(EU) č. 377/2012Nařízení Rady (EU) č. 377/2012 ze dne 3. května 2012 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, subjektům a orgánům, které ohrožují mír, bezpečnost nebo stabilitu v Republice Guineji-Bissau

Publikováno: Úř. věst. L 119, 4.5.2012, s. 1-8 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 3. května 2012 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 4. května 2012 Nabývá účinnosti: 4. května 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 377/2012

ze dne 3. května 2012

o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, subjektům a orgánům, které ohrožují mír, bezpečnost nebo stabilitu v Republice Guineji-Bissau

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 215 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2012/237/SZBP ze dne 3. května 2012 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, subjektům a orgánům, které ohrožují mír, bezpečnost nebo stabilitu v Republice Guineji-Bissau (1),

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím Rady 2012/237/SZBP se stanoví, že mají být přijata omezující opatření vůči některým osobám, subjektům a orgánům, které se snaží překazit nebo zablokovat mírový politický proces nebo které podnikají kroky, jež narušují stabilitu v Republice Guineji-Bissau. Týká se to zejména osob, subjektů a orgánů, které byly vůdčími silami ve vzpouře dne 1. dubna 2010 a ve státním převratu dne 12. dubna 2012 a jejichž činy mají nadále za cíl podkopávat právní stát a vládu civilní moci. Součástí těchto opatření je zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů fyzických nebo právnických osob, subjektů a orgánů uvedených v příloze uvedeného rozhodnutí.

(2)

Tato opatření spadají do oblasti působnosti Smlouvy o fungování Evropské unie, a proto, především z důvodu zajištění jejich jednotného uplatňování hospodářskými subjekty ve všech členských státech, je k jejich provádění nezbytné regulační opatření na úrovni Unie.

(3)

Toto nařízení dodržuje základní práva a ctí zásady uznané zejména Listinou základních práv Evropské unie, především právo na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces a právo na ochranu osobních údajů. Toto nařízení by mělo být uplatňováno v souladu s těmito právy a zásadami.

(4)

S ohledem na konkrétní hrozbu mezinárodnímu míru a bezpečnosti, kterou představuje situace v Guineji-Bissau, a v zájmu zajištění soudržnosti s postupem v případě změny a přezkumu přílohy rozhodnutí 2012/237/SZBP by pravomoc ke změně seznamů v příloze I tohoto nařízení měla vykonávat Rada.

(5)

Součástí postupu pro změny seznamů uvedených v příloze I tohoto nařízení by mělo být to, že určeným fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům nebo orgánům budou sděleny důvody jejich zařazení na seznam, aby měly příležitost se k těmto důvodům vyjádřit. Jsou-li předloženy připomínky nebo nové podstatné důkazy, měla by Rada s ohledem na tyto připomínky své rozhodnutí přezkoumat a dotčenou osobu, subjekt nebo orgán o této skutečnosti informovat.

(6)

Pro účely provádění tohoto nařízení a v zájmu zajištění co největší právní jistoty v rámci Unie by měla být zveřejněna jména a další důležité údaje týkající se fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, jejichž finanční prostředky a hospodářské zdroje mají být v souladu s tímto nařízením zmrazeny. Při zpracovávání osobních údajů by mělo být dodržováno nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (2) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (3).

(7)

K zajištění účinnosti opatření stanovených tímto nařízením by mělo toto nařízení vstoupit okamžitě v platnost,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a)

„finančními prostředky“ finanční aktiva a hospodářské výhody všeho druhu, mimo jiné:

i)

peníze v hotovosti, šeky, finanční pohledávky, směnky, platební příkazy a jiné platební nástroje;

ii)

vklady u finančních institucí nebo jiných subjektů, zůstatky na účtech, pohledávky a závazky z pohledávek;

iii)

veřejně i soukromě obchodované cenné papíry a dluhové nástroje, včetně akcií a kapitálových podílů, certifikátů zastupujících cenné papíry, dluhopisů, směnek, opčních listů, dlužních úpisů a smluv o derivátových nástrojích;

iv)

úroky, dividendy či jiné výnosy nebo hodnoty pocházející z aktiv nebo jimi vytvářené;

v)

úvěry, práva na započtení, záruky, závazky plnění nebo jiné finanční závazky;

vi)

akreditivy, nákladní listy, dodací listy;

vii)

dokumenty prokazující podíl na finančních prostředcích nebo na finančních zdrojích;

b)

„zmrazením finančních prostředků“ zabránění jakémukoli pohybu, převodu, přeměně, použití prostředků, přístupu k nim nebo zacházení s nimi jakýmkoli způsobem, který by vedl k jakékoli změně jejich objemu, výše, umístění, vlastnictví, držby, povahy, určení nebo k jiné změně, která by umožnila použití těchto prostředků, včetně správy portfolia;

c)

„hospodářskými zdroji“ aktiva všeho druhu, hmotná nebo nehmotná, movitá či nemovitá, která nejsou finančními prostředky, ale lze je použít k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb;

d)

„zmrazením hospodářských zdrojů“ zabránění použití hospodářských zdrojů k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb jakýmkoli způsobem, zejména, ale ne výhradně, prodejem, pronájmem nebo zastavením;

e)

„územím Unie“ území, na něž se vztahuje Smlouva za podmínek v ní stanovených.

Článek 2

1.   Zmrazují se veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje, které patří fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům a orgánům uvedeným v příloze I, které byly v souladu s čl. 2 odst. 1 rozhodnutí 2012/237/SZBP Radou označeny jako osoby, subjekty a orgány, jež i) jsou zapojeny do činností, které ohrožují mír, bezpečnost nebo stabilitu v Republice Guineji-Bissau, či podporují takové činnosti, nebo ii) jsou spojeny s takovými osobami, subjekty nebo orgány, jakož i veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje, které jsou uvedenými fyzickými nebo právnickými osobami, subjekty a orgány vlastněny, drženy či ovládány.

2.   Žádné finanční prostředky nebo hospodářské zdroje nesmějí být, přímo či nepřímo, poskytnuty fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům nebo orgánům uvedeným v příloze I, nebo v jejich prospěch.

3.   Zakazuje se vědomá a úmyslná účast na činnostech, jejichž cílem nebo výsledkem je přímé či nepřímé obcházení opatření uvedených v odstavcích 1 a 2.

Článek 3

1.   Příloha I obsahuje rovněž důvody pro zařazení osob, subjektů nebo orgánů na seznam.

2.   Příloha I dále obsahuje, jsou-li k dispozici, informace nutné k identifikaci dotčených fyzických nebo právnických osob, subjektů a orgánů. Pokud jde o fyzické osoby, tyto informace mohou zahrnovat jména, včetně přezdívek, datum a místo narození, státní příslušnost, čísla pasu a průkazu totožnosti, pohlaví, adresu, je-li známa, a funkci či povolání. Pokud jde o právnické osoby, subjekty a orgány, tyto informace mohou zahrnovat název, místo a datum registrace, registrační číslo a místo podnikání.

Článek 4

1.   Odchylně od článku 2 mohou příslušné orgány členských států, na něž je odkazováno na internetových stránkách uvedených v příloze II, povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů anebo zpřístupnění některých finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů za takových podmínek, které považují za vhodné, poté, co se ujistí, že tyto finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou:

a)

nezbytné pro uspokojení základních potřeb osob uvedených v příloze I a na nich závislých rodinných příslušníků, včetně úhrad za potraviny, plateb nájemného nebo splácení hypoték, plateb za léky a lékařskou péči, plateb daní, pojistného a poplatků za veřejné služby;

b)

určené výlučně k úhradě přiměřených honorářů za odborné výkony a náhradě výdajů vzniklých v souvislosti s poskytováním právních služeb;

c)

určené výlučně k úhradě poplatků nebo nákladů na běžné vedení nebo správu zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů; nebo

d)

nezbytné k úhradě mimořádných výdajů, pokud členský stát v takovém případě oznámil všem ostatním členským státům a Komisi alespoň dva týdny před udělením povolení důvody, proč se domnívá, že by mělo být konkrétní povolení uděleno.

2.   Příslušný členský stát informuje ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 1.

Článek 5

1.   Odchylně od článku 2 mohou příslušné orgány členských států, na něž je odkazováno na internetových stránkách uvedených v příloze II, povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, jsou-li splněny tyto podmínky:

a)

dotčené finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou předmětem soudcovského, správního nebo rozhodčího zástavního práva, které vzniklo přede dnem, kdy byly fyzické nebo právnické osoby, subjekt nebo orgán uvedené v článku 2 zařazeny do přílohy I, nebo se na ně vztahuje soudní nebo správní rozhodnutí či rozhodčí nález vynesené před tímto dnem;

b)

dotčené finanční prostředky nebo hospodářské zdroje budou použity výlučně k uspokojení pohledávek zajištěných takovým zástavním právem nebo uznaných jako platné takovým rozhodnutím či nálezem, a to v mezích stanovených příslušnými právními předpisy, jimiž se řídí práva osob majících takové nároky;

c)

zástavní právo nebo rozhodnutí či nález není ve prospěch osoby, subjektu či orgánu uvedených v příloze I; a dále

d)

uznání zástavního práva nebo rozhodnutí či nálezu není v rozporu s veřejným pořádkem v daném členském státě.

2.   Příslušný členský stát informuje ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 1.

Článek 6

1.   Ustanovení čl. 2 odst. 2 se nepoužije na připsání k zmrazeným účtům:

a)

úroků nebo jiných výnosů z těchto účtů; nebo

b)

plateb splatných podle smluv, dohod nebo závazků, které byly uzavřeny nebo vznikly přede dnem, kdy byly fyzické či právnické osoby, subjekty nebo orgány uvedené v článku 2 zařazeny do přílohy I,

pokud jsou veškeré takové úroky, jiné výnosy nebo platby zmrazeny podle čl. 2 odst. 1.

2.   Ustanovení čl. 2 odst. 2 nebrání finančním nebo úvěrovým institucím v Unii v připisování finančních prostředků na zmrazené účty v případech, kdy přijímají finanční prostředky převáděné na účet fyzické či právnické osoby, subjektu nebo orgánu uvedených na seznamu, pokud tyto přírůstky na účtech budou rovněž zmrazeny. Dotčená finanční nebo úvěrová instituce neprodleně uvědomí o těchto transakcích příslušný orgán.

Článek 7

1.   Zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů nebo odmítnutí zpřístupnit finanční prostředky nebo hospodářské zdroje učiněné v dobré víře, že toto jednání je v souladu s tímto nařízením, nezakládá jakoukoli odpovědnost fyzických nebo právnických osob, subjektů nebo orgánů, které je provádí, ani jejich vedoucích pracovníků či zaměstnanců, neprokáže-li se, že finanční prostředky a hospodářské zdroje byly zmrazeny nebo zadrženy v důsledku nedbalosti.

2.   Zákaz uvedený v čl. 2 odst. 2 nezakládá jakoukoli odpovědnost fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, které zpřístupnily finanční prostředky nebo hospodářské zdroje, pokud nevěděly a neměly rozumný důvod domnívat se, že svým jednáním daný zákaz porušují.

Článek 8

1.   Aniž jsou dotčeny příslušné předpisy týkající se ohlašování, důvěrnosti a služebním tajemství, fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány uvedené v příloze I:

a)

neprodleně poskytnou příslušnému orgánu členské země, ve které jsou rezidenty nebo ve které mají sídlo a na který je odkazováno v příloze II, všechny informace, které by podpořily plnění ustanovení tohoto nařízení, jako jsou účty a částky zmrazené v souladu s článkem 2, a předají takové informace Komisi buď přímo, nebo prostřednictvím uvedeného příslušného orgánu; a

b)

spolupracují s tímto příslušným orgánem při každém ověřování těchto informací.

2.   Veškeré informace poskytnuté nebo obdržené v souladu s tímto článkem se použijí pouze pro účely, pro které byly poskytnuty nebo obdrženy.

Článek 9

Komise a členské státy se neprodleně navzájem informují o opatřeních přijatých podle tohoto nařízení a předávají si všechny další důležité informace, které mají k dispozici v souvislosti s tímto nařízením, zejména informace o porušování tohoto nařízení a obtížích s jeho prosazováním a o rozhodnutích vnitrostátních soudů.

Článek 10

Komise je oprávněna měnit přílohu II na základě informací poskytnutých členskými státy.

Článek 11

1.   Pokud Rada rozhodne o tom, že na fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt či orgán se mají vztahovat opatření uvedená v čl. 2 odst. 1, změní odpovídajícím způsobem přílohu I.

2.   Rada sdělí své rozhodnutí fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu uvedeným v odstavci 1, včetně důvodů jejich zařazení na seznam, a to buď přímo, je-li známa jejich adresa, nebo zveřejněním oznámení, a tím umožní těmto fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům se k záležitosti vyjádřit.

3.   Jsou-li předloženy připomínky nebo nové podstatné důkazy, Rada své rozhodnutí přezkoumá a dotčenou fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt či orgán o této skutečnosti informuje.

4.   Seznam uvedený v příloze I se pravidelně přezkoumává, a to alespoň jednou za dvanáct měsíců.

Článek 12

1.   Členské státy stanoví sankce za porušení tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření nezbytná pro zajištění jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

2.   Členské státy oznámí Komisi takto stanovené sankce neprodleně po vstupu tohoto nařízení v platnost a oznámí jí všechny následné změny těchto předpisů.

Článek 13

Pokud toto nařízení ukládá povinnost oznámit určité skutečnosti Komisi, informovat Komisi nebo s ní jinak komunikovat, použije se pro tyto účely adresa a další kontaktní údaje uvedené v příloze II.

Článek 14

Toto nařízení se použije:

a)

na území Unie včetně jejího vzdušného prostoru;

b)

na palubě letadla nebo plavidla v pravomoci některého členského státu;

c)

na každou osobu nacházející se na území Unie nebo mimo něj, která je státním příslušníkem některého členského státu;

d)

na každou právnickou osobu, subjekt nebo orgán založené nebo zřízené podle právních předpisů některého členského státu;

e)

na každou právnickou osobu, subjekt nebo orgán v souvislosti s jakoukoli podnikatelskou činností vykonávanou zcela nebo částečně v rámci Unie.

Článek 15

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. května 2012.

Za Radu

předseda

N. WAMMEN


(1)  Viz strana 43 v tomto čísle Úředního věstníku.

(2)  Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.


PŘÍLOHA I

Seznam fyzických a právnických osob, subjektů nebo orgánů podle čl. 2 odst. 1 a čl. 2 odst. 2

Osoby

 

Jméno

Identifikační údaje (datum a místo narození (dat. nar. a místo nar.), číslo pasu / číslo průkazu totožnosti apod.)

Důvody zařazení na seznam

Datum zařazení na seznam

1.

General António INJAI (také znám jako António INDJAI)

státní příslušnost: Guinea-Bissau

dat. nar.: 20. ledna 1955

místo nar.: Encheia, sektor Bissorá, oblast Oio, Guinea-Bissau

rodiče: Wasna Injai a Quiritche Cofte

úřední funkce: armádní generál – náčelník generálního štábu ozbrojených sil

António Injai se osobně podílel na plánování a vedení vzpoury, k níž došlo dne 1. dubna 2010 a která vyvrcholila nezákonným zatčením předsedy vlády Carla Gomese Júniora a následně i náčelníka generálního štábu ozbrojených sil Josého Zamory Induty.

Antonio Injai vyvíjel nátlak na vládu, aby dosáhl svého jmenování náčelníkem generálního štábu ozbrojených sil.

3.5.2012

 

 

národní průkaz totožnosti: není znám (Guinea-Bissau)

pas: diplomatický pas č. AAID00435

datum vydání: 18. 2. 2010

místo vydání: Guinea-Bissau

platnost do: 18. 2. 2013

Antonio Injai opakovaně činí veřejná prohlášení, v nichž hrozí smrtí legitimním orgánům, jmenovitě premiérovi Carlosu Gomesovi Júniorovi, narušuje právní stát, podemílá pravomoci civilních orgánů a prohlubuje všeobecnou atmosféru beztrestnosti a nestability v zemi.

Během volebního období v roce 2012 Antonio Injai z pozice náčelníka generálního štábu ozbrojených sil znovu činil výhružná prohlášení o svém záměru svrhnout zvolené orgány a zmařit volební proces.

 

 

 

 

Antonio Injai byl rovněž zapojen do operačního plánování státního převratu, k němuž došlo dne 12. dubna 2012. V době bezprostředně po převratu, vydal první komuniké „vojenského velení“ generální štáb ozbrojených sil, v jehož čele generál Injai stojí. Žádným způsobem proti uvedené neústavní vojenské akci nevystoupil ani se od ní nedistancoval.

 

2.

Generál major Mamadu TURE (N'KRUMAH) (také znám jako N’Krumah)

státní příslušnost: Guinea-Bissau

dat. nar.: 26. dubna 1947

diplomatický pas č. DA0002186

datum vydání: 30. 3. 2007

platnost do: 26. 8. 2013

Zástupce náčelníka generálního štábu ozbrojených sil. Člen „vojenského velení“, jež se přihlásilo k odpovědnosti za státní převrat, ke kterému došlo dne 12. dubna 2012.

3.5.2012

3.

Generál Augusto MÁRIO CÓ

 

Náčelník generálního štábu pozemních ozbrojených sil. Člen „vojenského velení“, jež se přihlásilo k odpovědnosti za státní převrat, ke kterému došlo dne 12. dubna 2012.

3.5.2012

4.

Generál Estêvão NA MENA

 

Náčelník generálního štábu námořních ozbrojených sil. Člen „vojenského velení“, jež se přihlásilo k odpovědnosti za státní převrat, ke kterému došlo dne 12. dubna 2012.

3.5.2012

5.

Brigádní generál Ibraima CAMARÁ (také znám jako Papa Camará)

státní příslušnost: Guinea-Bissau

dat. nar.: 11. května 1964

diplomatický pas č. AAID00437

datum vydání: 18. 2. 2010

platnost do: 18. 2. 2013

Náčelník generálního štábu vzdušných ozbrojených sil. Člen „vojenského velení“, jež se přihlásilo k odpovědnosti za státní převrat, ke kterému došlo dne 12. dubna 2012.

3.5.2012

6.

Podplukovník Daba NAUALNA (také znám jako Daba Na Walna)

státní příslušnost: Guinea-Bissau

dat. nar.: 6. června 1966

pas č. SA 0000417

datum vydání: 29. 10. 2003

platnost do: 10. 3. 2013

Mluvčí „vojenského velení“, jež se přihlásilo k odpovědnosti za státní převrat, ke kterému došlo dne 12. dubna 2012.

3.5.2012


PŘÍLOHA II

Internetové stránky s odkazy na příslušné orgány členských států podle čl. 4 odst. 1, čl. 5 odst. 1 a čl. 8 odst. 1 a adresa Evropské komise pro účely zasílání oznámení

A.

Příslušné orgány v každém členském státě:

 

BELGIE

http://www.diplomatie.be/eusanctions

 

BULHARSKO

http://www.mfa.bg/en/pages/view/5519

 

ČESKÁ REPUBLIKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

 

DÁNSKO

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

 

NĚMECKO

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

 

ESTONSKO

http://www.vm.ee/est/kat_622/

 

IRSKO

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

 

ŘECKO

http://www1.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

 

ŠPANĚLSKO

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

 

FRANCIE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

 

ITÁLIE

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

 

KYPR

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

 

LOTYŠSKO

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

 

LITVA

http://www.urm.lt/sanctions

 

LUCEMBURSKO

http://www.mae.lu/sanctions

 

MAĎARSKO

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

 

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

 

NIZOZEMSKO

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

 

RAKOUSKO

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

 

POLSKO

http://www.msz.gov.pl

 

PORTUGALSKO

http://www.min-nestrangeiros.pt

 

RUMUNSKO

http://www.mae.ro/node/1548

 

SLOVINSKO

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

 

SLOVENSKO

http://www.foreign.gov.sk

 

FINSKO

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

 

ŠVÉDSKO

http://www.ud.se/sanktioner

 

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B.

Adresa pro zasílání oznámení nebo jinou komunikaci s Evropskou komisí:

European Commission

Foreign Policy Instruments Service

Unit FPIS.2

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgium

E-mail: [email protected]

Tel.: (32 2) 295 55 85

Fax: (32 2) 299 08 73


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU