(EU) č. 432/2012Nařízení Komise (EU) č. 432/2012 ze dne 16. května 2012 , kterým se zřizuje seznam schválených zdravotních tvrzení při označování potravin jiných než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 136, 25.5.2012, s. 1-40 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 16. května 2012 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 14. června 2012 Nabývá účinnosti: 14. prosince 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 432/2012

ze dne 16. května 2012,

kterým se zřizuje seznam schválených zdravotních tvrzení při označování potravin jiných než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin (1), a zejména na čl. 13 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 10 odst. 1 nařízení (ES) č. 1924/2006 jsou zdravotní tvrzení při označování potravin zakázána, pokud je Komise v souladu s uvedeným nařízením neschválí a nezařadí na seznam schválených tvrzení.

(2)

V čl. 13 odst. 2 nařízení (ES) č. 1924/2006 se stanoví, že členské státy poskytnou Komisi nejpozději do 31. ledna 2008 vnitrostátní seznamy zdravotních tvrzení při označování potravin podle čl. 13 odst. 1 uvedeného nařízení. Vnitrostátní seznamy tvrzení musí být doplněny podmínkami, které se na ně vztahují, a odkazy na odpovídající vědecké zdůvodnění.

(3)

V čl. 13 odst. 3 nařízení (ES) č. 1924/2006 se stanoví, že po konzultaci s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) přijme Komise nejpozději do 31. ledna 2010 seznam schválených zdravotních tvrzení při označování potravin podle čl. 13 odst. 1 uvedeného nařízení a veškeré nezbytné podmínky používání těchto tvrzení.

(4)

Dne 31. ledna 2008 obdržela Komise od členských států seznamy obsahující více než 44 000 zdravotních tvrzení. Při posuzování vnitrostátních seznamů se ukázalo, že z důvodu mnohých duplikací a v návaznosti na diskuse s členskými státy je nutné sloučit uvedené vnitrostátní seznamy do jednoho souhrnného seznamu zdravotních tvrzení, k němuž by měl úřad poskytnout vědecké stanovisko (dále jen „souhrnný seznam“) (2).

(5)

Dne 24. července 2008 zaslala Komise úřadu oficiální žádost o vědecké stanovisko podle čl. 13 odst. 3 nařízení (ES) č. 1924/2006 spolu s mandátem a s první částí souhrnného seznamu. Další části souhrnného seznamu byly úřadu předány v listopadu a prosinci 2008. Souhrnný seznam dokončila Komise prostřednictvím dodatku, který byl úřadu předložen dne 12. března 2010. Některá tvrzení obsažená v souhrnném seznamu členské státy poté stáhly, a to ještě před tím, než je úřad zhodnotil. Vědecké hodnocení úřadu bylo uzavřeno zveřejněním jeho stanovisek v době od října 2009 do července 2011 (3).

(6)

Ve svém hodnocení dospěl úřad k závěru, že některé předložené položky zahrnují různé uváděné účinky nebo že se tentýž uváděný účinek vyskytuje v různých položkách. Proto může jedno zdravotní tvrzení, na které se vztahuje toto nařízení, představovat jednu nebo více položek v souhrnném seznamu.

(7)

U řady zdravotních tvrzení dospěl úřad k závěru, že na základě předložených údajů byl zjištěn příčinný vztah mezi kategorií potravin, potravinou nebo jednou její složkou a uváděným účinkem. Zdravotní tvrzení, kterých se týkají tyto závěry a která jsou v souladu s požadavky nařízení (ES) č. 1924/2006, by měla být schválena podle čl. 13 odst. 3 nařízení (ES) č. 1924/2006 a zařazena na seznam schválených tvrzení.

(8)

V čl. 13 odst. 3 nařízení (ES) č. 1924/2006 se stanoví, že ke schváleným zdravotním tvrzením musí být přiloženy veškeré nezbytné podmínky (včetně omezení) jejich používání. Proto by seznam schválených tvrzení měl v souladu s pravidly stanovenými v nařízení (ES) č. 1924/2006 a s příslušnými stanovisky úřadu zahrnovat formulaci těchto tvrzení a zvláštní podmínky používání těchto tvrzení a případně podmínky používání nebo omezení používání dané potraviny a/nebo doplňující sdělení nebo varování.

(9)

Jedním z cílů nařízení (ES) č. 1924/2006 je zajistit pravdivost, srozumitelnost, spolehlivost a užitečnost zdravotních tvrzení pro spotřebitele. Proto je nutné přihlédnout k formulaci a prezentaci těchto tvrzení. Je-li tvrzení zformulováno tak, že má pro spotřebitele stejný význam jako schválené zdravotní tvrzení, neboť vykazuje stejný vztah mezi kategorií potravin, potravinou nebo jednou její složkou a zdravím, měly by se na tato tvrzení vztahovat tytéž podmínky používání jako podmínky používání uvedené pro schválená zdravotní tvrzení.

(10)

Komise identifikovala řadu tvrzení, která byla předložena k hodnocení a která se týkají účinků rostlinných látek, pro něž musí úřad své vědecké hodnocení teprve dokončit. Kromě toho existuje řada zdravotních tvrzení, pro něž se buď požaduje další hodnocení před tím, než bude Komise schopna zvážit jejich zařazení nebo nezařazení na seznam schválených tvrzení, nebo u nichž bylo hodnocení provedeno, ale v důsledku jiných oprávněných faktorů u nich nemůže Komise v této chvíli dokončit své posouzení.

(11)

Tvrzení, u nichž ještě nebylo dokončeno hodnocení úřadu nebo posouzení Komise, budou zveřejněna na internetových stránkách Komise (4) a smějí být dále používána v souladu s čl. 28 odst. 5 a 6 nařízení (ES) č. 1924/2006.

(12)

Podle čl. 6 odst. 1 a čl. 13 odst. 1 nařízení (ES) č. 1924/2006 musí být zdravotní tvrzení založena na všeobecně uznávaných vědeckých poznatcích. Proto ta zdravotní tvrzení, která nebyla úřadem hodnocena příznivě, pokud jde o jejich vědecké odůvodnění, jelikož se nedospělo k závěru, že byl zjištěn příčinný vztah mezi kategorií potravin, potravinou nebo jednou její složkou a uváděným účinkem, by neměla být schválena. Schválení může být také oprávněně odmítnuto, pokud zdravotní tvrzení nesplňují jiné obecné a konkrétní požadavky nařízení (ES) č. 1924/2006, a to i v případě příznivého vědeckého posouzení úřadu. Zdravotní tvrzení, která jsou neslučitelná s obecně přijímanými zásadami v oblasti výživy a zdraví, by se neměla uvádět. Úřad dospěl k závěru, že u jednoho tvrzení (5) o účinku tuku na správnou absorpci vitaminů rozpustných v tuku a u jednoho tvrzení (6) o účinku sodíku na udržení správné funkce svalů byl zjištěn příčinný vztah. Používání těchto zdravotních tvrzení by však vedlo k rozporuplnému a matoucímu pochopení na straně spotřebitelů, protože by podněcovalo ke konzumaci těchto živin, ale evropské, vnitrostátní a mezinárodní úřady informují spotřebitele na základě všeobecně uznávaných vědeckých poznatků o tom, že příjem těchto živin by se měl omezit. Tato dvě tvrzení proto nejsou v souladu s čl. 3 druhým pododstavcem písm. a) nařízení (ES) č. 1924/2006, v němž je stanoveno, že tvrzení nesmějí být dvojsmyslná nebo klamavá. Kromě toho, i kdyby dotčená zdravotní tvrzení byla povolena pouze za zvláštních podmínek používání a/nebo byla doprovázena doplňujícími sděleními nebo varováními, nedostačovalo by to k tomu, aby se odstranilo riziko špatného pochopení pro spotřebitele, a proto by tato tvrzení neměla být schválena.

(13)

Toto nařízení by se mělo začít používat šest měsíců po jeho vstupu v platnost, aby se provozovatelé potravinářských podniků mohli přizpůsobit požadavkům stanoveným v tomto nařízení, včetně zákazu těch zdravotních tvrzení, jejichž hodnocení ze strany úřadu a související posouzení Komise již byly dokončeny, který je uveden v čl. 10 odst. 1 nařízení (ES) č. 1924/2006.

(14)

V čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 1924/2006 se stanoví, že Komise vytvoří a spravuje rejstřík Unie pro výživová a zdravotní tvrzení při označování potravin (dále jen „rejstřík“). Tento rejstřík bude obsahovat všechna schválená tvrzení a, mimo jiné, podmínky jejich používání. Tento rejstřík bude rovněž obsahovat seznam zamítnutých zdravotních tvrzení a důvody jejich zamítnutí.

(15)

Zdravotní tvrzení, která byla stažena členskými státy, nebudou zařazena na seznam zamítnutých tvrzení v rejstříku Unie. Rejstřík bude pravidelně aktualizován, mimo jiné v návaznosti na vývoj hodnocení úřadu a/nebo posouzení Komise u zdravotních tvrzení, u nichž tyto postupy ještě nebyly dokončeny.

(16)

Připomínky a stanoviska, která Komise obdržela od veřejnosti a zúčastněných stran, byla při stanovení opatření v tomto nařízení odpovídajícím způsobem zohledněna.

(17)

Na přidávání látek do potravin nebo použití látek v potravinách se vztahují konkrétní unijní a vnitrostátní právní předpisy, jako je klasifikace výrobků jakožto potravin nebo léčivých přípravků. Jakékoli rozhodnutí o zdravotním tvrzení v souladu s nařízením (ES) č. 1924/2006, jako je zařazení na seznam schválených tvrzení podle čl. 13 odst. 3 uvedeného nařízení, nepředstavuje schválení uvádění látky, které se tvrzení týká, na trh, rozhodnutí o tom, zda lze danou látku používat v potravinách, ani klasifikaci určitých výrobků jakožto potravin.

(18)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a ani Evropský parlament, ani Rada nevyjádřily s těmito opatřeními nesouhlas,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Schválená zdravotní tvrzení

1.   Seznam zdravotních tvrzení, která smějí označovat potraviny, podle čl. 13 odst. 3 nařízení (ES) č. 1924/2006 je stanoven v příloze tohoto nařízení.

2.   Zdravotní tvrzení uvedená v odstavci 1 smějí označovat potraviny v souladu s podmínkami stanovenými v příloze.

Článek 2

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 14. prosince 2012.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. května 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 404, 30.12.2006, s. 9.

(2)  http://www.efsa.europa.eu/en/ndaclaims13/docs/ndaclaims13.zip

(3)  http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/article13.htm

(4)  http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/claims/index_en.htm

(5)  Odpovídá položkám ID 670 a ID 2902 v souhrnném seznamu.

(6)  Odpovídá položce ID 359 v souhrnném seznamu.


PŘÍLOHA

SEZNAM SCHVÁLENÝCH ZDRAVOTNÍCH TVRZENÍ

Živina, látka, potravina nebo kategorie potravin

Tvrzení

Podmínky používání tvrzení

Podmínky používání a/nebo omezení používání potraviny a/nebo doplňující sdělení nebo varování

Číslo EFSA Journal

Číslo příslušné položky na souhrnném seznamu předloženém úřadu EFSA k posouzení

Aktivní uhlí

Aktivní uhlí přispívá ke snižování nadměrné plynatosti po jídle

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které obsahují 1 g aktivního uhlí v kvantifikované porci. Aby bylo možné tvrzení použít, musí být spotřebitel informován, že příznivého účinku se dosáhne při požití 1 g alespoň 30 minut před jídlem a 1 g krátce po jídle.

 

2011;9(4):2049

1938

Arabinoxylan vyrobený z endospermu pšenice

Konzumace arabinoxylanu jakožto součásti jídla přispívá k omezení nárůstu hladiny glukózy v krvi po tomto jídle

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které obsahují nejméně 8 g vlákniny bohaté na arabinoxylan (AX) vyrobené z endospermu pšenice (nejméně 60 % hmotnostních AX) na 100 g využitelných sacharidů v kvantifikované porci jakožto součásti jídla. Aby bylo možné tvrzení použít, musí být spotřebitel informován, že příznivého účinku se dosáhne konzumací vlákniny bohaté na arabinoxylan (AX) vyrobené z endospermu pšenice jakožto součásti jídla.

 

2011;9(6):2205

830

Beta-glukany

Beta-glukany přispívají k udržení normální hladiny cholesterolu v krvi

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které obsahují nejméně 1 g beta-glukanů z ovsa, ovesných otrub, ječmene, ječných otrub nebo ze směsí těchto zdrojů v kvantifikované porci. Aby bylo možné tvrzení použít, musí být spotřebitel informován, že příznivého účinku se dosáhne při přívodu 3 g beta-glukanů z ovsa, ovesných otrub, ječmene, ječných otrub nebo ze směsí těchto zdrojů denně.

 

2009; 7(9):1254

2011;9(6):2207

754, 755, 757, 801, 1465, 2934

1236, 1299

Beta-glukany z ovsa a ječmene

Konzumace beta-glukanů z ovsa nebo ječmene jakožto součásti jídla přispívá k omezení nárůstu hladiny glukózy v krvi po tomto jídle

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které obsahují nejméně 4 g beta-glukanů z ovsa nebo ječmene na každých 30 g využitelných sacharidů v kvantifikované porci jakožto součásti jídla. Aby bylo možné tvrzení použít, musí být spotřebitel informován, že příznivého účinku se dosáhne konzumací beta-glukanů z ovsa nebo ječmene jakožto součásti jídla.

 

2011;9(6):2207

821, 824

Betain

Betain přispívá k normálnímu metabolismu homocysteinu

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které obsahují nejméně 500 mg betainu v kvantifikované porci. Aby bylo možné tvrzení použít, musí být spotřebitel informován, že příznivého účinku se dosáhne při přívodu 1,5 g betainu denně.

Aby bylo možné tvrzení použít, musí být spotřebitel informován, že denní přívod překračující 4 g může významně zvýšit hladinu cholesterolu v krvi.

2011;9(4):2052

4325

Bílkoviny

Bílkoviny přispívají k růstu svalové hmoty

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem bílkovin podle vymezení v tvrzení ZDROJ BÍLKOVIN na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1811

2011;9(6):2203

415, 417, 593, 594, 595, 715

1398

Bílkoviny

Bílkoviny přispívají k udržení svalové hmoty

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem bílkovin podle vymezení v tvrzení ZDROJ BÍLKOVIN na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1811

2011;9(6):2203

415, 417, 593, 594, 595, 715

1398

Bílkoviny

Bílkoviny přispívají k udržení normálního stavu kostí

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem bílkovin podle vymezení v tvrzení ZDROJ BÍLKOVIN na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1811

2011;9(6):2203

416

4704

Biotin

Biotin přispívá k normálnímu energetickému metabolismu

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem biotinu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1209

114, 117

Biotin

Biotin přispívá k normální činnosti nervové soustavy

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem biotinu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1209

116

Biotin

Biotin přispívá k normálnímu metabolismu makroživin

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem biotinu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1209

2010;8(10):1728

113, 114, 117, 4661

Biotin

Biotin přispívá k normální psychické činnosti

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem biotinu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1728

120

Biotin

Biotin přispívá k udržení normálního stavu vlasů

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem biotinu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1209

2010;8(10):1728

118, 121, 2876

Biotin

Biotin přispívá k udržení normálního stavu sliznic

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem biotinu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1209

115

Biotin

Biotin přispívá k udržení normálního stavu pokožky

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem biotinu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1209

2010;8(10):1728

115, 121

Draslík

Draslík přispívá k normální činnosti nervové soustavy

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem draslíku podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2010; 8(2):1469

386

Draslík

Draslík přispívá k normální činnosti svalů

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem draslíku podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2010; 8(2):1469

320

Draslík

Draslík přispívá k udržení normálního krevního tlaku

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem draslíku podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2010; 8(2):1469

321

Enzym laktáza

Enzym laktáza zlepšuje trávení laktózy u osob, které laktózu špatně tráví

Tvrzení smí být použito pouze u doplňků stravy s minimální dávkou 4 500 jednotek FCC (Food Chemicals Codex) s pokyny pro cílovou skupinu populace ke konzumaci s každým jídlem obsahujícím laktózu.

Cílová skupina populace musí být rovněž informována, že snášenlivost laktózy je různá a že je třeba se poradit ohledně úlohy této látky v jejich stravě.

2009; 7(9):1236

2011;9(6):2203

1697, 1818

1974

Fluorid

Fluorid přispívá k zachování mineralizace zubů

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem fluoridu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1212

2010;8(10):1797

275, 276, 338, 4238,

Folát

Folát přispívá k růstu zárodečných tkání během těhotenství

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem folátu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1213

2882

Folát

Folát přispívá k normální syntéze aminokyselin

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem folátu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1760

195, 2881

Folát

Folát přispívá k normální krvetvorbě

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem folátu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1213

79

Folát

Folát přispívá k normálnímu metabolismu homocysteinu

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem folátu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1213

80

Folát

Folát přispívá k normální psychické činnosti

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem folátu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1760

81, 85, 86, 88

Folát

Folát přispívá k normální funkci imunitního systému

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem folátu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1213

91

Folát

Folát přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem folátu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1760

84

Folát

Folát se podílí na procesu dělení buněk

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem folátu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1213

2010;8(10):1760

193, 195, 2881

Fosfor

Fosfor přispívá k normálnímu energetickému metabolismu

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem fosforu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1219

329, 373

Fosfor

Fosfor přispívá k normální funkci buněčných membrán

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem fosforu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1219

328

Fosfor

Fosfor přispívá k udržení normálního stavu kostí

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem fosforu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1219

324, 327

Fosfor

Fosfor přispívá k udržení normálního stavu zubů

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem fosforu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1219

324, 327

Glukomannan

(konjakový mannan)

Glukomannan přispívá k udržení normální hladiny cholesterolu v krvi

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které poskytují přívod 4 g glukomannanu denně. Aby bylo možné tvrzení použít, musí být spotřebitel informován, že příznivého účinku se dosáhne při přívodu 4 g glukomannanu denně.

Je třeba varovat před udušením, které hrozí osobám s polykacími obtížemi nebo při zapití neodpovídajícím množstvím tekutin

uvést instrukce zapít velkým množstvím vody, aby bylo zajištěno, že se látka dostane do žaludku.

2009; 7(9):1258

2010;8(10):1798

836, 1560, 3100, 3217

Glukomannan

(konjakový mannan)

Glukomannan v rámci nízkoenergetické diety přispívá ke snížení hmotnosti

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které obsahují 1 g glukomannanu v kvantifikované porci. Aby bylo možné tvrzení použít, musí být spotřebitel informován, že příznivého účinku se dosáhne při přívodu 3 g glukomannanu denně ve třech dávkách po 1 g zapitých 1–2 sklenicemi vody, před jídlem a v rámci nízkoenergetické diety.

Je třeba varovat před udušením, které hrozí osobám s polykacími obtížemi nebo při zapití neodpovídajícím množstvím tekutin

uvést instrukce zapít velkým množstvím vody, aby bylo zajištěno, že se látka dostane do žaludku.

2010;8(10):1798

854, 1556, 3725,

Guarová guma

Guarová guma přispívá k udržení normální hladiny cholesterolu v krvi

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které poskytují přívod 10 g guarové gumy denně. Aby bylo možné tvrzení použít, musí být spotřebitel informován, že příznivého účinku se dosáhne při přívodu 10 g guarové gumy denně.

Je třeba varovat před udušením, které hrozí osobám s polykacími obtížemi nebo při zapití neodpovídajícím množstvím tekutin

uvést instrukce zapít velkým množstvím vody, aby bylo zajištěno, že se látka dostane do žaludku.

2010;8(2):1464

808

Hořčík

Hořčík přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem hořčíku podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1807

244

Hořčík

Hořčík přispívá k elektrolytické rovnováze

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem hořčíku podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

238

Hořčík

Hořčík přispívá k normálnímu energetickému metabolismu

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem hořčíku podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

240, 247, 248

Hořčík

Hořčík přispívá k normální činnosti nervové soustavy

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem hořčíku podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

242

Hořčík

Hořčík přispívá k normální činnosti svalů

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem hořčíku podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

2010;8(10):1807

241, 380, 3083

Hořčík

Hořčík přispívá k normální syntéze bílkovin

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem hořčíku podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

364

Hořčík

Hořčík přispívá k normální psychické činnosti

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem hořčíku podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1807

245, 246

Hořčík

Hořčík přispívá k udržení normálního stavu kostí

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem hořčíku podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

239

Hořčík

Hořčík přispívá k udržení normálního stavu zubů

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem hořčíku podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

239

Hořčík

Hořčík se podílí na procesu dělení buněk

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem hořčíku podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

365

(Hydroxypropyl)methylcelulóza (HPMC)

Konzumace (hydroxypropyl)methylcelulózy s jídlem přispívá k omezení nárůstu hladiny glukózy v krvi po tomto jídle

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které obsahují 4 g HPMC v kvantifikované porci jakožto součásti jídla. Aby bylo možné tvrzení použít, musí být spotřebitel informován, že příznivého účinku se dosáhne konzumací 4 g HPMC jakožto součásti jídla.

Je třeba varovat před udušením, které hrozí osobám s polykacími obtížemi nebo při zapití neodpovídajícím množstvím tekutin

uvést instrukce zapít velkým množstvím vody, aby bylo zajištěno, že se látka dostane do žaludku.

2010;8(10):1739

814

(Hydroxypropyl)methylcelulóza (HPMC)

(Hydroxypropyl)methylcelulóza přispívá k udržení normální hladiny cholesterolu v krvi

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které poskytují přívod 5 g HPMC denně. Aby bylo možné tvrzení použít, musí být spotřebitel informován, že příznivého účinku se dosáhne při přívodu 5 g HPMC denně.

Je třeba varovat před udušením, které hrozí osobám s polykacími obtížemi nebo při zapití neodpovídajícím množstvím tekutin

uvést instrukce zapít velkým množstvím vody, aby bylo zajištěno, že se látka dostane do žaludku.

2010;8(10):1739

815

Chitosan

Chitosan přispívá k udržení normální hladiny cholesterolu v krvi

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které poskytují přívod 3 g chitosanu denně. Aby bylo možné tvrzení použít, musí být spotřebitel informován, že příznivého účinku se dosáhne při přívodu 3 g chitosanu denně.

 

2011;9(6):2214

4663

Chlorid

Chlorid přispívá k normálnímu trávení tím, že vytváří v žaludku kyselinu chlorovodíkovou

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem chloridu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

Tvrzení nelze použít na chlorid, jehož zdrojem je chlorid sodný.

2010;8(10):1764

326

Cholin

Cholin přispívá k normálnímu metabolismu homocysteinu

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které obsahují nejméně 82,5 mg cholinu na 100 g nebo 100 ml nebo na jednu porci potraviny.

 

2011;9(4):2056

3090

Cholin

Cholin přispívá k normálnímu metabolismu lipidů

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které obsahují nejméně 82,5 mg cholinu na 100 g nebo 100 ml nebo na jednu porci potraviny.

 

2011;9(4):2056

3186

Cholin

Cholin přispívá k udržení normální činnosti jater

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které obsahují nejméně 82,5 mg cholinu na 100 g nebo 100 ml nebo na jednu porci potraviny.

 

2011;9(4):2056

2011;9(6):2203

1501

712, 1633

Chrom

Chrom přispívá k normálnímu metabolismu makroživin

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem trojmocného chromu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1732

260, 401, 4665, 4666, 4667

Chrom

Chrom přispívá k udržení normální hladiny glukózy v krvi

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem trojmocného chromu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1732

2011;9(6):2203

262, 4667

4698

Iontové nápoje

Iontové nápoje přispívají k udržení výkonnosti při delším vytrvalostním fyzickém výkonu

Aby bylo možné tvrzení použít, musí iontové nápoje obsahovat 80–350 kcal/l ze sacharidů a nejméně 75 % energie musí být získáno ze sacharidů s vysokou glykemickou odezvou, jako je glukóza, polymery glukózy a sacharóza. Kromě toho tyto nápoje musí obsahovat mezi 20 mmol/l (460 mg/l) a 50 mmol/l (1 150 mg/l) sodíku a mít osmolalitu mezi 200–330 mosm/kg vody.

 

2011;9(6):2211

466, 469

Iontové nápoje

Iontové nápoje zvyšují vstřebávání vody během fyzického výkonu

Aby bylo možné tvrzení použít, musí iontové nápoje obsahovat 80–350 kcal/l ze sacharidů a nejméně 75 % energie musí být získáno ze sacharidů s vysokou glykemickou odezvou, jako je glukóza, polymery glukózy a sacharóza. Kromě toho musí tyto nápoje obsahovat mezi 20 mmol/l (460 mg/l) a 50 mmol/l (1 150 mg/l) sodíku a mít osmolalitu mezi 200–330 mosm/kg vody.

 

2011;9(6):2211

314, 315, 316, 317, 319, 322, 325, 332, 408, 465, 473, 1168, 1574, 1593, 1618, 4302, 4309

Jod

Jod přispívá k normálním rozpoznávacím funkcím

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem jodu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1800

273

Jod

Jod přispívá k normálnímu energetickému metabolismu

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem jodu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1214

2010;8(10):1800

274, 402

Jod

Jod přispívá k normální činnosti nervové soustavy

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem jodu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1800

273

Jod

Jod přispívá k udržení normálního stavu pokožky

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem jodu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1214

370

Jod

Jod přispívá k normální tvorbě hormonů štítné žlázy a k normální činnosti štítné žlázy

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem jodu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1214

2010;8(10):1800

274, 1237

Kreatin

Kreatin zvyšuje fyzickou výkonnost při po sobě jdoucích krátkodobých intervalech vysoce intenzivního fyzického výkonu

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které poskytují přívod 3 g kreatinu denně. Aby bylo možné tvrzení použít, musí být spotřebitel informován, že příznivého účinku se dosáhne při přívodu 3 g kreatinu denně.

Tvrzení smí být použito pouze u potravin určených pro dospělé, kteří podávají vysoce intenzivní fyzický výkon.

2011;9(7):2303

739, 1520, 1521, 1522, 1523, 1525, 1526, 1531, 1532, 1533, 1534, 1922, 1923, 1924

Kyselina dokosahexaenová

(DHA)

DHA přispívá k udržení normální činnosti mozku

Tvrzení smí být použito pouze u potravin obsahujících nejméně 40 mg DHA na 100 g a na 100 kcal. Aby bylo možné tvrzení použít, musí být spotřebitel informován, že příznivého účinku se dosáhne při přívodu 250 mg DHA denně.

 

2010;8(10):1734

2011;9(4):2078

565, 626, 631, 689, 704, 742, 3148, 690, 3151, 497, 501, 510, 513, 519, 521, 534, 540, 688, 1323, 1360, 4294

Kyselina dokosahexaenová

(DHA)

DHA přispívá k udržení normálního stavu zraku

Tvrzení smí být použito pouze u potravin obsahujících nejméně 40 mg DHA na 100 g a na 100 kcal. Aby bylo možné tvrzení použít, musí být spotřebitel informován, že příznivého účinku se dosáhne při přívodu 250 mg DHA denně.

 

2010;8(10):1734

2011;9(4):2078

627, 632, 743, 3149, 2905, 508, 510, 513, 519, 529, 540, 688, 4294

Kyselina eikosapentaenová a kyselina dokosahexaenová

(EPA/DHA)

EPA a DHA přispívají k normální činnosti srdce

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem EPA a DHA podle vymezení v tvrzení ZDROJ OMEGA-3 MASTNÝCH KYSELIN na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006. Aby bylo možné tvrzení použít, musí být spotřebitel informován, že příznivého účinku se dosáhne při přívodu 250 mg EPA a DHA denně.

 

2010;8(10):1796

2011;9(4):2078

504, 506, 516, 527, 538, 703, 1128, 1317, 1324, 1325, 510, 688, 1360

Kyselina linolová

Kyselina linolová přispívá k udržení normální hladiny cholesterolu v krvi

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které poskytují nejméně 1,5 g kyseliny linolové (LA) na 100 g a 100 kcal.

Spotřebitel musí být informován, že příznivého účinku se dosáhne při přívodu 10 g LA denně.

 

2009; 7(9):1276

2011;9(6):2235

489, 2899

Kyselina olejová

Nahrazení nasycených tuků nenasycenými tuky ve stravě přispívá k udržení normální hladiny cholesterolu v krvi. Kyselina olejová je nenasycený tuk.

Tvrzení smí být použito pouze u potravin s vysokým obsahem nenasycených mastných kyselin podle vymezení v tvrzení S VYSOKÝM OBSAHEM NENASYCENÝCH TUKŮ na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2011;9(4):2043

673, 728, 729, 1302, 4334

Kyselina pantothenová

Kyselina pantothenová přispívá k normálnímu energetickému metabolismu

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem kyseliny pantothenové podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1218

56, 59, 60, 64, 171, 172, 208

Kyselina pantothenová

Kyselina pantothenová přispívá k normální syntéze a metabolismu steroidních hormonů, vitaminu D a některých neurotransmiterů

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem kyseliny pantothenové podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1218

181

Kyselina pantothenová

Kyselina pantothenová přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem kyseliny pantothenové podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1758

63

Kyselina pantothenová

Kyselina pantothenová přispívá k normální mentální činnosti

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem kyseliny pantothenové podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1218

2010;8(10):1758

57, 58

Kyselina α-linolenová

(ALA)

ALA přispívá k udržení normální hladiny cholesterolu v krvi

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem ALA podle vymezení v tvrzení ZDROJ OMEGA-3 MASTNÝCH KYSELIN na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

Spotřebitel musí být informován, že příznivého účinku se dosáhne při přívodu 2 g ALA denně.

 

2009; 7(9):1252

2011;9(6):2203

493, 568

Laktulóza

Laktulóza přispívá k urychlení střevního tranzitu

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které obsahují 10 g laktulózy v jedné kvantifikované porci. Aby bylo možné tvrzení použít, musí být spotřebitel informován, že příznivého účinku se dosáhne při přívodu 10 g laktulózy denně v jedné porci.

 

2010;8(10):1806

807

Mangan

Mangan přispívá k normálnímu energetickému metabolismu

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem manganu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1217

2010;8(10):1808

311, 405

Mangan

Mangan přispívá k udržení normálního stavu kostí

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem manganu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1217

310

Mangan

Mangan přispívá k normální tvorbě pojivových tkání

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem manganu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1808

404

Mangan

Mangan přispívá k ochraně buněk před oxidativním stresem

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem manganu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1217

309

Maso nebo ryby

Při konzumaci s jinými potravinami obsahujícími železo maso nebo ryby přispívají k lepšímu vstřebávání železa

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které obsahují nejméně 50 g masa nebo ryb v jedné kvantifikované porci. Aby bylo možné tvrzení použít, musí být spotřebitel informován, že příznivého účinku se dosáhne konzumací 50 g masa nebo ryb současně s potravinami obsahujícími nehemové železo.

 

2011;9(4):2040

1223

Měď

Měď přispívá k udržení normálního stavu pojivových tkání

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem mědi podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

265, 271, 1722

Měď

Měď přispívá k normálnímu energetickému metabolismu

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem mědi podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

2011;9(4):2079

266, 1729

Měď

Měď přispívá k normální činnosti nervové soustavy

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem mědi podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

2011;9(4):2079

267, 1723

Měď

Měď přispívá k normální pigmentaci vlasů

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem mědi podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

268, 1724

Měď

Měď přispívá k normálnímu přenosu železa v těle

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem mědi podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

269, 270, 1727

Měď

Měď přispívá k normální pigmentaci pokožky

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem mědi podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

268, 1724

Měď

Měď přispívá k normální funkci imunitního systému

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem mědi podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

2011;9(4):2079

264, 1725

Měď

Měď přispívá k ochraně buněk před oxidativním stresem

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem mědi podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

263, 1726

Melatonin

Melatonin přispívá ke zmírnění subjektivního pocitu únavy v důsledku časového posunu

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které obsahují nejméně 0,5 mg melatoninu v kvantifikované porci. Aby bylo možné tvrzení použít, musí být spotřebitel informován, že příznivého účinku se dosáhne při přívodu nejméně 0,5 mg, které je třeba požít krátce před spaním v první den cesty a po několik dalších dní po příjezdu do cílového místa.

 

2010; 8(2):1467

1953

Melatonin

Melatonin přispívá ke zkrácení doby nutné pro usnutí

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které obsahují 1 mg melatoninu v kvantifikované porci. Aby bylo možné tvrzení použít, musí být spotřebitel informován, že příznivého účinku se dosáhne při konzumaci 1 mg melatoninu před spaním.

 

2011;9(6):2241

1698, 1780, 4080

Molybden

Molybden přispívá k normálnímu metabolismu sirných aminokyselin

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem molybdenu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1745

313

Monascus purpureus

(červená fermentovaná rýže)

Monakolin K z červené fermentované rýže přispívá k udržení normální hladiny cholesterolu v krvi

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které poskytují přívod 10 mg monakolinu K z červené fermentované rýže denně. Aby bylo možné tvrzení použít, musí být spotřebitel informován, že příznivého účinku se dosáhne při přívodu 10 mg monakolinu K z přípravků z červené fermentované rýže denně.

 

2011;9(7):2304

1648, 1700

Mononenasycené a/nebo polynenasycené mastné kyseliny

Nahrazení nasycených tuků nenasycenými tuky ve stravě přispívá k udržení normální hladiny cholesterolu v krvi [MUFA a PUFA jsou nenasycené tuky]

Tvrzení smí být použito pouze u potravin s vysokým obsahem nenasycených mastných kyselin podle vymezení v tvrzení S VYSOKÝM OBSAHEM NENASYCENÝCH TUKŮ na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2011;9(4):2069

2011;9(6):2203

621, 1190, 1203, 2906, 2910, 3065

674, 4335

Náhrada jídla pro kontrolu hmotnosti

Nahrazení jednoho denního jídla při nízkoenergetické dietě náhradou jídla přispívá k udržení hmotnosti po jejím snížení

Aby bylo možné tvrzení použít, musí být potravina v souladu se specifikacemi uvedenými ve směrnici 96/8/ES pro potravinové výrobky podle čl. 1 odst. 2 písm. b) uvedené směrnice. Pro dosažení uváděného účinku je třeba denně jedno jídlo nahradit náhradami jídla.

 

2010; 8(2):1466

1418

Náhrada jídla pro kontrolu hmotnosti

Nahrazení dvou denních jídel při nízkoenergetické dietě náhradou jídla přispívá ke snížení hmotnosti

Aby bylo možné tvrzení použít, musí být potravina v souladu se specifikacemi uvedenými ve směrnici 96/8/ES pro potravinové výrobky podle čl. 1 odst. 2 písm. b) uvedené směrnice. Pro dosažení uváděného účinku je třeba denně dvě jídla nahradit náhradami jídla.

 

2010; 8(2):1466

1417

Náhražky cukru, tj. intenzivní sladidla;

xylitol, sorbitol, mannitol, maltitol, laktitol, isomalt, erythritol, sukralóza a polydextróza; D-tagatóza a isomaltulóza

Konzumace potravin/nápojů obsahujících <název náhražky cukru> místo cukru (1) vede k omezení nárůstu hladiny glukózy v krvi po jejich konzumaci v porovnání s potravinami/nápoji obsahujícími cukr

Aby bylo možné tvrzení použít, je třeba nahradit v potravinách nebo nápojích cukry náhražkami cukrů, tj. intenzivními sladidly, xylitolem, sorbitolem, mannitolem, maltitolem, laktitolem, isomaltem, erythritolem, sukralózou nebo polydextrózou, nebo jejich kombinací tak, aby potraviny nebo nápoje obsahovaly snížené množství cukrů alespoň o množství podle vymezení v tvrzení SE SNÍŽENÝM OBSAHEM [NÁZEV ŽIVINY] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

V případě D-tagatózy a isomaltulózy je třeba nahradit ekvivalentní množství jiných cukrů v poměru uvedeném v tvrzení SE SNÍŽENÝM OBSAHEM [NÁZEV ŽIVINY] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2011;9(4):2076

2011;9(6):2229

617, 619, 669, 1590, 1762, 2903, 2908, 2920

4298

Náhražky cukru, tj. intenzivní sladidla;

xylitol, sorbitol, mannitol, maltitol, laktitol, isomalt, erythritol, sukralóza a polydextróza; D-tagatóza a isomaltulóza

Konzumace potravin/nápojů obsahujících <název náhražky cukru> místo cukru (2) přispívá k zachování mineralizace zubů

Aby bylo možné tvrzení použít, je třeba nahradit v potravinách nebo nápojích (které snižují pH plaku pod 5,7) cukry náhražkami cukrů, tj. intenzivními sladidly, xylitolem, sorbitolem, mannitolem, maltitolem, laktitolem, isomaltem, erythritolem, D-tagatózou, isomaltulózou, sukralózou nebo polydextrózou, nebo jejich kombinací v takovém množství, že během konzumace takových potravin nebo nápojů a až 30 minut po konzumaci neklesne pH plaku pod 5,7.

 

2011;9(4):2076

2011;9(6):2229

463, 464, 563, 618, 647, 1182, 1591, 2907, 2921, 4300

1134, 1167, 1283

Niacin

Niacin přispívá k normálnímu energetickému metabolismu

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem niacinu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1224

2010;8(10):1757

43, 49, 54, 51

Niacin

Niacin přispívá k normální činnosti nervové soustavy

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem niacinu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1224

44, 53

Niacin

Niacin přispívá k normální psychické činnosti

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem niacinu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1757

55

Niacin

Niacin přispívá k udržení normálního stavu sliznic

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem niacinu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1224

45, 52, 4700

Niacin

Niacin přispívá k udržení normálního stavu pokožky

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem niacinu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1224

2010;8(10):1757

45, 48, 50, 52, 4700

Niacin

Niacin přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem niacinu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1757

47

Pektiny

Pektiny přispívají k udržení normální hladiny cholesterolu v krvi

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které poskytují přívod 6 g pektinů denně. Aby bylo možné tvrzení použít, musí být spotřebitel informován, že příznivého účinku se dosáhne při přívodu 6 g pektinů denně.

Je třeba varovat před udušením, které hrozí osobám s polykacími obtížemi nebo při zapití neodpovídajícím množstvím tekutin

uvést instrukce zapít velkým množstvím vody, aby bylo zajištěno, že se látka dostane do žaludku.

2010;8(10):1747

818, 4236

Pektiny

Konzumace pektinů s jídlem přispívá k omezení nárůstu hladiny glukózy v krvi po tomto jídle

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které obsahují 10 g pektinů v kvantifikované porci. Aby bylo možné tvrzení použít, musí být spotřebitel informován, že příznivého účinku se dosáhne konzumací 10 g pektinů jakožto součásti jídla.

Je třeba varovat před udušením, které hrozí osobám s polykacími obtížemi nebo při zapití neodpovídajícím množstvím tekutin

uvést instrukce zapít velkým množstvím vody, aby bylo zajištěno, že se látka dostane do žaludku.

2010;8(10):1747

786

Polyfenoly z olivového oleje

Polyfenoly z olivového oleje přispívají k ochraně krevních lipidů před oxidativním stresem

Tvrzení smí být použito pouze u olivového oleje, který obsahuje nejméně 5 mg hydroxytyrosolu a jeho derivátů (např. oleuropein komplex a tyrosol) na 20 g olivového oleje. Aby bylo možné tvrzení použít, musí být spotřebitel informován, že příznivého účinku se dosáhne při přívodu 20 g olivového oleje denně.

 

2011;9(4):2033

1333, 1638, 1639, 1696, 2865

Potraviny s nízkým nebo sníženým obsahem nasycených mastných kyselin

Snížená konzumace nasycených tuků přispívá k udržení normální hladiny cholesterolu v krvi

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které mají přinejmenším nízký obsah nasycených mastných kyselin podle vymezení v tvrzení S NÍZKÝM OBSAHEM NASYCENÝCH TUKŮ nebo snížený obsah nasycených mastných kyselin podle vymezení v tvrzení SE SNÍŽENÝM OBSAHEM [NÁZEV ŽIVINY] v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2011;9(4):2062

620, 671, 4332

Potraviny s nízkým nebo sníženým obsahem sodíku

Snížená konzumace sodíku přispívá k udržení normálního krevního tlaku

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které mají přinejmenším nízký obsah sodíku/soli alespoň podle vymezení v tvrzení S NÍZKÝM OBSAHEM SODÍKU/SOLI nebo snížený obsah sodíku/soli podle vymezení v tvrzení SE SNÍŽENÝM OBSAHEM [NÁZEV ŽIVINY] v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2011;9(6):2237

336, 705, 1148, 1178, 1185, 1420

Rezistentní škrob

Nahrazení stravitelných škrobů rezistentním škrobem v jídle přispívá k omezení nárůstu hladiny glukózy v krvi po tomto jídle

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, v nichž byl stravitelný škrob nahrazen rezistentním škrobem tak, že konečný obsah rezistentního škrobu činí nejméně 14 % celkového obsahu škrobu.

 

2011;9(4):2024

681

Riboflavin

(vitamin B2)

Riboflavin přispívá k normálnímu energetickému metabolismu

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem riboflavinu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

29, 35, 36, 42

Riboflavin

(vitamin B2)

Riboflavin přispívá k normální činnosti nervové soustavy

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem riboflavinu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

213

Riboflavin

(vitamin B2)

Riboflavin přispívá k udržení normálního stavu sliznic

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem riboflavinu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

31

Riboflavin

(vitamin B2)

Riboflavin přispívá k udržení normálních červených krvinek

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem riboflavinu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

40

Riboflavin

(vitamin B2)

Riboflavin přispívá k udržení normálního stavu pokožky

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem riboflavinu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

31, 33

Riboflavin

(vitamin B2)

Riboflavin přispívá k udržení normálního stavu zraku

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem riboflavinu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

39

Riboflavin

(vitamin B2)

Riboflavin přispívá k normálnímu metabolismu železa

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem riboflavinu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

30, 37

Riboflavin

(vitamin B2)

Riboflavin přispívá k ochraně buněk před oxidativním stresem

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem riboflavinu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

207

Riboflavin

(vitamin B2)

Riboflavin přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem riboflavinu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

41

Rostlinné steroly a rostlinné stanoly

Rostlinné steroly/stanoly přispívají k udržení normální hladiny cholesterolu v krvi

Aby bylo možné tvrzení použít, musí být spotřebitel informován, že příznivého účinku se dosáhne při přívodu nejméně 0,8 g rostlinných sterolů/stanolů denně.

 

2010;8(10):1813

2011;9(6):2203

549, 550, 567, 713, 1234, 1235, 1466, 1634, 1984, 2909, 3140

568

Selen

Selen přispívá k normální spermatogenezi

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem selenu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1220

396

Selen

Selen přispívá k udržení normálního stavu vlasů

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem selenu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1727

281

Selen

Selen přispívá k udržení normálního stavu nehtů

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem selenu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1727

281

Selen

Selen přispívá k normální funkci imunitního systému

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem selenu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1220

2010;8(10):1727

278, 1750

Selen

Selen přispívá k normální činnosti štítné žlázy

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem selenu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1727

2009; 7(9):1220

279, 282, 286, 410, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293

Selen

Selen přispívá k ochraně buněk před oxidativním stresem

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem selenu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1220

2010;8(10):1727

277, 283, 286, 1289, 1290, 1291, 1293, 1751, 410, 1292

Thiamin

Thiamin přispívá k normálnímu energetickému metabolismu

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem thiaminu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1222

21, 24, 28

Thiamin

Thiamin přispívá k normální činnosti nervové soustavy

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem thiaminu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1222

22, 27

Thiamin

Thiamin přispívá k normální psychické činnosti

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem thiaminu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1755

205

Thiamin

Thiamin přispívá k normální činnosti srdce

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem thiaminu podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1222

20

Vápník

Vápník přispívá k normální srážlivosti krve

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem vápníku podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1210

230, 236

Vápník

Vápník přispívá k normálnímu energetickému metabolismu

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem vápníku podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1210

234

Vápník

Vápník přispívá k normální činnosti svalů

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem vápníku podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1210

226, 230, 235

Vápník

Vápník přispívá k normální funkci nervových přenosů

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem vápníku podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1210

227, 230, 235

Vápník

Vápník přispívá k normální funkci trávicích enzymů

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem vápníku podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1210

355

Vápník

Vápník se podílí na procesu dělení a specializace buněk

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem vápníku podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1725

237

Vápník

Vápník je potřebný pro udržení normálního stavu kostí

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem vápníku podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1210

2009; 7(9):1272

2010;8(10):1725

2011;9(6):2203

224, 230, 350, 354, 2731, 3155, 4311, 4312, 4703

4704

Vápník

Vápník je potřebný pro udržení normálního stavu zubů

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem vápníku podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1210

2010;8(10):1725

2011;9(6):2203

224, 230, 231, 2731, 3099,3155, 4311, 4312, 4703

4704

Vitamin A

Vitamin A přispívá k normálnímu metabolismu železa

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem vitaminu A podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1221

206

Vitamin A

Vitamin A přispívá k udržení normálního stavu sliznic

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem vitaminu A podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1221

2010;8(10):1754

15, 4702

Vitamin A

Vitamin A přispívá k udržení normálního stavu pokožky

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem vitaminu A podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1221

2010;8(10):1754

15, 17, 4660, 4702

Vitamin A

Vitamin A přispívá k udržení normálního stavu zraku

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem vitaminu A podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1221

2010;8(10):1754

16, 4239, 4701

Vitamin A

Vitamin A přispívá k normální funkci imunitního systému

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem vitaminu A podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1222

2011;9(4):2021

14, 200, 1462

Vitamin A

Vitamin A se podílí na procesu specializace buněk

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem vitaminu A podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1221

14

Vitamin B12

Vitamin B12 přispívá k normálnímu energetickému metabolismu

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem vitaminu B12 podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1223

99, 190

Vitamin B12

Vitamin B12 přispívá k normální činnosti nervové soustavy

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem vitaminu B12 podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):4114

95, 97, 98, 100, 102, 109

Vitamin B12

Vitamin B12 přispívá k normálnímu metabolismu homocysteinu

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem vitaminu B12 podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):4114

96, 103, 106

Vitamin B12

Vitamin B12 přispívá k normální psychické činnosti

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem vitaminu B12 podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):4114

95, 97, 98, 100, 102, 109

Vitamin B12

Vitamin B12 přispívá k normální tvorbě červených krvinek

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem vitaminu B12 podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1223

92, 101

Vitamin B12

Vitamin B12 přispívá k normální funkci imunitního systému

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem vitaminu B12 podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1223

107

Vitamin B12

Vitamin B12 přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem vitaminu B12 podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):4114

108

Vitamin B12

Vitamin B12 se podílí na procesu dělení buněk

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem vitaminu B12 podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1223

2010;8(10):1756

93, 212

Vitamin B6

Vitamin B6 přispívá k normální syntéze cysteinu

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem vitaminu B6 podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1759

4283

Vitamin B6

Vitamin B6 přispívá k normálnímu energetickému metabolismu

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem vitaminu B6 podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1759

75, 214

Vitamin B6

Vitamin B6 přispívá k normální činnosti nervové soustavy

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem vitaminu B6 podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1225

66

Vitamin B6

Vitamin B6 přispívá k normálnímu metabolismu homocysteinu

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem vitaminu B6 podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1759

73, 76, 199

Vitamin B6

Vitamin B6 přispívá k normálnímu metabolismu bílkovin a glykogenu

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem vitaminu B6 podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1225

65, 70, 71

Vitamin B6

Vitamin B6 přispívá k normální psychické činnosti

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem vitaminu B6 podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1759

77

Vitamin B6

Vitamin B6 přispívá k normální tvorbě červených krvinek

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem vitaminu B6 podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1225

67, 72, 186

Vitamin B6

Vitamin B6 přispívá k normální funkci imunitního systému

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem vitaminu B6 podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1225

68

Vitamin B6

Vitamin B6 přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem vitaminu B6 podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1759

78

Vitamin B6

Vitamin B6 přispívá k regulaci hormonální aktivity

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem vitaminu B6 podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1225

69

Vitamin C

Vitamin C přispívá k udržení normální funkce imunitního systému během intenzivního fyzického výkonu a po něm

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které poskytují přívod 200 mg vitaminu C denně. Aby bylo možné tvrzení použít, musí být spotřebitel informován, že příznivého účinku se dosáhne při přívodu 200 mg denně navíc k doporučenému dennímu přívodu vitaminu C.

 

2009; 7(9):1226

144

Vitamin C

Vitamin C přispívá k normální tvorbě kolagenu pro normální funkci krevních cév

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem vitaminu C podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

130, 131, 149

Vitamin C

Vitamin C přispívá k normální tvorbě kolagenu pro normální funkci kostí

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem vitaminu C podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

131, 149

Vitamin C

Vitamin C přispívá k normální tvorbě kolagenu pro normální funkci chrupavek

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem vitaminu C podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

131, 149

Vitamin C

Vitamin C přispívá k normální tvorbě kolagenu pro normální funkci dásní

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem vitaminu C podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

131, 136, 149

Vitamin C

Vitamin C přispívá k normální tvorbě kolagenu pro normální funkci kůže

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem vitaminu C podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

131, 137, 149

Vitamin C

Vitamin C přispívá k normální tvorbě kolagenu pro normální funkci zubů

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem vitaminu C podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

131, 149

Vitamin C

Vitamin C přispívá k normálnímu energetickému metabolismu

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem vitaminu C podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

2010;8(10):1815

135, 2334, 3196

Vitamin C

Vitamin C přispívá k normální činnosti nervové soustavy

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem vitaminu C podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

133

Vitamin C

Vitamin C přispívá k normální psychické činnosti

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem vitaminu C podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1815

140

Vitamin C

Vitamin C přispívá k normální funkci imunitního systému

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem vitaminu C podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

2010;8(10):1815

134, 4321

Vitamin C

Vitamin C přispívá k ochraně buněk před oxidativním stresem

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem vitaminu C podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

2010;8(10):1815

129, 138, 143, 148, 3331

Vitamin C

Vitamin C přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem vitaminu C podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1815

139, 2622

Vitamin C

Vitamin C přispívá k regeneraci redukované formy vitaminu E

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem vitaminu C podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1815

202

Vitamin C

Vitamin C zvyšuje vstřebávání železa

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem vitaminu C podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

132, 147

Vitamin D

Vitamin D přispívá k normálnímu vstřebávání/využití vápníku a fosforu

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem vitaminu D podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1227

152, 157, 215

Vitamin D

Vitamin D přispívá k normální hladině vápníku v krvi

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem vitaminu D podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1227

2011;9(6):2203

152, 157

215

Vitamin D

Vitamin D přispívá k udržení normálního stavu kostí

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem vitaminu D podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1227

150, 151, 158, 350

Vitamin D

Vitamin D přispívá k udržení normální činnosti svalů

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem vitaminu D podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2010; 8(2):1468

155

Vitamin D

Vitamin D přispívá k udržení normálního stavu zubů

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem vitaminu D podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1227

151, 158

Vitamin D

Vitamin D přispívá k normální funkci imunitního systému

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem vitaminu D podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2010; 8(2):1468

154, 159

Vitamin D

Vitamin D se podílí na procesu dělení buněk

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem vitaminu D podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1227

153

Vitamin E

Vitamin E přispívá k ochraně buněk před oxidativním stresem

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem vitaminu E podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1816

160, 162, 1947

Vitamin K

Vitamin K přispívá k normální srážlivosti krve

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem vitaminu K podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7 (9):1228

124, 126

Vitamin K

Vitamin K přispívá k udržení normálního stavu kostí

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem vitaminu K podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7 (9):1228

123, 127, 128, 2879

Vláknina z pšeničných otrub

Vláknina z pšeničných otrub přispívá k urychlení střevního tranzitu

Tvrzení smí být použito pouze u potravin s vysokým obsahem této vlákniny podle vymezení v tvrzení S VYSOKÝM OBSAHEM VLÁKNINY na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006. Aby bylo možné tvrzení použít, musí být spotřebitel informován, že uváděného účinku se dosáhne při přívodu nejméně 10 g vlákniny z pšeničných otrub denně.

 

2010;8(10):1817

828, 839, 3067, 4699

Vláknina z pšeničných otrub

Vláknina z pšeničných otrub přispívá ke zvýšení objemu stolice

Tvrzení smí být použito pouze u potravin s vysokým obsahem této vlákniny podle vymezení v tvrzení S VYSOKÝM OBSAHEM VLÁKNINY na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1817

3066

Vláknina ze zrn ječmene

Vláknina ze zrn ječmene přispívá ke zvýšení objemu stolice

Tvrzení smí být použito pouze u potravin s vysokým obsahem této vlákniny podle vymezení v tvrzení S VYSOKÝM OBSAHEM VLÁKNINY na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2011;9(6):2249

819

Vláknina ze zrn ovsa

Vláknina ze zrn ovsa přispívá ke zvýšení objemu stolice

Tvrzení smí být použito pouze u potravin s vysokým obsahem této vlákniny podle vymezení v tvrzení S VYSOKÝM OBSAHEM VLÁKNINY na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2011;9(6):2249

822

Vlašské ořechy

Vlašské ořechy přispívají k lepší pružnosti krevních cév

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které poskytují přívod 30 g vlašských ořechů denně. Aby bylo možné tvrzení použít, musí být spotřebitel informován, že příznivého účinku se dosáhne při přívodu 30 g vlašských ořechů denně.

 

2011;9(4):2074

1155, 1157

Voda

Voda, přispívá k udržení normálních tělesných a rozpoznávacích funkcí

Aby bylo možné tvrzení použít, musí být spotřebitel informován, že pro dosažení uváděného účinku je třeba denní přívod nejméně 2 litrů vody ze všech zdrojů.

Tvrzení smí být použito pouze u vody, která splňuje požadavky směrnic 2009/54/ES a/nebo 98/83/ES.

2011;9(4):2075

1102, 1209, 1294, 1331

Voda

Voda přispívá k udržení normální regulace tělesné teploty

Aby bylo možné tvrzení použít, musí být spotřebitel informován, že pro dosažení uváděného účinku je třeba denní přívod nejméně 2 litrů vody ze všech zdrojů.

Tvrzení smí být použito pouze u vody, která splňuje požadavky směrnic 2009/54/ES a/nebo 98/83/ES.

2011;9(4):2075

1208

Zinek

Zinek přispívá k normálnímu metabolismu kyselin a zásad

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem zinku podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

360

Zinek

Zinek přispívá k normálnímu metabolismu sacharidů

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem zinku podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

382

Zinek

Zinek přispívá k normálním rozpoznávacím funkcím

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem zinku podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

296

Zinek

Zinek přispívá k normální syntéze DNA

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem zinku podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

292, 293, 1759

Zinek

Zinek přispívá k normální plodnosti a reprodukci

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem zinku podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

297, 300

Zinek

Zinek přispívá k normálnímu metabolismu makroživin

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem zinku podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

2890

Zinek

Zinek přispívá k normálnímu metabolismu mastných kyselin

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem zinku podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

302

Zinek

Zinek přispívá k normálnímu metabolismu vitaminu A

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem zinku podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

361

Zinek

Zinku přispívá k normální syntéze bílkovin

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem zinku podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

293, 4293

Zinek

Zinek přispívá k udržení normálního stavu kostí

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem zinku podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

295, 1756

Zinek

Zinek přispívá k udržení normálního stavu vlasů

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem zinku podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

412

Zinek

Zinek přispívá k udržení normálního stavu nehtů

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem zinku podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

412

Zinek

Zinek přispívá k udržení normálního stavu pokožky

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem zinku podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

293

Zinek

Zinek přispívá k udržení normální hladiny testosteronu v krvi

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem zinku podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

301

Zinek

Zinek přispívá k udržení normálního stavu zraku

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem zinku podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

361

Zinek

Zinek přispívá k normální funkci imunitního systému

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem zinku podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

291, 1757

Zinek

Zinek přispívá k ochraně buněk před oxidativním stresem

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem zinku podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

294, 1758

Zinek

Zinek se podílí na procesu dělení buněk

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem zinku podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

292, 293, 1759

Železo

Železo přispívá k normálním rozpoznávacím funkcím

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem železa podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1215

253

Železo

Železo přispívá k normálnímu energetickému metabolismu

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem železa podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1215

2010;8(10):1740

251, 1589, 255

Železo

Železo přispívá k normální tvorbě červených krvinek a hemoglobinu

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem železa podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1215

2010;8(10):1740

249, 1589, 374, 2889

Železo

Železo přispívá k normálnímu přenosu kyslíku v těle

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem železa podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1215

2010;8(10):1740

250, 254, 256, 255

Železo

Železo přispívá k normální funkci imunitního systému

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem železa podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1215

252, 259

Železo

Železo přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem železa podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2010;8(10):1740

255, 374, 2889

Železo

Železo se podílí na procesu dělení buněk

Tvrzení smí být použito pouze u potravin, které jsou přinejmenším zdrojem železa podle vymezení v tvrzení ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1215

368

Žitná vláknina

Žitná vláknina přispívá k normální činnosti střev

Tvrzení smí být použito pouze u potravin s vysokým obsahem této vlákniny podle vymezení v tvrzení S VYSOKÝM OBSAHEM VLÁKNINY na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

 

2011;9(6):2258

825

Živé jogurtové kultury

Živé kultury v jogurtu nebo v kysaném mléce zlepšují trávení laktózy z výrobku u osob, které laktózu špatně tráví

Aby bylo možné tvrzení použít, musí jogurt nebo kysané mléko obsahovat nejméně 108 kolonii tvořících jednotek živých mikroorganismů zákysové kultury (Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus a Streptococcus thermophilus) na 1 gram.

 

2010;8(10):1763

1143, 2976

Žvýkačky bez cukru

Žvýkačky bez cukru přispívají k zachování mineralizace zubů

Tvrzení smí být použito pouze u žvýkaček, které splňují podmínky použití výživového tvrzení BEZ CUKRŮ na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

Spotřebitel musí být informován, že příznivého účinku se dosáhne při žvýkání žvýkačky po dobu nejméně 20 minut po konzumaci jídla nebo nápojů.

 

2009; 7(9):1271

2011;9(4):2072

2011;9(6):2266

1151, 1154

486, 562, 1181

Žvýkačky bez cukru

Žvýkačky bez cukru pomáhají neutralizovat kyseliny zubního plaku

Tvrzení smí být použito pouze u žvýkaček, které splňují podmínky použití výživového tvrzení BEZ CUKRŮ na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

Spotřebitel musí být informován, že příznivého účinku se dosáhne při žvýkání žvýkačky po dobu nejméně 20 minut po konzumaci jídla nebo nápojů.

 

2009; 7(9):1271

2011;6(6):2266

1150

485

Žvýkačky bez cukru

Žvýkačky bez cukru přispívají ke zmírnění sucha v ústech

Tvrzení smí být použito pouze u žvýkaček, které splňují podmínky použití výživového tvrzení BEZ CUKRŮ na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

Spotřebitel musí být informován, že příznivého účinku se dosáhne žvýkáním žvýkačky při pocitu sucha v ústech.

 

2009; 7(9):1271

1240

Žvýkačky bez cukru s obsahem karbamidu

Žvýkačky bez cukru s obsahem karbamidu neutralizují kyseliny zubního plaku účinněji než žvýkačky bez cukru bez obsahu karbamidu

Tvrzení smí být použito pouze u žvýkaček, které splňují podmínky použití výživového tvrzení BEZ CUKRŮ na seznamu v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006.

Aby bylo možné tvrzení použít, musí každá žvýkačka bez cukru obsahovat nejméně 20 mg karbamidu. Spotřebitel musí být informován, že žvýkačku je třeba žvýkat po dobu nejméně 20 minut po konzumaci jídla nebo nápojů.

 

2011;9(4):2071

1153


(1)  V případě D-tagatózy a isomaltulózy se uvede „jiných cukrů“

(2)  V případě D-tagatózy a isomaltulózy se uvede „jiných cukrů“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU