(EU) č. 418/2012Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 418/2012 ze dne 16. května 2012 , kterým se mění nařízení (ES) č. 376/2008, pokud jde o licenční povinnost u některých zemědělských produktů, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1342/2003, pokud jde o převod práv vyplývajících z licencí na obiloviny a rýži, které byly dovezeny v rámci celních kvót

Publikováno: Úř. věst. L 130, 17.5.2012, s. 1-13 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 16. května 2012 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 24. května 2012 Nabývá účinnosti: 24. května 2012
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2016/1237 Pozbývá platnosti: 6. srpna 2016

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 418/2012

ze dne 16. května 2012,

kterým se mění nařízení (ES) č. 376/2008, pokud jde o licenční povinnost u některých zemědělských produktů, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1342/2003, pokud jde o převod práv vyplývajících z licencí na obiloviny a rýži, které byly dovezeny v rámci celních kvót

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na článek 134 a čl. 161 odst. 3 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s články 130 a 161 nařízení (ES) č. 1234/2007 byla Komisi k řízení dovozu a vývozu udělena pravomoc stanovit produkty, jejichž dovoz nebo vývoz vyžaduje předložení licence. Při posuzování nezbytnosti režimu licencí musí Komise přihlížet k příslušným nástrojům pro řízení trhů, a zejména pro sledování dovozu nebo vývozu.

(2)

Ustanovení čl. 1 odst. 2 písm. a) bodu i) nařízení Komise (ES) č. 376/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty (2), ve spojení s přílohou II částí I oddílem A uvedeného nařízení stanoví licenční povinnost pro dovoz mimo jiné pšenice tvrdé, včetně produktů dovážených v rámci celních kvót uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. a) bodu iii) uvedeného nařízení, ječmene a zrn čiroku, jiných než hybridy k setí, jakož i osiva všech těchto produktů. Nařízení (ES) č. 376/2008 stanoví rovněž licenční povinnost pro dovoz maniokových kořenů, marantových kořenů, salepových kořenů, jeruzalémských artyčoků, sladkých brambor a podobných kořenů a hlíz s vysokým obsahem škrobu nebo inulinu, čerstvých, chlazených, zmrazených nebo sušených, též ve formě plátků nebo pelet, pro dovoz dřeně ságovníku a sladkých brambor k lidské spotřebě.

(3)

Ustanovení čl. 1 odst. 2 písm. b) bodu i) nařízení (ES) č. 376/2008 ve spojení s přílohou II částí II oddílem A uvedeného nařízení stanoví licenční povinnost pro vývoz mimo jiné pšenici tvrdé, žita, ječmene a ovsa, jakož i osiva všech těchto produktů.

(4)

Příloha II nařízení (ES) č. 376/2008 odkazuje na kódy KN, aby se označily produkty, které podléhají povinnosti předložit dovozní nebo vývozní licenci za podmínek stanovených v uvedeném nařízení.

(5)

Je žádoucí upravit kódy KN používané v částech I, II a III přílohy II nařízení (ES) č. 376/2008 podle kódů použitých v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (3) ve znění nařízení Komise (EU) č. 1006/2011 (4). V zájmu srozumitelnosti jsou kromě toho zapotřebí některé menší jazykové změny v příloze II nařízení (ES) č. 376/2008.

(6)

Za účelem zjednodušení a zmírnění administrativní zátěže členských států a hospodářských subjektů by se měl zrušit požadavek na dovozní licence pro osivo pšenice tvrdé, včetně produktů dovážených v rámci celních kvót uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. a) bodě iii) nařízení (ES) č. 376/2008, ječmene a zrn čiroku, jiných než hybridy k setí, požadavek na dovozní licence pro maniokové kořeny, marantové kořeny, salepové kořeny, jeruzalémské artyčoky, sladké brambory a podobné kořeny a hlízy s vysokým obsahem škrobu nebo inulinu, čerstvé, chlazené, zmrazené nebo sušené, též ve formě plátků nebo pelet, pro dřeň ságovníku a sladké brambory k lidské spotřebě a požadavek na vývozní licence pro osivo pšenice tvrdé, žita, ječmene a ovsa.

(7)

Podle čl. 130 odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 zavedlo nařízení (ES) č. 376/2008 licenční povinnost pro dovoz všech produktů v odvětví cukru kódu KN 1701 dovezených v rámci preferenčních podmínek jiných než celní kvóty. Výše jistoty a doba platnosti dovozních licencí pro všechny produkty uvedeného kódu KN dovezené v rámci preferenčních podmínek jiných než celní kvóty jsou stanoveny v příloze II části I oddíle C nařízení (ES) č. 376/2008 prostřednictvím odkazu na zvláštní ustanovení odvětvových nařízení Komise. Protože byla tato nařízení v mezidobí zrušena, je třeba stanovit výši jistoty a dobu platnosti dovozních licencí pro příslušné produkty v uvedeném oddíle.

(8)

Kódy produktů, pro něž jsou požadovány dovozní licence, jsou nyní uvedeny v části I přílohy II nařízení (ES) č. 376/2008. Článkem 2 nařízení Rady (ES) č. 1667/2006 ze dne 7. listopadu 2006 o glukose a laktose (5) se všechny předpisy, a zejména systém obchodování s třetími zeměmi, které byly přijaty pro mléčné výrobky laktózu a laktózový sirup kódu KN 1702 19 00, rozšiřují na průmyslové výrobky laktózu a laktózový sirup kódu KN 1702 11 00. Pro úplnost, transparentnost a srozumitelnost je vhodné začlenit kód KN 1702 11 00 do části I přílohy II nařízení (ES) č. 376/2008.

(9)

Horizontální pravidla týkající se převoditelnosti licencí, včetně převodu práv vyplývajících z licencí nebo osvědčení, jsou stanovena v čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 376/2008. V zájmu jasnosti, pokud jde o převoditelnost licencí vydaných v souladu s čl. 1 odst. 2 písm. a) bodem ii) nařízení (ES) č. 376/2008 v souvislosti s celními kvótami, je vhodné upravit čl. 6 odst. 7 nařízení Komise (ES) č. 1342/2003 ze dne 28. července 2003, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí pro obiloviny a rýži (6).

(10)

Nařízení (ES) č. 376/2008 a nařízení (ES) č. 1342/2003 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(11)

V zájmu jasnosti je vhodné stanovit pravidla týkající se dovozních licencí vydávaných pro osivo pšenice tvrdé, včetně produktů dovážených v rámci celních kvót uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. a) bodě iii) nařízení (ES) č. 376/2008, ječmene a zrn čiroku, jiných než hybridy k setí, dovozních licencí pro maniokové kořeny, marantové kořeny, salepové kořeny, jeruzalémské artyčoky, sladké brambory a podobné kořeny a hlízy s vysokým obsahem škrobu nebo inulinu, čerstvé, chlazené, zmrazené nebo sušené, též ve formě plátků nebo pelet, pro dřeň ságovníku, sladké brambory k lidské spotřebě a vývozních licencí vydávaných pro osivo pšenice tvrdé, žita, ječmene a ovsa, které jsou v den vstupu tohoto nařízení v platnost stále platné.

(12)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna nařízení (ES) č. 376/2008

Příloha II nařízení (ES) č. 376/2008 se nahrazuje zněním přílohy tohoto nařízení.

Článek 2

Změna nařízení (ES) č. 1342/2003

V článku 6 nařízení (ES) č. 1342/2003 se odstavec 7 nahrazuje tímto:

„7.   Odchylně od čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 376/2008 nejsou práva vyplývající z licencí uvedených v odstavci 4 tohoto článku převoditelná.“

Článek 3

Přechodná opatření

Na žádost zúčastněných stran se uvolní jistoty složené na vydání dovozních licencí pro osivo pšenice tvrdé, včetně produktů dovážených v rámci celních kvót uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. a) bodě iii) nařízení (ES) č. 376/2008, ječmene a zrn čiroku, jiných než hybridy k setí, dovozních licencí pro maniokové kořeny, marantové kořeny, salepové kořeny, jeruzalémské artyčoky, sladké brambory a podobné kořeny a hlízy s vysokým obsahem škrobu nebo inulinu, čerstvé, chlazené, zmrazené nebo sušené, též ve formě plátků nebo pelet, pro dřeň ságovníku a sladké brambory k lidské spotřebě a vývozních licencí pro osivo pšenice tvrdé, žita, ječmene a ovsa, jsou-li splněny tyto podmínky:

a)

doba platnosti licencí neskončila ke dni vstupu tohoto nařízení v platnost;

b)

licence se ke dni vstupu tohoto nařízení v platnost použily pouze částečně nebo se nepoužily vůbec.

Článek 4

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. května 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 114, 26.4.2008, s. 3.

(3)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 282, 28.10.2011, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 312, 11.11.2006, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 189, 29.7.2003, s. 12.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA II

ČÁST I

LICENČNÍ POVINNOST – PRO DOVOZY

Seznam produktů uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. a) bodě i) a stropy použitelné v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. d)

A.   Obiloviny (Část I přílohy I nařízení (ES) č. 1234/2007)

Kód KN

Popis

Výše jistoty

Doba platnosti

Čistá množství (1)

1001 19 00

Pšenice tvrdá, jiná než osivo, včetně produktů dovážených v rámci celních kvót uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. a) bodě iii)

1 EUR/t

do konce druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla licence skutečně vydána, v souladu s čl. 22 odst. 2

5 000 kg

ex 1001 99 00

Špalda, obyčejná pšenice a sourež, jiná než osivo, včetně produktů dovážených v rámci celních kvót uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. a) bodě iii)

1 EUR/t

do konce druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla licence skutečně vydána, v souladu s čl. 22 odst. 2

5 000 kg

1003 90 00

Ječmen, jiný než osivo

1 EUR/t

do konce druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla licence skutečně vydána, v souladu s čl. 22 odst. 2

5 000 kg

1005 90 00

Kukuřice, jiná než osivo

1 EUR/t

do konce druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla licence skutečně vydána, v souladu s čl. 22 odst. 2

5 000 kg

1007 90 00

Zrna čiroku, jiná než osivo

1 EUR/t

do konce druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla licence skutečně vydána, v souladu s čl. 22 odst. 2

5 000 kg

1101 00 15

Mouka z pšenice obecné a špaldy

1 EUR/t

do konce druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla licence skutečně vydána, v souladu s čl. 22 odst. 2

1 000 kg

2303 10

Škrobárenské a podobné zbytky

1 EUR/t

do konce druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla licence skutečně vydána, v souladu s čl. 22 odst. 2

1 000 kg

2303 30 00

Pivovarnické nebo lihovarnické mláto a odpady

1 EUR/t

do konce druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla licence skutečně vydána, v souladu s čl. 22 odst. 2

1 000 kg

ex 2308 00 40

Zbytky citrusové dřeně

1 EUR/t

do konce druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla licence skutečně vydána, v souladu s čl. 22 odst. 2

1 000 kg

2309 90 20

Výrobky uvedené v doplňkové poznámce 5 kapitoly 23 kombinované nomenklatury

1 EUR/t

do konce druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla licence skutečně vydána, v souladu s čl. 22 odst. 2

1 000 kg

(—)

Licence či osvědčení se vyžadují pro jakákoliv množství.


B.   Rýže (Část II přílohy I nařízení (ES) č. 1234/2007)

Kód KN

Popis

Výše jistoty

Doba platnosti

Čistá množství (2)

1006 20

Loupaná rýže (rýže cargo nebo hnědá rýže), včetně produktů dovážených v rámci celních kvót uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. a) bodě iii)

30 EUR/t

do konce druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla licence skutečně vydána, v souladu s čl. 22 odst. 2

1 000 kg

1006 30

Poloomletá nebo celoomletá rýže, též leštěná nebo hlazená, včetně produktů dovážených v rámci celních kvót uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. a) bodě iii)

30 EUR/t

do konce druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla licence skutečně vydána, v souladu s čl. 22 odst. 2

1 000 kg

1006 40 00

Zlomková rýže, včetně produktů dovážených v rámci celních kvót uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. a) bodě iii)

1 EUR/t

do konce druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla licence skutečně vydána, v souladu s čl. 22 odst. 2

1 000 kg

(—)

Licence či osvědčení se vyžadují pro jakákoliv množství.


C.   Cukr (Část III přílohy I nařízení (ES) č. 1234/2007)

Kód KN

Popis

Výše jistoty

Doba platnosti

Čistá množství (3)

1701

Všechny produkty dovezené v rámci preferenčních podmínek jiných než celní kvóty

20 EUR/t

do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla licence skutečně vydána, v souladu s čl. 22 odst. 2

(—)

(—)

Licence či osvědčení se vyžadují pro jakákoliv množství.


D.   Semena (Část V přílohy I nařízení (ES) č. 1234/2007)

Kód KN

Popis

Výše jistoty

Doba platnosti

Čistá množství (4)

ex 1207 99 20

Semena odrůd konopí určená k setí

 (5)

do konce šestého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla skutečně licence vydána, v souladu s čl. 22 odst. 2, není-li stanoveno jinak členskými státy

(—)

(—)

Licence či osvědčení se vyžadují pro jakákoliv množství.


E.   Olivový olej a stolní olivy (Část VII přílohy I nařízení (ES) č. 1234/2007)

Kód KN

Popis

Výše jistoty

Doba platnosti

Čistá množství (6)

ex 0709 92 90

Olivy, čerstvé, pro výrobu oleje

100 EUR/t

60 dnů ode dne skutečného vydání v souladu s čl. 22 odst. 2

100 kg

0711 20 90

Olivy prozatímně konzervované (např. oxidem siřičitým, ve slaném nálevu, v sířené vodě nebo v jiných konzervačních roztocích), avšak v tomto stavu nezpůsobilé k přímému požívání, pro výrobu oleje, včetně produktů dovážených v rámci celních kvót uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. a) bodě iii)

100 EUR/t

60 dnů ode dne skutečného vydání v souladu s čl. 22 odst. 2

100 kg

2306 90 19

Pokrutiny z oliv a jiné zbytky po extrakci olivového oleje, s obsahem převyšujícím 3 % hmotnostní olivového oleje

100 EUR/t

60 dnů ode dne skutečného vydání v souladu s čl. 22 odst. 2

100 kg

(—)

Licence či osvědčení se vyžadují pro jakákoliv množství.


F.   Len a konopí (Část VIII přílohy I nařízení (ES) č. 1234/2007)

Kód KN

Popis

Výše jistoty

Doba platnosti

Čistá množství (7)

5302 10 00

Pravé konopí, surové nebo máčené

 (8)

do konce šestého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla licence skutečně vydána, v souladu s čl. 22 odst. 2, není-li stanoveno jinak členskými státy

(—)

(—)

Licence či osvědčení se vyžadují pro jakákoliv množství.


G.   Ovoce a zelenina (Část IX přílohy I nařízení (ES) č. 1234/2007)

Kód KN

Popis

Výše jistoty

Doba platnosti

Čistá množství (9)

0703 20 00

Česnek, čerstvý nebo chlazený, včetně produktů dovážených v rámci celních kvót uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. a) bodě iii)

50 EUR/t

3 měsíce ode dne vydání v souladu s čl. 22 odst. 1

(—)

ex 0703 90 00

Jiná cibulová zelenina, čerstvá nebo chlazená, včetně produktů dovážených v rámci celních kvót uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. a) bodě iii)

50 EUR/t

3 měsíce ode dne vydání v souladu s čl. 22 odst. 1

(—)

(—)

Licence či osvědčení se vyžadují pro jakákoliv množství.


H.   Výrobky z ovoce a zeleniny (Část X přílohy I nařízení (ES) č. 1234/2007)

Kód KN

Popis

Výše jistoty

Doba platnosti

Čistá množství (10)

ex 0710 80 95

Česnek (11) a Allium ampeloprasum (též vařený ve vodě nebo v páře), zmrazený, včetně produktů dovážených v rámci celních kvót uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. a) bodě iii)

50 EUR/t

3 měsíce ode dne vydání v souladu s čl. 22 odst. 1

(—)

ex 0710 90 00

Zeleninové směsi obsahující česnek (11) a/nebo Allium ampeloprasum (též vařené ve vodě nebo v páře), zmrazené, včetně produktů dovážených v rámci celních kvót uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. a) bodě iii)

50 EUR/t

3 měsíce ode dne vydání v souladu s čl. 22 odst. 1

(—)

ex 0711 90 80

Česnek (11) a Allium ampeloprasum prozatímně konzervovaný (např. oxidem siřičitým, ve slaném nálevu, v sířené vodě nebo v jiných konzervačních roztocích), avšak v tomto stavu nezpůsobilý k přímému požívání, včetně produktů dovážených v rámci celních kvót uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. a) bodě iii)

50 EUR/t

3 měsíce ode dne vydání v souladu s čl. 22 odst. 1

(—)

ex 0711 90 90

Zeleninové směsi obsahující česnek (11) a/nebo Allium ampeloprasum, prozatímně konzervované (např. oxidem siřičitým, ve slaném nálevu, v sířené vodě nebo v jiných konzervačních roztocích), avšak v tomto stavu nezpůsobilé k přímému požívání, včetně produktů dovážených v rámci celních kvót uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. a) bodě iii)

50 EUR/t

3 měsíce ode dne vydání v souladu s čl. 22 odst. 1

(—)

ex 0712 90 90

Sušený česnek (11) a Allium ampeloprasum a směsi sušené zeleniny obsahující česnek (11) a/nebo Allium ampeloprasum, též rozřezané na kousky nebo plátky, rozdrcené nebo v prášku, avšak jinak neupravované, včetně produktů dovážených v rámci celních kvót uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. a) bodě iii)

50 EUR/t

3 měsíce ode dne vydání v souladu s čl. 22 odst. 1

(—)

(—)

Licence či osvědčení se vyžadují pro jakákoliv množství.


I.   Hovězí a telecí maso (Část XV přílohy I nařízení (ES) č. 1234/2007)

Kód KN

Popis

Výše jistoty

Doba platnosti

Čistá množství (12)

ex 0102 29 10 až ex 0102 29 99

0102 39 10

0102 90 91

Všechny produkty domácího druhu dovezené v rámci preferenčních podmínek jiných než celní kvóty

5 EUR na kus

do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla vydána licence, v souladu s čl. 22 odst. 1

(—)

0201 a 0202

Všechny produkty dovezené v rámci preferenčních podmínek jiných než celní kvóty

12 EUR na 100 kg čisté hmotnosti

do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla vydána licence, v souladu s čl. 22 odst. 1

(—)

0206 10 95 a 0206 29 91

Všechny produkty dovezené v rámci preferenčních podmínek jiných než celní kvóty

12 EUR na 100 kg čisté hmotnosti

do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla vydána licence, v souladu s čl. 22 odst. 1

(—)

1602 50 10, 1602 50 31 a 1602 50 95

Všechny produkty dovezené v rámci preferenčních podmínek jiných než celní kvóty

12 EUR na 100 kg čisté hmotnosti

do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla vydána licence, v souladu s čl. 22 odst. 1

(—)

1602 90 61 a 1602 90 69

Všechny produkty dovezené v rámci preferenčních podmínek jiných než celní kvóty

12 EUR na 100 kg čisté hmotnosti

do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla vydána licence, v souladu s čl. 22 odst. 1

(—)

(—)

Licence či osvědčení se vyžadují pro jakákoliv množství.


J.   Mléko a mléčné výrobky (Část XVI přílohy I nařízení (ES) č. 1234/2007)

Kód KN

Popis

Výše jistoty

Doba platnosti

Čistá množství (13)

ex kapitoly 04, 17, 21 a 23

Veškeré mléko a všechny mléčné výrobky, dovezené v rámci preferenčních podmínek jiných než celní kvóty a s výjimkou sýru a tvarohu (kód KN 0406) pocházejícího ze Švýcarska, dovezeného bez licence, viz níže:

 

 

 

0401

Mléko a smetana, nezahuštěné, neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla

10 EUR/100 kg

do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla vydána licence, v souladu s čl. 22 odst. 1

(—)

0402

Mléko a smetana, zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla

10 EUR/100 kg

do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla vydána licence, v souladu s čl. 22 odst. 1

(—)

0403 10 11 až 0403 10 39

0403 90 11 až 0403 90 69

Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír a jiné fermentované (kysané) nebo acidofilní mléko a smetana, též zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla neochucené ani neobsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao

10 EUR/100 kg

do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla vydána licence, v souladu s čl. 22 odst. 1

(—)

0404

Syrovátka, též zahuštěná nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla; výrobky sestávající z přírodních složek mléka, též obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla, jinde neuvedené ani nezahrnuté

10 EUR/100 kg

do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla vydána licence, v souladu s čl. 22 odst. 1

(—)

0405 10

0405 20 90

0405 90

Máslo a jiné tuky a oleje získané z mléka; mléčné pomazánky o obsahu tuku více než 75 % hmotnostních, avšak méně než 80 % hmotnostních

10 EUR/100 kg

do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla vydána licence, v souladu s čl. 22 odst. 1

(—)

0406

Sýr a tvaroh, s výjimkou sýru a tvarohu pocházejícího ze Švýcarska, dovezeného bez licence.

10 EUR/100 kg

do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla vydána licence, v souladu s čl. 22 odst. 1

(—)

1702 11 00

1702 19 00

Laktóza a laktózový sirup

10 EUR/100 kg

do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla vydána licence, v souladu s čl. 22 odst. 1

(—)

2106 90 51

Sirupy z laktózy, s přísadou aromatických látek nebo barviv

10 EUR/100 kg

do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla vydána licence, v souladu s čl. 22 odst. 1

(—)

2309 10 15

2309 10 19

2309 10 39

2309 10 59

2309 10 70

2309 90 35

2309 90 39

2309 90 49

2309 90 59

2309 90 70

Přípravky používané k výživě zvířat:

přípravky a krmiva obsahující produkty, na které se vztahuje nařízení (ES) č. 1234/2007, přímo nebo na základě nařízení (ES) č. 1667/2006, vyjma přípravků a krmiv uvedených v části I přílohy I uvedeného nařízení

10 EUR/100 kg

do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla vydána licence, v souladu s čl. 22 odst. 1

(—)

(—)

Licence či osvědčení se vyžadují pro jakákoliv množství.


K.   Jiné produkty (Část XXI přílohy I nařízení (ES) č. 1234/2007)

Kód KN

Popis

Výše jistoty

Doba platnosti

Čistá množství (14)

1207 99 91

Konopná semena, jiná než k setí

 (15)

do konce šestého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla licence skutečně vydána, v souladu s čl. 22 odst. 2, není-li stanoveno jinak členskými státy

(—)

(—)

Licence či osvědčení se vyžadují pro jakákoliv množství.


L.   Líh zemědělského původu (Část I přílohy II nařízení (ES) č. 1234/2007)

Kód KN

Popis

Výše jistoty

Doba platnosti

Čistá množství (16)

ex 2207 10 00

Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu 80 % obj. nebo více, získaný ze zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy

1 EUR na hektolitr

do konce čtvrtého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla vydána licence, v souladu s čl. 22 odst. 1

100 hl

ex 2207 20 00

Ethylalkohol a ostatní destiláty, denaturované, s jakýmkoliv obsahem alkoholu, získané ze zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy

1 EUR na hektolitr

do konce čtvrtého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla vydána licence, v souladu s čl. 22 odst. 1

100 hl

ex 2208 90 91

Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu nižším než 80 % obj., získaný ze zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy

1 EUR na hektolitr

do konce čtvrtého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla vydána licence, v souladu s čl. 22 odst. 1

100 hl

ex 2208 90 99

Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu nižším než 80 % obj., získaný ze zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy

1 EUR na hektolitr

do konce čtvrtého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla vydána licence, v souladu s čl. 22 odst. 1

100 hl

(—)

Licence či osvědčení se vyžadují pro jakákoliv množství.

ČÁST II

LICENČNÍ POVINNOST PRO VÝVOZY PRODUKTŮ, PRO KTERÉ NEBYLA V DEN PODÁNÍ ŽÁDOSTI O LICENCI STANOVENA VÝVOZNÍ NÁHRADA ANI VÝVOZNÍ DAŇ

Seznam produktů uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. b) bodě i) a stropy použitelné v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. d)

A.   Obiloviny (Část I přílohy I nařízení (ES) č. 1234/2007) (17)

Kód KN

Popis

Výše jistoty

Doba platnosti

Čistá množství (18)

1001 19 00

Pšenice tvrdá, jiná než osivo

3 EUR/t

do konce čtvrtého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla vydána licence, v souladu s čl. 22 odst. 1

5 000 kg

ex 1001 99 00

Špalda, obyčejná pšenice a sourež, jiná než osivo

3 EUR/t

do konce čtvrtého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla vydána licence, v souladu s čl. 22 odst. 1

5 000 kg

1002 90 00

Žito, jiné než osivo

3 EUR/t

do konce čtvrtého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla vydána licence, v souladu s čl. 22 odst. 1

5 000 kg

1003 90 00

Ječmen, jiný než osivo

3 EUR/t

do konce čtvrtého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla vydána licence, v souladu s čl. 22 odst. 1

5 000 kg

1004 90 00

Oves, jiný než osivo

3 EUR/t

do konce čtvrtého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla vydána licence, v souladu s čl. 22 odst. 1

5 000 kg

1005 90 00

Kukuřice, jiná než osivo

3 EUR/t

do konce čtvrtého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla vydána licence, v souladu s čl. 22 odst. 1

5 000 kg

1101 00 15

Mouka z pšenice obecné a špaldy

3 EUR/t

do konce čtvrtého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla vydána licence, v souladu s čl. 22 odst. 1

500 kg

(—)

Licence či osvědčení se vyžadují pro jakákoliv množství.


B.   Rýže (Část II přílohy I nařízení (ES) č. 1234/2007)

Kód KN

Popis

Výše jistoty

Doba platnosti

Čistá množství (19)

1006 20

Loupaná rýže (rýže cargo nebo hnědá rýže)

3 EUR/t

do konce čtvrtého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla vydána licence, v souladu s čl. 22 odst. 1

500 kg

1006 30

Poloomletá nebo celoomletá rýže, též leštěná nebo hlazená

3 EUR/t

do konce čtvrtého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla vydána licence, v souladu s čl. 22 odst. 1

500 kg

(—)

Licence či osvědčení se vyžadují pro jakákoliv množství.


C.   Cukr (Část III přílohy I nařízení (ES) č. 1234/2007)

Kód KN

Popis

Výše jistoty

Doba platnosti

Čistá množství (20)

1701

Třtinový nebo řepný cukr a chemicky čistá sacharóza, v pevném stavu

11 EUR/100 kg

pro množství přesahující 10 t do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla licence skutečně vydána, v souladu s čl. 22 odst. 2

pro množství nepřesahující 10 t do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla vydána licence, v souladu s čl. 22 odst. 1 (21)

2 000 kg

1702 60 95

1702 90 95

Ostatní cukry v pevném stavu a cukerné sirupy bez přídavku aromatických přípravků nebo barviv, avšak kromě laktózy a glukózy, maltodextrinu a isoglukózy

4,2 EUR/100 kg

pro množství přesahující 10 t do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla skutečně vydána licence, v souladu s čl. 22 odst. 2

pro množství nepřesahující 10 t do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla vydána licence, v souladu s čl. 22 odst. 1 (21)

2 000 kg

2106 90 59

Sirupy, s přísadou aromatických látek nebo barviva, jiné než sirupy z isoglukózy, laktózy, glukózy a maltodextrinu

4,2 EUR/100 kg

pro množství přesahující 10 t do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla licence skutečně vydána, v souladu s čl. 22 odst. 2

pro množství nepřesahující 10 t do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla vydána licence v souladu s čl. 22 odst. 1 (21)

2 000 kg

(—)

Licence či osvědčení se vyžadují pro jakákoliv množství.

ČÁST III

STROPY PRO VÝVOZNÍ LICENCE U PRODUKTŮ, PRO KTERÉ BYLA V DEN PODÁNÍ ŽÁDOSTI O LICENCI STANOVENA VÝVOZNÍ NÁHRADA

Maximální množství, do jejichž výše se nemusí předkládat vývozní licence či osvědčení podle čl. 4 odst. 1 písm. d)

Popis, kódy KN a kódy nomenklatury pro vývozní náhrady

Čisté množství (22)

A.   

OBILOVINY:

Pro každý produkt uvedený v příloze I části I nařízení Rady (ES) č. 1234/2007,

5 000 kg

s výjimkou podpoložky

 

0714 20 10 a 2302 50

(—)

1101 00 15

500 kg

B.   

RÝŽE:

Pro každý produkt uvedený v příloze I části II nařízení Rady (ES) č. 1234/2007

500 kg

C.   

CUKR:

Pro každý produkt uvedený v příloze I části III nařízení Rady (ES) č. 1234/2007

2 000 kg

D.   

MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY:

Pro každý produkt uvedený v příloze I části XVI nařízení Rady (ES) č. 1234/2007

150 kg

E.   

HOVĚZÍ A TELECÍ MASO:

Pro živá zvířata uvedená v příloze I části XV nařízení Rady (ES) č. 1234/2007

Jedno zvíře

Pro maso uvedené v příloze I části XV nařízení Rady (ES) č. 1234/2007

200 kg

G.   

VEPŘOVÉ MASO:

Kódy KN: viz níže:

 

0203

1601

1602

250 kg

0210

150 kg

H.   

DRŮBEŽ:

Kódy KN a kódy nomenklatury pro vývozní náhrady: viz níže:

 

0105 11 11 9000

0105 11 19 9000

0105 11 91 9000

0105 11 99 9000

4 000 kuřat

0105 12 00 9000

0105 14 00 9000

2 000 kuřat

0207

250 kg

I.   

VEJCE:

Kódy nomenklatury pro vývozní náhrady: viz níže:

 

0407 19 11 9000

2 000 vajec

0407 11 00 9000

0407 19 19 9000

4 000 vajec

0407 21 00 9000

0407 29 10 9000

0407 90 10 9000

400 kg

0408 11 80 9100

0408 91 80 9100

100 kg

0408 19 81 9100

0408 19 89 9100

0408 99 80 9100

250 kg

(—)

Licence či osvědčení se vyžadují pro jakákoliv množství.“


(1)  Maximální množství, do jejichž výše se nemusí předkládat licence či osvědčení podle čl. 4 odst. 1 písm. d). Nepoužije se na dovozy v rámci preferenčních podmínek či v rámci celní kvóty.

(—)

Licence či osvědčení se vyžadují pro jakákoliv množství.

(2)  Maximální množství, do jejichž výše se nemusí předkládat licence či osvědčení podle čl. 4 odst. 1 písm. d). Nepoužije se na dovozy v rámci preferenčních podmínek či v rámci celní kvóty.

(—)

Licence či osvědčení se vyžadují pro jakákoliv množství.

(3)  Maximální množství, do jejichž výše se nemusí předkládat licence či osvědčení podle čl. 4 odst. 1 písm. d). Nepoužije se na dovozy v rámci preferenčních podmínek či v rámci celní kvóty.

(—)

Licence či osvědčení se vyžadují pro jakákoliv množství.

(4)  Maximální množství, do jejichž výše se nemusí předkládat licence či osvědčení podle čl. 4 odst. 1 písm. d). Nepoužije se na dovozy v rámci preferenčních podmínek či v rámci celní kvóty.

(5)  Jistota se nevyžaduje. Viz ostatní podmínky uvedené v čl. 17 odst. 1 nařízení (ES) č. 507/2008.

(—)

Licence či osvědčení se vyžadují pro jakákoliv množství.

(6)  Maximální množství, do jejichž výše se nemusí předkládat licence či osvědčení podle čl. 4 odst. 1 písm. d). Nepoužije se na dovozy v rámci preferenčních podmínek či v rámci celní kvóty.

(—)

Licence či osvědčení se vyžadují pro jakákoliv množství.

(7)  Maximální množství, do jejichž výše se nemusí předkládat licence či osvědčení podle čl. 4 odst. 1 písm. d). Nepoužije se na dovozy v rámci preferenčních podmínek či v rámci celní kvóty.

(8)  Jistota se nevyžaduje. Viz ostatní podmínky uvedené v čl. 17 odst. 1 nařízení (ES) č. 507/2008.

(—)

Licence či osvědčení se vyžadují pro jakákoliv množství.

(9)  Maximální množství, do jejichž výše se nemusí předkládat licence či osvědčení podle čl. 4 odst. 1 písm. d). Nepoužije se na dovozy v rámci preferenčních podmínek či v rámci celní kvóty.

(—)

Licence či osvědčení se vyžadují pro jakákoliv množství.

(10)  Maximální množství, do jejichž výše se nemusí předkládat licence či osvědčení podle čl. 4 odst. 1 písm. d). Nepoužije se na dovozy v rámci preferenčních podmínek či v rámci celní kvóty.

(11)  Včetně výrobků, kde slovo „česnek“ tvoří pouze součást popisu. Takovými názvy mohou například být „česnek cibulový“, „česnek obrovský“, „česnek nedělený“, „česnek orientální“ a další.

(—)

Licence či osvědčení se vyžadují pro jakákoliv množství.

(12)  Maximální množství, do jejichž výše se nemusí předkládat licence či osvědčení podle čl. 4 odst. 1 písm. d). Nepoužije se na dovozy v rámci preferenčních podmínek či v rámci celní kvóty.

(—)

Licence či osvědčení se vyžadují pro jakákoliv množství.

(13)  Maximální množství, do jejichž výše se nemusí předkládat licence či osvědčení podle čl. 4 odst. 1 písm. d). Nepoužije se na dovozy v rámci preferenčních podmínek či v rámci celní kvóty.

(—)

Licence či osvědčení se vyžadují pro jakákoliv množství.

(14)  Maximální množství, do jejichž výše se nemusí předkládat licence či osvědčení podle čl. 4 odst. 1 písm. d). Nepoužije se na dovozy v rámci preferenčních podmínek či v rámci celní kvóty.

(15)  Jistota se nevyžaduje. Viz ostatní podmínky uvedené v čl. 17 odst. 1 prvním pododstavci nařízení (ES) č. 507/2008.

(—)

Licence či osvědčení se vyžadují pro jakákoliv množství.

(16)  Maximální množství, do jejichž výše se nemusí předkládat licence či osvědčení podle čl. 4 odst. 1 písm. d). Nepoužije se na dovozy v rámci preferenčních podmínek či v rámci celní kvóty.

(—)

Licence či osvědčení se vyžadují pro jakákoliv množství.

(17)  Není-li stanoveno jinak v nařízení (ES) č. 1342/2003.

(18)  Maximální množství, do jejichž výše se nemusí předkládat licence či osvědčení podle čl. 4 odst. 1 písm. d). Nevztahuje se na vývozy v rámci preferenčních podmínek, v rámci celní kvóty nebo v případě, kdy byla stanovena vývozní daň.

(—)

Licence či osvědčení se vyžadují pro jakákoliv množství.

(19)  Maximální množství, do jejichž výše se nemusí předkládat licence či osvědčení podle čl. 4 odst. 1 písm. d). Nepoužije se na vývozy v rámci preferenčních podmínek či v rámci celní kvóty.

(—)

Licence či osvědčení se vyžadují pro jakákoliv množství.

(20)  Maximální množství, do jejichž výše se nemusí předkládat licence či osvědčení podle čl. 4 odst. 1 písm. d). Nepoužije se na vývozy v rámci preferenčních podmínek či v rámci celní kvóty.

(21)  Pro množství nepřesahující 10 t nesmí dotyčná strana použít více než jednu licenci pro stejný vývoz.

(—)

Licence či osvědčení se vyžadují pro jakákoliv množství.

(22)  Nevztahuje se na vývozy v rámci preferenčních podmínek, v rámci celní kvóty nebo v případě, kdy byla stanovena vývozní daň.

(—)

Licence či osvědčení se vyžadují pro jakákoliv množství.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU