčnými kostmi

GHT

Vykuchané, bez hlav a ocasů

GUH+TLD

GUG

Vykuchané a bez žaber

Odstranění vnitřností a žaber

GUH

Vykuchané a bez hlav

Odstranění vnitřností a hlavy

GUL

Vykuchané s ponechanými játry

GUT bez odstranění jater

GUS

Vykuchané, stažené a bez hlav

GUH+SKI

GUT

Vykuchané

Odstranění všech vnitřností

HEA

Bez hlav

Odstraněná hlava

HET

Bez hlav a ocasů

Odstraněná hlava a ocas

JAP

Japonský řez

Příčným řezem odstraněny všechny části od hlavy k břichu

JAT

Japonský řez bez ocasu

Japonský řez, odstranění ocasu

LAP

Laponská

Dvojitý filet, HEA, s kůží, ocasem a ploutvemi

LVR

Játra

Pouze játra; v případě celkové úpravy* uvést kód LVR-C

OTH

Ostatní

Jakákoliv jiná úprava

ROE

Jikry

Pouze jikry; v případě celkové úpravy* uvést kód ROE-C

SAD

Sušené nasolené

Odstraněná hlava s kůží, páteří, ocasem a sušené nasolené

SAL

Mírně mokrosolené

CBF + nasolené

SGH

Nasolené, vykuchané a bez hlavy

GUH + nasolené

SGT

Nasolené vykuchané

GUT+nasolené

SKI

Stažené

Odstraněná kůže

SUR

Surimi

Surimi

TAL

Ocas

Pouze ocas

TAD

Bez ocasu

Odstraněný ocas

TNG

Jazyk

Pouze jazyk; v případě celkové úpravy* uvést kód TNG-

TUB

Pouze trup

Pouze trup (oliheň)

WHL

Celé

Bez zpracování

WNG

Křídla

Pouze křídla


F.   Typ balení

Kód

Typ

CRT

Kartony

BOX

Krabice

BGS

Pytle

BLC

Bloky


PŘÍLOHA XII

BEZPEČNOST A DŮVĚRNOST PŘI ZACHÁZENÍ S ELEKTRONICKÝMI HLÁŠENÍMI A ZPRÁVAMI

A.

Minimální požadavky na bezpečnost:

(a)

kontrola přístupu k systému: systém musí být zabezpečen tak, aby do něj nemohly proniknout neoprávněné osoby;

(b)

kontrola identifikace a přístupu k údajům: systém musí být zabezpečen tak, aby oprávněné strany měly přístup pouze k předem stanovenému souboru dat;

(c)

zabezpečení komunikace: systém musí být sestaven tak, aby zaručoval zcela bezpečný přenos hlášení a zpráv;

(d)

zabezpečení údajů: systém musí být zabezpečen tak, aby zajistil, že všechna hlášení a zprávy, které vstupují do systému, budou bezpečně uloženy po potřebnou dobu a že s nimi nebude nedovoleně manipulováno;

(e)

zabezpečovací postupy: zabezpečovací postupy jsou navrženy tak, aby zohledňovaly přístup k systému (hardwaru i softwaru), správu i údržbu systému, ochranu i obecné využití systému.

B.

Minimální požadavky, které musí počítačový systém splňovat:

(a)

přísný systém s hesly a identifikací. Každý uživatel má přidělenou jedinečnou uživatelskou identifikaci a odpovídající heslo. Pokaždé, když se uživatel připojí k systému, zadá správné heslo. Jakmile je připojen, má uživatel přístup pouze k těm funkcím a údajům, ke kterým má uživatelská práva. Pouze jeden oprávněný správce systému má přístup ke všem údajům;

(b)

fyzický přístup k počítačovému systému je kontrolován;

(c)

audit; výběrový záznam událostí pro analýzu a odhalení případných mezer v zabezpečení;

(d)

kontrola přístupu časovým omezením; doba, po kterou může být uživatel připojen k systém, je časově omezena na určité hodiny dne a na určité dny v týdnu;

(e)

kontrola přístupu k uživatelskému pracovišti; oprávnění uživatelé mají určené své uživatelské počítače.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU