(EU) č. 267/2012Nařízení Rady (EU) č. 267/2012 ze dne 23. března 2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení nařízení (EU) č. 961/2010

Publikováno: Úř. věst. L 88, 24.3.2012, s. 1-112 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 23. března 2012 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 24. března 2012 Nabývá účinnosti: 24. března 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 267/2012

ze dne 23. března 2012

o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení nařízení (EU) č. 961/2010

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2012/35/SZBP ze dne 23. ledna 2012, kterým se mění rozhodnutí Rady 2010/413/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu (1),

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rada dne 25. října 2010 přijala nařízení (EU) č. 961/2010 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení nařízení (ES) č. 423/2007 (2) s cílem provést rozhodnutí Rady 2010/413/SZBP (3).

(2)

Rada dne 23. ledna 2012 schválila rozhodnutí 2012/35/SZBP a stanovila další omezující opatření vůči Íránské islámské republice (dále jen „Írán“), jak požadovala Evropská rada dne 9. prosince 2011.

(3)

Tato omezující opatření zahrnují zejména další omezení obchodu se zbožím a technologiemi dvojího užití, jakož i klíčového zařízení a technologií, které by mohly být použity v petrochemickém průmyslu, zákaz dovozu íránské surové ropy, ropných produktů a petrochemických produktů a zákaz investic do petrochemického průmyslu. Rovněž je třeba zakázat obchod se zlatem, drahými kovy a diamanty s íránskou vládou, jakož i dodávání nově vytištěných bankovek a vyražených mincí íránské centrální bance nebo v její prospěch.

(4)

Rovněž je nutné provést určité technické změny stávajících opatření. Zejména definice „zprostředkovatelských služeb“ by měla být upřesněna. V případech, kdy může být příslušným orgánem povolen nákup, prodej, dodávání, převod nebo vývoz zboží a technologií nebo finančních a technických služeb, nebude vyžadováno samostatné povolení pro související zprostředkovatelské služby.

(5)

Definice „převodu finančních prostředků“ by měla být rozšířena na neelektronické převody s cílem čelit pokusům o obcházení omezujících opatření

(6)

Revidovaná omezující opatření, která se týkají zboží dvojího užití, by se měla vztahovat na veškeré zboží a technologie uvedené v příloze I nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití (4), s výjimkou některého zboží v části 2 kategorie 5 zmíněné přílohy s ohledem na jeho využití ve veřejných komunikačních službách v Íránu. Zákazy stanovené v článku 2 tohoto rozhodnutí se však nevztahují na prodej, dodávky, převod nebo vývoz zboží a technologií nově zařazených do příloh I nebo II tohoto nařízení, pro něž již příslušné orgány členských států vydaly povolení podle článku 3 nařízení (EU) č. 961/2010 před vstupem tohoto nařízení v platnost.

(7)

V zájmu zajištění účinného provádění zákazu prodeje, dodávání, předávání nebo vývozu do Íránu některého klíčového zařízení a technologií, jež by mohly být využity v klíčových průmyslových odvětvích ropy a zemního plynu a petrochemického průmyslu, by měly být k dispozici seznamy tohoto klíčového zařízení a technologií.

(8)

Ze stejného důvodu by měly být k dispozici seznamy položek, které podléhají omezení obchodu se surovou ropou a ropnými produkty, petrochemickými produkty, zlatem, drahými kovy a diamanty.

(9)

Kromě toho by se omezení investic do íránského odvětví ropy a zemního plynu, má-li být účinné, mělo vztahovat na některé klíčové činnosti, jako jsou služby spočívající v přepravě většího množství plynu za účelem tranzitu nebo dodávek do přímo propojených sítí, a z téhož důvodu by se mělo vztahovat na společné podniky, jakož i na jiné formy společností a spolupráce s Íránem v odvětví přepravy zemního plynu.

(10)

Účinná omezení íránských investic v Unii vyžadují přijetí opatření, na jejichž základě se fyzickým či právnickým osobám, subjektům a orgánům spadajícím do pravomoci členských států zakáže takovou investici umožnit nebo povolit.

(11)

Rozhodnutí 2012/35/SZBP rovněž rozšiřuje zmrazení aktiv na další osoby, subjekty nebo orgány, které poskytují íránské vládě podporu, například finanční, logistickou či materiální pomoc, nebo na osoby, subjekty nebo orgány, které jsou s nimi spojeny. Rozhodnutí rovněž rozšiřuje zmrazující opatření na další členy íránských revolučních gard.

(12)

Rozhodnutí 2012/35/SZBP rovněž stanoví zmrazení aktiv íránské centrální banky. Vzhledem k možnému zapojení íránské centrální banky do financování zahraničního obchodu se však považuje za nutné zavést výjimky, neboť toto cílené finanční opatření by nemělo bránit v pokračování obchodních operací, včetně smluv týkajících se potravin, zdravotnictví, zdravotnického vybavení či humanitárních účelu, v souladu s ustanoveními tohoto nařízení. Výjimky v článcích 12 a 14 tohoto nařízení týkající se smluv na dovoz, nákup nebo přepravu ropy a ropných a petrochemickcýh produktů, které byly uzavřeny před 23. lednem 2012, se rovněž vztahují na doplňkové smlouvy nezbytné pro plnění takových smluv, včetně smluv o přepravě, pojištění či inspekcích. Kromě toho mají být iránská ropa a ropné a petrochemické produkty, které jsou zákonně dováženy do členského státu na základě výjimek podle článků 12 a 14 tohoto nařízení, považovány za propuštěné do volného oběhu v Unii

(13)

V souladu s povinností zmrazit aktiva společnosti Islamic Republic of Iran Shipping Line (IRISL) a subjektů, které jsou touto společností vlastněné nebo ovládané, se v přístavech členských států zakazuje nakládat náklady na plavidla vlastněná či pronajatá společností IRISL nebo těmito subjekty a náklady z takových plavidel vykládat. Kromě toho je po zmrazení aktiv společnosti IRISL zakázán rovněž převod vlastnictví plavidel vlastněných, kontrolovaných nebo pronajatých společností IRISL na jiné subjekty. Povinnost zmrazit finanční prostředky a hospodářské zdroje společnosti IRISL a subjektů, které jsou touto společností vlastněné nebo ovládané, však nevyžaduje zabavení nebo zadržení plavidel vlastněných těmito subjekty nebo jimi přepravovaných nákladů, pokud tyto náklady patří třetím stranám, ani zadržení jimi najatých posádek.

(14)

Vzhledem k pokusům Íránu sankce obcházet by mělo být jasně stanoveno, že všechny finanční prostředky a hospodářské zdroje, které patří osobám, subjektům a orgánům uvedeným v přílohách I a II rozhodnutí 2010/413/SZBP nebo které jsou jimi vlastněny, drženy či ovládány, mají být neprodleně zmrazeny, včetně finančních prostředků a hospodářských zdrojů nástupnických subjektů vytvořených s cílem obcházet opatření stanovená v tomto nařízení.

(15)

Mělo by být také jasně řečeno, že předložení a zaslání patřičných dokumentů bance za účelem provedení konečného převodu určité osobě, subjektu nebo orgánu, který není na seznamu uveden, za účelem zahájení plateb povolených podle tohoto nařízení, není zpřístupněním finančních prostředků ve smyslu tohoto nařízení.

(16)

Mělo by být vyjasněno, že finanční prostředky nebo hospodářské zdroje by měly být v souladu s ustanoveními tohoto nařízení uvolněny pro služební účely diplomatických misí či konzulárních úřadů nebo mezinárodních organizací požívajících výsad podle mezinárodního práva.

(17)

Mělo by dále být rozvinuto uplatňování cílených finančních opatření ze strany poskytovatelů specializovaných služeb předávání údajů u finančních transakcích.

Je třeba upřesnit, že aktiva osob, subjektů nebo orgánů, které nejsou uvedeny na seznamu, uložená v úvěrových a finančních institucích, které jsou uvedeny na seznamu, by při uplatňování cílených finančních opatření neměla zůstat zmrazená a měla by být uvolněna za podmínek stanovených v tomto nařízení.

Vzhledem k pokusům Íránu využívat svého finančního systému k obcházení sankcí je nutné být v souvislosti s činnostmi íránských úvěrových a finančních institucí obezřetnější, aby se zabránilo obcházení tohoto nařízení, včetně zmrazení aktiv íránské centrální banky. Tyto požadavky na zvýšenou obezřetnost úvěrových a finančních institucí by měly doplňovat stávající povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1781/2006 ze dne 15. listopadu 2006 o informacích o plátci doprovázejících převody peněžních prostředků (5) a z provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 26. října 2005 o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu (6).

(18)

Některá ustanovení týkající se kontroly převodů finančních prostředků by měla být pozměněna, aby se usnadnilo jejich uplatňování příslušnými orgány a subjekty a aby se zabránilo obcházení ustanovení tohoto nařízení, včetně zmrazení aktiv íránské centrální banky.

(19)

Kromě toho by měla být upravena omezení týkající se pojištění, zejména aby bylo jasné, že pojištění diplomatických misí a konzulárních úřadů v Unii je povoleno, a aby se umožnilo poskytování pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám a pojištění odpovědnosti za škody způsobené na životním prostředí.

(20)

Dále musí být aktualizován požadavek na předkládání informací před dovozem a odesláním, neboť tato povinnost se stala obecně použitelnou na veškeré zboží vstupující na celní území nebo opouštějící celní území Unie po úplném provedení celních bezpečnostních opatření od 1. ledna 2012 stanovených v příslušných ustanoveních týkajících se vstupních a výstupních souhrnných celních prohlášeních v nařízení (EHS) č. 2913/92 (7) a v nařízení (EHS) č. 2454/93 (8).

(21)

Upraveny by měly být také zásobování palivem či zásobování lodí, odpovědnost subjektů a zákaz obcházení příslušných omezujících opatření.

(22)

Mechanismus výměny informací mezi členskými státy a Komisí by měl být pozměněn tak, aby se zajistilo účinné provádění a jednotný výklad tohoto nařízení.

(23)

Vzhledem k cílům sledovaných zákazem vybavení, které by mohlo být použito k vnitřním represím, by měl být tento zákaz stanoven v nařízení (EU) č. 359/2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, subjektům a orgánům s ohledem na situaci v Íránu (9), a nikoliv v tomto nařízení.

(24)

V zájmu přehlednosti by nařízení (EU) č. 961/2010 mělo být zrušeno a nahrazeno tímto nařízením.

(25)

Omezující opatření stanovená tímto nařízením spadají do oblasti působnosti Smlouvy o fungování Evropské unie, a proto jsou k jejich provádění nezbytné právní předpisy na úrovni Unie,zejména za účelem zajištění jejich jednotného uplatňování hospodářskými subjekty ve všech členských státech.

(26)

Toto nařízení dodržuje základní práva a ctí zásady uznané zejména v Listině základních práv Evropské unie, zejména pak právo na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces, právo na vlastnictví a právo na ochranu osobních údajů. Toto nařízení by mělo být uplatňováno v souladu s těmito právy a zásadami.

(27)

Toto nařízení rovněž ctí závazky členských států podle Charty Organizace spojených národů a právně závaznou povahu rezolucí Rady bezpečnosti Organizace spojených národů.

(28)

Součástí postupu pro určení osob, na něž se vztahují opatření týkající se zmrazení aktiv podle tohoto nařízení by mělo být to, že určeným fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům nebo orgánům budou sděleny důvody zařazení na seznam, aby měly příležitost se k těmto důvodům vyjádřit. Jsou-li předloženy připomínky nebo nové hmotné důkazy, Rada by měla s ohledem na tyto připomínky své rozhodnutí přezkoumat a příslušnou osobu, subjekt nebo orgán o této skutečnosti informovat.

(29)

Pro účely provádění tohoto nařízení a pro zajištění co největší právní jistoty v rámci Unie by měla být zveřejněna jména a další důležité údaje týkající se fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, jejichž finanční prostředky a hospodářské zdroje musí být v souladu s tímto nařízením zmrazeny. Veškeré zpracování osobních údajů fyzických osob podle tohoto nařízení by mělo být v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (10) a směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (11).

(30)

Aby se zajistilo, že opatření stanovená v tomto nařízení jsou účinná, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost dnem vyhlášení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

DEFINICE

Článek 1

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a)

„pobočkou“ finanční nebo úvěrové instituce provozovna bez právní subjektivity, jež tvoří součást finanční nebo úvěrové instituce a jež přímo provádí všechny nebo některé operace tvořící podstatu činnosti finančních nebo úvěrových institucí;

b)

„zprostředkovatelskými službami“:

i)

sjednávání nebo organizování operací týkajících se nákupu, prodeje nebo dodávek zboží a technologií nebo finančních a technických služeb, mimo jiné ze třetí země do jakékoli jiné třetí země nebo

ii)

prodej nebo nákup zboží a technologií nebo finančních a technických služeb, včetně těch, které jsou umístěny ve třetích zemích, za účelem jejich převodu do jiné třetí země;

c)

„nárokem“ jakýkoli nárok, uplatňovaný právní cestou či nikoli, jenž vznikl přede dnem vstupu tohoto nařízení v platnost nebo po tomto dni, na základě smlouvy nebo operace nebo v souvislosti s nimi, zejména:

i)

nárok na plnění závazku vyplývajícího ze smlouvy nebo operace nebo s nimi spojeného;

ii)

nárok na prodloužení doby platnosti nebo vyplacení dluhopisů, finančních záruk nebo příslibu odškodnění v jakékoli formě;

iii)

nárok na náhradu škody související se smlouvou nebo operací;

iv)

protinárok;

v)

nárok na uznání nebo vymáhání, včetně využití postupů, jako je doložka vykonatelnosti, rozsudek či rozhodčí nález nebo jiné rovnocenné rozhodnutí bez ohledu na místo vydání.

d)

„smlouvou nebo operací“ jakákoli operace bez ohledu na její formu a právo, které se na ni vztahuje, jež zahrnuje jednu nebo více smluv nebo podobných závazků uzavřených mezi stejnými nebo různými stranami; v tomto smyslu se „smlouvou“ rozumějí dluhopisy, záruky nebo přísliby odškodnění, zejména finanční záruky nebo přísliby finančního odškodnění a úvěry, ať už jsou právně nezávislé či nikoli, a jakákoli související ujednání vyplývající z dané operace nebo s ní související;

e)

„příslušnými orgány“ příslušné orgány členských států uvedené na internetových stránkách, jejichž seznam je v příloze X;

f)

„úvěrovou institucí“ úvěrová instituce, jak je definována v čl. 4 bodě 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 14. června 2006 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu (12), včetně jejích poboček v Unii i mimo ni;

g)

„celním územím Unie“ území, jak je definováno v článku 3 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (13), a v nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení (EHS) č. 2913/92 (14);

h)

„hospodářskými zdroji“ aktiva všeho druhu, ať hmotná nebo nehmotná, movitá či nemovitá, která nejsou finančními prostředky, ale lze je použít k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb;

i)

„finanční institucí“:

i)

podnik jiný než úvěrová instituce, který vykonává jednu nebo více operací uvedených v bodech 2 až 12, 14 a 15 přílohy I směrnice 2006/48/ES, včetně činností směnáren;

ii)

pojišťovna řádně oprávněná v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (15), pokud vykonává činnosti, na něž se vztahuje uvedená směrnice;

iii)

investiční podnik, jak je definován v čl. 4 odst. 1 bodě 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů (16);

iv)

subjekt kolektivního investování obchodující se svými podíly nebo akciemi nebo

v)

zprostředkovatel pojištění, jak je definován v čl. 2 bodě 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/92/ES ze dne 9. prosince 2002 o zprostředkování pojištění (17), s výjimkou zprostředkovatelů uvedených v čl. 2 odst. 7 uvedené směrnice, pokud zprostředkovávají životní pojištění a jiné služby vztahující se k investicím,

včetně jejich poboček v Unii nebo mimo ni;

j)

„zmrazením hospodářských zdrojů“ zabránění jejich použití k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb jakýmkoli způsobem, zejména prodejem, pronájmem nebo zastavením;

k)

„zmrazením finančních prostředků“ zabránění jakémukoli pohybu, převodu, přeměně, použití finančních prostředků, přístupu k nim nebo zacházení s nimi jakýmkoli způsobem, který by vedl k jakékoli změně jejich objemu, výše, umístění, vlastnictví, držby, povahy, určení nebo k jiné změně, která by umožnila použití těchto prostředků, včetně správy portfolia;

l)

„finančními prostředky“ finanční aktiva a hospodářské výhody všeho druhu, mimo jiné:

i)

peníze v hotovosti, šeky, peněžní pohledávky, směnky, peněžní poukázky a jiné platební nástroje;

ii)

vklady u finančních institucí nebo jiných subjektů, zůstatky na účtech, pohledávky a závazky z pohledávek;

iii)

veřejně i soukromě obchodované cenné papíry a dluhové nástroje, včetně akcií a kapitálových podílů, certifikátů zastupujících cenné papíry, dluhopisů, směnek, opčních listů, dlužních úpisů a smluv o derivátových nástrojích;

iv)

úroky, dividendy nebo jiné výnosy či hodnoty pocházející z aktiv nebo jimi vytvářené;

v)

úvěry, práva na započtení, záruky, závazky plnění nebo jiné finanční závazky;

vi)

akreditivy, náložné listy a dodací listy a

vii)

dokumenty prokazující podíl na finančních prostředcích nebo na finančních zdrojích;

m)

„zbožím“ též věci, materiály a zařízení;

n)

„pojištěním“ příslib nebo závazek, kterým se jedna nebo více fyzických či právnických osob zavazují, že za úplatu poskytnou v případě naplnění rizika jiné osobě či dalším osobám náhradu škody nebo jiné pojistné plnění, jak je stanoveno v příslibu či závazku;

o)

„íránskou osobou, subjektem či orgánem“:

i)

íránský stát nebo jakýkoli jeho orgán veřejné moci;

ii)

fyzická osoba pobývající v Íránu či s bydlištěm v Íránu;

iii)

právnická osoba, subjekt či organizace se sídlem v Íránu;

iv)

právnická osoba, subjekt či organizace v Íránu či mimo Írán vlastněné nebo ovládané přímo nebo nepřímo jednou nebo několika výše uvedenými osobami nebo subjekty;

p)

„zajištěním“ činnost sestávající z přebírání rizik postoupených pojišťovnou nebo jinou zajišťovnou nebo v případě společenství zajistitelů známého jako Lloyd’s, činnost spočívající v převzetí rizik postoupených členem Lloyd’s, pojišťovnou nebo zajišťovnou jinou než společenstvím zajistitelů známým jako Lloyd’s;

q)

„Výborem pro sankce“ výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle odstavce 18 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1737 (2006);

r)

„technickou pomocí“ jakákoli technická podpora týkající se oprav, vývoje, výroby, montáže, zkoušení, údržby nebo jiných technických služeb, která může mít například formu pokynů, poradenství, školení, předávání pracovních znalostí či dovedností nebo konzultací; technická pomoc zahrnuje též ústní formy pomoci;

s)

„územím Unie“ území členských států, na která se vztahuje Smlouva za podmínek v ní stanovených, včetně jejich vzdušného prostoru;

t)

„převodem finančních prostředků“:

i)

jakákoli operace uskutečněná jménem plátce prostřednictvím poskytovatele platebních služeb buď elektronicky nebo jinými prostředky, jako jsou hotovost, šeky nebo převodní příkazy, s cílem zpřístupnit finanční prostředky příjemci u některého poskytovatele platebních služeb bez ohledu na to, zda je plátce a příjemce jedna a tatáž osoba. Pojmy plátce, příjemce a poskytovatel platebních služeb mají stejný význam jako v nařízení (ES) č. 64/2007;

ii)

jakákoli operace uskutečněná neelektronicky, například v hotovosti, šeky nebo příkazy ke zúčtování, s cílem zpřístupnit finanční prostředky příjemci bez ohledu na to, zda je plátce a příjemce jedna a tatáž osoba.

KAPITOLA II

OMEZENÍ VÝVOZU A DOVOZU

Článek 2

1.   Zakazuje se přímo či nepřímo prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet zboží a technologie uvedené v příloze I nebo II jakékoli íránské osobě, subjektu či orgánu nebo pro použití v Íránu bez ohledu na to, zda pocházejí z Unie či nikoli.

2.   Příloha I obsahuje zboží a technologie, včetně softwaru, které jsou zbožím nebo technologiemi dvojího užití definovanými v nařízení (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, s výjimkou zboží a technologií definovaných v části A přílohy I tohoto nařízení.

3.   Příloha II obsahuje jiné zboží a technologie, jež by mohly přispívat k činnostem Íránu spojeným s obohacováním, přepracováním či těžkou vodou, k vývoji nosičů jaderných zbraní nebo k provádění činností souvisejících s jinými tématy, ohledně nichž vyjádřila Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) znepokojení nebo které označila za nedořešené, včetně témat vymezených Radou bezpečnosti OSN nebo Výborem pro sankce.

4.   Přílohy I, a II neobsahují zboží a technologie uvedené na Společném vojenském seznamu Evropské unie (18) (dále jen „společný vojenský seznam“).

Článek 3

1.   Je nutné získat předběžné povolení přímo či nepřímo prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet zboží a technologie uvedené v příloze III bez ohledu na to, zda pocházejí z Unie či nikoli, jakékoli íránské osobě, subjektu či orgánu nebo pro použití v Íránu.

2.   V případě všech vývozů, pro něž je podle tohoto článku vyžadováno povolení, udělí toto povolení příslušné orgány členského státu, v němž je vývozce usazen, v souladu s podrobnými pravidly stanovenými v článku 11 nařízení (ES) č. 428/2009. Povolení je platné v celé Unii.

3.   Příloha III obsahuje zboží a technologie jiné než zboží a technologie obsažené v přílohách I a II, které by mohly přispívat k činnostem spojeným s obohacováním, přepracováním či těžkou vodou, k vývoji nosičů jaderných zbraní nebo k provádění činností souvisejících s jinými tématy, ohledně nichž vyjádřila MAAE znepokojení nebo které označila za nedořešené.

4.   Vývozci poskytují příslušným orgánům ke svým žádostem o vývozní povolení veškeré nezbytné informace.

5.   Příslušné orgány neudělí povolení k prodeji, dodávce, převodu nebo vývozu zboží nebo technologií obsažených v příloze III, pokud mají dostatečné důvody se domnívat, že daný prodej, dodávka, převod nebo vývoz zboží nebo technologií je nebo může být určen k použití v souvislosti s jednou z těchto činností:

a)

k iránské činnosti spojené s obohacováním, přepracováním či těžkou vodou;

b)

k vývoji nosičů jaderných zbraní Íránem nebo

c)

k provádění činností Íránu souvisejících s jinými tématy, ohledně nichž vyjádřila MAAE znepokojení nebo které označila za nedořešené.

6.   Za podmínek uvedených v odstavci 5 mohou příslušné orgány zrušit, pozastavit, změnit nebo odvolat vývozní povolení, která udělily.

7.   Jestliže příslušný orgán odmítne udělit povolení nebo zruší, pozastaví, podstatně omezí nebo odvolá povolení v souladu s odstavcem 5 nebo 6, uvědomí o tom dotčený členský stát ostatní členské státy a Komisi a poskytne jim nezbytné informace, přičemž dodrží ustanovení o důvěrnosti těchto informací podle nařízení Rady (ES) č. 515/97 ze dne 13. března 1997 o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů (19).

8.   Předtím, než členský stát udělí povolení podle odstavce 5 pro operaci, která je v podstatě totožná s operací, pro niž bylo jiným členským státem či členskými státy povolení v souladu s odstavci 6 a 7 doposud platným způsobem odepřeno, konzultuje nejdříve členský stát nebo členské státy, které povolení odepřely. Jestliže po těchto konzultacích dotčený členský stát rozhodne, že povolení udělí, uvědomí o tom ostatní členské státy a Komisi a poskytne veškeré nezbytné informace za účelem vysvětlení svého rozhodnutí.

Článek 4

Zakazuje se přímý či nepřímý nákup, dovoz nebo přeprava zboží a technologií uvedených na seznamu v příloze I nebo II z Íránu bez ohledu na to, zda dotyčná věc pochází z Íránu či nikoli.

Článek 5

1.   Zakazuje se:

a)

přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc související se zbožím a technologiemi uvedenými na společném vojenském seznamu a s poskytováním, výrobou, údržbou nebo používáním zboží uvedeného na tomto seznamu jakékoli íránské osobě, subjektu či orgánu nebo pro použití v Íránu;

b)

přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc nebo zprostředkovatelské služby související se zbožím a technologiemi uvedenými v příloze I nebo II nebo s poskytováním, výrobou, údržbou nebo používáním zboží uvedeného v příloze I nebo II jakékoli íránské osobě, subjektu či orgánu nebo pro použití v Íránu a

c)

přímo či nepřímo poskytovat financování nebo finanční pomoc v souvislosti se zbožím a technologiemi uvedenými na společném vojenském seznamu nebo v příloze I nebo II, což zahrnuje zejména dotace, půjčky a pojištění vývozního úvěru pro jakýkoli prodej, dodávku, převod nebo vývoz těchto věcí nebo pro poskytování související technické pomoci jakékoli íránské osobě, subjektu či orgánu nebo pro použití v Íránu.

2.   Povolení příslušného orgánu podléhá poskytování:

a)

technické pomoci nebo zprostředkovatelských služeb souvisejících se zbožím a technologiemi uvedenými v příloze III a poskytování, výroba, údržba a používání těchto věcí přímo či nepřímo jakékoli íránské osobě, subjektu či orgánu nebo pro použití v Íránu;

b)

financování nebo finanční pomoci v souvislosti se zbožím a technologiemi uvedenými v příloze III, což zahrnuje zejména dotace, půjčky a pojištění vývozního úvěru pro jakýkoli prodej, dodávku, převod nebo vývoz těchto věcí nebo pro poskytování související technické pomoci přímo či nepřímo jakékoli íránské osobě, subjektu či orgánu nebo pro použití v Íránu.

3.   Příslušné orgány neudělí povolení pro operace uvedené v odstavci 2, pokud mají dostatečné důvody se domnívat, že tato činnost je nebo může být určena k tomu, by přispěla k jedné z těchto činností:

a)

k iránské činnosti spojené s obohacováním, přepracováním či těžkou vodou;

b)

k vývoji nosičů jaderných zbraní Íránem nebo

c)

k provádění činností Íránu souvisejících s jinými tématy, ohledně nichž vyjádřila MAAE znepokojení nebo které označila za nedořešené.

Článek 6

Ustanovení čl. 2 odst. 1 a čl. 5 odst. 1 se nepoužije pro:

a)

přímý ani nepřímý převod zboží uvedeného v části B přílohy I přes území členských států, pokud je toto zboží prodáno, dodáno, převedeno nebo vyvezeno do Íránu nebo pro použití v Íránu a určeno pro lehkovodní reaktor v Íránu, jehož výstavba byla zahájena dříve než v prosinci roku 2006;

b)

operace nařízené jako součást programu technické spolupráce v rámci MAAE nebo

c)

zboží, které je dodáno či převedeno do Íránu nebo pro použití v Íránu vzhledem k závazkům smluvních států Pařížské úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení ze dne 13. ledna 1993.

Článek 7

1.   Aniž je dotčen čl. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 539/2011, mohou příslušné orgány za podmínek, které považují za vhodné, udělit povolení pro operaci související se zbožím a technologiemi podle čl. 2 odst. 1 tohoto nařízení nebo s pomocí či zprostředkovatelskými službami podle čl. 5 odst. 1 za předpokladu, že

a)

tyto technologie a zboží, pomoc nebo zprostředkovatelské služby jsou určeny pro potravinovou pomoc, pomoc v zemědělství nebo zdravotnictví nebo jiné humanitární účely a

b)

operace se týká zboží nebo technologií uvedených na seznamech skupiny jaderných dodavatelů nebo režimu kontroly raketových technologií a Výbor pro sankce předem na základě individuálního posouzení rozhodl, že operace by zjevně nepřispěla k vývoji technologií podporujících íránské jaderné činnosti, jež by mohly ohrozit nešíření, ani k vývoji nosičů jaderných zbraní.

2.   Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi do čtyř týdnů o povoleních udělených podle tohoto článku.

Článek 8

1.   Zakazuje se přímo či nepřímo prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet klíčové zařízení nebo technologie uvedené v příloze VI jakékoli íránské osobě, subjektu či orgánu nebo pro použití v Íránu.

2.   Příloha VI obsahuje klíčové zařízení a technologie pro tyto klíčové obory íránského odvětví ropy a zemního plynu:

a)

průzkum zaměřený na surovou ropu a zemní plyn;

b)

těžba surové ropy a zemního plynu;

c)

rafinace;

d)

zkapalňování zemního plynu.

3.   Příloha VI obsahuje rovněž klíčové vybavení a technologie pro petrochemický průmysl v Íránu.

4.   Příloha VI nezahrnuje položky uvedené ve společném vojenském seznamu nebo v přílohách I, II nebo III.

Článek 9

Zakazuje se:

a)

přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc nebo zprostředkovatelské služby související s klíčovým zařízením a technologiemi, které jsou uvedeny v příloze VI, nebo s poskytováním, výrobou, údržbou a používáním zboží uvedeného v příloze VI jakékoli íránské osobě, subjektu či orgánu nebo pro použití v Íránu;

b)

přímo či nepřímo poskytovat financování nebo finanční pomoc v souvislosti s klíčovým zařízením a technologiemi uvedenými v příloze VI jakékoli íránské osobě, subjektu či orgánu nebo pro použití v Íránu.

Článek 10

Ustanovení článků 8 a 9 se nevztahují na:

a)

operace vyžadované na základě obchodní smlouvy týkající se klíčového zařízení a technologií souvisejících s průzkumem zaměřeným na surovou ropu a zemní plyn, těžbou surové ropy a zemního plynu, rafinací nebo zkapalňováním zemního plynu a uzavřené před 27. říjnem 2010 nebo doplňkové smlouvy nezbytné k plnění takové smlouvy nebo na základě smlouvy či dohody uzavřené před 26. červencem 2010 a týkající se investic v Íránu uskutečněných před 26. červencem 2010 ani nebrání splnění z nich vyplývajících závazků, nebo

b)

operace vyžadované na základě obchodní smlouvy týkající se klíčového zařízení a technologií pro petrochemický průmysl uzavřené před 24. března 2012 nebo doplňkové smlouvy nezbytné k plnění takové smlouvy nebo na základě smlouvy či dohody uzavřené před 23. lednem 2010 a týkající se investic v Íránu uskutečněných před 23. lednem 2010 ani nebrání splnění z nich vyplývajících závazků,

za předpokladu, že fyzická nebo právnická osoba, subjekt či orgán, který se hodlá zapojit do takových operací nebo při takových operacích poskytnout pomoc, oznámí danou operaci nebo pomoc příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 20 pracovních dnů předem.

Článek 11

1.   Zakazuje se:

a)

dovážet íránskou surovou ropu nebo ropné produkty do Unie, pokud

i)

pocházejí z Íránu nebo

ii)

byly vyvezeny z Íránu;

b)

nakupovat surovou ropu nebo ropné produkty, které se nacházejí v Íránu nebo které pocházejí z Íránu;

c)

přepravovat surovou ropu nebo ropné produkty, pokud pocházejí z Íránu nebo se vyvážejí z Íránu do jiné země a

d)

přímo či nepřímo poskytovat financování nebo finanční pomoc, včetně finančních derivátů, jakož i pojištění a zajištění, v souvislosti s dovozem, nákupem nebo přepravou surové ropy a ropných produktů íránského původu nebo dovezených z Íránu.

2.   Surovou ropou a ropnými produkty se rozumí produkty uvedené v příloze IV.

Článek 12

1.   Zákazy uvedené v článcích 11 se nepoužijí na:

a)

plnění obchodních smluv do 1. července 2012, uzavřených před 23. lednem 2012, nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv;

b)

plnění smluv uzavřených před 23. lednem 2012 nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, pokud taková smlouva výslovně stanoví, že dodávka íránské surové ropy nebo ropných produktů nebo výnosy z dodávek těchto produktů jsou náhradou nezaplacených pohledávek osobám, subjektům nebo orgánům podléhajícím pravomoci členských států;

c)

dovoz, nákup a přepravu surové ropy nebo ropných produktů, které byly vyvezeny z Íránu před 23. lednem 2012, nebo pokud k vývozu došlo podle písmene a) do 1. července 2012 včetně nebo pokud k vývozu došlo podle písmene b),

za předpokladu, že osoba, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 20 pracovních dnů předem.

2.   Zákaz stanovený v čl. 11 odst. 1 písm. d) se do 1. července 2012 nepoužije na přímé či nepřímé poskytování pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám, pojištění odpovědnosti za škody způsobené na životním prostředí a zajištění.

Článek 13

1.   Zakazuje se

a)

dovážet do Unie petrochemické produkty, pokud:

i)

pocházejí z Íránu; nebo

ii)

byly vyvezeny z Íránu;

b)

nakupovat petrochemické produkty, které se nacházejí v Íránu nebo z něj pocházejí;

c)

přepravovat petrochemické produkty, pokud pocházejí z Íránu nebo jsou z Íránu vyváženy do jiné třetí země; a

d)

přímo či nepřímo poskytovat financování nebo finanční pomoc, včetně finančních derivátů, a pojištění a zajištění v souvislosti s dovozem, nákupem nebo přepravou petrochemických produktů íránského původu nebo dovezených z Íránu.

2.   Petrochemickými produkty se rozumí produkty uvedené na seznamu v příloze V.

Článek 14

1.   Zákazy uvedené v článcích 13 se nepoužijí na:

a)

plnění obchodních smluv do 1. května 2012, uzavřených před 23. lednem 2012, nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv;

b)

plnění smluv uzavřených před 23. lednem 2012 nebo doplňkových smluv, včetně smluv o přepravě nebo pojištění, nezbytných pro plnění těchto smluv, pokud taková smlouva výslovně stanoví, že dodávka íránských petrochemických produktů nebo výnosy z dodávek těchto produktů jsou náhradou nezaplacených pohledávek osobám, subjektům nebo orgánům podléhajícím pravomoci členských států,

c)

dovoz, nákup a přepravu petrochemických produktů, které byly vyvezeny z Íránu před 23. lednem 2012, nebo pokud k vývozu došlo podle písmene b), do 1. května 2012 včetně,

za předpokladu, že osoba, subjekt či orgán, které hodlají plnit příslušnou smlouvu, oznámily danou činnost nebo operaci příslušnému orgánu členského státu usazení alespoň 20 pracovních dnů předem.

2.   Zákaz stanovený v čl. 13 odst. 1 písm. d) se do 1. května 2012 nepoužije na přímé či nepřímé poskytování pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám, pojištění odpovědnosti za škody způsobené na životním prostředí a zajištění.

Článek 15

1.   Zakazuje se:

a)

přímo nebo nepřímo prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet zlato, drahé kovy a diamanty uvedené v příloze VII, bez ohledu na to, zda pocházejí z Unie, íránské vládě, jejím veřejným orgánům, podnikům a institucím, jakékoli osobě, subjektu nebo orgánu jednajícímu jejich jménem či na jejich příkaz, nebo jakémukoli subjektu či orgánu, který je jimi vlastněn nebo ovládán;

b)

přímo či nepřímo nakupovat, dovážet nebo převádět zlato, drahé kovy a diamanty uvedené v příloze VII, bez ohledu na to, zda pocházejí z Íránu, od íránské vlády, jejích veřejných orgánů, podniků a institucí a od jakékoli osoby, subjektu nebo orgánu jednajícího jejich jménem či na jejich příkaz, nebo od jakéhokoli subjektu či orgánu, který je jimi vlastněn nebo ovládán, a

c)

přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc nebo zprostředkovatelské služby, financování nebo finanční pomoc v souvislosti se zbožím uvedeným v písm. a) a b) íránské vládě, jejím veřejným orgánům, podnikům a institucím a jakékoli osobě, subjektu nebo orgánu jednajícímu jejich jménem či na jejich příkaz, nebo jakémukoli subjektu či orgánu, který je jimi vlastněn nebo ovládán.

2.   Příloha VII obsahuje zlato, drahé kovy a diamanty, na které se vztahují zákazy uvedené v odstavci 1.

Článek 16

Zakazuje se přímo či nepřímo prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet nově vytištěné nebo nevydané íránské bankovky a nově vyražené nebo nevydané íránské mince íránské centrální bance či v její prospěch.

KAPITOLA III

OMEZENÍ FINANCOVÁNÍ NĚKTERÝCH PODNIKŮ

Článek 17

1.   Zakazuje se:

a)

poskytovat jakékoli finanční půjčky nebo úvěry jakékoli íránské osobě, subjektu či orgánu podle odstavce 2;

b)

nabývat nebo zvyšovat účast v jakékoli íránské osobě, subjektu či orgánu podle odstavce 2;

c)

zřizovat jakékoli společné podniky s jakoukoli íránskou osobou, subjektem či orgánem podle odstavce 2.

2.   Zákaz uvedený v odstavci 1 se vztahuje na jakoukoli íránskou osobu, subjekt či orgán zapojený:

a)

do výroby zboží nebo technologií uvedených na společném vojenském seznamu nebo v přílohách I nebo II;

b)

do průzkumu zaměřeného na surovou ropu a zemní plyn nebo do těžby surové ropy a zemního plynu, rafinace pohonných hmot nebo zkapalňování zemního plynu nebo

c)

do petrochemického průmyslu.

3.   Pouze pro účely odst. 2 písm. b) a c) se rozumí:

a)

„průzkumem zaměřeným na surovou ropu a zemní plyn“ též průzkum, vyhledávání a správa ložisek surové ropy a zemního plynu a poskytování geologických služeb v souvislosti s těmito ložisky;

b)

„produkcí surové ropy a zemního plynu“ též služby související s přepravou většího množství zemního plynu za účelem tranzitu nebo doručení do přímo propojených sítí;

c)

„rafinací“ zpracování, úprava nebo příprava pro účely konečného prodeje pohonných hmot spotřebitelům.

d)

„petrochemickým průmyslem“ výrobní závody pro produkci produktů uvedených v příloze V.

4.   Zakazuje se navazovat spolupráci s íránskou osobou, subjektem nebo orgánem zabývajícím se přepravou zemního plynu podle odst. 3 písm. b).

5.   Pro účely odstavce 4 se spoluprací rozumí:

a)

podíl na investičních nákladech do integrovaného nebo řízeného dodavatelského řetězce pro příjem nebo doručení zemního plynu přímo z území Íránu nebo na území Íránu a

b)

přímá spolupráce za účelem investování do zařízení na zkapalněný zemní plyn na území Íránu nebo do zařízení na zkapalněný zemní plyn přímo na ně napojená.

Článek 18

1.   Investice prostřednictvím operací uvedených v čl. 17 odst. 1 v jakékoli íránské právnické osobě, subjektu či orgánu zapojeném do výroby zboží nebo technologií uvedených v příloze III podléhají povolení příslušného orgánu.

2.   Příslušné orgány neudělí povolení pro operace uvedené v odstavci 1, pokud mají dostatečné důvody se domnívat, že tato činnost by přispěla k jedné z těchto činností:

a)

k iránské činnosti spojené s obohacováním, přepracováním či těžkou vodou;

b)

k vývoji nosičů jaderných zbraní Íránem nebo

c)

k provádění činností Íránu souvisejících s jinými tématy, ohledně nichž vyjádřila MAAE znepokojení nebo které označila za nedořešené.

Článek 19

1.   Odchylně od čl. 17 odst. 2 písm. a) mohou příslušné orgány za podmínek, které považují za vhodné, udělit povolení pro investice prostřednictvím operací uvedených v čl. 17 odst. 1, jsou-li splněny tyto podmínky:

a)

jedná se o investici za potravinovým, zemědělským, zdravotnickým či jiným humanitárním účelem; a

b)

investice se týká íránské osoby, subjektu či orgánu zapojeného do výroby zboží nebo technologií uvedených na seznamech skupiny jaderných dodavatelů a režimu kontroly raketových technologií a Výbor pro sankce předem na základě individuálního posouzení rozhodl, že operace by zjevně nepřispěla k vývoji technologií podporujících íránské jaderné činnosti, jež by mohly ohrozit nešíření, ani k vývoji nosičů jaderných zbraní.

2.   Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi do čtyř týdnů o povoleních udělených podle tohoto článku.

Článek 20

Ustanovení čl. 17 odst. 2 písm. b) se nepoužije pro poskytnutí finanční půjčky nebo úvěru nebo pro nabytí či zvýšení účasti, jsou-li splněny tyto podmínky:

a)

operace je vyžadována na základě dohody nebo smlouvy uzavřené před 26. červencem 2010 a

b)

příslušný orgán byl o této dohodě nebo smlouvě informován alespoň 20 pracovních dnů předem.

Článek 21

Ustanovení čl. 17 odst. 2 písm. c) se nepoužije pro poskytnutí finanční půjčky nebo úvěru nebo pro nabytí či zvýšení účasti, jsou-li splněny tyto podmínky:

a)

operace je vyžadována na základě dohody nebo smlouvy uzavřené před 23. lednem 2012 a

b)

příslušný orgán byl o této dohodě nebo smlouvě informován alespoň 20 pracovních dnů předem.

Článek 22

Zakazuje se přijmout nebo schválit, prostřednictvím uzavření dohody nebo jiným způsobem, poskytnutí jakékoli finanční půjčky nebo úvěru nebo nabytí či zvýšení účasti nebo vytvoření společného podniku jedním nebo více íránskými osobami, subjekty či orgány v podniku zapojeném do některé z těchto činností:

a)

těžba uranu;

b)

obohacování uranu a přepracování uranu;

c)

výroba zboží nebo technologií uvedených na seznamech skupiny jaderných dodavatelů nebo režimu kontroly raketových technologií.

KAPITOLA IV

ZMRAZENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ A HOSPODÁŘSKÝCH ZDROJŮ

Článek 23

1.   Zmrazují se veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje, které patří osobám, subjektům a orgánům uvedeným v příloze VIII nebo které jsou jimi vlastněny, drženy či ovládány. Příloha VIII obsahuje seznam osob, subjektů a orgánů určených Radou bezpečnosti OSN nebo Výborem pro sankce v souladu s odstavcem 12 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1737 (2006), s odstavcem 7 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1803 (2008) nebo s odstavci 11, 12 nebo 19 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1929 (2010).

2.   Zmrazují se veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje, které patří osobám, subjektům a orgánům uvedeným v příloze IX nebo které jsou jimi vlastněny, drženy či ovládány. Příloha IX obsahuje seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, které byly v souladu s čl. 20 odst. 1 písm. b) a c) rozhodnutí Rady 2010/413/SZBP označeny jako:

a)

osoby, subjekty či orgány spojené s íránskými jadernými činnostmi, jež by mohly ohrozit nešíření, nebo s vývojem nosičů jaderných zbraní Íránem nebo tyto činnosti podporující, a to i prostřednictvím pořizování zakázaného zboží a technologií, nebo jako osoby, subjekty či orgány, které jsou vlastněny nebo ovládány uvedenými osobami, subjekty či orgány, a to i nedovolenými prostředky, nebo které jednají jejich jménem nebo na jejich příkaz;

b)

fyzické nebo právnické osoby, subjekty či orgány, které napomáhaly osobám, subjektům či orgánům uvedeným na seznamu obcházet nebo porušovat ustanovení tohoto nařízení, rozhodnutí Rady 2010/413/SZBP nebo rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1737 (2006), č. 1747 (2007), č. 1803 (2008) a č. 1929 (2010);

c)

osoby, které jsou příslušníky íránských revolučních gard, nebo právnické osoby, subjekty či orgány, které jsou vlastněny nebo ovládány íránskými revolučními gardami nebo jedním či více z jejich příslušníků, nebo fyzické či právnické osoby jednající jejich jménem;

d)

další osoby, subjekty nebo orgány, které poskytují íránské vládě podporu, například finanční, logistickou či materiální pomoc, nebo osoby a subjekty, které jsou s nimi spojeny;

e)

právnické osoby, subjekty či orgány, které jsou vlastněny nebo ovládány společností Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) nebo jednají jejím jménem.

V souladu s povinností zmrazit finanční prostředky a hospodářské zdroje společnosti IRISL a určených subjektů, které jsou touto společností vlastněny nebo ovládány, se v přístavech členských států zakazuje nakládat náklady na plavidla vlastněná či pronajatá společností IRISL nebo těmito subjekty a náklady z takových plavidel vykládat.

Povinnost zmrazit finanční prostředky a hospodářské zdroje společnosti IRISL a určených subjektů, které jsou touto společností vlastněny nebo ovládány, nevyžaduje zabavení nebo zadržení plavidel vlastněných těmito subjekty nebo jimi přepravovaných nákladů, pokud tyto náklady patří třetím stranám, ani zadržení jimi najatých posádek.

3.   Fyzickým či právnickým osobám, subjektům nebo orgánům uvedeným v přílohách VIII nebo IX nebo v jejich prospěch nesmějí být přímo ani nepřímo zpřístupněny žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje.

4.   Aniž jsou dotčeny odchylky stanovené v článcích 24, 25, 26, 27, 28, 29 nebo 30, zakazuje se poskytovat specializované služby předávání údajů o finančních transakcích, které jsou využívány k výměně finančních údajů, fyzickým či právnickým osobám, subjektům nebo orgánům uvedeným na seznamech v přílohách VIII a IX.

5.   V přílohách VIII a IX jsou uvedeny důvody pro zařazení daných osob, subjektů a orgánů na seznam, jak je stanovila Rada bezpečnosti OSN nebo Výbor pro sankce.

6.   V přílohách VIII a IX jsou rovněž uvedeny případné dostupné informace nezbytné k identifikaci dotyčných fyzických nebo právnických osob, subjektů a orgánů, poskytnuté Radou bezpečnosti OSN nebo Výborem pro sankce pro přílohu I. Pokud jde o fyzické osoby, tyto informace mohou zahrnovat jména, včetně přezdívek, datum a místo narození, státní příslušnost, číslo pasu a průkazu totožnosti, pohlaví, adresu, je-li známa, a funkci či povolání. Pokud jde o právnické osoby, subjekty a orgány, tyto informace mohou zahrnovat název, místo a datum registrace, registrační číslo a místo podnikání. Pokud jde o letecké společnosti a společnosti provozující lodní dopravu, obsahují přílohy VIII a IX případně také informace nezbytné k identifikaci každého plavidla či letadla patřících společnostem uvedeným na seznamu, například původní registrační číslo nebo název. V přílohách VIII a IX se uvádí i datum zařazení do seznamu.

Článek 24

Odchylně od článku 23 mohou příslušné orgány povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, jsou-li splněny tyto podmínky:

a)

finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou předmětem soudcovského, správního nebo rozhodčího zástavního práva, které vzniklo přede dnem, kdy byly osoby, subjekty či orgány uvedené v článku 23 určeny Výborem pro sankce, Radou bezpečnosti OSN či Radou, nebo se na ně vztahuje před tímto dnem vynesené soudní, správní nebo arbitrážní rozhodnutí;

b)

finanční prostředky nebo hospodářské zdroje budou použity výlučně k uspokojení nároků zajištěných takovým zástavním právem nebo uznaných jako platné takovým rozhodnutím, a to v mezích stanovených platnými právními předpisy, jež upravují práva osob majících takové nároky;

c)

zástavní právo nebo rozhodnutí není ve prospěch osoby, subjektu či orgánu uvedených v příloze VIII nebo IX;

d)

uznání zástavního práva nebo rozhodnutí není v rozporu s veřejným pořádkem v dotčeném členském státě§ a

e)

v případě použití čl. 23 odst. 1 členský stát oznámil uvedené zástavní právo nebo rozhodnutí Výboru pro sankce.

Článek 25

Odchylně od článku 23 a v případě, kdy je splatná platba osoby, subjektu či orgánu uvedených v příloze VIII nebo IX na základě smlouvy nebo dohody, které dotčená osoba nebo dotčený subjekt či orgán uzavřely, nebo závazku, který této osobě, subjektu nebo orgánu vznikl, přede dnem, kdy byly určeny Výborem pro sankce, Radou bezpečnosti OSN či Radou, mohou příslušné orgány za podmínek, které považují za vhodné, povolit uvolnění určitých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, jsou-li splněny tyto podmínky:

a)

dotčený příslušný orgán shledá, že

i)

finanční prostředky nebo hospodářské zdroje budou použity na platbu provedenou osobou, subjektem či orgánem uvedeným v příloze VIII nebo IX,

ii)

platba nepřispěje k činnosti, kterou zakazuje toto nařízení a

iii)

platba není v rozporu s čl. 23 odst. 3; a

b)

v případě použití čl. 23 odst. 1 dotyčný členský stát oznámil Výboru pro sankce dané rozhodnutí a svůj úmysl udělit povolení a Výbor pro sankce proti takovému postupu nevznesl námitky do deseti pracovních dnů po tomto oznámení.

Článek 26

1.   Odchylně od článku 23 mohou příslušné orgány za podmínek, které považují za vhodné, povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů nebo zpřístupnění určitých finančních prostředků či hospodářských zdrojů, jsou-li splněny tyto podmínky:

a)

dotčený příslušný orgán shledá, že tyto finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou:

i)

nezbytné pro uspokojení základních potřeb osob uvedených v příloze VIII nebo IX a na nich závislých rodinných příslušníků, včetně úhrad za potraviny, nájemného nebo hypotéky, plateb za léky a lékařské ošetření, daní, pojistného a poplatků za veřejné služby,

ii)

určeny výlučně k úhradě přiměřených poplatků za odborné výkony a náhradě výdajů vzniklých v souvislosti s poskytováním právních služeb nebo

iii)

určeny výlučně k úhradě poplatků nebo nákladů na běžné vedení nebo správu zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů a

b)

pokud se povolení týká osoby, subjektu či orgánu uvedeného v příloze VIII, dotčený členský stát oznámil Výboru pro sankce své rozhodnutí uvedené v písmeni a) a úmysl udělit povolení a Výbor pro sankce proti takovému postupu nevznesl námitky do pěti pracovních dnů po tomto oznámení.

2.   Odchylně od článku 23 mohou příslušné orgány povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů nebo zpřístupnění některých finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, jestliže shledají, že dotyčné finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou nutné na mimořádné výdaje nebo na platby za zboží nebo za jeho převod, které bylo zakoupeno pro účely lehkovodního reaktoru v Íránu, jehož výstavba byla zahájena dříve než v prosinci roku 2006, nebo za zboží pro účely uvedené v čl. 6 písm. b) a c), pokud v případě, že se povolení týká osoby, subjektu či orgánu uvedeného v příloze VIII, oznámil dotyčný členský stát dané rozhodnutí Výboru pro sankce a tento výbor je schválil.

Článek 27

Odchylně od čl. 23 odst. 2 a 3 mohou příslušné orgány za podmínek, které považují za vhodné, povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů nebo zpřístupnění určitých finančních prostředků či hospodářských zdrojů, jestliže rozhodnou, že dotyčné finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou nutné pro služební účely diplomatických misí či konzulárních úřadů nebo mezinárodních organizací požívajících výsad podle mezinárodního práva.

Článek 28

Odchylně od čl. 23 odst. 2 a 3 mohou příslušné orgány za podmínek, které považují za vhodné, také povolit:

a)

zpřístupnění určitých finančních prostředků íránské centrální bance, jestliže rozhodnou, že finanční prostředky jsou nutné pro plnění smlouvy do 1. července 2012 uvedené v článku 12; nebo

b)

uvolnění určitých zmrazených finančních prostředků či hospodářských zdrojů íránské centrální banky nebo zpřístupnění určitých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů íránské centrální bance, jestliže rozhodnou, že finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou nutné pro účely poskytnutí likvidity úvěrovým nebo finančním institucím na financování obchodu nebo pro správu obchodních úvěrů; nebo

c)

uvolnění určitých zmrazených finančních prostředků či hospodářských zdrojů držených íránskou centrální bankou nebo zpřístupnění určitých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů íránské centrální bance, jestliže po individuálním posouzení rozhodnou, že finanční prostředky jsou nutné v souvislosti s konkrétní obchodní smlouvou, jinou než smlouvou uvedenou v písmenu a), jejíž plnění může zahrnovat íránskou centrální banku, pokud platba nepřispěje k činnosti zakázané tímto nařízením,

za předpokladu, že dotčený členský stát oznámil ostatním členským státům a Komisi alespoň deset pracovních dnů před udělením povolení svůj úmysl toto povolení udělit.

Článek 29

1.   Ustanovení čl. 23 odst. 3 nebrání finančním ani úvěrovým institucím v připisování finančních prostředků na zmrazené účty v případech, kdy přijímají finanční prostředky převáděné na účet fyzické nebo právnické osoby, subjektu či orgánu uvedených na seznamu, za předpokladu, že tyto přírůstky na účtech budou rovněž zmrazeny. Dotčená finanční nebo úvěrová instituce o takových operacích neprodleně uvědomí příslušné orgány.

2.   Ustanovení čl. 23 odst. 3 se nevztahuje na připisování na zmrazené účty:

a)

úroků nebo jiných výnosů z těchto účtů nebo

b)

plateb splatných podle smluv, dohod nebo závazků, které byly uzavřeny nebo vznikly přede dnem, kdy byly osoby, subjekty či orgány uvedené v článku 23 určeny Výborem pro Sankce, Radou bezpečnosti OSN nebo Radou,

pokud jsou všechny tyto úroky, jiné výnosy a platby zmrazeny podle čl. 23 odst. 1 nebo 2.

3.   Tento článek se nepovažuje za povolení převodů finančních prostředků uvedených v článku 30.

KAPITOLA V

OMEZENÍ PŘEVODŮ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ A OMEZENÍ FINANČNÍCH SLUŽEB

Článek 30

1.   Převody finančních prostředků íránské osobě, subjektu či orgánu a převody finančních prostředků od íránské osoby, subjektu či orgánu se provádějí takto:

a)

převody související s operacemi, jež se týkají potravin, zdravotní péče, zdravotnického vybavení nebo jsou určeny pro humanitárních účely, se provádějí bez předchozího povolení. Jestliže se převod týká částky vyšší než 10 000 EUR nebo ekvivalentu, písemně se předem oznámí příslušným orgánům;

b)

veškeré jiné převody částek nižších než 40 000 EUR se provádějí bez předchozího povolení. Jestliže se převod týká částky vyšší než 10 000 EUR nebo ekvivalentu, písemně se předem oznámí příslušným orgánům;

c)

převody týkající se částky 40 000 EUR nebo více nebo ekvivalentu musí být předem schváleny příslušnými orgány.

2.   Odstavec 1 se použije bez ohledu na to, zda je převod finančních prostředků prováděn jako jediná operace nebo v rámci několika zjevně spolu souvisejících operací. Pro účely tohoto článku výraz „zjevně spolu související operace“ zahrnuje:

i)

řada následných převodů od téže íránské osoby, subjektu či organizace nebo téže íránské osobě, subjektu či organizaci, které se uskutečňují v souvislosti s jedinou povinností převést finanční prostředky, přičemž každý jednotlivý převod spadá pod limit stanovený v odstavci 1, ale souhrn převodů splňuje kritéria pro oznámení nebo povolení; nebo

ii)

řetězec převodů zahrnující různé poskytovatele platebních služeb nebo fyzické či právnické osoby, který souvisí s jedinou povinností provést převod finančních prostředků.

3.   Oznámení a žádosti o povolení týkající se převodu finančních prostředků se zpracovávají takto:

a)

v případě elektronických převodů finančních prostředků zpracovávaných úvěrovými nebo finančními institucemi se oznámení a žádosti o povolení týkající se převodu finančních prostředků zpracovávají takto:

i)

oznámení a žádosti o povolení týkající se převodu finančních prostředků íránské osobě, subjektu či orgánu, jež se nachází mimo Unii, podává poskytovatel platebních služeb plátce nebo jeho zástupce příslušným orgánům členského státu, v němž byl podán původní převodní příkaz;

ii)

oznámení a žádosti o povolení týkající se převodu finančních prostředků od íránské osoby, subjektu či orgánu, jež se nachází mimo Unii, podává poskytovatel platebních služeb příjemce nebo jeho zástupce příslušným orgánům členského státu, v němž má příjemce sídlo nebo v němž je usazen poskytovatel platebních služeb;

iii)

jestliže se na poskytovatele platebních služeb plátce nebo příjemce nevztahuje článek 49, zasílá oznámení a žádosti o povolení v případě převodu íránské osobě, subjektu či orgánu plátce a v případě převodu od íránské osoby, subjektu či orgánu příjemce, a to příslušným orgánům členského státu, v němž má daný plátce nebo příjemce sídlo;

iv)

oznámení a žádosti o povolení týkající se převodu finančních prostředků íránské osobě, subjektu či orgánu, jež se nachází uvnitř Unie, podává poskytovatel platebních služeb příjemce nebo jeho zástupce příslušným orgánům členského státu, v němž má příjemce sídlo nebo v němž je usazen poskytovatel platebních služeb;

v)

oznámení a žádosti o povolení týkající se převodu finančních prostředků od íránské osoby, subjektu či orgánu, jež se nachází uvnitř Unie, podává poskytovatel platebních služeb plátce nebo jeho zástupce příslušným orgánům členského státu, v němž byl podán původní převodní příkaz;

vi)

při převodu finančních prostředků íránské osobě, subjektu či orgánu nebo od íránské osoby, subjektu či orgánu, při němž plátce, příjemce i jejich poskytovatelé platebních služeb spadají mimo oblast působnosti článku 49, ale při němž jako zprostředkovatel vystupuje poskytovatel platebních služeb, na něhož se uvedený článek vztahuje, musí takový poskytovatel platebních služeb splnit povinnost převod oznámit nebo případně požádat o jeho povolení, pokud ví nebo má dostatečné důvody se domnívat, že se jedná o převod íránské osobě, subjektu či orgánu nebo od íránské osoby, subjektu či orgánu. Jestliže je převod zprostředkován více než jedním poskytovatelem finančních služeb, musí povinnost převod oznámit nebo případně požádat o jeho povolení splnit pouze první poskytovatel platebních služeb, který převod zpracovává. Oznámení nebo žádost o povolení musí být zasláno příslušným orgánům členského státu, v němž je poskytovatel platebních služeb usazen;

vii)

jestliže je do řady souvisejících převodů finančních prostředků zapojen více než jeden poskytovatel platebních služeb, uvede se u převodů finančních prostředků uvnitř Unie odkaz na povolení udělené podle tohoto článku.

b)

v případě neelektronických převodů finančních prostředků se oznámení a žádosti o povolení týkající se převodu finančních prostředků zpracovávají takto:

i)

oznámení a žádosti o povolení týkající se převodu finančních prostředků íránské osobě, subjektu či orgánu podává plátce příslušným orgánům členského státu, v němž má plátce sídlo;

ii)

oznámení a žádosti o povolení týkající se převodu finančních prostředků od íránské osoby, subjektu či orgánu podává příjemce příslušným orgánům členského státu, v němž má příjemce sídlo.

4.   Pro účely odst. 1 písm. c) udělí příslušné orgány za podmínek, které považují za vhodné, povolení pro převod finančních prostředků v hodnotě 40 000 EUR nebo více, pokud nemají dostatečné důvody se domnívat, že převod finančních prostředků, o jehož povolení se žádá, by mohl porušit některý ze zákazů nebo povinností uvedených v tomto nařízení.

Příslušný orgán může posouzení žádostí o povolení zpoplatnit.

Povolení se považuje za udělené, pokud příslušný orgán obdrží písemnou žádost o toto povolení a do čtyř týdnů nevznese k převodu finančních prostředků písemnou námitku. Pokud je námitka vznesena v souvislosti s probíhajícím šetřením, příslušný orgán tuto skutečnost uvede ve svém rozhodnutí a neprodleně jej oznámí žadateli. Příslušné orgány mají přímý či nepřímý přístup k aktuálním informacím z finanční a správní oblasti a z oblasti vymáhání práva, které potřebují pro účely šetření.

Dotyčný členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi, pokud žádost o povolení zamítne.

5.   Tento článek se nepoužije, pokud bylo povolení uděleno podle článku 24, 25, 26, 27 nebo 28.

6.   Osoby, subjekty nebo orgány, které pouze přeměňují dokumenty v listinné podobě na elektronická data a jednají na základě smlouvy s úvěrovou nebo finanční institucí, nespadají do oblasti působnosti tohoto článku, podobně jako každá fyzická nebo právnická osoba, která pouze poskytuje úvěrovým nebo finančním institucím informační nebo jiný podpůrný systém pro převody finančních prostředků nebo systémy pro zúčtování a vypořádání.

Článek 31

1.   Pobočky a dceřiné společnosti úvěrových a finančních institucí se sídlem v Íránu, na něž se vztahuje článek 49, oznámí příslušnému orgánu členského státu, v němž jsou usazeny, všechny převody finančních prostředků, které provedly nebo obdržely, jména účastníků operace, částku a datum operace, a to do pěti pracovních dnů od provedení nebo obdržení dotyčného převodu finančních prostředků. Pokud jsou příslušné informace k dispozici, musí být v prohlášení upřesněna povaha operace a případně i povaha zboží, jehož se operace týká, a musí v něm být zejména uvedeno, zda se na dotyčné zboží vztahují přílohy I, II, III, IV, V, VI nebo VII tohoto nařízení, a pokud je vývoz tohoto zboží podmíněn povolením, musí být uvedeno číslo udělené licence.

2.   V závislosti na ujednáních o sdílení informací a v souladu s těmito ujednáními příslušné orgány tyto údaje po jejich oznámení neprodleně předají dle potřeby příslušným orgánům jiných členských států, v nichž jsou usazeny strany účastnící se těchto operací, s cílem zamezit jakékoli operaci, která by mohla přispět k jaderným činnostem, jež by mohly ohrozit nešíření, nebo k vývoji nosičů jaderných zbraní.

Článek 32

1.   Úvěrové a finanční instituce při výkonu svých činností se subjekty uvedenými v odstavci 2 a s cílem zabránit porušování ustanovení tohoto nařízení jednají se zvýšenou obezřetností následujícím způsobem:

a)

zachovávají neustálou obezřetnost vůči operacím na účtech, mimo jiné prostřednictvím svých programů hloubkové kontroly klienta;

b)

vyžadují, aby byly vyplněny všechny informační kolonky platebních příkazů, které se týkají příkazce a příjemce příslušné operace, a v případě neposkytnutí informací operaci odmítnou;

c)

po dobu pěti let uchovávají veškeré záznamy o operacích a na požádání je zpřístupní vnitrostátním orgánům;

d)

pokud mají dostatečné důvody k podezření, že činnosti s úvěrovými a finančními institucemi mohou porušovat ustanovení tohoto nařízení, své podezření neprodleně oznámí útvaru finančního zpravodajství nebo jinému příslušnému orgánu určenému daným členským státem, aniž jsou dotčeny články 5 a 23. Útvar finančního zpravodajství nebo jiný příslušný orgán slouží jako národní centrum pro oznamování a analýzu podezřelých operací v souvislosti s možným porušováním tohoto nařízení. Útvar finančního zpravodajství nebo jiný příslušný orgán má přímý či nepřímý přístup k aktuálním informacím z finanční a správní oblasti a z oblasti vymáhání práva, které potřebuje pro řádné plnění svých úkolů, včetně analýz zpráv o podezřelých operacích.

2.   Opatření uvedená v odstavci 1 se vztahují na úvěrové a finanční instituce při jejich činnostech spojených:

a)

se směnárnami a úvěrovými a finančními institucemi se sídlem v Íránu;

b)

s pobočkami a dceřinými společnostmi, na které se vztahuje článek 49, úvěrových a finančních institucí a směnáren se sídlem v Íránu;

c)

s pobočkami a dceřinými společnostmi, na které se nevztahuje článek 49, úvěrových a finančních institucí a směnáren se sídlem v Íránu;

d)

se směnárnami a úvěrovými a finančními institucemi, které nemají sídlo v Íránu, ale jsou ovládány osobami a subjekty se sídlem v Íránu.

Článek 33

1.   Úvěrovým a finančním institucím, na něž se vztahuje článek 49, se zakazuje:

a)

zřizovat nové bankovní účty u úvěrových nebo finančních institucí se sídlem v Íránu nebo u jakýchkoli úvěrových nebo finančních institucí uvedených v čl. 32 odst. 2;

b)

navazovat nové korespondenční bankovní vztahy s úvěrovými nebo finančními institucemi se sídlem v Íránu či s úvěrovými nebo finančními institucemi uvedenými v čl. 32 odst. 2;

c)

otevírat nová zastoupení v Íránu nebo zřizovat nové pobočky nebo dceřiné společnosti v Íránu;

d)

zřizovat nové společné podniky s úvěrovými nebo finančními institucemi se sídlem v Íránu nebo s jakýmikoli úvěrovými nebo finančními institucemi uvedenými v čl. 32 odst. 2.

2.   Zakazuje se:

a)

povolovat, aby bylo v Unii zřízeno zastoupení, pobočka nebo dceřiná společnost úvěrové nebo finanční instituce se sídlem v Íránu nebo jakékoli úvěrové nebo finanční instituce uvedené v čl. 32 odst. 2;

b)

uzavírat dohody pro úvěrovou nebo finanční instituci se sídlem v Íránu nebo jejím jménem nebo pro jakoukoli úvěrovou nebo finanční instituci uvedenou v čl. 32 odst. 2 nebo jejím jménem, jejichž cílem je zřízení zastoupení, pobočky nebo dceřiné společnosti v Unii;

c)

udělovat povolení k zahájení a výkonu činnosti úvěrové instituce nebo k jakékoli jiné podnikatelské činnosti podléhající předchozímu povolení prováděné zastoupením, pobočkou nebo dceřinou společností úvěrové nebo finanční instituce se sídlem v Íránu nebo jakékoli úvěrové nebo finanční instituce uvedené v čl. 32 odst. 2 za předpokladu, že činnost zastoupení, pobočky nebo dceřiné společnosti nebyla zahájena před 26. červencem 2010;

d)

nabývat nebo zvyšovat účast nebo nabývat jakýkoli jiný vlastnický podíl v úvěrové nebo finanční instituci, na kterou se vztahuje článek 49, ze strany jakékoli úvěrové nebo finanční instituce uvedené v čl. 32 odst. 2.

Článek 34

Zakazuje se:

a)

přímý či nepřímý prodej nebo nákup státních nebo příslušnými veřejnými orgány zaručených dluhopisů emitovaných po dni 26. července 2010 ve vztahu k některému z těchto subjektů:

i)

Íránu nebo jeho vládě a jeho veřejným orgánům, podnikům a institucím;

ii)

úvěrové či finanční instituci se sídlem v Íránu nebo úvěrové či finanční instituci uvedené v čl. 32 odst. 2;

iii)

fyzické či právnické osobě, subjektu či orgánu jednajícím jménem nebo podle pokynů právnické osoby, subjektu či orgánu uvedených v bodech i) nebo ii),

iv)

právnické osobě, subjektu či orgánu, které vlastní nebo ovládá osoba, subjekt či orgán uvedené v bodech i), ii) nebo iii);

b)

poskytovat osobě, subjektu či orgánu uvedeným v písmeni a) zprostředkovatelské služby týkající se státních nebo veřejnými orgány zaručených dluhopisů emitovaných po dni 26. července 2010;

c)

napomáhat osobě, subjektu či orgánu uvedeným v písmeni a) při emisi státních nebo příslušnými veřejnými orgány zaručených dluhopisů, a to poskytováním zprostředkovatelských služeb, reklamy nebo jiných služeb týkajících se těchto dluhopisů.

Článek 35

1.   Zakazuje se poskytovat pojištění nebo zajištění nebo zprostředkovávat pojištění nebo zajištění:

a)

Íránu nebo jeho vládě a jeho veřejným orgánům, podnikům a institucím;

b)

íránské osobě, subjektu nebo orgánu s výjimkou fyzických osob; nebo

c)

fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu jednajícím jménem nebo podle pokynů právnické osoby, subjektu či orgánu uvedených v písmeni a) nebo b).

2.   Ustanovení odst. 1 písm. a) a b) se nepoužijí pro poskytování nebo zprostředkování povinného pojištění nebo pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám nebo zajištění íránským osobám, subjektům a orgánům nacházejícím se v Unii ani pro poskytování pojištění íránským diplomatickým nebo konzulárním zastoupením v Unii.

3.   Ustanovení odst. 1 písm. c) se nepoužije pro poskytování nebo zprostředkování pojištění, včetně zdravotního a cestovního pojištění a zajištění, fyzickým osobám jednajícím jako soukromé osoby, kromě osob uvedených v přílohách VIII a IX.

Ustanovení odst. 1 písm. c) nebrání poskytování pojištění nebo zajištění nebo zprostředkování pojištění majitelům plavidel, letadel nebo vozidel pronajatých osobami, subjekty či orgány podle odst. 1 písm. a) a b).

Pro účely odst. 1 písm. c) se má za to, že osoby, subjekty či orgány nejednají podle pokynů osob, subjektů či orgánů uvedených v odst. 1 písm. a) a b), pokud jsou tyto pokyny vydávány pro účely dokování, nakládky, vykládky nebo bezpečného tranzitu plavidel nebo parkování, nakládky, vykládky nebo bezpečného tranzitu letadel, která se dočasně nacházejí v íránských vodách nebo vzdušném prostoru.

4.   Tento článek zakazuje rozšiřování nebo obnovování dohod o pojištění a zajištění uzavřených před 27. říjnem 2010, ale nezakazuje plnění dohod uzavřených před tímto datem, aniž je dotčen čl. 23 odst. 3.

KAPITOLA VI

OMEZENÍ DOPRAVY

Článek 36

1.   Aby se zabránilo převodu zboží a technologií, na něž se vztahuje společný vojenský seznam nebo jejichž dodávky, prodej, převod, vývoz nebo dovoz jsou tímto nařízením zakázány, a jako doplnění povinnosti poskytnout příslušným celním orgánům dotčených před dovozem nebo odesláním tohoto zboží informace, které jsou stanoveny v příslušných ustanoveních o vstupních a výstupních souhrnných celních prohlášeních a o celních prohlášeních v nařízeních (EHS) č. 2913/92 (20) a (EHS) č. 2454/93 (21), osoba poskytující informace podle odstavce 2 tohoto článku předloží prohlášení o tom, zda se na zboží vztahuje společný vojenský seznam nebo toto nařízení, a pokud vývoz daného zboží podléhá povolení, uvede podrobné údaje týkající se udělené vývozní licence.

2.   Dodatečně požadované dokumenty uvedené v tomto článku se předkládají buď v písemné formě, nebo případně za použití celního prohlášení.

Článek 37

1.   Je zakázáno poskytovat služby spojené se zásobováním palivem či zásobováním lodí nebo jakékoli jiné služby plavidlům, jež přímo či nepřímo vlastní nebo ovládají íránské osoby, subjekty či orgány, mají-li poskytovatelé těchto služeb k dispozici informace, včetně těch, které poskytují příslušné celní orgány na základě informací před dovozem a odesláním podle článku 36, na jejichž základě lze důvodně stanovit, že tato plavidla přepravují zboží uvedené na společném vojenském seznamu nebo zboží, jehož dodávka, prodej, převod nebo vývoz je zakázán podle tohoto nařízení, s výjimkou případů, kdy jsou tyto služby poskytovány pro humanitární nebo bezpečnostní účely.

2.   Je zakázáno poskytovat služby spojené s opravami a údržbou nákladních letadel, jež přímo či nepřímo vlastní nebo ovládají íránské osoby, subjekty či orgány, mají-li poskytovatelé těchto služeb k dispozici informace, včetně těch, které poskytují příslušné celní orgány na základě informací před dovozem a odesláním podle článku 36, na jejichž základě lze důvodně stanovit, že tato nákladní letadla přepravují zboží uvedené na společném vojenském seznamu nebo zboží, jehož dodávka, prodej, převod nebo vývoz je zakázán podle tohoto nařízení, s výjimkou případů, kdy jsou tyto služby poskytovány pro humanitární účely nebo z bezpečnostních důvodů.

3.   Zákazy uvedené v odstavcích 1 a 2 tohoto článku se použijí, dokud náklad není zkontrolován a v případě potřeby zajištěn nebo odstraněn.

Případné zajištění a odstranění může být v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo na základě rozhodnutí příslušného orgánu provedeno na náklady dovozce nebo může být úhrada těchto výdajů získána od jakékoli jiné osoby nebo subjektu, které jsou odpovědné za pokus o nezákonnou dodávku, prodej, převod či vývoz.

KAPITOLA VII

OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 38

1.   Nebude uspokojen žádný nárok vyplývající ze smlouvy nebo operace, jejichž plnění nebo uskutečnění bylo přímo nebo nepřímo, zcela nebo částečně dotčeno opatřeními uloženými tímto nařízením, a to včetně náhrady škody nebo jiných nároků tohoto druhu, jako je nárok na náhradu škody nebo nárok vyplývající ze záruky, zejména nárok na prodloužení doby platnosti nebo vyplacení dluhopisů, záruk nebo příslibu odškodnění v jakékoli formě, zejména finančních záruk nebo příslibů finančního odškodnění, je-li vznesen:

a)

určenými osobami, subjekty nebo orgány uvedenými v přílohách VIII a IX;

b)

jakýmikoli jinými íránskými osobami, subjekty či orgány, včetně íránské vlády;

c)

jakýmikoli osobami, subjekty či orgány jednajícími prostřednictvím nebo jménem osob, subjektů nebo orgánů uvedených v písmenech a) a b).

2.   Má se za to, že plnění smlouvy nebo uskutečnění operace bylo dotčeno opatřeními uloženými tímto nařízením, pokud vznik nebo obsah nároku vyplývají přímo či nepřímo z těchto opatření.

3.   Ve všech řízeních k uspokojení nároku nese důkazní břemeno ohledně toho, že uspokojení nároku není zakázáno odstavcem 1, osoba usilující o uspokojení tohoto nároku.

4.   Tímto článkem není dotčeno právo osob, subjektů a orgánů uvedených v odstavci 1 na soudní přezkum legality neplnění smluvních závazků v souladu s tímto nařízením.

Článek 39

Pro účely článků 8 a 9, čl. 17 odst. 2 písm. b) a článků 30 a 35 se za íránskou osobu, subjekt či orgán nepovažuje žádný orgán, subjekt nebo držitel práv, který má užitek z toho, že s ním svrchovaná, jiná než íránská vláda uzavřela před 27. říjnem 2010 původní dohodu o společné výrobě. V takových případech a ve vztahu k článku 8 může příslušný orgán členského státu vyžadovat od jakéhokoli orgánu nebo subjektu náležité záruky ohledně koncového uživatele, pokud jde o jakýkoli prodej, dodávku, převod nebo vývoz jakéhokoli klíčového zařízení nebo technologií uvedených v příloze VI.

Článek 40

1.   Aniž jsou dotčeny příslušné předpisy o ohlašování, důvěrnosti údajů a služebním tajemství, fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány:

a)

neprodleně poskytnou příslušným orgánům členských států, ve kterých mají bydliště nebo sídlo, veškeré informace, které mohou usnadnit dodržování tohoto nařízení, jako jsou informace o účtech a částkách zmrazených v souladu s článkem 23, a předají tyto informace přímo nebo prostřednictvím členských států Komisi;

b)

spolupracují s příslušnými orgány při ověřování těchto informací.

2.   Veškeré dodatečné informace přímo obdržené Komisí se zpřístupňují příslušnému členskému státu.

3.   Veškeré informace poskytnuté nebo obdržené v souladu s tímto článkem se použijí pouze pro účely, pro něž byly poskytnuty nebo obdrženy.

Článek 41

Zakazuje se vědomě a úmyslně se podílet na činnostech, jejichž cílem nebo výsledkem je obcházení opatření uvedených v článku 2, 5, 8, 9, 11, 13, 17, 22, 23, 30, 34 nebo 35.

Článek 42

1.   Ze zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů nebo za odmítnutí zpřístupnit je učiněné v dobré víře, že toto jednání je v souladu s tímto nařízením, nevyplývá pro fyzické nebo právnické osoby, subjekty nebo orgány, které je provádějí, ani jejich ředitele či zaměstnance žádná odpovědnost, neprokáže-li se, že finanční prostředky a hospodářské zdroje byly zmrazeny nebo zadrženy v důsledku nedbalosti.

2.   Ze zákazů uvedených v tomto nařízení nevyplývá pro dotčené fyzické nebo právnické osoby, subjekty nebo orgány žádná odpovědnost, pokud nevěděly a neměly rozumný důvod předpokládat, že svým jednáním tyto zákazy porušují.

3.   Ze sdělení informací podle článků 30, 31 a 32 učiněného v dobré víře osobou, subjektem nebo orgánem, na které se vztahuje toto nařízení, nebo zaměstnancem či ředitelem takové osoby, subjektu nebo orgánu, nevyplývá pro dotyčnou instituci nebo osobu ani pro její ředitele či zaměstnance žádná odpovědnost.

Článek 43

1.   Členský stát může přijmout veškerá opatření, jež považuje za nezbytná, aby bylo zajištěno dodržení příslušných mezinárodních, unijních nebo vnitrostátních právních závazků týkajících se ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků a ochrany životního prostředí, pokud by spolupráce s íránskými osobami, subjekty a orgány mohla být dotčena prováděním tohoto nařízení.

2.   Pro účely opatření přijímaných podle odstavce 1 se nepoužijí zákazy uvedené v článku 8, článku 9, čl. 17 odst. 2 písm. b), čl. 23 odst. 2, článku 30 a článku 35.

3.   Příslušný členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o rozhodnutí uvedeném v odstavci 1 a o svém záměru udělit povolení nejméně deset pracovních dnů před udělením takového povolení.

Článek 44

1.   Komise a členské státy se každé tři měsíce navzájem informují o opatřeních přijatých podle tohoto nařízení a sdílejí všechny další důležité informace, které mají k dispozici v souvislosti s tímto nařízením, zejména informace o

a)

finančních prostředcích zmrazených na základě článku 23 a povoleních na základě článků 24, 25, 26 a 27;

b)

porušování tohoto nařízení a o problémech s jeho vymáháním a o rozhodnutích vnitrostátních soudů.

2.   Členské státy neprodleně předají ostatním členským státům a Komisi jakékoli další důležité informace, které mají k dispozici a které by mohly ovlivnit účinné provádění tohoto nařízení.

Článek 45

Komise:

a)

pozmění přílohu II na základě rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN nebo Výboru pro sankce nebo na základě informací poskytnutých členskými státy;

b)

pozmění přílohy III, IV, V, VI, VII a X na základě informací poskytnutých členskými státy.

Článek 46

1.   Pokud Rada bezpečnosti nebo Výbor pro sankce zařadí fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt či orgán na seznam, Rada zařadí tuto fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt či orgán do přílohy VIII.

2.   Pokud Rada rozhodne o tom, že se na fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt či orgán mají vztahovat opatření uvedená v čl. 23 odst. 2 a 3, změní odpovídajícím způsobem přílohu IX.

3.   Rada sdělí své rozhodnutí fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu uvedeným v odstavcích 1 nebo 2, včetně důvodů jejich zařazení na seznam, buď přímo, je-li známa jejich adresa, nebo zveřejněním oznámení, čímž těmto fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům umožní předložit připomínky.

4.   Jsou-li předloženy připomínky nebo nové podstatné důkazy, Rada své rozhodnutí přezkoumá a dotčenou fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt či orgán o této skutečnosti informuje.

5.   Pokud Organizace spojených národů rozhodne vyjmout fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt nebo orgán ze seznamu nebo pozměnit identifikační údaje o fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu uvedených na seznamu, změní Rada odpovídajícím způsobem přílohu VIII.

6.   Seznam uvedený v příloze IX se pravidelně a alespoň jednou za 12 měsíců přezkoumává.

Článek 47

1.   Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření nezbytná pro zajištění jejich provádění. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

2.   Členské státy oznámí Komisi uvedená pravidla neprodleně po vstupu tohoto nařízení v platnost a oznámí jí veškeré pozdější změny.

Článek 48

1.   Členské státy určí příslušné orgány uvedené v tomto nařízení a zveřejní je na internetových stránkách, jejichž seznam je v příloze X. Členské státy oznámí Komisi veškeré změny adres svých internetových stránek, jejichž seznam je v příloze X.

2.   Neprodleně po vstupu tohoto nařízení v platnost oznámí členské státy Komisi své příslušné orgány, včetně jejich kontaktních údajů, a oznámí jí veškeré pozdější změny.

3.   Pokud se v tomto nařízení ukládá povinnost oznámit určité skutečnosti Komisi, informovat ji nebo s ní jinak komunikovat, použije se pro tyto účely adresa a další kontaktní údaje uvedené v příloze X.

Článek 49

Toto nařízení se použije:

a)

na území Unie včetně jejího vzdušného prostoru,

b)

na palubě každého letadla nebo plavidla podléhajícího pravomoci některého členského státu;

c)

pro každou osobu, která je státním příslušníkem některého členského státu, ať se nachází na území Unie nebo mimo něj;

d)

pro každou právnickou osobu, subjekt či orgán založené nebo zřízené podle práva některého členského státu, ať se nachází na území Unie nebo mimo něj;

e)

pro každou právnickou osobu, subjekt či orgán v souvislosti s jakoukoli podnikatelskou činností vykonávanou zcela nebo částečně v rámci Unie.

Článek 50

Nařízení (EU) č. 961/2010 se tímto zrušuje. Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení.

Článek 51

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. března 2012.

Za Radu

předsedkyně

C. ASHTON


(1)  Úř. věst. L 19, 24.1.2012, s. 23.

(2)  Úř. věst. L 281, 27.10.2010, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 195, 27.7.2010, s. 39.

(4)  Úř. věst. L 134, 29.5.2009, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 345, 8.12.2006, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 309, 25.11.2005, s. 15.

(7)  Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.

(8)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.

(9)  Úř. věst. L 100, 14.4.2011, s. 1.

(10)  Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.

(11)  Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.

(12)  Úř. věst. L 177, 30.6.2006, s. 1.

(13)  Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.

(14)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.

(15)  Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1.

(16)  Úř. věst. L 145, 30.4.2004, s. 1.

(17)  Úř. věst. L 9, 15.1.2003, s. 3.

(18)  Úř. věst. C 69, 18.3.2010, s. 19.

(19)  Úř. věst. L 82, 22.3.1997, s. 1.

(20)  Úř. věst L 302, 19.10.1992, s.1.

(21)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.


PŘÍLOHA I

ČÁST A

Zboží a technologie podle čl. 2 odst. 1, 2 a 4, čl. 3 odst. 3, čl. 5 odst. 1, článku 6, čl. 8 odst. 4, čl. 17 odst. 2 a čl. 31 odst. 1

Tato příloha zahrnuje veškeré zboží a technologie uvedené v příloze I nařízení (ES) č. 428/2009, ve smyslu definic stanovených v uvedeném nařízení, s výjimkou tohoto zboží a technologií:

Položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

Popis

5A002

Systémy a zařízení pro „bezpečnost informací“ a jejich součásti:

a.

Systémy, zařízení, aplikačně specifické „elektronické sestavy“, moduly a integrované obvody zajišťující „bezpečnost informací“ a jiné speciálně pro ně konstruované součásti:

Pozn.:

Pokud jde o kontrolu přijímacích zařízení pro globální systémy družicové navigace (GNSS) obsahujících nebo používajících dešifrování (tj. GPS nebo GLONASS), viz 7A005.

1.

konstruované nebo upravené pro použití „šifrování“ a používající číslicové techniky pro jakoukoliv šifrovací funkci, kromě autentizace nebo elektronického podpisu, které mají některou z těchto vlastností:

1.

Funkce autentizace a elektronického podpisu zahrnují související funkce klíčového řízení.

2.

Autentizace zahrnuje všechny aspekty kontroly přístupu, ve kterých nedochází k šifrování souborů nebo textu, kromě případů, kdy je šifrování přímo spojeno s ochranou hesel, osobních identifikačních čísel nebo podobných dat za účelem zabránění neautorizovanému přístupu.

3.

„Šifrování“ nezahrnuje „pevně nastavené“ datové komprese nebo kódovací techniky.

Poznámka:

Položka 5A002.a.1. zahrnuje zařízení konstruovaná nebo upravená k „šifrování“, která používají analogové principy v případě, že je šifrování prováděno číslicovými technikami.

a.

„symetrický algoritmus“ využívající klíč o délce nad 56 bitů nebo

b.

„asymetrický algoritmus“, jehož bezpečnost je založena na:

1.

rozkladu celých čísel o délce nad 512 bitů (např. RSA),

2.

výpočtu diskrétních logaritmů multiplikativní skupiny konečného pole o velikosti nad 512 bitů (např. Diffie-Hellman nad Z/pZ) nebo

3.

diskrétních logaritmech v jiné skupině, než která je uvedena v položce 5A002.a.1.b.2., nad 112 bitů (např. Diffie-Hellman nad eliptickou křivkou);

5D002

„Software“:

a.

„Software“ speciálně konstruovaný nebo upravený pro „užití“ zařízení uvedených v položkách 5A002.a.1 nebo „softwaru“ uvedeného v položce 5D002.c.1;

Specifický „software“:

1.

„Specifický software“, který má vlastnosti nebo vykonává či simuluje funkce zařízení uvedených v položce 5A002.a.1;

Poznámka:

Položka 5D002 nezahrnuje tento „software“:

a.

„software“ nezbytný pro „užití“ zařízení, která jsou podle poznámek k položce 5A002 z kontroly vyloučena,

b.

„software“ umožňující výkon některé funkce zařízení, která jsou podle poznámky k položce 5A002 z kontroly vyloučena.

5E002

„Technologie“ ve smyslu všeobecné poznámky k technologii pro „užití“ zařízení uvedených v položkách 5A002.a.1 nebo „softwaru“ uvedeného v položkách 5D002.a. nebo 5D002.c tohoto seznamu.

ČÁST B

Článek 6 se vztahuje na toto zboží:

Položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

Popis

0A001

„Jaderné reaktory“ a speciálně pro ně konstruované nebo upravené zařízení a součásti:

a.

„jaderné reaktory“;

b.

kovové nádoby nebo jejich hlavní dílensky zhotovené části, včetně víka reaktorové tlakové nádoby, speciálně konstruované nebo upravené pro pojmutí aktivní zóny „jaderného reaktoru“;

c.

manipulační zařízení speciálně konstruované nebo upravené pro zavážení „jaderného reaktoru“ palivem nebo pro vyjímání paliva z „jaderného reaktoru“;

d.

regulační tyče speciálně konstruované nebo upravené pro řízení štěpného procesu v „jaderném reaktoru“, jejich podpěrné nebo nosné konstrukce, pohonné mechanismy a vodicí trubky tyčí;

e.

tlakové trubky speciálně konstruované nebo upravené pro pojmutí palivových článků a chladicího média primárního okruhu v „jaderném reaktoru“ při pracovním tlaku vyšším než 5,1 MPa;

f.

kovové zirkonium a jeho slitiny ve formě trubek a montážních celků trubek, v nichž je hmotnostní poměr hafnia k zirkoniu nižší než 1:500, speciálně konstruované nebo upravené pro použití v „jaderném reaktoru“;

g.

chladicí čerpadla speciálně konstruovaná nebo upravená pro oběh chladicího média primárního okruhu „jaderného reaktoru“;

h.

‚vestavby jaderných reaktorů‘ speciálně konstruované nebo upravené pro užití v „jaderném reaktoru“, včetně podpěrných nosníků aktivní zóny, vodicích trubek regulačních tyčí, tepelného stínění, přepážek, roštových desek aktivní zóny a difuzérových desek;

Poznámka:

V položce 0A001.h. se ‚vestavbami jaderných reaktorů‘ rozumí jakýkoli hlavní díl uvnitř reaktorové nádoby, který plní jednu nebo více následujících funkcí: nosná konstrukce aktivní zóny, uspořádání paliva, usměrňování toku chladicího média primárního okruhu, radiační odstínění reaktorové nádoby nebo uložení přístrojového vybavení aktivní zóny.

i.

tepelné výměníky (parogenerátory) speciálně konstruované nebo upravené pro užití v primárním chladicím okruhu „jaderného reaktoru“;

j.

přístroje pro detekci a měření toku neutronů, speciálně konstruované nebo upravené pro stanovení úrovně toku neutronů uvnitř aktivní zóny „jaderného reaktoru“.

0C002

Slabě obohacený uran spadající pod 0C002, pokud je součástí montovaných jaderných palivových článků.


PŘÍLOHA II

Zboží a technologie podle čl. 2 odst. 1, 2 a 4, čl. 3 odst. 3, čl. 5 odst. 1, čl. 8 odst. 4, čl. 17 odst. 2, článku 45 a čl. 31 odst. 1

ÚVODNÍ POZNÁMKY

1.

Není-li uvedeno jinak, vztahují se referenční čísla použitá ve sloupci nadepsaném „Popis“ na popisy předmětů a technologií dvojího užití uvedené v příloze I nařízení (ES) č. 428/2009.

2.

Referenční číslo ve sloupci nadepsaném „Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009“ znamená, že charakteristiky položky popsané ve sloupci „Popis“ neodpovídají parametrům uvedeným v popisu záznamu o dvojím užití, na nějž se odkazuje.

3.

Definice pojmů označených jednoduchými uvozovkami („ “) jsou uvedeny v technické poznámce k příslušné položce.

4.

Definice pojmů uváděných v dvojitých uvozovkách („ “) jsou uvedeny v příloze I nařízení (ES) č. 428/2009.

OBECNÉ POZNÁMKY

1.

Smysl zákazů uvedených v této příloze nesmí být mařen vývozem jakéhokoliv nezakázaného zboží (včetně provozních celků) obsahujícího jednu nebo více zakázaných položek, pokud zakázaná položka, popř. položky, tvoří podstatný prvek zboží a může být snadno vyjmuta či použita pro jiné účely.

Pozn.:

Při posuzování, zda zakázaná položka, popř. položky, má být považována za podstatný prvek, je nutné přihlížet k faktorům množství, hodnoty a použitého technologického know-how a k jiným zvláštním okolnostem, které by mohly učinit ze zakázané položky nebo zakázaných položek podstatný prvek dodávaného zboží.

2.

Zboží specifikované v této příloze zahrnuje jak nové, tak použité zboží.

OBECNÁ POZNÁMKA K TECHNOLOGII

(Vykládá se ve spojení s oddílem II.B.)

1.

Prodej, dodávka, převod nebo vývoz „technologií“, které jsou „potřebné“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zboží, jehož prodej, dodávka, převod nebo vývoz je zakázán v části A (Zboží) níže, je zakázán podle ustanovení části II.B.

2.

Prodej, dodávka, převod nebo vývoz „technologií“, které jsou „potřebné“ pro „vývoj“ nebo „výrobu“ zboží, jehož prodej, dodávka, převod nebo vývoz je kontrolován v části A (Zboží) přílohy IV níže, je zakázán podle ustanovení části II.B.

3.

„Technologie“„potřebná“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zakázaného zboží zůstává zakázána i tehdy, použije-li se pro nezakázané zboží.

4.

Zákazy se nevztahují na takovou „technologii“, která je minimem nutným pro instalaci, provoz, údržbu (kontrolu) a opravu zboží, které není zakázáno nebo jehož vývoz byl povolen v souladu s nařízením (ES) č. 423/2007 nebo s tímto nařízením.

5.

Zákazy převodu „technologie“ se nevztahují na informace „veřejně dostupné“, na informace pro „základní vědecký výzkum“ nebo na minimum informací nezbytných pro účely žádostí o patenty.

II.A.   ZBOŽÍ

A0.   Jaderné materiály, zařízení a příslušenství

č.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

II.A0.001

Duté katodové lampy:

a.

duté jódové katodové lampy s otvory z čistého křemíku nebo křemenu;

b.

duté katodové lampy z uranu

II.A0.002

Faradayovy izolátory v rozmezí vlnových délek 500 nm – 650 nm

II.A0.003

Optické mřížky v rozmezí vlnových délek 500 nm – 650 nm

II.A0.004

Optická vlákna v rozmezí vlnových délek 500 nm – 650 nm potažená antireflexní vrstvou v rozmezí vlnových délek 500 nm – 650 nm a průměrem jádra větším než 0,4 mm, který však nepřesahuje 2 mm

II.A0.005

Součásti nádoby jaderného reaktoru a zkušební zařízení, kromě položek uvedených v položce 0A001:

1.

uzávěry;

2.

vnitřní součásti;

3.

vybavení pro uzavírání, testování a měření.

0A001

II.A0.006

Jaderné detekční systémy pro detekci, identifikaci nebo kvantifikaci radioaktivních materiálů a záření jaderného původu, jakož i součásti speciálně pro ně určené, jiné než uvedené v položce 0A001.j nebo 1A004.c.

0A001.j

1A004.c

II.A0.007

Vlnovcové ventily s těsněním z hliníkové slitiny nebo korozivzdorné oceli typu 304, 304L nebo 316L.

Pozn.:

Tato položka se nevztahuje na vlnovcové ventily uvedené v položkách 0B001.c.6 a 2A226.

0B001.c.6

2A226

II.A0.008

Laserová zrcadla, jiná než uvedená v 6A005.e, sestávající z materiálů, jež mají koeficient tepelné roztažnosti 10-6K-1 nebo menší při 20°C (např. tavený oxid křemičitý nebo safír).

Pozn.:

Tato položka se nevztahuje na optické systémy speciálně vytvořené pro kosmické aplikace s výjimkou zrcadel obsahujících tavený oxid křemičitý.

0B001.g.5, 6A005.e

II.A0.009

Laserové čočky, jiné než uvedené v položce 6A005.e.2, sestávající z materiálů, jež mají koeficient tepelné roztažnosti 10-6K-1 nebo menší při 20°C (např. tavený oxid křemičitý).

0B001.g, 6A005.e.2

II.A0.010

Trubky, potrubí, příruby, armatury vyrobené z niklu nebo vyložené niklem, nebo ze slitiny niklu s obsahem minimálně 40 % hmotnostních niklu jiné než uvedené v položce 2B350.h.1.

2B350

II.A0.011

Vakuové vývěvy, jiné než uvedené v položce 0B002.f.2 nebo 2B231:

 

turbomolekulární vývěvy s průtokem 400 l/s nebo vyšším;

 

Rootsovy vývěvy na primární odčerpání vzduchu s odměrnou rychlostí odsávání vyšší než 200 m3/h.

 

Vlnovcový šnekový suchý kompresor a vlnovcové šnekové suché vakuové vývěvy

0B002.f.2, 2B231

II.A0.012

Zastřešený prostor pro manipulaci, uskladnění a nakládání s radioaktivními látkami (horké buňky).

0B006

II.A0.013

„Přírodní uran“ nebo „ochuzený uran“ nebo thorium ve formě kovu, slitiny, chemické sloučeniny nebo koncentrátu a jakýkoliv jiný materiál obsahující jednu nebo více uvedených složek, jiné než uvedené v položce 0C001.

0C001

II.A0.014

Detonační komory s absorpční kapacitou více než ekviv. 2,5 kg TNT.


A1.   Materiály, chemikálie, ‚mikroorganismy‘ a ‚toxiny‘

č.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

II.A1.001

Bis(2-ethylhexyl) kyselina fosforečná (HDEHP nebo D2HPA) CAS 298-07-7 v libovolném množství o čistotě vyšší než 90 %.

II.A1.002

Plynný fluor (CAS) 7782-41-4) o čistotě vyšší než 95 %.

II.A1.005

Elektrolyzéry pro výrobu fluoru s výrobní kapacitou větší než 100 g fluoru za hodinu.

Pozn.:

Tato položka se nevztahuje na elektrolytické články uvedené v položce 1B225.

1B225

II.A1.006

Katalyzátory, jiné než zakázané v položce 1A225, obsahující platinu, palladium nebo rhodium, použitelné k provádění vodíkové izotopové výměny mezi vodíkem a vodou za účelem zpětného získání tritia z těžké vody nebo pro výrobu těžké vody.

1B231, 1A225

II.A1.007

Hliník a jeho slitiny, jiné než uvedené v položce 1C002b.4 nebo 1C202.a, v surové i polotovarové formě s některou z těchto vlastností:

a.

schopnost dosáhnout meze pevnosti v tahu 460 MPa nebo větší při 293 K (20 °C) nebo

b.

mez pevnosti v tahu 415 MPa nebo větší při 298 K (25 °C).

1C002.b.4, 1C202.a

II.A1.008

Magnetické kovy všeho druhu a všech forem s počáteční relativní propustností 120 000 nebo vyšší a tloušťkou v rozmezí 0,05 a 0,1 mm.

1C003.a

II.A1.009

‚Vláknité materiály‘ nebo prepregy:

Pozn.:

viz též II.A1.019.a.

a.

uhlíkaté nebo aramidové ‚vláknité materiály‘, které mají některou z dále uvedených charakteristik:

1.

‚měrný modul‘ větší než 10 × 106 m nebo

2.

‚měrnou pevnost v tahu‘ větší než 17 × 104 m;

b.

skelné ‚vláknité materiály‘, které mají některou z dále uvedených charakteristik:

1.

‚měrný modul‘ větší než 3,18 × 106 m nebo

2.

‚měrnou pevnost v tahu‘ větší než 76,2 × 103 m;

c.

termosetovou pryskyřicí impregnované souvislé ‚příze‘, ‚přásty‘, ‚kabílky‘ nebo ‚pásky‘ o šířce nejvýše 15 mm (prepregy) vyrobené z jiných uhlíkatých nebo skelných ‚vláknitých materiálů‘ než těch, jež jsou uvedeny v II.A1.010.a. nebo b.

Pozn.:

Tato položka se nevztahuje na ‚vláknité materiály‘ uvedené v položkách 1C010.a, 1C010.b, 1C210.a a 1C210.b.

1C010.a

1C010.b

1C210.a

1C210.b

II.A1.010

Pryskyřicí nebo bitumenem impregnovaná vlákna (prepregy), kovem nebo uhlíkem potažená vlákna (polotovary) nebo ‚polotovary z uhlíkových vláken‘:

a.

vyrobené z ‚vláknitých materiálů‘ výše uvedených v položce II.A1.009;

b.

epoxidovou pryskyřicí impregnované ‚matrice‘ z uhlíkatých ‚vláknitých materiálů‘ (prepregů), uvedených v položkách 1C010.a., 1C010.b. nebo 1C010.c., pro opravy konstrukcí letadel nebo laminátů, u nichž je velikost jednotlivých listů nejvýše 50 cm × 90 cm;

c.

prepregy uvedené v položkách 1C010.a., 1C010.b. nebo 1C010.c., impregnované fenolickými nebo epoxidovými pryskyřicemi, které mají teplotu skelného přechodu (Tg) nižší než 433 K (160 °C) a vytvrzovací teplotu nižší, než je teplota skelného přechodu.

Pozn.:

Tato položka se nevztahuje na ‚vláknité materiály‘ uvedené v položce 1C010.e.

1C010.e.

1C210

II.A1.011

Vyztužené keramické kompozitní materiály z karbidu křemíku použitelné pro čelní štíty, prostředky pro návrat do atmosféry, klapky trysek, použitelné v ‚řízených střelách‘, jiné než uvedené v položce 1C107.

1C107

II.A1.012

Vysokopevnostní ocel, jiná než uvedená v položce 1C116 nebo 1C216, ‚schopná dosáhnout‘ meze pevnosti v tahu nejméně 2 050 MP a při teplotě 293 K (20 °C).

Technická poznámka:

‚Vysokopevnostní ocelí schopnou dosáhnout‘ se rozumí vysokopevnostní ocel před tepelným zpracováním nebo po něm.

1C216

II.A1.013

Wolfram, tantal, karbid wolframu, karbid tantalu a slitiny vyznačující se oběma těmito vlastnostmi:

a.

tvary s dutinou s válcovou nebo sférickou symetrií (včetně válcových segmentů) o vnitřním průměru 50 mm až 300 mm a

b.

hmotnost větší než 5 kg.

Pozn.:

Tato položka se nevztahuje na wolfram, karbid wolframu a slitiny uvedené v položce 1C226.

1C226

II.A1.014

Elementární prášky kobaltu, neodymu nebo samaria nebo slitiny či směsi z nich obsahující nejméně 20 % hmotnostních kobaltu, neodymu nebo samaria s velikostí částic menší než 200 μm.

II.A1.015

Čistý tributylfosfát (CAS č. 126-73-8) nebo jakákoli jeho směs s obsahem tributylfosfátu vyšším než 5 % hmotnostních.

II.A1.016

Vysokopevnostní ocel jiná než zakázaná v položce 1C116, 1C216 nebo II.A1.012.

Technická poznámka:

Vysokopevnostní ocele tvrzené stárnutím jsou ocelové slitiny obecně charakterizované vysokým obsahem niklu, velmi nízkým obsahem uhlíku a použitím substitučních prvků nebo precipitačních složek k vyvolání zpevnění slitiny a jejího tvrzení stárnutím.

II.A1.017

Kovy, kovové prášky a materiály:

a.

wolfram a slitiny tohoto kovu, jiné než zakázané v položce 1C117 ve formě stejnoměrných sférických nebo atomizovaných částic o průměru nejvýše 500 μm, s čistotou nejméně 97 % hmotnostních wolframu;

b.

molybden a slitiny tohoto kovu, jiné než zakázané v položce 1C117 ve formě stejnoměrných sférických nebo atomizovaných částic o průměru nejvýše 500 μm, s čistotou nejméně 97 % hmotnostních molybdenu;

c.

wolframové kovy v tuhém stavu, jiné než zakázané v položce 1C226 nebo II.A1.013 s tímto složením:

1.

wolfram a jeho slitiny obsahující nejméně 97 % hmotnostních wolframu;

2.

měď infiltrovaná wolframem obsahující nejméně 80 % hmotnostních wolframu nebo

3.

stříbro infiltrované wolframem obsahující nejméně 80 % hmotnostních wolframu.

II.A1.018

Magneticky měkké slitiny s chemickým složením:

a)

obsah železa v rozpětí 30 % a 60 %, a

b)

obsah kobaltu v rozpětí 40 % a 60 %.

II.A1.019

„Vláknité materiály“ nebo prepregy, nezakázané v příloze I nebo v příloze II (v položce II.A1.009, II.A1.010) tohoto nařízení, nebo neuvedené v příloze I nařízení (ES) č. 428/2009:

a)

uhlíkaté „vláknité materiály“;

Pozn.:

položka II.A1.019a. se nevztahuje na tkaniny.

b)

termosetovou pryskyřicí impregnované souvislé „příze“, „přásty“, „kabílky“ nebo „pásky“ vyrobené z „uhlíkatých vláknitých materiálů“;

c)

„polyakrylonitrilové souvislé příze“, „přásty“, „kabílky“ nebo „pásky“.


A2.   Zpracování materiálů

č.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

II.A2.001

Vibrační testovací systémy, zařízení a jejich součásti, jiné než uvedené v položce 2B116:

a.

vibrační testovací systémy používající techniky se zpětnou vazbou nebo uzavřenou smyčkou a zahrnující číslicovou řídicí jednotku, schopné dosažení vibrací systému se zrychlením 0,1g rms (střední kvadratická hodnota) nebo více v rozsahu 0,1 Hz až 2 kHz a vyvozující síly 50 kN nebo větší, měřené na ‚holém stole‘;

b.

číslicové řídicí jednotky kombinované se speciálně určeným softwarem pro vibrační testy, se „šířkou pásma v reálném čase“ větší než 5 kHz, určené pro použití s vibračními testovacími systémy uvedenými v bodě a.;

c.

budiče vibrací (vibrační jednotky), též s připojenými zesilovači, schopné vyvozovat síly 50 kN nebo větší, měřené na „holém stole“ a použitelné ve vibračních testovacích systémech uvedených v bodě a.;

d.

upevňovací konstrukce pro zkušební vzorky a elektronické jednotky určené pro kombinaci více vibračních jednotek do kompletního systému, který je schopen poskytovat efektivní složenou sílu 50 kN nebo větší, měřenou na ‚holém stole‘, a použitelné ve vibračních systémech uvedených v bodě a.

Technická poznámka:

‚Holým stolem‘ se rozumí plochý stůl nebo povrch bez upínacích přípravků nebo příslušenství.

2B116

II.A2.002

Obráběcí stroje a součásti a prostředky číslicového řízení určené pro obráběcí stroje:

a.

Obráběcí stroje na broušení s přesností polohování podél každé lineární osy se „všemi dostupnými kompenzacemi“ rovnající se 15 μm nebo menší (lepší) podle normy ISO 230/2 (1988) (1) nebo jejího vnitrostátního ekvivalentu.

Pozn.:

Tato položka se nevztahuje na obráběcí stroje pro broušení uvedené v položkách 2B201.b a 2B001.c.

b.

Součásti a prostředky číslicového řízení speciálně určené pro obráběcí stroje uvedené v položce 2B001, 2B201, nebo v písmenu a.

2B201.b

2B001.c

II.A2.003

Vyvažovací stroje a příslušné vybavení:

a.

vyvažovací stroje určené nebo upravené pro stomatologická nebo jiná lékařská zařízení, které mají všechny následující vlastnosti:

1.

nejsou schopné vyvažovat rotory/montážní celky o hmotnosti vyšší než 3 kg;

2.

jsou schopné vyvažovat rotory/montážní celky při rychlostech větších než 12 500 otáček za minutu;

3.

jsou schopné vyvažovat ve dvou nebo více rovinách a

4.

jsou schopné vyvažovat až do zbytkového měrného vývažku 0,2 g mm/kg hmotnosti rotoru;

b.

indikační hlavice určené nebo upravené pro stroje uvedené v položce a.

Technická poznámka:

Indikační hlavice jsou někdy též označovány jako vyvažovací přístroje.

2B119

II.A2.004

Dálkově ovládané manipulátory, které lze použít k dálkově řízeným činnostem v radiochemické separaci nebo horkých komorách, jiné než uvedené v položce 2B225, které mají některou z těchto vlastností:

a.

schopnost pronikat stěnou horké komory o tloušťce nejméně 0,3 m (operace skrze stěnu) nebo

b.

schopnost překlenout horní okraj stěny horké komory o tloušťce nejméně 0,3 m nebo větší (operace přes stěnu).

2B225

II.A2.006

Pece schopné provozu při teplotách vyšších než 400 °C:

a.

oxidační pece;

b.

pece s řízenou atmosférou na tepelné zpracování.

Pozn.:

Tato položka se nevztahuje na tunelové pece s válečkovým dopravníkem nebo vozíky, tunelové pece s pásovým dopravníkem, posunovací pece nebo mobilní pece speciálně určené pro výrobu skla, keramického nádobí nebo strukturální keramiky.

2B226

2B227

II.A2.007

„Měřiče tlaku“, jiné než uvedené v položce 2B230, které jsou schopné měřit absolutní tlak v rozsahu od 0 do 200 kPa v kterémkoli bodě a které mají obě tyto vlastnosti:

a.

snímače tlaku zhotovené z „materiálů odolných vůči UF6“ nebo jimi chráněné a

b.

některou z těchto vlastností:

1.

měřicí rozsah menší než 200 kPa a „přesnost“ lepší než ± 1 % celkového rozsahu stupnice nebo

2.

měřicí rozsah 200 kPa nebo větší a „přesnost“ lepší než ± 2 Pa.

2B230

II.A2.011

Odstředivé separátory, schopné kontinuálního provozu bez úniku aerosolů vyrobené ze:

1.

slitiny obsahující více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu;

2.

fluorované polymery;

3.

sklo (včetně zeskelněného nebo smaltovaného povrchu nebo skleněného obložení);

4.

nikl nebo slitiny obsahující více než 40 % hmotnostních niklu;

5.

tantal nebo slitiny tantalu;

6.

titan nebo slitiny titanu nebo

7.

zirkonium nebo slitin zirkonia.

Pozn.:

Tato položka se nevztahuje na odstředivé separátory uvedené v položce 2B352.c.

2B352.c

II.A2.012

Spékané kovové filtry vyrobené z niklu nebo slitiny obsahující více než 40 % hmotnostních niklu.

Pozn.:

Tato položka se nevztahuje na filtry uvedené v položce 2B352.d.

2B352.d

II.A2.013

Stroje pro kontinuální tváření a stroje pro kovotlačitelské tváření, jiné než zahrnuté v položce 2B009, 2B109 nebo 2B209, se sílou tvářecí kladky větší než 60 kN a speciálně určené součásti těchto strojů.

Technická poznámka:

Pro účely položky II.A2.013 se stroje kombinující funkci kovotlačitelského tváření a kontinuálního tváření považují za stroje pro kontinuální tváření.

II.A2.014

Odstředivkové extraktory a zařízení pro výměnu kapalina-kapalina (směšovací nádrže, pulsní kolony, odstředivkové extraktory) a rozdělovače kapalin, rozdělovače páry nebo sběrače kapalin konstruované pro toto zařízení, kde všechny povrchy, které přicházejí do přímého styku se zpracovávanými chemikáliemi, jsou vyrobeny z některého z těchto materiálů:

Pozn.:

viz též IV.A2.008.

a.

vyrobené z následujících materiálů:

1.

slitiny obsahující více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu;

2.

fluorované polymery;

3.

sklo (včetně zeskelněného nebo smaltovaného povrchu nebo skleněného obložení);

4.

grafit nebo ‚uhlíkový grafit‘;

5.

nikl nebo slitiny obsahující více než 40 % hmotnostních niklu;

6.

tantal nebo slitiny tantalu;

7.

titan nebo slitiny titanu nebo

8.

zirkonium nebo slitiny zirkonia, nebo

b.

vyrobené z korozivzdorné oceli a z jednoho nebo více materiálů uvedených v položce II.A2.014.a.

Technická poznámka:

„Uhlíkový grafit“ je směs amorfního uhlíku a grafitu, kde obsah grafitu činí nejméně 8 % hmotnostních.

2B350.e

II.A2.015

Průmyslové zařízení a součásti, jiné než uvedené v položce 2B350.d:

Pozn.:

viz též IV.A2.009.

Výměníky tepla nebo kondenzátory s plochou povrchu pro přenos tepla větší než 0,05 m2, avšak menší než 30 m2, a trubky, desky, kotouče nebo špalky konstruované pro takové výměníky tepla nebo kondenzátory, které mají všechny povrchy, jež přicházejí do přímého styku se zpracovávanými nebo uchovávanými chemikáliemi, vyrobené z některého z těchto materiálů:

a.

vyrobené z následujících materiálů:

1.

slitiny obsahující více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu;

2.

fluorované polymery;

3.

sklo (včetně zeskelněného nebo smaltovaného povrchu nebo skleněného obložení);

4.

grafit nebo „uhlíkový grafit“;

5.

nikl nebo slitiny obsahující více než 40 % hmotnostních niklu;

6.

tantal nebo slitiny tantalu;

7.

titan nebo slitiny titanu;

8.

zirkonium nebo slitiny zirkonia;

9.

karbid křemíku nebo

10.

karbid titanu; nebo

b.

vyrobené z korozivzdorné oceli a z jednoho nebo více materiálů uvedených v položce II.A2.015.a.

Pozn.:

Tato položka se nevztahuje na chladiče vozidel.

Technická poznámka:

Materiály použité pro ucpávky a těsnění a jiné provedení těsnících funkcí neurčují status výměníku tepla.

2B350.d

II.A2.016

Vícenásobně těsněné vývěvy a vývěvy bez těsnění, jiné než uvedené v položce 2B350.i, vhodné pro žíravé kapaliny, s maximálním průtokem udávaným výrobcem vyšším než 0,6 m3/h nebo vakuové vývěvy s maximálním výrobcem udávaným průtokem vyšším než 5 m3/h (za standardních podmínek teploty (273 K (0 °C) a tlaku (101,3 kPa)); dále pouzdra (kostry čerpadel), předlisované podložky plášťů, oběžná kola, rotory nebo trysky proudových čerpadel navržené pro taková čerpadla, jejichž veškeré povrchy, které přicházejí do styku se zpracovávanými chemikáliemi, jsou vyrobeny z:

Pozn.:

VIZ TÉŽ IV.A2.010.

a.

vyrobené z následujících materiálů:

1.

slitiny obsahující více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu;

2.

keramika;

3.

ferosilicium;

4.

fluorované polymery;

5.

sklo (včetně zeskelněného nebo smaltovaného povrchu nebo skleněného obložení);

6.

grafit nebo ‚uhlíkový grafit‘;

7.

nikl nebo slitiny obsahující více než 40 % hmotnostních niklu;

8.

tantal nebo slitiny tantalu;

9.

titan nebo slitiny titanu;

10.

zirkonium nebo slitiny zirkonia;

11.

niob (kolumbium) nebo slitiny niobu; nebo

12.

slitiny hliníku; nebo

b.

vyrobené z korozivzdorné oceli a z jednoho nebo více materiálů uvedených v položce II.A2.016.a.

Technická poznámka:

Materiály použité pro ucpávky a těsnění a jiné provedení těsnících funkcí neurčují status vývěvy.

2B350.i


A3.   Elektronika

č.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

II.A3.001

Vysokonapěťové zdroje jednosměrného proudu vyznačující se oběma těmito vlastnostmi:

a.

schopnost nepřetržitě produkovat po dobu 8 hodin napětí 10 kV nebo větší s výstupním výkonem nejméně 5 kW s vychýlením i bez něho a

b.

stabilita proudu nebo napětí po dobu čtyř hodin lepší než 0,1 %.

Pozn.:

Tato položka se nevztahuje na zdroje proudu uvedené v položkách 0B001.j.5 a 3A227.

3A227

II.A3.002

Hmotnostní spektrometry, jiné než uvedené v položce 3A233 nebo 0B002.g, které jsou schopné měřit ionty o 200 nebo více atomových hmotnostních jednotkách a které mají rozlišovací schopnost lepší než 2 částice z 200, a iontové zdroje pro tyto spektrometry:

a.

plazmové hmotnostní spektrometry s induktivní vazbou (ICP/MS);

b.

hmotnostní spektrometry s doutnavým výbojem (GDMS);

c.

hmotnostní spektrometry s tepelnou ionizací (TIMS);

d.

hmotnostní spektrometry s elektronovým ostřelováním, které mají komoru zdroje vyrobenou z ‚materiálů odolných vůči UF6‘ nebo takovým materiálem pokrytou nebo vyloženou;

e.

hmotnostní spektrometry s molekulovým paprskem, které mají některou z těchto vlastností:

1.

komoru zdroje vyrobenou z nerezové oceli nebo molybdenu, nebo jimi pokrytou nebo vyloženou, s vymrazovací kapsou schopnou chlazení na 193 K (– 80°C) nebo méně nebo

2.

komoru zdroje vyrobenou z ‚materiálů odolných vůči UF6‘ nebo takovým materiálem pokrytou nebo vyloženou;

f.

hmotnostní spektrometry vybavené mikrofluorizačním iontovým zdrojem, určené pro aktinidy nebo fluoridy aktinidů.

3A233

II.A3.003

Měniče frekvencí nebo generátory, jiné než zakázané v položkách 0B001 nebo 3A225, které mají všechny následující vlastnosti, jakož i součásti a software speciálně pro ně určené:

a.

vícefázový výstup s výkonem nejméně 40 W;

b.

jsou schopné provozu ve frekvečním rozsahu 600 až 2 000 Hz a

c.

řízení frekvence lepší (menší) než 0,1 %.

Technická poznámka:

Měniče frekvencí v položce II.A3.003 jsou též známy jako konvertory nebo invertory.


A6.   Snímače a lasery

č.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

II.A6.001

Tyčinky z granátu na bázi ytria a hliníku (YAG)

II.A6.002

Optické zařízení a součásti, jiné než uvedené v položkách 6A002, 6A004.b:

Infračervená optika v rozmezí vlnových délek od 9 000 do 17 000 nm a její součástky, zejména součástky z teluridu kadmia (CdTe).

6A002

6A004.b

II.A6.003

Systémy na korekci dopadajících vlnoploch pro použití s laserovým paprskem o průměru větším než 4 mm, jakož i součásti speciálně pro ně určené, včetně kontrolních systémů a snímačů čelní fáze a ‚deformovatelná zrcadla‘ včetně biomorfních zrcadel.

Pozn.:

Tato položka se nevztahuje na zrcadla uvedená v položkách 6A004.a, 6A005.e a 6A005.f.

6A003

II.A6.004

Argon-iontové „lasery“ s průměrným výstupním výkonem 5 W nebo větším.

Pozn.:

Tato položka se nevztahuje na argon-iontové ‚lasery‘ uvedené v položkách 0B001.g.5, 6A005 a 6A205.a.

6A005.a.6

6A205.a

II.A6.005

Polovodičové „lasery“ a jejich součásti:

a.

jednotlivé polovodičové „lasery“ s výstupním výkonem každého z nich nad 200 mW v množství vyšším než 100;

b.

pole polovodičových „laserů“ s výstupním výkonem vyšším než 20 W.

1.

Polovodičové „lasery“ se běžně nazývají „laserové“ diody.

2.

Tato položka se nevztahuje na „lasery“ uvedené v položkách 0B001.g.5, 0B001.h.6 a 6A005b.

3.

Tato položka se nevztahuje na „laserové“ diody s rozmezím vlnových délek 1 200 nm až 2 000 nm.

6A005.b

II.A6.006

Laditelné polovodičové „lasery“ a laditelné polovodičové ‚laserové‘ soustavy s vlnovou délkou od 9 μm do 17 μm, jakož i zásoba soustav polovodičových ‚laserů‘ obsahujících alespoň jednu laditelnou polovodičovou ‚laserovou‘ soustavu takové vlnové délky.

1.

Polovodičové „lasery“ se běžně nazývají „laserové“ diody.

2.

Tato položka se nevztahuje na polovodičové „lasery“ uvedené v položkách 0B001.h.6 a 6A005.b.

6A005.b

II.A6.007

„Laditelné“„lasery“ v tuhé fázi a součásti speciálně pro ně určené:

a.

titan-safírové lasery;

b.

alexandritové lasery.

Pozn.:

Tato položka se nevztahuje na titan-safírové lasery a alexandritové lasery uvedené v položkách 0B001.g.5, 0B001.h.6 a 6A005.c.1.

6A005.c.1

II.A6.008

Neodymem dopované „lasery“ (jiné než skleněné), které mají výstupní vlnovou délku přesahující 1 000 nm, avšak nejvýše 1 100 nm, a výstupní energii vyšší než 10 J na impuls.

Pozn.:

Tato položka se nevztahuje na neodymem dopované „lasery“ (jiné než skleněné) uvedené v položce 6A005.c.2.b.

6A005.c.2

II.A6.009

Akusticko-optické součástky:

a.

snímkovací elektronky a polovodičová zobrazovací zařízení s opakovacím kmitočtem nejméně 1 kHz;

b.

příslušenství pro opakovací kmitočet;

c.

Pockelsovy cely.

6A203.b.4.c

II.A6.010

Radiačně odolné kamery nebo jejich čočky, jiné než uvedené v položce 6A203c, speciálně určené nebo klasifikované jako radiačně odolné tak, aby vydržely celkovou dávku ozáření větší než 50 × 103 Gy (křemík) (5 × 106 rad (křemík)) bez zhoršení provozních parametrů.

Technická poznámka:

Výraz Gy (křemík) se vztahuje na energii v joulech na kilogram, kterou spotřebuje nechráněný křemíkový vzorek vystavený ionizujícímu záření.

6A203.c

II.A6.011

Laditelné zesilovače a oscilátory pulsních „laserů“ na bázi barviva, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.

pracují na vlnových délkách 300 nm až 800 nm;

2.

průměrný výstupní výkon je větší než 10 W, avšak nepřesahuje 30 W;

3.

opakovací frekvence větší než 1 kHz a

4.

šířka impulsu menší než 100 ns.

1.

Tato položka se nevztahuje na jednomodové oscilátory.

2.

Tato položka se nevztahuje na laditelné zesilovače a oscilátory pulsních „laserů“ na bázi barviva uvedené v položkách 6A205.c, 0B001.g.5 a 6A005.

6A205.c

II.A6.012

Pulsní „lasery“ na bázi oxidu uhličitého, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.

pracují na vlnových délkách 9 000 nm až 11 000 nm;

2.

opakovací frekvence větší než 250 Hz;

3.

průměrný výstupní výkon je větší než 100 W, avšak nepřesahuje 500 W a

4.

šířka impulsu menší než 200 ns.

Pozn.:

Tato položka se nevztahuje na pulsní laserové zesilovače a oscilátory na bázi oxidu uhličitého uvedené v položkách 6A205.d, 0B001.h.6 a 6A005d.

6A205.d

II.A6.013

‚Lasery‘ na bázi par mědi, které mají obě tyto vlastnosti:

1.

pracují na vlnových délkách 500 nm až 600 nm a

2.

průměrný výstupní výkon je 15W nebo vyšší.

6A005.b

II.A6.014

Pulsní ‚lasery‘ na bázi oxidu uhelnatého, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.

pracují na vlnových délkách 5 000 nm až 6 000 nm;

2.

opakovací frekvence větší než 250 Hz;

3.

průměrný výstupní výkon větší než 100 W a

4.

šířka impulsu menší než 200 ns.

Pozn.:

Tato položka se nevztahuje na vyšší výkon (obvykle 1 až 5 kW) průmyslových laserů na bázi oxidu uhelnatého používaných např. při řezání a svařování, neboť tyto lasery jsou na bázi kontinuálních vln nebo jde o pulsní lasery s šířkou impulsu větší než 200 ns.

 


A7.   Navigace a letecká elektronika

č.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

II.A7.001

Inerciální navigační systémy (INS) a součásti speciálně pro ně určené:

I.

inerciální navigační systémy (INS), které úřady pro civilní letectví účastnických států Wassenaarského ujednání schválily pro použití v „civilních letadlech“, a součásti speciálně pro ně určené:

a.

inerciální navigační systémy (s kardanovou nebo pevnou montáží) a inerciální zařízení určená pro „letadla“, pozemní vozidla, povrchová plavidla nebo plavidla pohybující se pod vodou či ‚kosmické lodi‘ k určování polohy, navádění nebo řízení, jakož i součásti speciálně pro ně určené, které mají některou z těchto vlastností:

1.

navigační chyba (volná inerciální) následná po normálním nastavení 0,8 námořní míle za hodinu (nm/h) ‚kružnice stejné pravděpodobnosti‘ (CEP) nebo menší (lepší) nebo

2.

určeny pro provoz při hodnotách lineárního zrychlení vyšších 10 g;

b.

hybridní inerciální navigační systémy s vestavěnými globálními navigačními družicovými systémy (GNSS) nebo s „datovými referenčníminavigačními systémy“ („DBRN“) pro určování polohy, navádění nebo řízení po normálním nastavení s přesností navigační polohy INS, po ztrátě GNSS nebo „DBRN“ po dobu až čtyř minut, menší (lepší) než 10 metrů ‚kružnice stejné pravděpodobnosti‘ (CEP);

c.

inerciální zařízení pro azimut, navádění a ukazování severu, jakož i součásti speciálně pro ně určené, které mají některou z těchto vlastností:

1.

určené pro azimut, navádění nebo ukazování severu s přesností rovnající se nebo menší (lepší), než je 6 obloukových minut RMS při 45 stupních zeměpisné šířky nebo

2.

určené pro neoperační nárazovou hladinu nejméně 900 g anebo více po dobu nejméně 1 msec.

Pozn.:

Parametry bodu I.a. a I.b. jsou použitelné za každé z níže uvedených podmínek okolního prostředí:

1.

náhodné vibrační zatížení o průměrné hodnotě 7,7 g rms (střední kvadratická hodnota) po dobu první půlhodiny při celkové době trvání zkoušky 1,5 hodiny ve směru každé ze tří kolmých os, přičemž náhodná vibrace má tyto parametry:

a.

stálá hodnota výkonového frekvenčního spektra (PSD) 0,04 g2/Hz ve frekvenčním intervalu od 15 do 1 000 Hz a

b.

hodnota výkonového frekvenčního spektra (PSD) zeslabuje s frekvencí od 0,04 g2/Hz do 0,01 g2/Hz ve frekvenčním intervalu od 1 000 do 2 000 Hz;

2.

úhlové výchylky jsou prováděny při rychlosti rovnající se nebo větší než +2,62 rad/s (150o/s) nebo

3.

v souladu s vnitrostátními normami odpovídajícími podmínkám uvedeným výše v bodech 1 a 2.

1.

Položka 1.b. se vztahuje na systémy, v nichž jsou INS a jiné nezávislé navigační nástroje zabudovány (vestavěny) do jediné jednotky za účelem zlepšení výkonu.

2.

‚Kružnice stejné pravděpodobnosti‘ (CEP) – při kruhové normální distribuci poloměr kruhu obsahující 50 % jednotlivě prováděných měření nebo poloměr kruhu, v němž je 50 % pravděpodobnost lokalizace.

II.

teodolitové systémy obsahující inerciální navigační systémy speciálně určené pro civilní pozorování a určené pro azimut, navádění nebo ukazování severu s přesností rovnající se nebo menší (lepší), než je 6 obloukových minut RMS při 45 stupních zeměpisné šířky, a součásti speciálně pro ně určené.

III.

inerciální nebo jiná zařízení užívající měřiče zrychlení uvedené v položce 7A001 a 7A101, jsou-li tyto měřiče zrychlení speciálně konstruovány a vyvíjeny jako snímače MWD (systém měření během vrtání) k užití při obslužných pracích u hlubinných vrtů.

7A003

7A103


A9.   Letecká technika a pohonné systémy

č.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

II.A9.001

Svorníky s pyropatronou.

II.B.   TECHNOLOGIE

č.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

II.B.001

Technologie potřebná pro vývoj, výrobu nebo užití položek uvedených v části II.A. (Zboží).

II.B.002

Technologie potřebná pro vývoj nebo výrobu položek uvedených v části IV A. (Zboží) přílohy IV.

Technická poznámka:

‚Technologií‘ se rozumí též software.


PŘÍLOHA III

Zboží a technologie podle čl. 3 odst. 1, 3 a 5, čl. 5 odst. 2, čl. 8 odst. 4, čl. 18 odst. 1, článku 45 a čl. 31 odst. 1

ÚVODNÍ POZNÁMKY

1.

Není-li uvedeno jinak, vztahují se referenční čísla použitá v níže uvedeném sloupci nadepsaném „Popis“ na popisy předmětů a technologií dvojího užití uvedených v příloze I nařízení (ES) č. 428/2009.

2.

Referenční číslo v níže uvedeném sloupci nadepsaném „Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009“ znamená, že charakteristiky položky popsané ve sloupci „Popis“ neodpovídají parametrům uvedeným v popisu záznamu o dvojím užití, na nějž se odkazuje.

3.

Definice pojmů označených jednoduchými uvozovkami („ “) jsou uvedeny v technické poznámce k příslušné položce.

4.

Definice pojmů uváděných v dvojitých uvozovkách („ “) jsou uvedeny v příloze I nařízení (ES) č. 428/2009.

OBECNÉ POZNÁMKY

1.

Účel kontrol obsažených v této příloze nesmí být mařen vývozem jakéhokoli nekontrolovaného zboží (včetně provozních celků) obsahujícího jednu nebo více kontrolovaných položek, pokud kontrolovaná položka, popř. položky, tvoří podstatný prvek zboží a může být snadno vyjmuta či použita pro jiné účely.

Pozn.:

Při posuzování, zda má být kontrolovaná položka, popř. položky, považována za podstatný prvek, je nutné přihlížet k faktorům množství, hodnoty a použitého technologického know-how a k jiným zvláštním okolnostem, které by mohly učinit z kontrolované položky nebo kontrolovaných položek podstatný prvek dodávaného zboží.

2.

Zboží specifikované v této příloze zahrnuje jak nové, tak použité zboží.

OBECNÁ POZNÁMKA K TECHNOLOGII

(Vykládá se ve spojení s oddílem III.B.)

1.

Prodej, dodávka, převod nebo vývoz „technologie“, která je „potřebná“ pro „užití“ zboží, jehož prodej, dodávka, převod nebo vývoz jsou kontrolovány v části A (Zboží) níže, je kontrolován podle ustanovení oddílu III.B.

2.

Prodej, dodávka, převod nebo vývoz „technologií“, které jsou „potřebné“ pro „vývoj“ nebo „výrobu“ zboží, jehož prodej, dodávka, převod nebo vývoz je kontrolován v části A (Zboží) níže, je zakázán podle ustanovení části II.B přílohy II.

3.

„Technologie“„potřebná“ pro „užití“ zboží podléhajícího kontrole zůstává kontrolována i tehdy, je-li použitelná pro nekontrolované zboží.

4.

Kontroly se nevztahují na takovou „technologii“, která je minimem nutným pro instalaci, provoz, údržbu (kontrolu) a opravu zboží, které není kontrolováno nebo jehož vývoz byl povolen v souladu s nařízením (ES) č. 423/2007 nebo tímto nařízením.

5.

Kontroly převodu „technologie“ se nevztahují na informace „veřejně dostupné“, na informace pro „základní vědecký výzkum“ nebo na minimum informací nezbytných pro účely žádostí o patenty.

III.A.   ZBOŽÍ

A0.   Jaderné materiály, zařízení a příslušenství

č.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

III.A0.015

‚Rukávové boxy‘ speciálně určené pro radioaktivní izotopy, radioaktivní zdroje nebo radionuklidy.

Technická poznámka:

‚Rukávové boxy‘ jsou zařízení poskytující uživateli ochranu před nebezpečnou parou, částicemi nebo radiací, materiály uvnitř zařízení, se kterými manipuluje nebo které zpracovává osoba mimo zařízení prostřednictvím manipulátorů nebo rukavic integrovaných v zařízení.

0B006

III.A0.016

Systémy pro monitorování toxických plynů určené pro nepřetržitý provoz a zjišťování sirovodíku a detektory speciálně k tomu určené.

0A001

0B001.c

III.A0.017

Detektory úniku hélia.

0A001

0B001.c


A1.   Materiály, chemikálie, ‚mikroorganismy‘ a ‚toxiny‘

č.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

III.A1.003

Kruhově tvarované ucpávky a těsnění s vnitřním průměrem 400 mm nebo méně z některého z těchto materiálů:

a.

kopolymery vinylidenfluoridu, které mají 75 % nebo více beta-krystalické struktury bez prodlužování;

b.

fluorované polyimidy obsahující 10 % hmotnostních nebo více vázaného fluoru;

c.

fluorované fosfazenové elastomery obsahující 30 % hmotnostních nebo více vázaného fluoru;

d.

polychlortrifluorethylen (PCTFE, např. Kel-F ®);

e.

fluor-elastomery (např. Viton ®, Tecnoflon ®);

f.

polytetrafluoroetylen (PTFE).

 

III.A1.004

Osobní vybavení pro detekci záření jaderného původu včetně osobních dozimetrů.

Pozn.:

Tato položka se nevztahuje na systémy detekce jaderného záření uvedené v položce 1A004.c.

1A004.c

III.A1.020

Slitiny oceli ve formě desek nebo plátů, které mají některou z těchto vlastností:

a)

schopnost dosáhnout meze pevnosti v tahu 1 200 MPa nebo větší při 293K (20°C) nebo

b)

dusíkem stabilizovaná duplexní korozivzdorná ocel.

Pozn.:

Slitinami ‚schopnými dosáhnout‘ se rozumí slitiny před tepelným zpracováním nebo po něm.

Technická poznámka:

‚Dusíkem stabilizovaná duplexní korozivzdorná ocel‘ má dvoufázovou mikrostrukturu sestávající ze zrn feritické a austenitické oceli s přidáním dusíku ke stabilizaci mikrostruktury.

1C116

1C216

III.A1.021

Kompozitní materiál typu uhlík–uhlík.

1A002.b.1

III.A1.022

Slitiny niklu v surové nebo polotovarové formě obsahující nejméně 60 % hmotnostních niklu.

1C002.c.1.a

III.A1.023

Slitiny titanu ve formě desek nebo plátů, ‚schopné dosáhnout‘ meze pevnosti v tahu nejméně 900 MPa při teplotě 293 K (20 °C).

Pozn.:

Slitinami ‚schopnými dosáhnout‘ se rozumí slitiny před tepelným zpracováním nebo po něm.

1C002.b.3

III.A1.024

Pohonné látky a chemické složky pohonných látek:

a)

toluendiisokyanát (TDI);

b)

4,4' difenylmethandiisokyanát (MDI);

c)

isoforondiisokyanát (IPDI);

d)

chloristan sodný;

e)

xylidin;

f)

hydroxylem zakončený polyether (HTPE)

g)

polykaprolakton (PCL, HTCE)

Technická poznámka:

Tato položka odkazuje na čistou látku a jakoukoli směs obsahující nejméně 50 % jedné z výše uvedených chemikálií.

1C111

III.A1.025

‚Maziva‘ obsahující jako hlavní přísady některé z těchto sloučenin nebo materiálů:

a)

Perfluoroalkylether, (CAS 60164-51-4);

b)

Perfluoropolyalkylether, PFPE, (CAS 6991-67-9).

‚Mazivy‘ se rozumí oleje a kapaliny.

1C006

III.A1.026

Berylliová měď nebo slitiny beryllia a mědi ve formě desek, plátů, pásů a válcovaných tyčí se složením obsahujícím měď jako hlavní prvek hmotnostních a další prvky včetně méně než 2 % hmotnostních beryllia.

1C002.b


A2.   Zpracování materiálů

č.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

III.A2.008

Odstředivkové extraktory a zařízení pro výměnu kapalina-kapalina (směšovací nádrže, pulsní kolony, odstředivkové extraktory) a rozdělovače kapalin, rozdělovače páry nebo sběrače kapalin konstruované pro toto zařízení, kde všechny povrchy, které přicházejí do přímého styku se zpracovávanými chemikáliemi, jsou vyrobeny z některého z těchto materiálů:

Pozn.:

VIZ TÉŽ II.A2.014

1.

korozivzdorná ocel.

Pozn.:

Pro korozivzdornou ocel s více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu viz položka II.A2.014.a.

2B350.e

III.A2.009

Průmyslové zařízení a součásti, jiné než uvedené v položce 2B350.d:

Pozn.:

VIZ TÉŽ II.A2.015

Výměníky tepla nebo kondenzátory s plochou povrchu pro přenos tepla větší než 0,05 m2, avšak menší než 30 m2, a trubky, desky, kotouče nebo špalky konstruované pro takové výměníky tepla nebo kondenzátory, které mají všechny povrchy, jež přicházejí do přímého styku se zpracovávanými nebo uchovávanými chemikáliemi, vyrobené z některého z těchto materiálů:

1.

korozivzdorná ocel.

Pozn. 1:

Pro korozivzdornou ocel s více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu viz položka II.A2.015a.

Pozn. 2:

Tato položka se nevztahuje na chladiče vozidel.

Technická poznámka:

Materiály použité pro ucpávky a těsnění a jiné provedení těsnících funkcí neurčují status výměníku tepla.

2B350.d

III.A2.010

Vícenásobně těsněné vývěvy a vývěvy bez těsnění, jiné než uvedené v položce 2B350.i, vhodné pro žíravé kapaliny, s maximálním průtokem udávaným výrobcem vyšším než 0,6 m3/h nebo vakuové vývěvy s maximálním výrobcem udávaným průtokem vyšším než5 m3/h (za standardních podmínek teploty (273 K (0 °C) a tlaku (101,3 kPa)); dále pouzdra (kostry čerpadel), předlisované podložky plášťů, oběžná kola, rotory nebo trysky proudových čerpadel navržené pro taková čerpadla, jejichž veškeré povrchy, které přicházejí do styku se zpracovávanými chemikáliemi, jsou vyrobeny z následujících materiálů:

Pozn.:

VIZ TÉŽ II.A2.016

1.

korozivzdorná ocel;

Pozn.:

Pro korozivzdornou ocel s více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu viz položka II.A2.016a.

Technická poznámka:

Materiály použité pro ucpávky a těsnění a jiné provedení těsnících funkcí neurčují status vývěvy.

2B350.i

III.A2.017

Elektrojiskrové obráběcí stroje (EDM) pro úběr nebo řezání kovů, keramiky nebo „kompozitů“, a hloubicí nebo drátové elektrody speciálně pro ně určené:

a)

elektrojiskrové obráběcí stroje s hloubicími elektrodami;

b)

elektrojiskrové obráběcí stroje s drátovými elektrodami.

Pozn.:

Elektrojiskrové obráběcí stroje jsou rovněž známé jako elektroerozívní obráběcí stroje nebo stroje pro drátovou erozi.

2B001.d

III.A2.018

Počítačově řízené nebo „číslicově řízené“ souřadnicové měřicí stroje (C mm) nebo stroje pro kontrolu rozměrů s trojrozměrnou (volumetrickou) maximální povolenou chybou indikace (MPPE) v jakémkoliv bodě měřicího rozsahu stroje (tj. podél celé délky měřených os) rovnou nebo lepší než (3 + L/1 000) μm (kde L je měřená délka v mm), zkoušeno podle normy ISO 10360-2 (2001), a měřicí sondy pro ně určené.

2B006.a

2B206.a

III.A2.019

Počítačově řízené nebo „číslicově řízené“ stroje pro svařování elektronovým paprskem a součásti speciálně pro ně určené.

2B001.e.1.b

III.A2.020

Počítačově řízené nebo „číslicově řízené“ laserové svařovací stroje a laserové řezací stroje a součásti speciálně pro ně určené.

2B001.e.1.c

III.A2.021

Počítačově řízené nebo „číslicově řízené“ plazmové řezací stroje a součásti speciálně pro ně určené.

2B001.e.1

III.A2.022

Zařízení pro monitorování vibrací speciálně určené pro rotory nebo rotační zařízení a strojní zařízení, která jsou schopná měřit frekvenci v rozsahu 600–2 000 Hz.

2B116

III.A2.023

Vodokružné vývěvy a součásti speciálně pro ně určené.

2B231

2B350.i

III.A2.024

Rotační lopatkové vývěvy a součásti speciálně pro ně určené.

Pozn. 1:

Položka III.A2.024 se nevztahuje na rotační lopatkové vývěvy, které jsou určené pro jiné specifické zařízení.

Pozn. 2:

Kontrolní status rotačních lopatkových vývěv, které jsou speciálně určené pro jiné specifické vybavení, je dán kontrolním statusem jiného zařízení.

2B231

2B235.i

0B002.f

III.A2.025

Vzduchové filtry, které jedním nebo více rozměry překračují 1 000 mm:

a)

vysoce účinné částicové vzduchové filtry (HEPA);

b)

vzduchové filtry s velmi nízkou infiltrací (ULPA).

Pozn.:

Položka III.A2.025 se nevztahuje na vzduchové filtry speciálně určené pro zdravotnické přístroje.

2B352.d


A3.   Elektronika

č.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

III.A3.004

Spektometry a difraktometry vyvinuté pro indikativní test nebo kvantitativní analýzu elementárního složení kovů nebo slitin bez chemického rozložení materiálu.

 

III.A3.005

‚Měniče frekvencí‘, ‚generátory frekvencí‘ a elektrické pohony s proměnnými otáčkami, které mají všechny tyto vlastnosti:

a)

vícefázový výstupní výkon 10 W nebo více;

b)

jsou schopné provozu ve frekvečním rozsahu 600 Hz nebo více a

c)

řízení frekvence lepší (menší) než 0,2 %.

Technická poznámka:

‚Měniče frekvencí‘ zahrnují frekvenční konvertory nebo invertory.

1.

Položka III.A3.005 se nevztahuje na měniče frekvencí, které zahrnují komunikační protokoly nebo rozhraní určené pro specifické průmyslové stroje (např. obráběcí stroje, spřádací nebo dopřádací stroje, desky plošných spojů), tak aby měniče frekvencí nemohly být použity k jiným účelům při současném splnění funkčních vlastností uvedených výše.

2.

Položka III.A3.005 se nevztahuje na kontrolní měřiče frekvencí speciálně určené pro vozidla, které pracují se sekvencí kontroly vzájemně komunikovanou mezi měničem frekvence a kontrolní jednotkou vozidla.

3A225

0B001.b.13


A6.   Snímače a lasery

č.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

III.A6.012

‚Vakuový manometr‘ s elektrickým pohonem a přesností měření 5 % nebo menší (lepší).

‚Vakuové manometry‘ zahrnují Pirani vakuometry, vykuometry Penning a kapacitní manometry.

0B001.b

III.A6.013

Mikroskopy a související zařízení a detektory:

a)

rastrovací elektronové mikroskopy;

b)

snímací Augerovy mikroskopy;

c)

transmisní elektronové mikroskopy;

d)

mikroskopy atomárních sil;

e)

rastrovací silové mikroskopy;

f)

zařízení a detektory speciálně určené pro užití s mikroskopy uvedenými v položce III.A6.013 a) až e) výše, které používají některou z těchto metod analýzy materiálu:

1.

rentgenová fotoelektronová spektroskopie (XPS);

2.

energiově disperzní rentgenová spektroskopie (EDX, EDS) nebo

3.

elektronová spektroskopie pro chemickou analýzu (ESCA).

6B


A7.   Navigace a letecká elektronika

č.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

III.A7.002

Akcelerometry obsahující keramický piezoelektrický snímač s citlivostí 1 000 mV/g nebo lepší (vyšší).

7A001


A9.   Letecká technika a pohonné systémy

č.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

III.A9.002

‚Snímače zatížení‘, které jsou schopné měřit tah raketového motoru s kapacitou více než 30 kN.

Technická poznámka:

‚Snímači zatížení‘ se rozumí zařízení a snímače pro měření síly jak při napětí, tak při stlačení.

Pozn.:

Položka III.A9.002 nezahrnuje vybavení, zařízení nebo snímače speciálně určené k měření hmotnosti vozidel, např. mostní váhy.

9B117

III.A9.003

Plynové turbíny na výrobu elektrické energie, součásti a související vybavení:

a)

plynové turbíny speciálně určené k výrobě elektrické energie s výkonem vyšším než 200 MW;

b)

lopatky, statory, spalovací komory a trysky na vstřikování paliva, speciálně určené pro plynové turbíny pro výrobu elektrické energie uvedené v položce III.A9.003.a;

c)

zařízení speciálně určená pro „vývoj“ a „výrobu“ plynových turbín pro výrobu elektrické energie uvedených v položce III. A9.003.a.

9A001

9A002

9A003

9B001

9B003

9B004

III.B.   TECHNOLOGIE

č.

Popis

Související položka z přílohy I nařízení (ES) č. 428/2009

III.B.001

‚Technologie‘ potřebná pro použití položek uvedených v části III A. (Zboží).

Technická poznámka:

„Technologií“ se rozumí též software.

 


PŘÍLOHA IV

Seznam ‚produktů ze surové ropy a ropných produktů‘ podle článku 11 a čl. 31 odst. 1

Kód KN

Popis

2709 00

Minerální oleje a oleje ze živičných nerostů, surové.

2710

Minerální oleje a oleje ze živičných nerostů, jiné než surové; přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté, obsahující 70 % hmotnostních nebo více minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů, jsou-li tyto oleje základní složkou těchto přípravků; odpadní oleje (s výjimkou toho, že v Íránu není zakázán nákup paliva pro tryskové motory kódu KN 2710 19 21, pokud je určeno a využito výhradně k účelům pokračování letového provozu letadla, do něhož je natankován).

2712

Vazelína; parafín, mikrokrystalický parafín, parafínový gáč, ozokerit, montánní vosk, rašelinový vosk, ostatní minerální vosky a podobné výrobky, získané synteticky nebo jiným způsobem, též barvené.

2713

Ropný koks, ropné živice a ostatní zbytky minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů

2714

Přírodní živice (bitumen) a přírodní asfalt; živičné nebo ropné břidlice a dehtové písky; asfaltity a asfaltické horniny

2715 00 00

Živičné směsi na bázi přírodního asfaltu, přírodní živice, ropné živice, minerálního dehtu nebo minerální dehtové smoly (například živičné tmely, ředěné produkty).


PŘÍLOHA V

Seznam „petrochemických produktů“ podle článku 13 a 31 odst. 1

Kód KN

Popis

2812 10 94

Fosgen (dichlorid kyseliny uhličité)

2814

Amoniak

3102 30

Dusičnan amonný

2901 21 00

Ethylen

2901 22 00

Propen (propylen)

2902 20 00

Benzen

2902 30 00

Toluen

2902 41 00

o-Xylen

2902 42 00

m-Xylen

2902 43 00

p-Xylen

2902 44 00

Směs izomerů xylenu

2902 50 00

Styren

2902 60 00

Ethylbenzen

2902 70 00

Kumen

2903 11 00

Chloromethan

2903 29 00

Nenasycené chlorderiváty acyklických uhlovodíků - ostatní

2903 81 00

1,2,3,4,5,6-Hexachlorcyklohexan [HCH (ISO)], včetně lindanu (ISO, INN)

2903 82 00

Aldrin (ISO), chlordan (ISO) a heptachlor (ISO)

2903 89 90

Ostatní halogenderiváty cykloalkanových, cykloalkenových a cykloterpenických uhlovodíků

2903 91 00

Chlorbenzen, o-dichlorbenzen a p-dichlorbenzen

2903 92 00

Hexachlorbenzen (ISO) a DDT (ISO) [klofenotan (INN), 1,1,1-trichlor-2,2-bis(p-chlor-fenyl)ethan]

2903 99 90

Ostatní halogenderiváty aromatických uhlovodíků

2909

Etheralkoholy a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty

2909 41

Oxydiethanol (diethylenglykol)

2909 43

Monobutylethery ethylenglykolu nebo diethylenglykolu

2909 44

Ostatní monoalkylethery ethylenglykolu nebo diethylenglykolu

2909 49

Ostatní etheralkoholy a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty

2905 11 00

Methanol (methylalkohol)

2905 12 00

1-Propanol (propylalkohol) a 2-propanol (isopropylalkohol)

2905 13 00

1-Butanol (n-butylalkohol)

2905 31 00

Ethylenglykol (ethandiol)

2907 11 – 2907 19

Fenoly

2910 10 00

Oxiran (ethylenoxid)

2910 20 00

Methyloxiran (propylenoxid)

2914 11 00

Aceton

2917 14 00

Maleinanhydrid

2917 35 00

Ftalanhydrid

2917 36 00

Kyselina tereftalová a její soli

2917 37 00

Dimethyltereftalát

2926 10 00

Akrylonitril

Ex 2929 10 00

Metyl difenyl diisokyanát (MDI)

Ex 2929 10 00

Hexametylen diisokyanát (HDI)

Ex 2929 10 00

Toluen diisokyanát (TDI)

3901

Polymery ethylenu v primárních formách


Kód KN

Popis

 

2707 10

Benzol (benzen)

Všechny kódy

2707 20

Toluol (toluen)

Všechny kódy

2707 30

Xylol (xyleny)

Všechny kódy

2707 40

Naftalen

Všechny kódy

2707 99 80

Fenoly

 

2711 14 00

Ethylen, propylen a butadien

 


PŘÍLOHA VI

Seznam klíčového zařízení a technologií podle článku 8 a čl. 31 odst.1

OBECNÉ POZNÁMKY

1.

Smysl zákazů uvedených v této příloze nesmí být mařen vývozem jakéhokoliv nezakázaného zboží (včetně provozních celků) obsahujícího jednu nebo více zakázaných položek, pokud zakázaná položka, popř. položky, tvoří podstatný prvek zboží a může být snadno vyjmuta či použita pro jiné účely.

Pozn.:

Při posuzování, zda zakázaná položka, popř. položky, má být považována za podstatný prvek, je nutné přihlížet k faktorům množství, hodnoty a použitého technologického know-how a k jiným zvláštním okolnostem, které by mohly učinit ze zakázané položky nebo zakázaných položek podstatný prvek dodávaného zboží.

2.

Zboží specifikované v této příloze zahrnuje jak nové, tak použité zboží.

3.

Definice pojmů označených jednoduchými uvozovkami („ “) jsou uvedeny v technické poznámce k příslušné položce.

4.

Definice pojmů uváděných v dvojitých uvozovkách („ “) jsou uvedeny v příloze I nařízení (ES) č. 428/2009.

OBECNÁ POZNÁMKA K TECHNOLOGII

1.

„Technologie“„potřebná“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zakázaného zboží zůstává zakázána i tehdy, použije-li se pro nezakázané zboží.

2.

Zákazy se nevztahují na takovou „technologii“, která je minimem nutným pro instalaci, provoz, údržbu (kontrolu) a opravu zboží, které není zakázáno nebo jehož vývoz byl povolen v souladu s nařízením (ES) č. 423/2007 nebo s tímto nařízením.

3.

Zákazy převodu „technologie“ se nevztahují na informace „veřejně dostupné“, na informace pro „základní vědecký výzkum“ nebo na minimum informací nezbytných pro účely žádostí o patenty.

PRŮZKUM A TĚŽBA SUROVÉ ROPY A ZEMNÍHO PLYNU

1.A   Zařízení

1.

Zařízení, vozidla, plavidla a letadla pro geofyzikální průzkum speciálně určená nebo upravená k získávání údajů pro průzkum ropy a zemního plynu a součásti speciálně pro ně určené.

2.

Snímače speciálně určené pro práce v hlubinných vrtech pro ropu a zemní plyn, včetně snímačů užívaných k měření během vrtání, a související zařízení speciálně určená k získávání a ukládání údajů z těchto snímačů.

3.

Vrtná zařízení určená k vrtání v horninových formacích konkrétně za účelem průzkumu nebo těžby ropy, zemního plynu a jiných přirozeně se vyskytujících uhlovodíků.

4.

Vrtné korunky, vrtné tyče, zátěžky, centrátory a další zařízení speciálně určená k užití v zařízeních pro ropné a plynové vrty nebo k užití s tímto zařízením.

5.

Ústí sond, ‚bezpečnostní uzávěry‘ a ‚erupční nebo produkční kříže‘ a součásti speciálně pro ně určené, které splňují ‚specifikace API a ISO‘, k užití v ropných a plynových vrtech.

Technické poznámky:

a.

‚Bezpečnostní uzávěr‘ se běžně užívá na úrovni terénu (nebo v případě podmořských vrtů na mořském dně), aby při vrtání bránil nekontrolovanému úniku ropy nebo plynu z vrtu.

b.

‚Erupční nebo produkční kříž‘ se běžně používá k ovládání toku kapalin z vrtu po jeho dokončení, když začala těžba ropy nebo plynu.

c.

Pro účely této položky ‚specifikace API a ISO‘ odkazují na specifikace Amerického ropného institutu č. 6A, 16A, 17D a 11IW nebo specifikace Mezinárodní organizace pro normalizaci č. 10423 a 13533 pro bezpečnostní uzávěry, ústí sond a produkční kříže k užití v ropných nebo plynových vrtech.

6.

Vrtné a těžební plošiny pro surový olej a zemní plyn.

7.

Plavidla a čluny se zařízením na vrtání nebo zpracování ropy používané při těžbě ropy, zemního plynu a jiných přirozeně se vyskytujících hořlavých látek.

8.

Separátory kapalin/plynů, které splňují specifikaci API č. 12J, speciálně určené pro zpracování produkce ropného nebo plynového vrtu, k separaci ropných kapalin od vody a plynu od kapalin.

9.

Plynové kompresory s výpočtovým tlakem nejméně 40 barů (PN 40 nebo ANSI 300) a se sacím objemem nejméně 300 000 Nm3/h určené k prvotnímu zpracování a přepravě zemního plynu, s výjimkou plynových kompresorů pro čerpací stanice na stlačený zemní plyn (CNG), a součásti speciálně pro ně určené.

10.

Zařízení pro řízení podmořské těžby k užití v ropných a plynových vrtech, která splňují ‚specifikace API a ISO‘, a jejich součásti.

Technická poznámka:

Pro účely této položky odkazují ‚specifikace API a ISO‘ na specifikace Amerického ropného institutu č. 17 F nebo specifikace Mezinárodní organizace pro normalizaci č. 13268 pro systémy řízení podmořské těžby.

11.

Čerpadla, obvykle vysokokapacitní a vysokotlaká (nad 0,3 m3 za minutu nebo 40 barů), která jsou speciálně určená pro pumpování výplachových kapalin nebo cementu do ropných a plynových vrtů.

1.B   Zkušební a inspekční zařízení

1.

Zařízení speciálně určená k odběru vzorků, zkoušení a analýze vlastností výplachové kapaliny, cementů pro ropné vrty a dalších materiálů speciálně určených nebo připravených k užití v ropných a plynových vrtech.

2.

Zařízení speciálně určená k odběru vzorků, zkoušení a analýze vlastností vzorků hornin, tekutin a plynů a dalších materiálů získaných z ropných nebo plynových vrtů během vrtání nebo po něm nebo získaných ze souvisejících zařízení pro prvotní zpracování.

3.

Zařízení speciálně určená ke sběru a výkladu informací o fyzickém a mechanickém stavu ropného nebo plynového vrtu a pro určení in situ vlastností formace hornin a formace ložiska.

1.C   Materiály

1.

Výplachové kapaliny, přísady do výplachových kapalin a jejich složky speciálně připravené pro stabilizaci ropných a plynových vrtů při vrtání, pro přepravu vrtných úlomků na povrch a pro mazání a chlazení vrtného zařízení ve vrtu.

2.

Cementy a další materiály, které splňují ‚specifikace API a ISO‘, k užití v ropných a plynových vrtech.

Technická poznámka:

‚Specifikace API a ISO‘ odkazuje na specifikaci Amerického ropného institutu č. 10A nebo specifikaci Mezinárodní organizace pro normalizaci č. 10426 pro cementy a materiály pro cementaci ropných a plynových vrtů.

3.

Inhibitory koroze, emulgátory, odpěňovače a další chemické látky speciálně připravené k užití při vrtání a počátečním zpracování ropy z ropného nebo plynového vrtu.

1.D   Software

1.

„Software“ speciálně určený pro získávání a výklad údajů získaných ze seismických, elektromagnetických, magnetických nebo gravitačních průzkumů za účelem posouzení perspektivnosti těžby ropy nebo zemního plynu.

2.

„Software“ speciálně určený pro ukládání, analýzu a výklad informací získaných během vrtání a těžby k vyhodnocení fyzických vlastností a chování ložisek ropy nebo plynu.

3.

„Software“ speciálně určený pro „využití“ v zařízeních pro těžbu nebo zpracování ropy nebo v konkrétních částech takových zařízení.

1.E   Technologie

1.

„Technologie“„potřebné“ pro „vývoj“, „výrobu“ a „užívání“ zařízení uvedených v položkách 1.A.01–1.A.11.

RAFINACE SUROVÉ ROPY A ZKAPALŇOVÁNÍ ZEMNÍHO PLYNU

2.A   Zařízení

1.

Níže uvedené výměníky tepla a součásti speciálně pro ně určené:

a.

Deskové výměníky tepla s poměrem plocha/objem vyšším než 500 m2/m3, speciálně určené pro předchlazení zemního plynu;

b.

kotoučové výměníky tepla, speciálně určené pro zkapalnění nebo podchlazení zemního plynu.

2.

Kryogenní čerpadla pro přepravu média o teplotě nižší než – 120 °C s přepravní kapacitou více než 500 m3/h a součásti speciálně pro ně určené.

3.

‚Chladový zásobník‘ a vybavení pro ‚chladový zásobník‘ neuvedené v položce 2.A.1.

Technická poznámka:

‚Chladovým zásobníkem‘ se rozumí speciální konstrukce, která se používá v zařízeních na zkapalňování zemního plynu a zahrnuje procesní fázi zkapalňování. ‚Chladový zásobník‘ se skládá z výměníků tepla, trubek, dalšího příslušenství a tepelné izolace. Teplota v ‚chladovém zásobníku‘ je pod – 120 °C (podmínky pro kondenzaci zemního plynu). Funkcí ‚chladového zásobníku‘ je tepelná izolace uvedeného zařízení.

4.

Zařízení pro přepravní terminály zkapalněných plynů o teplotě nižší než – 120 °C a součásti speciálně pro ně určené.

5.

Pružné a nepružné hadice o průměru více než 50 mm pro přepravu média o teplotě nižší než – 120 °C.

6.

Námořní plavidla speciálně určená k přepravě zkapalněného zemního plynu.

7.

Elektrostatické odsolovače speciálně určené k odstranění znečišťujících látek, jako jsou soli, tuhé látky a voda, ze surové ropy a součásti speciálně pro ně určené.

8.

Veškerá zařízení pro krakování, včetně hydrokrakování, a koksovacích jednotek, speciálně určená ke zpracování vakuových plynových olejů a vakuových reziduí a součásti speciálně pro ně určené.

9.

Zařízení pro hydrogenaci speciálně určená k odsíření benzinu, naftových frakcí a petroleje a součásti speciálně pro ně určené.

10.

Zařízení pro katalytické reformování speciálně určená k přeměně odsířeného benzinu na benzin s vysokým oktanovým číslem a součásti speciálně pro ně určené.

11.

Rafinační jednotky pro izomeraci frakcí C5-C6 a rafinační jednotky pro alkylaci lehkých olefinů s cílem zvýšit oktanové číslo uhlovodíkových frakcí.

12.

Čerpadla speciálně určená pro přepravu surové ropy a pohonných hmot, s kapacitou nejméně 50 m3/h a součásti speciálně pro ně určené.

13.

Trubky s vnějším průměrem nejméně 0,2 m, vyrobené z následujících materiálů:

a.

nerezová ocel obsahující nejméně 23% hmotnostních chromu;

b.

nerezová ocel a slitiny niklu s hodnotou ‚ekvivalentem odolnosti proti korozi‘ vyšší než 33.

Technická poznámka:

Hodnota „ekvivalentu odolnosti proti korozi“ (PRE) udává odolnost nerezové oceli a slitin niklu proti důlkové nebo štěrbinové korozi. Odolnost nerezové oceli a slitin niklu proti korozi je dána především jejich složením, vliv mají zejména chrom, molybden a dusík. Pro výpočet hodnoty PRE se používá následující vzorec: PRE = Cr + 3,3 % Mo + 30 % N

14.

‚Ježci‘ (čistící píst/y) a součásti speciálně pro ně určené.

15.

Vpusti a výpusti ježka pro vložení nebo odstranění ježků.

Technická poznámka:

‚Ježek‘ je zařízení, které se obvykle používá pro čištění a inspekci potrubí zevnitř (stav koroze nebo tvorba prasklin) a je poháněn tlakem produktu v potrubí.

16.

Níže uvedené druhy nádrží pro uskladnění surové ropy a pohonných hmot o objemu více než 1 000 m3 (1 000 000 litrů) a součásti speciálně pro ně určené:

a.

nádrže s pevnou střechou;

b.

nádrže s plovoucí střechou.

17.

Podmořské pružné hadice speciálně určené k přepravě uhlovodíků a vstřikových kapalin, vody nebo plynu, o průměru více než 50 mm.

18.

Pružné hadice používané pro vysokotlakové aplikace na povrchu nebo pod mořem.

19.

Izomerační zařízení speciálně určená k produkci benzinu s vysokým oktanovým číslem z lehkých uhlovodíků a součásti speciálně pro ně určené.

2.B   Zkušební a inspekční zařízení

1.

Zařízení speciálně určené ke zkoušení a analýze kvality (vlastností) surové ropy a pohonných hmot.

2.

Kontrolní systémy rozhraní speciálně určené pro účely kontroly a optimalizace procesu odsolování.

2.C   Materiály

1.

Diethylenglykol (CAS 111-46-6), triethylenglykol (CAS 112-27-6)

2.

N-methylpyrrolidon (CAS 872-50-4), sulfolan (CAS 126-33-0).

3.

Zeolity, přírodního nebo syntetického původu, speciálně upravené pro fluidní katalytické krakování nebo pro čištění či dehydrataci plynů, včetně zemních plynů.

4.

Následující katalyzátory pro krakování a přeměnu uhlovodíků:

a.

jeden kov (platinové skupiny) na alumině nebo zeolitu, speciálně určeno pro katalytické reformování;

b.

směs kovů (platina v kombinaci s jinými vzácnými kovy) na alumině nebo zeolitu, speciálně určeno pro katalytické reformování;

c.

kobaltové a niklové katalyzátory s molybdenem na alumině nebo zeolitu, speciálně určeno pro katalytické odsiřování;

d.

palladiové, niklové, chromové a wolframové katalyzátory na alumině nebo zeolitu, speciálně určeno pro katalytické hydrokrakování.

5.

Přísady do benzinu speciálně určené ke zvýšení oktanového čísla benzinu.

Pozn.:

Tato položka zahrnuje etyltercbutyléter (ETBE) (CAS 637-92-3) a metytercbutyléter (MTBE) (CAS 1634-04-4).

2.D   Software

1.

„Software“ speciálně určený k „užití“ v zařízeních na zkapalňování zemního plynu nebo v konkrétních částech takových zařízení.

2.

„Software“ speciálně určené k „vývoji“, „stavbě“ nebo „užití“ zařízení (včetně jejich částí) pro rafinaci ropy.

2.E   Technologie

1.

„Technologie“„potřebné“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zařízení pro úpravu a čištění surového zemního plynu (dehydratace, odstraňování kyselých složek, odstraňování nečistot).

2.

„Technologie“ pro zkapalňování zemního plynu, včetně „technologií“ pro „vývoj“, „stavbu“ nebo „užití“ zařízení na zkapalňování zemního plynu.

3.

„Technologie“„potřebné“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zařízení pro přepravu zkapalněného zemního plynu.

4.

„Technologie“„potřebné“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ námořních plavidel speciálně určených k přepravě zkapalněného zemního plynu.

5.

„Technologie“„potřebné“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ nádrží pro skladování surové ropy a pohonných hmot.

6.

„Technologie“„potřebné“ pro „vývoj“, „stavbu“ nebo „užití“ rafinérie jako např.:

6.1.

„Technologie“ pro přeměnu lehkého olefinu na benzin;

6.2.

Technologie pro katalytickou přeměnu a izomeraci;

6.3.

Technologie katalytického a termického krakování.

PETROCHEMICKÝ PRŮMYSL

3.A   Zařízení

1.

Reaktory

a.

speciálně určené k výrobě fosgenu (CAS 506-77-4) a součásti speciálně pro ně určené;

b.

pro fosgenaci speciálně určenou k výrobě HDI, TDI, MDI a součásti speciálně pro ně určené, s výjimkou sekundárních reaktorů;

c.

speciálně určené k nízkotlaké (nejvýše 40 barů) polymerizaci ethylenu a propylenu a součásti speciálně pro ně určené;

d.

speciálně určené k termickému krakování (ethylen dichlorid) a součásti speciálně pro ně určené, s výjimkou sekundárních reaktorů;

e.

speciálně určené k chloraci a oxychloraci ve výrobě vinylchloridu a součásti speciálně pro ně určené, s výjimkou sekundárních reaktorů;

2.

odparky tenkých filmů a odparky s klesajícím filmem sestávající z materiálů odolných horké koncentrované kyseliny octové a součásti speciálně pro ně určené, a příslušný software pro ně vyvinutý;

3.

zařízení pro oddělování kyseliny chlorovodíkové elektrolýzou a součásti speciálně pro ně určené, a příslušný software pro ně vyvinutý;

4.

kolony o průměru větším než 5 000 mm a součásti speciálně pro ně určené;

5.

kuličkové a kuželové ventily s keramickými kuličkami nebo kužely s nominálním průměrem 10 mm nebo více a součásti speciálně pro ně určené;

6.

odstředivé a/nebo pístové kompresory s instalovaným výkonem nad 2MW a splňující specifikaci API 610.

3.B   Zkušební a inspekční zařízení

3.C   Materiály

1.

katalyzátory použitelné k procesu výroby trinitrotoluenu, dusičnanu amonného a dalším chemickým a petrochemickým procesům používaným pro výrobu výbušnin a příslušný software pro ně vyvinutý;

2.

katalyzátory používané pro výrobu monomerů, jako je ethylen a propylen (parní krakovací jednotky a/nebo jednotky na přeměnu plynu na petrochemické produkty) a příslušný software pro ně vyvinutý;

3.D   Software

1.

„software“ speciálně určený pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zařízení uvedeného v oddíle 3.A.

2.

„software“ speciálně určený pro „užívání“ v zařízení na výrobu methanolu;

3.E   Technologie

1.

„technologie“ pro „vývoj“, „stavbu“ nebo „užití“ zařízení na zkapalňování plynu a zařízení na přeměnu plynu na petrochemické produkty;

2.

„technologie“„potřebné“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zařízení určeného pro výrobu amoniaku a methanolu;

3.

„technologie“ pro „výrobu“ MEG (monoethylenglykolu), EO (oxidethylenu)/EG(ethylenglykolu);

Pozn.:

„Technologií“ se rozumí specifické informace potřebné pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zboží. Tyto informace mají formu ‚technických údajů‘ nebo ‚technické pomoci‘.


PŘÍLOHA VII

Seznam týkající se zlata, drahých kovů a diamantů podle článku 15 a čl. 31 odst. 1

Kód KN

Popis

7102

Diamanty, též opracované, avšak nezamontované ani nezasazené

7106

Stříbro (včetně stříbra pokoveného zlatem nebo platinou), netepané nebo ve formě polotovarů nebo prachu

7108

Zlato (včetně zlata pokoveného platinou), netepané nebo ve formě polotovarů nebo prachu

7109

Obecné kovy nebo stříbro plátované zlatem, surové nebo opracované pouze do formy polotovarů

7110

Platina, netepaná nebo ve formě polotovarů nebo prachu

7111

Obecné kovy, stříbro nebo zlato plátované platinou, surové nebo opracované pouze do formy polotovarů

7112

Odpad a šrot z drahých kovů nebo z kovů plátovaných drahými kovy; ostatní odpad a šrot obsahující drahé kovy nebo sloučeniny drahých kovů, používaný hlavně pro rekuperaci drahých kovů


PŘÍLOHA VIII

Seznam osob a subjektů podle čl. 23 odst. 1

A.

Osoby a subjekty zapojené do činností souvisejících s jadernými nebo balistickými raketami

 

Fyzické osoby

1)

Fereidoun Abbasi-Davani. Další informace: hlavní vědecký pracovník Ministerstva obrany a Armed Forces Logistics (MODAFL) (logistiky ozbrojených sil) s napojením na Institut aplikované fyziky. Úzce spolupracuje s Mohsenem Fakhrizadeh-Mahabadim.

Datum určení Organizací spojených národů: 24.3.2007.

2)

Dawood Agha-Jani. Funkce: ředitel jaderného komplexu PFEP v Natanzu. Další informace: osoba podílející se na íránském jaderném programu.

Datum určení Organizací spojených národů: 23.12.2006.

3)

Ali Akbar Ahmadian. Titul: viceadmirál. Funkce: náčelník generálního štábu Íránských revolučních gard.

Datum určení Organizací spojených národů: 24.3.2007.

4)

Amir Moayyed Alai. Další informace: podílí se na řízení montáže a konstrukce odstředivek.

Datum určení Evropskou unií: 24.4.2007 (OSN: 3.3.2008).

5)

Behman Asgarpour. Funkce: provozní ředitel (Arak). Další informace: osoba podílející se na íránském jaderném programu.

Datum určení Organizací spojených národů: 23.12.2006.

6)

Mohammad Fedai Ashiani. Další informace: podílí se na výrobě uhličitanu amonno-uranylu (AUC) a na řízení komplexu na obohacování uranu v Natanzu.

Datum určení Evropskou unií: 24.4.2007 (OSN: 3.3.2008).

7)

Abbas Rezaee Ashtiani. Další informace: vyšší úředník úřadu pro záležitosti související s průzkumem a těžbou Íránské organizace pro atomovou energii (AEOI).

Datum určení Organizací spojených národů: 3.3.2008.

8)

Bahmanyar Morteza Bahmanyar. Funkce: ředitel odboru pro financování a rozpočet v Organizaci leteckého průmyslu (AIO). Další informace: osoba podílející se na íránském programu balistických raket.

Datum určení Organizací spojených národů: 23.12.2006.

9)

Haleh Bakhtiar. Další informace: podílí se na výrobě o koncentraci 99,9 % hořčíku.

Datum určení Evropskou unií: 24.4.2007 (OSN: 3.3.2008).

10)

Morteza Behzad. Další informace: podílí se na výrobě součástek pro odstředivky.

Datum určení Evropskou unií: 24.4.2007 (OSN: 3.3.2008).

11)

Ahmad Vahid Dastjerdi. Funkce: ředitel Organizace leteckého průmyslu (AIO). Další informace: osoba podílející se na íránském programu balistických raket.

Datum určení Organizací spojených národů: 23.12.2006.

12)

Ahmad Derakhshandeh. Funkce: předseda a výkonný ředitel banky Sepah.

Datum určení Organizací spojených národů: 24.3.2007.

13)

Mohammad Eslami. Titul: Dr. Další informace: ředitel Ústavu pro vzdělávání a výzkum v odvětví obrany.

Datum určení Organizací spojených národů: 3.3.2008.

14)

Reza-Gholi Esmaeli. Funkce: vedoucí oddělení pro obchod a mezinárodní vztahy Organizace leteckého průmyslu (AIO). Další informace: osoba podílející se na íránském programu balistických raket.

Datum určení Organizací spojených národů: 23.12.2006.

15)

Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi. Další informace: hlavní vědecký pracovník Ministerstva obrany a logistiky ozbrojených sil a bývalý vedoucí Střediska pro fyzikální výzkum (PHRC).

Datum určení Organizací spojených národů: 24.3.2007.

16)

Mohammad Hejazi. Titul: brigádní generál. Funkce: velitel odbojových sil Bassij.

Datum určení Organizací spojených národů: 24.3.2007.

17)

Mohsen Hojati. Funkce: vedoucí průmyslové skupiny Fajr Industrial Group.

Datum určení Organizací spojených národů: 24.3.2007.

18)

Seyyed Hussein Hosseini. Další informace: pracovník AEOI, podílející se na projektu výzkumného těžkovodního reaktoru (IR40) v Araku.

Datum určení Evropskou unií: 24.4.2007 (OSN: 3.3.2008).

19)

M. Javad Karimi Sabet. Další informace: ředitel společnosti Novin Energy Company, která je označena v rámci rezoluce 1747 (2007).

Datum určení Evropskou unií: 24.4.2007 (OSN: 3.3.2008).

20)

Mehrdada Akhlaghi Ketabachi. Funkce: vedoucí průmyslové skupiny Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG).

Datum určení Organizací spojených národů: 24.3.2007.

21)

Ali Hajinia Leilabadi. Funkce: generální ředitel energetického podniku Mesbach Energy Company. Další informace: osoba podílející se na íránském jaderném programu.

Datum určení Organizací spojených národů: 23.12.2006.

22)

Naser Maleki. Funkce: vedoucí skupiny Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Další informace: Naser Maleki je také pracovníkem MODAFL a dohlíží na program výroby balistických raket Shahab-3. Shahab-3 je v současnosti používaná íránská balistická raketa dlouhého doletu.

Datum určení Organizací spojených národů: 24.3.2007.

23)

Hamid-Reza Mohajerani. Další informace: podílí se na řízení výroby v zařízení na přeměnu uranu (Uranium Conversion Facility- UCF) v Isfahánu.

Datum určení Evropskou unií: 24.4.2007 (OSN: 3.3.2008).

24)

Jafar Mohammadi. Funkce: technický poradce Íránské organizace pro atomovou energii AEOI (pověřený řízením výroby ventilů do odstředivek). Další informace: osoba podílející se na íránském jaderném programu.

Datum určení Organizací spojených národů: 23.12.2006.

25)

Ehsan Monajemi. Funkce: vedoucí projektu výstavby závodu v Natanzu. Další informace: osoba podílející se na íránském jaderném programu.

Datum určení Organizací spojených národů: 23.12.2006.

26)

Mohammad Reza Naqdi. Titul: brigádní generál. Další informace: bývalý zástupce velitele ozbrojených sil generálního štábu pro logistiku a průmyslový výzkum / ředitel státního protipašeráckého ústředí, podílí se na snahách obejít sankce uložené rezolucemi Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006) a 1747 (2007).

Datum určení Organizací spojených národů: 3.3.2008.

27)

Houshang Nobari. Další informace: podílí se na řízení komplexu pro obohacování v Natanzu.

Datum určení Evropskou unií: 24.4.2007 (OSN: 3.3.2008).

28)

Mohammad Mehdi Nejad Nouri. Titul: generálporučík. Funkce: rektor univerzity obranné technologie (Malek Ashtar University of Defence Technology). Další informace: katedra chemie Ashtar University of Defence Technology má vazbu na ministerstvo obrany (MODAFL) a provádí pokusy s beryliem. Osoba podílející se na íránském jaderném programu.

Datum určení Organizací spojených národů: 23.12.2006.

29)

Mohammad Qannadi. Funkce: zástupce ředitele AEOI pro výzkum a vývoj. Další informace: osoba podílející se na íránském jaderném programu.

Datum určení Organizací spojených národů: 23.12.2006.

30)

Amir Rahimi. Funkce: vedoucí Střediska pro jaderný výzkum a výrobu jaderného paliva v Isfahánu. Další informace: Středisko pro výzkum a výrobu jaderného paliva v Isfahánu je součástí Společnosti pro výrobu a obchodování s jaderným palivem, která se podílí na činnostech spojených s obohacováním uranu a je podřízeným subjektem Íránské organizace pro atomovou energii (AEOI).

Datum určení Organizací spojených národů: 24.3.2007.

31)

Javad Rahiqi. Funkce: vedoucí Isfahánského střediska jaderných technologií (Esfahan Nuclear Technology Center) Íránské organizace pro atomovou energii (AEOI). (další informace: datum narození: 24. dubna 1954; místo narození: Marshad).

Datum určení Organizací spojených národů: 9.6.2010 (EU: 24.4.2007).

32)

Abbas Rashidi. Další informace: podílí se na činnostech spojených s obohacováním v Natanzu.

Datum určení Evropskou unií: 24.4.2007 (OSN: 3.3.2008).

33)

Morteza Rezaie. Titul: brigádní generál. Funkce: zástupce velitele íránských revolučních gard IRGC.

Datum určení Organizací spojených národů: 24.3.2007.

34)

Morteza Safari. Titul: kontradmirál. Funkce: velitel námořnictva íránských revolučních gard IRGC.

Datum určení Organizací spojených národů: 24.3.2007.

35)

Yahya Rahim Safavi. Titul: generálmajor. Funkce: velitel íránských revolučních gard IRGC (Pasdaran). Další informace: osoba podílející se na íránském jaderném programu a programu balistických raket.

Datum určení Organizací spojených národů: 23.12.2006.

36)

Seyed Jaber Safdari. Další informace: ředitel zařízení na obohacování uranu v Natanzu.

Datum určení Organizací spojených národů: 24.3.2007.

37)

Hosein Salimi. Titul: generál. Funkce: velitel vojenského letectva IRGC (Pasdaran). Další informace: osoba podílející se na íránském programu balistických raket.

Datum určení Organizací spojených národů: 23.12.2006.

38)

Qasem Soleimani. Titul: brigádní generál. Funkce: velitel sil Qods.

Datum určení Organizací spojených národů: 24.3.2007.

39)

Ghasem Soleymani. Další informace: ředitel provozů na těžbu uranu (v uranovém dole Saghand).

Datum určení Organizací spojených národů: 3.3.2008.

40)

Mohammad Reza Zahedi. Titul: brigádní generál. Funkce: velitel pozemních sil íránských revolučních gard (IRGC).

Datum určení Organizací spojených národů: 24.3.2007.

41)

General Zolqadr. Funkce: zástupce ministra vnitra pro bezpečnostní otázky, důstojník íránských revolučních gard.

Datum určení Organizací spojených národů: 24.3.2007.

 

Subjekty

1)

Abzar Boresh Kaveh Co. (též BK Co.). Další informace: zapojena do výroby součástek pro odstředivky.

Datum určení Organizací spojených národů: 3.3.2008.

2)

Amin Industrial Complex: subjekt Amin Industrial Complex poptával teplotní regulátory, které mohou být využity v jaderném výzkumu a v provozních/výrobních zařízeních. Amin Industrial Complex je vlastněn nebo ovládán Organizací obranného průmyslu (DIO) nebo jedná jménem této organizace, která je uvedena v rezoluci 1737 (2006).

Adresa: P.O. Box 91735-549, Mašád, Írán; Amin Industrial Estate, Khalage Rd., Seyedi District, Mašád, Írán; Kaveh Complex, Khalaj Rd., Seyedi St., Maáad, Írán.

Další názvy: Amin Industrial Compound a Amin Industrial Company.

Datum určení Organizací spojených národů: 9.6.2010.

3)

Ammunition and Metallurgy Industries Group (též a) AMIG, b) Ammunition Industries Group). Další informace: a) AMIG kontroluje subjekt 7th of Tir, b) skupina AMIG je ve vlastnictví a pod kontrolou Organizace obranného průmyslu (DIO).

Datum určení Organizací spojených národů: 24.3.2007.

4)

Armament Industries Group: skupina Armament Industries Group (AIG) vyrábí různé typy ručních palných a lehkých zbraní včetně zbraní střední a velké ráže a souvisejících technologií a zajišťuje jejich servis. většinu činností v souvislosti s nákupem provádí AIG prostřednictvím subjektu Hadid Industries Complex.

Adresa: Sepah Islam Road, Karaj Special Road Km 10, Írán; Pasdaran Ave., P.O. Box 19585/777, Teherán, Írán.

Datum určení Evropskou unií: 24.4.2007 (OSN: 9.6.2010).

5)

Íránská organizace pro atomovou energii (AEOI). Další informace: podílí se na íránském jaderném programu.

Datum určení Organizací spojených národů: 23.12.2006.

6)

Banka Sepah a banka Sepah International. Další informace: banka Sepah podporuje Aerospace Industries Organisation (Organizaci leteckého průmyslu a kosmonautiky) (AIO) a její podřízené subjekty, včetně průmyslových skupin Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) a Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG).

Datum určení Organizací spojených národů: 24.3.2007.

7)

Společnosti Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal. Další informace: a) dceřiná společnost podniků Saccal System, b) tato společnost se pokoušela koupit citlivé zboží pro subjekt uvedený na seznamu v rezoluci 1737 (2006).

Datum určení Organizací spojených národů: 3.3.2008.

8)

Cruise Missile Industry Group (též Naval Defence Missile Industry Group).

Datum určení Organizací spojených národů: 24.3.2007.

9)

Defence Industries Organisation (Organizace obranného průmyslu) (DIO). Další informace: a) zastřešující subjekt ovládaný ministerstvem obrany (MODAFL), jehož některé podřízené subjekty se podílejí na výrobě komponentů v rámci programu na výrobu odstředivek a na výrobě raket, b) podílí se na íránském jaderném programu.

Datum určení Organizací spojených národů: 23.12.2006.

10)

Defense Technology and Science Research Center (Vědecké výzkumné středisko obranných technologií). Vědecké výzkumné středisko obranných technologií (DTSRC) je ve vlastnictví nebo pod kontrolou íránského Ministerstva obrany a logistiky ozbrojených sil (MODAFL), které dohlíží v íránském zbrojním průmyslu na výzkum a vývoj, výrobu, údržbu, vývoz a nákupy, nebo jedná jeho jménem.

Adresa: Pasdaran Ave., P.O. Box 19585/777, Teherán, Írán.

Datum určení Evropskou unií: 24.4.2007 (OSN: 9.6.2010).

11)

Doostan International Company: Doostan International Company (DICO) dodává součástky pro íránský program na výrobu balistických raket.

Datum určení Organizací spojených národů: 9.6.2010.

12)

Electro Sanam Company (též a) E. S. Co., b) E. X. Co.). Další informace: krycí společnost Organizace leteckého průmyslu (AIO), podílející se na programu výroby balistických raket.

Datum určení Organizací spojených národů: 3.3.2008.

13)

Esfahan Nuclear Fuel Research and Production Centre (Středisko pro výzkum a výrobu jaderného paliva v Isfahánu) (NFRPC) a Esfahan Nuclear Technology Centre (ENTC) (Středisko pro jadernou technologii v Isfahánu) (ENTC). Další informace: jsou součástí Atomic Energy Organisation of Iran’s (Íránské organizace pro atomovou enrgii) (AEOI), která spadá pod Nuclear Fuel Production and Procurement Company (Společnosti pro výrobu a obchodování s jaderným palivem).

Datum určení Organizací spojených národů: 24.3.2007.

14)

Ettehad Technical Group. Další informace: krycí společnost Organizace leteckého průmyslu (AIO), podílející se na programu výroby balistických raket.

Datum určení Organizací spojených národů: 3.3.2008.

15)

Fajr Industrial Group. Další informace: a) původně zařízení Instrumentation Factory Plant; b) podřízený subjekt podniku AIO; c) podílí se na íránském programu na výrobu balistických raket;

Datum určení Organizací spojených národů: 23.12.2006.

16)

Farasakht Industries: Farasakht Industries je ve vlastnictví nebo pod kontrolou Iran Aircraft Manufacturing Company, nebo jedná jménem tohoto subjektu, který je ve vlastnictví nebo pod kontrolou MODAFL.

Adresa: P.O. Box 83145-311, Kilometer 28, Freeway Isfahán-Teherán, Shahin Shahr, Isfahán, Írán.

Datum určení Organizací spojených národů: 9.6.2010.

17)

Farayand Technique. Další informace: a) podílí se na íránském jaderném programu (programu na výrobu odstředivek); b) subjekt uvedený ve zprávách MAAE.

Datum určení Organizací spojených národů: 23.12.2006.

18)

First East Export Bank, P.L.C.: Banka First East Export Bank, PLC je vlastněna nebo ovládána bankou Mellat nebo jedná jménem této banky. V posledních sedmi letech banka Mellat zprostředkovala pro iránské subjekty působící v jaderném, raketovém a obranném průmyslu transakce v řádu stovek milionů dolarů.

Adresa: Unit Level 10 (B1), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000 WP Labuan, Malajsie; obchodní registrační číslo LL06889 (Malajsie).

Datum určení Organizací spojených národů: 9.6.2010.

19)

Industrial Factories of Precision (IFP) Machinery (též Instrumentation Factories Plant). Další informace: využíván Organizací pro letecký a kosmický průmysl (AIO) za účelem některých pokusů o nákupy.

Datum určení Organizací spojených národů: 3.3.2008.

20)

Jabber Ibn Hayan. Další informace: laboratoř Íránské organizace pro atomovou energii (AEOI) podílející se na činnostech v oblasti palivového cyklu.

Datum určení Organizací spojených národů: 3.3.2008 (EU: 24.4.2007).

21)

Joza Industrial Co. Další informace: krycí společnost Organizace leteckého průmyslu (AIO), podílející se na programu výroby balistických raket.

Datum určení Organizací spojených národů: 3.3.2008.

22)

Kala-Electric (též Kalaye Electric). Další informace: a) dodavatel společnosti PFEP v Natanzu, b) podílí se na íránském jaderném programu.

Datum určení Organizací spojených národů: 23.12.2006.

23)

Karaj Nuclear Research Centre (Středisko pro jaderný výzkum v Karadži). Další informace: součást výzkumného odboru AEOI.

Datum určení Organizací spojených národů: 24.3.2007.

24)

Kaveh Cutting Tools Company: Společnost Kaveh Cutting Tools Company je ve vlastnictví nebo pod kontrolou Organizace obranného průmyslu (DIO) nebo jedná jménem této organizace.

Adresa: 3rd Km of Khalaj Road, Seyyedi Street, Mašád 91638, Írán; Km 4 of Khalaj Road, End of Seyedi Street, Mašád, Írán; P.O. Box 91735-549, Mašád, Írán; Khalaj Rd., End of Seyyedi Alley, Mašád, Írán; Moqan St., Pasdaran St., Pasdaran Cross Rd., Teherán, Írán.

Datum určení Organizací spojených národů: 9.6.2010.

25)

Kavoshyar Company. Další informace: Dceřiná společnost podniku AEOI.

Datum určení Organizací spojených národů: 24.3.2007.

26)

Khorasan Metallurgy Industries. Další informace: a) dceřiná společnost skupiny Ammunition Industries Group (AMIG), kterou kontroluje Organizace obranného průmyslu (DIO), b) podílí se na výrobě komponentů pro odstředivky.

Datum určení Organizací spojených národů: 3.3.2008.

27)

M. Babaie Industries: Společnost M. Babaie Industries je podřízena skupině Shahid Ahmad Kazemi Industries Group (dříve Air Defense Missile Industries Group) spadající pod íránskou Organizaci leteckého průmyslu (AIO). AIO kontroluje subjekty Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) a Shahid Bakeri Industrial Group (SBIG), které se oba účastní raketového programu a byly uvedeny v rezoluci 1737 (2006).

Adresa: P.O. Box 16535-76, Teherán, 16548, Írán.

Datum určení Organizací spojených národů: 9.6.2010.

(28)

Malek Ashtar University: subjekt podřízený DTRSC v rámci MODAFL. Zahrnuje výzkumné týmy, které předtím spadaly pod Physics Research Centre (Středisko pro fyzikální výzkum) (PHRC). Inspektorům MAAE, kteří se pokoušeli objasnit dosud nepotvrzenou domněnku o vojenském rozměru íránského jaderného programu, nebylo umožněno promluvit se zaměstnanci ani nahlédnout do dokumentů této organizace.

Adresa: křižovatka Imam Ali Highway a Babaei Highway, Teherán, Írán.

Datum určení Evropskou unií: 24.6.2008 (OSN: 9.6.2010).

29)

Mesbah Energy Company. Další informace: a) dodavatel pro výzkumný reaktor A40 v Araku, b) podílí se na íránském jaderném programu.

Datum určení Organizací spojených národů: 23.12.2006.

30)

Ministerstvo obrany, útvar logistiky a vývozu. Ministerstvo obrany, útvar logistiky a vývozu (MODLEX) prodává v Íránu vyrobené zbraně zákazníkům z celého světa v rozporu s rezolucí 1747 (2007), která Íránu zakazuje prodej zbraní nebo souvisejícího materiálu.

Adresa: PO Box 16315-189, Teherán, Írán; nachází se v západní části Dabestan Street, Abbas Abad District, Teherán, Írán.

Datum určení Evropskou unií: 24.6.2008 (OSN: 9.6.2010).

31)

Mizan Machinery Manufacturing. Společnost Mizan Machinery Manufacturing (3M) je vlastněna nebo ovládána skupinou SHIG nebo jedná jejím jménem.

Adresa: P.O. Box 16595-365, Teherán, Írán

Další název: 3MG.

Datum určení Evropskou unií: 24.6.2008 (OSN: 9.6.2010).

32)

Modern Industries Technique Company. Společnost Modern Industries Technique Company (MITEC) odpovídá za projekt a výstavbu těžkovodního reaktoru IR-40 v Araku. MITEC je jedním z hlavních subjektů odpovědných za nákup technologií pro výstavbu těžkovodního reaktoru IR-40.

Adresa: Arak, Írán

Další názvy: Rahkar Company, Rahkar Industries, Rahkar Sanaye Company, Rahkar Sanaye Novin

Datum určení Organizací spojených národů: 9.6.2010.

33)

Nuclear Research Center for Agriculture and Medicine (Středisko jaderného výzkumu v zemědělství a lékařství). Středisko jaderného výzkumu v zemědělství a lékařství (NFRCP) je rozsáhlou výzkumnou složkou Íránské organizace pro atomovou energii (AEOI), uvedené v rezoluci 1737 (2006). NFRCP je střediskem AEOI pro vývoj jaderného paliva a podílí se na činnostech souvisejících s obohacováním uranu.

Adresa: P.O. Box 31585-4395, Karaj, Írán.

Další názvy: Center for Agricultural Research and Nuclear Medicine; Karaji Agricultural and Medical Research Center

Datum určení Organizací spojených národů: 9.6.2010.

34)

Niru Battery Manufacturing Company. Další informace: a) dceřiná společnost DIO, b) jejím úkolem je výroba pohonných jednotek pro íránskou armádu, včetně raketových systémů.

Datum určení Organizací spojených národů: 3.3.2008.

35)

Novin Energy Company (též Pars Novin). Další informace: činná v rámci AEOI.

Datum určení Organizací spojených národů: 24.3.2007.

36)

Parchin Chemical Industries. Další informace: Pobočka DIO.

Datum určení Organizací spojených národů: 24.3.2007.

37)

Pars Aviation Services Company. Další informace: údržba letadel.

Datum určení Organizací spojených národů: 24.3.2007.

38)

Pars Trash Company. Další informace: a) podílí se na íránském jaderném programu (programu na výrobu odstředivek); b) subjekt uvedený ve zprávách MAAE.

Datum určení Organizací spojených národů: 23.12.2006.

39)

Pejman Industrial Services Corporation: Pejman Industrial Services Corporation je ve vlastnictví nebo pod kontrolou skupiny SBIG nebo jedná jejím jménem.

Adresa: P.O. Box 16785-195, Teherán, Írán.

Datum určení Organizací spojených národů: 9.6.2010.

40)

Pishgam (Pioneer) Energy Industries. Další informace: podílí se na výstavbě zařízení na obohacování uranu v Isfahánu.

Datum určení Organizací spojených národů: 3.3.2008.

41)

Qods Aeronautics Industries. Další informace: vyrábí nepilotované letouny, padáky, paraglidy, paramotory, atd.

Datum určení Organizací spojených národů: 24.3.2007.

42)

Sabalan Company: Sabalan je krycí název skupiny SHIG.

Adresa: Damavand Tehran Highway, Teherán, Írán.

Datum určení Organizací spojených národů: 9.6.2010.

43)

Sanam Industrial Group. Další informace: subjekt podřízený AIO.

Datum určení Organizací spojených národů: 24.3.2007.

44)

Safety Equipment Procurement (SEP). Další informace: krycí společnost Organizace leteckého průmyslu (AIO), podílející se na programu na výrobu balistických raket.

Datum určení Organizací spojených národů: 3.3.2008.

45)

7th of Tir. Další informace: a) subjekt podřízený DIO, je obecně znám jako subjekt přímo zapojený do íránského jaderného programu; b) podílí se na íránském jaderném programu.

Datum určení Organizací spojených národů: 23.12.2006.

46)

Sahand Aluminum Parts Industrial Company (SAPICO): SAPICO je krycí název skupiny SHIG.

Adresa: Damavand Tehran Highway, Teherán, Írán.

Datum určení Organizací spojených národů: 9.6.2010.

47)

Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG). Další informace: a) subjekt podřízený Organizaci leteckého průmyslu (AIO); b) podílí se na íránském programu balistických raket.

Datum určení Organizací spojených národů: 23.12.2006.

48)

Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Další informace: a) subjekt podřízený Organizaci leteckého průmyslu (AIO); b) podílí se na íránském programu balistických raket.

Datum určení Organizací spojených národů: 23.12.2006.

49)

Shahid Karrazi Industries. Společnost Shahid Karrazi Industries je ve vlastnictví nebo pod kontrolou skupiny SBIG nebo jedná jejím jménem.

Adresa: Teherán, Írán.

Datum určení Organizací spojených národů: 9.6.2010.

50)

Shahid Satarri Industries. Společnost Shahid Sattari Industries je vlastněna nebo ovládána skupinou SBIG nebo jedná jejím jménem.

Adresa: jihovýchodní Teherán, Írán

Další název: Shahid Sattari Group Equipment Industries.

Datum určení Organizací spojených národů: 9.6.2010.

51)

Shahid Sayyade Shirazi Industries. Společnost Shahid Sayyade Shirazi Industries (SSSI) je vlastněna nebo ovládána Organizací obranného průmyslu (DIO) nebo jedná jménem této organizace.

Adresa: Next To Nirou Battery Mfg. Co, Shahid Babaii Expressway, Nobonyad Square, Teherán, Írán; Pasdaran St., P.O. Box 16765, Teherán 1835, Írán; Babaei Highway — Next to Niru M.F.G, Teherán, Írán.

Datum určení Organizací spojených národů: 9.6.2010.

52)

Sho’a’ Aviation. Další informace: výrobce ultralehkých letadel

Datum určení Organizací spojených národů: 24.3.2007.

53)

Special Industries Group. Special Industries Group (SIG) je subjekt podřízený DIO.

Adresa: Pasdaran Avenue, P.O. Box 19585/777, Teherán, Írán.

Datum určení Evropskou unií: 24.7.2007 (OSN: 9.6.2010).

54)

TAMAS Company. Další informace: a) podílí se na činnostech spojených s obohacováním uranu, b) TAMAS je zastřešující subjekt, v rámci kterého byly zřízeny čtyři dceřiné společnosti, z nichž jedna se zabývá extrakcí uranu za účelem získání náležité koncentrace a další se zabývá zpracováním a obohacováním uranu a nakládáním s jeho odpadem.

Datum určení Evropskou unií: 24.4.2007 (OSN: 3.3.2008).

55)

Tiz Pars: Tiz Pars je krycí název skupiny SHIG. V době mezi dubnem a červencem roku 2007 se společnost Tiz Pars pokusila jménem skupiny SHIG získat pětiosý laserový svařovací a řezací stroj, který by mohl být materiálním příspěvkem do íránského raketového programu.

Adresa: Damavand Tehran Highway, Teherán, Írán.

Datum určení Organizací spojených národů: 9.6.2010.

56)

Ya Mahdi Industries Group. Další informace: subjekt podřízený AIO.

Datum určení Organizací spojených národů: 24.3.2007.

57)

Yazd Metallurgy Industries: Metallurgy Industries (YMI) je subjekt podřízený DIO.

Adresa: Pasdaran Avenue, Next To Telecommunication Industry, Teherán 16588, Írán; P.O. Box 89195/878, Yazd, Írán; P.O. Box 89195-678, Yazd, Írán; Km 5 of Taft Road, Yazd, Írán.

Další názvy: Yazd Ammunition Manufacturing and Metallurgy Industries, Directorate of Yazd Ammunition and Metallurgy Industries.

Datum určení Organizací spojených národů: 9.6.2010.

B.

Subjekty vlastněné nebo ovládané íránskými revolučními gardami nebo jednající jejich jménem

1)

Fater (nebo Faater) Institute. dceřiná společnost skupiny Khatam al-Anbiya (KAA). Fater Institute spolupracoval se zahraničními dodavateli, pravděpodobně jménem dalších společností skupiny KAA, na projektech íránských revolučních gard v Íránu.

Datum určení Organizací spojených národů: 9.6.2010.

2)

Gharagahe Sazandegi Ghaem. Gharagahe Sazandegi Ghaem je ve vlastnictví nebo pod kontrolou společnosti KAA.

Datum určení Organizací spojených národů: 9.6.2010.

3)

Ghorb Karbala. Ghorb Karbala je ve vlastnictví nebo pod kontrolou společnosti KAA.

Datum určení Organizací spojených národů: 9.6.2010.

4)

Ghorb Nooh. Ghorb Nooh je ve vlastnictví nebo pod kontrolou společnosti KAA.

Datum určení Organizací spojených národů: 9.6.2010.

5)

Hara Company. Subjekt je ve vlastnictví nebo pod kontrolou společnosti Ghorb Nooh.

Datum určení Organizací spojených národů: 9.6.2010.

6)

Imensazan Consultant Engineers Institute. Ve vlastnictví nebo pod kontrolou společnosti KAA, nebo jednající jejím jménem.

Datum určení Organizací spojených národů: 9.6.2010.

7)

Khatam al-Anbiya Construction Headquarters: Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA) je společnost ve vlastnictví íránských revolučních gard (IRGC), která se podílí na rozsáhlých civilních a vojenských stavebních projektech a dalších inženýrských činnostech. Realizuje značnou část činností projektů Organizace pasivní obrany (Passive Defense Organization). Dceřiné společnosti skupiny KAA se významnou měrou podílely na výstavbě zařízení na obohacování uranu ve Fordo v Kummu.

Datum určení Organizací spojených národů: 9.6.2010.

8)

Makin. Společnost Makin je vlastněna nebo ovládána skupinou KAA nebo jedná jejím jménem a je její dceřinou společností.

Datum určení Organizací spojených národů: 9.6.2010.

9)

Omran Sahel. Subjekt je ve vlastnictví nebo pod kontrolou společnosti Ghorb Nooh.

Datum určení Organizací spojených národů: 9.6.2010.

10)

Oriental Oil Kish. Společnost Oriental Oil Kish je ve vlastnictví nebo pod kontrolou společnosti KAA nebo jedná jejím jménem.

Datum určení Organizací spojených národů: 9.6.2010.

11)

Rah Sahel. Společnost Rah Sahel je ve vlastnictví nebo pod kontrolou skupiny KAA nebo jedná jejím jménem.

Datum určení Organizací spojených národů: 9.6.2010.

12)

Rahab Engineering Institute. Institut strojírenství Rahab je vlastněn nebo ovládán skupinou KAA nebo jedná jejím jménem a je její dceřinou společností.

Datum určení Organizací spojených národů: 9.6.2010.

13)

Sahel Consultant Engineers: Subjekt je ve vlastnictví nebo pod kontrolou společnosti Ghorb Nooh.

Datum určení Organizací spojených národů: 9.6.2010.

14)

Sepanir. Sepanir je ve vlastnictví nebo pod kontrolou skupiny KAA nebo jedná jejím jménem.

Datum určení Organizací spojených národů: 9.6.2010.

15)

Sepasad Engineering Company: Společnost Sepasad Engineering Company je vlastněna nebo ovládána skupinou KAA nebo jedná jejím jménem.

Datum určení Organizací spojených národů: 9.6.2010.

C.

Subjekty vlastněné nebo ovládané společností Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) nebo jednající jejím jménem

1)

Irano Hind Shipping Company:

Adresa: 18 Mehrshad Street, Sadaghat Street, Opposite of Park Mellat, Vali-e-Asr Ave., Teherán, Írán; 265, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Teherán 1A001, Írán

Datum určení Organizací spojených národů: 9.6.2010.

2)

IRISL Benelux NV:

Adresa: Noorderlaan 139, B-2030, Antverpy, Belgie; Daňové identifikační číslo BE480224531 (Belgie).

Datum určení Organizací spojených národů: 9.6.2010.

3)

South Shipping Line Iran (SSL):

Adresa: Apt. No. 7, 3rd Floor, No. 2, 4th Alley, Gandi Ave., Teherán, Írán; Qaem Magham Farahani St., Teherán, Írán.

Datum určení Organizací spojených národů: 9.6.2010.


PŘÍLOHA IX

Seznam osob a subjektů podle čl. 23 odst. 2

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

1.

Reza AGHAZADEH

Datum narození: 15.3.1949,

pas č.: S4409483, platnost: 26.4.2000–27.4.2010, místo vydání: Teherán,

diplomatický pas č.: D9001950, vydán 22.1.2008, platí do 21.1.2013, místo narození: Choj (Khoy)

Bývalý ředitel Íránské organizace pro atomovou energii (AEOI). AEOI dohlíží na íránský jaderný program a je uvedena v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006).

23.4.2007

2.

Ali DIVANDARI (také znám jako DAVANDARI)

 

Ředitel banky Mellat (viz č. 4 v části B)

26.7.2010

3.

Dr. Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN

Adresa NFPC: AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Teherán/Írán

Zástupce a generální ředitel Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC) (viz č. 30 v části B), která je součástí AEOI. AEOI dohlíží na íránský jaderný program a je uvedena v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006). NFPC se podílí na činnostech souvisejících s obohacováním, které má Írán dle požadavku Rady guvernérů MAAE a Rady bezpečnosti zastavit.

23.4.2007

4.

Inženýr Mojtaba HAERI

 

Náměstek MODAFL pro průmysl. Vykonává dohled nad AIO a DIO.

23.6.2008

5.

Mahmood JANNATIAN

Datum narození: 21.4.1946,

pas č.: T12838903

Zástupce vedoucího Íránské organizace pro atomovou energii (AEOI).

23.6.2008

6.

Said Esmail KHALILIPOUR (znám také jako) LANGROUDI)

Datum narození: 24.11.1945,

místo narození: Langroud

Zástupce vedoucího AEOI. AEOI dohlíží na íránský jaderný program a je uvedena v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006).

23.4.2007

7.

Ali Reza KHANCHI

Adresa střediska pro jaderný výzkum (NRC): AEOI-NRC P.O.Box: 11365-8486, Teherán, Írán;

Fax: (+9821) 8021412

Vedoucí střediska organizace AEOI pro jaderný výzkum v Teheránu (TNRC). MAAE i nadále požaduje od Íránu vysvětlení pokusů se štěpením plutonia prováděných TNRC a vysvětlení výskytu částic vysoce obohaceného uranu ve vzorcích odebraných z okolního prostředí v místě pro ukládání odpadů v Karadži, kde jsou skladovány kontejnery s ochuzeným uranem použitým při těchto pokusech. AEOI dohlíží na íránský jaderný program a je uvedena v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006).

23.4.2007

8.

Ebrahim MAHMUDZADEH

 

Generální ředitel Iran Electronic Industries (viz č. 20 v části B).

23.6.2008

9.

Fereydoun MAHMOUDIAN

Narozen 7.11.1943 v Íránu;

pas č. 05HK31387, vydaný dne 1.1.2002 v Íránu, platnost do 7.8.2010;

od 7.5.2008 francouzské státní občanství

Ředitel společnosti Fulmen (viz č. 13 v části B)

26.7.2010

10.

Brigádní generál Beik MOHAMMADLU

 

Náměstek MODAFL pro zásobování a logistiku (viz č. 29 v části B).

23.6.2008

11.

Mohammad MOKHBER

4th Floor, No 39 Ghandi street, Teherán, Írán 1517883115

Předseda nadace Setad Ejraie, což je investiční fond napojený na nejvyššího vůdce Alího Chameneího; člen správní rady banky Sina.

26.7.2010

12.

Mohammad Reza MOVASAGHNIA

 

Vedoucí skupiny Samen Al A’Emmeh Industries Group (SAIG) známé rovněž jako Cruise Missile Industry Group. Tato organizace je uvedena v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1747 a uvedena v příloze I společného postoje 2007/140/SZBP.

26.7.2010

13.

Anis NACCACHE

 

Správce společností Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal; tato společnost se pokusila získat citlivé zboží ve prospěch subjektů uvedených na seznamu podle rezoluce 1737 (2006).

23.6.2008

14.

Brigádní generál Mohammad NADERI

 

Vedoucí Organizace leteckého průmyslu (AIO) (viz č. 1 v části B). AIO se účastní citlivých íránských programů.

23.6.2008

15.

Ali Akbar SALEHI

 

Ministr zahraničních věcí. Bývalý ředitel Íránské organizace pro atomovou energii (AEOI). AEOI dohlíží na íránský jaderný program a je označena podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006).

17.11.2009

16.

Kontradmirál Mohammad SHAFI’I RUDSARI

 

Bývalý náměstek MODAFL pro koordinaci (viz č. 29 v části B).

23.6.2008

17.

Abdollah SOLAT SANA

 

Generální ředitel Uranium Conversion Facility (UCF) v Isfahánu. Toto zařízení vyrábí vstupní materiál (UF6) pro obohacovací zařízení v Natanzu. Dne 27. srpna 2006 obdržel Solat Sana od prezidenta Ahmadínežáda zvláštní ocenění za svou úlohu.

23.4.2007

18.

Mohammad AHMADIAN

 

Bývalý výkonný ředitel Íránské organizace pro atomovou energii (AEOI), v současné době působí jako zástupce ředitele AEOI. AEOI dohlíží na íránský jaderný program a je uvedena v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006).

23.5.2011

19.

Inženýr Naser RASTKHAH

 

Zástupce ředitele AEOI. AEOI dohlíží na íránský jaderný program a je uvedena v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006).

23.5.2011

20.

Behzad SOLTANI

 

Zástupce ředitele AEOI. AEOI dohlíží na íránský jaderný program a je uvedena v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006).

23.5.2011

21.

Massoud AKHAVAN-FARD

 

Zástupce ředitele AEOI pro plánování, mezinárodní a parlamentní záležitosti. AEOI dohlíží na íránský jaderný program a je uvedena v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006).

23.5.2011

22.

Dr Ahmad AZIZI

 

Místopředseda představenstva a generální ředitel banky Melli Bank PLC uvedené na seznamu EU.

1.12.2011

23.

Davoud BABAEI

 

Současný vedoucí pracovník odpovědný za bezpečnost v rámci výzkumného institutu s názvem Organisation of Defensive Innovation and Research (SPND) spadajícího pod ministerstvo obrany, ozbrojených sil a logistiky; ředitelem tohoto institutu je Mohsen Fakhrizadeh uvedený na seznamu OSN. Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) na institut SPND upozornila v souvislosti se svými obavami týkajícími se možného vojenského rozměru íránského jaderného programu, ohledně něhož Írán odmítá s MAAE spolupracovat. V rámci své funkce je Davoud Babaei odpovědný za to, že brání poskytování informací, a to i poskytování informací Mezinárodní agentuře pro atomovou energii.

1.12.2011

24.

Hassan BAHADORI

 

Generální ředitel banky Arian Bank uvedené na seznamu EU.

1.12.2011

25.

Sayed Shamsuddin BORBORUDI

 

Zástupce ředitele Íránské organizace pro atomovou energii, uvedené na seznamu OSN; v rámci této organizace je jeho nadřízeným Feridun Abbasi Davani, uvedený na seznamu OSN. Do íránského jaderného programu je zapojen minimálně od roku 2002, mimo jiné i jako bývalý vedoucí pracovník pověřený pořizováním vybavení a materiálu a logistikou v rámci skupiny AMAD, kde byl odpovědný za využívání krycích společností jako např. společnosti Kimia Madan k pořizování vybavení a materiálu pro iránský zbrojní program.

1.12.2011

26.

Dr Peyman Noori BROJERDI

 

Předseda představenstva a generální ředitel banky Bank Refah uvedené na seznamu EU.

1.12.2011

27.

Kamran DANESHJOO (také znám jako DANESHJOU)

 

Od voleb v roce 2009 ministr pro vědu, výzkum a technologie. Írán neposkytl MAAE vysvětlení jeho úlohy ve vztahu ke studiím týkajícím se vývoje raketových hlavic. Jedná se o další projev neochoty Íránu spolupracovat s MAAE při jejím vyšetřování tzv. „údajných studií“, které naznačují vojenský aspekt íránského jaderného programu; dalším projevem neochoty spolupracovat je odmítání přístupu k relevantním jednotlivcům spojeným s uvedenými dokumenty.

Kromě své ministerské úlohy se Kamran Daneshjoo jménem prezidenta Ahmadínežáda podílí i na činnostech v oblasti „pasivní obrany“. Organizace pro pasivní obranu (Passive Defence Organisation) je již na seznamu EU uvedena.

1.12.2011

28.

Dr Abdolnaser HEMMATI

 

Generální a výkonný ředitel banky Banque Sina, uvedené na seznamu EU.

1.12.2011

29.

Milad JAFARI

Datum narození: 20.9.1974

Íránský státní příslušník, který dodává zboží, zejména kovy, krycím společnostem skupiny SHIG uvedeným na seznamu OSN. Skupině SHIG dodával zboží od ledna do listopadu roku 2010. Platby za některé položky tohoto zboží byly provedeny v období po listopadu roku 2010 na teheránské centrále banky Export Development Bank of Iran (EDBI).

1.12.2011

30.

Dr Mohammad JAHROMI

 

Předseda představenstva a generální ředitel banky Bank Saderat uvedené na seznamu EU.

1.12.2011

31.

Ali KARIMIAN

 

Íránský státní příslušník, který dodává zboží, zejména uhlíková vlákna, krycím společnostem skupiny SHIG a skupiny SBIG uvedeným na seznamu OSN.

1.12.2011

32.

Majid KHANSARI

 

Generální ředitel společnosti Kalaye Electric Company uvedené na seznamu OSN.

1.12.2011

33.

Mahmoud Reza KHAVARI

 

Předseda představenstva a generální ředitel banky Bank Melli uvedené na seznamu EU.

1.12.2011

34.

Mohammad Reza MESKARIAN

 

Výkonný ředitel londýnské centrály banky Persia International Bank uvedené na seznamu EU.

1.12.2011

35.

Mohammad MOHAMMADI

 

Generální ředitel střediska MATSA.

1.12.2011

36.

Dr M H MOHEBIAN

 

Generální ředitel banky Post Bank uvedené na seznamu EU.

1.12.2011

37.

Mohammad Sadegh NASERI

 

Vedoucí Ústavu pro fyzikální výzkum (Physics Research Institute) (dříve známého jako Ústav aplikované fyziky (Institute of Applied Physics)).

1.12.2011

38.

Mohammad Reza REZVANIANZADEH

 

Generální ředitel společnosti Nuclear Reactors Fuel Company (SUREH) uvedené na seznamu EU. Je rovněž pracovníkem Íránské organizace pro atomovou energii (AEOI). Dohlíží nad nabídkovými řízeními určenými společnostem zabývajícím se pořizováním citlivého charakteru pro potřeby zařízení na výrobu paliva (Fuel Manufacturing Plant, FMP), zařízení na výrobu zirkoniového prachu (Zirconium Powder Plant, ZPP) a zařízení na přeměnu uranu (Uranium Conversion Facility, UCF), a tato nabídková řízení vyhlašuje.

1.12.2011

39.

A SEDGHI

 

Předseda představenstva banky Melli Bank PLC, uvedené na seznamu EU, a její ředitel bez výkonných pravomocí.

1.12.2011

40.

Hamid SOLTANI

 

Generální ředitel Řídící společnosti pro výstavbu jaderných elektráren (Management Company for Nuclear Power Plant Construction, MASNA) uvedené na seznamu EU.

1.12.2011

41.

Bahman VALIKI

 

Předseda představenstva a generální ředitel banky Export Development Bank of Iran uvedené na seznamu EU.

1.12.2011

42.

Javad AL YASIN

 

Vedoucí střediska Research Centre for Explosion and Impact, také známého jako METFAZ.

1.12.2011

43.

S ZAVVAR

 

Úřadující generální ředitel dubajské pobočky banky Persia International Bank uvedené na seznamu EU.

1.12.2011


B.   Subjekty

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

1.

Aerospace Industries Organisation, AIO

AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Teherán, Írán

Langare Street, Nobonyad Square,Teherán, Írán

AIO dohlíží na íránskou výrobu raket, včetně společností Shahid Hemmat Industrial Group, Shahid Bagheri Industrial Group a Fajr Industrial Group, které jsou uvedeny v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006). Vedoucí AIO a dva další vysocí představitelé jsou rovněž uvedeni v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006).

23.4.2007

2.

Armed Forces Geographical Organisation

 

Pravděpodobně poskytuje geoprostorové údaje pro program balistických raket.

23.6.2008

3.

Azarab Industries

Ferdowsi Avenue, PO Box 11365-171, Teherán, Írán

Společnost působící v energetice, která poskytuje výrobní podporu jadernému programu, včetně označených činností, jež by mohly ohrozit nešíření. Podílí se na výstavbě těžkovodního reaktoru v Araku.

26.7.2010

4.

Bank Mellat (včetně všech poboček) a dceřiné společnosti

Head Office Building, 327 Takeghani (Taleghani) Avenue, Teherán 15817, Írán

P.O. Box 11365-5964, Teherán, 15817, Írán.

Banka Mellat se podílí na jednání, které podporuje a usnadňuje íránský jaderný program a program na výrobu balistických raket. Poskytuje bankovní služby subjektům uvedeným na seznamech OSN nebo EU, subjektům jednajícím jejich jménem či podle jejich pokynů nebo subjektům jimi vlastněným či ovládaným. Jde o mateřskou banku banky First East Export Bank, která je uvedena v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1929.

26.7.2010

a)

Mellat Bank SB CJSC

P.O. Box 24, Jerevan 0010, Arménská republika

Ve 100% vlastnictví banky Mellat.

26.7.2010

b)

Persia International Bank Plc

Number 6 Lothbury, Post Code: EC2R 7HH, Spojené království

V 60% vlastnictví banky Mellat.

26.7.2010

5.

Banka Melli, Bank Melli Iran (včetně všech poboček) a dceřiné společnosti

Ferdowsi Avenue, PO Box 11365-171, Teherán, Írán

Poskytuje či se pokouší poskytovat finanční podporu společnostem, které se podílejí na íránském jaderném a raketovém programu nebo které je zásobují (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company a DIO). Banka Melli napomáhá citlivým činnostem Íránu. Zprostředkovala řadu nákupů citlivých materiálů pro íránský jaderný a raketový program. Poskytla řadu finančních služeb ve prospěch subjektů napojených na íránský jaderný a raketový průmysl, včetně vystavení akreditivů a vedení účtů. Řada z výše uvedených společností je uvedena v rezolucích Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006) a 1747 (2007).

Banka Melli i nadále plní tuto úlohu, a to přístupem, který podporuje citlivé činnosti Íránu a napomáhá jim. Prostřednictvím svých bankovních vztahů poskytuje i nadále podporu a finanční služby subjektům, jež jsou s těmito činnostmi spojeny a jež jsou uvedeny na seznamech OSN a EU. Jedná rovněž jménem nebo na příkaz těchto subjektů, včetně Bank Sepah, přičemž ke svým operacím často využívá jejich dceřiné a přidružené organizace.

23.6.2008

a)

Arian Bank (též Aryan Bank)

House 2, Street Number 13, Wazir Akbar Khan, Kábul, Afghánistán

Arian Bank je společným podnikem banky Melli a banky Saderat.

26.7.2010

b)

Assa Corporation

ASSA CORP, 650 (or 500) Fifth Avenue, New York, USA; daňové identifikační číslo: 1368932 (Spojené státy)

Assa Corporation je krycí společnost, kterou založila a ovládá banka Melli. Ta ji zřídila za účelem vyvádění peněz ze Spojených států do Íránu.

26.7.2010

c)

Assa Corporation Ltd

6 Britannia Place, Bath Street, St Helier JE2 4SU, Jersey, Channel Islands

Assa Corporation Ltd je mateřskou organizací Assa Corporation. Ovládá ji nebo vlastní banka Melli.

26.7.2010

(d)

Bank Kargoshaie (též Bank Kargoshaee, též Kargosai Bank, též Kargosa'i Bank)

587 Mohammadiye Square, Mowlavi St., Teherán 11986, Írán

Banka Kargoshaee je ve vlastnictví banky Melli.

26.7.2010

e)

Bank Melli Iran Investment Company (BMIIC)

No 1 - Didare Shomali Haghani Highway1518853115 Teherán, Írán;

Jiná adresa:

No.2, Nader Alley, Vali-Asr Str., Teherán, Írán, P.O.Box 3898-15875;

Jiná adresa:

Bldg 2, Nader Alley after Beheshi Forked Road, P.O. Box 15875-3898, Teherán, Írán 15116;

Jiná adresa:

Rafiee Alley, Nader Alley, 2 After Serahi Shahid Beheshti, Vali E Asr Avenue, Teherán, Írán;

Obchodní reg. číslo: 89584.

Spjata se subjekty, na které od roku 2000 uvalily sankce Spojené státy, Evropská unie nebo OSN. Určena Spojenými státy na základě toho, že ji vlastní nebo ovládá banka Melli.

26.7.2010

f)

Bank Melli Iran

Number 9/1, Ulitsa Mashkova, Moskva, 130064, Rusko

Jiná adresa:

Mashkova st. 9/1 Moskva105062 Rusko

 

23.6.2008

g)

Bank Melli Printing and Publishing Company (BMPPC)

18th Km Karaj Special Road, 1398185611 Teherán, Írán, P.O. Box 37515-183;

Jiná adresa:

Km 16 Karaj Special Road, Teherán, Írán;

Obchodní reg. číslo: 382231

Určena Spojenými státy na základě toho, že ji vlastní nebo ovládá banka Melli.

26.7.2010

h)

Cement Investment and Development Company (CIDCO) (též Cement Industry Investment and Development Company, CIDCO, CIDCO Cement Holding)

No 20, West Nahid Blvd.Vali Asr Ave. Teherán, Írán, 1967757451

No. 241, Mirdamad Street, Teherán, Írán

V plném vlastnictví Bank Melli Investment Co. Holding Company za účelem řízení všech cementárenských společností ve vlastnictví BMIIC.

26.7.2010

i)

First Persian Equity Fund

Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, Kajmanské ostrovy;

Jiná adresa:

Clifton House, 7z5 Fort Street, P.O. Box 190, Grand Cayman, KY1-1104; Kajmanské ostrovy;

Jiná adresa:

Rafi Alley, Vali Asr Avenue, Nader Alley, Teherán, 15116, Írán, P.O.Box 15875-3898

Fond se sídlem na Kajmanských ostrovech, kterému íránská vláda udělila licenci k provádění zahraničních investic na teheránské burze.

26.7.2010

j)

Mazandaran Cement Company

No 51, sattari st.Afric Ave. Teherán Írán

Jiná adresa:

Africa Street, Sattari Street No. 40, P.O. Box 121, Teherán, Írán 19688;

Jiná adresa:

40 Satari Ave., Afrigha Highway, P.O. Box 19688, Teherán, Írán

Ovládá ji banka Melli Iran.

26.7.2010

k)

Mehr Cayman Ltd.

Kajmanské ostrovy; obchodní registrační číslo 188926 (Kajmanské ostrovy)

Ovládá ji nebo vlastní banka Melli.

26.7.2010

l)

Melli Agrochemical Company PJS (též Melli Shimi Keshavarz)

5th Floor No. 23 15th Street, Gandi Ave, Vanak Sq., Teherán, Írán

Jiná adresa:

Mola Sadra Street, 215 Khordad, Sadr Alley No. 13, Vanak Sq., P.O. Box 15875-1734, Teherán, Írán

Ovládá ji nebo vlastní banka Melli.

26.7.2010

m)

Melli Bank plc

London Wall, 11th floor, Londýn EC2Y 5EA, Spojené království

 

23.6.2008

n)

Melli Investment Holding International

514 Business Avenue Building, Deira, P.O. Box 181878, Dubaj, Spojené arabské emiráty;

obchodní registrační číslo (Dubaj) 0107, vydáno 30. listopadu 2005.

Ovládá ji nebo vlastní banka Melli.

26.7.2010

o)

Shemal Cement Company (též Siman Shomal, též Shomal Cement Company)

269 Dr Behesti Ave, P.O.Box 15875/4571, Teherán, 15146 Írán

Jiná adresa:

Dr Beheshti Ave No.289, Teherán, Írán 151446;

Jiná adresa:

289 Shahid Baheshti Ave., P.O. Box 15146, Teherán, Írán

Ovládá ji banka Melli Iran.

26.7.2010

6.

Bank Refah

40, North Shiraz Street, Mollasadra Ave., Vanak Sq., Teherán, 19917 Írán

Banka Refah převzala probíhající operace banky Melli poté, co Evropská unie uvalila na banku Melli sankce.

26.7.2010

7.

Bank Saderat Iran (včetně všech poboček) a dceřiné společnosti:

Bank Saderat Tower, 43 Somayeh Ave, Teherán, Írán.

Banka Saderat je íránská banka v částečném vlastnictví íránské vlády. Poskytuje finanční služby subjektům zajišťujícím dodávky pro íránský jaderný program a program na výrobu balistických raket, včetně subjektů uvedených v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737. Banka Saderat ještě v březnu roku 2009 vyřizovala platby a akreditivy pro DIO (na niž byly uvaleny sankce rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1737) a Iran Electronics Industries. V roce 2003 vyřizovala banka Saderat akreditiv pro Mesbah Energy Company, která byla zapojena do íránského jaderného programu (následně na ni byla uvalena sankce rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1737).

26.7.2010

a)

Bank Saderat PLC (London)

5 Lothbury, Londýn EC2R 7HD, Spojené království

Dceřiná společnost plně vlastněná bankou Saderat

 

8.

Sina Bank

187, Avenue Motahari, Teherán, Írán

Tato banka je úzce spojena se zájmy „Daftaru“ (vůdcův výbor, jehož správa čítá přibližně 500 spolupracovníků). Přispívá tak k financování strategických zájmů režimu.

26.7.2010

9.

ESNICO (Equipment Supplier for Nuclear Industries Corporation)

No. 1, 37th Avenue, Asadabadi Street, Teherán, Írán

Obstarává průmyslové zboží, konkrétně pro činnosti jaderného programu, které vykonává AEOI, Novin Energy a Kalaye Electric Company (všechny uvedeny v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737). Ředitelem ESNICO je Haleh Bakhtiar (uveden v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1803).

26.7.2010

10.

Etemad Amin Invest Co Mobin

Pasadaran Av., Teherán, Írán

Etemad Amin Invest Co Mobin je blízká Naftaru a Bonyad-e Mostazafanu a přispívá k financování strategických zájmů režimu a íránského paralelního státu.

26.7.2010

11.

Export Development Bank of Iran (EDBI) (včetně všech poboček) a dceřiné společnosti:

Export Development Building, 21th floor, Tose'e tower, 15th st, Ahmad Qasir Ave, Teherán - Írán, 15138-35711

next to the 15th Alley, Bokharest Street, Argentina Square, Teherán, Írán

Tose’e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Teherán, Írán;

No. 129, 21 's Khaled Eslamboli, No. 1 Building, Teherán, Írán;

registrační číslo 86936

(Írán)

Export Development Bank of Iran (EDBI) se podílí na poskytování finančních služeb společnostem napojeným na íránské programy v oblastech týkajících se šíření a napomáhá subjektům označeným OSN obcházet a porušovat sankce. Poskytuje finanční služby subjektům podřízeným MODAFL a jejich krycím společnostem, které podporují íránský jaderný program a program na výrobu balistických raket.

I po označení ze strany OSN nadále vyřizuje platby pro banku Sepah, včetně plateb týkajících se íránského jaderného programu a programu na výrobu balistických raket. EDBI vyřizuje transakce, které se týkají íránských subjektů zabývajících se obranou a raketami, přičemž na mnohé z nich uvalila Rada bezpečnosti OSN sankce. EDBI sloužila jako hlavní zprostředkovatel, který vyřizoval financování banky Sepah (na kterou se od roku 2007 vztahují sankce OSN), včetně plateb souvisejících se zbraněmi hromadného ničení. EDBI poskytujefinanční služby různým subjektům MODAFL a usnadňuje probíhající zásobovací činnosti krycích společností spojených se subjekty MODAFL.

26.7.2010

a)

EDBI Exchange Company (též: Export Development Exchange Broker Co.)

No 20, 13th St., Vozara Ave., Teherán, Írán 1513753411, P.O. Box: 15875-6353

Jiná adresa:

Tose’e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Teherán, Írán

EDBI Exchange Company, která má sídlo v Teheránu, je ze 70 % vlastněna bankou Export Development Bank of Iran (EDBI). V říjnu roku 2008 ji Spojené státy označily z důvodu vlastnictví nebo kontroly ze strany EDBI.

26.7.2010

b)

EDBI Stock Brokerage Company

Tose’e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Teherán, Írán

EDBI Stock Brokerage Company, která má sídlo v Teheránu, je dceřinou společností plně vlastněnou bankou Export Development Bank of Iran (EDBI). V říjnu roku 2008 ji Spojené státy označily z důvodu vlastnictví nebo kontroly ze strany EDBI.

26.7.2010

c)

Banco Internacional De Desarrollo CA

Urb. El Rosal, Avenida Francesco de Miranda, Edificio Dozsa, Piso 8, Caracas C.P. 1060, Venezuela

Banco Internacional De Desarrollo CA je vlastněna bankou Export Development Bank of Iran.

26.7.2010

12.

Fajr Aviation Composite Industries

Mehrabad Airport, PO Box 13445-885, Teherán, Írán

Dceřiná společnost organizace IAIO v rámci MODAFL (viz č. 29), která především vyrábí kompozitní materiály pro letecký průmysl, je však také spojena s rozvojem kapacit týkajících se uhlíkového vlákna pro účely jaderných a raketových aplikací. Napojena na Technology Cooperation Office. Írán nedávno oznámil záměr hromadně vyrábět odstředivky nové generace, což bude vyžadovat výrobní kapacity FACI v oblasti uhlíkového vlákna.

26.7.2010

13.

Fulmen

167 Darya boulevard - Shahrak Ghods, 14669 - 8356 Teherán.

Společnost Fulmen byla zapojena do instalace elektrického vybavení v zařízení Kumm/Fordó, a to v době, kdy existence tohoto zařízení ještě nebyla známa.

26.7.2010

a)

Arya Niroo Nik

 

Arya Niroo Nik je krycí společnost, kterou společnost Fulmen používá pro účely některých svých operací.

26.7.2010

14.

Future Bank BSC

Block 304. City Centre Building. Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrajn. PO Box 785;

Obchodní registrační číslo: 54514-1 (Bahrajn) s platností do 9.6.2009; Obchodní licence č. 13388 (Bahrajn)

Dvě třetiny banky Future Bank, která má sídlo v Bahrajnu, vlastní íránské banky. Bankám Melli a Saderat, označeným Evropskou unií, patří po třetinových podílech, zbývající třetina patří bahrajnské bance Ahli United Bank (AUB). Ačkoliv AUB stále ještě vlastní svůj podíl ve Future Bank, podle výroční zprávy z roku 2007 již nemá na banku výrazný vliv; banku ve skutečnosti kontrolují její íránské mateřské banky, jež rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1803 uvádí jako banky vyžadující zvláštní pozornost. Úzké vazby mezi Future Bank a Íránem dále dokládá skutečnost, že prezident Bank Melli byl současně rovněž prezidentem Future Bank.

26.7.2010

15.

Industrial Development & Renovation Organization (IDRO)

 

Vládní organizace odpovědná za urychlení industrializace Íránu. Kontroluje různé společnosti zapojené do práce na podporu jaderného a raketového programu a podílí se na získávání pokročilých výrobních technologií v zahraničí v zájmu podpory těchto programů.

26.7.2010

16.

Iran Aircraft Industries (IACI)

 

Dceřiná společnost organizace IAIO v rámci MODAFL (viz č. 29). Vyrábí, opravuje a provádí generální opravy letadel a leteckých motorů a pořizuje letecké součásti, jež často pocházejí z USA, obvykle prostřednictvím zahraničních zprostředkovatelů. Dále bylo zjištěno, že IACI a její dceřiné společnosti využívají globální síť zprostředkovatelů, kteří pořizují materiál pro letecký průmysl.

26.7.2010

17.

Iran Aircraft Manufacturing Company (též HESA, HESA Trade Center, HTC, IAMCO, IAMI, Iran Aircraft Manufacturing Company, Iran Aircraft Manufacturing Industries, Karkhanejate Sanaye Havapaymaie Iran, Hava Peyma Sazi-e Iran, Havapeyma Sazhran, Havapeyma Sazi Iran, Hevapeimasazi)

Box 83145-311, 28 km Esfahan – Tehran Freeway, Shahin Shahr, Isfahán, Írán;

P.O. Box 14155-5568, No. 27 Ahahamat Aave., Vallie Asr Square, Teherán 15946, Írán;

P.O. Box 81465-935, Isfahán, Írán;

Shahih Shar Industrial Zone, Isfahán, Írán; P.O. Box 8140, No. 107 Sepahbod Gharany Ave., Teherán, Írán

Vlastněna nebo ovládána ze strany MODAFL nebo jednající jeho jménem (viz č. 29).

26.7.2010

18.

Iran Centrifuge Technology Company (též TSA nebo TESA)

156 Golestan Street, Saradr-e Jangal, Teherán

Společnost Iran Centrifuge Technology Company převzala činnosti společnosti Farayand Technique (uvedena v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737). Vyrábí součásti odstředivek využívaných při obohacování uranu a přímo podporuje činnost ohrožující nešíření, jejíž zastavení od Íránu požaduje Rada bezpečnosti OSN. Provádí činnosti pro Kalaye Electric Company (uvedena v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737).

26.7.2010

19.

Iran Communications Industries (ICI)

PO Box 19295-4731, Pasdaran Avenue, Teherán, Írán;

Jiná adresa:

PO Box 19575-131, 34 Apadana Avenue, Teherán, Írán;

Jiná adresa:

Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave, Pasdaran, Teherán

Iran Communication Industries, dceřiná společnost společnosti Iran Electronics Industries (viz č. 20), vyrábí různé zboží včetně komunikačních systémů, letecké elektroniky, optiky a elektrooptických zařízení, mikroelektroniky, informačních technologií, zkušebních a měřicích zařízení, zařízení v oblasti telekomunikační bezpečnosti, elektronických vojenských systémů, výroby a opravy radarových trubic a odpalovacích zařízení. Toto zboží lze využít v programech, na něž jsou uvaleny sankce podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1737.

26.7.2010

20.

Iran Electronic Industries

(včetně všech poboček) a dceřiné společnosti

P. O. Box 18575-365, Teherán, Írán

Dceřiná společnost plně vlastněná MODAFL (a tedy sesterská organizace AIO, AvIO a DIO). Jejím úkolem je vyrábět elektronické komponenty pro íránské zbraňové systémy.

23.6.2008

a)

Isfahan Optics

P.O. Box 81465-313 Kaveh Ave., Isfahán - Irán

P.O. Box 81465-117, Isfahán, Írán

Vlastněna nebo ovládána společností Iran Electronics Industries nebo jednající jejím jménem

26.7.2010

21.

Iran Insurance Company (též Bimeh Iran)

121 Fatemi Ave., P.O. Box 14155-6363 Teherán, Írán

P.O. Box 14155-6363, 107 Fatemi Ave., Teherán, Írán

Iran Insurance Company pojistila koupi různého zboží, jež lze použít v programech, na něž jsou uvaleny sankce podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1737. Mezi jiným náhradní součásti a elektroniku do vrtulníků a počítače s aplikacemi pro navigaci letounů a raket.

26.7.2010

22.

Iranian Aviation Industries Organization (IAIO)

Ave. Sepahbod Gharani P.O. Box 15815/1775 Teherán, Írán

Ave. Sepahbod Gharani P.O. Box 15815/3446 Teherán, Írán

107 Sepahbod Gharani Avenue, Teherán, Írán

Organizace v rámci MODAFL (viz č. 29) pověřená plánováním a řízením íránského vojenského leteckého průmyslu.

26.7.2010

23.

Javedan Mehr Toos

 

Strojírenská společnost pořizující materiál pro Íránskou organizaci pro atomovou energii, která je uvedena v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737.

26.7.2010

24.

Kala Naft

Kala Naft Tehran Co, P.O. Box 15815/1775, Gharani Avenue, Teherán, Írán;

No 242 Shahid Kalantri Street - Near Karim Khan Bridge - Sepahbod Gharani Avenue, Teherán;

Kish Free Zone, Trade Center, Kish Island, Írán;

Kala Ltd., NIOC House, 4 Victoria Street, Londýn Sw1H1

Obchoduje se zbožím v odvětví ropy a plynu, které lze využít v íránském jaderném programu. Pokusila se získat materiál (vysoce odolná vrata ze slitiny), pro který není žádné použití mimo jaderný průmysl. Má vazby na společnosti zapojené do íránského jaderného programu.

26.7.2010

25.

Machine Sazi Arak

4th km Tehran Road, PO Box 148, Arak, Írán

Energetická společnost přidružená k IDRO, která poskytuje výrobní podporu jadernému programu, včetně označených činností ohrožujících nešíření. Podílí se na výstavbě těžkovodního reaktoru v Araku. Spojené království vydalo v červenci roku 2009 vůči společnosti Machine Saz Arak oznámení o zákazu vývozu v souvislosti s „korundovo-grafitovou zátkovou tyčí“. V květnu roku 2009 Švédsko zamítlo společnosti Machine Sazi Arak vývoz „ochranných obalů uzávěrů tlakových nádob“.

26.7.2010

26.

Marine Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/ 777, Teherán

Dceřiná společnost DIO.

23.4.2007

27.

MASNA (Moierat Saakht Niroogahye Atomi Iran) řídící společnost pro výstavbu jaderných elektráren

 

Podřízena organizaci AEOI a společnosti Novin Energy (obě uvedeny v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737). Zapojena do vývoje jaderných reaktorů.

26.7.2010

28.

Mechanic Industries Group

 

Podílela se na výrobě komponentů pro balistický program.

23.6.2008

29.

Ministerstvo obrany a podpory pro logistiku ozbrojených sil) (též Ministry Of Defense For Armed Forces Logistics;též MODAFL; též MODSAF)

Located on the west side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Teherán, Írán

Odpovídá za íránské výzkumné, vývojové a výrobní programy v oblasti obrany, včetně podpory raketového a jaderného programu.

23.6.2008

30.

Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC)

AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Teherán/Írán

P.O. Box 14144-1339, End of North Karegar Ave., Teherán, Írán

Nuclear Fuel Production Division (NFPD) je součástí AEOI a zabývá se výzkumem a vývojem v oblasti jaderného palivového cyklu včetně: průzkumu, těžby, drcení a přeměny uranu a nakládání s jaderným odpadem. NFPC je nástupcem NFDP, tj. dceřiné společnosti v rámci AEOI, zabývající se výzkumem a vývojem v oblasti jaderného palivového cyklu včetně přeměny a obohacování.

23.4.2007

31.

Parchin Chemical Industries

 

Podílí se na vývoji pohonných technik pro íránský balistický program.

23.6.2008

32.

Parto Sanat Co

No. 1281 Valisar Ave., Next to 14th St., Teherán, 15178 Írán

Výrobce měničů frekvencí, dokáže vyrobit/upravit dovezené měniče frekvencí tak, aby se daly použít při obohacování v plynových odstředivkách. Předpokládá se, že se účastní činností v souvislosti s šířením jaderných zbraní a materiálu.

26.7.2010

33.

Passive Defense Organization (Organizace pasivní obrany)

 

Passive Defense Organization (Organizace pasivní obrany) Odpovídá za výběr a výstavbu strategických zařízení, včetně (jak prohlašuje Írán) zařízení pro obohacování uranu ve Fordó (Kumm), jehož výstavbu Írán v rozporu se svou povinností (stvrzenou usnesením Rady guvernérů MAAE) neoznámil MAAE. Předsedou této organizace je brigádní generál Gholam-Reza Jalali, bývalý člen islámských revolučních gard.

26.7.2010

34.

Post Bank

237, Motahari Ave., Teherán, Írán 1587618118

Post Bank, původně domácí banka, se dnes podílí na mezinárodním obchodu Íránu. Jedná jménem banky Sepah (uvedené v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1747), provádí její transakce a kryje souvislost mezi bankou Sepah a transakcemi s cílem obcházet sankce. V roce 2009 Post Bank zprostředkovala jménem banky Sepah obchody mezi íránským obranným průmyslem a zahraničními příjemci. Zprostředkovala obchody s krycí společností severokorejské banky Tranchon Commercial Bank, známé zprostředkováním obchodů mezi Íránem a KLDR v souvislosti se šířením zbraní a materiálu.

26.7.2010

35.

Raka

 

Sekce Kalaye Electric Company (uvedené v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737). Zřízena byla koncem roku 2006 a odpovídala za výstavbu zařízení pro obohacování uranu ve Fordó (Kumm).

26.7.2010

36.

Research Institute of Nuclear Science & Technology (též Nuclear Science & Technology Research Institute)

AEOI, P.O. Box 14395-836, Teherán

Výzkumný ústav podřízený AEOI, pokračuje v práci jejího dřívějšího výzkumného oddělení. Ředitelem výzkumného ústavu je viceprezident AEOI Mohammad Ghannadi (uvedený v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737).

26.7.2010

37.

Schiller Novin

Gheytariyeh Avenue - no. 153 - 3rd Floor - P.O. BOX 17665/153 6, 19389 Teherán

Jedná jménem Organizace obranného průmyslu (DIO).

26.7.2010

38.

Shahid Ahmad Kazemi Industrial Group

 

SAKIG navrhuje a vyrábí raketové systémy země-vzduch pro íránskou armádu. Vede vojenské projekty, raketové projekty a projekty letecké obrany a pořizuje zboží z Ruska, Běloruska a Severní Koreje.

26.7.2010

39.

Shakhese Behbud Sanat

 

Zapojená do výroby zařízení a součástek pro jaderný palivový cyklus.

26.7.2010

40.

State Purchasing Organisation (SPO)

 

SPO, státní organizace pro nákup, pravděpodobně zprostředkovává dovoz kompletních zbraní. Je nejspíše jednou z dceřiných organizací MODAFL.

23.6.2008

41.

Úřad pro technologickou spolupráci (TCO) Kanceláře íránského prezidenta

Teherán, Írán

Má na starosti technologický pokrok Íránu prostřednictvím získávání zboží a zajišťování odborné přípravy v zahraničí. Podporuje jaderný a raketový program.

26.7.2010

42.

Yasa Part (včetně všech poboček) a dceřiné společnosti:

 

Společnost činná v oblasti nákupu materiálu a technologií potřebných pro jaderné a balistické programy.

26.7.2010

a)

Arfa Paint Company

 

Jedná jménem společnosti Yasa Part.

26.7.2010

b)

Arfeh Company

 

Jedná jménem společnosti Yasa Part.

26.7.2010

c)

Farasepehr Engineering Company

 

Jedná jménem společnosti Yasa Part.

26.7.2010

d)

Hosseini Nejad Trading Co.

 

Jedná jménem společnosti Yasa Part.

26.7.2010

e)

Iran Saffron Company nebo Iransaffron Co.

 

Jedná jménem společnosti Yasa Part.

26.7.2010

f)

Shetab G.

 

Jedná jménem společnosti Yasa Part.

26.7.2010

g)

Shetab Gaman

 

Jedná jménem společnosti Yasa Part.

26.7.2010

h)

Shetab Trading

 

Jedná jménem společnosti Yasa Part.

26.7.2010

i)

Y.A.S. Co. Ltd

 

Jedná jménem společnosti Yasa Part.

26.7.2010

43.

Europäisch-Iranische Handelsbank (EIH)

Sídlo: Depenau 2, D-20095 Hamburg; pobočka na ostrově Kish, Sanaee Avenue, P.O. Box 79415/148, Kish Island 79415

pobočka ve městě Teherán, 1655/1, Valiasr Avenue, P.O. Box 19656 43 511, Teherán, Írán

EIH sehrála klíčovou úlohu pro řadu íránských bank, jimž pomáhala s alternativními možnostmi dokončení transakcí, které byly přerušeny sankcemi EU zaměřenými na Írán. Bylo zaznamenáno, že EIH funguje jako poradní banka a zprostředkovatelská banka pro transakce s íránskými subjekty uvedenými na seznamu. EIH například na začátku srpna roku 2010 zmrazila účty bank Saderat Iran a Bank Mellat uvedené na seznamu EU u EIH v Hamburku. Krátce na to obnovila EIH s bankami Bank Mellat a Bank Saderat Iran obchod v eurech za použití účtů u EIH náležejících íránskébance, která není uvedena na seznamu. V srpnu roku 2010 zaváděla EIH systém umožňující provádění pravidelných plateb hrazených bance Bank Saderat London a bance Future Bank Bahrain, s cílem vyhnout se sankcím EU.

Od října roku 2010 pokračovala EIH v činnostech „zprostředkovatele“ pro platby prováděné íránskými bankami, na něž byly uvaleny sankce, včetně bank Bank Mellat a Bank Saderat. Banky, na něž se vztahují sankce, směřují své platby do EIH přes íránskou banku Bank of Industry and Mine. V roce 2009 banku EIH využívala Post Bank pro systém obcházení sankcí, jehož součástí bylo zpracovávání transakcí v zastoupení banky Bank Sepah, uvedené na seznamu OSN. Bank Mellat uvedená na seznamu EU je jednou z mateřských bank EIH.

23.5.2011

44.

Onerbank ZAO (též Onerbank ZAT, Eftekhar Bank, Honor Bank, Honorbank)

Ulitsa Klary Tsetkin 51-1, 220004, Minsk, Bělorusko

Banka se sídlem v Bělorusku vlastněná bankami Bank Refah Kargaran, Bank Saderat a Bank Toseeh Saderat Iran.

23.5.2011

45.

Aras Farayande

Unit 12, No 35 Kooshesh Street, Teherán

Společnost podílející se na pořizování materiálu pro Iran Centrifuge Technology Company, na níž se vztahují sankce EU.

23.5.2011

46.

EMKA Company

 

Pobočka společnosti TAMAS uvedené na seznamu OSN, zabývající se hledáním nalezišť a těžbou uranu.

23.5.2011

47.

Neda Industrial Group

No 10 & 12, 64th Street, Yusef Abad, Teherán

Společnost zabývající se průmyslovou automatizací, která v zařízení pro obohacování uranového paliva ve městě Natanz pracovala pro společnost Kalaye Electric Company (KEC) uvedenou na seznamu OSN.

23.5.2011

48.

Neka Novin

Unit 7, No 12, 13th Street, Mir-Emad St, Motahary Avenue, Teherán, 15875-6653

Podílí se na pořizování odborného vybavení a materiálu pro přímé využití v íránském jaderném programu.

23.5.2011

49.

Noavaran Pooyamoj

No 15, Eighth Street, Pakistan Avenue, Shahid Beheshti Avenue, Teherán

Podílí se na pořizování kontrolovaného materiálu pro přímé využití při výrobě centrifug pro íránský program obohacování uranu.

23.5.2011

50.

Noor Afza Gostar, (též Noor Afzar Gostar)

Opp Seventh Alley, Zarafrshan Street, Eivanak Street, Qods Township

Dceřiná společnost organizace AEOI, na niž se vztahují sankce OSN. Podílí se na pořizování vybavení pro jaderný program.

23.5.2011

51.

Pouya Control

No 2, Sharif Alley, Shariati Street, Teherán

Společnost se podílí na pořizování invertorů pro zakázaný íránský program obohacování uranu.

23.5.2011

52.

Raad Iran (též Raad Automation Company)

Unit 1, No 35, Bouali Sina Sharghi, Chehel Sotoun Street, Fatemi Square, Teherán

Společnost se podílí na pořizování invertorů pro zakázaný íránský program obohacování uranu. RaadIran byla založena s cílem vyrábět a navrhovat kontrolní systémy a zajišťuje prodej a instalaci invertorů a programovatelných automatů.

23.5.2011

53.

SUREH (Nuclear Reactors Fuel Company)

Sídlo: 61 Shahid Abtahi St, Karegar e Shomali, TehranComplex: Persian Gulf Boulevard, Km20 SW Esfahan Road

Společnost podřízená organizaci AEOI; jejími složkami jsou zařízení na přeměnu uranu (Uranium Conversion Facility), zařízení na výrobu paliva (Fuel Manufacturing Plant) a zařízení vyrábějícím zirkon (Zirconium Production Plant).

23.5.2011

54.

Sun Middle East FZ Company

 

Společnost pořizující citlivé zboží pro společnost Nuclear Reactors Fuel Company (SUREH). Společnost Sun Middle East využívá zprostředkovatelských společností se sídlem mimo Írán k získávání zboží požadovaného společností SUREH. Při odesílání zboží do Íránu Sun Middle East těmto zprostředkovatelským společnostem poskytuje nepravé údaje o koncových uživatelích, a tak se snaží obejít celní režim dané země.

23.5.2011

55.

Ashtian Tablo

Ashtian Tablo - No 67, Ghods mirheydari St, Yoosefabad, Teherán

Výrobce elektrického vybavení (spínací přístroje) používaného při výstavbě zařízení ve Fordó (Kumm), jehož stavba probíhá bez oznámení MAAE.

23.5.2011

56.

Bals Alman

 

Výrobce elektrického vybavení (spínací přístroje) používaného při výstavbě zařízení ve Fordó (Kumm), jehož stavba probíhá bez oznámení MAAE.

23.5.2011

57.

Hirbod Co

Hirbod Co - Flat 2, 3 Second Street, Asad Abadi Avenue, Teherán 14316

Společnost pořizující zboží a vybavení určené pro íránské programy jaderných a balistických raket pro společnost Kalaye Electric Company (KEC), na níž se vztahují sankce OSN.

23.5.2011

58.

Iran Transfo

15 Hakim Azam St, Shirazeh, Shomali St, Mollasadra, Vanak Sq, Teherán

Výrobce transformátorů používaných při výstavbě zařízení ve Fordó (Kumm), jehož stavba probíhá bez oznámení MAAE.

23.5.2011

59.

Marou Sanat (též Mohandesi Tarh Va Toseh Maro Sanat Company)

9, Ground Floor, Zohre Street, Mofateh Street, Teherán

Dodavatelská společnost, která jednala v zastoupení Mesbah Energy uvedené v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737.

23.5.2011

60.

Paya Parto (též Paya Partov)

 

Dceřiná společnost společnosti Novin Energy, na niž se vztahují sankce podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1747, zabývající se laserovým svařováním.

23.5.2011

61.

Safa Nicu, též Safa Nicu Sepahan, Safanco Company, Safa Nicu Afghanistan Company, Safa Al-Noor Company a Safa Nicu Ltd Company.

Safa Nicu Building, Danesh Lane, 2nd Moshtagh Street, Isfahán, Írán

No 38, Third floor, Molla Sadra Street, Vanak Square, Teherán, Írán

No 313, Farvardin Street, Golestan Zone, Ahvaz, Írán

PO Box 106900, Abu Dhabi, Spojené arabské emiráty

No 233, Lane 15, Vazir Akbar Khan Zone, Kábul, Afghánistán

No 137, First floor, Building No. 16, Jebel Ali, Spojené arabské emiráty

Komunikační společnost, která pořizovala vybavení pro zařízení ve Fordó (Kumm), jehož stavba probíhá bez oznámení MAAE.

23.5.2011

62.

Taghtiran

 

Strojírenská společnost pořizující materiál pro íránský výzkumný těžkovodní reaktor IR-40.

23.5.2011

63.

Pearl Energy Company Ltd

Level 13(E) Main Office Tower, Jalan Merdeka, Financial Park Complex, Labuan 87000 Malajsie

Společnost Pearl Energy Company Ltd. je dceřinou společností banky First East Export Bank (FEEB), jež je jejím 100 % vlastníkem. FEEB byla v červnu roku 2010 uvedena v rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1929. Společnost Pearl Energy Company byla založena bankou FEEB za účelem ekonomického výzkumu zaměřeného na řadu celosvětových odvětví.

23.5.2011

64.

Pearl Energy Services, SA

15 Avenue de Montchoisi, Lausanne, 1006 VD, Švýcarsko; Registrace v obchodním rejstříku pod číslem CH-550.1.058.055-9.

Společnost Pearl Energy Services S.A. je zcela vlastněna společností Pearl Energy Company Ltd., jejíž je dceřinou společností, a má sídlo ve Švýcarsku. Jejím úkolem je poskytovat finanční prostředky a odborné znalosti/poradenství subjektům hodlajícím vstoupit do íránského ropného průmyslu.

23.5.2011

65.

West Sun Trade GMBH

Winterhuder Weg 8, Hamburk 22085, Německo;

telefon: 0049 40 2270170; Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRB45757.

Společnost vlastněná nebo ovládaná společností Machine Sazi Arak.

23.5.2011

66.

MAAA Synergy

Malajsie

Společnost zapojená do pořizování součástí pro íránská bojová letadla.

23.5.2011

67.

Modern Technologies FZC (MTFZC)

PO Box 8032, Sharjah, Spojené arabské emiráty

Společnost zapojená do pořizování součástí pro íránský jaderný program.

23.5.2011

68.

Qualitest FZE

Level 41, Emirates Towers, Sheikh Zayed Road, PO Box 31303, Dubaj, Spojené arabské emiráty

Společnost zapojená do pořizování součástí pro íránský jaderný program.

23.5.2011

69.

Bonab Research Center (BRC)

Jade ye Tabriz (km 7), East Azerbaijan, Írán

Společnost přidružená k AEOI.

23.5.2011

70.

Tajhiz Sanat Shayan (TSS)

Unit 7, No. 40, Yazdanpanah, Afriqa Blvd., Teherán, Írán

Společnost zapojená do pořizování součástí pro íránský jaderný program.

23.5.2011

71.

Institute of Applied Physics (IAP)

 

Ústav aplikované fyziky provádí výzkum vojenského využití íránského jaderného programu.

23.5.2011

72.

Aran Modern Devices (AMD)

 

Společnost přidružená k síti společnosti MTFZC.

23.5.2011

73.

Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK) (též Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG)

8, Shahin Lane, Tavanir Rd., Valiasr Av., Teherán, Írán

Zapojena do pořizování dodávek pro íránský program balistických raket.

23.5.2011

74.

Electronic Components Industries (ECI)

Hossain Abad Avenue, Shiraz, Írán

Dceřiná společnost společnosti Iran Electronics Industries.

23.5.2011

75.

Shiraz Electronics Industries

Mirzaie Shirazi, P.O. Box 71365-1589, Shiraz, Írán

Dceřiná společnost společnosti Iran Electronics Industries.

23.5.2011

76.

Iran Marine Industrial Company (SADRA)

Sadra Building No. 3, Shafagh St., Poonak Khavari Blvd., Shahrak Ghods, P.O. Box 14669-56491, Teherán, Írán

Společnost vlastněná nebo ovládaná společností Khatam al-Anbiya Construction Headquarters. Shahid Beheshti University

23.5.2011

77.

Shahid Beheshti University

Daneshju Blvd., Yaman St., Chamran Blvd., P.O. Box 19839-63113, Teherán, Írán

Univerzita vlastněná nebo ovládaná Ministerstvem obrany a logistiky ozbrojených sil (MODAFL); provádí vědecký výzkum jaderných zbraní.

23.5.2011

78.

Aria Nikan, (též Pergas Aria Movalled Ltd)

Suite 1, 59 Azadi Ali North Sohrevardi Avenue, Teherán, 1576935561

O této společnosti je známo, že se zabývá pořizováním pro obchodní oddělení společnosti Iran Centrifuge Technology Company (TESA) uvedené na seznamu EU. Pokusili se pořídit materiály uvedené na seznamech, včetně zboží, které lze využít v rámci íránského jaderného programu.

1.12.2011

79.

Bargh Azaraksh; (též Barghe Azerakhsh Sakht)

No 599, Stage 3, Ata Al Malek Blvd, Emam Khomeini Street, Isfahán

Společnost, s níž byla uzavřena smlouva na práce při výstavbě zařízení pro obohacování uranu v Natanzu a ve Fordó (Kumm) týkající se elektrických rozvodů a potrubí. Byla odpovědná za navržení, pořízení a instalaci elektrických kontrolních zařízení v Natanzu v roce 2010.

1.12.2011

80.

Behineh Trading Co

Teherán, Írán

Společnost se podílela na dodávkách střeliva z Íránu do třetí země realizovaných prostřednictvím Nigérie.

1.12.2011

81.

Eyvaz Technic

No 3, Building 3, Shahid Hamid Sadigh Alley, Shariati Street, Teherán, Írán

Výrobce vakuových zařízení, který své výrobky dodával zařízením pro obohacování uranu v Natanzu a ve Fordó (Kumm). V roce 2011 dodal měřiče tlaku společnosti Kalaye Electric Company uvedené na seznamu OSN.

1.12.2011

82.

Fatsa

No 84, Street 20, North Amir Abad, Teherán

Íránská společnost pro zpracování uranu a výrobu jaderného paliva. Společnost ovládaná Íránskou organizací pro atomovou energii uvedenou na seznamu OSN.

1.12.2011

83.

Ghani Sazi Uranium Company (též Iran Uranium Enrichment Company)

3, Qarqavol Close, 20th Street, Teherán

Subjekt podřízený společnosti TAMAS uvedené na seznamu OSN. Uzavřel výrobní smlouvy se společností Kalaye Electric Company, uvedenou na seznamu OSN, a společností TESA, uvedenou na seznamu EU.

1.12.2011

84.

Iran Pooya (též Iran Pouya)

 

Společnost vlastněná státem, která provozovala největší zařízení pro extruzi hliníku v Íránu a dodávala materiál pro použití při výrobě plášťů pro odstředivky typu IR-1 a IR-2. Jeden z hlavních výrobců hliníkových válců pro odstředivky, mezi jehož zákazníky patří AEOI, uvedená na seznamu OSN, a společnost TESA, uvedená na seznamu EU.

1.12.2011

85.

Iranian Offshore Engineering & Construction Co (IOEC)

18 Shahid Dehghani Street, Qarani Street, Teherán 19395-5999

Společnost působící v odvětví energetiky, která se podílí na výstavbě zařízení pro obohacování uranu ve Fordó (Kumm). Vztahují se na ni zákazy vývozu vyhlášené Spojeným královstvím, Itálií a Španělskem.

1.12.2011

86.

Karanir (též Moaser, též Tajhiz Sanat)

1139/1 Unit 104 Gol Building, Gol Alley, North Side of Sae, Vali Asr Avenue. PO Box 19395-6439, Teherán.

Společnost podílející se na nákupu vybavení a materiálů, které lze přímo využít v rámci íránského jaderného programu.

1.12.2011

87.

Khala Afarin Pars

Unit 5, 2nd Floor, No75, Mehran Afrand St, Sattarkhan St, Teherán.

Společnost podílející se na nákupu vybavení a materiálů, které lze přímo využít v rámci íránského jaderného programu.

1.12.2011

88.

MACPAR Makina San Ve Tic

Istasyon MH, Sehitler cad, Guldeniz Sit, Number 79/2, Tuzla 34930, Istanbul

Společnost vedená Miladem Jafarim, který prostřednictvím krycích společností dodával zboží, většinou kovy, skupině Shahid Hemmat Industries Group (SHIG) uvedené na seznamu OSN.

1.12.2011

89.

MATSA (Mohandesi Toseh Sokht Atomi Company)

90, Fathi Shaghaghi Street, Teherán, Írán.

Íránská společnost, která se společností Kalaye Electric Company, uvedenou na seznamu OSN, uzavřela smlouvu na poskytování konstrukčních a inženýrských služeb v rámci celého jaderného palivového cyklu. V nedávné době tato společnost pořizovala vybavení pro zařízení pro obohacování uranu v Natanzu.

1.12.2011

90.

Mobin Sanjesh (též FITCO)

Entry 3, No 11, 12th Street, Miremad Alley, Abbas Abad, Teherán.

Společnost podílející se na nákupu vybavení a materiálů, které lze přímo využít v rámci íránského jaderného programu.

1.12.2011

91.

Multimat lc ve Dis Ticaret Pazarlama Limited Sirketi

 

Společnost vedená Miladem Jafarim, který prostřednictvím krycích společností dodával zboží, většinou kovy, skupině Shahid Hemmat Industries Group (SHIG) uvedené na seznamu OSN.

1.12.2011

92.

Research Centre for Explosion and Impact (též METFAZ)

44, 180th Street West, Teherán, 16539-75751

Subjekt podřízený vysoké škole Malek Ashtar University, uvedené na seznamu EU; dohlíží na činnost spojenou s možným vojenským rozměrem íránského jaderného programu, ohledně něhož Írán nespolupracuje s MAAE.

1.12.2011

93.

Saman Nasb Zayendeh Rood; Saman Nasbzainde Rood

Unit 7, 3rd Floor Mehdi Building, Kahorz Blvd, Isfahán, Írán.

Dodavatel stavebních prací, který v zařízení pro obohacování uranu v Natanzu nainstaloval potrubí a související podpůrné vybavení. Zabýval se zejména potrubím pro odstředivky.

1.12.2011

94.

Saman Tose'e Asia (SATA)

 

Strojírenská společnost, která se podílí na podpoře řady velkých průmyslových projektů, mimo jiné i íránského programu pro obohacování uranu, včetně nenahlášené práce na zařízení pro obohacování uranu ve Fordó (Kumm).

1.12.2011

95.

Samen Industries

2nd km of Khalaj Road End of Seyyedi St., P.O.Box 91735-549, 91735 Mashhad, Írán,

Tel.: +98 511 3853008,

+98 511 3870225

Krycí jméno pro společnost Khorasan Metallurgy Industries (uvedená v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1803 (2008), dceřiná společnost skupiny Ammunition Industries Group (AMIG))

1.12.2011

96.

Soreh (Nuclear Fuel Reactor Company)

61 Shahid Abthani Street – Karegar e Shomali, Teherán; Persian Gulf Boulevard, KM 20 SW, Ispahan.

Dceřiná společnost Íránské organizace pro atomovou energii (AEOI) uvedené na seznamu OSN.

1.12.2011

97.

STEP Standart Teknik Parca San ve TIC A.S.

79/2 Tuzla, 34940, Istanbul, Turecko

Společnost vedená Miladem Jafarim, který prostřednictvím krycích společností dodával zboží, většinou kovy, skupině Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) uvedené na seznamu OSN.

1.12.2011

98.

SURENA (též Sakhd Va Rah-An-Da-Zi)

 

Společnost pro výstavbu jaderných elektráren a pro jejich uvádění do provozu. Subjekt ovládaný společností Novin Energy Company uvedenou na seznamu OSN.

1.12.2011

99.

TABA (Iran Cutting Tools Manufacturing company - Taba Towlid Abzar Boreshi Iran)

12 Ferdowsi, Avenue Sakhaee, avenue 30 Tir (sud), nr 66 – Teherán

Subjekt vlastněný či ovládaný společnosti TESA, na niž se vztahují sankce EU. Podílí se na výrobě zařízení a materiálů, které lze přímo využít v rámci íránského jaderného programu.

1.12.2011

100.

Test Tafsir

No 11, Tawhid 6 Street, Moj Street, Darya Blvd, Shahrak Gharb, Teherán, Írán.

Společnost vyrábí kontejnery specificky určené pro UF6, které dodala do zařízení pro obohacování uranu v Natanzu a ve Fordó (Kumm).

1.12.2011

101.

Tosse Silooha (též Tosseh Jahad E Silo)

 

Podílí se na íránském jaderném programu v zařízeních v Natanzu, Kummu a Araku.

1.12.2011

102.

Yarsanat (též Yar Sanat, též Yarestan Vacuumi)

No. 101, West Zardosht Street, 3rd Floor, 14157 Teherán; No. 139 Hoveyzeh Street, 15337, Teherán.

Společnost zabývající se pořizováním pro společnost Kalaye Electric Company uvedenou na seznamu OSN. Podílí se na nákupu zařízení a materiálů, které lze přímo využít v rámci íránského jaderného programu. Pokusila se pořídit vakuové výrobky a měřiče tlaku.

1.12.2011

103.

Oil Turbo Compressor Company (OTC)

No. 12 Saee Alley Vali E Asr Street, Teherán, Írán

Přidružená ke společnosti Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK) (též Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG) uvedené na seznamu EU.

1.12.2011

104.

Central Bank of Iran (též Central Bank of the Islamic Republic of Iran)

Poštovní adresa: Mirdamad Blvd., NO.144, Teherán, Íránská islámská republika, P.O. Box: 15875 / 7177 ústředna: +98 21 299

adresa pro telegramy: MARKAZBANK

Telex: 216 219-22MZBK IR kód SWIFT: BMJIIRTH

internetové stránky: http://www.cbi.ir

E-mail: [email protected]

Tato banka je zapojena do činností, jejichž cílem je obcházet sankce.

23.1.2012

105.

Bank Tejarat

Poštovní adresa: Taleghani Br. 130, Taleghani Ave.P.O.Box: 11365 - 5416, Teherán

Tel.: 88826690

Tlx.: 226641 TJTA IR.

Fax: 88893641

internetové stránky: http://www.tejaratbank.ir

Bank Tejarat je vlastněna státem. Přímo se podílela na úsilí Íránu v jaderné oblasti. Například v roce 2011 Bank Tejarat zprostředkovala převod desítek milionů dolarů ve snaze napomoci Íránské organizaci pro atomovou energii, určené OSN, v jejím pokračujícím úsilí o získání oxidu uranu zvaného „žlutý koláč“.AEOI je hlavní íránskou organizací v oblasti výzkumu a vývoje jaderné technologie a řídí programy výroby štěpného materiálu.

Bank Tejarat v minulosti rovněž napomáhala určeným íránským bankám při obcházení mezinárodních sankcí, například se účastnila obchodních transakcí, do nichž byly zapojeny krycí společnosti skupiny Shahid Hemmat Industrial Group určené OSN.

Prostřednictvím finančních služeb, které v minulých několika letech poskytla bankám Bank Mellat a Export Development Bank of Iran (EDBI), určeným EU, Bank Tejarat podporovala rovněž činnost dceřiných společností a podřízených subjektů íránských revolučních gard, Organizace obranného průmyslu, určené OSN, a ministerstva obrany a logistiky ozbrojených sil (MODAFL), určeného OSN.

23.1.2012

106.

Tidewater (též Tidewater Middle East Co.)

Poštovní adresa: No. 80, Tidewater Building, Vozara Street, Next to Saie Park, Teherán, Írán

Tuto společnost vlastní nebo ovládají islámské revoluční gardy (IRGC).

23.1.2012

107.

Turbine Engineering Manufacturing (TEM) (též T.E.M. Co.)

Poštovní adresa: Shishesh Mina Street, Karaj Special Road, Teherán, Írán

Určená společnost Iran Aircraft Industries (IACI) ji užívá jako krycí společnost k tajnému pořizování zakázaného zboží.

23.1.2012

108.

Sad Export Import Company (též SAD Import & Export Company)

Poštovní adresa: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No; 3/1, Teherán, Írán

P.O. Box 1584864813 Teherán, Írán

Určená organizace Defence Industries Organization (DIO) ji užívá jako krycí společnost. Je zapojena do převodu zbraní do Sýrie.Rovněž bylo zaregistrováno zapojení této společnosti do nedovoleného převodu zbraní na palubě lodi Mončegorsk.

23.1.2012

109.

Rosmachin

Poštovní adresa: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No; 3/1, Teherán, Írán

P.O. Box 1584864813 Teherán, Írán

Společnost Sad Export Import Company ji užívá jako krycí společnost. Je zapojena do nedovoleného převodu zbraní na palubě lodi Mončegorsk.

23.1.2012

II.   Íránské revoluční gardy

A.   Osoby

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

1.

Brigádní generál IRGC Javad DARVISH-VAND

 

Náměstek na ministerstvu obrany a logistiky ozbrojených sil (MODAFL) pro inspekci. Odpovídá za veškeré vybavení a zařízení ministerstva.

23.6.2008

2.

Kontradmirál Ali FADAVI

 

Velitel námořnictva IRGC

26.7.2010

3.

Parviz FATAH

Narozen v roce 1961

Druhý nejvyšší představitel skupiny Khatam al-Anbiya

26.7.2010

4.

Brigádní generál IRGC Seyyed Mahdi FARAHI

 

Generální ředitel Defence Industries Organisation (DIO), která uvedena v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006).

23.6.2008

5.

Brigádní generál IRGC Ali HOSEYNITASH

 

Vedoucí hlavního úseku nejvyšší národní rady bezpečnosti, který je zapojen do vytváření politiky v souvislosti s jadernou otázkou.

23.6.2008

6.

Mohammad Ali JAFARI, IRGC

 

Velitel IRGC

23.6.2008

7.

Brigádní generál IRGC Mostafa Mohammad NAJJAR

 

Ministr vnitra a bývalý ministr MODAFL, odpovědný za všechny vojenské programy, mezi než patří i programy týkající se balistických raket.

23.6.2008

8.

Brigádní generál Mohammad Reza NAQDI

Narozen v roce 1953 v Nadžáfu (Irák)

Velitel odbojových sil Basídž

26.7.2010

9.

Brigádní generál Mohammad PAKPUR

 

Velitel pozemních sil IRGC

26.7.2010

10.

Rostam QASEMI (také znám jako Rostam GHASEMI)

Narozen v roce 1961

Velitel Khatam al-Anbiya

26.7.2010

11.

Brigádní generál Hossein SALAMI

 

Zástupce velitele IRGC

26.7.2010

12.

Brigádní generál IRGC Ali SHAMSHIRI

 

Náměstek MODAFL pro kontrašpionáž, odpovědný za bezpečnost zaměstnanců a zařízení MODAFL.

23.6.2008

13.

Brigádní generál IRGC Ahmad VAHIDI

 

Ministr MODAFL a bývalý náměstek ministra MODAFL.

23.6.2008

14.

Azim AGHAJANI (také znám jako ADHAJANI)

 

Člen IRCG podílející se na dodávkách střeliva z Íránu do třetí země realizovaných prostřednictvím Nigérie.

1.12.2011

15.

Abolghassem Mozaffari SHAMS

 

Ředitel společnosti Khatam Al-Anbia Construction Headquarters.

1.12.2011

16.

Ali Akbar TABATABAEI (také znám jako Sayed Akbar TAHMAESEBI)

 

Člen IRCG podílející se na dodávkách střeliva z Íránu do třetí země realizovaných prostřednictvím Nigérie.

1.12.2011

17.

Ali Ashraf NOURI

 

Zástupce velitele IRGC, velitel politického odboru IRGC

23.1.2012

18.

Hojatoleslam Ali SAIDI (také znám jako Hojjat- al-Eslam Ali Saidi nebo Saeedi

 

Zástupce nejvyššího duchovního představitele v IRGC

23.1.2012

19.

Amir Ali Haji ZADEH (také znám jako Amir Ali Hajizadeh)

 

Velitel vzdušných sil IRGC, brigádní generál

23.1.2012


B.   Subjekty

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

1.

Islámské revoluční gardy (IRGC)

Teherán, Írán

Odpovědné za íránský jaderný program. Operativně řídí íránský program balistických raket. Pokusily se o získání zboží na podporu íránského programu balistických raket a jaderného programu.

26.7.2010

2.

Vzdušné síly islámských revolučních gard

 

Provozují íránský arzenál balistických raket krátkého a středního doletu. Velitel vzdušných sil IRGC je uveden v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006).

23.6.2008

3.

Velitelství raketového vojska vzdušných sil IRGC Al-Ghadir

 

Velitelství raketového vojska vzdušných sil IRGC Al-Ghadir je zvláštním prvkem v rámci vzdušných sil IRGC, které spolupracuje se SBIG (uvedenou v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1737) na balistické raketě krátkého doletu FATEH 110 a balistické raketě středního doletu Ashura. Toto velitelství je podle všeho subjektem, který operativně řídí raketový program.

26.7.2010

4.

Naserin Vahid

 

Naserin Vahid vyrábí zbrojní součástky ve prospěch IRGC. Krycí společnost IRGC.

26.7.2010

5.

Síly al-Kuds islámských revolučních gard

Teherán, Írán

Síly al-Kuds islámských revolučních gard (IRGC) odpovídají za operace mimo Írán a jsou základním nástrojem zahraniční politiky Íránu, pokud jde o zvláštní operace a podporu teroristů a islámských extremistů v zahraničí. Podle tisku použil Hizballáh v konfliktu s Izraelem v roce 2006 rakety, protilodní střely s plochou dráhou letu, přenosné systémy protivzdušné obrany a bezpilotní letouny dodané silami al-Kuds, které Hizballáhu zároveň poskytly výcvik. Podle různých zpráv síly al-Kuds nadále Hizballáhu dodávají pokročilou výzbroj, protiletadlové řízené střely a rakety dlouhého doletu a poskytují výcvik. Síly al-Kuds dále poskytují omezenou vojenskou podporu, výcvik a finance bojovníkům Talibanu v jižním a západním Afghánistánu a zásobují je ručními palnými zbraněmi, střelivem, minomety a bojovými raketami krátkého doletu.

Na velitele byly Radou bezpečnosti OSN uvaleny sankce.

26.7.2010

6.

Sepanir Oil and Gas Energy Engineering Company (též Sepah Nir)

 

Dceřiná společnost společnosti Khatam al-Anbya Construction Headquarters, která je uvedena v rezoluci Rady bezpečnosti 1929. Sepanir Oil and Gas Engineering Company se podílí na fázích 15 a 16 výstavby plynového pole South Pars.

26.7.2010

7.

Bonyad Taavon Sepah (též IRGC Cooperative Foundation; Bonyad-e Ta'avon-Sepah; Sepah Cooperative Foundation)

Niayes Highway, Seoul Street, Teherán, Írán

Společnost Bonyad Taavon Sepah, uváděnou také pod názvem IRGC Cooperative Foundation, vytvořili velitelé Islámských revolučních gard (IRGC) ke strukturování investic IRGC. Je ovládaná IRGC. Správní radu Bonyad Taavon Sepah tvoří devět členů, z nichž osm členů je členy IRGC. Mezi tyto důstojníky patří vrchní velitel IRGC, jenž je předsedou správní rady, zástupce nejvyššího duchovního představitele v IRGC, velitel jednotek Basídž, velitel pozemních sil IRGC, velitel vzdušných sil IRGC, velitel námořních sil IRGC, vedoucíorganizace pro bezpečnost informačních systémů IRGC, vyšší důstojník IRGC z generálního štábu ozbrojených sil a vyšší důstojník IRGC z MODAFL.

23.5.2011

8.

Ansar Bank (též Ansar Finance and Credit Fund; Ansar Financial and Credit Institute; Ansae Institute; Ansar al-Mojahedin No-Interest Loan Institute; Ansar Saving and Interest Free-Loans Fund)

No. 539, North Pasdaran Avenue, Teherán; Ansar Building, North Khaje Nasir Street, Teherán, Írán

Banka Ansar Bank byla zřízena společností Bonyad Taavon Sepah za účelem poskytování finančních a úvěrových služeb personálu IRGC. Zpočátku byla banka Ansar Bank provozována jako úvěrové družstvo; v polovině roku 2009 se přeměnila na plnohodnotnou banku poté, co obdržela bankovní licenci od íránské centrální banky. Ansar Bank, dříve fungující pod názvem Ansar al Mojahedin, byla více než 20 let spojena s IRGC. Přes Ansar Bank byl vyplácen plat členům IRGC. Tato banka dále poskytovala personálu IRGC zvláštní výhody, včetně snížených sazeb pro zařízení domácností a bezplatnou, nebo levnější, zdravotní péči.

23.5.2011

9.

Mehr Bank (též Mehr Finance and Credit Institute; Mehr Interest-Free Bank)

204 Taleghani Ave., Teherán, Írán

Banka Mehr je ovládána společností Bonyas Taavon Sepah a IRGC. Mehr Bank poskytuje finanční služby IRGC. Podle zveřejněného interview s Parvizem Fattahem (narozen v roce 1961), vedoucím představitelem Bonyad Taavon Sepah, tato společnost banku zřídila pro jednotky Basídž (polovojenské křídlo IRGC).

23.5.2011

10.

Yas Air

Mehrabad Airport, Teherán

Nový název pro společnost Pars Aviation Service Company, kterou využívají islámské revoluční gardy a která je uvedena na seznamech OSN a EU. V roce 2011 bylo jedno z letadel společnosti Yas Air Cargo Airlines na cestě z Íránu do Sýrie podrobeno v Turecku kontrole, během níž byly nalezeny konvenční zbraně.

1.12.2011

11.

Behnam Sahriyari Trading Company

Poštovní adresa: Ziba Buidling, 10th Floor, Northern Sohrevardi Street, Teherán, Írán

Tato společnost zaslala v květnu roku 2007 z Íránu do Sýrie dva kontejnery s různými druhy střelných zbraní, čímž porušila čl. 5 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1747 (2007).

23.1.2012

III.   Společnost Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)

A.   Osoba

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

1.

Mohammad Hossein Dajmar

Datum narození: 19. února 1956

Cestovní pas: K13644968 (Írán), s platností do května roku 2013.

Předseda a generální ředitel společnosti IRISL. Předsedá rovněž společnostem Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Co. (SSA), Safiran Payam Darya Shipping Co. (SAPID) a Hafiz Darya Shipping Co. (HDS), které jsou známy jako přidružené společnosti IRISL.

23.5.2011

2.

Ghasem Nabipour (také znám jako M T Khabbazi Nabipour)

Narozen 16. ledna 1956, íránský státní příslušník

Generální ředitel a akcionář společnosti Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company, dříve nazývané Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company (též Soroush Saramin Asatir Ship Management Company) (SSA SMC), uvedené v seznamech Evropské unie, pověřený správou technického vybavení lodí společnosti IRISL. NABIPOUR je ředitel společnosti IRISL pověřený správou lodí.

1.12.2011

3.

Naser Bateni

Narozen 16. prosince 1962, íránský státní příslušník

Bývalý jednatel společnosti IRISL, ředitel společnosti Hanseatic Trade and Trust Shipping Company (HTTS), na niž se vztahují sankce Evropské unie. Ředitel krycí společnosti NHL Basic Limited.

1.12.2011

4.

Mansour Eslami

Narozen 31. ledna 1965, íránský státní příslušník

Ředitel společnosti IRISL Malta Limited, též Royal Med Shipping Company, na niž se vztahují sankce Evropské unie.

1.12.2011

5.

Mahamad Talai

Narozen 4. června 1953, íránský a německý státní příslušník.

Vedoucí představitel společnosti IRISL v Evropě, výkonný ředitel obchodní společnosti HTTS, na niž se vztahují sankce Evropské unie, a obchodní společnosti Darya Capital Administration Gmbh, na niž se vztahují sankce Evropské unie. Správce vícero krycích obchodních společností vlastněných nebo ovládaných společností IRISL nebo některou z jejích dceřiných společností.

1.12.2011

6.

Mohammad Moghaddami FARD

Datum narození: 19. července 1956

Cestovní pas: N10623175 (Irán) vydaný dne 27.3.2007; platnost končí dnem 26.3.2012

F: Regionální ředitel společnosti IRISL ve Spojených arabských emirátech, ředitel společnosti Pacific Shipping, na niž se vztahují sankce Evropské unie, společnosti Great Ocean Shipping Company, též Oasis Freight Agency, na niž se vztahují sankce Evropské unie. V roce 2010 založil společnost Crystal Shipping FZE ve snaze obejít skutečnost, že společnost IRISL je uvedena na seznamu EU.

1.12.2011

7.

Kapitán Alireza GHEZELAYAGH

 

Generální ředitel společnosti Lead Maritime, uvedené na seznamu EU, která jedná jménem společnosti HDSL v Singapuru. Je navíc výkonným ředitelem společnosti Asia Marine Network, uvedené na seznamu EU, která je regionální kanceláří společnosti IRISL v Singapuru.

1.12.2011

8.

Gholam Hossein Golparvar

Narozen 23. ledna1957, íránský státní příslušník.

Bývalý obchodní ředitel společnosti IRISL, zástupce ředitele a akcionář společnosti Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company, výkonný ředitel a akcionář společnosti Sapid Shipping Company, dceřiné společnosti IRISL, na niž se vztahují sankce Evropské unie, zástupce ředitele a akcionář společnosti HDSL, na niž se vztahují sankce Evropské unie, člen představenstva společnosti Irano-Hind Shipping Company, na niž se vztahují sankce Evropské unie.

1.12.2011

9.

Hassan Jalil Zadeh

Narozen 6. ledna 1959, íránský státní příslušník.

Ředitel a akcionář společnosti Hafiz Darya Shipping Lines (HDSL), na niž se vztahují sankce Evropské unie. Registered shareholder of several IRISL front companies.

1.12.2011

10.

Mohammad Hadi Pajand

Narozen 25. května 1950, íránský státní příslušník.

Bývalý finanční ředitel společnosti IRISL, bývalý ředitel společnosti Irinvesthip Limited, subjektu, na nějž se vztahují sankce Evropské unie, ředitel společnosti Fairway Shipping, která převzala činnosti společnosti Irinvestship Limited. Správce krycích společností společnosti IRISL, zejména společnosti Lancellin Shipping Company, na niž se vztahují sankce Evropské unie, a společnosti Acena Shipping Company.

1.12.2011

11.

Ahmad Sarkandi

Narozen 30. září 1953, íránský státní příslušník.

Finanční ředitel společnosti IRISL od roku 2011. Bývalý výkonný ředitel vícero dceřiných společností IRISL, na něž se vztahují sankce Evropské unie, odpovědný za založení vícero krycích společností, u nichž je vždy zapsán jako ředitel a akcionář.

1.12.2011

12.

Seyed Alaeddin Sadat Rasool

Narozen 23. července 1965, íránský státní příslušník.

Zástupce jednatele skupiny IRISL, jednatel společnosti Rahbaran Omid Darya Ship Management Company

1.12.2011

13.

Ahmad TAFAZOLY

Datum narození: 27. května 1956,

místo narození: Bojnord, Írán,

Cestovní pas: R10748186 (Írán) vydaný dne 22.1.2007; platnost končí dnem 22.1.2012

Ředitel společnosti IRISL China Shipping Company, též Santelines (nebo Santexlines), též Rice Shipping, též E-sail Shipping, na niž se vztahují sankce Evropské unie.

1.12.2011


B.   Subjekty

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

1.

Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)) (včetně všech poboček) a dceřiné společnosti:

No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., PO Box 19395-1311. Teherán. Írán; No. 37,. No. 37,. corner of 7th Narenjestan, Sayad Shirazi Square, behind Noboyand Square, Pasdaran Ave., Teherán, Írán.

Čísla IMO společnosti IRISL:

9051624; 9465849; 7632826; 7632814; 9465760; 8107581; 9226944; 7620550; 9465863; 9226956; 7375363; 9465758; 9270696; 9193214; 8107579; 9193197; 8108559; 8105284; 9465746; 9346524; 9465851; 8112990

IRISL je zapojena do přepravy vojenského nákladu, včetně vývozu zakázaného nákladu z Íránu. Tři takové incidenty, které byly jasným porušením, byly oznámeny výboru Rady bezpečnosti OSN pro sankce proti Íránu. Vazby IRISL na šíření zbraní a materiálu byly takové povahy, že RB OSN vyzvala státy, aby prováděly kontrolu plavidel IRISL, mají-li důvodné podezření, že převážejí zakázané zboží podle rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1803 a 1929.

26.7.2010

a)

Bushehr Shipping Company Limited (Teherán)

143/1 Tower Road Sliema, Slm 1604, Malta; c/o Hafiz Darya Shipping Company, Ehteshamiyeh Square 60, Neyestani 7, Pasdaran, Teherán, Írán

Číslo IMO:9270658

Vlastněna nebo ovládána společností IRISL.

26.7.2010

b)

Hafize Darya Shipping Lines (HDSL) (též HDS Lines)

č. 35 Ehteshamieh SQ. Neyestan 7, Pasdaran, Teherán, Írán P.O. Box: 1944833546

jiná adresa:

č. 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teherán, Írán;

Jiná adresa:

Third Floor of IRISL’s Aseman Tower

Jedná jménem IRISL a přepravuje kontejnery plavidly patřícími IRISL.

26.7.2010

c)

Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH

Poštovní adresa: Schottweg 7, 22087 Hamburk, Německo; Opp 7th Alley, Zarafshan St, Eivanak St, Qods Township HTTS GmbH

Ovládána společností IRISL nebo jednající jejím jménem. HTTS je evidována v Hamburku na stejné adrese jako IRISL Europe GmbH a její ředitel Dr. Naser Baseni byl předtím zaměstnán u IRISL.

26.7.2010

d)

Irano Misr Shipping Company, též Nefertiti Shipping

No 41, 3rd Floor, Corner of 6th Alley, Sunaei Street, Karim Khan Zand Ave, Teherán;

265, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Teherán 1A001, Írán;

18 Mehrshad Street, Sadaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Teherán 1A001, Írán

Jedná jménem společnosti IRISL v Suezském kanálu a v Alexandrii a Port Saidu. Z 51 % vlastněna společností IRISL.

26.7.2010

e)

Irinvestship Ltd

Global House, 61 Petty France, Londýn SW1H 9EU, Spojené království;

registrace v obchodním rejstříku pod číslem 4110179 (Spojené království)

Vlastněna společností IRISL. Poskytuje společnosti IRISL finanční, právní a pojišťovací služby, jakož i služby v oblasti marketingu, pronájmu a řízení posádky.

26.7.2010

f)

IRISL (Malta) Ltd

Flat 1, 181 Tower Road, Sliema SLM 1605, Malta

Jedná jménem společnosti IRISL na Maltě. Společný podnik s německým a maltským podílem. IRISL používá maltskou trasu od roku 2004 a přístav Freeport využívá k překládce zboží mezi Perským zálivem a Evropou.

26.7.2010

g)

IRISL Club

No 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teherán

Vlastněna společností IRISL.

26.7.2010

h)

IRISL Europe GmbH (Hamburg)

Schottweg 5, 22087 Hamburg, Německo

Číslo DPH: DE217283818 (Německo)

Zástupce společnosti IRISL v Německu.

26.7.2010

i)

IRISL Marine Services and Engineering Company, též Qeshm Ramouz Gostar

Sarbandar Gas Station PO Box 199, Bandar Imam Khomeini, Írán;

Karim Khan Zand Ave, Iran Shahr Shomai, No 221, Teherán, Írán;

No 221, Northern Iranshahr Street, Karim Khan Ave, Teherán, Írán

Qesm Ramouz Gostar: No. 86, Khalij-E-Fars Complex, Imam Gholi Khan Blvd, Qeshm Island, Írán nebo 86 2nd Floor Khajie Fars, Commercial Complex, Emam Gholi Khan Avenue, Qeshm, Írán

Vlastněna společností IRISL. Poskytuje palivo, zásobníky, vodu, nátěr, mazací oleje a chemické látky pro plavidla IRISL. Společnost rovněž zajišťuje dohled nad údržbou plavidel a služby pro členy posádky. Dceřiné společnosti IRISL používají bankovní účty v Evropě a na Blízkém východě v amerických dolarech vedené pod krycími jmény, na nichž provádějí běžné převody finančních prostředků. IRISL opakovaně umožnila porušit rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1747.

26.7.2010

j)

IRISL Multimodal Transport Company

No 25, Shahid Arabi Line, Sanaei St, Karim Khan Zand Zand St.,Teherán. Írán

Vlastněna společností IRISL. Odpovídá za železniční nákladní přepravu. Jedná se o dceřinou společnost plně ovládanou společností IRISL.

26.7.2010

k)

IRITAL Shipping SRL

Reg. v obch. rejstříku: GE 426505 (Itálie); Italské daňové číslo: 03329300101 (Itálie); Číslo plátce DPH: 12869140157 (Itálie)

Ponte Francesco Morosini 59, 16126 Janov (GE), Itálie

Kontaktní místo pro služby ECL a PCL. Využívána dceřinou společností DIO Marine Industries Group (MIG; nyní známou jako Marine Industries Organization, MIO), která odpovídá za návrhy a výstavbu námořních staveb a vojenských i nevojenských plavidel. DIO je uvedena v rezoluci Rady bezpečnosti 1737.

26.7.2010

l)

ISI Maritime Limited (Malta)

147/1 St. Lucia Street, Valetta, Vlt 1185, Malta;

c/o IranoHind Shipping Co. Ltd., Mehrshad Street, PO Box 15875, Teherán, Írán

Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.

26.7.2010

m)

Khazer Shipping Lines (Bandar Anzali)

No. 1; End of Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, P.O. Box 43145, Bandar Anzali 1711-324, Írán; M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzali, Gilan, Írán

Dceřiná společnost 100 % vlastněná společností IRISL. Flotilu tvoří celkem šest plavidel. Působí v Kaspickém moři. Zprostředkovala zásilky pro subjekty určené Organizací spojených národů a USA, například pro banku Melli, a to přepravením nákladu podezřelého v souvislosti se šířením zbraní a materiálu ze zemí jako Rusko a Kazachstán do Íránu.

26.7.2010

n)

Leading Maritime Pte Ltd (též Leadmarine, též Asia Marine Network Pte Ltd nebo IRISL Asia Pte Ltd. či Leadmaritime)

200 Middle Road #14-01 Prime Centre Singapur 188980 (nebo 199090)

Leadmarine jedná jménem HDSL v Singapuru. Pod svými dřívějšími jmény Asia Marine Network Pte Ltd a IRISL Asia Pte Ltd jednala jménem IRISL v Singapuru.

26.7.2010

o)

Marble Shipping Limited (Malta)

143/1 Tower Road, Sliema, Slm 1604, Malta

Vlastněna nebo ovládána společností IRISL.

26.7.2010

p)

Oasis Freight Agency

Poštovní adresa: Al Meena Street, Opposite Dubai Ports & Customs, 2nd Floor, Sharaf Building, Dubaj, Spojené arabské emiráty;

Sharaf Building, 1st Floor, Al Mankhool St., Bur Dubai, P.O. Box 5562, Dubaj, Spojené arabské emiráty;

Sharaf Building, No. 4, 2nd Floor, Al Meena Road, Opposite Customs, Dubaj, Spojené arabské emiráty,

Kayed Ahli Building, Jamal Abdul Nasser Road (Parallel to Al Wahda St.), P.O. Box 4840, Sharjah, Spojené arabské emiráty

Jedná jménem společnosti IRISL v SAE. Nahradila ji společnost Good Luck Shipping Company, která je rovněž určena, neboť jednala jménem IRISL.

26.7.2010

q)

Safiran Payam Darya (též Safiran Payam Darya Shipping Lines, též SAPID Shipping Company)

No 1 Eighth Narengestan, Artesh Street, Farmanieh, PO Box 19635-1116, Teherán, Írán;

Jiná adresa:

33 Eigth Narenjestan, Artesh Street, PO Box 19635-1116, Teherán, Írán;

Jiná adresa:

Third Floor of IRISL’s Aseman Tower

Jedná jménem společnosti IRISL, poskytuje přepravu rozměrných nákladů.

26.7.2010

r)

Santexlines (též IRISL China Shipping Company Ltd, též Yi Hang Shipping Company)

Suite 1501, Shanghai Zhongrong Plaza, 1088, Pudong(S) road, Shanghai 200122, Šanghaj, Čína

Jiná adresa:

F23A-D, Times Plaza No. 1, Taizi Road, Shekou, Shenzhen 518067, Čína

Santexlines jedná jménem HDSL. Pod svým dřívějším názvem IRISL China shipping Company jednala jménem společnosti IRISL v Číně.

26.7.2010

s)

Shipping Computer Services Company (SCSCOL)

No 37 Asseman Shahid Sayyad Shirazee sq., Pasdaran ave., P.O. Box 1587553 1351, Teherán, Írán;

No 13, 1st Floor, Abgan Alley, Aban ave., Karimkhan Zand Blvd, Teherán 15976, Írán.

Vlastněna nebo ovládána společností IRISL nebo jednající jejím jménem.

26.7.2010

t)

SISCO Shipping Company Ltd (též IRISL Korea Ltd)

Má kanceláře v jihokorejském Soulu a Pusanu.

Jedná jménem společnosti IRISL v Jižní Koreji.

26.7.2010

u)

Soroush Saramin Asatir (SSA), též Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company nebo Rabbaran Omid Darya Ship Management Company či Sealeaders

No 14 (nebo 5) Shabnam Alley, Fajr Street, Shahid Motahhari Avenue, PO Box 196365-1114, Teherán, Írán

Jedná jménem společnosti IRISL. Společnost v oblasti správy lodí se sídlem v Teheránu technicky spravuje řadu plavidel společnosti SAPID.

26.7.2010

v)

South Way Shipping Agency Co Ltd, též Hoopad Darya Shipping Agent

101, Shabnam Alley, Ghaem Magham Street, Teherán, Írán

Společnost ovládaná společností IRISL a jednající jejím jménem při dohledu nad nakládkou a vykládkou v íránských přístavech.

26.7.2010

w)

Valfajr 8th Shipping Line Co. (též Valfajr)

No 119, Corner Shabnam Ally, Shoaa Square Ghaem-Magam Farahani, Teherán - Írán P.O. Box 15875/4155

jiná adresa:

Abyar Alley, Corner of Shahid Azodi St. & Karim Khan Zand Ave. Teherán, Írán;

Shahid Azodi St. Karim Khan Zand Zand Ave.,Abiar Alley. PO Box 4155, Teherán, Írán

Dceřiná společnost plně vlastněná společností IRISL. Přepravuje mezi Íránem a státy Perského zálivu, jako je Kuvajt, Katar, Bahrajn, Spojené arabské emiráty a Saúdská Arábie. Valfajr je dceřiná organizace společnosti Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), která zajišťuje trajektovou a přípojnou přepravu a příležitostně přepravuje náklad a cestující přes Perský záliv. Valfajr prováděla v Dubaji rezervaci posádek a zásobovacích služeb pro plavidla, připravovala plavidla k příjezdu a odjezdu a k nakládce a vykládce v přístavu. Valfajr obsluhuje přístavy v Perském zálivu a v Indii. Od poloviny června roku 2009 sídlí Valfajr ve stejné budově jako IRISL v přístavu Port Rashid v Dubaji v SAE a v íránském Teheránu.

26.7.2010

2.

Darya Capital Administration GMBH

Schottweg 5, 22087 Hamburg, Německo; Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRB94311 ze dne 21. července 2005. Schottweg 5, 22087 Hamburg, Německo

Obchodní registrační číslo HRB96253, vydané dne 30. ledna 2006.

Společnost Darya Capital Administration je dceřinou společností IRISL Europe GmbH, která jí zcela vlastní. Generálním ředitelem je Mohammad Talai.

23.5.2011

3.

Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG

Schottweg 5, 22087 Hamburg, Německo;

Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRA102485 ze dne 19. srpna 2005;

telefon: 004940278740

Společnost vlastněná společnostmi Ocean Capital Administration a IRISL Europe. Ahmad Sarkandi je rovněž ředitelem společností Ocean Capital Administration GmbH a Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG.

23.5.2011

4.

Ocean Capital Administration GmbH

Schottweg 5, 22087 Hamburg, Německo;

Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRB92501 ze dne 4. ledna 2005;

telefon: 004940278740

Holdingová společnost společnosti IRISL se sídlem v Německu, která společně se společností IRISL Europe vlastní společnost Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG. Společnosti Ocean Capital Administration a Nari Shipping and Chartering rovněž uvádějí stejnou adresu v Německu, jakou uvádí společnost IRISL Europe GmbH

23.5.2011

5.

First Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, 22087 Hamburg, Německo;

Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRB94311 ze dne 21. července 2005.

Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.

23.5.2011

5.a.

First Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, 22087 Hamburg, Německo; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teherán, Írán;

Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRA102601 ze dne 19. září 2005

e-mailová adresa [email protected];

internetové stránky: www.irisl.net;

telefon: 00982120100488;

Fax: 00982120100486

Číslo IMO: 9349576

Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.

23.5.2011

6.

Second Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, 22087 Hamburg, Německo;

Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRB94312 ze dne 21. července 2005

Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.

23.5.2011

6.a.

Second Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, 22087 Hamburg, Německo; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teherán, Írán;

Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRA102502 ze dne 24. srpna 2005;

e-mailová adresa: [email protected];

internetové stránky: www.hdslines.com;

telefon: 00982126100733;

Fax: 00982120100734

Číslo IMO: 9349588.

Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.

23.5.2011

7.

Third Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, 22087 Hamburg, Německo;

Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRB94313 ze dne 21. července 2005.

Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.

23.5.2011

7.a.

Third Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, 22087 Hamburg, Německo; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teherán, Írán;

Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRA102520 ze dne 29. srpna 2005;

e-mailová adresa: [email protected];

internetové stránky: www.irisl.net;

telefon: 00982120100488;

Fax: 00982120100486

Číslo IMO:9349590

Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.

23.5.2011

8.

Fourth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, 22087 Hamburg, Německo;

Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRB94314 ze dne 21. července 2005.

Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.

23.5.2011

8.a.

Fourth Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, 22087 Hamburg, Německo; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teherán, Írán;

Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRA102600 ze dne 19. září 2005;

e-mailová adresa: [email protected];

internetové stránky: www.irisl.net;

telefon: 00494070383392;

telefon: 00982120100488;

Fax: 00982120100486

Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.

23.5.2011

9.

Fifth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, 22087 Hamburg, Německo;

Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRB94315 ze dne 21. července 2005.

Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.

23.5.2011

9.a.

Fifth Ocean GMBH & CO. KG

c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teherán, Írán;

Schottweg 5, 22087 Hamburg, Německo;

Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRA102599 ze dne 19. září 2005;

e-mailová adresa: [email protected];

internetové stránky: www.hdslines.com;

telefon: 00494070383392;

telefon: 00982126100733;

Fax: 00982120100734

Číslo IMO: 9349667

Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.

23.5.2011

10.

Sixth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, 22087 Hamburg, Německo;

Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRB94316 ze dne 21. července 2005.

Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.

23.5.2011

10.a.

Sixth Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, 22087 Hamburg, Německo;

c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teherán, Írán;

Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRA102501 ze dne 24. srpna 2005;

e-mailová adresa: [email protected];

internetové stránky: www.hdslines.com;

telefon: 00982126100733;

Fax: 00982120100734

Číslo IMO: 9349679

Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.

23.5.2011

11.

Seventh Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, 22087 Hamburg, Německo;

Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRB94829 ze dne 19. září 2005.

Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.

23.5.2011

11.a.

Seventh Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, 22087 Hamburg, Německo;

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teherán, Írán;

Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRA102655 ze dne 26. září 2005;

e-mailová adresa: [email protected];

internetové stránky: www.irisl.net;

telefon: 00982120100488;

Fax: 00982120100486

Číslo IMO: 9165786

Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.

23.5.2011

12.

Eighth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, 22087 Hamburg, Německo;

Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRB94633 ze dne 24. srpna 2005.

Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.

23.5.2011

12.a.

Eighth Ocean GmbH & CO. KG

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teherán, Írán;

Schottweg 5, 22087 Hamburg, Německo;

Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRA102533 ze dne 1. září 2005;

e-mailová adresa: [email protected];

internetové stránky: www.irisl.net;

telefon: 00982120100488;

Fax: 00982120100486

Číslo IMO: 9165803

Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.

23.5.2011

13.

Ninth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, 22087 Hamburg, Německo;

Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRB94698 ze dne 9. září 2005.

Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.

23.5.2011

13.a.

Ninth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, 22087 Hamburg, Německo;

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teherán, Írán;

Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRA102565 ze dne 15. září 2005;

e-mailová adresa: [email protected];

internetové stránky: www.irisl.net;

telefon: 00982120100488;

Fax: 00982120100486

Číslo IMO: 9165798

Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.

23.5.2011

14.

Tenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany

Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.

23.5.2011

14.a.

Tenth Ocean GmbH & CO. KG

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teherán, Írán;

Schottweg 5, 22087 Hamburg, Německo;

Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRA102679 ze dne 27. září 2005;

e-mailová adresa: [email protected];

internetové stránky: www.irisl.net;

telefon: 00982120100488;

Fax: 00982120100486

Číslo IMO: 9165815

Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.

23.5.2011

15.

Eleventh Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, 22087 Hamburg, Německo;

Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRB94632 ze dne 24. srpna 2005.

Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.

23.5.2011

15.a.

Eleventh Ocean GmbH & CO. KG

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teherán, Írán;

Schottweg 5, 22087 Hamburg, Německo;

Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRA102601 ze dne 24. srpna 2005.

e-mailová adresa: [email protected];

internetové stránky: www.irisl.net;

telefon: 004940302930;

telefon: 00982120100488;

Fax: 00982120100486

Číslo IMO: 9209324

Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.

23.5.2011

16.

Twelfth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, 22087 Hamburg, Německo;

Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRB94573 ze dne 18. srpna 2005.

Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.

23.5.2011

16.a.

Twelfth Ocean GmbH & CO. KG

c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teherán, Írán;

Schottweg 5, 22087 Hamburg, Německo;

Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRA102506 ze dne 25. srpna 2005;

e-mailová adresa: [email protected];

internetové stránky: www.hdslines.com;

telefon: 00982126100733;

Fax: 00982120100734

Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.

23.5.2011

17.

Thirteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany

Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.

23.5.2011

17.a.

Thirteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, 22087 Hamburg, Německo;

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teherán, Írán;

Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRA104149 ze dne 10. července 2006;

e-mailová adresa: [email protected];

internetové stránky: www.irisl.net;

telefon: 00982120100488;

Fax: 00982120100486

Číslo IMO: 9328900

Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.

23.5.2011

18.

Fourteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany

Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.

23.5.2011

18.a.

Fourteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, 22087 Hamburg, Německo;

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teherán, Írán;

Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRA104174 ze dne 12. července 2006;

e-mailová adresa: [email protected];

internetové stránky: www.irisl.net;

telefon: 00982120100488;

Fax: 00982120100486

Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.

23.5.2011

19.

Fifteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany

Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.

23.5.2011

19.a.

Fifteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, 22087 Hamburg, Německo;

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teherán, Írán;

Registrace v (německém) obchodním rejstříku pod číslem HRA104175 ze dne 12. července 2006;

e-mailová adresa: [email protected];

internetové stránky: www.irisl.net;

telefon: 00982120100488;

Fax: 00982120100486

Číslo IMO: 9346536

Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.

23.5.2011

20.

Sixteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany

Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.

23.5.2011

20.a.

Sixteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, 22087 Hamburg, Německo;

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teherán, Írán;

e-mailová adresa: [email protected];

internetové stránky: www.irisl.net;

telefon: 00982120100488;

Fax: 00982120100486

Společnost vlastněná nebo ovládaná společností IRISL.

23.5.2011

21.

Loweswater Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man, IM1 3DA

Společnost spravovaná na ostrově Isle of Man, která ovládá rejdařské společnosti v Hongkongu. Provoz lodí zajišťuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), na niž se vztahují sankce EU a která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila IRISL. Těmito ovládanými hongkongskými společnostmi jsou: Insight World Ltd, Kingdom New Ltd,Logistic Smart Ltd, Neuman Ltd a New Desire Ltd. Technickou správu plavidel vykonává společnost Soroush Saramin Asatir (SSA), na niž se vztahují sankce EU.

23.5.2011

21.a.

Insight World Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Čísla IMO: 8309634; 9165827

Insight World Ltd. je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Loweswater Ltd., jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL.

23.5.2011

21.b.

Kingdom New Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Čísla IMO: 8309622; 9165839

Kingdom New Ltd. je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Loweswater Ltd., jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL.

23.5.2011

21.c.

Logistic Smart Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Číslo IMO: 9209336

Logistic Smart Ltd. je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Loweswater Ltd., jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL.

23.5.2011

21.d.

Neuman Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Čísla IMO: 8309646; 9167253

Neuman Ltd. je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Loweswater Ltd., jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL.

23.5.2011

21.e.

New Desire LTD

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Čísla IMO: 8320183; 9167277

New Desire LTD. je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Loweswater Ltd., jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL.

23.5.2011

22.

Mill Dene Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man. IM1 3DA

Společnost spravovaná na ostrově Isle of Man, která ovládá rejdařské společnosti v Hongkongu. Provoz lodí zajišťuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), na niž se vztahují sankce EU a která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila IRISL. Jedním z akcionářů je Gholamhossein Golpavar, generální ředitel společnosti SAPID a obchodníředitel společnosti IRISL. Těmito ovládanými hongkongskými společnostmi jsou: Advance Novel, Alpha Effort Ltd, Best Precise Ltd, Concept Giant Ltd a Great Method Ltd. Technickou správu plavidel vykonává společnost Soroush Saramin Asatir (SSA), na niž se vztahují sankce EU.

23.5.2011

22.a.

Advance Novel

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Číslo IMO: 8320195

Advance Novel je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Mill Dene Ltd., jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL.

23.5.2011

22.b.

Alpha Effort Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Číslo IMO: 8309608

Alpha Effort Ltd. je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Mill Dene Ltd., jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL.

23.5.2011

22.c.

Best Precise Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Čísla IMO: 8309593; 9051650

Best Precise Ltd. je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Mill Dene Ltd., jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL.

23.5.2011

22.d.

Concept Giant Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Čísla IMO: 8309658; 9051648

Concept Giant Ltd. je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Mill Dene Ltd., jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL.

23.5.2011

22.e.

Great Method Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Čísla IMO: 8309610; 9051636

Great Method Ltd. je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Mill Dene Ltd., jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL.

23.5.2011

23.

Shallon Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man. IM1 3DA

Společnost spravovaná na ostrově Isle of Man, která ovládá rejdařské společnosti v Hongkongu. Provoz lodí zajišťuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), na niž se vztahují sankce EU a která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila IRISL. Jedním z akcionářů je Mohammed Mehdi Rasekh, člen správní rady společnosti IRISL. Těmito ovládanými hongkongskými společnostmi jsou Smart Day Holdings Ltd., System Wise Ltd. (též Sysyem Wise Ltd.), Trade Treasure, True Honour Holdings Ltd. Technickou správu plavidel vykonává společnost Soroush Saramin Asatir (SSA), na niž se vztahují sankce EU.

23.5.2011

23.a.

Smart Day Holdings Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Číslo IMO: 8309701

Smart Day Holdings Ltd. je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Shallon Ltd., jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL.

23.5.2011

23.b.

System Wise Ltd. (též Sysyem Wise Ltd.)

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

System Wise Holdings Ltd. je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Shallon Ltd., jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL.

23.5.2011

23.c.

Trade Treasure

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Číslo IMO: 8320157

Trade Treasure je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Shallon Ltd., jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL.

23.5.2011

23.d.

True Honour Holdings Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Číslo IMO: 8320171

True Honour Holdings Ltd. je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Shallon Ltd., jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL.

23.5.2011

24.

Springthorpe Limited

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man, IM1 3DA

Společnost spravovaná na ostrově Isle of Man, která ovládá rejdařské společnosti v Hongkongu. Provoz lodí zajišťuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila IRISL. Jedním z akcionářů je Mohammed Hossein Dajmar, generální ředitel IRISL. Těmito ovládanými hongkongskými společnostmi jsou: New Synergy Ltd., Partner Century Ltd., Sackville Holdings Ltd., Sanford Group a Sino Access Holdings. Technickou správu plavidel vykonává společnost Soroush Saramin Asatir (SSA), na niž se vztahují sankce EU.

23.5.2011

24.a.

New Synergy Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Čísla IMO: 8309696; 9167291

New Synergy Ltd. je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Springthorpe Limited, jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL.

23.5.2011

24.b.

Partner Century Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Číslo IMO: 8309684

Partner Century Ltd. je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Springthorpe Limited, jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL.

23.5.2011

24.c.

Sackville Holdings Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Čísla IMO: 8320169; 9167265

Sackville Holdings Ltd. je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Springthorpe Limited, jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL.

23.5.2011

24.d.

Sanford Group

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Sanford Group je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Springthorpe Limited, jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL.

23.5.2011

24.e.

Sino Access Holdings

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Číslo IMO: 8309672

Sino Access Holdings je společnost se sídlem v Hongkongu, vlastněná společností Springthorpe Limited, jejíž lodě provozuje společnost Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), která od společnosti IRISL převzala služby přepravy rozměrných nákladů a její trasy a používá plavidla, která dříve vlastnila a provozovala IRISL.

23.5.2011

25.

Kerman Shipping Company Ltd

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta. Registrační číslo C37423, registrovaná na Maltě v roce 2005.

Číslo IMO: 9209350

Kerman Shipping Company Ltd. je dceřiná společnost společnosti IRISL ve 100 % vlastnictví společnosti IRISL. Sídlo se nachází na Maltě na stejné adrese jako sídlo společnosti Woking Shipping Investments Ltd. a sídla společností, jež vlastní.

23.5.2011

26.

Woking Shipping Investments Ltd

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta.

Registrační číslo C39912 vydáno v roce 2006.

Woking Shipping Investments Ltd. je dceřiná společnost společnosti IRISL a vlastní společnosti Shere Shipping Company Limited, Tongham Shipping Co. Ltd., Uppercourt Shipping Company Limited, Vobster Shipping Company, jež sídlí na stejné adrese na Maltě.

23.5.2011

26.a.

Shere Shipping Company Limited

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

Číslo IMO: 9305192

Shere Shipping Company Limited je dceřiná společnost společnosti Woking Shipping Investments Ltd., již vlastní IRISL. Woking Shipping Investments Ltd. zcela vlastní Shere Shipping Company Limited.

23.5.2011

26.b.

Tongham Shipping Co. Ltd

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

Číslo IMO: 9305219

Tongham Shipping Co. Ltd. je dceřiná společnost společnosti Woking Shipping Investments Ltd., již vlastní IRISL. Woking Shipping Investments Ltd. zcela vlastní Tongham Shipping Co. Ltd.

23.5.2011

26.c.

Uppercourt Shipping Company Limited

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

Číslo IMO: 9305207

Uppercourt Shipping Company Limited je dceřiná společnost společnosti Woking Shipping Investments Ltd., již vlastní IRISL. Woking Shipping Investments Ltd. zcela vlastní Uppercourt Shipping Company Limited.

23.5.2011

26.d.

Vobster Shipping Company

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

Číslo IMO: 9305221

Vobster Shipping Company je dceřiná společnost společnosti Woking Shipping Investments Ltd., již vlastní IRISL. Woking Shipping Investments Ltd. zcela vlastní Vobster Shipping Company.

23.5.2011

27.

Lancelin Shipping Company Ltd

Fortuna Court, Block B, 284 Archiepiskopou Makariou C’ Avenue, 2nd Floor, 3105 Limassol, Kypr.

Registrace v (kyperském) obchodním rejstříku pod číslem C133993, z roku 2002

Číslo IMO: 9213387

Lancelin Shipping Company Ltd. je zcela vlastněna společností IRISL. Ředitelem společnosti Lacelin Shipping je Ahmad Sarkandi.

23.5.2011

28.

Ashtead Shipping Company Ltd.

Registrace v obchodním rejstříku pod číslem 108116C,

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man

Společnost Ashtead Shipping Company Ltd. je krycí společností společnosti IRISL se sídlem na ostrově Isle of Man. Je ve 100% vlastnictví společnosti IRISL a je rovněž registrovaným vlastníkem plavidla ve vlastnictví společnosti IRISL nebo společnosti k IRISL přidružené. Ředitelem společnosti je Ahmad Sarkandi.

23.5.2011

29.

Byfleet Shipping Company Ltd

Byfleet Shipping Company Ltd. –Registrace v obchodním rejstříku pod