(EU) č. 274/2012Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 274/2012 ze dne 27. března 2012 , kterým mění nařízení (ES) č. 1152/2009, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu některých potravin z některých třetích zemí v důsledku rizika kontaminace aflatoxiny Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 90, 28.3.2012, s. 14-16 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 27. března 2012 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 17. dubna 2012 Nabývá účinnosti: 17. dubna 2012
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti: 2. září 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 274/2012

ze dne 27. března 2012,

kterým mění nařízení (ES) č. 1152/2009, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu některých potravin z některých třetích zemí v důsledku rizika kontaminace aflatoxiny

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (1), a zejména na čl. 53 odst. 1 písm. b) bod ii) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 53 nařízení (ES) č. 178/2002 má Komise možnost přijmout mimořádná opatření, pokud je zřejmé, že potraviny nebo krmivo dovezené ze třetí země mohou představovat vážné riziko pro lidské zdraví, zdraví zvířat nebo životní prostředí, a pokud se nelze s tímto rizikem úspěšně vypořádat pomocí opatření přijatých samotnými členskými státy.

(2)

Prostřednictvím nařízení Komise (ES) č. 1152/2009 (2) Komise stanovila zvláštní podmínky pro dovoz z některých třetích zemí v případě některých potravin, u nichž zjevně byly maximální hodnoty aflatoxinů stanovené v nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 (3) často překračovány.

(3)

Jelikož u některých kategorií potravin spadajících do oblasti působnosti nařízení (ES) č. 1152/2009 došlo ke změně kódů kombinované nomenklatury (KN), je namístě změnit odpovídajícím způsobem kódy KN v uvedeném nařízení.

(4)

Je třeba zrušit přechodné ustanovení týkající se potravin dovážených ze Spojených států amerických, na které se nevztahuje plán dobrovolného odběru vzorků pro kontrolu aflatoxinů, neboť provozovatelům ve Spojených státech amerických byla poskytnuta dostatečná doba na provedení tohoto plánu.

(5)

Vzhledem k počtu a typu oznámení v systému včasné výměny informací pro potraviny a krmiva, obchodovaným objemům, výsledkům inspekcí prováděných Potravinovým a veterinárním úřadem Komise a výsledkům kontrol by se v některých případech měla snížit četnost odběru vzorků pro účely analýzy. U lískových ořechů z Turecka a para ořechů z Brazílie byl při dovozu zaznamenán jen velmi nízký počet případů nedodržení podmínek. Proto je vhodné snížit četnost kontrol u těchto potravin. Z důvodů jasnosti a zajištění konzistence s ostatními právními předpisy EU je třeba výslovně uvést, že kontrola totožnosti se má provádět stejně často jako fyzická kontrola (odběr vzorků a analýza).

(6)

Nařízení (ES) č. 1152/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny

Nařízení (ES) č. 1152/2009 se mění takto:

1)

Článek 1 se nahrazuje tímto:

„Článek 1

Oblast působnosti

1.   Toto nařízení se vztahuje na dovoz následujících potravin a potravin z nich zpracovaných a složených:

a)

těchto potravin pocházejících nebo zasílaných z Brazílie:

i)

para ořechy ve skořápce kódu KN 0801 21 00,

ii)

směsi ořechů nebo sušeného ovoce kódu KN 0813 50 a obsahující para ořechy ve skořápce;

b)

těchto potravin pocházejících nebo zasílaných z Číny:

i)

podzemnice olejná kódů KN 1202 41 00 a 1202 42 00,

ii)

arašídy kódů KN 2008 11 91 (v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti převyšující 1 kg) nebo 2008 11 98 (v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 1 kg),

iii)

pražené arašídy kódu 2008 11 96 (v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 1 kg);

c)

těchto potravin pocházejících nebo zasílaných z Egypta:

i)

podzemnice olejná kódů KN 1202 41 00 a 1202 42 00,

ii)

arašídy kódů KN 2008 11 91 (v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti převyšující 1 kg) nebo 2008 11 98 (v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 1 kg),

iii)

pražené arašídy kódu 2008 11 96 (v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 1 kg);

d)

těchto potravin pocházejících nebo zasílaných z Íránu:

i)

pistácie kódů KN 0802 51 00 nebo 0802 52 00,

ii)

pražené pistácie kódů KN 2008 19 13 (v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti převyšující 1 kg) a 2008 19 93 (v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 1 kg);

e)

těchto potravin pocházejících nebo zasílaných z Turecka:

i)

sušené fíky kódu KN 0804 20 90,

ii)

lískové ořechy (Corylus spp.) ve skořápce nebo bez skořápky kódů 0802 21 00 nebo 0802 22 00,

iii)

pistácie kódů KN 0802 51 00 nebo 0802 52 00,

iv)

směsi ořechů nebo sušeného ovoce kódu KN 0813 50 a obsahující fíky, lískové ořechy nebo pistácie,

v)

pasta z fíků, pasta z pistácií a pasta z lískových ořechů kódů KN 2007 10 nebo 2007 99,

vi)

lískové ořechy a pistácie, upravené nebo konzervované, včetně směsí kódu KN 2008 19, a fíky, upravené nebo konzervované, kódu 2008 99, včetně směsí kódu KN 2008 97,

vii)

mouka, krupice a prášek z lískových ořechů, fíků a pistácií kódu KN 1106 30 90,

viii)

lískové ořechy rozřezané na kousky nebo plátky nebo rozdrcené kódů KN 0802 22 00 a 2008 19;

f)

těchto potravin pocházejících nebo zasílaných ze Spojených států amerických:

i)

mandle ve skořápce nebo bez skořápky kódů KN 0802 11 nebo 0802 12,

ii)

pražené mandle kódů KN 2008 19 13 (v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti převyšující 1 kg) a 2008 19 93 (v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 1 kg),

iii)

směsi ořechů nebo sušeného ovoce kódu KN 0813 50 a obsahující mandle.

2.   Odstavec 1 se nepoužije na zásilky potravin, jejichž hrubá hmotnost nepřevyšuje 20 kg, ani na potraviny zpracované nebo složené z potravin uvedených v odst. 1 písm. b) až f) v množství menším než 20 %.“

2)

V článku 4 se zrušuje odstavec 6.

3)

V článku 7 se odstavce 4 a 5 nahrazují tímto:

„4.   Příslušný orgán na určeném místě dovozu provede kontrolu totožnosti a odebere vzorek pro analýzu aflatoxinu B1 a celkové kontaminace aflatoxiny u některých zásilek s četností určenou v odstavci 5 a v souladu s přílohou I nařízení (ES) č. 401/2006 před propuštěním do volného oběhu v Unii.

5.   Zkouška totožnosti a odběr vzorků pro účely analýzy podle odstavce 4 se provádějí:

a)

u přibližně 50 % zásilek potravin z Brazílie;

b)

u přibližně 20 % zásilek potravin z Číny;

c)

u přibližně 20 % zásilek potravin z Egypta;

d)

u přibližně 50 % zásilek potravin z Íránu;

e)

u přibližně 5 % zásilek z každé kategorie lískových ořechů a výrobků z nich z Turecka uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. e) bodech ii) a iv) až viii), přibližně 20 % zásilek z každé kategorie sušených fíků a výrobků z nich z Turecka uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. e) bodech i) a iv) až vii) a přibližně 50 % zásilek z každé kategorie pistácií a výrobků z nich z Turecka uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. e) bodech iii) až vii);

f)

namátkově u zásilek potravin ze Spojených států amerických uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. f).“

Článek 2

Přechodná opatření

Odchylně od čl. 4 odst. 1 a čl. 7 odst. 2 mohou být potraviny pocházející nebo zasílané ze Spojených států amerických uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. f), které opustily území Spojených států amerických přede dnem vstupu tohoto nařízení v platnost a které nejsou doprovázeny osvědčením vydaným v rámci plánu dobrovolného odběru vzorků pro kontrolu aflatoxinů, dováženy do EU za podmínky, že byly podrobeny fyzické kontrole včetně odběru vzorků a analýzy.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. března 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 313, 28.11.2009, s. 40.

(3)  Úř. věst. L 364, 20.12.2006, s. 5.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU