(EU) č. 405/2012Nařízení Komise (EU) č. 405/2012 ze dne 4. května 2012 , kterým se stanoví zákaz rybolovu krevety severní ve vodách Norska jižně od 62° severní šířky plavidly plujícími pod vlajkou Švédska

Publikováno: Úř. věst. L 125, 12.5.2012, s. 25-26 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 4. května 2012 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 13. května 2012 Nabývá účinnosti: 9. března 2012
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti: 31. prosince 2012
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 405/2012

ze dne 4. května 2012,

kterým se stanoví zákaz rybolovu krevety severní ve vodách Norska jižně od 62° severní šířky plavidly plujícími pod vlajkou Švédska

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 36 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) č. 44/2012 ze dne 17. ledna 2012, kterým se pro rok 2012 stanoví rybolovná práva ve vodách EU a rybolovná práva, jimiž disponují plavidla EU v některých vodách mimo EU, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací, na něž se vztahují mezinárodní jednání nebo dohody (2), stanoví kvóty pro rok 2012.

(2)

Podle informací, jež Komise obdržela, úlovky populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými, vyčerpaly kvótu přidělenou na rok 2012.

(3)

Rybolov uvedené populace je proto nutné zakázat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená na rok 2012 členskému státu uvedenému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu se zejména zakazuje úlovky z uvedené populace odlovené těmito plavidly uchovávat na palubě, přemísťovat, překládat nebo vykládat.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. května 2012.

Za Komisi, jménem předsedy,

Lowri EVANS

generální ředitelka pro námořní záležitosti a rybolov


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 25, 27.1.2012, s. 55.


PŘÍLOHA

Č.

3/T&Q

Členský stát

Švédsko

Populace

PRA/04-N

Druh

Kreveta severní (Pandalus borealis)

Oblast

Vody Norska jižně od 62° s. š.

Datum

9. března 2012


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU