(EU) č. 350/2012Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 350/2012 ze dne 23. dubna 2012 , kterým se provádí nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu

Publikováno: Úř. věst. L 110, 24.4.2012, s. 17-17 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 23. dubna 2012 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 24. dubna 2012 Nabývá účinnosti: 24. dubna 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 350/2012

ze dne 23. dubna 2012,

kterým se provádí nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení (EU) č. 267/2012 ze dne 23. března 2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu (1), a zejména na čl. 46 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 23. března 2012 přijala Rada nařízení (EU) č. 267/2012.

(2)

Rada má za to, že již neexistují důvody k tomu, aby byla jedna osoba a dva subjekty ponechány na seznamu fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují omezující opatření, obsaženém v příloze IX nařízení (EU) č. 267/2012.

(3)

Seznam obsažený v příloze IX nařízení (EU) č. 267/2012 by měl být odpovídajícím způsobem změněn,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Ze seznamu obsaženého v příloze IX nařízení (EU) č. 267/2012 se vyjímají osoba a subjekty uvedené v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 23. dubna 2012.

Za Radu

předsedkyně

C. ASHTON


(1)  Úř. věst L 88, 24.3.2012, s. 1.


PŘÍLOHA

OSOBA A SUBJEKTY PODLE ČLÁNKU 1

A Sedghi

Walship SA

Morison Menon Chartered Accountant


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU