(EU) č. 374/2012Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 374/2012 ze dne 26. dubna 2012 , kterým se mění nařízení (EU) č. 1255/2010, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dovozní celní kvóty produktů kategorie „baby beef“ pocházejících z Bosny a Hercegoviny, Chorvatska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Černé Hory a Srbska

Publikováno: Úř. věst. L 118, 3.5.2012, s. 1-3 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 26. dubna 2012 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 4. května 2012 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2012
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 374/2012

ze dne 26. dubna 2012,

kterým se mění nařízení (EU) č. 1255/2010, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dovozní celní kvóty produktů kategorie „baby beef“ pocházejících z Bosny a Hercegoviny, Chorvatska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Černé Hory a Srbska

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na čl. 144 odst. 1 a na článek 148 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovením čl. 3 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1215/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se zavádějí mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjaté (2), ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1336/2011 (3), byla stanovena roční dovozní celní kvóta 475 tun vyjádřených v hmotnosti jatečně upraveného těla pro produkty typu „baby beef“, uvedených v příloze II a pocházejících z celního území Kosova (4).

(2)

Tato roční dovozní celní kvóta by měla být spravována v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1255/2010 ze dne 22. prosince 2010, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dovozní celní kvóty produktů kategorie „baby beef“ pocházejících z Bosny a Hercegoviny, Chorvatska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Černé Hory a Srbska (5).

(3)

Nařízení (EU) č. 1255/2010 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

Vzhledem k tomu, že článek 1 nařízení (EU) č. 1255/2010 stanoví, že celní kvóty se každoročně otevírají ode dne 1. ledna, mělo by se toto nařízení použít ode dne 1. ledna 2012.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 1255/2010 se mění takto:

1)

Název se nahrazuje tímto:

2)

V článku 1 se odstavec 1 mění takto:

a)

Doplňuje se nové písmeno f), které zní:

„f)

475 tun (hmotnost jatečně upraveného těla) pro produkty kategorie „baby beef“ pocházející z celního území Kosova (7).

b)

Druhý pododstavec se nahrazuje tímto:

„Kvóty uvedené v prvním pododstavci mají pořadová čísla 09.4503, 09.4504, 09.4505, 09.4198, 09.4199 a 09.4200.“

3)

Přílohy se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2012.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. dubna 2012.

Za Komisi, jménem předsedy,

Dacian CIOLOȘ

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 328, 15.12.2009, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 347, 30.12.2011, s. 1.

(4)  Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244/1999 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.

(5)  Úř. věst. L 342, 28.12.2010, s. 1.

(6)  Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244/1999 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.“

(7)  Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244/1999 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.“


PŘÍLOHA

Přílohy nařízení (EU) č. 1255/2010 se mění takto:

1)

V příloze II se doplňuje tento vydávající orgán:

„—

Kosovo (1).

2)

Vkládá se nová příloha VIIa, která zní:

„PŘÍLOHA VIIa

Image

3)

V příloze VIII se v prvním sloupci tabulky doplňuje pořadové číslo „09.4200“.

4)

V příloze IX se v prvním sloupci tabulky doplňuje pořadové číslo „09.4200“.

5)

V příloze X se v prvním sloupci tabulky doplňuje pořadové číslo „09.4200“.


(1)  Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244/1999 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU